Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

se změnami:330/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 143/2010 Sbírky zákonů na straně 5352
schváleno:20.12.2010
účinnost od:01.01.2011
[Textová verze] [PDF verze (176 kB)]


401/2010 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2010

o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Změna: 330/2017 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. :

§ 1

Obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice

Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování přenosové soustavy jsou

a) údaje o
1. identifikaci provozovatele přenosové soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem přenosové soustavy a informací o obchodních portálech provozovatele přenosové soustavy,
2. provozované přenosové soustavě,
3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přenosové soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) podmínky pro zajišťování podpůrných služeb a poskytování podpůrných služeb, kterými jsou
1. vymezení kategorií podpůrných služeb,
2. způsob stanovení velikosti jednotlivých sumárních regulačních záloh,
3. požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, kvalitu poskytovaných podpůrných služeb a způsoby jejího prokazování,
4. způsoby zajišťování podpůrných služeb a stanovení zásad pro výběr poskytovatelů podpůrných služeb,
5. technické požadavky na měřicí zařízení poskytovatele podpůrných služeb,
6. zásady vyhodnocení poskytování podpůrných služeb a regulační energie,

c) podmínky pro poskytování systémových a přenosových služeb, kterými jsou
1. vymezení kategorií systémových služeb,
2. způsob stanovení bezpečnostních rezerv pro zajištění spolehlivosti provozu přenosové soustavy,
3. způsob stanovení velikosti přenosových kapacit pro přeshraniční obchod s elektřinou nebo vyhodnocení přípustnosti požadavků na přeshraniční obchody s elektřinou a jejich alokace,
4. platební podmínky za poskytnuté systémové služby,
5. platební podmínky za poskytnutí služby přenosové soustavy včetně stanovení výše záloh, jejich splatnosti, splatnost plateb za poskytnutí služby přenosové soustavy a způsob úhrady plateb za poskytnutí služby přenosové soustavy nebo záloh na tyto platby,
6. způsob zveřejňování informací o možnostech přenosu elektřiny přenosovou soustavou,

d) technické podmínky připojení výrobny elektřiny, distribuční soustavy nebo odběrného elektrického zařízení, kterými jsou
1. technické požadavky na vybavení místa připojení,
2. technické požadavky na připojení výrobny elektřiny,

e) požadavky na plánování rozvoje přenosové soustavy, kterými jsou
1. rozsah a termíny předávání informací nezbytných pro plánování rozvoje přenosové soustavy ze strany uživatelů soustavy,
2. způsob plánování rozvoje přenosové soustavy a postup tvorby plánu rozvoje sítí,
3. způsob stanovení kritéria N-1 pro plánování rozvoje přenosové soustavy,
4. standardy rozvoje transformačních vazeb mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou a standardy rozvoje konfigurace přenosové soustavy,

f) podmínky užívání přenosové soustavy, kterými jsou
1. technické požadavky na zařízení uživatele přenosové soustavy a stanovení zásad komunikace mezi provozovatelem přenosové soustavy a uživateli přenosové soustavy,
2. technické požadavky na měření pro potřeby dispečerského řízení přenosové soustavy,
3. technické požadavky na provoz elektrárenských bloků,
4. parametry kvality elektřiny dodávané výrobcem elektřiny do přenosové soustavy,

g) základní provozní požadavky a standardy, kterými jsou
1. stanovení podmínek synchronního provozu elektrizační soustavy České republiky s propojenými elektrizačními soustavami v rámci evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E)1) ,
2. stanovení minimálního rozsahu zařízení pro vyvedení elektrického výkonu z elektrárenského bloku,
3. stanovení základních technických požadavků na elektrická vedení a silové zařízení stanic zejména izolace, zkratová odolnost a rádiové rušení,
4. stanovení základních technických požadavků na sekundární techniku, zejména systémy ochran, řídicí systémy a synchronizační zařízení,

h) požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy a dispečerské řízení, kterými jsou
1. hlavní zásady plánu obrany proti šíření poruch v přenosové soustavě,
2. rozsah a termíny předávání informací o provozu propojených soustav,
3. postupy k zabezpečení provozu přenosové soustavy,
4. hlavní zásady plánu obnovy po rozpadu přenosové soustavy,
5. technické požadavky na spolehlivost a kvalitu přenosu elektřiny na úrovni přenosové soustavy,
6. požadavky na přípravu provozu včetně povolování zkoušek na výrobních a rozvodných zařízeních,
7. způsob a podmínky operativního řízení provozu přenosové soustavy,
8. pravidla omezování výroby elektřiny ve výrobnách elektřiny,
9. způsob hodnocení dispečerského řízení a výpadků zdrojů nebo sítí,
10. způsob vyhodnocování poruch v přenosové soustavě a způsob a termíny jeho zveřejnění.

§ 2

Obsahové náležitosti Pravidel provozování distribuční soustavy v elektroenergetice

(1) Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování distribuční soustavy jsou

a) údaje o
1. identifikaci provozovatele distribuční soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem distribuční soustavy,
2. provozované distribuční soustavě,
3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel distribuční soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) podmínky pro zajišťování podpůrných služeb na úrovni distribuční soustavy a podmínky pro poskytování podpůrných služeb na straně dodávky i odběru elektřiny, kterými jsou
1. vymezení kategorií podpůrných služeb,
2. požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, kvalitu poskytovaných podpůrných služeb a způsoby jejího prokazování,
3. způsoby zajišťování podpůrných služeb a stanovení zásad pro výběr poskytovatelů podpůrných služeb,

c) podmínky poskytnutí služby distribuční soustavy, kterými jsou
1. způsob stanovení velikosti distribuční kapacity pro provozní zabezpečení distribuční soustavy,
2. platební podmínky poskytnutí služby distribuční soustavy včetně stanovení záloh na platbu za poskytnutí služby distribuční soustavy,

d) technické podmínky připojení výrobny elektřiny, jiné distribuční soustavy, zařízení umožňujícího akumulaci elektrické energie nebo odběrného elektrického zařízení, včetně dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, kterými jsou
1. charakteristiky požadavku na připojení,
2. technické požadavky na vybavení místa připojení a na instalaci měřicího zařízení,
3. technické požadavky na připojení výrobny elektřiny,
4. technické požadavky na připojení zařízení umožňujícího akumulaci elektrické energie,
5. technické požadavky na připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla,
6. technické požadavky pro potřeby dispečerského řízení,

e) požadavky na plánování rozvoje distribuční soustavy, kterými jsou
1. rozsah a termíny předávání informací nezbytných pro plánování rozvoje distribuční soustavy ze strany uživatelů soustavy,
2. způsob plánování rozvoje distribuční soustavy a postup tvorby plánu rozvoje sítí,
3. zásady rozvoje distribuční soustavy a rozvoje kapacity předávacích míst v distribuční soustavě,

f) podmínky užívání distribuční soustavy, kterými jsou
1. technické požadavky na uživatele distribuční soustavy včetně opatření proti zpětným vlivům,
2. stanovení zásad komunikace mezi provozovatelem distribuční soustavy a uživateli distribuční soustavy,
3. technické požadavky na rozsah a způsob předávání a přenos informací pro potřeby dispečerského řízení distribuční soustavy,
4. parametry kvality elektřiny dodávané výrobcem elektřiny do distribuční soustavy,
5. meze zpětných vlivů elektrického zařízení připojeného do distribuční soustavy,
6. stanovení podmínek, za kterých je výrobce elektřiny povinen nabízet provozovateli distribuční soustavy provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,
7. pravidla pro omezení spotřeby a výroby elektřiny v mimořádných stavech v elektrizační soustavě,
8. technické podmínky pro paralelní provoz výroben elektřiny s distribuční soustavou,

g) způsob zveřejňování informací o možnostech distribuce elektřiny distribuční soustavou,

