Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhláška č. 43/1990 Sb. o projektové přípravě staveb

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.07.1992

se změnami:zrušena předpisem: 262/1992 Sb.
uveřejněno v: č. 10/1990 Sbírky zákonů na straně 0209
schváleno:12.02.1990
účinnost od:15.03.1990
zrušeno:01.07.1992
[Textová verze]

43/1990 Sb. VYHLÁŠKA o projektové přípravě staveb Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 29 písm. c), d) a e) zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, a podle § 143 odst. 1 písm. d) a h) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): ČÁST PRVNÍ Úvodní a obecná ustanovení § 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Vyhláška upravuje a) zásady projektové přípravy staveb 1) vyžadujících stavební povolení 2) nebo jiné obdobné povolení; 3) b) náležitosti zadání staveb přikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby; 4) c) náležitosti projektů staveb přikládaných k žádosti o vydání stavebního povolení; 5) nebo jiného obdobného povolení. (2) Vyhláška se vztahuje na stavby, jejichž investory (stavebníky) jsou organizace, popřípadě organizační jednotky, a které mají být uskutečněny na území Československé socialistické republiky. Vyhláška se vztahuje - s výjimkou příloh - též na stavby, které mají být uskutečněny v zahraničí československými organizacemi pro Československou socialistickou republiku. ------------------------------------------------------------------ 1) §1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu. 2) § 55 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 3) Např. povolení vodohospodářských děl, důlních děl. 4) §7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 85/1976 Sb. 5) § 22 odst. 1 vyhlášky č. 85/1976 Sb. § 2 Pojmy (1) Investorem je organizace, z jejíchž prostředků se stavba financuje a která zpravidla zabezpečuje její přípravu a realizaci. (2) Generálním projektantem je organizace oprávněná k projektové činnosti podle zvláštních předpisů, 6) která se zavázala 7) a) k dodávce projektu celé stavby, popřípadě k dodávce části projektu stavby a ke koordinaci ostatních částí projektu stavby zpracovávaných dodavateli a k dopracování projektu přikládaného k žádosti o vydání stavebního povolení 5) (příloha č. 2) b) k výkonu autorského dozoru. Pokud to umožňují zvláštní předpisy, 6) může tuto činnost vykonávat občan jako projektant jednotlivec. (3) Stavbami pro rozvoj měst a obcí se rozumí stavby pro bydlení, stavby technického, občanského nebo jiného vybavení. (4) Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které v době provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby: pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a propůjčeny k tomu investorem, dodavatelem nebo jinou organizací. Dočasné objekty zařízení staveniště nezbytně nutné pro realizaci stavby, které nejsou kryty globálními sazbami,8) ani režijními náklady velkoobchodních cen stavebních a montážních prací, tvoří mimoglobální zařízení staveniště. ------------------------------------------------------------------ 6) § 43 zákona č. 5O/1976 Sb. 7) § 272 hospodářského zákoníku. 8) Výměr Federálního cenového úřadu č. 8170/331/88, kterým se stanoví sazby vedlejších rozpočtových nákladů, ve znění výměru Federálního cenového úřadu č. 5050/5.1/89 a výměru Federálního cenového úřadu č. 5194/5.1/89. ČÁST DRUHÁ Zásady projektové přípravy staveb § 3 Zadání stavby (1) V zadání stavby (dále jen "zadání") investor vyjadřuje zejména účel stavby, cíle, které chce její výstavbou dosáhnout, základní parametry stavby, podmínky, které musí být dodrženy, nároky na její přípravu a realizaci a požadavky na uživatelské řešení stavby. (2) Při zpracování zadání vychází investor z vlastní koncepce rozvoje, z rozvojových dokumentu, schválené územně plánovací dokumentace a jiných podkladů sloužících pro formulování jeho požadavků. (3) Zadání slouží k vyhledání v úvahu přicházejících dodavatelů, zejména k poskytování jejich předběžných nabídek (informací). (4) Zadání zpracované v rozsahu přílohy č. 1 přikládá investor k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby, pokud územní a stavební řízení nebude sloučeno. 