Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou

se změnami:127/2017 Sb., 302/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2015 Sbírky zákonů na straně 5546
schváleno:23.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (11663 kB)]


408/2015 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2015

o Pravidlech trhu s elektřinou

Změna: 127/2017 Sb.
Změna: 302/2020 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon ), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. , zákona č. 211/2011 Sb. , zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb. , a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb. , o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. :

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) ,5)

a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,

b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,

c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,

f) pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a způsoby jeho vypořádání,

g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,

h) termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích míst,

i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,

j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

k) skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,

l) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,

m) zveřejňování informací operátorem trhu a

n) postup pro stanovení zálohových plateb.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

a) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,

b) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího,

c) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,

d) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) diagramem sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa,

b) dodavatelem výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy nakupuje nebo dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační soustavy,

c) obchodní hodinou základní časový úsek pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,

d) dnem dodávky 24 obchodních hodin dne, ve kterém dochází k plnění uzavřených obchodů na dodávku nebo odběr elektřiny, s výjimkou přechodu na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina dne dodávky začíná v 00.00.00 hodin a končí v 01.00.00 hodin,

e) předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této soustavě připojeno, s výjimkou odběrného místa,

f) rezervovanou kapacitou smluvní maximální čtvrthodinový výkon v odběrném místě zákazníka nebo výrobce druhé kategorie nebo smluvní maximální čtvrthodinový výkon v předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy nebo smluvní maximální čtvrthodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regionálních distribučních soustav uvedený ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy, nebo ve smlouvě o sdružených službách dodávek elektřiny,

g) systémovou odchylkou součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině,

h) účastníkem organizovaného krátkodobého trhu subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu, nebo nominovaný organizátor trhu s elektřinou1) v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů nebo v rámci jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2) ,

i) redispečinkem opatření vedoucí k řešení přetížení nebo k jinému zajištění bezpečnosti soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou4) ,

j) protiodchylkou kladná odchylka subjektu zúčtování v případě záporné systémové odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v případě kladné systémové odchylky,

k) informačním systémem operátora trhu informační systém operátora trhu, do něhož mají přístup registrovaní účastníci trhu a prostřednictvím kterého probíhá komunikace s operátorem trhu,

l) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy,

m) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy,

n) normálními klimatickými podmínkami třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových diagramů,

o) skutečnými klimatickými podmínkami celostátní průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových diagramů,

p) regionem typových diagramů region definovaný pro účely vyhodnocení zbytkového diagramu,

q) třídou typového diagramu typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu zákazníků s měřením typu C s definovaným charakterem odběru,

r) typovým diagramem relativní hodnoty, charakterizující průběh spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro vyhodnocování odchylek,

s) registrovaným účastníkem trhu s elektřinou účastník trhu s elektřinou, který má přístup do informačního systému operátora trhu na základě registrace podle § 15 odst. 1 ,

t) sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní hodině množství elektřiny smluvené tímto subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování v dané obchodní hodině a oznámené operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu,

u) zúčtovací cenou odchylky kladná, nulová, nebo záporná cena za odchylku v každém směru za každý interval zúčtování odchylek,

v) obchodním intervalem doba, pro kterou je definován produkt na krátkodobém trhu s elektřinou,

w) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,

x) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, která je přímo připojena k přenosové soustavě,

y) místem určeným k evidenci ztrát místo, na kterém jsou evidovány ztráty elektřiny provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v jím provozované soustavě.

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZACE KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTŘINOU, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

§ 3

Trh s elektřinou

(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. Obchodování s elektřinou se uskutečňuje zejména

a) na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,

b) prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou včetně obchodů uzavřených na energetických burzách, nebo

c) prostřednictvím evropské platformy pro výměnu regulační energie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice5) .

(2) Předmětem obchodování může být dodávka nebo odběr jalové elektrické energie. Kupujícím je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy.

(3) Provozovatel přenosové soustavy organizuje trh s podpůrnými službami.

(4) V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky.

§ 4

Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou

(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou podle § 20a odst. 4 písm. a) energetického zákona se skládá z

a) blokového trhu,

b) denního trhu a

c) vnitrodenního trhu.

(2) Účast účastníka trhu s vlastní odpovědností za odchylku na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

(3) Poptávka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého trhu znamená závazek, že účastník organizovaného krátkodobého trhu odebere z elektrizační soustavy České republiky zobchodované množství elektřiny v daném obchodním intervalu, pokud dojde k uspokojení této poptávky.

(4) Nabídka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého trhu znamená závazek, že účastník trhu dodá do elektrizační soustavy České republiky zobchodované množství elektřiny v daném obchodním intervalu, pokud dojde k uspokojení této nabídky.

(5) Obchody na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou jsou anonymní a probíhají spojením nabídky s poptávkou.

(6) Místem dodání a místem odběru elektřiny obchodované subjektem zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je elektrizační soustava České republiky.

§ 5

Blokový trh

(1) Nejmenší jednotkou obchodního bloku na blokovém trhu je konstantní hodnota výkonu 1 MW v celém časovém období bloku.

(2) Poptávky a nabídky na blokový trh je možno podávat nejdříve 30 dní před příslušným dnem dodávky podle jednotlivých obchodních bloků.

(3) Operátor trhu oznámí každému účastníku organizovaného krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny a dosaženou cenu.

(4) Operátor trhu zahrne sjednané dodávky a odběry elektřiny do vyhodnocování a zúčtování odchylek.

(5) V průběhu denního obchodování na blokovém trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o průběžném stavu obchodování podle jednotlivých zobchodovaných obchodních bloků. Bezprostředně po uzavírce blokového trhu pro daný obchodní blok operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskutečněných obchodů na blokovém trhu a vážené průměry cen elektřiny zobchodované v jednotlivých obchodních blocích.

§ 6

Denní trh

(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci s nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou v okolních nabídkových zónách nebo v rámci jednotného propojení denních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.

(2) Nabídky a poptávky na denní trh může podávat účastník organizovaného krátkodobého trhu způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou do dne předcházejícího příslušnému dni dodávky. Pro jednotlivé obchodní intervaly je vyhodnocováno

a) jednotné saldo za nabídkovou zónu České republiky v případě jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2) ,

b) výsledná cena elektřiny na denním trhu a

c) zobchodovaná množství elektřiny.

(3) Operátor trhu zadá do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých subjektů zúčtování v nabídkové zóně České republiky po jednotlivých obchodních intervalech a zahrne je při vyhodnocení a zúčtování odchylek.

(4) Operátor trhu oznámí každému účastníku organizovaného krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou pro každý obchodní interval velikost sjednané dodávky elektřiny a sjednaného odběru elektřiny a dosaženou cenu.

(5) Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům organizovaného krátkodobého trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené ceny elektřiny pro každý obchodní interval, výsledné hodinové zelené bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů pro každou hodinu, množství elektřiny z neakceptovaných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.

§ 7

Vnitrodenní trh

(1) Vnitrodenní trh organizuje operátor trhu v rámci dne dodávky nebo následujícího dne dodávky a lze na něm zadávat a obchodovat nabídky a poptávky elektřiny způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Vnitrodenní trh může být organizován v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory vnitrodenního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.

(2) Obchody uzavřené na vnitrodenním trhu zahrne operátor trhu do vyhodnocení a zúčtování odchylek.

(3) Operátor trhu upraví způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou celková sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celková sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy každého subjektu zúčtování o údaje z obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu a takto upravené hodnoty poskytne subjektu zúčtování.

(4) Operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o agregovaném množství elektřiny a váženém průměru cen z uskutečněných obchodů na vnitrodenním trhu, případně další informace z vnitrodenního trhu.

§ 8

Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou

(1) Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy.

(2) Každý den oznámí operátor trhu každému účastníku organizovaného krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou tyto informace za ukončené obchodní období v členění na jednotlivé trhy:

a) velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny,

b) dosažené ceny a

c) platby za sjednaný odběr elektřiny a úhrady za sjednanou dodávku elektřiny.

§ 9

Předkládání údajů z dvoustranných obchodů

(1) Dvoustrannými obchody se rozumí obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované v systému operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou.

(2) Subjekt zúčtování odchylek (dále jen „subjekt zúčtování“) předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv o dvoustranných obchodech s elektřinou uskutečněných na území České republiky mezi subjekty zúčtování, včetně obchodů těmito subjekty zúčtování uzavřených na energetických burzách nejpozději do 13.30 hodin dne předcházejícího příslušnému dni dodávky. Předávanými údaji jsou diagramy ze smluv

a) subjektů zúčtování; údaje předává subjekt zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

b) subjektů zúčtování uzavřených na burze; údaje předává burza, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; za správnost předaných hodnot odpovídá burza; burzou předané technické údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování a

c) subjektů zúčtování na dodávku elektřiny do zahraničí a ze zahraničí; údaje předává provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; provozovatelem přenosové soustavy předané údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.

(3) V případě, kdy je alespoň pro část dne dodávky vyhlášen stav nouze, subjekt zúčtování předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv podle odstavce 2 písm. a) a b) nebo jejich aktualizaci, a to za den dodávky:

a) v němž byl ukončen stav nouze, pokud byl stav nouze ukončen do 11.00 hodin včetně,

b) v němž byl ukončen stav nouze, a za následující den dodávky, pokud byl stav nouze ukončen po 11.00 hodině, s výjimkou případu, kdy byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin, nebo

c) následující po ukončení stavu nouze, pokud byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin.

(4) Subjekt zúčtování předkládá údaje podle odstavce 3 operátorovi trhu v termínu od 8.00 hodin do 13.30 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze. Pokud subjekt zúčtování neprovede aktualizaci údajů o dvoustranném obchodování podle tohoto odstavce, zůstávají v platnosti údaje předané subjektem zúčtování operátorovi trhu podle odstavce 2.

(5) Operátor trhu prověřuje, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které burza předložila k registraci diagramy ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek. Po provedené kontrole zaregistruje operátor trhu diagramy ze smluv splňující všechny náležitosti a zašle subjektům zúčtování potvrzení o jejich registraci. V případě, že registrovaný účastník trhu s elektřinou nemá uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek, operátor trhu předložené diagramy nezaregistruje a nepoužije je při vyhodnocování odchylek.

(6) V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno, na základě předložených údajů z dvoustranných obchodů, sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa. Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny podle odstavce 2 písm. a) a b) poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 60 minut po uzávěrce příjmů registrace dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 2.

ČÁST TŘETÍ

ORGANIZACE TRHU S REGULAČNÍ ENERGIÍ

§ 10

Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro každou obchodní hodinu elektřinu za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny a smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými odběry elektřiny v elektrizační soustavě (dále jen „elektřina pro řešení stavů nerovnováhy“).

(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení stavů nerovnováhy

a) jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných služeb v České republice mimo evropskou platformu pro výměnu regulační energie,

b) jako regulační energii prostřednictvím aktivace v rámci evropské platformy pro výměnu regulační energie nebo

c) jako dodávku regulační energie ze zahraničí na základě smluv, jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání systémové odchylky.

(3) Při určení zúčtovací ceny odchylek a protiodchylek se zohlední ceny elektřiny podle odstavce 2, s výjimkou cen elektřiny

a) u které provozovatel přenosové soustavy označí v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy, že cena za tuto elektřinu nevstupuje do výpočtu zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky,

b) obstarané podle odstavce 2 písm. b) sloužící k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,

c) obstarané pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb,

d) obstarané podle odstavce 6.

(4) Provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni dodávky údaje o množství a ceně kladné a záporné regulační energie v Kč/MWh za každou obchodní hodinu dne dodávky

a) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy6) u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. a),

b) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. b) za elektřinu obstaranou v České republice, a to zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v České republice a zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v zahraničí,

c) obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) a c) v zahraničí pro řešení stavů nerovnováhy v České republice,

d) obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) v České republice výhradně k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,

e) členěné podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu u elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku.

(5) Množství elektřiny obstarané provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy a její cenu, včetně množství elektřiny pro potřeby redispečinku, zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek a dále zúčtuje

a) poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie u elektřiny podle odstavce 4 písm. a), b) a e) nebo

b) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle odstavce 4 písm. c), d) a e).
Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.

(6) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro potřeby redispečinku elektřinu od registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo od účastníků trhu ze zahraničí. Náklady na obstarání nebo uplatnění této elektřiny jsou součástí celkových nákladů na zajištění podpůrných služeb.

§ 11

zrušen


§ 12

Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy nakupuje pro elektrizační soustavu podpůrné služby na úrovni přenosové soustavy zejména na základě smlouvy o poskytování podpůrných služeb. Nabízet poskytování podpůrných služeb může fyzická či právnická osoba, která splňuje podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy.

(2) Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro následující kalendářní rok zveřejňuje provozovatel přenosové soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. listopadu.

(3) Provozovatel přenosové soustavy vyhodnocuje podané nabídky pro každou podpůrnou službu zvlášť a neprodleně informuje každého nabízejícího o výsledku vyhodnocení jeho nabídky. Při nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Není-li ani po opakované poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb, poptává provozovatel přenosové soustavy podpůrné služby přímo u konkrétních registrovaných účastníků trhu s elektřinou.

(4) Provozovatel přenosové soustavy může ověřovat schopnost poskytovatele podpůrných služeb poskytnout sjednanou službu. Za tím účelem může dát pokyn k aktivaci podpůrné služby a dodávce regulační energie i bez důvodu udržení výkonové rovnováhy.

(5) Provozovatel přenosové soustavy průběžně vyhodnocuje množství a kvalitu dodávaných podpůrných služeb na základě údajů z přípravy provozu3) a z měření dodaných podpůrných služeb.

(6) Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje nefrekvenční podpůrné služby. Při zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy se použijí odstavce 1, 3 a 5 přiměřeně.

§ 13

Přeshraniční obchod s elektřinou

(1) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) .

(2) Při nedostatečném finančním zajištění plateb subjektem zúčtování provozovatel přenosové soustavy přenos elektřiny do zahraničí nebo přenos elektřiny ze zahraničí subjektu zúčtování odmítne.

§ 14

Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování

(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb, které slouží k zajištění rizik spojených s dodávkou a odběrem elektřiny, dvoustrannými obchody, obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a přeshraničními obchody. Výše zajištění plateb požadovaná operátorem trhu se snižuje o závazky operátora trhu k subjektu zúčtování.

(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje a bez zbytečného odkladu o tom subjekt zúčtování informuje. V případě přeshraničního obchodu informuje také provozovatele přenosové soustavy.

(3) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb, může operátor trhu krátit již zaregistrované obchody. Pokud nemá subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb ani po zkrácení obchodů, postupuje se podle § 58 až 60 .

ČÁST ČTVRTÁ

REGISTRACE ODBĚRNÝCH A PŘEDÁVACÍCH MÍST

§ 15

Registrace účastníků trhu s elektřinou

(1) Účastník trhu s elektřinou se zaregistruje do 30 dnů od udělení licence u operátora trhu. Dodavatel s výjimkou výrobce elektřiny, který na základě smlouvy nedodává elektřinu zákazníkovi, uzavře s operátorem trhu smlouvu, na jejímž základě získá přístup do informačního systému operátora trhu.