h) základní provozní požadavky a standardy, kterými jsou
1. postup při stanovení odhadu poptávky z distribuční soustavy,
2. způsoby provozního plánování,
3. pravidla pro provozní zabezpečení distribuční soustavy včetně způsobu určování spolehlivosti dodávky elektřiny,
4. požadavky na kvalitu elektřiny distribuované prostřednictvím distribuční soustavy,
5. požadavky na paralelní provoz výrobny elektřiny se sítí distribuční soustavy,
6. rozsah a termíny předávání informací o provozu propojených soustav,
7. požadavky na bezpečný provoz distribuční soustavy,
8. technické podmínky řízení provozu distribuční soustavy,
9. podmínky pro uvádění zařízení distribuční soustavy do provozu, jeho opravy a požadavky na údržbu zařízení distribuční soustavy,
10. pravidla pro provádění zkoušek zařízení distribuční soustavy,
11. podmínky provozování technických prostředků pro ovládání spotřeby elektřiny,
12. podmínky provozování elektrické přípojky provozovatelem distribuční soustavy,
13. číslování a evidence elektrického zařízení.

(2) Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování distribuční soustavy, ke které je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, jsou obsahové náležitosti podle odstavce 1 písm. a) , c) , d) a f) až h) .

§ 3

Obsahové náležitosti Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství

Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele přepravní soustavy jsou

a) údaje o
1. identifikaci provozovatele přepravní soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem přepravní soustavy,
2. provozované přepravní soustavě, které zahrnují alespoň technickou specifikaci a popis vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy, pro které provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje číselné údaje o technické, smluvní a dostupné přepravní kapacitě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) , a použitých alokačních pravidlech na bodech přepravní soustavy; u bodu přepravní soustavy se uvádí užívaný název a rozmezí předávacích tlaků,
3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) náležitosti týkající se postupu při uzavírání smluv o poskytnutí služby přepravy plynu a předpokladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu, kterými jsou
1. stanovení nezbytných náležitostí žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu,
2. forma žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu,
3. kritéria posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu,
4. způsob uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu,

c) údaje týkající se přepravních kapacit, kterými jsou
1. údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje výši kapacit,
2. informace o maximální výši technické kapacity v návaznosti na technickou kapacitu na jiných propojovacích bodech, dynamickém přístupu u každého propojovacího bodu,
3. postup stanovení vyčleněné přepravní kapacity na každém propojovacím bodě,
4. stanovení konkurenční kapacity,
5. opatření k maximalizaci koordinované kapacity optimalizací technické kapacity, společná metoda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách3) ,
6. koordinace výpočtů kapacit se sousedními provozovateli přepravních soustav, postup při nesouladu kapacit provozovatelů přepravních soustav,
7. postup při nabízení nekoordinované přepravní kapacity,
8. postup stanovení velikosti přepravních kapacit pro využití těžebních a vtláčecích výkonů nabízených provozovatelem zásobníku plynu,

d) náležitosti týkající se aukcí přepravní kapacity, kterými jsou
1. údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje aukční kalendář,
2. mechanismus a podmínky stanovení koordinované kapacity pro každý propojovací bod a údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje konkrétní výši koordinované kapacity,
3. údaje o platformách na jednotlivých propojovacích bodech, prostřednictvím nichž probíhá rezervace přepravních kapacit,

e) náležitosti týkající se postupu při rezervaci přepravní kapacity, kterými jsou
1. způsob prokazování splnění požadavků na finanční způsobilost uživatele přepravní soustavy, včetně požadavků na finanční způsobilost v případě aukce, u níž není známá konečná cena,
2. forma žádosti o rezervaci přepravní kapacity,
3. podmínky pro odmítnutí rezervace přepravní kapacity,
4. pravidla pro využívání přerušitelných přepravních kapacit,

f) stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k přepravě,

g) způsob a rozsah poskytování informací o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu,

h) způsob alokace množství plynu subjektů zúčtování,

i) formát nominace a renominace přepravy plynu uživatelem přepravní soustavy,

j) podmínky převodu nebo přenechání užití přepravní kapacity, termíny pro převod nebo přenechání užití přepravní kapacity, forma žádosti o převod přepravní kapacity a forma oznámení o přenechání přepravní kapacity,