9) Územní řízení staveb pro rozvoj měst a obcí může stavební úřad dále sloučit se stavebním řízením v případech, kdy podmínky pro umístění těchto staveb jsou podrobně řešeny schváleným územním plánem zóny nebo schváleným územním projektem zóny. (5) V případech, kdy územní a stavební řízení bude sloučeno, omezí se zadání u staveb pro rozvoj měst a obcí na údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce projektu, popřípadě jiných smluv o dodávce. (6) Zadání doložené zpravidla rozhodnutím o umístění stavby je též podkladem pro návrhy smluv v úvahu přicházejících dodavatelů; součástí návrhu smlouvy je projekt stavby v podrobnostech potřebných pro uzavření příslušné smlouvy, popřípadě část projektu v rozsahu dodávky příslušného dodavatele. (7) Vypracování zadání přikládaného k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby si může investor zajistit u projektové nebo jiné oprávněné organizace. 10) ------------------------------------------------------------------ 9) § 9 vyhlášky č. 85/1976 Sb. 10) Vyhláška č. 88/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 89/1976 Sb., o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě. § 4 Projekt stavby (1) Projektem stavby (dále jen "projekt") se rozumí souhrnné architektonické, technické, ekonomické, ekologické a výtvarné řešení stavby včetně nároků a podmínek na provádění stavby zpracované v rozsahu a podrobnostech potřebných a) investorovi k ověření,že jeho záměry vyjádřené v zadání mohou být realizovány při zajištění ochrany celospolečenských zájmů, b) k uzavření smluv o dodávce, pokud nebyly uzavřeny na podkladě zadání, c) ke koordinaci realizace stavby. (2) Náležitost projektu přikládaného k žádosti o vydání stavebního povolení 2) nebo jiného obdobného povolení 3) stanoví příloha č. 2. (3) Podkladem pro zpracování projektu je zejména zadání a rozhodnutí o umístění stavby, jestliže územní a stavební řízení nebude sloučeno. (4) Pokud si investor nezajistí stavbu včetně projektu u jednoho dodavatele, 11) zabezpečuje si projekt u generálního projektanta s výjimkou těch částí projektu, které mu v rozsahu svých dodávek zabezpečují příslušní dodavatelé, alespoň v rozsahu potřebném pro uzavření smlouvy o dodávce. (5) V hospodářských smlouvách dohodne investor s dodavateli a generálním projektantem způsob spolupráce při zpracování projektu, jeho obsah a rozsah, předávání projektových podkladů včetně předávání částí projektu při postupném zpracování a způsob koordinace jednotlivých částí projektu. ------------------------------------------------------------------ 2) § 55 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 3) Např. povolení vodohospodářských děl, důlních děl. 11) § 318a, popřípadě § 318b hospodářského zákoníku. § 5 Ochrana zvláštních zájmů při zpracování zadání a projektu (1) Orgány státní správy, popřípadě organizace pověřené výkonem státní správy, které hájí společenské zájmy podle zvláštních předpisů, jsou povinny v zájmů včasné přípravy staveb omezit všechny projednávání zadání a projektů na nezbytný rozsah a podle možnosti je účelně slučovat, přitom nemohou svá stanoviska podmiňovat stanovisky jiných orgánů nebo organizací. (2) Nestanoví-li zvláštní předpisy jinak a) uskutečňuje se projednávání v průběhu prací podle potřeby konzultacemi; b) nejsou orgány a organizace, s nimiž se zadání nebo projekt projednává, oprávněny vyžadovat předkládání zadání a projektu v celém rozsahu, nýbrž jen částí, které se jejich působnosti dotýkají; c) projednávají se věci, které již byly projednány při zpracování zadání, znovu jen tehdy, došlo-li v průběhu prací na projektu ke změně předpokladů, z nichž se vycházelo při projednávání zadání;projednání projektu rovněž odpadá, pokud bylo jeho předmětem pouze ověření, že byly dodrženy podmínky při projednávání zadání v územním řízení. (3) Orgány a organizace podle odstavce 1 jsou povinny poskytnout konzultace, popřípadě údaje a informace nezbytné pro zpracování zadání a projektu nejpozději ve lhůtě 15 dnů od vyžádání, nestanoví-li zvláštní předpisy lhůty jiné. § 6 Autorský dozor (1) Autorským dozorem se ověřuje dodržení projektu při realizaci stavby. (2) Autorský dozor vykonává generální projektant. (3) Při výkonu autorského dozoru je generální projektant povinen zejména a) uvědomit bez zbytečného odkladu investora, dodavatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení projektu,popřípadě právních předpisů a technických norem, b) požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud závažné závady vytýkané podle písmene a) nebyly včas odstraněny nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti. (4) Rozsah autorského dozoru se dohodne v hospodářské smlouvě. § 7 Dokumentace skutečného provedení stavby (1) Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí projekt, popřípadě další potřebná dokumentace, o níž se dohodne investor s příslušným dodavatelem, v nichž jsou uvedeny veškeré změny, ke kterým došlo při provádění