(2) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou a při procesu registrace přiděluje účastníkovi trhu s elektřinou třináctimístný identifikační číselný kód (dále jen „registrační číslo“). Dále operátor trhu přiděluje výše uvedeným účastníkům trhu identifikační číslo registrovaného účastníka trhu s elektřinou.

(3) Zákazník je registrován v informačním systému operátora trhu prostřednictvím svého odběrného místa podle § 16 odst. 2 . Registrační číslo zákazníka je shodné s identifikačním číselným kódem jeho odběrného místa.

Registrace předávacích míst a odběrných míst

§ 16

(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky odběrných a předávacích míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách nezbytné k identifikaci jednotlivých odběrných a předávacích míst a přiděluje jednotlivým provozovatelům přenosové nebo distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy číselné řady z číselníků odběrných a předávacích míst. Při registraci elektrizační soustavy provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy je v informačním systému operátora trhu registrováno i místo určené k evidenci ztrát této soustavy.

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiděluje a sděluje účastníkovi trhu jeho osmnáctimístný číselný kód a registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná místa připojená k přenosové nebo distribuční soustavě a jednotlivá předávací místa výroben připojená k přenosové nebo distribuční soustavě, s výjimkou výroben připojených do odběrných míst zákazníků podle § 28 energetického zákona . Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy sděluje účastníkům trhu s elektřinou na žádost identifikační číselné kódy vztahující se k jeho odběrným a předávacím místům.

(3) V případě, že provozovatel distribuční soustavy provozuje část distribuční soustavy nepřipojenou k elektrizační soustavě České republiky, zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo za všechna předávací místa s měřením typu A nebo B spojující tuto část distribuční soustavy se zahraniční elektrizační soustavou. Za souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 20 až 22 .

(4) V případě, že je k distribuční soustavě připojena zahraniční distribuční soustava, která není připojena k zahraniční elektrizační soustavě, provozovatel distribuční soustavy zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo za všechna předávací místa s měřením typu A nebo B spojující distribuční soustavu se zahraniční distribuční soustavou. Za souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 20 až 22 .

(5) Provozovatel nadřazené distribuční soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací místa spojující nadřazenou distribuční soustavu s podřazenou distribuční soustavou jako jednotlivá předávací místa nebo jako souhrnná předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách.

(6) Pokud zákazník v odběrném místě je stejným právním subjektem jako dodavatel elektřiny a provozovatel distribuční soustavy zajišťující službu distribuční soustavy do tohoto odběrného místa a současně za toto odběrné místo odpovídá za odchylku subjekt odpovědný za odchylku v místě určeném pro krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy může registrovat všechna taková odběrná místa jako souhrnné odběrné místo, a to podle typu měření.

§ 17

(1) Pokud je v nové výrobně elektřiny uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny.

(2) Již registrované předávací místo výrobny elektřiny s elektrizační soustavou, ve kterém je uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny podle věty první pouze na žádost výrobce elektřiny.

(3) Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona , provozovatel distribuční soustavy registruje jako odběrné místo zákazníka s příznakem výroba do 10 kW, které je vybaveno průběhovým měřením výrobny elektřiny, a operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje dotčeného dodavatele a subjekt zúčtování. Pokud se zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny, oznámí tuto skutečnost neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který provede registraci zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny.

(4) Registrované odběrné místo má status aktivní. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní status aktivní registrovaného odběrného místa na status

a) přerušeno v případě přerušení dodávky na žádost dodavatele podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona ,

b) neaktivní v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání údajů, nebo

c) bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a).

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje aktuálnost přiřazených statusů odběrného místa. Odběrná místa se statusem přerušeno, neaktivní a statusem bez elektroměru nezahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a nejsou k nim předávána data podle § 20 až 22 . Změnu statusu odběrného místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Operátor trhu o této skutečnosti následně informuje dotčené registrované účastníky trhu s elektřinou. Po přiřazení statusu přerušeno, neaktivní nebo statusu bez elektroměru odstraní operátor trhu veškeré hodnoty u odběrného místa předané podle § 20 až 22 v informačním systému operátora trhu ode dne platnosti přiřazení statusu a pro taková odběrná místa operátor trhu neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2 .

(6) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení odchylek. Ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k předávacímu místu výrobny operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u předávacího místa výrobny v informačním systému operátora trhu v případě, že u předávacího místa výrobny není přiřazen nový subjekt zúčtování. Ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k odběrnému místu operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u odběrného místa v informačním systému operátora trhu v případě, že u odběrného místa není přiřazen nový subjekt zúčtování, a od dne následujícího po ukončení přiřazení subjektu zúčtování je v tomto odběrném místě zahájena dodávka dodavatelem poslední instance podle § 59 odst. 4 . Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování.

(7) Výrobce elektřiny pro účely předávání údajů podle § 49 odst. 1 registruje výrobnu elektřiny, s výjimkou výroben elektřiny připojených do odběrného místa podle § 28 odst. 5 energetického zákona , v informačním systému operátora trhu přiměřeně způsobem podle vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie , a to bez údajů o bankovním spojení a bez údajů o investičních nákladech a poskytnuté investiční podpoře.

(8) Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené odběry podle cenového rozhodnutí Úřadu, není registrováno v informačním systému operátora trhu.

(9) V případě zániku odběrného nebo předávacího místa provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zruší registraci odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu.

ČÁST PÁTÁ

PŘENESENÍ A PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKU, VYHODNOCOVÁNÍ ZÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK

§ 18

Odpovědnost za odchylku

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka, jednotlivému předávacímu místu výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst výrobny elektřiny nebo místu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určenému k evidenci ztrát této soustavy. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy musí mít zajištěného dodavatele na krytí ztrát jeho distribuční soustavy, který je sám subjektem zúčtování nebo přenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(2) Odpovědnost za odchylku má vždy pouze jeden subjekt zúčtování, s výjimkou výroben, jež mají registrované zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny, u kterých lze přenést odpovědnost za odchylku na dva různé subjekty zúčtování s tím, že za jedno předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny. Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona , nelze přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování.

(3) Registrovaný účastník trhu s elektřinou podává žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě zákazníka, v místě provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určeném k evidenci ztrát této soustavy nebo předávacím místě výrobny prostřednictvím operátora trhu nejpozději do 22.00 hodin posledního dne před požadovaným dnem účinnosti. Pokud subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor trhu posoudí, zda je finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, a do 120 minut od odsouhlasení přenesení odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování informuje účastníka trhu s elektřinou, subjekt zúčtování a příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Pokud je finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, operátor trhu zaregistruje přiřazení odpovědnosti za odchylku danému subjektu zúčtování, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku, operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku nezaregistruje. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující kalendářní den po zaregistrování operátorem trhu nebo k pozdějšímu datu uvedenému v žádosti. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy určí k tomuto datu stav měřicího zařízení podle § 38 odst. 2 a 3 . Při přenášení odpovědnosti za odchylku více odběrných nebo předávacích míst jednoho subjektu zúčtování se postupuje obdobně.

(4) Subjekt zúčtování může přenést odpovědnost za celkovou odchylku na jiný subjekt zúčtování. Spolu s přenesením odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování lze přenést také odpovědnost za rozdíl hodnot spotřeby elektřiny určený podle § 25 odst. 1 . Pokud přebírající subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor trhu postupuje obdobně podle věty třetí a čtvrté odstavce 3. Odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze již dále přenést na jiný subjekt zúčtování.

(5) Pokud v odběrném nebo předávacím místě s přenesenou odpovědností za odchylku končí dodávka elektřiny a nenavazuje nová dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo pokud končí přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, operátor trhu informuje o této skutečnosti příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného nebo předávacího místa, a registrované účastníky trhu s elektřinou dodávající elektřinu do tohoto odběrného místa nebo odebírající elektřinu z daného předávacího místa na základě smlouvy podle § 50 odst. 1 energetického zákona , a to nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku v daném odběrném nebo předávacím místě. Dodavatel informuje odběratele o ukončení dodávky s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo o ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku v tomto odběrném nebo předávacím místě, a to nejpozději 25 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku v daném odběrném nebo předávacím místě.

(6) Účastník trhu s elektřinou, který uzavřel smlouvu podle § 50 odst. 1 energetického zákona , může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny podávají operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny, a registrovaný účastník trhu s elektřinou, který za odběrná nebo předávací místa dotčeného účastníka trhu převzal odpovědnost za odchylku.

§ 19

Předávání údajů provozovatelem přenosové soustavy pro vypořádání odchylek

(1) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 hodin skutečné hodnoty

a) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A v přenosové soustavě,

b) dodávek a odběrů elektřiny v odběrných místech jednotlivých zákazníků vybavených měřením typu A v přenosové soustavě,

c) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami vybavených měřením typu A,

d) množství jím obstarané elektřiny pro řešení stavů nerovnováhy v členění podle § 10 odst. 2 ,

e) přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jednotlivých subjektů zúčtování, přenosů elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí vypočtených v případě organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou společného pro nabídkovou zónu České republiky a okolní nabídkové zóny, a zahraničních fyzických nebo právnických osob; za skutečné hodnoty jsou považovány sjednané hodnoty,

f) množství jím opatřené elektřiny pro potřeby redispečinku a

g) množství neodebrané elektřiny z výroben elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.

(2) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce zpřesněné údaje podle odstavce 1.

§ 20

Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy pro vypořádání odchylek

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 11.00 hodin za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a) skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu A,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu A,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu A,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona vybavených měřením typu A,
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 vybavená měřením typu A,

b) předběžné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B nebo M,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B nebo M ,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu B nebo M,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona vybavených měřením typu B nebo M,
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 vybavená měřením typu B nebo M
za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.

(2) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 1 písm. b) nebo podle § 21 odst. 1 , použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných kalendářních dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud operátor trhu nemá údaje za toto časové období, použije pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

(3) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny pro následující kalendářní měsíc v jednotlivých předávacích místech mezi regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami s měřením typu C nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin.

(4) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech mezi regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu C. Pokud operátor trhu nezná skutečné hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

(5) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a) skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B nebo M,
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B nebo M,
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu B nebo M,
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona vybavených měřením typu B nebo M,
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 vybavená měřením typu B nebo M
za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce a

b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc
1. z jednotlivých předávacích míst výroben elektřiny vybavených měřením typu C a
2. z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu C.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každou jím provozovanou distribuční soustavu kromě údajů uvedených v odstavci 5 skutečné hodnoty odběrů elektřiny odběrných míst zákazníků s měřením typu C za předcházející měsíc včetně skutečných hodnot odběrů elektřiny souhrnných odběrných míst vybavených měřením typu C.

§ 21

Předávání údajů subjektem zúčtování

(1) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v kWh za každou obchodní hodinu předcházejícího dne v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B nebo M, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(2) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin předběžné hodnoty měsíčních odběrů a dodávek elektřiny pro následující kalendářní měsíc v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(3) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 2, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C. Pokud operátor trhu nezná skutečné hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

§ 22

Předávání skutečných hodnot dodávek

(1) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje

a) k odběrnému místu zákazníka nebo

b) k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny elektřiny, případně k souhrnu předávacích míst a

c) k souhrnu předávacích míst provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

(2) Při předávání hodnot z měření typu A, B nebo M označuje operátor trhu na základě údajů od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy předávané hodnoty takto:

a) platná hodnota je hodnota, kdy se jedná o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. a) , § 20 odst. 5 a 6 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,

b) náhradní platná hodnota je hodnota, kdy se jedná o náhradní hodnotu za dobu trvání poruchy měřicího zařízení, která se považuje za skutečnou hodnotu podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. a) , § 20 odst. 5 a 6 ; provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy náhradní platné hodnoty označí způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu,

c) náhradní předběžná hodnota je hodnota, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy podle § 20 odst. 1 písm. b) , § 20 odst. 2 a 3 nebo od subjektu zúčtování podle § 21 odst. 1 ; provozovatel distribuční soustavy takto označenou hodnotu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce nahradí hodnotou podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b) a

d) nulová hodnota je hodnota, kdy se jedná o nulovou hodnotu odběru elektřiny v odběrném místě, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.

(3) Na základě údajů předaných podle § 20 odst. 5 provede operátor trhu úpravu hodnot předaných podle § 20 odst. 1 písm. b) , případně stanovených podle § 20 odst. 2 a 4 a § 21 odst. 1 a 3 , a hodnot hodinových diagramů vzniklých lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle § 20 odst. 3 a § 21 odst. 2 .

(4) Rozhodne-li soud o úpadku zákazníka podle insolvenčního zákona , provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede odečet způsobem stanoveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, nebo stanoví stav měřicího zařízení, jedná-li se o odběrné nebo předávací místo s měřením typu C, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele o provedení odečtu. Pro stanovení stavu měřicího zařízení se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro odečty měřicího zařízení nebo stanovení stavu měřicího zařízení při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Žádost dodavatele musí obsahovat seznam odběrných a předávacích míst, u kterých požaduje provést odečet, a informaci z insolvenčního rejstříku o rozhodnutí soudu o úpadku zákazníka. V případě úpadku výrobce nebo provozovatele lokální distribuční soustavy se ustanovení tohoto odstavce použije přiměřeně.

(5) Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle § 19 , § 20 odst. 1 , 3 a 5 a § 21 odst. 1 a 2 mezi

a) 18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce,

b) 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce,

c) 18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce a

d) 18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce.

(6) Operátor trhu přijímá a zpracovává údaje zasílané v období podle odstavce 5 písm. a) až d) až po uplynutí tohoto období.

§ 23

Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů

(1) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli regionálních distribučních soustav normalizované typové diagramy pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok. Normalizované typové diagramy jsou platné jednotně pro všechny regiony typových diagramů, s výjimkou typového diagramu třídy 5 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, jehož platnost je vymezena příslušným regionem typového diagramu.

(2) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky ve dni dodávky.

(3) Pro každý den dodávky stanovuje operátor trhu zbytkový diagram zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za jednotlivé regiony typových diagramů definované operátorem trhu. Zbytkový diagram zatížení se stanoví jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny z odběrných a předávacích míst regionu typových diagramů s měřeními typu A, B, M a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny odběrných a předávacích míst s měřeními typu A, B a M a odběru výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech typových diagramů a hodnoty ztrát v daném dni dodávky. Hodnota ztrát se stanoví součinem míry celkových ztrát určené Úřadem a množství elektřiny vstupujícího do regionu typových diagramů. V případě dodávek elektřiny s měřením typu B, M nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B nebo M a odběry výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech typových diagramů se použijí hodnoty a postupy podle § 19 a 20 . Energie neměřených odběrů je považována za nulovou.

(4) Operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím informačního systému operátora trhu

a) údaje o normálních klimatických podmínkách platné po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky kalendářního roku,

b) normalizované typové diagramy platné po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky kalendářního roku,

c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají, a

d) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých regionů typových diagramů a teplotní koeficient, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(5) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům zákazníků s měřením typu C provádí provozovatel regionální distribuční soustavy při připojení zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa a je založeno na kategorizaci zákazníků podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Přiřazení třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních 3 let.

