Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 442/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 21.11.2011

uveřejněno v: č. 146/2004 Sbírky zákonů na straně 8446
schváleno:08.07.2004
účinnost od:01.08.2004
zrušeno:21.11.2011
[Textová verze] [PDF verze (3931 kB)]

442/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. července 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 a § 8 odst. 9 zákona: § 1 Předmět úpravy Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství^1) stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů, které podle § 8 odst. 1 zákona podléhají štítkování, energetickými štítky (dále jen "štítky"), zpracování technické dokumentace a minimální účinnost užití energie pro spotřebiče uváděné na trh. § 2 Tato vyhláška se vztahuje na tyto energetické spotřebiče, které jsou podrobněji vymezeny v přílohách č. 1 až 10: a) automatické pračky, b) bubnové sušičky prádla, c) pračky kombinované se sušičkou, d) elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace, e) myčky nádobí, f) elektrické trouby, g) elektrické ohřívače vody, h) zdroje světla, i) předřadníky k zářivkám, j) klimatizační jednotky. § 3 Zpracování technické dokumentace (1) Součástí technické dokumentace, která se zpracovává ke každému typu energetického spotřebiče, je informační list. Informační list doplňuje a rozšiřuje údaje uvedené na štítku. (2) Obsah technické dokumentace a informačního listu pro jednotlivé typy energetických spotřebičů je uveden v přílohách č. 1 až 10. (3) Informační list je součástí všech brožur a dalších materiálů o energetickém spotřebiči a je dodáván výrobcem spolu se spotřebičem prodejci. § 4 Štítkování (1) Kdykoli je energetický spotřebič předváděn nebo vystavován, opatří jej distributor příslušným štítkem na dobře viditelném místě a v českém jazyce. (2) Výrobce nebo dovozce na žádost distributora dodá bez zbytečného odkladu a bezplatně potřebné štítky tak, aby energetický spotřebič byl vybaven štítkem ještě před uvedením na trh. (3) Provedení štítku a jeho obsah pro jednotlivé druhy energetických spotřebičů jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 10. § 5 Účinnost užití energie Na trh lze uvádět energetické spotřebiče podle § 2 písm. d) pouze v třídách energetické účinnosti A, B, C a D, včetně tříd A+ a A++, stanovených podle přílohy č. 4 části IV. § 6 Zrušovací ustanovení Zrušuje se vyhláška č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004. Ministr: Ing. Urban v. r. Příl.1 AUTOMATICKÉ PRAČKY Úvodní ustanovení 1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na pračky pro domácnost napájené z elektrické sítě, kromě: a) praček bez odstřeďování, b) praček se samostatnými nádobami pro praní a odstřeďování (jako např. s dvěma nádobami), c) kombinovaných praček a sušiček. Na pračky, které mohou používat i jiné zdroje energie, se požadavky této přílohy nevztahují. 2. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.1) 3. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem, e) návod k obsluze. 4. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům obsaženým v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt. 5. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům obsaženým v části II. této přílohy. 6. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušná informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. 7. Třída energetické účinnosti pračky, třída účinnosti praní a třída účinnosti odstřeďování uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 1: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - automatické pračky Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. III. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky. IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Eko-značku je možno uvést na štítku, přičemž její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. VI. Účinnost praní stanovená v části IV. této přílohy. VI. Účinnost odstřeďování stanovená v části IV. této přílohy. VIII. Maximální otáčky při odstřeďování dosažené při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. IX. Náplň pračky při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. X. Spotřeba vody na cyklus při praní a při cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. XI. Přichází-li to v úvahu, hluk při pracím a odstřeďovacím cyklu, při použití normalizovaného cyklu 60 st. C, v souladu s právními předpisy nebo s harmonizovanými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení^2) Grafické provedení Definice grafického provedení štítku: Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu pračky: 1. Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. 3. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče, jak je stanoveno v části IV této přílohy, vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)". Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může být tato informace vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost). 4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko- značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-značka" a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 5. Spotřeba v kWh na cyklus při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení, popsaná jako "Spotřeba XYZ na cyklus založená na výsledcích normalizované zkoušky při cyklu 60 st. C (bavlna). Skutečná spotřeba závisí na způsobu použití pračky". 6. Účinnost praní stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída účinnosti praní ... na stupnici od A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)". Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že tabulka je od A (vyšší) do G (nižší). 7. Účinností odstřeďování v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída účinnosti odstřeďování ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)." následovaná prohlášením: "Upozornění: Pokud používáte k sušení bubnovou sušičku a zvolíte pračku s účinností odstřeďování A místo pračky s účinností odstřeďování G, sníží se Vaše náklady na sušení na polovinu. Při sušení textilií v bubnové sušičce se zpravidla spotřebuje více energie než při jejich praní." Toto prohlášení může být připojeno jako poznámka pod čarou. Jsou-li tyto informace uvedeny ve formě tabulky, mohou být vyjádřeny i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší), a že je v tabulce nebo v poznámce pod čarou uvedeno přihlášení týkající se provozních nákladů. 8. Účinnost odstřeďování vody v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy, při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna). Vyjádřená jako "Zbytek vody po odstřeďování ...% (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)". 9. Maximální otáčky při odstřeďování dosažené při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 10. Náplň pračky při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 11. Spotřeba vody na cyklus při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 12. Doba programu při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 13. Výrobci nebo dovozci mohou k bodům 6 až 12 připojit informace týkající se i jiných pracích cyklů. 14. Průměrná roční spotřeba energie a vody založená na 200 normalizovaných cyklech 60 st. C (bavlna). Tato spotřeba se vyjádří jako "Odhadovaná roční spotřeba (200 normalizovaných cyklů 60 st. C, bavlna) čtyřčlenné domácnosti". 15. Údaje o hluku při pracích a odstřeďovacích cyklech, při použití normalizovaného cyklu 60 st. C, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami. Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí: 1. Třída energetické účinnosti (část II. bod 3) 2. Spotřeba energie (část II. bod 5) 3. Účinnost praní (část II. bod 6) 4. Účinnost odstřeďování (část II. bod 7) 5. Maximální otáčky při odstřeďování (část I. bod VIII) 6. Náplň pračky (část I. bod IX) 7. Spotřeba vody (část I. bod X) 8. Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti (část II. bod 14) 9. Hluk (část I. bod XI) V případě, že jsou uváděny jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list. ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 1. Třída energetické účinnosti pračky se určuje v souladu s tabulkou 1: Tabulka 1 -------------------+---------------------------------------------- Třída energetické | účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh.kg-1 při pracím | cyklu 60 st. C (bavlna) při použití | zkušebních metod podle harmonizovaných norem | jak je uvedeno v bodu 2 úvodního ustanovení | této přílohy -------------------+---------------------------------------------- A | C =< 0,19 B | 0,19 < C =<0,23 C | 0,23 < C =<0,27 D | 0,27 < C =<0,31 E | 0,31 < C =<0,35 F | 0,35 < C =<0,39 G | 0,39 < C -------------------+---------------------------------------------- 2. Třída účinnosti praní pračky se určuje podle tabulky 2: Tabulka 2 ----------------------+------------------------------------------- Třída účinnosti praní| Index prací schopnosti "P" definovaný | v harmonizovaných normách podle bodu 2 | úvodního ustanovení této přílohy, při | použití normalizovaného cyklu 60 st. C ----------------------+------------------------------------------- A | P > 1,03 B | 1,03 >=P > 1,00 C | 1,00 >=P > 0,97 D | 0,97 >=P > 0,94 E | 0,94 >=P > 0,91 F | 0,91 >=P > 0,88 G | 0,88 >=P ----------------------+------------------------------------------- 3. Třída účinnosti odstřeďování pračky se určuje podle tabulky 3: Tabulka 3 ----------------+------------------------------------------------- Třída účinnosti | odstřeďování | Účinnost odstraňování vody "D" se stanovuje | v harmonizovaných normách podle bodu 2 úvodního | ustanovení této přílohy, při použití | normalizovaného cyklu 60 st. C ----------------+------------------------------------------------- A | D < 45 % B | 45 % =<D < 54 % C | 54 % =<D < 63 % D | 63 % =<D < 72 % E | 72 % =<D < 81 % F | 81 % =<D < 90 % G | 90 % =<D ----------------+------------------------------------------------- Příl.2 BUBNOVÉ SUŠIČKY PRÁDLA Úvodní ustanovení 1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na bubnové sušičky pro domácnost napájené z elektrické sítě. Nevztahují se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie a nevztahují se na pračky kombinované se sušičkou. 2. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.^1) 3. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem, e) návod k obsluze. 4. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt. 5. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedených v části II. této přílohy. 6. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušné informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. 7. Třída energetické účinnosti spotřebiče uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 2: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - bubnové sušičky prádla Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. III. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky. IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Eko-značku je možno uvést na štítku, přičemž její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití cyklu "suchá bavlna" v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. VI. Náplň sušičky (bavlny) v kg v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 této přílohy. VII. Druh spotřebiče, s odvodem vzduchu nebo kondenzační, v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 2 úvodního ustanovení. Šipka musí být umístěna ve stejné úrovni jako příslušný druh. VIII. Hluk při sušícím cyklu, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení.^2) Grafické provedení Definice grafického provedení štítku Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu bubnové sušičky prádla: 1. Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. 3. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče, jak je stanoveno v části IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)". Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může být tato informace vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost). 4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko- značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-značka" a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 5. Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití cyklu "suchá bavlna" v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy (část I. této přílohy, bod V). 6. Jmenovité množství náplně sušičky (bavlna) v kg v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy (část I. této přílohy, bod VI). 7. Spotřeba vody v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy pro programový cyklus "suchá bavlna", pokud je použitelný. 8. Doba sušení v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy pro cyklus "suchá bavlna". 9. Stejné údaje jako ve výše uvedených bodech 5, 6 a 7, avšak s ohledem na programy "žehlená suchá bavlna" a "textilie se snadným ošetřováním". Tyto řádky mohou být vypuštěny v případě, že předmětné spotřebiče takovéto programy nemají. 10. Výrobci nebo dovozci mohou k výše uvedeným bodům 5 až 8 připojit informace týkající se i jiných sušicích cyklů. 11. Průměrná roční spotřeba energie (případně též vody) založená na sušení textilií s programem 150 kg "suchá bavlna", plus 280 kg "žehlená suchá bavlna", plus 150 kg "textilie se snadným ošetřováním". Spotřeba se vyjádří jako "Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti obvykle používající sušičku". 12. Druh spotřebiče, s odvodem vzduchu nebo kondenzační, v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy (část I. této přílohy, bod VII). 13. Údaje o hluku, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami. Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí: 1. Třída energetické účinnosti (část II. bod 3) 2. Spotřeba energie (část I. bod V) 3. Množství náplně (část I. bod VI) 4. Spotřeba vody na cyklus, je-li tento údaj požadován (část II. bod 7) 5. Odhadovaná roční spotřeba domácnosti (část II. bod 11) 6. Hluk (část I. bod VIII) V případě, že jsou uváděny i jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list. ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Třída energetické účinnosti bubnových sušiček se určuje v souladu s následujícími tabulkami: Tabulka 1 - Sušičky s odvodem vzduchu -----------------+------------------------------------------------- Třída energetické| účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh/kg náplně, při | použití zkušební metody dle harmonizovaných | norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této | přílohy při cyklu "suchá bavlna" -----------------+------------------------------------------------- A | C =< 0,51 B | 0,51 < C =<0,59 C | 0,59 < C =<0,67 D | 0,67 < C =<0,75 E | 0,75 < C =<0,83 F | 0,83 < C =<0,91 G | C > 0,91 -----------------+------------------------------------------------- Tabulka 2 - Kondenzační sušičky -----------------+------------------------------------------------- Třída energetické| účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh/kg náplně, při | použití zkušební metody dle harmonizovaných | norem podle bodu 2 této přílohy při cyklu | "suchá bavlna" -----------------+------------------------------------------------- A | C =< 0,55 B | 0,55 < C =< 0,64 C | 0,64 < C =< 0,73 D | 0,73 < C =< 0,82 E | 0,82 < C =< 0,91 F | 0,91 < C =< 1,00 G | C > 1,00 -----------------+------------------------------------------------ Příl.3 PRAČKY KOMBINOVANÉ SE SUŠIČKOU Úvodní ustanovení 1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na pračky kombinované se sušičkou pro domácnost napájené z elektrické sítě. Nevztahují se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie. 2. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.^1) 3. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem, e) návod k obsluze. 4. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt. 5. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části II. této přílohy. 6. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušné informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. 7. Třída energetické účinnosti při úplném pracovním cyklu a třída účinnosti praní uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 3: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - pračky kombinované se sušičkou Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. III. Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Spotřeba energie v kWh na úplný pracovní cyklus (praní, odstřeďování a sušení) při použití normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) a při sušicím cyklu "suchá bavlna" stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. VI. Spotřeba energie v kWh na prací cyklus (pouze praní a odstřeďování) při použití normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. VII. Účinnost praní stanovená v části IV. této přílohy. VIII. Otáčky při odstřeďování dosažené při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) stanovené v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. IX. Náplň spotřebiče v kg prádla při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) bez sušení stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. X. Náplň spotřebiče v kg prádla při cyklu "suchá bavlna" (sušení) stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. XI. Spotřeba vody (v litrech), při úplném pracovním cyklu (praní, odstřeďování a sušení), při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) a sušicím cyklu, stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. XII. Údaje o hluku při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu, při použití normalizovaného pracího cyklu 60 st. C (bavlna) a sušicího cyklu "suchá bavlna", přichází-li to v úvahu, měřený v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení.^2) Grafické provedení Definice grafického provedení štítku Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu spotřebiče: 1. Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. 3. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče, jak je stanoveno v části IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)". Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může být tato informace vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost). 4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-značka" a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 5. Spotřeba při praní, odstřeďování a sušení v kWh na úplný pracovní cyklus (praní, odstřeďování a sušení) stanovená podle části I. této přílohy, bodu V. 6. Spotřeba pouze při praní a odstřeďování v kWh na prací cyklus stanovená podle části I. této přílohy, bodu VI. 7. Účinnost praní stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída účinnosti praní ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší). 8. Účinnost odstřeďování vody při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy, vyjádřena jako "Zbytek vody po odstředění ...% (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)". 9. Maximální otáčky při odstřeďování dosažené podle části I. této přílohy, bodu VIII. 10. Náplň spotřebiče při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) podle části I. této přílohy, bodu IX. 11. Náplň spotřebiče při normalizovaném sušicím cyklu "suchá bavlna" podle části I. této přílohy, bodu X. 12. Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení (v litrech) pro celý pracovní cyklus podle části I. této přílohy, bodu XI. 13. Spotřeba vody pouze při praní, odstřeďování (v litrech) při normalizovaném pracím a odstřeďovacím cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 14. Doba praní a sušení. Doba programu úplného pracovního cyklu (praní: 60 st. C bavlna, sušení: "suchá bavlna") při jmenovité prací kapacitě stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 15. Výrobci nebo dovozci mohou k výše uvedeným bodům 5 až 14 připojit informace týkající se i jiných pracích nebo sušicích cyklů. 16. Průměrná roční spotřeba energie a vody se rovná 200 násobku spotřeby vyjádřené v bodech 5 (energie) a 12 (voda). Spotřeba je vyjádřena jako "Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů)". 17. Uvede se "Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku." 18. Údaje o hluku při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami. Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí: 1. Třída energetické účinnosti (část II. bod 3) 2. Spotřeba energie (praní, odstřeďování a sušení) (část II. bod 5) 3. Spotřeba energie (pouze praní a odstřeďování) (část II. bod 6) 4. Třída účinnosti praní (část II. bod 7) 5. Účinnost odstřeďování vody (část II. bod 8) 6. Maximální otáčky při odstřeďování (část II. bod 9) 7. Náplň spotřebiče (praní) (část II. bod 10) 8. Náplň spotřebiče (sušení) (část II. bod 11) 9. Spotřeba vody (praní, odstřeďování a sušení) (část II. bod 12) 10. Spotřeba vody (pouze praní a odstřeďování) (část II. bod 13) 11. Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů) (část II. bod 16) 12. Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů) (část II. bod 17) 13. Přichází-li to v úvahu, údaje o hluku (část II. bod 18) V případě, že jsou uváděny i jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do shora uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list. ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 1. Třída energetické účinnosti kombinované pračky se sušičkou se určuje v souladu s tabulkou 1: Tabulka 1 -------------------+---------------------------------------------- Třída energetické | účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh.kgE-1 při úplném | pracovním cyklu (praní, odstřeďování | a sušení) při normalizovaném cyklu 60 st. | C (bavlna) a při sušicím cyklu "suchá | bavlna", při použití zkušebních metod dle | harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního | ustanovení této přílohy -------------------+---------------------------------------------- A | C =<0,68 B | 0,68 < C =<0,81 C | 0,81 < C =<0,93 D | 0,93 < C =<1,05 E | 1,05 < C =<1,17 F | 1,17 < C =<1,29 G | 1,29 < C -------------------+---------------------------------------------- 2. Třída účinnosti praní kombinované pračky se sušičkou se určuje v souladu s tabulkou 2: Tabulka 2 -----------------+------------------------------------------------ Třída účinnosti | praní | Index účinnosti praní "P" definovaný | v harmonizovaných normách podle bodu 2 úvodního | ustanovení této přílohy při použití | normalizovaného cyklu 60 st. C bavlna -----------------+------------------------------------------------ A | P > 1,03 B | 1,03 >=P > 1,00 C | 1,00 >=P > 0,97 D | 0,97 >=P > 0,94 E | 0,94 >=P > 0,91 F | 0,91 >=P > 0,88 G | 0,88 >=P -----------------+------------------------------------------------ Příl.4 ELEKTRICKÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY A JEJICH KOMBINACE Úvodní ustanovení 1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na elektrické chladničky, konzervátory mražených potravin, mrazničky potravin a jejich kombinace, určené pro domácnost, napájené z elektrické sítě. Nevztahuje se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiných zdrojů energie, např. akumulátorové baterie. 2. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) 3. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem, e) návod k obsluze. Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.^1) 4. Jestliže byly údaje týkající se určité kombinace modelu spotřebiče získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z jiných kombinací, má dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích a o zkouškách, které byly provedeny k ověření přesnosti těchto výpočtů (podrobné údaje o matematickém modelu pro výpočet výkonnosti a o měřeních provedených k ověření tohoto modelu). 5. Spotřebiče, na které se vztahuje tato příloha, musí být rozděleny do kategorií", jak je uvedeno v části II. bodu 3 této přílohy. 6. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt. 7. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části II. této přílohy. 8. Jsou-li spotřebiče nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky tiskovinou, písemným sdělením nebo jiným způsobem, u něhož lze předpokládat, že potenciální zákazník neuvidí zařízení vystavené, například písemnou nabídkou, katalogem pro zásilkový prodej, reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musí příslušná informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. 9. Třída energetické účinnosti spotřebiče musí odpovídat části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 4: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - elektrické chladničky a mrazničky a jejich kombinace Upřesňující údaje uváděné na štítku Písmeno, které udává třídu energetické účinnosti spotřebičů A+ a A++, podle následujícího obrázku, se umístí do stejné polohy jako písmeno A pro spotřebiče třídy A. A+ A++ písmeno A+, A++ na energetickém štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. III. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky. Šířka šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti nesmí být menší ani více než dvakrát větší než šířka šipek s písmeny všech tříd. IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Eko-značku je možno uvést na štítku, přičemž její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Spotřeba energie v souladu s normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení této přílohy, avšak vyjádřená v kWh za rok (tj. spotřeba za 24 hodin x 365). VI. Součet čistého úložného objemu všech prostor bez označení hvězdičkou (tj. pracovní teplota větší -6 st. C). VII. Součet čistého úložného objemu všech mrazicích prostorů pro potraviny označených hvězdičkou (tj. pracovní teplota menší nebo rovno -6 st. C). VIII. Označení hvězdičkou mrazicích prostor pro potraviny v souladu s předpisy a normami, podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. IX. Hluk, přichází-li to v úvahu, měřený v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení^2) Grafické provedení Definice grafického provedení štítku: Použití barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu zařízení: 1. Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. 3. Modelu spotřebiče pro domácnost podle následujícího členění: ------------------------------------------------------------------ Kategorie Popis v informačním listu ------------------------------------------------------------------ 1 Chladnička bez prostorů o nízké teplotě 2 Chladnička / zchlazovač 3 Chladnička s prostory o nízké teplotě, bez označení hvězdičkou 4 Chladnička s prostory o nízké teplotě, s označením jednou hvězdičkou (*) 5 Chladnička s prostory o nízké teplotě, s označením dvěma hvězdičkami (**) 6 Chladnička s prostory o nízké teplotě, s označením třemi hvězdičkami (***) 7 Chladnička / mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***) 8 Skříňová mraznička 9 Mrazící pult 10 Vícedveřové nebo jiné spotřebiče1 ------------------------------------------------------------------ 1 Chladnička a mraznička s více než dvěma dveřmi, nebo jiná, nespadající do výše uvedených kategorií. Výrobce nebo dovozce může zvolit vlastní popis modelu u spotřebiče. 4. Třída energetické účinnosti typu spotřebiče stanovená podle části IV. této přílohy a vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti ... na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)". Pokud se tento údaj předkládá v podobě tabulky, je možný jiný způsob uvedení třídy účinnosti, je-li zřejmé, že rozsah stupnice je od A++ (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost). 5. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení typu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Eko-značku je možno uvést na štítku, přičemž její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 6. Spotřeba energie v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy, avšak vyjádřená v kWh za rok (tj. spotřeba za 24 hodin x 365) popsaná jako "Spotřeba energie XYZ kWh/rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče". 7. Čistý úložný objem prostoru pro uložení čerstvých potravin (5 st. C) v souladu s normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. Tento požadavek se nevztahuje na kategorie 8 a 9. 8. Užitný objem prostoru pro mražené potraviny, popřípadě zchlazovacího prostoru, v souladu s normami uvedenými v bodu 2 úvodního ustanovení - netýká se kategorií 1, 2 a 3. U spotřebičů kategorie 3 - užitný objem nádoby na led. 9. Označení prostoru pro uložení mražených potravin (existuje-li tento prostor) hvězdičkami v souladu s normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 10. Poznámka "Bez mražení" může být uvedena v souladu s definicemi uvedenými v normách podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 11. Doba skladování při vypnutí Z v hodinách definovaná jako "doba náběhu teploty" v souladu s normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 12. Mrazicí výkonnost" v kg/24 hod. v souladu s normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 13. "Třída klimatu" v souladu s normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. Je-li spotřebič určen pro mírné klima, může být tento údaj vynechán. 14. "Hluk", přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení.^2) 15. Jestliže se model spotřebiče vyrábí jako vestavné zařízení, musí být tato skutečnost uvedena. Pokud má spotřebič více než jeden prostor pro uložení čerstvých potravin a jeden pro ukládání mražených potravin, mohou být u příslušných tříd připojeny doplňující informace týkající se těchto prostorů. V tomto případě musí být názvy a pořadí v seznamu těchto prostorů jednotné. Neodpovídá-li navržená teplota prostoru systému označování hvězdičkami nebo normalizované teplotě pro uložení čerstvých potravin (5 st. C), musí být tato teplota udána. Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách uvedených v bodě 8 úvodního ustanovení této přílohy musí být následující údaje v tomto pořadí: 1. Třída energetické účinnosti (část II. bod 14) 2. Spotřeba energie (část II. bod 6) 3. Čistý objem prostoru pro uložení čerstvých potravin (část II. bod 7) 4. Čistý objem prostoru pro uložení mražených potravin (část II. bod 8) 5. Označení prostoru hvězdičkami (část II. bod 9) 6. Hluk (část II. bod 14) V případě, že jsou uváděny i jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do shora uvedeného seznamu v pořadí stanoveném pro informační list. ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 1. Definice tříd A+ a A++: Spotřebič se zařadí do třídy A+ nebo A++, je-li index energetické účinnosti alfa (Ialfa) v mezích uvedených v tabulce 1. Tabulka 1 Index energetické Třída energetické účinnosti účinnosti alfa (Ialfa) 30 > Ialfa A++ 42 > Ialfa >= 30 A+ Ialfa >= 42 A až G (viz níže) V tabulce 1 AC Ialfa = ------ x 100 SCalfa kde: AC je roční spotřeba energie spotřebičem (podle části I. bodu V), SCalfa je normalizovaná roční spotřeba energie spotřebičem, SCalfa se vypočte pomocí vzorce (25 - Tc) Malfa X suma (Vc x ----------- x FF x CC x BI) + Nalfa + CH prostor 20 kde: Vc je užitný objem prostoru (v litrech) (v souladu s normami podle odstavce 2 úvodního ustanovení), Tc je pracovní teplota prostoru (st. C). Hodnoty M? a N? jsou uvedeny v tabulce 2 a hodnoty FF, CC, BI a CH v tabulce 3. Tabulka 2 -------------------------+----------------------------------+------+------- Model spotřebiče | Teplota nejchladnějšího prostoru |Malfa |Nalfa -------------------------+----------------------------------+------+------- 1 Chladnička bez prostoru| | | s nízkou teplotou | > - 6 st. C |0,233 | 245 2 Chladnička/zchlazovač | > - 6 st. C |0,233 | 245 3 Chladnička bez označení| | | hvězdičkou | > - 6 st. C |0,233 | 245 4 Chladnička * |=< - 6 st. C * |0,643 | 191 5 Chladnička ** |=< - 12 st. C ** |0,450 | 245 6 Chladnička *** |=< - 18 st. C ***/*(***) |0,777 | 303 7 Chladnička/ | | | mraznička *(***) |=< - 18 st. C ***/*(***) |0,777 | 303 8 Skříňová mraznička |=< - 18 st. C *(***) |0,539 | 315 9 Mrazicí pult |=< - 18 st. C *(***) |0,472 | 286 10 Vícedveřové | | | nebo jiné spotřebiče | |1 | 1 -------------------------+----------------------------------+------+------- 1 U těchto spotřebičů jsou hodnoty M a N určeny teplotou a označením výkonu hvězdičkou v prostoru s nejnižší teplotou. Spotřebiče s prostory o teplotě - 18 st. C *(***) se považují za chladničky/mrazničky. --------------------------------------------------------------------------- Tabulka 3 ------------------+---------+------------------------------------------- Korekční faktor |Hodnota |Podmínky ------------------+---------+------------------------------------------- FF (bez mražení) |1,2 |prostory "bez mražení" (větrané) pro | |mražené potraviny |1 |ostatní ------------------+---------+------------------------------------------- CC (třída klimatu)|1,2 |spotřebiče v "tropickém" provedení |1,1 |spotřebiče v "subtropickém" provedení |1 |ostatní ------------------+---------+------------------------------------------- BI (vestavné) |1,2 |vestavné spotřebiče1 šířky menší než 58 cm |1 |ostatní ------------------+---------+------------------------------------------- CH (zchlazovací | | prostor) |0 kWh/rok|spotřebiče se zchlazovacím prostorem | |objemu nejméně 15 litrů |0 |ostatní ------------------+---------+------------------------------------------- 1 Spotřebič je "vestavný", jestliže je konstruován výlučně pro zabudování do kuchyňského prostoru, musí být opatřen příslušným pláštěm a v tomto provedení zkoušen. ------------------------------------------------------------------------ Jestliže spotřebič nespadá do třídy A+ nebo A++, zařadí se do tříd podle následujícího bodu 2. 