stavby. (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zabezpečuje investor u generálního projektanta, popřípadě u dodavatelů dodávajících investorovi příslušné části projektu. (3) Jako podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vyznačují příslušní dodavatelé pro investora, pokud nejsou dodavateli projektu, do jednoho vyhotovení předaného projektu provedené změny. § 8 Celkové náklady stavby (1) Celkové náklady stavby (dále jen "celkové náklady") jsou veškeré náklady a výdaje investora souvisící s jejím pořízením. Určují se v zadání a v projektu. (2) Celkové náklady se stanoví jako smluvní cena stavby, 12) pokud to zvláštní předpisy umožňují,nebo jako součet dílčích cen dodávek a (nebo) nákladů dodávek a ostatních výdajů. (3) Není-li dohodnuta smluvní cena stavby nebo dílčí ceny dodávek, stanoví se náklady podle cenových předpisů. 13) (4) Celkové náklady kryjí veškeré náklady, které souvisí s přípravou, realizací a s uvedením stavby do provozu, tj. zejména: a) náklady na projektové a průzkumné práce (včetně autorského dozoru, modelu pro projektu, geologické průzkumu, geologických prací pro projekt,přírodovědných průzkumů apod.); b) náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a vytvářejí základní prostředky po montáži, náklady na programové vybavení automatizovaných systémů řízení c) náklady na pořízení stavebních objektů (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy územní souvisící s rekultivací 14) včetně ozelenění, náklady spojené s likvidací , popřípadě přesunem dosavadních základních prostředků, náklady na vyvolané investice včetně provizorních objektů a řízení; d) náklady na pořízení samostatných základních prostředků, které nevyžadují montáž; e) náklady na umělecká díla 15) pokud tvoří organickou a nedílnou součást architektonického řešení stavby; f) vedlejší náklady stanovené zvláštním předpisem a náklady na mimoglobální zařízení staveniště; g) náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními organizacemi, náklady na patenty a licence; h) nepředvídané náklady; i) náklady na nákup dosavadních základních prostředků, odvody za odnětí půdy, zvýšené náklady spojené s dovozem zahraničních stavebních nebo montážních kapacit; j) příspěvky jiným investorům; k) provozní náklady na přípravu (včetně zadání stavby) a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (drobné a krátkodobé předměty), programové vybavení, náklady na biologickou rekultivaci, odvody a daně za využívání přírodních zdrojů a za ochranu životního prostředí. (5) Pro vyjádření celkových nákladů stavby lze použít příslušných tiskopisů;16) u staveb , u nichž tak stanoví zvláštní předpis, se použijí povinně. ------------------------------------------------------------------ 12) Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách. 13) Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. 22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen. 14) Patří sem též náklady souvisící se zúrodněním území (ležícího mimo území vlastní stavby) určeného k zúrodnění příslušným orgánem ochrany zemědělského nebo lesního půdního fondu, tj. náklady na úpravu tohoto území (zemní práce, rozprostření ornice) kromě nákladů na biologickou rekultivaci. 15) Metodické směrnice FMTIR, MVT ČSR, MVT SSR, MK ČSR, MK SSR ze dne 31. května 1978 o uplatňování výtvarného umění v investiční výstavbě (uveřejněné ve Zpravodaji FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, částka 3-4 ze dne 22. června 1978). 16) SEVT 51 214 4, SEVT 51 214 7, SEVT 51 215 1. § 9 Kontrolní sestavení celkových nákladů Pro sledování čerpání skutečných nákladů dodávek v průběhu výstavby zabezpečuje investor podle potřeby u generálního projektanta kontrolní sestavení celkových nákladů. 16) § 10 Státní expertiza investic (1) Státní expertizou investic (dále jen "státní expertiza") se rozumí souhrnné hodnocení národohospodářských potřeb investic v jejich technickoekonomických důsledcích, účincích a efektivnosti a v jejich vlivu na životní prostředí a přírodní zdroje. (2) Státní expertizu vykonávají orgány státní expertizy. Podle příslušnosti jsou jimi Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj a Slovenská komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj. (3) Výkon státní expertizy se ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky provádí v souladu se zvláštním opatřením, 17) pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. ----------------------------------------------------------------- 17) Usnesení vlády ČSSR č. 231/1989 a příslušná usnesení republikových vlád. ČÁST TŘETÍ Přechodná a závěrečná ustanovení Přechodná ustanovení § 11 (1) Pokud byly ke dni účinnosti této vyhlášky zahájeny práce na přípravné nebo projektové dokumentaci, dokončí se podle dosud platných předpisů, nedohodnou-li se investor s generálním projektantem a přímými vyššími dodavateli, že budou postupovat podle této vyhlášky. (2) Státní expertiza dokumentace předložené ke dni účinnosti této vyhlášky příslušnému orgánu státní expertizy k posouzení a dokumentace rozpracovaná ke dni účinnosti této vyhlášky bude provedena podle dosavadního předpisu, pokud příslušný orgán státní expertizy nerozhodne jinak. (3) U staveb, které byly dokončeny do 31. 