(6) Požadavek na změnu přiřazení třídy typových diagramů zasílá provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce po dni, od kterého požaduje registraci změny přiřazení třídy typových diagramů. Provozovatel regionální distribuční soustavy provede k datu uskutečnění změny přiřazení třídy typových diagramů odečet spotřeby elektřiny a odečtené hodnoty spotřeby elektřiny zašle operátorovi trhu nejpozději do 10 pracovních dnů od data registrace změny přiřazení třídy typových diagramů.

§ 24

Aktualizace typových diagramů

(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy stanovuje postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce plánovanou roční spotřebu elektřiny zákazníků vybavených měřením typu C a zasílá operátorovi trhu hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny jednotlivě za odběrná místa zákazníků.

(2) Provozovatel regionální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny. Aktualizace zahrnuje i nově připojená odběrná místa, zrušená odběrná místa a akceptované reklamace zákazníků týkající se odečtu, kdy na základě této reklamace byla provedena oprava odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizaci hodnot podle odstavce 1 zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu v případě, že byl pro odběrné místo vystaven účetní doklad na základě provedeného odečtu a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo nejméně sto dnů.

(3) Operátor trhu stanovuje na základě plánované roční spotřeby elektřiny a přiřazených přepočtených typových diagramů hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech vybavených měřením typu C v regionech typových diagramů dodávek elektřiny za jednotlivé obchodní hodiny dne dodávky.

(4) Zbytkový diagram zatížení rozpočítá operátor trhu úměrně hodnotám odběrů elektřiny v dané obchodní hodině, stanovených podle odstavce 3 na odběrná místa zákazníků vybavených měřením typu C. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.

(5) Operátor trhu přiřazuje subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 4 po jednotlivých třídách typových diagramů a regionech typových diagramů a sdělí je příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne. Takto stanovené hodnoty odběrů elektřiny použije operátor trhu pro výpočet odchylek.

§ 25

Vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle typových diagramů

(1) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v regionálních distribučních soustavách operátor trhu provede vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získanými na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle § 24 odst. 5 za stejné období a zúčtuje je způsobem podle odstavce 3 jednotlivým subjektům zúčtování za cenu podle § 48 odst. 3 písm. i) . V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílu, dojde ke změně ceny podle § 48 odst. 3 písm. i) , vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně této ceny zvlášť. Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá operátorovi trhu rozdělení energie v kWh na množství před změnou a po změně ceny, určí operátor trhu rozdělení energie s využitím typových diagramů.

(2) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 1 za jednotlivé regiony typových diagramů a tento součet s opačným znaménkem zúčtuje vyrovnávací cenou subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku ztrát v příslušném regionu typových diagramů. Na vyžádání subjektu zúčtování, který je odpovědný za ztráty v příslušném regionu typového diagramu, operátor trhu zpřístupní tomuto subjektu zúčtování údaje, na základě kterých provedl zúčtování rozdílů. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(3) Uodběrných míst zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů provádí operátor trhu zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 ve dvou etapách:

a) měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeb elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou zaslány do 10 pracovních dnů po provedení odečtu a jejich opravy nejpozději jedenáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, a

b) závěrečné měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeb elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou operátorovi trhu zaslány do 10 pracovních dnů po provedení odečtu a jejich opravy nejpozději devátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují; hodnoty odečtů spotřeby podle § 41 odst. 2 a jejich opravy zaslané operátorovi trhu po devátém pracovním dni čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, nejsou operátorem trhu zahrnovány do zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2; tyto hodnoty operátor trhu pouze předává příslušnému dodavateli a subjektu zúčtování.

(4) Operátor trhu na zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 vystavuje samostatné daňové doklady a provede finanční vypořádání rozdílů. Zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 není součástí zúčtování odchylek.

§ 26

Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách

(1) Operátor trhu stanovuje diagramy zatížení odběrných míst lokální distribuční soustavy s měřením typu C a hodnotu ztrát v této soustavě v případě

a) denního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu A lokální distribuční soustavy a předběžných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu B, M a C lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu A v lokální distribuční soustavě a předběžných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu B a M v lokální distribuční soustavě, nebo

b) měsíčního a závěrečného měsíčního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu A, B a M v lokální distribuční soustavě.

(2) Operátor trhu určuje hodnoty ztrát v lokální distribuční soustavě a hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C při

a) denním zúčtování odchylek v této distribuční soustavě rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. a), v poměru skutečné hodnoty ztrát za předcházející kalendářní měsíc v dané lokální distribuční soustavě stanovené podle odstavce 4 a jedné dvanáctiny hodnoty plánované roční spotřeby podle odstavce 5 v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, nebo

b) měsíčním a závěrečném měsíčním zúčtování odchylek v této distribuční soustavě rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. b), v poměru skutečné hodnoty ztrát pro příslušný kalendářní měsíc v dané lokální distribuční soustavě, stanovené podle odstavce 4 a velikostí skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v příslušném měsíci podle § 20 odst. 6 .

(3) Operátor trhu sdělí příslušným subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 2 písm. a) za předcházející den nejpozději do 14.00 hodin.

(4) Skutečné hodnoty ztrát jednotlivých lokálních distribučních soustav za předcházející kalendářní měsíc určí operátor trhu jako rozdíl hodnoty stanovené podle odstavce 1 písm. b) pro předcházející kalendářní měsíc a součtu všech skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu C v dané lokální distribuční soustavě.

(5) Hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků vybavených měřením typu C stanoví provozovatel lokální distribuční soustavy z hodnoty posledních 12 měsíčních odečtů spotřeby těchto zákazníků a takto stanovené hodnoty zasílá operátorovi trhu pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, včetně souhrnných odběrných míst vybavených měřením typu C.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C. Aktualizace zahrnuje i nově připojená odběrná místa, zrušená odběrná místa a akceptované reklamace zákazníků týkající se odečtu, kdy na základě této reklamace byla provedena oprava odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu jednou měsíčně za předcházející měsíc po odečtech.

(7) Operátor trhu uvede podrobnosti způsobu stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách v obchodních podmínkách.

§ 27

Výpočet odchylek

(1) Operátor trhu prověřuje úplnost údajů předaných podle § 19 až 26 a v případě nedostatků vyzve provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy k jejich doplnění.

(2) V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy (dále jen „celková sjednaná dodávka elektřiny“) a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen „celkový sjednaný odběr elektřiny“) v MWh se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a to jako souhrn sjednaných dodávek elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a sjednaného množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů a souhrn sjednaných odběrů elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a sjednaného množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů, zjištěný na základě údajů podle § 4 až 9 .

(3) Operátor trhu stanovuje subjektu zúčtování hodnotu skutečné dodávky elektřiny a skutečného odběru elektřiny v každé obchodní hodině v MWh se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a to jako souhrn skutečných dodávek elektřiny subjektu zúčtování do elektrizační soustavy a souhrn skutečných odběrů elektřiny subjektu zúčtování z elektrizační soustavy, zjištěný na základě údajů podle § 19 až 26 . Sjednaná dodávka elektřiny a skutečná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy jsou značeny kladným znaménkem a sjednaný odběr elektřiny a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy jsou značeny záporným znaménkem. Za skutečné hodnoty subjektu zúčtování se považují naměřené hodnoty dodávek a odběrů upravené o poskytnutou regulační energii.

(4) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování se považuje vlastní odběr subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.

(5) Odchylkou subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu je rozdíl mezi skutečnou dodávkou a skutečným odběrem elektřiny na straně jedné a celkovou sjednanou dodávkou a celkovým sjednaným odběrem elektřiny na straně druhé.

(6) U přenosů elektřiny ze zahraničí na základě smlouvy a přenosů elektřiny do zahraničí na základě smlouvy je subjektem, který potvrzuje správnost údajů z těchto smluv pro účely vyhodnocování odchylek a který má odpovědnost za odchylku salda zahraničních výměn realizovaných na základě smlouvy, provozovatel přenosové soustavy. Saldem zahraničních výměn realizovaných na základě smlouvy je rozdíl mezi přenosem elektřiny ze zahraničí a přenosem elektřiny do zahraničí; saldo je záporné, pokud je doprava elektřiny do zahraničí větší než doprava elektřiny ze zahraničí; v opačném případě je saldo kladné.

(7) S množstvím neodebrané elektřiny ve výrobnách elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona předané provozovatelem přenosové soustavy se pro účely vyhodnocení odchylek zachází jako s regulační energií s nulovou cenou.

§ 28

Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky

(1) Skutečné hodnoty pro vyhodnocení odchylek a odchylky subjektů zúčtování se stanoví v MWh a zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(2) Rozdíl součtu skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném kalendářním měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit maximálně o

a) 15 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A, nebo

b) 2 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu B nebo M.

(3) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty upravené tak, že v případě odběru elektřiny se naměřené hodnoty zvýší o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu a v případě dodávky elektřiny se naměřené hodnoty sníží o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu. Takto upravené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.

§ 29

Zúčtování odchylek

(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi subjekty zúčtování úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.

(2) Zúčtovací ceny odchylky a zúčtovací ceny protiodchylky pro jednotlivé obchodní hodiny stanoví operátor trhu na základě cen elektřiny podle § 10 a postupem podle přílohy č. 8 k této vyhlášce. Celkové příjmy ze systému zúčtování odchylek se stanoví jako součet všech plateb subjektů zúčtování podle odstavce 5.

(3) Operátor trhu zjišťuje pro každou obchodní hodinu rozdíl mezi celkovými příjmy ze systému zúčtování odchylek a náklady na elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy. Souhrn těchto rozdílů za daný kalendářní měsíc snížený o platby za elektřinu opatřenou pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb operátor trhu hradí provozovateli přenosové soustavy podle smlouvy, jejímž předmětem je vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky a nákladů na elektřinu podle § 10 .

(4) Rozdíly podle odstavce 3 Úřad zohlední při stanovení ceny za systémové služby.

(5) Na základě zúčtování odchylek prováděného pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině stanoví operátor trhu výši platby subjektu zúčtování za odchylku. Platba subjektu zúčtování za odchylku se stanoví jako součin velikosti odchylky a příslušné zúčtovací ceny. Dále operátor trhu stanoví každému subjektu zúčtování výši platby za činnost zúčtování operátora trhu podle § 48 odst. 3 písm. a) bodu 2.

(6) Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každou obchodní hodinu předcházejícího dne denně do 14.00 hodin. Toto vyhodnocení obsahuje

a) velikost odchylky v MWh s přesností na 3 desetinná místa a směr odchylky,

b) zúčtovací cenu odchylky v Kč/MWh a

c) platbu subjektu zúčtování v Kč.

(7) V případě, že došlo k ukončení stavu nouze, operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každou obchodní hodinu předcházejícího dne do 18.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze.

§ 30

Finanční vypořádání odchylek

(1) Finančním vypořádáním odchylek se rozumí provedení úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování. Operátor trhu provádí finanční vypořádání ve 3 etapách, a to

a) denní vypořádání,

b) měsíční vypořádání a

c) závěrečné měsíční vypořádání.
Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(2) Denní vypořádání odchylek se provádí ve formě zálohové platby.

(3) Měsíční vypořádání provádí operátor trhu po skončení zúčtovacího období, kterým je 1 kalendářní měsíc, kdy zúčtuje subjektu zúčtování zálohy z denního vypořádání a vystaví daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu operátor trhu, nebo vystaví podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb zajišťuje operátor trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc.

(4) Závěrečné měsíční vypořádání provádí operátor trhu pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty pro podávání reklamací podle obchodních podmínek operátora trhu.

(5) Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 1 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 1 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané dny dodávky, které provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu.

(6) Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 1 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu. Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 1 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané dny dodávky, které provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu.

(7) Pokud subjekt zúčtování neuhradí operátorovi trhu splatné závazky ve lhůtě jejich splatnosti, použije operátor trhu na jejich uhrazení prostředky z finančního zajištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování odchylek, může operátor trhu registraci zrušit.

(8) Pokud operátor trhu zastaví činnost subjektu zúčtování nebo ukončí smluvní vztah se subjektem zúčtování, zveřejní bez zbytečného odkladu tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně informuje všechny subjekty zúčtování, které pro období zastavení činnosti subjektu zúčtování nahlásily množství elektřiny sjednané se subjektem zúčtování, kterému byla činnost zastavena. Součástí oznámení o zastavení činnosti subjektu zúčtování je datum, od kterého je činnost zastavena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zastavenou činností, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.

ČÁST ŠESTÁ

VYPOŘÁDÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE VE STAVU NOUZE A PŘI PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE

§ 31

(1) Pro hodiny, pro které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu provádí operátor trhu zúčtování odchylek pro každou obchodní hodinu ve zvláštním režimu. Vyhlášení a ukončení stavu nouze pro celé území státu oznamuje provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu bez zbytečného odkladu. Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.

(2) Ve zvláštním režimu zúčtování neprovádí operátor trhu zúčtování a finanční vypořádání odchylek podle § 29 a 30 . Sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy registrovaných v informačním systému operátora trhu podle § 9 a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy registrovaná v informačním systému operátora trhu podle § 9 a sjednané dodávky a sjednané odběry na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou podle § 4 , včetně elektřiny opatřené provozovatelem přenosové soustavy podle § 10 , se považují za nulová, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou. Zúčtování elektřiny provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.

(3) Průměrnou cenu dodávky elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování pro každou hodinu stanovuje operátor trhu jako vážený průměr na základě cen podle cenového rozhodnutí Úřadu.

(4) Agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání odpovědnosti za odchylku.

(5) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu podle pravidel, která jsou uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování.

(6) Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování výsledky zvláštního režimu zúčtování elektřiny podle § 29 odst. 7 .

§ 32

(1) Operátor trhu zúčtovává skutečnou dodávku elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny opatřeného v zahraničí, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženého na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3 . Při úhradě ceny za skutečnou dodávku elektřiny se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.

(2) Operátor trhu zúčtovává skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny dodaného do zahraničí, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženého na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3 . Při úhradě ceny za skutečný odběr elektřiny se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.

(3) Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a závazky plynoucí z rozdílu v příjmech a výdajích zúčtování výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženém na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a plynoucích ze zúčtování podle odstavců 1 a 2 na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich skutečných hodnot dodávek a odběrů.

(4) Pro účely vypořádání přeshraničních přenosů elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni, jehož se poskytované informace týkají, skutečné hodnoty množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí jednotlivými subjekty zúčtování, a to pro každou obchodní hodinu, za kterou je prováděno zúčtování odchylek ve zvláštním režimu zúčtování. Pokud provozovatel přenosové soustavy nezašle operátorovi trhu skutečné hodnoty množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí příslušným subjektem zúčtování, bude vypočtená odchylka způsobená těmito přeshraničními přenosy v období podléhajícímu zvláštnímu režimu zúčtování zúčtována vůči provozovateli přenosové soustavy. Vyhodnocení a vypořádání přeshraničních přenosů elektřiny vůči jednotlivým subjektům zúčtování ve zvláštním režimu zúčtování je provedeno na základě hodnot množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí obdržených od provozovatele přenosové soustavy a je součástí zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování.