2. Definice tříd A až G Třída energetické účinnosti se určuje v souladu s následující tabulkou 1: Tabulka 1 Index energetické účinnosti: I Třída energetické účinnosti l < 55 A 55 =< l < 75 B 75 =< l < 90 C 90 =< l < 100 D 100 =< l < 110 E 110 =< l < 125 F 125 =< l G Kde: "Index energetické účinnosti" (vyjádřený v procentech) = roční spotřeba energie ve spotřebiči / normalizovaná roční spotřeba. "Normalizovaná roční spotřeba" energie ve spotřebiči (vyjádřená v kWh/rok) = M x upravený čistý objem + N. "Upravený čistý objem" (vyjádřený v litrech) = čistý objem chladicího prostoru + OMEGA x čistý objem prostoru pro mražené potraviny. Hodnoty M, N a OMEGA jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 -----------------------------------------+--------+-------+------ Třída spotřebiče |OMEGA |M | N -----------------------------------------+--------+-------+------ 1 Chladnička bez prostoru o nízké teplotě| - |0,223 | 245 2 Chladnička / zchlazovač | 0,75 1)|0,233 | 245 3 Chladnička bez označení hvězdičkou | 1,25 |0,233 | 245 4 Chladnička * | 1,55 |0,643 | 191 5 Chladnička ** | 1,85 |0,450 | 245 6 Chladnička *** | 2,15 |0,657 | 235 7 Chladnička/mraznička * (***) | 3) |0,777 | 303 8 Skříňová mraznička | 2,15 2)|0,472 | 286 9 Mrazící pult | 2,15 2)|0,446 | 181 10 Vícedveřové nebo jiné spotřebiče | 3) | 4) | 4) -----------------------------------------+--------+-------+------ 1) U chladniček / zchlazovačů je upravený užitný objem = objem prostoru pro čerstvé potraviny + OMEGA x objem prostoru chladiče (vyjádřený v litrech). 2) U spotřebičů "bez mražení", jak je stanoveno v části II.této přílohy bodu 10, se tento index zvětšuje přechodným součinitelem 1,2 na hodnotu 2,58. (Tím je respektováno případné nepřizpůsobení metody měření, při které není uvažováno tvoření ledu ve spotřebičích "bez mražení". Při praktickém použití je vytvářený led příčinou mírného zvýšení spotřeby u "konvenčních" spotřebičů). 3) Upravený čistý objem AV se vypočítá ze vzorce: (25 - Tc) AV = suma --------- x Vc x Fc 20 pro všechny prostory, kde Tc je výpočtová teplota (ve st. C) každého prostoru, Vc je čistý objem (v litrech) každého prostoru a Fc je součinitel, který je roven 1,2 u prostorů bez mražení a 1 pro ostatní prostory. 4) U těchto spotřebičů jsou hodnoty M a N určeny teplotou a označením výkonu hvězdičkou v prostoru s nejnižší teplotou, takto: Tabulka 3 ------------------------+----------------------------------------+-------+--------- Teplota nejchladnějšího | Ekvivalentní třída | M | N Prostoru | | | ------------------------+----------------------------------------+-------+--------- > - 6 st. C | 1/2/3 chladnička bez prostoru o nízké |0,233 | 245 | teplotě/bez hvězdičky/chladnička | | | s prostory pro chlazení | | ------------------------+----------------------------------------+-------+--------- =<-6 st. C * | 4 Chladnička (*) |0,643 | 191 ------------------------+----------------------------------------+-------+--------- =<-12 st. C ** | 5 Chladnička (**) |0,450 | 245 ------------------------+----------------------------------------+-------+--------- =<-18 st. C *** | 6 Chladnička (***) |0,777 | 303 ------------------------+----------------------------------------+-------+--------- =<-18 st. C *(***) | | | s mrazicí výkonností | 7 Chladnička/mraznička *(***) |0,777 | 303 ------------------------+----------------------------------------+-------+--------- Příl.5 MYČKY NÁDOBÍ Úvodní ustanovení 1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na myčky nádobí pro domácnost napájené z elektrické sítě. Nevztahují se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie. 2. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.^1) 3. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zvláště položek, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle předcházejícího bodu 2, e) návod k obsluze. 4. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt. 5. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části II. této přílohy. 6. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušné informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. 7. Třída energetické účinnosti spotřebiče, třída účinnosti mytí a třída účinnosti sušení uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 5: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - myčky nádobí Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. III. Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití normalizovaného cyklu, stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. VI. Třída účinnosti mytí stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. VII. Třída účinnosti sušení stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. VIII. Počet sad nádobí při normalizovaných náplních stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. IX. Spotřeba vody (v litrech) při úplném cyklu při použití normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. X. Údaje o hluku při normalizovaném cyklu, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení.^2) Grafické provedení Definice grafického provedení štítku: Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu spotřebiče: 1. Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. 3. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti ... na stupnici od A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)". Pokud je tato informace uvedena v tabulce, může to být vyjádřeno jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). 4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-značka" a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 5. Název, kód nebo údaj pro "normalizovaný" cyklus, ke kterému se vztahuje údaj na štítku a v informačním listu. 6. Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy a popsaná jako "Spotřeba energie X.YZ v kWh na normalizovaný zkušební cyklus při použití náplně studené vody. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče". 7. Třída účinnosti mytí stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřena jako: "Třída účinnosti mytí ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Může být vyjádřena jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší). 8. Třída účinnosti sušení stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída účinnosti sušení ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Může být vyjádřena jinými prostředky za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do že (nižší). 9. Počet sad nádobí při normalizované náplni podle části I. této přílohy, bodu VIII. 10. Spotřeba vody na normalizovaný cyklus podle části I. této přílohy, bodu IX. 11. Doba programu normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 12. Výrobci nebo dovozci mohou k bodům 5 až 10 připojit informace týkající se i jiných pracovních cyklů. 13. Průměrná roční spotřeba energie a vody založená na 220 násobku spotřeb vyjádřených v předcházejících bodech (energie a voda). Vyjádřená jako "Odhadovaná roční spotřeba (220 cyklů)". 14. Přichází-li to v úvahu, hluk při normalizovaném cyklu v souladu s platnými předpisy. Pokud je součástí informace kopie štítku (barevná nebo černobílá), je třeba uvést pouze další informace obsaženém v informačním listu. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí: 1. Třída energetické účinnosti (část II. bod 3) 2. Název normalizovaného cyklu (část II. bod 5) 3. Spotřeba energie (část II. bod 6) 4. Třída účinnosti mytí (část II. bod 7) 5. Třída účinnosti sušení (část II. bod 8) 6. Množství náplně (část I. bod VIII) 7. Spotřeba vody (část I. bod IX) 8. Odhadovaná roční spotřeba (220 cyklů) (část II. bod 13) 9. Přichází-li to v úvahu, hluk (část I. bod X) V případě, že budou uváděny jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list. ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 1. Třída energetické účinnosti spotřebiče se určuje takto: Referenční spotřeba CR se vypočítá takto: CR = 1,35 + 0,025 x S je-li S >=10 CR = 0,45 + 0,09 x S je-li S =< 9 kde S je množství náplně spotřebiče při normalizovaných náplních (část I. této přílohy, bod VIII). Index účinnosti energie je pak C E1 = --- CR kde C je spotřeba energie spotřebiče (část I. této přílohy, bod V). Třída energetické účinnosti se pak stanoví v souladu s tabulkou 1: Tabulka 1 ------------------+--------------------------------- Třída energetické | Index energetické účinnosti EI účinnosti | ------------------+--------------------------------- A | E1 < 0,64 B | 0,64 =<E1 < 0,76 C | 0,76 =<E1 < 0,88 D | 0,88 =<E1 < 1,00 E | 1,00 =<E1 < 1,12 F | 1,12 =<E1 < 1,24 G | E1 >=1,24 ------------------+--------------------------------- 2. Třída účinnosti mytí myčky nádobí se stanovuje v souladu s tabulkou 2: Tabulka 2 ----------------------+-------------------------------------------- Třída účinnosti mytí | Index mycí schopnosti PC jak je stanoveno | v harmonizovaných normách podle bodu 2 | úvodního ustanovení při použití | normalizovaného cyklu ----------------------+-------------------------------------------- A | PC > 1,12 B | 1,12 >=PC > 1,00 C | 1,00 >=PC > 0,88 D | 0,88 >=PC > 0,76 E | 0,76 >=PC > 0,64 F | 0,64 >=PC > 0,52 G | 0,52 >=PC ----------------------+-------------------------------------------- 3. Třída účinnosti sušení u myčky nádobí se stanovuje v souladu s tabulkou 3: Tabulka 3 ----------------------+-------------------------------------------- Třída účinnosti sušení| Index sušicí schopnosti PD dle | harmonizovaných norem podle bodu 2 | úvodního ustanovení ----------------------+-------------------------------------------- A | PD > 1,08 B | 1,08 >= PD > 0,93 C | 0,93 >= PD > 0,78 D | 0,78 >= PD > 0,63 E | 0,63 >= PD > 0,48 F | 0,48 >= PD > 0,33 G | 0,33 >= PD ----------------------+-------------------------------------------- Příl.6 ELEKTRICKÉ TROUBY Úvodní ustanovení 1. Tato příloha se vztahuje na elektrické trouby pro domácnost napájené z elektrické sítě, včetně trub, které jsou částí větších zařízení. 