12. 1989, provede se závěrečné hodnocení stavby podle dosavadního předpisu. § 12 U staveb občanů ve kterých bude provozována činnost povolená podle zvláštních předpisů, může stavební úřad v odůvodněných případech určit, 18) aby poklady přikládané k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby a k žádosti o vydání stavebního povolení byly zpracovány v rozsahu příloh této vyhlášky. ----------------------------------------------------------------- 18) § 60 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. § 7 odst. 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb. § 13 Zrušovací ustanovení Zrušuje se vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb. § 14 Účinnost Vyhláška nabývá účinnost dnem 15. března 1990. 19) ----------------------------------------------------------------- 19) Předpokládá se, že vyhláška bude zrušena nejpozději ke dni, kdy zákon č. 50/1976 Sb. bude nahrazen novou právní úpravou. Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj MVDr. Ing. Reichel CSc. v. r. Příl.1 Základní náležitosti zadání stavby přikládaného k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje stavby a investora 2. Základní údaje o stavbě - stručný popis stavby z hlediska účelové funkce, požadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení s uvedením navrhovaných kapacit, - údaje o provozu nebo výrobě, - charakteristika území,dotčených ochranných pásem, chráněných částí území, kulturních památek, požadavky na demolice, kácení vzrostlé zeleně (zábor zemědělského a lesního půdního fondu), - vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, předpokládaný způsob omezení nebo odstranění případných negativních vlivů, - odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany a civilní obrany. 3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 4. Podmiňující předpoklady - přeložky inženýrských sítí, omezení stávajících provozů a jiná opatření potřebná pro uvolnění navrhovaného místa stavby a její provádění, - podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady nebo nároky na jejich zabezpečení, - napojení na stávající technické vybavení území, bilance kapacitních nároků a možností, - vztahy ke stávajícímu veřejnému a občanskému vybavení území, včetně veřejné dopravy, - zabezpečení hlavních energií a jejich racionální využití, zabezpečení vodního hospodářství a dopravy pro výrobní zařízení, - počty pracovníků pro provozy a výrobu v potřebné kvalifikační struktuře. B. Výkresy 1. Situační výkres v měřítku pozemkové mapy s vyznačením umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí a s vyznačením plochy trvalého nebo dočasného záboru zemědělského nebo lesního půdního fondu, pokud přichází v úvahu. 2. Situace stavby zpravidla v měřítku 1:500 vycházející ze současného stavu území obsahuje - vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí, včetně zapojení na rozvodné sítě a kanalizaci, napojení na komunikační síť, - zákres stávajících podzemních rozvodných sítí a kanalizaci, popřípadě jiných zařízení, - vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, popřípadě porostů určených k vykácení, - vyznačení v úvahu přicházejících demolic. Situace stavby se zpracovává zpravidla v měřítku 1:500, v případech velkoplošných staveb a u rozsáhlých liniových staveb v měřítku odpovídajícím povaze těchto staveb, zpravidla 1:2000 nebo 1:5000. Týká-li se návrh území zvlášť rozsáhlých, zpracovává se mapový podklad podle povahy stavby v měřítku 1:10 000 až 1:50 000, vyznačením širších vztahů (účinků) k okolí. 3. Návrh architektonického řešení a dispoziční řešení stavebních objektů. Příl.2 Náležitosti projektu stavby přikládaného k žádosti o vydání stavebního povolení A: Průvodní zpráva B: Souhrnná technická zpráva C: Celková situace stavby (zastavovací plán) D: Koordinační výkres stavby E: Dokumentace a stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů F: Staveniště a provádění výstavby A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 3. Přehled výchozích podkladů 4. Členění stavby 5. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice 6. Přehled uživatelů a provozovatelů 7. Termíny zahájení a dokončení 8. Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci a užívání stavby, popř. údaje o případném postupném předávání částí stavby do užívání 9. Předpokládaný celkový náklad stavby B. Souhrnná technická zpráva 1. Charakteristika území stavby 1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště, údaje o stávajících objektech, provozech, rozvodech a zařízeních (pozemních, nadzemních, podzemních), stávající zeleni, ochranných pásmech, dobývacích prostorech, nárocích na zábor zemědělského původního fondu a lesního půdního fondu, inundacích a chráněných územích, objektech a porostech. 1.2 Provedené průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby. U rekonstrukcí, modernizací a rozšíření dosavadních základních prostředků zhodnocení jejich stavu a u obnovy objektů kulturních památek též zhodnocení jejich stavu z hlediska uměleckohistorického. 1.3 Použité mapové a geodetické podklady, zjištění, zaměření a ověření podzemních vedení, odkaz na geodetickou dokumentaci. 1.4 Příprava pro výstavbu, tj. - uvolnění pozemků a objektů, - dočasné využití objektů pro dobu výstavby, - způsob provedení demolic a místo skládky, - rozsah a způsob likvidace porostů (přesazení, kácení, zužitkování), vydání souhlasu s likvidací a stanovené podmínky, - zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů a porostů po dobu výstavby, - přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, popřípadě toků, a jiná omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby (odstřel, výluka dopravy, omezení v dodávce energií apod.). 2. Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení stavby 2.1 Zdůvodnění urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebně technického řešení stavby se zřetelem na účel stavby, její umístění, podmínky památkové péče o ochrany přírody a péče o životní prostředí. Základní údaje o užitých stavebních soustavách nebo konstrukcích, využití typizace a opakovatelnosti. Bezbariérové úpravy pro pohyb osob tělesně postižených. 2.2 Údaje o technickém nebo výrobním zařízení a technologii hlavní výroby, včetně zařízení umístěného na volném prostranství - výrobní program, hlavní výrobní činnosti, - stručný popis technologie výroby (doplňující důležité údaje o technologickém zařízení se podle potřeby uvedou samostatně), - koncepce skladování surovin, materiálů a výrobků, zdůvodnění skladových prostorů, - objemová skladba surovin, materiálů a odpadních látek, jejich vychází a konečné složení, - zásady technického řešení stavby ve vztahu k provozním parametrům a nárokům na údržbu - způsob zajištění spotřebních materiálů, energií a směnnost. 2.3 Řešení dopravy, napojení na dopravní systém, garáže a parkoviště, počty stání a dopravní technická vybavení. 2.4 Úpravy ploch a prostranství, drobná architektura, oplocení, veřejná zeleň. 2.5 Péče o životní prostředí - vliv užívání a provozu na životní prostředí, zdroje, druhy, vlastnosti, množství škodlivin a jiné možnosti ohrožení, - způsob zneškodnění, zužitkování a odstranění odpadních látek a energií a způsob zneškodnění nebo omezení rizikových vlivů, popřípadě dalších nežádoucích vlivů na životní prostředí, vznikajících užíváním nebo provozem stavby, - řešení ochrany stavby proti hluku z dopravy silniční, železniční, letecké, lodní, popřípadě z jiných zdrojů, - stavební, prostorové, vnitroklimatické a akustické řešení, ochrana proti hluku z výrobního nebo provozního zařízení, údaje o denním osvětlení a oslunění, řešení umělého osvětlení, - jiné negativní vlivy působící na stavbu v rámci stávajícího životního prostředí a řešení ochrany proti nim. 2.6 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení - zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, - způsob omezení rizikových vlivů, - bezpečnostní pásma a únikové cesty, - ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, - technická zařízení a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy, - skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi. 2.7 Protipožární zabezpečení stavby - technické řešení stavby a provozu z hlediska požární ochrany (včetně vodních zdrojů a vnějších požárních hydrantů, požární signalizace, požárních stanic nebo zbrojnic apod.), - charakteristika objektů a provozů z hlediska požární ochrany. 2.8 Zařízení civilní obrany a jeho mírové využití. 