(5) Finanční vypořádání zvláštního režimu zúčtování provádí operátor trhu samostatně.

(6) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu. Operátor trhu nejdříve přijímá platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Operátor trhu hradí svoje závazky ze zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektů zúčtování. Pohledávky subjektů zúčtování hradí operátor trhu poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování.

(7) Při předcházení stavu nouze se při předávání údajů z dvoustranných obchodů, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek postupuje podle částí druhé, třetí a páté obdobně.

ČÁST SEDMÁ

VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY

§ 33

Žádost o změnu dodavatele

(1) Podmínkou pro podání žádosti o změnu dodavatele je smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená mezi účastníkem trhu s elektřinou a novým dodavatelem.

(2) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději v 10.00 hodin desátého pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit, podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o změnu dodavatele.

(3) Žádost o změnu dodavatele obsahuje

a) registrační číslo nového dodavatele,

b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

c) datum účinnosti změny dodavatele,

d) dobu trvání právního vztahu založeného smlouvou,

e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

f) identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst a

g) informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem v obchodních prostorech držitele licence, distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence.

(4) Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.

(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o změnu dodavatele pro odběrné nebo předávací místo i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné nebo předávací místo registrováno.

(6) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla žádost podána, stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování, dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o podání žádosti o změnu dodavatele. Operátor trhu současně předá novému dodavateli a novému subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 3. Operátor trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávajícímu subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 3 písm. c), f) a g) a dále provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy údaje v rozsahu podle odstavce 3 písm. a) až d), f) a g).

(7) Pokud odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke změně dodavatele, nejsou registrována v informačním systému operátora trhu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy taková odběrná nebo předávací místa registruje v informačním systému operátora trhu do 12.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle odstavce 6.

§ 34

Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy

(1) Nejpozději v termínu podání žádosti o změnu dodavatele podává účastník trhu s elektřinou u dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření, nebo o změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 3 k této vyhlášce pro odběrná nebo předávací místa v těchto soustavách. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.

(2) Žádost podává

a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona , nebo

b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6 . Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti ve stanovené době, je to považováno za potvrzení žádosti.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne žádost a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi trhu pouze tehdy, jestliže

a) ze žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu,

b) odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny smlouvy obsahující souhrn odběrných nebo předávacích míst, pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen "rámcová smlouva"),

c) v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, v jehož odběrném místě má dojít ke změně dodavatele,

d) není uzavřena smlouva o připojení nebo není sjednána změna smluvních vztahů založených stávající smlouvou o připojení, pokud je taková změna požadována,

e) je dodavatelem podána žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro předávací místo výrobny elektřiny připojené na hladinu velmi vysokého nebo vysokého napětí,

f) v žádosti je požadována rezervovaná kapacita, která je vyšší než hodnota rezervovaného příkonu uvedená ve smlouvě o připojení, nebo

g) žádost obsahuje dřívější nebo pozdější datum zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v žádosti o změnu dodavatele.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje o důvodech odmítnutí žádosti nového dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6 . Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme žádost, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti podle odstavce 4 písm. a), c) až f) odstraní do 14.00 hodin sedmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6 .

(6) Pokud žádost nového dodavatele obsahuje další údaje odlišné od údajů uvedených v odstavci 4 písm. a) až c), které jsou v rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy, použije se údaj o fakturační adrese účastníka trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy. Pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro přiznání distribuční sazby uvedené v žádosti nového dodavatele, použije se údaj o distribuční sazbě uvedený novým dodavatelem.

(7) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti.

§ 35

Žádost o změnu typu smlouvy

(1) Žádost o změnu typu smlouvy podle § 33 odst. 3 písm. b) , jejímž předmětem je dodávka elektřiny, podává dodavatel do informačního systému operátora trhu nejdříve 4 měsíce a nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným datem účinnosti změny. Žádost o změnu typu smlouvy obsahuje

a) registrační číslo dodavatele evidovaného u odběrného místa v informačním systému operátora trhu,

b) registrační číslo subjektu zúčtování evidovaného u odběrného místa v informačním systému operátora trhu,

c) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

d) datum účinnosti změny typu smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

e) identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst, jichž se požadovaná změna týká, a

f) informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání.

(2) Je-li žádost o změnu typu smlouvy podle odstavce 1 podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána následující pracovní den.

(3) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 1 nebo 2, o obdržené žádosti o změnu typu smlouvy provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa, jichž se žádost týká, připojena, a předá mu údaje v rozsahu podle odstavce 1 písm. a) a c) až f).

(4) Nejpozději do termínu podle odstavce 1 nebo 2 podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o změnu typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, včetně doložení příslušných náležitostí podle přílohy č. 1 nebo přílohy č. 3 k této vyhlášce, včetně případné žádosti o ukončení samostatné smlouvy o distribuci mezi zákazníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy či samostatné smlouvy o přenosu elektřiny mezi zákazníkem a příslušným provozovatelem přenosové soustavy.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti o změnu typu smlouvy podle odstavce 1 nebo 2 do 24.00 hodin druhého dne předcházejícího datu požadované účinnosti změny typu smlouvy podle odstavce 1 písm. d). Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neakceptuje změnu typu smlouvy v případě, že nebyla uzavřena smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.

(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení žádosti o změnu typu smlouvy podané podle odstavce 1 nebo 2. V případě souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto změnu u odběrného či předávacího místa od požadovaného data účinnosti po dobu registrace dodavatele u odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu. Jedná-li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování služby distribuční soustavy do odběrného místa dle stávající smlouvy. V případě, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy neakceptuje žádost o změnu typu smlouvy, ke změně typu smlouvy u odběrného či předávacího místa nedojde. Za neakceptování žádosti o změnu typu smlouvy podle odstavce 1 nebo 2 je rovněž považováno, pokud operátor trhu ve lhůtě uvedené v odstavci 5 od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy neobdrží výsledek posouzení žádosti o změnu typu smlouvy podané podle odstavce 1 nebo 2.

(7) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o změnu smlouvy i po termínu uvedeném v odstavci 1 a přijetí nebo odmítnutí žádosti o změnu typu smlouvy po termínu uvedeném v odstavci 5, nejpozději však do 24.00 hodin posledního dne před požadovanou účinností změny typu smlouvy, pokud se na změně typu smlouvy dohodnou všichni zainteresovaní účastníci trhu.

§ 36

Žádost o ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele

(1) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny dodavatele do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6 .

(2) Stávající dodavatel podává žádost o pozastavení procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6 , pokud k datu požadované účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele zastavit.

(3) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání nebo distančním způsobem, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona nebo smlouvu vypověděl podle § 11a odst. 3 energetického zákona a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 2 nebo postupuje podle § 39 odst. 3 až 5 .

§ 37

Ukončení procesu změny dodavatele

(1) Pokud v 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle § 33 odst. 6 není v systému operátora trhu zaregistrován k žádosti podle § 33 souhlas nového subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo předávacím místě, považuje se to za nesouhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném nebo předávacím místě a operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového dodavatele a dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o ukončení procesu změny dodavatele.

(2) Operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o podání žádosti podle § 36 odst. 1 nebo 2 do 20.00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost přijata. Pokud nový dodavatel podá žádost o ukončení procesu změny dodavatele, operátor trhu tento proces ukončí.

(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, avšak nový dodavatel na základě opětovného písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6 , operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele ukončí a neprodleně o této skutečnosti informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy.

(4) Operátor trhu oznámí stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, všem dotčeným subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy registraci změny dodavatele do 8.00 hodin devátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6 .

(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel smlouvu, nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy zahrnující odběrná nebo předávací místa, kterých se změna týká. Dotčený provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zajistí k datu účinnosti změny dodavatele přenos nebo distribuci elektřiny do odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele. V případě, že do odběrného nebo předáva- cího místa byla přerušena dodávka elektřiny podle § 56 odst. 1 , zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy do 2 pracovních dní po datu účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny do odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele ke dni účinnosti změny dodavatele.

(6) Změna dodavatele se považuje za uskutečněnou k první obchodní hodině data účinnosti změny dodavatele.

§ 38

Úkony spojené se změnou dodavatele

(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.

(2) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet, v případě odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 4 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu zúčtování a dodavateli k vyúčtování a vyrovnání závazků. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka. Pokud operátor trhu obdrží údaj o konečném stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování, předá ho také novému dodavateli a novému subjektu zúčtování v informačním systému operátora trhu.

(3) K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli ve svém informačním systému údaje o plánované roční spotřebě elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli údaje o skutečně naměřených množstvích elektřiny.

(4) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování odečtem nebo odhadem s využitím přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě samoodečtu účastníka trhu dodaného provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka.

(5) Komunikace mezi operátorem trhu a registrovanými účastníky trhu s elektřinou v rámci procesu změny dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro totéž odběrné nebo předávací místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele podle žádosti o uskutečnění změny dodavatele, kterou obdržel jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele podle věty druhé dotčeni.

Žádost o zkrácení a prodloužení dodávky

§ 39

(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin posledního pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky elektřiny do odběrného místa. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny přiřazení odběrného místa k dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa z rámcové smlouvy. Žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě na subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin desátého dne před plánovaným ukončením převzetí odpovědnosti za odchylku v odběrném místě. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku na odběrném místě k subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

(2) Žádost o prodloužení dodávky elektřiny do odběrného místa podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin čtvrtého pracovního dne před posledním dnem dodávky elektřiny. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy a subjekt zúčtování žádost o prodloužení dodávky elektřiny odsouhlasí nejpozději do 18.00 hodin posledního dne dodávky elektřiny, prodloužení dodávky elektřiny nabývá účinnosti dnem, který následuje po posledním dnu dodávky elektřiny. Pro odsouhlasení se přiměřeně použije postup podle § 34 . Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Prodloužení dodávky podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze, pokud v termínu požadovaného prodloužení není v odběrném místě evidován jiný dodavatel.

(3) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo odstoupil od více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona , nebo v případě, že zákazník vypověděl smlouvu nebo více smluv podle § 11a odst. 3 energetického zákona , a tuto skutečnost doložil dodavateli, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele (dále jen "původní dodavatel"), a současně požaduje od tohoto původního dodavatele pokračování dodávek, podává původní dodavatel žádost o prodloužení dodávky operátorovi trhu nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne přede dnem ukončení dodávky. Nejpozději ke stejnému termínu podává původní dodavatel u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s náležitostmi podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, nebo žádost o sjednání změny smluvních vztahů založených stávající smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná nebo předávací místa, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.

(4) O podání žádosti o prodloužení dodávky podle odstavce 3 informuje neprodleně operátor trhu příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a dotčené subjekty zúčtování. Pokud subjekt zúčtování a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žádost o prodloužení dodávky odsouhlasí nejpozději do 23.00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, dojde k prodloužení dodávky a operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, příslušný subjekt zúčtování a dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

(5) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávek podle odstavce 4 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa těm dodavatelům, u kterých zákazník prokazatelně odstoupil podle 11a odst. 2 energetického zákona nebo smlouvu vypověděl podle § 11a odst. 3 energetického zákona , a informuje o tom neprodleně dotčené dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

§ 40

(1) Pro změnu dodavatele z důvodu změny zákazníka v odběrném místě se ustanovení této vyhlášky o změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku použijí přiměřeně, s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3 . Nový dodavatel podává u operátora trhu žádost o změnu dodavatele s vyznačením změny zákazníka v odběrném místě. Pokud při změně zákazníka v odběrném místě nedochází ke změně dodavatele, musí být u nového zákazníka splněny veškeré podmínky pro zahájení dodávky ze smlouvy o připojení a smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy. Činnosti v rámci procesu změny zákazníka v odběrném místě jsou vykonávány dotčenými účastníky trhu s elektřinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny do odběrného místa zákazníka.

(2) Má-li dojít ke změně dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, změně počtu dodavatelů, změně dodavatele v předávacím místě výrobny, změně dodavatele v místě určeném k evidenci ztrát přenosové nebo distribuční soustavy, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3) Má-li dojít k zahájení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. g) energetického zákona nebo při odběru podle § 51 odst. 4 energetického zákona , použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3 s tím, že

a) žádost o zahájení dodávky podává dodavatel u operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným termínem zahájení dodávek elektřiny,

b) úkony nutné k provedení zahájení dodávky a uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy se uskutečňují do třetího pracovního dne po podání této žádosti; pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti podle písmene a) do třetího pracovního dne po podání této žádosti, je toto považováno za potvrzení žádosti; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a

c) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o zahájení dodávky nejpozději do 12.00 hodin čtvrtého pracovního dne po podání této žádosti.

(4) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 3 i po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. a) a přijetí nebo neakceptování žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. b), nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky podle odstavce 3 dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.

ČÁST OSMÁ

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

§ 41

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky, jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A, měřením typu B nebo měřením typu M, s výjimkou odběrných míst se statusem neaktivní a odběrných míst vybavených měřením typu B nebo měřením typu M připojených na hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu B nebo měřením typu M a je připojeno na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě, jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A, měřením typu B nebo měřením typu M, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(3) Lhůty pro předávání údajů podle odstavců 1 a 2 se prodlužují o 60 kalendářních dnů v případech reklamace měření dodávky elektřiny nebo výměny měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení. Lhůty se dále prodlužují o dobu šetření v případech, kdy na odběrném místě probíhá šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny.

(4) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 používá rovněž registrovaný účastník trhu s elektřinou pro stanovení množství silové elektřiny dodané jeho zákazníkům.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává údaje pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve struktuře podle přílohy č. 20 .

§ 42

(1) Účastník trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 samoodečtů s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku. Účastník trhu s elektřinou může provozovateli distribuční soustavy samoodečty zaslat k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení. Provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1 a 2 .

(2) Zašle-li účastník trhu s elektřinou před obdržením vyúčtování dodávky elektřiny zahrnující poslední den kalendářního roku provozovateli distribuční soustavy samoodečty provedené k poslednímu dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, se použijí při vyúčtování služby distribuční soustavy s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný nebo mimořádný odečet.

(3) V případě odečtu spotřeby elektřiny podle § 22 odst. 4 zašle provozovatel distribuční soustavy údaje o spotřebě elektřiny operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.

(4) Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku změny dodavatele k celkovému počtu dní kalendářního měsíce. Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a kterému je v průběhu kalendářního měsíce zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.

(5) V případech, kdy výrobce s výrobnou registrovanou podle § 17 odst. 9 nepředá výkaz podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, má se za to, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka. V případech, kdy výrobce s výrobnou nezaregistroval výrobnu podle § 17 odst. 7 , platí, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka.

ČÁST DEVÁTÁ

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ A K DISTRIBUČNÍM SOUSTAVÁM

§ 43

Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy

(1) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy se uzavírá na základě písemné žádosti. Žádost předkládá žadatel provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy s výjimkou případů, kde vyhláška stanoví jinak nebo se žadatel a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dohodnou jinak, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce, jedná-li se o případy podle odstavce 2 písm. a) až c).