2. Příloha se nevztahuje na tyto trouby: a) trouby, které mohou používat též jiné zdroje energie, b) trouby, na které se nevztahují harmonizované normy uvedené v bodě 4, c) přenosné trouby, které nejsou stabilním zařízením, mají hmotnost menší než 18 kg a nejsou určeny k zabudování do větších zařízení. 3. Tato příloha se nevztahuje na spotřebu energie u funkcí tepelné úpravy v páře, jiných než funkce horké páry. 4. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.^1) 5. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis modelu spotřebiče, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci, c) údaje, popřípadě doplněné výkresy, o hlavních vlastnostech konstrukce modelu spotřebiče, zejména o těch, které významně ovlivňují jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných měřeních provedených zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 4, e) návod k obsluze, pokud existuje. 6. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky je specifikován v části I. této přílohy. Štítek se umístí na dvířka zařízení tak, aby byl jasně viditelný a nebyl ničím zacloněn. U trub s více dutými prostory musí být štítkem opatřen každý dutý prostor s výjimkou prostoru, na který se nevztahují harmonizované normy uvedené v bodě 4. 7. Obsah a formát informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky jsou specifikovány v části II. této přílohy. 8. Jsou-li zařízení nabízena k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky tiskovinou, písemným sdělením nebo jiným způsobem, u něhož lze předpokládat, že potenciální zákazník neuvidí zařízení vystavené, například písemnou nabídkou, katalogem pro zásilkový prodej, reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musí příslušná informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. Tento požadavek se vztahuje i na vestavné trouby určené pro kuchyňské linky. 9. Třída energetické účinnosti každého dutého prostoru trouby se stanoví podle části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 6: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - elektrické trouby Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. III. Třída energetické účinnosti dutého prostoru (dutých prostorů) modelu spotřebiče stanovená podle části IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky. Šířka šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti nesmí být menší ani více než dvakrát větší než šířka šipek s písmeny všech tříd. IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Spotřeba energie v kWh tepelné funkce (tepelných funkcí) (konvenční tepelné funkce nebo funkce s nucenou konvencí vzduchu) stanovená pro normalizovanou zátěž v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy. VI. Užitečný objem dutého prostoru v litrech stanovený v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy. VII. Velikost zařízení stanovená podle těchto kritérií: malé: 12 L =< objem < 35 L střední: 35 L =< objem < 65 L velké: 65 L =< objem Šipka pro tyto údaje musí být ve stejné úrovni jako příslušné označení velikosti zařízení. VIII. Hluk vyřazovaný při funkci, u níž byla stanovena spotřeba energie, pokud to připadá v úvahu, stanovený v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami uvedenými v bodě 4 úvodního ustanovení.^2) Grafické provedení Definice grafického provedení štítku: Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černá. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu zařízení: 1. Obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. 3. Třída energetické účinnosti dutého prostoru (dutých prostorů) modelu spotřebiče stanovená podle části IV. této přílohy a uvedená na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Pokud se tento údaj předkládá v podobě tabulky, je možný jiný způsob uvedení třídy účinnosti, je-li zřejmé, že stupnice má rozsah od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Mimoto je třeba uvést, pro které tepelné funkce byla třída energetické účinnosti stanovena. 4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-značka" a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 5. Spotřeba energie v kWh tepelné funkce (tepelných funkcí) (konvenční tepelné funkce nebo funkce s nucenou konvencí vzduchu) stanovená pro normalizovanou zátěž v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy. 6. Užitečný objem dutého prostoru v litrech stanovený v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy. 7. Velikost zařízení stanovená podle těchto kritérií: malé: 12 L =< objem < 35 L střední: 35 L =< objem < 65 L velké: 65 L =< objem Šipka pro tyto údaje musí být ve stejné úrovni jako příslušné označení velikosti zařízení. 8. Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže stanovená zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy. 9. Hluk vyzařovaný při funkci, u níž byla stanovena energetická účinnost, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami^2) 10. Údaj o spotřebě energie, jestliže není spuštěna žádná funkce a trouba je v režimu s nejnižší spotřebou energie (údaj se uvádí do doby než bude k dispozici vhodná harmonizovaná norma pro ztráty v pohotovostním režimu). 11. Plocha největšího plechu na pečení v cm2 (stanovená jako "plocha povrchu"), v souladu s harmonizovanou normou dle bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy. Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej, sděleních, písemných nabídkách, reklamách na internetu nebo jiném elektronickém médiu, uvedených podle bodu 8 úvodního ustanovení této přílohy, včetně nabídky vestavných trub určených pro kuchyňské linky, musí být uvedeny tyto údaje ve stanoveném pořadí: 1. obchodní značka výrobce nebo dovozce a identifikační značka modelu spotřebiče (část II. body 1 a 2) 2. třída energetické účinnosti (část II. bod 3) 3. spotřeba energie (část II. bod 5) 4. užitečný objem (část II. bod 6) 5. velikost (část II. bod 7) 6. hluk (část II. bod 9) Pokud se uvádějí další informace o výrobku, musí být jejich forma a pořadí v této tabulce stejné, jaké byly předepsány v části II. pro informační list. ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Třída energetické účinnosti dutého prostoru trouby se stanoví podle následujících tabulek: Tabulka 1 - Duté prostory malého objemu --------------------+----------------------------------------------- Třída energetické | Spotřeba energie E1) (kWh) při účinnosti | normalizované zátěži --------------------+----------------------------------------------- A | E < 0,60 B | 0,60 =< E < 0,80 C | 0,80 =< E < 1,00 D | 1,00 =< E < 1,20 E | 1,20 =< E < 1,40 F | 1,40 =< E < 1,60 G | 1,60 =< E --------------------+----------------------------------------------- 1) Stanoveno podle části I bodu V. -------------------------------------------------------------------- Tabulka 2 - Duté prostory středního objemu ---------------------------+---------------------------------------- Třída energetické účinnosti| Spotřeba energie E1) (kWh) při | normalizované zátěži ---------------------------+---------------------------------------- A | E < 0,80 B | 0,80 =< E < 1,00 C | 1,00 =< E < 1,20 D | 1,20 =< E < 1,40 E | 1,40 =< E < 1,60 F | 1,60 =< E < 1,80 G | 1,80 =< E ---------------------------+--------------------------------------- 1) Stanoveno podle části I bodu V. ------------------------------------------------------------------- Tabulka 3 - Duté prostory velkého objemu -----------------------+------------------------------------------- Třída energetické | Spotřeba energie E1) (kWh) účinnosti | při normalizované zátěži -----------------------+------------------------------------------- A | E < 1,00 B | 1,00 =< E < 1,20 C | 1,20 =< E < 1,40 D | 1,40 =< E < 1,60 E | 1,60 =< E < 1,80 F | 1,80 =< E < 2,00 G | 2,00 =< E -----------------------+------------------------------------------- 1) Stanoveno podle části I bodu V. ------------------------------------------------------------------- Příl.7 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Úvodní ustanovení 1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na elektrické akumulační ohřívače teplé užitkové vody napájené z elektrické sítě nízkého napětí a využívající pro ohřev vody Jouleovo teplo (odporový ohřev). Spotřebiče využívající jiný zdroj energie, jako např. plyn, solární energie apod. a nebo využívající elektřiny ze sítě k ohřevu vody jiným způsobem, např. pro pohon tepelného čerpadla, jsou z této úpravy vyňaty. 2. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) 3. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle technických norem, e) návod k obsluze. 4. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt. 5. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části II. této přílohy. 6. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. prostřednictvím katalogu zásilkového prodeje, musí tyto informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. 7. Třída energetické účinnosti akumulačního ohřívače vody uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 7: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - elektrické ohřívače vody Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. III. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče musí být stanovena v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky. IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Tepelné ztráty spotřebiče v kWh přepočítané na 24 hodin a litr skutečného objemu nádrže, jak vyplývá z příslušných měření v souladu se zkušebními metodami dle technických norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. VI. Jmenovitý objem nádoby v litrech. VII. Doba ohřevu náplně nádoby v hodinách (zpravidla z 15 st. C na 65 st. C). VIII. Spotřeba elektřiny v kWh potřebná na ohřev náplně z 15 st. C na 65 st. C). Grafické provedení Definice grafického provedení štítku: Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu zařízení. 1. Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. 3. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče, jak je stanoveno v části IV. této přílohy, vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)". Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může být tato informace vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost). 4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tom případě musí nadpis řádku znít "Eko-značka" a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 5. Tepelné ztráty spotřebiče v kWh přepočítané na 24 hodin a litr skutečného objemu nádrže, jak vyplývá z příslušných měření v souladu se zkušebními metodami dle technických norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 6. Jmenovitý objem nádoby v litrech v souladu se zkušebními metodami dle technických norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 7. Doba ohřevu náplně nádoby v hodinách (zpravidla z 15 st. C na 65 st. C) v souladu se zkušebními metodami dle technických norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. 