k) fakturační a platební podmínky, kterými jsou
1. způsob stanovení výše záloh a jejich splatnosti,
2. termíny pro fakturaci poskytnutí služby přepravy plynu a splatnost faktur,
3. způsob úhrady záloh a ostatních plateb za poskytnutí služby přepravy plynu,
4. postup při prodlení úhrady záloh a ostatních plateb za poskytnutí služby přepravy plynu,
5. způsob řešení reklamace vyúčtování poskytnutí služby přepravy plynu,

l) náležitosti týkající se krátkodobého trhu s přepravní kapacitou a požadavků na jeho organizaci, kterými jsou
1. vymezení krátkodobého trhu s přepravní kapacitou,
2. práva a povinnosti provozovatele přepravní soustavy při organizování krátkodobého trhu s přepravní kapacitou,
3. podmínky přístupu uživatele přepravní soustavy na krátkodobém trhu s přepravní kapacitou,
4. termíny pro vyhodnocení obchodů na krátkodobém trhu s přepravní kapacitou provozovatelem přepravní soustavy,

m) náležitosti týkající se postupu při ukončení, omezení, přerušení nebo obnovení poskytnutí služby přepravy plynu, kterými jsou
1. podmínky pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu v případě porušení povinností ze strany uživatele přepravní soustavy,
2. náležitosti žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení poskytnutí služby přepravy plynu,
3. forma žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení poskytnutí služby přepravy plynu,

n) technické podmínky připojení výrobny plynu, zásobníku plynu, distribuční soustavy nebo odběrného plynového zařízení,

o) mechanismus řízení toků plynu na každém propojovacím bodě,

p) pravidla zajišťující soulad mezi přidělovanými množstvími plynu na obou stranách každého propojovacího bodu,

q) postup sesouhlasení nominací pro každý propojovací bod,

r) forma a náležitosti žádosti o přepravu plynu ve zkušebním provozu.

§ 4

Obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství

(1) Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele distribuční soustavy jsou

a) údaje o
1. identifikaci provozovatele distribuční soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem distribuční soustavy,
2. provozované distribuční soustavě včetně technické specifikace a popisu vstupních bodů distribuční soustavy; u vstupního bodu distribuční soustavy se uvádí užívaný název,
3. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel distribuční soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) náležitosti týkající se postupu při uzavírání smluv o zajištění služby distribuční soustavy a předpokladů pro uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, kterými jsou
1. stanovení náležitostí žádosti o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy,
2. forma žádosti o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy,
3. kritéria posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy,
4. způsob uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy,
5. postup sjednání změny smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy v případě změny sjednaných odběrných míst zákazníků a změny velikosti distribuční kapacity v odběrném místě zákazníka,
6. postup při změně identifikačních údajů smluvních stran ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy,

c) náležitosti týkající se rezervace distribuční kapacity, kterými jsou
1. způsob prokazování splnění požadavků na finanční způsobilost uživatele soustavy,
2. forma žádosti o rezervaci distribuční kapacity,
3. podmínky pro odmítnutí rezervace distribuční kapacity,
4. zánik a ukončení rezervace distribuční kapacity,

d) stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k distribuci,

e) způsob a rozsah poskytování informací o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu,

f) formát nominace a renominace distribuce plynu uživatelem soustavy,

g) fakturační a platební podmínky, kterými jsou
1. způsob stanovení výše záloh a jejich splatnosti,
2. termíny pro fakturaci distribuce plynu a splatnost faktur,
3. způsob úhrady záloh a ostatních plateb za zajištění služby distribuční soustavy,
4. postup při prodlení úhrady záloh a ostatních plateb za zajištění služby distribuční soustavy,
5. způsob řešení reklamace vyúčtování distribuce plynu,

h) náležitosti týkající se ukončení, omezení, přerušení nebo obnovení zajištění služby distribuční soustavy, kterými jsou
1. podmínky pro odstoupení od smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy v případě porušení povinností ze strany uživatele distribuční soustavy,
2. náležitosti žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení zajištění služby distribuční soustavy,
3. forma žádosti o přerušení, omezení, ukončení nebo obnovení zajištění služby distribuční soustavy,

i) forma a náležitosti žádosti o distribuci plynu ve zkušebním provozu,

j) technické podmínky připojení výrobny plynu, zásobníku plynu, jiné distribuční soustavy nebo odběrného plynového zařízení.