(2) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy je sjednávána

a) pro jedno nebo více odběrných míst zákazníka,

b) pro jedno nebo více předávacích míst výrobce nebo

c) pro souhrn předávacích míst provozovatele distribuční soustavy sjednaných ve smlouvě o připojení, nebo

d) pro souhrn odběrných nebo předávacích míst distribuční soustavy, pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona .

(3) U zákazníka s měřením typu C v regionu typových diagramů je součástí smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy i uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa.

(4) Dodavatel předává provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy návrhy na změnu rámcové smlouvy podle ustanovení této vyhlášky upravujících postup při změně dodavatele při přenesení odpovědnosti za odchylku, v ostatních případech nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém má změna rámcové smlouvy nabýt účinnosti, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává dodavateli do 5 pracovních dnů každého kalendářního měsíce seznam odběrných nebo předávacích míst zahrnutých do rámcové smlouvy k prvnímu dni tohoto kalendářního měsíce, a to v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce.

(5) Pokud je mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a dodavatelem uzavřena smlouva podle odstavce 4, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě žádosti dodavatele předá elektronickou fakturu prostřednictvím operátora trhu.

(6) Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se hodnoty rezervovaného příkonu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektronickou formou ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce a zajistí sjednání nové hodnoty rezervovaného příkonu ve smlouvě o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy.

Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa

§ 44

(1) Nejpozději v termínu podle § 43 odst. 1 podá účastník trhu s elektřinou, který má uzavřenou smlouvu o připojení, u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, a to

a) dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle 50 odst. 2 energetického zákona , nebo

b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud se dodávka elektřiny uskuteční na základě jiné smlouvy; současně tento účastník trhu s elektřinou sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.

(2) Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dodávky elektřiny uzavře dodavatel s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny.

(3) Nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny podává dodavatel u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do nového odběrného místa (dále jen "žádost o zahájení dodávky"), která obsahuje tyto údaje:

a) registrační číslo dodavatele,

b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

c) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit,

d) dobu trvání smluvního vztahu,

e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna, a

f) identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího místa.

(4) Je-li žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny, platí, že žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa byla podána následující pracovní den.

(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o zahájení dodávky do daného odběrného místa i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného místa je identifikační číselný kód.

(6) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování, který přebírá za odběrné a předávací místo odpovědnost za odchylku, a dotčenému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 3.

(7) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení dodávky.

§ 45

(1) Nejpozději 3 pracovní dny před datem zahájení dodávky provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti prostřednictvím operátora trhu subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle § 44 nejsou úplné nebo není uzavřena smlouva o připojení nebo smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy. Nevyjádření provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se považuje za nesouhlas s žádostí o zahájení dodávky.

(2) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky, a pokud k termínu podle § 44 odst. 7 je v informačním systému operátora trhu registrován souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 1, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem zahájení dodávky. Registraci zahájení dodávky s datem zahájení dodávky nahlásí operátor trhu bezodkladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.

(3) Před odsouhlasením žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 1 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje dotčené odběrné místo v informačním systému operátora trhu, pokud v něm není registrováno.

(4) Registrace zahájení dodávky nabývá účinnosti k první obchodní hodině dne zahájení dodávky.

(5) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky i po termínu uvedeném v § 44 odst. 4 a přijetí nebo odmítnutí žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky dohodnou všichni zainteresovaní účastníci trhu.

§ 46

Postup přenesení odpovědnosti za odchylku u nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny

(1) Obchodník s elektřinou na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny požádá operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin třetího pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny spojené se zahájením dodávky elektřiny z této výrobny elektřiny.

(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti informaci, zda se jedná o výkup elektřiny formou výkupních cen nebo o výkup elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie .

(3) Žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za dodávku elektřiny z výrobny elektřiny obsahuje tyto údaje:

a) identifikační číslo předávacího místa výrobny elektřiny,

b) registrační číslo obchodníka s elektřinou, který má uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny,

c) datum, od kterého se dodávka elektřiny uskuteční,

d) dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dodávce elektřiny a

e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za předávací místa výroben.

(4) Operátor trhu umožní podání žádosti podle odstavce 1 pro předávací místo výrobny elektřiny i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu toto předávací místo není registrováno.

(5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána úplná žádost podle odstavce 1, předá operátor trhu žádost včetně údajů v rozsahu podle odstavce 3 subjektu zúčtování, který přebírá za předávací místo výrobny elektřiny odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je předávací místo výrobny elektřiny připojeno.

(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místo výrobny elektřiny, u kterého byla podána žádost podle odstavce 1 a které není registrováno v informačním systému operátora trhu, do 12.00 hodin posledního pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registraci předávacího místa výrobny neprovede, pokud není uzavřena smlouva o připojení výrobny a splněné podmínky v ní stanovené.

(7) Pokud subjekt zúčtování odsouhlasil žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny do jednoho pracovního dne od jejího obdržení, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 6, a to přiřazením předávacího místa výrobny elektřiny obchodníkovi a subjektu zúčtování od data uvedeného v odstavci 3 písm. c). Registraci zahájení dodávky elektřiny s datem zahájení dodávky sdělí operátor trhu bezodkladně příslušnému obchodníkovi a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané předávací místo odpovědnost za odchylku.

(8) Při změně dodavatele nebo změně subjektu zúčtování u již existujících předávacích míst výroben elektřiny se postupuje přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele. Při změně dodavatele u předávacího místa výrobny pro odběr elektřiny z elektrizační soustavy se postupuje přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele a poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny u nově vzniklého odběrného místa.

(9) Operátor trhu umožní změnu subjektu zúčtování pro již existující předávací místa výroben elektřiny i po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10.00 hodin posledního pracovního dne před datem zahájení dodávky elektřiny, pokud se na změně subjektu zúčtování dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.

§ 46a

Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami

(1) Provozovatel distribuční soustavy, který má uzavřenou smlouvu o připojení, podává žádost o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny pro nově vzniklé předávací místo mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou, nebo mezi distribučními soustavami, u příslušného provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy nejpozději 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je nově vzniklé předávací místo připojeno, uzavře na základě žádosti podle odstavce 1 po splnění podmínek stanovených ve smlouvě o připojení s provozovatelem připojované distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je nově vzniklé předávací místo připojeno, registruje u operátora trhu podle § 16 odst. 5 předávací místo nebo souhrnné předávací místo za každou napěťovou hladinu mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou, nebo předávací místo nebo souhrnné předávací místo za každou napěťovou hladinu mezi distribučními soustavami nejpozději k termínu zahájení přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny.

§ 47

Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních korporací a převodu závodu nebo jeho části

(1) V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace nebo převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně subjektu zúčtování nebo ke změně dodavatele na odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou (dále jen „hromadný převod odběrných a předávacích míst“), podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná a předávací místa účastníků trhu s elektřinou převedena, žádost o hromadný převod odběrných a předávacích míst operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému. Žádost obsahuje

a) den požadovaného hromadného převodu odběrných nebo předávacích míst účastníků trhu s elektřinou,

b) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, ze kterého mají být odběrná a předávací místa převedena,

c) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, na kterého mají být odběrná a předávací místa převedena,

d) určení, zda je předmětem hromadného převodu odběrných a předávacích míst změna subjektu zúčtování nebo změna dodavatele nebo obojí,

e) seznam odběrných a předávacích míst účastníků trhu s elektřinou určených k hromadnému převodu odběrných a předávacích míst,

f) písemný doklad o přeměně obchodní korporace a

g) prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, k níž jsou odběrná a předávací místa připojena, a přebírajícím subjektem nebo prohlášení o skutečnosti, že tato smlouva bude mezi dotčeným provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a přebírajícím subjektem uzavřena ke dni převodu odběrných a předávacích míst.

(2) Žádost podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná a předávací místa účastníků trhu s elektřinou převedena, nejpozději 10 pracovních dní před termínem podle odstavce 1 písm. a).

(3) O obdržení žádosti o hromadný převod odběrných a předávacích míst operátor trhu informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav nebo provozovatele přenosové soustavy.

(4) V případě, že subjekt zúčtování nebo dodavatel, ze kterého mají být odběrná a předávací místa účastníků trhu s elektřinou převedena, vyjádří v informačním systému operátora trhu souhlas s požadovaným hromadným převodem odběrných a předávacích míst na základě údajů uvedených v požadavku podle odstavce 1, operátor trhu provede v informačním systému operátora trhu změnu dodavatele nebo subjektu zúčtování na základě požadavku podle odstavce 1 písm. d) u všech jednotlivých odběrných a předávacích míst účastníků trhu s elektřinou registrovaných v informačním systému operátora trhu, kterých se hromadný převod dotýká. Operátor trhu provede tuto změnu s účinností od termínu uvedeného v odstavci 1 písm. a).

(5) O provedené změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené subjekty zúčtování a dodavatele, v případě provedené změny dodavatele rovněž i provozovatele dotčené distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé odběrné a předávací místo účastníka trhu s elektřinou, u kterého došlo ke změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele.

(6) Při hromadném převodu odběrných a předávacích míst se ustanovení o změně dodavatele podle § 33 až 38 nepoužijí.

ČÁST DESÁTÁ

SKLADBA CEN, PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ, ÚČTOVÁNÍ A HRAZENÍ REGULOVANÝCH CEN MEZI ÚČASTNÍKY TRHU

§ 48

Skladba cen

(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří

a) cena zajišťování přenosu elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji cena za
1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo Kč/MW/měsíc,
2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,
3. překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc,
4. překročení rezervované kapacity v Kč/MW/měsíc a
5. překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,

b) cena za systémové služby v Kč/MWh,

c) cena za činnosti operátora trhu, která zahrnuje
1. cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v Kč/odběrné místo/měsíc,
2. cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc a
3. poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc a

d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc nebo Kč/MWh.

(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří

a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji
1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo stálá cena v Kč/odběrné místo/měsíc pro odběratele na napěťové hladině nízkého napětí,
2. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za distribuované množství elektřiny v Kč/MWh na hladině nízkého napětí,
3. cena za překročení rezervované kapacity pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
6. cena za překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc a
7. cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,

b) cena za systémové služby v Kč/MWh,

c) cena za činnosti operátora trhu, která zahrnuje
1. cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v Kč/odběrné místo/měsíc,
2. cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc a
3. poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc a

d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc, Kč/A/ /měsíc nebo Kč/MWh.

(3) Ostatními regulovanými cenami jsou

a) cena za zúčtování operátora trhu, kterou tvoří
1. cena za registraci subjektu zúčtování v Kč a
2. cena za činnost zúčtování v Kč/měsíc,

b) cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s elektřinou v Kč/měsíc,

c) cena za činnost organizace trhu v Kč/MWh za množství elektřiny zobchodované na organizovaném blokovém trhu, denním trhu a vnitrodenním trhu,

d) cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v Kč/měsíc,

e) cena za vydání záruky původu v Kč/MWh,

f) cena za převody záruky původu v rámci České republiky v Kč/MWh,

g) cena za převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu v Kč/MWh,

h) cena za vedení účtu v evidenci záruk původu v Kč/měsíc,

i) cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby získané na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě typových diagramů v Kč/MWh,

j) cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze v Kč/MWh,

k) zúčtovací cena odchylky nebo protiodchylky podle přílohy č. 8 k této vyhlášce v Kč/MWh,

l) cena za dodávku kladné regulační energie v Kč/MWh,

m) cena za dodávku záporné regulační energie v Kč/MWh,

n) cena za činnost povinně vykupujícího v Kč/MWh a

o) cena dodávky dodavatelem poslední instance v Kč/odběrné nebo předávací místo/měsíc nebo v Kč/MWh.

(4) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběratele na napěťové hladině vysokého napětí a cena za použití sítí distribuční soustavy na hladině vysokého napětí může být nahrazena jednosložkovou cenou za službu sítí provozovatele distribuční soustavy v Kč/MWh.

§ 49

Předávání údajů mezi účastníky trhu

(1) Výrobce elektřiny předává operátorovi trhu údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. To platí i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka s výjimkou výroben připojených podle § 28 odst. 5 energetického zákona .

(2) Na základě údajů vykázaných výrobcem zpřístupní operátor trhu příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je výrobna připojena, výpočet plateb za systémové služby, činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů stanovený způsobem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce nejpozději následující kalendářní den po uplynutí lhůty pro předání údajů podle odstavce 1. Odběr elektřiny, který není uskutečňován pro krytí technologické vlastní spotřeby výrobce elektřiny, pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, je pro účely fakturace ceny za činnosti operátora trhu považován za odběr zákazníka.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 11 k této vyhlášce údaje o jím vyúčtovaném množství systémových služeb, služeb za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů v uplynulém kalendářním měsíci, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce.

(4) Na základě údajů vykázaných provozovatelem lokální distribuční soustavy zpřístupní operátor trhu příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, výpočet plateb za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů stanovený způsobem uvedeným v příloze č. 12 k této vyhlášce do šestnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce a provozovatel distribuční soustavy hodnoty zpřístupněné operátorem trhu použije k vyúčtování plateb za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů.

§ 50

Účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu

(1) Účastník trhu s elektřinou hradí platby za související služby v elektroenergetice provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno přímo nebo prostřednictvím svého dodavatele. Provozovatel distribuční soustavy, která není připojena k přenosové soustavě nebo k jiné distribuční soustavě v České republice, hradí cenu za činnosti operátora trhu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie uhrazené jinými účastníky trhu s elektřinou provozovateli regionální distribuční soustavy, v jehož distribučním území se tato soustava nachází.

(2) Platbu ceny za systémové služby odvádí provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli nadřazené distribuční soustavy za množství elektřiny odebrané pro konečnou spotřebu elektřiny z této lokální distribuční soustavy a dále za systémové služby vyúčtované provozovateli distribuční soustavy, která je připojena k této lokální distribuční soustavě.

(3) Cena za činnost operátora trhu se neúčtuje za předávací místo pro záložní vedení odběrného místa. Uskutečňuje-li odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy provozovatel této soustavy pro své vlastní užití s výjimkou ztrát v přenosové a distribuční soustavě, je na místo odběru pohlíženo jako na odběrné místo zákazníka.

(4) Ostatní regulované ceny účtuje operátor trhu účastníkům trhu s elektřinou, s výjimkou cen podle § 48 odst. 3 písm. l) a m) , které účtuje poskytovatel regulační energie operátorovi trhu, ceny podle § 48 odst. 3 písm. n) , kterou účtuje povinně vykupující operátorovi trhu a ceny podle § 48 odst. 3 písm. o) , kterou účtuje dodavatel poslední instance zákazníkovi nebo výrobci a ceny podle § 48 odst. 1 písm. a) bodu 5 a odst. 2 písm. a) bodu 7 , kterou účtuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci nebo provozovateli připojené distribuční soustavy.

Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen mezi operátorem trhu a provozovateli soustav

§ 51

(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého dne kalendářního měsíce údaje o vyúčtování systémových služeb, činností operátora trhu a podpory elektřiny z podporovaných zdrojů za předchozí měsíc a výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu za systémové služby, činnosti operátora trhu a podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou systémové služby, činnosti operátora trhu a podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle příloh č. 13 až 15 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého dne kalendářního měsíce údaje o vyúčtování služeb za činnost operátora trhu a podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za předchozí měsíc, za který jsou činnosti operátora trhu a podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle přílohy č. 16 k této vyhlášce.

(3) Odhad za dosud nevyúčtovanou platbu za systémové služby za zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši sto procent meziměsíční změny rozdílu kumulativního objemu zbytkového diagramu a kumulativního vyúčtovaného množství systémových služeb týkajícího se stejného rozsahu zákazníků za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou systémové služby vyúčtovány. Odhad za dosud nevyúčtovanou platbu za činnosti operátora trhu za zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši sto procent meziměsíční změny rozdílu kumulativního počtu všech dosud nevyúčtovaných odběrných míst připojených k 31. prosinci předcházejícího roku a kumulativního počtu skutečně vyúčtovaných odběrných míst za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou platby za činnosti operátora trhu vyúčtovány. Odhad za dosud nevyúčtovanou platbu na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši sto procent meziměsíční změny rozdílu kumulativního objemu zbytkového diagramu a kumulativního vyúčtovaného množství podpory elektřiny z podporovaných zdrojů týkajícího se stejného rozsahu zákazníků za období od 1. ledna kalendářního roku, za který je podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtována.

(4) Na základě předaných údajů podle odstavců 1 a 2 účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na základě předaných údajů podle odstavce 1 účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za systémové služby se zohledněním již zaplacených záloh podle § 52 odst. 4 .

(5) Nejpozději do dvacátého osmého dne následujícího kalendářního měsíce předává operátorovi trhu provozovatel regionální distribuční soustavy zpřesněné údaje ve výkazu podle příloh č. 13 až 15 k této vyhlášce za předcházející měsíc a provozovatel přenosové soustavy zpřesněné údaje ve výkazu podle přílohy č. 16 k této vyhlášce za předcházející měsíc. Případné odchylky týkající se předcházejících období předá provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy neprodleně po zjištění.

§ 52

(1) Na základě údajů podle § 51 odst. 5 účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy rozdíl v platbách za činnost operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů vzniklý na základě údajů předaných podle § 51 odst. 1, 2 a 5 .

(2) Na základě předaných údajů podle § 51 odst. 5 účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy rozdíl v platbách za systémové služby vzniklý na základě údajů předaných podle § 51 odst. 1 a 5 .

(3) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel regionální distribuční soustavy hradí operátorovi trhu částku podle § 51 odst. 4 a případné doplatky podle § 51 odst. 5 do 5 pracovních dnů od doručení vyúčtovacího dokladu. Operátor trhu vrátí provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy případný přeplatek podle § 51 odst. 5 ve stejném termínu.

(4) Údaje podle § 51 odst. 1 a 5 pro výpočet plateb za systémové služby od jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav zpřístupní operátor trhu podle výkazu uvedeného v příloze č. 15 k této vyhlášce provozovateli přenosové soustavy pro vyúčtování ceny za systémové služby. V průběhu daného kalendářního měsíce provozovatel regionální distribuční soustavy hradí provozovateli přenosové soustavy čtyři stejné časově rovnoměrně rozložené zálohové platby stanovené ze sta procent provozovatelem distribuční soustavy odhadovaného množství měsíčního odběru zákazníků připojených k regionální distribuční soustavě vynásobeného cenou za systémové služby platnou pro daný rok.

Rezervace kapacity

§ 53

(1) Výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.

(2) Rezervovaná kapacita se sjednává zvlášť pro každé odběrné místo zákazníka nebo předávací místo výrobny nebo distribuční soustavy samostatně pro napětí mezi fázemi

a) vyšším než 52 kV,

b) od 1 kV do 52 kV včetně.

(3) Rezervovaná kapacita sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaná ve smlouvě o připojení. Hodnota rezervované kapacity se sjednává na období jednoho nebo více kalendářních měsíců. Rezervovanou kapacitu s provozovatelem regionální distribuční soustavy sjednává účastník trhu nejpozději do posledního pracovního dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít. Rezervovanou kapacitu s provozovatelem lokální distribuční soustavy sjednává účastník trhu nejpozději do 12.00 hodin posledního pracovního dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít.

(4) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců v této lhůtě, platí, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(5) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na další období na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Ustanovení pro výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku se při provozu pro ověření technologie použijí obdobně.

(6) Zařazení do kategorie výrobců použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

§ 54

(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo platbu za příkon pro místa určená pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a pro místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen "dlouhodobá odstávka"). Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k soustavě.

(2) Při dlouhodobé odstávce podle odstavce 1 výrobce první kategorie oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, k níž je výrobna připojena, termín zahájení dlouhodobé odstávky nejpozději do 5 pracovních dnů po odfázování generátoru od soustavy, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se z odstávky stala dlouhodobá odstávka, a termín ukončení dlouhodobé odstávky do 5 pracovních dnů po přifázování generátoru k soustavě.

(3) V rámci dlouhodobé odstávky provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje výrobci platbu za sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo pokud není rezervovaná kapacita sjednána, platbu za rezervovanou kapacitu podle maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první kategorie. Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů dlouhodobé odstávky.

(4) Výrobce druhé kategorie

a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny,

b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místa určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a

c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nejméně 2 týdny před zahájením odběru elektřiny.

(5) Odběrateli, který má na jedné z napěťových hladin velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí jednoho provozovatele distribuční soustavy více míst připojení s průběhovým měřením typu A, B nebo M, jejichž odběr je propojen vlastní elektrickou sítí a kterými jsou napájeny dopravní prostředky elektrické trakce, pro účely vyhodnocení a stanovení plateb za rezervovanou kapacitu provozovatel distribuční soustavy stanoví skutečnou hodnotu výkonu pro každou hladinu napětí zvlášť ze součtu maximálních výkonů naměřených v odběrných místech v čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší.

(6) Napájením dopravních prostředků elektrické trakce se rozumí odběr elektřiny v odběrném místě, jehož měsíční podíl spotřeby elektřiny v dopravních prostředcích elektrické trakce při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové, včetně spotřeby pomocných provozů elektrické trakce, které jsou technologickou součástí napájecích bodů elektrické trakce a přímo souvisejí se zajištěním provozu elektrické trakce, činí alespoň osmdesát pět procent z celkové spotřeby elektřiny.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ZVEŘEJŇOVÁNÍ OPERÁTOREM TRHU

§ 55

(1) Operátor trhu zpracovává a zveřejňuje měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou v České republice. Zpráva obsahuje zejména

a) statistiku hodinových cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou,

b) vývoj průměrné denní ceny elektřiny z denního trhu,

c) množství zobchodované elektřiny z blokového trhu, denního trhu a vnitrodenního trhu,

d) informace o reklamacích uplatněných registrovanými účastníky trhu s elektřinou vůči operátorovi trhu,

e) počet změn dodavatele v odběrných místech zákazníků a odběratele v předávacích místech výroben elektřiny,

f) časový průběh velikosti systémové odchylky,

g) časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky a

h) statistiku hodinových zelených bonusů pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.

(2) Operátor trhu dále zveřejňuje a při každé změně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou. Tento seznam obsahuje

a) obchodní firmu registrovaného účastníka trhu s elektřinou; pokud podnikající fyzická osoba nemá obchodní firmu, potom její jméno, příjmení a případný dodatek, v případě právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku její název,

b) identifikační číslo registrovaného účastníka trhu s elektřinou, pokud bylo přiděleno,

c) přidělené registrační číslo,

d) označení, zda se jedná o subjekt zúčtování, a

e) dobu trvání smluvního vztahu o zúčtování odchylek uzavřeného se subjektem zúčtování.

(3) Zveřejněné údaje prokazují, že registrovaný účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.

(4) Operátor trhu na základě smlouvy poskytne registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje uvedené v přílohách č. 18 a 19 k této vyhlášce prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(5) Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy

a) v den předcházející dni dodávky pro účely přípravy provozu údaje o závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy jednotlivých subjektů zúčtování a

b) v den následující po dni dodávky pro účely vyhodnocení údaje o individuální odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom obchodním intervalu.

(6) Operátor trhu poskytne povinně vykupujícímu vypočtené rozdíly mezi výkupními cenami a zelenými bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.

(7) Operátor trhu bez zbytečného odkladu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o provádění zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování. Informace vymezuje obchodní hodiny, pro které má být zvláštní způsob zúčtování proveden.

(8) Operátor trhu do 30. dubna příslušného kalendářního roku zveřejňuje vážený průměr ceny kladné regulační energie a vážený průměr ceny záporné regulační energie za předchozí kalendářní rok.

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘERUŠENÍ, OMEZENÍ A OBNOVENÍ DODÁVKY PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU, NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCI A NEOPRÁVNĚNÉM PŘENOSU

§ 56

Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu

(1) V případě neoprávněného odběru elektřiny předává dodavatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které jsou připojena odběrná místa, u kterých je požadováno přerušení dodávek elektřiny, žádost o přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 5 pracovních dní přede dnem přerušení dodávek elektřiny.

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje po obdržení žádosti podle odstavce 1 nebo v případě neoprávněného přenosu nebo distribuce elektřiny prostřednictvím operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před požadovaným dnem přerušení dodávek elektřiny.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti o přerušení dodávek elektřiny. Není-li v případě odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny ve lhůtě podle věty první, informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy o této skutečnosti dodavatele, který žádal o přerušení dodávek elektřiny, a provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprovede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny v případě, že je v informačním systému operátora trhu registrována změna dodavatele se začátkem účinnosti do 5 pracovních dnů včetně po požadovaném termínu přerušení dodávek elektřiny.

(4) V případě přerušení dodávek elektřiny na základě žádosti podle odstavce 1 nebo z důvodu neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněného přenosu nebo neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, o této skutečnosti nejpozději následující pracovní den po přerušení dodávek elektřiny prostřednictvím informačního systému operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku v tomto odběrném místě. V případě, že při přerušení dodávek elektřiny rovněž dochází k demontáži měřicího zařízení, zasílá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, operátorovi trhu rovněž odečet spotřeby ke dni přerušení dodávek elektřiny za dané odběrné místo. Odečet je v případě odběrných míst vybavených měřením typu A, B nebo M zasílán v termínech uvedených v § 19 až 22 a v případě odběrných míst vybavených měřením typu C v termínech uvedených v § 41 odst. 2 .

(5) Oobnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru žádá účastník trhu s elektřinou provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, popřípadě dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena.

(6) Oobnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněného přenosu nebo neoprávněné distribuce informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, prostřednictvím informačního systému operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých došlo k obnovení dodávek elektřiny, nejpozději následující pracovní den po obnovení dodávek elektřiny.

(7) Je-li smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy uzavřena pro více odběrných nebo předávacích míst, lze provést přerušení dodávek elektřiny u jakéhokoli odběrného nebo předávacího místa pouze tehdy, nelze-li určit, u kterého z odběrných nebo předávacích míst dochází nebo docházelo k neoprávněnému odběru, neoprávněnému přenosu nebo neoprávněné distribuci.

§ 57

Postup operátora trhu při řešení nenavazující dodávky

(1) Pokud je k odběrnému místu zákazníka u operátora trhu přiřazen nový dodavatel a subjekt zúčtování na základě žádosti o změnu dodavatele nebo žádosti podle § 40 odst. 3 v případě odběru podle § 51 odst. 4 energetického zákona , podané u operátora trhu, je tento subjekt zúčtování a nový dodavatel operátorem trhu přiřazen k odběrnému místu zákazníka v den účinnosti změny dodavatele i na období bezprostředně předcházející dni přiřazení nového dodavatele a subjektu zúčtování, kdy je odběrné místo zákazníka u operátora trhu registrováno bez přiřazeného subjektu zúčtování, a to v případě, že v tomto období je odběrné místo zákazníka registrováno u operátora trhu bez přiřazeného subjektu zúčtování po dobu kratší než 10 pracovních dnů a k odběrnému místu není přiřazen status neaktivní nebo status bez elektroměru podle § 17 odst. 4 . Operátor trhu o tomto přiřazení informuje dotčeného nového dodavatele, subjekt zúčtování, provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy.

(2) Po obdržení informace podle odstavce 1 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává operátorovi trhu hodnoty odběrů elektřiny za období, v němž byl k odběrnému místu zákazníka operátorem trhu přiřazen subjekt zúčtování podle odstavce 1, a to způsobem a v termínu uvedeném v § 19 , 20 a 22 . Pokud již termín podle § 19 , 20 a 22 uplynul, předává provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy tyto hodnoty nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení informace podle odstavce 1. V případě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává operátorovi trhu k odběrnému místu zákazníka údaje potřebné pro vyúčtování dodávky elektřiny v termínu podle § 41 samostatně za období, kdy je odběrné místo zákazníka registrováno u operátora trhu se subjektem zúčtování přiřazeným podle odstavce 1, operátor trhu následně tyto údaje předává dotčenému dodavateli a subjektu zúčtování.

(3) V případě, že nový dodavatel má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, vyúčtuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy novému dodavateli ceny za službu přenosové nebo distribuční soustavy za období, kdy byl k odběrnému místu zákazníka operátorem trhu přiřazen nový dodavatel podle odstavce 1. U odběrného místa na hladině vysokého a velmi vysokého napětí účtuje provozovatel distribuční soustavy platbu za rezervaci kapacity ve výši součinu čtvrthodinového maximálního odebraného výkonu v daném období a ceny měsíční rezervované kapacity. U odběrného místa na hladině nízkého napětí účtuje provozovatel distribuční soustavy platbu za rezervaci kapacity podle proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v daném období a dosavadní sazby za zajištění distribuce elektřiny.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy není povinen zasílat operátorovi trhu údaje potřebné pro vyúčtování dodávky elektřiny za období, kdy u operátora trhu není k odběrnému místu zákazníka přiřazen subjekt zúčtování.

ČÁST TŘINÁCTÁ

POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE

§ 58

(1) Pokud je dodavateli rozhodnutím Úřadu zrušena licence na obchod s elektřinou nebo výrobu elektřiny, Úřad informuje o této skutečnosti bezodkladně operátora trhu. Je-li tento dodavatel zároveň subjektem zúčtování, je dotčenému registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence, nebo pokud toto rozhodnutí již nabylo právní moci, ode dne následujícího po dni, kdy se operátor trhu o takové skutečnosti dozvěděl, znemožněna v informačním systému operátora trhu registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na operátorem trhu organizovaných trzích s elektřinou. Obdobně postupuje operátor trhu v případě, pokud dodavatel jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek.

(2) Odstupuje-li provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy od smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, na základě které má dodavatel zajištěnu službu přenosové nebo distribuční soustavy, informuje operátora trhu o odstoupení od této smlouvy do 10.00 hodin posledního pracovního dne před dnem účinnosti odstoupení. Součástí této informace je identifikační kód dodavatele, datum ukončení smlouvy a výčet identifikačních číselných kódů odběrných míst, kterých se tato skutečnost týká. Má-li dojít k zániku závazku založeného smlouvou o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v důsledku jiné právní skutečnosti, použije se postup podle věty první přiměřeně.