2.9 Řešení protikorozní ochrany podzemních a nadzemních konstrukcí nebo vedení a ochrany proti bludným proudům. 2.10 Zajištění televizního příjmu se zřetelem na podmínky vykrytí území televizním signálem a řešení přenosu televizního signálu. 2.11 Stanovení nových ochranných pásem. 2.12 Koordinační opatření v případě souběžné jiné výstavby v prostoru nebo blízkosti stavby. 3. Zemní práce Hlavní zásady výškové úpravy staveniště s bilancí zemních prací a rozvodů, s určením místa těžení (zemníků) a deponií (skládek), údaje o hospodaření s ornicí a se zeminami, údaje určující vhodnost zemin pro násypy ve vztahu k jejich účelu. 4. Podzemní voda Systém odvodnění, popřípadě využití, odtoková množství, popis technického řešení (pokud přichází v úvahu). 5. Kanalizace a) systém kanalizace (odvodnění), b) charakteristika povodí a zástavby, c) celkové denní množství odpadních vod (splaškových, dešťových, průmyslových apod.), d) charakteristika nerovnoměrnosti průtoků (max. denní a max. i min. hodinové množství), e) celkové roční množství odpadních (splaškových) vod, f) charakteristika recipientu, g) nároky na čištění splaškových vod a kapacita recipientu, h) jiný způsob odvedení povrchových vod, i) popis technického řešení, měření a automatizace. 6. Zásobení vodou a) zdroj a systém zásobení, tlakové poměry, b) celková denní spotřeba a její průběh, c) roční spotřeba, d) akumulační prostory, e) nároky na úpravu vody, f) zajištění množství a tlaku pro protipožární ochranu, g) popis technického řešení, signalizace včetně měření a ovládání. 7. Teplo a paliva a) výpočtová hodinová spotřeba tepla, b) výpočtová roční spotřeba tepla (z toho zimní), c) koeficienty současnosti všech energetických zařízení včetně technologií, d) zdroj tepla, parametry topných médií, e) druh a zajištění paliva, výpočtová, hodinová a roční spotřeba paliva (z toho zimní), f) popis technického řešení, regulace a měření, g) u obytných budov výpočtová spotřeba tepla pro vytápění měrného bytu v MWh /měr. byt/rok; u ostatních budov tepelná charakteristika objektu v W/m3K. 8. Rozvod elektrické energie a) napájecí rozvod, napěťová soustava, b) stupeň důležitosti dodávky elektrické energie, c) celkový instalovaný příkon, d) druh a způsob uzemnění, zemní odpor, e) koeficienty současnosti, f) maximální současný příkon pro odběr, g) roční spotřeba energie, h) způsob měření spotřeby, i) způsob kompenzace účinníku, j) ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí, k) náhradní zdroje, jejich účel a způsob zapojení, l) druh prostředí, m) popis technického řešení. 9. Ostatní energie (solární, technické plyny apod.) a) údaje o zdrojích a parametrech energií, b) účel využití a bilance spotřeby, c) bilance vlastní výroby energie, d) popis technického řešení. 10. Veřejné osvětlení a) systém, druhy a intenzita osvětlení, b) napájecí rozvod, napěťová soustava, způsob ovládání, c) uzemnění a ochrana proti nebezpečnému dotyku, d) bilance spotřeby energie, e) stožáry a jiné umístění svítidel, f) reflektory a jiné zvláštní (slavnostní) osvětlení, zapojení a ovládání, roční spotřeba energie, g) popis technického řešení. 11. Slaboproudé rozvody a) druhy zařízení, systém rozvodu, b) zapojení na zdroje a ovládání, c) popis technického řešení. 12. Jiná podzemní, popřípadě nadzemní vedení (pokud přicházejí v úvahu) - účel, druhy vedení a zařízení, systém rozvodů, - popis technického řešení. C. Celková situace stavby (zastavovací plán) obsahuje zejména - zpracovaný polohopis a výškopis územní stavby a jejího nejbližšího okolí včetně pozemkového katastru a uvedení výškového a souřadnicového systému, - polohové a výškové vyznačení všech dosavadních základních prostředků, t.j. včetně podzemních inženýrských sítí a jiných zakrytých zařízení podle údajů poskytnutých a ověřených jejich správci a včetně názvů ulic a jiných pojmenovaných prostorů, - označení ochranných pásem a bezpečnostních vzdáleností, - vyznačení obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště mimo území stavby, - vyznačení ploch pozemků odnímaných z půdního a lesního fondu, s rozlišením záboru trvalého a dočasného, - vyznačení demolic a rušených podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí, popřípadě kácení vzrostlé zeleně, - polohové a výškové vyznačení navrhované výstavby, včetně jejího napojení na dosavadní základní prostředky, případných přeložek podzemních nebo nadzemních rozvodných sítí a nově navrhované zeleně, s uvedením základních rozměrů určujících polohu a velikost navrhovaného zastavění ve vztahu k vytyčovací síti, - vyznačení nově navržených ochranných pásem, - vyznačení sond provedeného geologického