8. Spotřeba elektřiny v kWh potřebná na ohřev náplně z 15 st. C na 65 st. C v souladu se zkušebními metodami dle technických norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí: 1. Třída energetické účinnosti (část II. bod 3) 2. Tepelné ztráty spotřebiče (část II. bod 5) 3. Jmenovitý objem nádoby (část II. bod 6) 4. Doba ohřevu náplně nádoby (část II. bod 7) 5. Spotřeba elektřiny potřebné na ohřev náplně (část II. bod 8) V případě, že jsou uváděny jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list. ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Třída energetické účinnosti se stanoví v souladu s tabulkou: ---------------------------+-------------------------------------- Třída energetické účinnosti| Tepelné ztráty I ve Wh přepočítané na | litr skutečného objemu nádob za 24 | hodin ---------------------------+-------------------------------------- A | I < 5 B | 5 < I < 7 C | 7 < I < 9 D | 9 < I < 11 E | 11 < I < 13 F | 13 < I < 15 G | I > 15 ---------------------------+-------------------------------------- Příl.8 ZDROJE SVĚTLA Úvodní ustanovení 1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na elektrické zdroje světla napájené z elektrické sítě (žárovky a integrální kompaktní zářivky) a na zářivky pro domácnost (včetně lineárních a neintegrálních kompaktních zářivek), i když jsou prodávány pro jiné účely než pro použití v domácnosti. Jestliže zařízení, jehož součástí je světelný zdroj, může být konečným uživatelem rozebráno, je pro účely této přílohy "zdrojem světla" ta část nebo části, která vyzařuje nebo které vyzařují světlo. 2. Tato příloha se nevztahuje na následující zdroje světla: a) zdroje světla se světelným tokem větším než 6 500 lumenů, b) zdroje světla s příkonem nižším než 4 watty, c) reflektorové žárovky, d) zdroje světla pro použití s jinými zdroji energie, např. bateriemi, e) zdroje světla, které nejsou uváděny na trh nebo nejsou předmětem obchodu zejména pro účely vytváření světla ve viditelné části spektra (400 až 800 nm), f) zdroje světla, které jsou uváděny na trh nebo jsou předmětem obchodu přednostně pro účely jiné než osvětlování. Pokud však je zdroj světla nabízen k prodeji, k pronájmu, ke splátkovému prodeji nebo vystaven samostatně, např. jako náhradní díl, musí být zahrnut do oblasti působnosti této přílohy. 3. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) 4. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce , b) všeobecný popis zdroje světla, postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zvláště položek, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných na modelu spotřebiče za použití zkušebních metod podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 3, e) návod k použití (pokud existuje). 5. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky odpovídá požadavkům specifikovaným v části I. této přílohy. Štítek je umístěn, natištěn nebo upevněn na vnějším povrchu samostatného obalu zdroje světla. Viditelnost štítku nesmí být znemožněna nebo snížena jakýmkoliv umístěným, vytištěným nebo upevněným údajem na vnějším povrchu samostatného obalu zdroje světla. V části I. této přílohy je specifikováno, jak může být štítek proveden v případě velmi malého obalu. 6. Obsah a úprava informačního listu odpovídá požadavkům uvedeným v části II. této přílohy. 7. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo k prodeji na splátky prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. prostřednictvím katalogu zásilkového prodeje, musí tyto nabídky obsahovat všechny informace uvedené v části III. této přílohy. 8. Třída energetické účinnosti zdroje světla uvedená na štítku a v informačním listu odpovídá části IV. této přílohy. 9. Štítek se volí z vyobrazení uvedených v části I. této přílohy. Pokud štítek není na obalu natištěn, ale je samostatný a je na obal např. nalepen, musí se použít barevné verze. Pokud se použije verze "černá na bílé", je třeba volit takové barvy tisku a pozadí, které zajistí čitelnost štítku. Další obsah přílohy č. 8: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV TŘÍDA EHNERGETICKÉ ÚČINNOSTI energetický štítek - zdroje světla Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítku se uvedou následující údaje: I. Třída energetické účinnosti zdroje světla stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky. II. Světelný tok zdroje světla (v lumenech) měřený v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. III. Příkon (ve wattech) zdroje světla měřený v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy. IV. Jmenovitá střední doba života zdroje světla měřená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 3 úvodního ustanovení této přílohy. V případě, že jsou údaje požadované v bodech II., III. nebo IV. uvedeny jinde na obalu zdroje světla, mohou být na štítku včetně příslušného rámečku vypuštěny. Grafické provedení Údaje pro tisk štítku: Štítek musí být ohraničen prázdným okrajem o šířce alespoň 5 mm (jak je znázorněno). V případě, že žádná ze stran obalu není natolik dlouhá, aby se na ni vešel štítek a tento prázdný okraj, nebo v případě, že by bylo pokryto více než 50 % plochy povrchu na nejdelší straně, může být štítek a okraj zmenšen, avšak ne více, než je požadováno pro splnění obou těchto podmínek. V žádném případě nesmí být štítek zmenšen více než na (délkově) 40 % své normalizované velikosti. Je-li obal pro tento zmenšený štítek příliš malý, musí být štítek ke zdroji světla nebo k obalu připevněn. Postačuje však štítek o normální velikosti je-li vystaven spolu se zdrojem světla, například upevněn k pultu, na němž je zdroj světla vystaven. Definice grafického provedení štítku. Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat údaje stanovené pro štítek^2) (údaje jsou stejné jako v části I. této přílohy). ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných informacích a nabídkách uvedených v bodě 7 úvodního ustanovení této přílohy musí být buďto kopie štítku nebo následující údaje, tak jak je uvedeno v části II., respekt. části I. této přílohy, v tomto pořadí: 1. Třída energetické účinnosti vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (vyšší účinnost) až G (nižší účinnost)". Pokud je informace uvedena ve formě tabulky, může to být vyjádřeno jinými prostředky za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). 2. Světelný tok zdroje světla (v lumenech). 3. Příkon (ve wattech). 4. Jmenovitá střední doba životnosti zdroje světla (v hodinách). ČÁST IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Třída energetické účinnosti zdroje světla se určuje takto: Zdroje světla se zařazují do třídy A, jestliže: - u zářivek bez vestavěného předřadníku (zdroje světla, které vyžadují předřadník nebo jiné zařízení pro připojení k síti) W =< 0,15 odmocnina FÍ + 0,0097 FÍ - u jiných zdrojů světla W =< 0,24 odmocnina FÍ + 0,103 FÍ kde FÍ je světelný tok zdroje světla v lumenech kde W je příkon zdroje světla ve wattech. Není-li zdroje světla zařazen do třídy A, vypočítá se referenční příkon WR ze vztahu: WR = 0,88 odmocnina FÍ + 0,049 FÍ, jestliže FÍ = 34 lumenů 0,2 FÍ, jestliže FÍ =< 34 lumenů kde FÍ je světelný tok zdroje světla v lumenech. Index energetické účinnosti EI se stanoví ze vztahu: W E1 = ----- WR kde W je příkon zdroje světla ve wattech. Třídy energetické účinnosti se pak určují z následující tabulky: ---------------------------+---------------------------------- Třída energetické účinnosti| Index energetické účinnosti EI ---------------------------+---------------------------------- B | EI < 60 % C | 60 % =<EI < 80 % D | 80 % =<EI < 95 % E | 95 % =<EI < 110 % F | 110 % =<EI < 130 % G | EI >=130 %" ---------------------------+---------------------------------- Příl.9 PŘEDŘADNÍKY K ZÁŘIVKÁM Úvodní ustanovení 1. Tato příloha se vztahuje na předřadníky k zářivkám (dále jen "předřadníky") napájené z elektrické sítě. 2. Z oblasti působnosti této přílohy jsou vyňaty: a) předřadníky, které tvoří nedílnou součást světelného zdroje, b) předřadníky, které jsou určeny speciálně pro svítidla zabudovaná do nábytku, a předřadníky, které tvoří nevyměnitelnou součást svítidla a nemohou být odděleně od něj zkoušeny, c) předřadníky určené na vývoz ze Společenství jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel. 3. Předřadníky se klasifikují podle části I. této přílohy. 4. Během první etapy, upřesněné v dalších bodech této přílohy, mohou být předřadníky uváděny na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel pouze tehdy, jestliže spotřeba energie předřadníku nepřekračuje maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj stanovený pro jednotlivé kategorie předřadníků v částech I., II. a III. této přílohy. 5. Výrobce předřadníků, je zplnomocněný zástupce nebo dovozce odpovědný za uvádění předřadníků na trh jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel odpovídá za zajištění, že každý předřadník, který je uváděn na trh jako samostatná součástka nebo vestavěný do svítidla, splňuje požadavky bodu 4. 6. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) celkový popis modelu spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci, c) informace, popřípadě doplněné výkresem, týkající se hlavních vlastností konstrukce modelu spotřebiče a zejména prvků, které významně ovlivňují jeho spotřebu elektrické energie, d) návod k obsluze, e) výsledky měření spotřeby elektrické energie provedeného podle bodu 8, f) údaje týkající se shody těchto měření s požadavky na spotřebu energie stanovenými touto přílohou. 7. Technickou dokumentaci vypracovanou v rámci provádění jiného právního předpisu Společenství je možno použít, pokud splňuje požadavky uvedené v této příloze. 8. Výrobci a dovozci předřadníků odpovídají za stanovení spotřeby energie každého předřadníku podle postupů uvedených v harmonizovaných technických normách^1) a za prokázání shody s požadavky bodů 4 a 5 a bodu 1. Př edřadníky uváděné na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel musí být opatřeny označením CE skládajícím se z iniciál "CE". Označení CE musí viditelné, čitelné a nesmazatelné a musí být připojeno k předřadníkům a jejich obalu. Jestliže se předřadníky uvádějí na trh vestavěné do svítidel, připojuje se označení CE na svítidla a na jejich obal. 0. Pokud se zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který je ve Společenství uvede předřadník do shody s ustanoveními této přílohy a ukončí jejich porušování. Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce ve Společenství, tuto povinnost má dovozce, která uvádí předřadníky na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel. 1. Nejsou-li předřadníky ve shodě s ustanoveními této přílohy, přijme výrobce nebo dovozce veškerá příslušná opatření podle bodu 12, aby bylo zakázáno uvádění na trh nebo prodej daných předřadníků. 2. Každé opatření podle této přílohy, které obsahuje zákaz uvádění na trh nebo do prodeje předřadníků jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel, musí být přesně zdůvodněno. Toto opatření musí být neprodleně oznámeno výrobci, jeho zplnomocněnému zástupci, který je ve Společenství nebo dovozce, který uvádí předřadníky na trh, spolu s informací o tom, jaké má podle právních předpisů zákonné možnosti opravného prostředku a o lhůtách pro jeho uplatnění. 3. Po pěti letech ode dne účinnosti této vyhlášky, tj. během druhé etapy, výrobci či dovozci zajistí, aby maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj odpovídat hodnotám uvedeným v části IV. této přílohy, zejména v souvislosti s body 4 a 5. Další obsah přílohy č. 9: Část I KATEGORIE PŘEDŘADNÍKŮ Část II METODA VÝPOČTU MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU OBVODŮ PŘEDŘADNÍK-SVĚTELNÝ ZDROJ PRO DANÝ DRUH PŘEDŘADNÍKU Část III PRVNÍ ETAPA Část IV DRUHÁ ETAPA ČÁST I KATEGORIE PŘEDŘADNÍKŮ Před výpočtem maximálního příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj pro daný předřadník je nutno nejprve zařadit předřadník do některé z níže uvedených kategorií: ---------+------------------------------------------------------------ Kategorie| Druh předřadníku ---------+------------------------------------------------------------ 1 | Předřadník pro lineární dvoupaticovou zářivku 2 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku dvojitou 3 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtyřnásobnou, plochou 4 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtyřnásobnou 5 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku šestinásobnou 6 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtvercovou ---------+------------------------------------------------------------ ČÁST II METODA VÝPOČTU MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU OBVODŮ PŘEDŘADNÍK-SVĚTELNÝ ZDROJ PRO DANÝ DRUH PŘEDŘADNÍKU Energetická účinnost obvodu předřadník-světelný zdroj je určena maximálním příkonem obvodu. Jeho hodnota závisí na příkonu světelného zdroje a na druhu předřadníku; maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj pro daný předřadník je proto definován jako maximální příkon obvodu předřadník- světelný zdroj, jehož hodnota je různá pro každou úroveň příkonu světelného zdroje a každý druh předřadníku.^1) ČÁST III PRVNÍ ETAPA Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj uvedený ve W je stanoven tabulkou: -------------+------------------------+----------------------------- Kategorie |Příkon světelného zdroje| Maximální předřadníku +--------+---------------+ příkon obvodů |50 Hz |vysoký kmitočet| předřadník-světelný zdroj -------------+--------+---------------+----------------------------- 1 |15 W |13,5 W | 25 W |18 W |16 W | 28 W |30 W |24 W | 40 W |36 W |32 W | 45 W |38 W |32 W | 47 W |58 W |50 W | 70 W |70 W |60 W | 83 W -------------+--------+---------------+----------------------------- 2 |18 W |16 W | 28 W |24 W |22 W | 34 W |36 W |32 W | 45 W -------------+--------+---------------+----------------------------- 3 |18 W |16 W | 28 W |24 W |22 W | 34 W |36 W |32 W | 45 W -------------+--------+---------------+----------------------------- 4 |10 W | 9,5 W | 18 W |13 W |12,5 W | 21 W |18 W |16,5 W | 28 W |26 W |24 W | 36 W -------------+--------+---------------+----------------------------- 5 |18 W |16 W | 28 W |26 W |24 W | 36 W -------------+--------+---------------+----------------------------- 6 |10 W | 9 W | 18 W |16 W |14 W | 25 W |21 W |19 W | 31 W |28 W |25 W | 38 W |38 W |34 W | 47 W -------------+--------+---------------+----------------------------- Je-li předřadník určen pro světelný zdroj, jehož příkon je mezi dvěma hodnotami uvedenými v tabulce, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj lineární interpolací mezi dvěma hodnotami maximálního příkonu obou nejbližších světelných zdrojů, které jsou uvedeny v tabulce. Například je-li předřadník kategorie 1 hodnocen pro světelný zdroj příkonu 48 W při 50 Hz, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj takto: 47 + (48 - 38) . (70 - 47)/(58 - 38) = 58,5 W ČÁST IV DRUHÁ ETAPA Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj uvedený ve W je stanoven tabulkou: -----------------------+------------------------+---------------------------- Kategorie předřadníku |Příkon světelného zdroje| Maximální +-------+----------------+ příkon obvodů |50 Hz | vysoký kmitočet| předřadník-světelný zdroj -----------------------+-------+----------------+---------------------------- 1 |15 W | 13,5 W | 23 W |18 W | 16 W | 26 W |30 W | 24 W | 38 W |36 W | 32 W | 43 W |38 W | 32 W | 45 W |58 W | 50 W | 67 W |70 W | 60 W | 80 W -----------------------+-------+----------------+---------------------------- 2 |18 W | 16 W | 26 W |24 W | 22 W | 32 W |36 W | 32 W | 43 W -----------------------+-------+----------------+---------------------------- 3 |18 W | 16 W | 26 W |24 W | 22 W | 32 W |36 W | 32 W | 43 W -----------------------+-------+----------------+---------------------------- 4 |10 W | 9,5 W | 16 W |13 W | 12,5 W | 19 W |18 W | 16,5 W | 26 W |26 W | 24 W | 34 W -----------------------+-------+----------------+---------------------------- 5 |18 W | 16 W | 26 W |26 W | 24 W | 34 W -----------------------+-------+----------------+---------------------------- 6 |10 W | 9 W | 16 W |16 W |14 W | 23 W |21 W |19 W | 29 W |28 W |25 W | 36 W |38 W |34 W | 45 W -----------------------+-------+----------------+---------------------------- Je-li předřadník určen pro světelný zdroj, jehož příkon je mezi dvěma hodnotami uvedenými v tabulce, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj lineární interpolací mezi dvěma hodnotami maximálního příkonu obou nejbližších světelných zdrojů, které jsou uvedeny v tabulce. Například je-li předřadník kategorie 1 hodnocen pro světelný zdroj příkonu 48 W při 50 Hz, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj takto: 47 + (48 - 38) . (67 - 45)/(58 - 38) = 56 W Příl.10 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Úvodní ustanovení 1. Tato příloha se vztahuje na klimatizační jednotky pro domácnost napájené z elektrické sítě. 2. Příloha se nevztahuje na tato zařízení: a) zařízení, která mohou používat též jiné zdroje energie, b) tepelná čerpadla vzduch/voda a voda/voda, c) zařízení o výkonu (chladicím výkonu) větším než 12 kW. 3. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou požadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.^1) 4. Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce, b) všeobecný popis modelu spotřebiče, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci, c) údaje, popřípadě doplněné výkresy, o hlavních vlastnostech konstrukce modelu spotřebiče, zejména o těch, které významně ovlivňují jeho spotřebu energie, d) protokoly o příslušných měřeních provedených zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 3. e) návod k obsluze, pokud existuje. 5. Jestliže údaje týkající se určité kombinace modelu spotřebiče byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z jiných kombinací, má dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích a o zkouškách, které byly provedeny pro ověření přesnosti těchto výpočtů (podrobné údaje týkající se matematického modelu pro výpočet výkonnosti dělených soustav a měření, která byla provedena pro ověření tohoto modelu). 6. Štítek uvedený v § 4 vyhlášky je specifikován v části I. této přílohy. Štítek se umísťuje zvnějšku na přední nebo horní stranu zařízení tak, aby byl jasně viditelný a nebyl ničím zacloněn. 7. Obsah a formát informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky jsou specifikovány v části II. této přílohy. 8. Jsou-i zařízení nabízena k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky tiskovinou, písemným sdělením nebo jiným způsobem, u něhož lze předpokládat, že potenciální zákazník neuvidí zařízení vystavené, například písemnou nabídkou, katalogem pro zásilkový prodej, reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musí příslušná informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy. 9. Třída energetické účinnosti zařízení se stanoví podle části IV. této přílohy. Další obsah přílohy č. 10: Část I ŠTÍTEK Část II INFORMAČNÍ LIST Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE Část IV KLASIFIKACE energetický štítek - klimatizační jednotky Upřesňující údaje uváděné na štítku Na štítek se uvedou následující údaje: I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce. II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. V případě dělených a několikanásobně členěných jednotek identifikační značka vnitřních a venkovních částí kombinace modelu spotřebiče, jichž se níže uvedené údaje týkají. III. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče nebo kombinace modelů stanovená podle části IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky. Šířka šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti nesmí být menší ani více než dvakrát větší než šířka šipek s písmeny všech tříd. IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu. V. Přibližná hodnota roční spotřeby energie vypočtená tak, že se celkový příkon, definovaný v harmonizovaných normách uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení a stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3, násobí průměrným počtem 500 hodin provozu ročně v režimu chlazení při plném zatížení (podmínky "střední"). VI. Výkonnost chlazení definovaná jako chladicí výkon jednotky v kW v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední"). VII. Koeficient využitelnosti energie (EER) jednotky v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední"). VIII. Druh jednotky: pouze chlazení, chlazení/ohřívání. Šipka označující druh jednotky musí být ve stejné úrovni jako příslušný popis. IX. Způsob chlazení: chlazení vzduchem, chlazení vodou. Šipka označující způsob chlazení musí být ve stejné úrovni jako příslušný popis. X. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí (štítek 2): výkonnost ohřívání definovaná jako tepelný výkon jednotky v kW v režimu ohřívání při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední" + "vyšší"). XI. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí (štítek 2): třída energetické účinnosti v režimu ohřívání podle části IV. této přílohy znázorněná na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost), stanovená v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední" + "vyšší"). Používají-li se k ohřívání odporové články, má koeficient výkonnost (COP) hodnotu 1. XII. Hluk vyzařovaný během normální funkce, pokud to připadá v úvahu, stanovený v souladu se právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami uvedenými v bodě 3 úvodního ustanovení.