(3) Pokud dojde v odběrném místě k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, přenese dodavatel bezodkladně odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa na jiný subjekt zúčtování nebo se sám stane subjektem zúčtování odpovědným za odchylku u dotčeného odběrného místa.

(4) V případech, kdy se operátor trhu dozví, že dodavatel, který dodává elektřinu zákazníkovi, pozbude nebo pozbyl oprávnění dodávat elektřinu nebo nemá zajištěnu službu přenosové nebo distribuční soustavy v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek, informuje operátor trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele příslušné přenosové nebo distribuční soustavy, příslušné dodavatele a dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci, včetně stanovení dne, kdy by měla být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a výčtu identifikačních číselných kódů odběrných nebo předávacích míst, jichž se daná skutečnost týká, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 59

(1) Na základě informace podle § 58 odst. 4 mohou dodavatelé a výrobci, kteří přenesli odpovědnost za odchylku na subjekt zúčtování, jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo mu byla znemožněna účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4 , podat prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(2) Na základě informace podle § 58 odst. 4 mohou registrovaní účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku, podat v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a výrobci, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4 , prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o zrychlenou změnu dodavatele. Pro zrychlenou změnu dodavatele se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3) Je-li podána žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 2 a provozovatel distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin dne, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4 , pak tato změna nabývá účinnosti od první obchodní hodiny tohoto dne. Pokud se provozovatel distribuční soustavy k žádosti o zrychlenou změnu dodavatele podané podle odstavce 2 nevyjádří ve lhůtě podle věty první, operátor trhu zamítne žádost o zrychlenou změnu dodavatele.

(4) Nedojde-li k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 3, poskytne operátor trhu dodavateli poslední instance a provozovateli příslušné distribuční soustavy identifikační číselné kódy odběrných míst zákazníků, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance. Dodavatel poslední instance je v informačním systému operátora trhu přiřazen k dotčenému odběrnému místu od první obchodní hodiny dne, kdy došlo k zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, do dne zahájení dodávky novým dodavatelem, nejdéle však po dobu 6 měsíců. V den zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance poskytne provozovatel příslušné distribuční soustavy dodavateli poslední instance údaje o odběrném místě, v němž je zahájena dodávka dodavatelem poslední instance, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Pokud následně dojde ke změně dodavatele zahrnující období, kdy je v informačním systému operátora trhu k odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední instance, postupuje se podle § 40 odst. 2 a operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší přiřazení odběrného místa k dodavateli poslední instance. Pokud po uplynutí 6 měsíců ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance není u odběrného místa přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu dodavatele podle § 33 , postupuje se podle § 56 . Nedojde-li u výrobce k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 2, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle § 58 odst. 4 , dodávka do elektrizační soustavy považována za neoprávněnou podle § 52 energetického zákona .

(5) Dodavatel poslední instance zašle dotčeným zákazníkům do 5 pracovních dnů po zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje

a) oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance a jejím důvodu,

b) oznámení o výši regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,

c) oznámení o podmínkách dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance, mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny dodavatele poslední instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad záloh a plateb za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, a

d) upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců.

§ 60

Postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele poslední instance

(1) V případě původně uzavřené smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona uzavírá dodavatel poslední instance s provozovatelem distribuční soustavy novou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

(2) K datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance provede provozovatel distribuční soustavy odečet odběrných míst s měřením typu A, B nebo M, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3 a zjištěné údaje zašle operátorovi trhu; operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu zašle předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání a zároveň zpřístupní dodavateli poslední instance údaje o skutečných množstvích elektřiny odebraných v dotčených odběrných místech v uplynulém kalendářním roce před zahájením dodávky poslední instance; po nabytí účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance předává operátor trhu údaje o skutečných množstvích elektřiny dodavateli poslední instance.

(3) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených dodavatelem poslední instance nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance a dodaným provozovateli distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od data zahájení dodávek dodavatelem poslední instance; takto stanovené hodnoty předává operátorovi trhu do 15 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE

§ 61

Provoz pro ověření technologie výrobce

Maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.

§ 62

Provoz pro ověření technologie zákazníka

(1) Zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka je zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení odběratele, jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší.

(2) V případě stávajícího odběrného zařízení jsou služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka umožněny v případě, že instalovaný příkon nově instalovaného nebo rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje minimálně deset procent hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického zařízení o instalovaném příkonu minimálně 1 MW.

(3) Žádost o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka předkládá žadatel provozovateli přenosové nebo příslušné distribuční soustavy nejméně 5 pracovních dní před prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém požaduje zahájit službu přenosové soustavy nebo službu distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy zahájí poskytování služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka u odběratele prvním dnem kalendářního měsíce uvedeného v žádosti a ukončí posledním dnem kalendářního měsíce uvedeného v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka zahájena.

(5) Při vyhodnocování a fakturaci plateb za zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka jsou provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy účtovány ceny podle § 48 . Platba za rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční soustavy se stanoví jako součet

a) platby podle výše sjednané rezervované kapacity a

b) platby stanovené jako součin ceny za měsíční rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a rozdílu mezi maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou v provozu pro ověření technologie zákazníka a sjednanou rezervovanou kapacitou.

(6) V případě, že má služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka pokračovat službou přenosové soustavy nebo službou distribuční soustavy, může v průběhu provozu pro ověření technologie zákazníka žadatel požádat o přidělení rezervované kapacity, a to nejpozději 10 pracovních dnů před ukončením služby přenosové soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka nebo nejpozději 1 pracovní den před ukončením služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka.

(7) Žádá-li zákazník o provoz pro ověření technologie zákazníka ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy a předpokládaný příkon odběrného elektrického zařízení v provozu pro ověření technologie zákazníka je vyšší než dvacet procent sjednaného příkonu lokální distribuční soustavy, provozovatel distribuční soustavy, k níž je tato lokální distribuční soustava připojena, na žádost poskytne provozovateli lokální distribuční soustavy služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka v rozsahu požadovaném zákazníkem.

ČÁST PATNÁCTÁ

PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE

§ 63

Informace o dosažení záporné ceny a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny

Povinně vykupující nebo vykupující informuje výrobce o dosažení záporné ceny nebo o tom, že nedošlo k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, a to v den, kdy taková situace nastala, způsobem umožňujícím dálkový přístup uvedením odkazu na informace zveřejňované operátorem trhu o obchodování na denním trhu s elektřinou.

§ 64

Stanovení rozdílu mezi hodinovou a výkupní cenou a jeho úhrada

(1) Při stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou se vychází z cen dosažených na denním trhu organizovaném operátorem trhu.

(2) Povinně vykupující hradí operátorovi trhu platbu vyplývající z rozdílů mezi hodinovými cenami a výkupní cenou za obchodní hodiny, ve kterých došlo k sesouhlasení nabídky a poptávky na denním trhu, stanovenou postupem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce.

§ 65

Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu

Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu je stanoven v příloze č. 22 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 66

Přechodné ustanovení

Podklady pro fakturaci distribučních služeb za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, s výjimkou odběrného místa zákazníka s měřením typu B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí, vztahující se k referenčnímu období 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015 nebo starší, zasílá provozovatel distribuční soustavy do 31. 1. 2016 ve struktuře podle vyhlášky č. 541/2005 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 67

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona .

2. Vyhláška č. 552/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona .

3. Vyhláška č. 365/2007 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona , ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 454/2008 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona , ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 468/2009 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona , ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 400/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona , ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 371/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona , ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 438/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb. , o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona , ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 193/2014 Sb. , o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie .

§ 68

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předsedkyně:

v z. Ing. Nehoda v. r.

1. místopředseda

Příloha 1

Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, tak uvede své příjmení a jméno Právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Účel odběru.

4. Předmět podnikání.

5. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

6. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

7. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození.

8. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

9. Spojení - telefon, fax nebo e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - technické údaje

1. Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny

2. Velikost rezervovaného výkonu (maximální požadovaný výkon přenosu) v předávacím místě

a. celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny,

b. u výrobce celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny
Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Příloha 2

Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka nebo v rámci provozu pro ověření technologie výrobce

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, tak uvede své příjmení a jméno, případně jména Právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby.

2. Účel odběru.

3. Předmět podnikání.

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození.

7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - technické údaje

1. Požadovaný kalendářní měsíc a rok zahájení a ukončení služby přenosové soustavy ve zkušebním provozu nebo v provozu pro ověření technologie.

2. Technická dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruovaného zařízení.

Příloha 3

Náležitosti žádosti o poskytnutí služby distribuční soustavy

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, tak uvede své příjmení a jméno. Právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Účel odběru.

4. Předmět podnikání.

5. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

6. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

7. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození

8. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

9. Spojení - telefon, fax nebo e-mail.

10. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa.

11. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

12. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

13. Bankovní spojení.

Část B - technické údaje

1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce.

2. Velikost rezervované kapacity nebo výkonu distribuce v předávacím místě

a. celková rezervovaná kapacita v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny,

b. u výrobce celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny odběratelům, dodavatelům elektřiny a obchodníkům s elektřinou.

3. Předpokládané množství odebrané elektřiny za rok.

4. Požadovaná distribuční sazba.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Souhlas žadatele se zněním smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy zveřejněné příslušným provozovatelem distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha 4

Náležitosti žádosti o poskytnutí služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka nebo v rámci provozu pro ověření technologie výrobce

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, tak uvede své příjmení a jméno, případně jména. Právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby

2. Účel odběru.

3. Předmět podnikání.

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození.

7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

12. Bankovní spojení.

Část B - technické údaje

1. Požadovaný kalendářní měsíc a rok zahájení a ukončení služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu nebo v provozu pro ověření technologie.

2. Předpokládané množství odebrané elektřiny za měsíc.

3. Požadovaná distribuční sazba.

4. Technická dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruovaného zařízení.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Souhlas žadatele se zněním smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy zveřejněné provozovatelem distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha 5

Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C

(1) Stanovení plánované roční spotřeby elektřiny pro odběrné místo s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující v součtu období nejméně sto předcházejících dnů a u kterého nebyla v tomto období provedena změna přiřazení třídy typových diagramů:

a) vypočte se suma relativních hodnot Kf příslušného přepočteného typového diagramu platného pro dané kalendářní období v trvání ode dne počátečního odečtu do dne konečného odečtu podle vztahu

Kf = d=dko h=24 ktp
d=dpo+1 h=1TDDn,d,hkde
Kf sumární objem relativních hodnot za fakturační období,
dpo den počátku odečtového období,
dko den konce odečtového období,
ktpTDDn,d,h relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d, v hodině h,

b) vypočte se suma relativních hodnot Kr příslušného normalizovaného typového diagramu pro kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, podle vztahu

Kr = d=31.12.akr h=24 knorm
d=1.1.akr h=1TDDn,d,h


kde
kde
Kr sumární objem relativních hodnot za ucelený kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude
prováděno zúčtování odchylek,
akr aktuální kalendářní rok,
knormTDDn,d,h relativní hodnota n-tého normalizovaného typového diagramu ve dni d, v hodině h,

c) pro dané odběrné místo se použije hodnota spotřeby elektřiny z posledního odečtového období, označená jako E fak . Plánovaná roční spotřeba elektřiny platná pro dané odběrné místo E plan je pak úměrná poslední hodnotě mezi odečty v poměru příslušných sum relativních hodnot typových diagramů podle vztahu

Kr
Eplan ——— × Efak
Kf


(2) Plánovaná roční spotřeba elektřiny pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C, pro jejíž stanovení se nepoužije postupu podle odstavce 1, je rovna průměrné spotřebě odběrů elektřiny se stejným typovým diagramem a stejnou velikostí jističe jako u daného odběru elektřiny. Průměrná spotřeba elektřiny je určena na základě tarifní statistiky zpracované Úřadem na základě podkladů předaných provozovateli distribučních soustav. Hodnoty průměrných spotřeb elektřiny poskytnuté Úřadem, které platí po celý kalendářní rok, operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky daného kalendářního roku.

(3) V případě, že odběrné místo je osazeno měřicím zařízením s více číselníky (vícetarifní měření), je pro odhad spotřeby elektřiny použit součet naměřených odběrů elektřiny ze všech číselníků.

(4) Plánovaná roční spotřeba elektřiny jednotlivých zákazníků určená a přepočtená na normální klimatické podmínky je stanovována provozovatelem distribuční soustavy jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Operátorovi trhu jsou předávány tyto informace jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, která jsou jednotlivě registrována v informačním systému operátora trhu se statusem aktivní dle § 17 odst. 4 , a agregované za ostatní zákazníky s měřením typu C po třídách typových diagramů. Plánovaná roční spotřeba elektřiny je udávána v kWh.

Příloha 6

Třídy typových diagramů dodávek

TřídaTyp zákazníkaCharakter odběruPevné ceny distribuce podle
cenového rozhodnutí Úřadu
1Odběratel kategorie C- odběratel bez tepelného využití elektřiny- C01d; C02d; C03d
2Odběratel kategorie C- odběr s akumulačním spotřebičem
- odběr s hybridním vytápěním
- C25d; C26d; C27d; C35d
3Odběratel kategorie C- odběr s přímotopným systémem vytápění
- odběr s tepelným čerpadlem
- C45d; C46d; C56d
4Odběratel kategorie D- odběr bez tepelného využití elektřiny- D01d; D02d; D61d
5Odběratel kategorie D- odběr s akumulačním spotřebičem- D25d; D26d; D27d
6Odběratel kategorie D- odběr s hybridním vytápěním- D35d
7Odběratel kategorie D- odběr s přímotopným systémem vytápění
- odběr s tepelným čerpadlem
- D45d; D55d; D56d; D57d
8Odběratel kategorie C- odběr pro veřejné osvětlení- C62d


Přiřazení třídy typového diagramu ke stávajícím odběrným místům provede provozovatel distribuční soustavy podle stávajícího tarifu a této přílohy.

Příloha 7

Kategorizace zákazníků

Pro účely organizace trhu s elektřinou se zákazníci dělí do těchto kategorií:

a) odběratel kategorie A - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k přenosové soustavě nebo odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV,

b) odběratel kategorie B - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně,

c) odběratel kategorie C - odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D,

d) odběratel kategorie D - fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

Příloha 8

Způsob zúčtování regulační energie

(1) Cena za dodanou regulační energii je

a) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně regulační energie v příslušném směru nebo v případě regulační energie podle odstavce 2 věty první rovna ceně stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu,

b) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. b) stanovena postupem uvedeným v Pravidlech provozování přenosové soustavy.

(2) Cena regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy se do doby připojení k evropské platformě pro výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy stanoví cenovým rozhodnutím Úřadu. Cena kladné i záporné regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací se po připojení k evropské platformě pro výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy stanoví postupem uvedeným v Pravidlech provozování přenosové soustavy.