průzkumu. Celková situace stavby se vyhotovuje zpravidla v měřítku 1:500. Pro zvláštní případy velkoplošných staveb a pro rozsáhlé liniové stavby se použije měřítko odpovídající povaze těchto staveb, zpravidla 1:2000 nebo 1:5000. Poznámka: Grafické zpracování celkové situace stavby musí být provedeno způsobem odpovídajícím příslušným ČSN a musí umožňovat jednoznačné rozlišení zákresu navrhované výstavby od zákresu stávajícího stavu a od vyznačení ostatních údajů, které jsou součástí projektu. D. Koordinační výkres stavby Zvýrazňuje vyjádření vztahů navrhované výstavby a zejména inženýrských sítí, popřípadě vnějších technologických a jiných rozvodů k výsledné zástavbě území a vztahů mezi inženýrskými sítěmi nebo případnými jinými rozvody navzájem. Vyznačuje způsob křížení inženýrských sítí vzájemně i s ostatními zejména inženýrskými objekty, včetně potřebných ochran. Upřesňuje rozměrové a polohové, popřípadě i výškové vytyčovací údaje. Zpracovává se v měřítku totožném s celkovou situací stavby, do níž se zpravidla promítá přítiskem. U staveb s jednoduchým technickým řešením se podrobnosti koordinačních vztahů vyjádří přímo v celkové situaci stavby. E. Dokumentace a stavební výkresy pozemních a inženýrských objektů Zpracovává se samostatně pro každý stavební objekt. Pozemní stavební objekt 1. Technická zpráva - účel objektu, účelové jednotky, kapacita, zastavěná plocha, obestavěný prostor, - architektonické, výtvarné a funkční řešení, - orientace ke světovým stranám, denní osvětlení, oslunění, - popis technického řešení, údaje o stavebně fyzikálních vlastnostech obvodového pláště, popřípadě jiných rozhodujících konstrukcí podle účelu, úpravy povrchů, druhy oken a dveří, vnitřní zařízení, úpravy pro invalidní osoby, - údaje o technickém vybavení objektu (zdravotní technika, ústřední topení, vzduchotechnika, elektroinstalace a umělé osvětlení atd.), - přehled technologického zařízení umístěného v objektu, - charakteristika prostředí prostorů, - ochrana proti hluku a jiným negativním vlivům, - bezpečnost a ochrana zdraví, - ochrana proti korozi, popřípadě bludným proudům, - řešení požární ochrany, - řešení civilní obrany, pokud přichází v úvahu, - spotřeba energie na vytápění (tepelná charakteristika). 2. Výkresy v měřítku zpravidla 1:100 2.1 půdorysy základů, jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží a střechy s vyznačením vazby na modulovou síť a s uvedením - rozhodujících vnitřních prostorů a hlavních konstrukcí, - označení místností, - obrysově hlavního vnitřního zařízení včetně všech zařizovacích předmětů zdravotní techniky a vyznačení obkladů, - přilehlé úpravy terénu u prvního nadzemního (vstupního) podlaží s uvedením kót nadmořských výšek, - kóty nadmořské výšky podlahy prvního nadzemního (vstupního) podlaží, - polohy objektu ke světovým stranám u prvního nadzemního (vstupního) podlaží, - rozsahu izolací s údajem o druhu izolace (proti zemní vlhkosti, tlakové agresivní vodě apod.), - legendy o účelu místností podle označení, jejich plošných výměrách, druzích podlah, rozsahu obkladů a úpravách povrchů, popřípadě barev, - relativní výškové kóty ostatních podlaží a střechy, - u půdorysu střechy polohy okapů a svodů. 2.2 Řezy vyznačující osazení objektu v terénu a jeho založení, původní a upravený terén, popřípadě hrubé terénní úpravy, pokud jsou prováděny předem jako příprava území, ustálenou hladinu podzemní vody, pokud se vyskytuje, průběh svislých nosných konstrukcí a obvodového pláště, stropy a podlahy, střechu, úpravu vstupů, říms a dále s uvedením - vnitřních výškových rozměrů (konstrukční a světlá výška podlaží, parapety, zábradlí, popřípadě jiné úpravy), - kót nadmořských výšek podlahy prvního nadzemního (vstupního podlaží, říms a přilehlého upraveného terénu), - relativní výškové kóty ostatních podlaží a střechy. 2.3 Pohledy s určením druhu a úpravy povrchů, barevného řešení, tvarů balkónových zábradlí, polohy okapových svodů a požárních výstupů, popřípadě další požadované úpravy. 2.4 Doplňkové výkresy podle potřeby (perspektivy, architektonické detaily, detaily specifických požadovaných stavebních úprav, výkresy tvarů a rozměrů kovových konstrukcí apod.). 