^2) Grafické provedení Definice grafického provedení štítku: Použité barvy: CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá Šipky: A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku: X070 Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé. ČÁST II INFORMAČNÍ LIST Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více typů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu zařízení: 1. Obchodní značka výrobce nebo dovozce. 2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem. V případě dělených a několikanásobně členěných jednotek identifikační značka vnitřních a venkovních částí kombinace modelů spotřebiče, jichž se níže uvedené údaje týkají. 3. Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče nebo kombinace modelů stanovená podle části IV. této přílohy a uvedená na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Pokud se tento údaj předkládá v podobě tabulky, je možný jiný způsob uvedení třídy účinnosti, je-li zřejmé, že rozsah stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost.). 4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému z spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko- značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-značka" a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu. 5. Přibližná hodnota roční spotřeby energie při průměrném počtu 500 hodin provozu ročně, stanovená v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední"), jak je uvedeno v části I. bodu V (upřesňujících údajů uváděných na štítku). 6. Výkonnost chlazení definovaná jako chladicí výkon jednotky v kW v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední"), jak je uvedeno v části I. bodu VI (upřesňujících údajů uváděných na štítku). 7. Koeficient využitelnosti energie (EER) jednotky v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední"), jak je uvedeno v části I. bodu VII (upřesňujících údajů uváděných na štítku). 8. Druh jednotky: pouze chlazení, chlazení/ohřívání. 9. Způsob chlazení: chlazení vzduchem, chlazení vodou. 10. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí: výkonnost ohřívání definovaná jako tepelný on jednotky v KW v režimu ohřívání při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední" + "vyšší"), jak je uvedeno v části I. bodu X. 11. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí: třída energetické účinnosti v režimu ohřívání podle části IV. této přílohy uvedená na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost), stanovená v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení (podmínky "střední" + "vyšší"), jak je uvedeno v části I. bodu XI (upřesňujících údajů uváděných na štítku). Používají-li se k ohřívání odporové články, má koeficient výkonnosti (COP) hodnotu 1. 12. Hluk vyzařovaný během normální funkce, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami.^2) 13. Výrobci nebo dovozci mimoto mohou připojit údaje podle bodů 5 až 8 stanovené za jiných zkušebních podmínek v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení. Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny. ČÁST III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE V katalozích pro zásilkový prodej, sděleních, písemných nabídkách, reklamách na internetu nebo jiném elektronickém médiu, uvedených v bodu 8 úvodního ustanovení této přílohy, musí být uvedeny tyto údaje ve stanoveném pořadí: (údaje jsou stejné jako v části II této přílohy) ČÁST IV KLASIFIKACE 1. Třída energetické účinnosti se stanoví podle níže uvedených tabulek; koeficient využitelnosti energie (EER) se stanoví v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení v podmínkách "střední". Tabulka 1 - Klimatizační jednotky vzduchu chlazené vzduchem Tabulka 1.1 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Dělené a několikanásobně členěné | jednotky ---------------------------+----------------------------------- A | 3,20 < EER B | 3,20 >=EER > 3,00 C | 3,00 >=EER > 2,80 D | 2,80 >=EER > 2,60 E | 2,60 >=EER > 2,40 F | 2,40 >=EER > 2,20 G | 2,20 >=EER ---------------------------+----------------------------------- Tabulka 1.2 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Blokové jednotky1) ---------------------------+----------------------------------- A | 3,00 < EER B | 3,00 >=EER > 2,80 C | 2,80 >=EER > 2,60 D | 2,60 >=EER > 2,40 E | 2,40 >=EER > 2,20 F | 2,20 >=EER > 2,00 G | 2,00 >=EER ---------------------------+-------------------------------------- 1) Blokové jednotky se dvěma vzduchovody (tj. klimatizátory, které jsou celé umístěny v klimatizovaném prostoru a kondenzátor je spojen s venkovním prostorem dvěma vzduchovody pro přívod a odvod vzduchu) se klasifikují podle tabulky 1.2 s použití korekčního faktoru -0,4. ------------------------------------------------------------------ Tabulka 1.3 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Jednotky s jedním vzduchovodem ---------------------------+----------------------------------- A | 2,60 < EER B | 2,60 >=EER > 2,40 C | 2,40 >=EER > 2,20 D | 2,20 >=EER > 2,00 E | 2,00 >=EER > 1,80 F | 1,80 >=EER > 1,60 G | 1,60 >=EER ---------------------------+----------------------------------- Tabulka 2 - Klimatizační jednotky vzduchu chlazené vodou Tabulka 2.1 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Dělené a několikanásobně členěné | jednotky ---------------------------+----------------------------------- A | 3,60 < EER B | 3,60 >=EER > 3,30 C | 3,30 >=EER > 3,10 D | 3,10 >=EER > 2,80 E | 2,80 >=EER > 2,50 F | 2,50 >=EER > 2,20 G | 2,20 >=EER ---------------------------+----------------------------------- Tabulka 2.2 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Blokové jednotky ---------------------------+----------------------------------- A | 4,40 < EER B | 4,40 >=EER > 4,10 C | 4,10 >=EER > 3,80 D | 3,80 >=EER > 3,50 E | 3,50 >=EER > 3,20 F | 3,20 >=EER > 2,90 G | 2,90 >=EER ---------------------------+----------------------------------- 2. Třída energetické účinnosti ohřívací funkce se stanoví podle níže uvedených tabulek; koeficient výkonnosti (COP) se stanoví v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 3 úvodního ustanovení v podmínkách "střední" + 7C (7C dle norem uvedených v bodě 3 úvodního ustanovení). Tabulka 3 - Klimatizační jednotky vzduchu chlazené vzduchem - režim ohřívání Tabulka 3.1 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Dělené a několikanásobně členěné | jednotky ---------------------------+----------------------------------- A | 3,60 < COP B | 3,60 >=COP > 3,40 C | 3,40 >=COP > 3,20 D | 3,20 >=COP > 2,80 E | 2,80 >=COP > 2,60 F | 2,60 >=COP > 2,40 G | 2,40 >=COP ---------------------------+----------------------------------- Tabulka 3.2 ---------------------------+-------------------------------------- Třída energetické účinnosti| Blokové jednotky1) ---------------------------+-------------------------------------- A | 3,40 < COP B | 3,40 >=COP > 3,20 C | 3,20 >=COP > 3,00 D | 3,00 >=COP > 2,60 E | 2,60 >=COP > 2,40 F | 2,40 >=COP > 2,20 G | 2,20 >=COP ---------------------------+-------------------------------------- 1) Blokové jednotky se dvěma vzduchovody (tj. klimatizátory, které jsou celé umístěny v klimatizovaném prostoru a kondenzátor je spojen s venkovním prostorem dvěma vzduchovody pro přívod a odvod vzduchu) se klasifikují podle tabulky 3.2 s použitím korekčního faktoru -0,4. ------------------------------------------------------------------ Tabulka 3.3 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Jednotky s jedním vzduchovodem ---------------------------+----------------------------------- A | 3,00 < COP B | 3,00 >=COP > 2,80 C | 2,80 >=COP > 2,60 D | 2,60 >=COP > 2,40 E | 2,40 >=COP > 2,10 F | 2,10 >=COP > 1,80 G | 1,80 >=COP ---------------------------+----------------------------------- Tabulka 4 - Klimatizační jednotky vzduchu chlazené vodou - režim ohřívání Tabulka 4.1 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Dělené a několikanásobně členěné | jednotky ---------------------------+----------------------------------- A | 4,00 < COP B | 4,00 >=COP > 3,70 C | 3,70 >=COP > 3,40 D | 3,40 >=COP > 3,10 E | 3,10 >=COP > 2,80 F | 2,80 >=COP > 2,50 G | 2,50 >=COP ---------------------------+----------------------------------- Tabulka 4.2 ---------------------------+----------------------------------- Třída energetické účinnosti| Blokové jednotky ---------------------------+----------------------------------- A | 4,70 < COP B | 4,70 >=COP > 4,40 C | 4,40 >=COP > 4,10 D | 4,10 >=COP > 3,80 E | 3,80 >=COP > 3,50 F | 3,50 >=COP > 3,20 G | 3,20 >=COP ---------------------------+----------------------------------- 1) Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací. Směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost. Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost. Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost. Směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám. Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost (Text s významem pro EHP). Směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací (Text s významem pro EHP). 1) Např. ČSN EN 60456, dále např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 2) Např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 1) Např. ČSN EN 61121, dále např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 2) Např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 1) Např. ČSN EN 50229, dále např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 2) Např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 1) Např. ČSN EN 153, norma CEN, CENELEC, ETSI, dále např. normy ED 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 2) Např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 1) Např. ČSN EN 50242, dále např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 2) Např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 1) Např. normy CENELEC, dále normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 2) Např. EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 1) Např. ČSN 361060-21. 1) Např. ČSN EN 50285, ČSN EN 60064, ČSN EN 60081, ČSN EN 60901, ČSN EN 60969. 2) Pokud není k výrobku dodávána průvodní dokumentace, je možno štítek dodávaný s výrobkem považovat za informační list. 1) Např. evropská norma EN 50 294. 1) Podrobněji v evropské normě EN 50 294 1) Např. evropské normy EN 225-1, EN 814-1, normy CEN, dále např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování). 2) Např. normy EN 60704-2-10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování).

 
 
Reklama