(3) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu odchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší cena regulační energie podle § 10 odst. 2 dodané v této obchodní hodině pro vyrovnání záporné systémové odchylky, která je zúčtována a následně vypořádána mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2 , použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší cena regulační energie podle § 10 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky, která je zúčtována a následně vypořádána mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy; je-li takto stanovená cena nižší, než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2 , použije se cena stanovená Úřadem.

(4) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu protiodchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná kladná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2 , použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná záporná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2 , použije se cena stanovená Úřadem.

(5) Při stanovení zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky se nepřihlíží k cenám podle § 10 odst. 3 ."

Příloha 9

VZOR

Měsíční výkaz o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce

Příloha 10

VZOR

Měsíční výkaz o výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v předávacím místě výrobny
Příloha 11

VZOR

Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě
Příloha 12

VZOR

Měsíční výkaz o výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v lokální distribuční soustavě
Příloha 13

VZOR

Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny za činnosti operátora trhu
Příloha 14

VZOR

Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování složky ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny
Příloha 15

VZOR

Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny na úhradu systémových služebPříloha 16

VZOR

Výkaz provozovatele přenosové soustavy pro zúčtování ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny a ceny za činnosti operátora trhu


Příloha 17

VZOR

Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn
Příloha 18

Data zpřístupněná operátorem trhu za každý region typových diagramů

č.PoložkaRoleTyp měřeníJednotkaZpřístupněno
1.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřiny dodaná do regionu typových diagramůAkWhv termínech shodných s termíny pro vypořádání odchylek
2.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřiny dodaná do regionu typových diagramůBkWh
3.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřinyElektřiny dodaná do regionu typových diagramůCkWh
4.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny a předávacích místech napěťových hladináchDodávka elektřiny v členění VVN, VN, NNkWhve verzích: měsíční vyhodnocení odchylek a závěrečné měsíční vyhodnocení odchylek
5.Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřina odebraná z regionu typových diagramůAkWh
6.Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřina odebraná z regionu typových diagramůBkWh
7.výroben elektřiny bez regulační energieElektřina odebraná z regionu typových diagramůCkWh
8.Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny, předávacích místech mezi soustavami a v odběrných místech v členění po napěťových hladináchOdběr elektřiny v členění VVN, VN, NNkWhve verzích: měsíční vyhodnocení odchylek a závěrečné měsíční vyhodnocení odchylek
9.Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavamiElektřina dodaná do regionů typových diagramůAkWh
10.Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavamiElektřina dodaná do regionů typových diagramůBkWh
11.Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavamiElektřina dodaná do regionů typových diagramůCkWh
12.Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavamiElektřina odebraná z regionu typových diagramůAkWh
13.Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavamiElektřina odebraná z regionu typových diagramůBkWh
14.Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavamiElektřina odebraná z regionu typových diagramůCkWh
15.Suma odběrů v odběrných místech bez regulační energie včetně sumy odběrů v předávacích ístech výroben elektřiny (tj. včetně bodu 4.)Odběr / spotřeba elektřinyAkWh
16.Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně bodu 5.)Odběr / spotřeba elektřinyBkWh
17.Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně bodu 6.)Odběr /spotřeba elektřinyCkWh
18.Suma kladné regulační energieDodávka elektřinykWh
19.Suma záporné regulační energieOdběr elektřinykWh

Příloha 19

Data zpřístupněná operátorem trhu za každou lokální distribuční soustavu

č.PoložkaRoleTyp měřeníJednotkaZpřístupněno
1.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřiny dodaná do lokální distribuční soustavyAkWhv termínech shodných s termíny pro vypořádání odchylek
2.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřiny dodaná do lokální distribuční soustavyBkWh
3.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřinyElektřiny dodaná do lokální distribuční soustavyCkWh
4.Suma dodávek v předávacích místech výroben elektřiny a předávacích místech napěťových hladináchDodávka elektřiny v členění VVN, VN, NNkWhve verzích: měsíční vyhodnocení odchylek a závěrečné měsíční vyhodnocení odchylek
5.Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřina odebraná z lokální distribuční soustavyAkWh
6.Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřina odebraná z lokální distribuční soustavyBkWh
7.Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny bez regulační energieElektřina odebraná z lokální distribuční soustavyCkWh
8.Suma odběrů v předávacích místech výroben elektřiny, předávacích místech mezi soustavami a v odběrných místech v členění po napěťových hladináchOdběr elektřiny v členění VVN, VN, NNkWhve verzích: měsíční vyhodnocení odchylek a závěrečné měsíční vyhodnocení odchylek
9.Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavamiElektřina dodaná do lokální distribuční soustavyAkWh
10.Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavamiElektřina dodaná do lokální distribuční soustavyBkWh
11.Suma dodávek v předávacích místech mezi soustavamiElektřina dodaná do lokální distribuční soustavyCkWh
12.Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavamiElektřina odebraná z lokální distribuční soustavyAkWh
13.Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavamiElektřina odebraná z lokální distribuční soustavyBkWh
14.Suma odběrů v předávacích místech mezi soustavamiElektřina odebraná z lokální distribuční soustavyCkWh
15.Suma odběrů v odběrných místech bez regulační energie včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně bodu 4.)Odběr / spotřeba elektřinyAkWh
16.Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně bodu 5.)Odběr / spotřeba elektřinyBkWh
17.Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy odběrů v předávacích místech výroben elektřiny (tj. včetně bodu 6.)Odběr /spotřeba elektřinyCkWh
18.Suma kladné regulační energieDodávka elektřinykWh
19.Suma záporné regulační energieOdběr elektřinykWh

Příloha 20

Struktura dat zasílaných provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny

A. Identifikační údaje
1. Číselný kód provozovatele regionální nebo lokální distribuční soustavy EAN(13),
2. Číselný kód odběrného místa EAN(18),
3. Fakturační období,
4. Typ fakturace (podle číselníku Operátora trhu),
5. Identifikátor faktury,
6. Typ smlouvy.

B. Údaje z měření a platby celkem

1. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny NN*

i. Celkový odběr z DS (kWh),

ii. Naměřené čtvrthodinové maximum (kW),

iii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

iv. Celkový odběr z DS VT (kWh); (volitelná položka),

v. Celkový odběr z DS NT (kWh); (volitelná položka),

vi. Naměřené čtvrthodinové maximum v NT (kW); (volitelná položka),

vii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima v NT (kW); (volitelná položka),

viii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh),

ix. Tg_FI,

x. Částka faktury za regulované služby v Kč bez DPH.

2. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny NN**

i. Celkový odběr z DS VT (kWh),

ii. Celkový odběr z DS NT (kWh),

iii. VT celkem Kč,

iv. NT celkem Kč,

v. Hl. jistič platba celkem za příkon Kč,

vi. Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie platba celkem Kč,

vii. Systémové služby platba celkem Kč,

viii. Činnosti OTE platba celkem Kč,

ix. Distribuční služby celkem Kč,

x. Poplatek za odečet celkem Kč (pokud je účtován).

C. Údaje z přístroje

1. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny NN***

i. Identifikace měřicího místa,

ii. Název měřicího místa,

iii. Naměřené čtvrthodinové maximum vztažené k měřicímu místu (kW),

iv. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

v. Celkový odběr z DS naměřený v měřicím místě (kWh),

vi. Tg_fi,

vii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh).

2. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny NN

i. Počátek období,

ii. Konec období,

iii. Důvod odečtu,

iv. Číslo elektroměru,

v. Násobitel,

vi. Počáteční stav VT,

vii. Konečný stav VT,

viii. Celkový odběr z DS VT za dané období (kWh),

ix. Počáteční stav NT (v případě 2T měření),

x. Konečný stav NT (v případě 2T měření),

xi. Celkový odběr z DS NT za dané období (kWh); (v případě 2T měření),

xii. Doúčtování práce VT (kWh); (pokud bylo provedeno),

xiii. Doúčtování práce NT (kWh); (pokud bylo provedeno).

D. Údaje o dílčích platbách a jednotkových cenách****

1. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny NN

i. Jednosložková cena za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč).

ii. Roční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná roční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané roční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou roční rezervovanou kapacitu (Kč).

iii. Měsíční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná měsíční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané měsíční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou měsíční rezervovanou kapacitu (Kč).

iv. Platba za překročení rezervované kapacity

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervované kapacity (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervované kapacity (Kč/MWh),

5. Celková cena za překročení rezervované kapacity (Kč).

v. Platba za nevyžádanou dodávku jalové energie

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek nevyžádané dodávky jalové energie (MVArh),

4. Jednotková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč/MVArh),

5. Celková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč).

vi. Platba za nedodržení účiníku

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Tg_fi,

4. Přirážka za nedodržení účiníku (-),

5. Celková cena za nedodržení účiníku (Kč).

vii. Platba za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí (Kč).

viii. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWH),

5. Celková cena za systémové služby (Kč).

ix. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle odběru z DS)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

x. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle rezervovaného příkonu)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaný rezervovaný příkon (MW),

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MW),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xi. Platba za překročení rezervovaného příkonu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného příkonu (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného příkonu (Kč/MW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného příkonu (Kč).

xii. Platba za činnosti OTE do 31. 12. 2015

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/MWh),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiii. Platba za činnosti OTE od 1. 1. 2016

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet odběrných míst pro určení platby OTE (ks),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/OM/měsíc),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiv. Ostatní platby PDS/LDS

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xv. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počáteční období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

2. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny NIM*****

i. Distribuční sazba podle ceníku ERÚ

ii. Velikost hlavního jističe (A)

iii. Počet fází

iv. Počátek období

v. Konec období

vi. Platba za použití sítí VT

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. VT odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za VT (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí VT (Kč).

vii. Platba za použití sítí NT (v případě 2T měření)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. NT odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za NT (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí NT (Kč).

viii. Paušální platba za hlavní jistič

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za paušál (Kč/velikost hl. jistič/měsíc),

5. Celková cena za hl. jistič (Kč).

ix. Platba za hl. jistič podle velikosti (A)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za A (Kč),

5. Celková cena za jistič (Kč).

x. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWh),

5. Celková cena za systémové služby (Kč).

xi. Platba za činnosti OTE do 31. 12. 2015

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/MWh),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xii. Platba za činnosti OTE od 01. 01. 2016

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/OM/měsíc),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiii. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle odběru z DS)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena na na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xiv. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle hlavního jističe)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/vel. hl. jističe/měsíc),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xv. Ostatní platby PDS/LDS

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xvi. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

Pravidla pro vyplňování

1. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb jsou výsledky výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z odběru z distribuční soustavy a z hodnoty hlavního jističe nebo rezervovaného příkonu. Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z hodnoty hlavního jističe bude vypočítána součinem počtu fází, jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe v A a ceny podle platného cenového rozhodnutí.

2. Podklad pro fakturaci distribučních služeb obsahuje účtované položky. V rámci fakturace vypočítané, ale neúčtované položky jsou označeny jako účetně nerelevantní. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb nemusí být položky, které nejsou součástí výpočtu pro fakturaci.

3. Pokud dojde k doúčtování práce, pak do podkladu pro fakturaci distribučních služeb na úrovni bloku obsahujícího celkový odběr z distribuční soustavy, distributor vyplní do položky odběr z distribuční soustavy vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce a na úrovni bloku elektroměr distributor vyplní také do položky vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce, přičemž údaje o doúčtování práce v položkách doúčtování práce VT a doúčtování práce NT jsou informativní.

4. V podkladu pro fakturaci distribučních služeb u zákazníků s měřením typu C nebo B připojeného na napěťové hladině nízkého napětí je provedeno členění v relevantních částech do samostatných intervalů podle toho, kdy dochází ke změně jednotkové ceny, fakturovaného jističe, počtu fází, distribuční sazby nebo odečtu.

5. Podklad pro fakturaci distribučních služeb za spotřební část výrobny má snížený celkový odběr z distribuční soustavy o výrobcem udanou technologickou vlastní spotřebu v položkách za systémové služby a v složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v případě, že snížení je součástí vyúčtování.

6. V případě samostatné smlouvy na dodávku, neposkytuje provozovatel distribuční soustavy v podkladu pro fakturaci distribučních služeb údaje týkající se distribučních plateb a sjednaných údajů.

7. Technické detaily podkladu pro fakturaci distribučních služeb stanoví Operátor trhu s elektřinou ve své dokumentaci ve standardu používaném pro komunikaci prostřednictvím jeho systému.

* položky ii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

** položky iii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

*** je uváděno pouze v případě více míst připojení

**** položky nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

***** položky vi. až xv. nebudou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

Příloha 21

Stanovení měsíční výše platby vyplývající z rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou

Měsíční výše platby P vyplývající z rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou se vypočte podle vzorce:
n o m
P = SUMA (hci x MEi) - SUMA SUMA (vcst x MEst)
i=1 s=1 t=1

kde

n je počet hodin v kalendářním měsíci,
hci je sesouhlasená hodinová cena na denním trhu s elektřinou v hodině i; pokud sesouhlasená hodinová
cena na denním trhu je záporná, použije se pro účely výpočtu platby P hodnota 0,
MEi je množství elektřiny dodané ze všech obnovitelných zdrojů uplatňujících formu podpory výkupními
cenami v hodině i v kalendářním měsíci,
o je počet druhů obnovitelných zdrojů,
m je počet kategorií a tarifů výkupních cen podle data uvedení zařízení do provozu, případně podle
výše instalovaného výkonu a použitého paliva uvedeného v cenovém rozhodnutí Úřadu u podpory formou
výkupních cen obnovitelného zdroje s,
vcst je výkupní cena obnovitelného zdroje s ve výkupní ceně t,
MEst je množství elektřiny dodané z obnovitelného zdroje s ve výkupní ceně t za kalendářní měsíc za
hodiny, ve kterých došlo k sesouhlasení nabídky a poptávky na denním trhu.".

Příloha 22

Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje

(1) Výše hodinového zeleného bonusu c pzbhis v Kč/MWh pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v regulovaném roce i, kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem


cpzbhis = ( cvcozis - cskuthi ) + cpodchis , je-li cskuthi ≥ 0

cpzbhis = cvcozis + cpodchis , je-li cskuthi < 0

(2) Pokud výrobce nabídl k výkupu povinně vykupujícímu alespoň část vyrobené elektřiny, výše hodinového zeleného bonusu c pzbhis v Kč/MWh pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v regulovaném roce i, kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem


cpzbhis = ( cvcozis - cskuthi ) , je-li cskuthi ≥ 0

cpzbhis = cvcozis , je-li cskuthi < 0

kde
kde
cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Úřadem,
cskuthi [Kč/MWh] je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h v regulovaném roce i,
zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
cpodchis [Kč/MWh] je průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená na
základě vyhodnocení předložených hodinových diagramů denní predikce a dosažené skutečnosti
výrob z podporovaných zdrojů energie za již ukončené kalendářní období.
Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 302/2020 Sb.

Přechodné ustanovení

Provozovatel lokální distribuční soustavy uvede registrace stávajících odběrných míst do souladu s pravidly registrace podle § 16 vyhlášky č. 408/2015 Sb. , ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2020.
1) Čl. 2 bod 23 nařízení (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

2) Nařízení (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

3) Vyhláška č. 79/2010 Sb. , o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

5) Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

6) Čl. 3 odst. 2 bod 10 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

 
 
Reklama