3. Technické vybavení objektů 3.1 Zdravotnětechnické instalace, vnitřní plynovod a požární vodovod (technická zpráva, nezbytné výkresy) 3.2 Vytápění (technická zpráva) U objektů technického vybavení technická zpráva dále obsahuje: - bilanci potřeb tepla - bilanci potřeb paliva - dimenzování - dimenzování komínů, popřípadě další výpočty (úlet popílku apod.) - zajištění péče o životní prostředí, o bezpečnost práce a technických zařízení a o požární ochranu. Nezbytné výkresy U objektů technického vybavení - půdorys vyjadřující řešení a prostorové rozmístění strojního zařízení - potřebné řezy - dispoziční schéma 3.3 Vzduchotechnická zařízení Technická zpráva (nezbytné výkresy) 3.4 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvody, měření a regulace, slaboproud Technická zpráva (nezbytné výkresy) 4. Jde-li o stavební úpravy, musí být oproti stávajícímu stavu výrazně graficky vyznačeny nové úpravy a bourací práce. Poznámky - jde-li o pozemní stavební objekty v rámci stavby, nepřikládá se k jejich projektům situace a vytyčovací výkres. Údaje jsou obsaženy v celkové situaci stavby, - opakuje-li se stejný objekt nebo typová část objektu v rámci stavby beze změny, dokumentuje se pouze jedenkrát s uvedením všech čísel objektu, pro které platí. Případné změny pouze způsobu založení se dokumentují samostatným výkresem základů. Inženýrské objekty Mosty, tunely, komunikace, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, inženýrské sítě a ostatní inženýrské objekty, které jsou stavební částí staveb 1. Technická zpráva - popis inženýrského objektu (rozvodů) a pomocných zařízení - popis funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a instalovaných výkonů) - popis napojení na dosavadní inženýrské sítě - úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana - zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu) - charakteristika a popis technického řešení objektu - z hlediska péče o životní prostředí - z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zařízení - z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby u staveb podléhajících státnímu dozoru podle zákona č. 61/1998 Sb. - popis řešení ochrany před korozí, případně bludnými proudy 2. Situace inženýrského objektu včetně dotčených komunikací, vodotečí a inženýrských sítí, demolic a úprav v přiměřeném měřítku 3. Podélné profily objektů zpravidla v měřítku 1:100, u liniových objektů zpravidla v měřítku 1:1000/100 4. Vzorové příčné řezy zpravidla v měřítku 1:100 5. Charakteristické příčné řezy zpravidla v měřítku 1:100 6. Způsob zakládání s charakteristickými řezy v měřítku 1:100 7. Vytyčovací výkres v přiměřeném měřítku. F. Staveniště a provádění výstavby 1. Technická zpráva 1.1 Charakteristika staveniště 1.2 Kapacita a využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely zařízení staveniště. 1.3 Společné objekty a zařízení pro přímé dodavatele investora, popřípadě sdružené zařízení staveniště. 1.4 Zajištění přívodu vody a energií ke staveništi, napojení kanalizace od objektů zařízení staveniště, odvodnění staveniště, telefon. 1.5 Údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících dodávek a materiálů, včetně tras k zemníkům a uložištím zeminy a ornice, údaje o případně potřebných opatřeních nebo úpravách na dopravních trasách. 1.6 Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení. 1.7 Údaje o zvláštních opatřeních, popřípadě o způsobu provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření. 1.8 Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsobu omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů. 2. Podmínky a nároky na provádění stavby 2.1 Lhůta výstavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby, popřípadě předpokládané termíny dokončení jejích etap nebo rozhodujících objektů a zařízení. 2.2 Určení stavebních objektů a zařízení, popřípadě jejich částí, které je nutno předběžně uvést do provozu nebo užívání. 2.3 Časový postup likvidace zařízení staveniště. 3. Situace zařízení staveniště Zpracovává se v měřítku totožném s celkovou situací stavby, do níž se zpravidla promítá přítiskem, nebo se do ní přímo zakresluje. Obsahuje zakreslení - hranice staveniště nebo stavenišť, pokud vedlejší staveniště přichází v úvahu, - ploch, na kterých je možno vybudovat skládky a dočasné objekty zařízení staveniště, bez určení jejich věcného a časového využití, - umístění deponií ornice a zeminy, popřípadě zemníků zřízených pro účely výstavby, - vstupů a vjezdů na hlavní a vedlejší staveniště, - přívodů vody a energií na staveniště, včetně odběrových míst, místo napojení kanalizace od objektů zařízení staveniště, odvodnění staveniště, připojení telefonu, - ochranných opatření stávajících objektů, zařízení a porostů (bez podrobností způsobu jejich provedení), bezpečnostních pásem stávajících základních prostředků. Poznámka: U staveb, jejichž řešení je technicky jednoduché, se obsah a rozsah projektu v dohodě se stavebním úřadem přiměřeně zjednoduší.

 
 
Reklama