(2) Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, jsou obsahové náležitosti podle odstavce 1 písm. a) až d) , g) , h) a j) .

§ 5

Obsahové náležitosti Řádu provozovatele zásobníku plynu v plynárenství

Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele zásobníku plynu jsou

a) údaje o
1. identifikaci provozovatele zásobníku plynu včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem zásobníku plynu,
2. internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel zásobníku plynu uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) informace o poskytovaných službách, popis nabízených produktů a způsob určení ceny denních produktů,

c) náležitosti týkající se postupu při uzavírání smluv o uskladňování plynu a předpokladů pro uzavření smlouvy o uskladnění plynu, kterými jsou
1. stanovení náležitostí žádosti o uzavření smlouvy o uskladňování plynu,
2. forma žádosti o uzavření smlouvy o uskladňování plynu,
3. kritéria posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o uskladňování plynu,
4. způsob uzavření smlouvy o uskladňování plynu,
5. náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o uskutečnění aukce skladovací kapacity,

d) způsob prokazování splnění požadavků na finanční způsobilost uživatele virtuálního zásobníku plynu při rezervaci roční, měsíční, denní nebo nové skladovací kapacity a podrobnosti žádání o rezervaci denní skladovací kapacity,

e) postup uplatňovaný provozovatelem zásobníku plynu při vtláčení nebo těžbě plynu mezi vtláčecím a těžebním obdobím,

f) formát nominace a renominace uskladňování plynu,

g) fakturační a platební podmínky, kterými jsou
1. způsob stanovení výše záloh a jejich splatnosti,
2. termíny pro fakturaci služby uskladňování plynu a splatnost faktur,
3. způsob úhrady záloh a ostatních plateb za uskladňování plynu,
4. postup při prodlení úhrady záloh a ostatních plateb za uskladňování plynu,
5. způsob řešení reklamace vyúčtování uskladňování plynu,

h) podmínky převodu nebo přenechání užití skladovací kapacity včetně termínů podání a formy žádosti o převod skladovací kapacity, termínů podání a formy oznámení o přenechání užití skladovací kapacity, termínů podání a formy žádosti o převod plynu a postup při převodu plynu a přenechání užití skladovací kapacity a převodu plynu a předpokladů pro zamítnutí převodu skladovací kapacity nebo převodu plynu,

i) náležitosti týkající se zřízení a správy stavového účtu o aktuálním množství uskladněného plynu, kterými jsou
1. požadavky na správu stavového účtu,
2. postup při změně stavového účtu podle předběžně a skutečně naměřených množství,
3. forma přístupu k informacím o stavovém účtu podle předběžně naměřených množství,
4. forma přístupu k informacím o stavovém účtu podle skutečně naměřených množství.

§ 6

Obsahové náležitosti obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice

Obsahovými náležitostmi obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice jsou

a) údaje o
1. identifikaci operátora trhu včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s operátorem trhu,
2. internetové adrese, prostřednictvím které operátor trhu uveřejňuje informace v odvětví elektroenergetiky podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
3. metodikách a použitých zdrojích, včetně jejich internetových adres,

b) náležitosti týkající se centrálního systému operátora trhu, kterými jsou
1. stanovení podmínek přístupu do centrálního systému operátora trhu,
2. způsob přístupu do centrálního systému operátora trhu,
3. stanovení způsobů komunikace a formátů zpráv pro komunikaci prostřednictvím centrálního systému operátora trhu,
4. postup operátora trhu v případě poruchy centrálního systému operátora trhu,

c) náležitosti týkající se registrace distribuční soustavy, odběrného nebo předávacího místa a účastníka trhu s elektřinou v centrálním systému operátora trhu, jejího zrušení a ukončení platnosti registrace účastníka trhu s elektřinou,

d) postupy operátora trhu při
1. zahájení, přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny,
2. změně dodavatele elektřiny,
3. přenášení odpovědnosti za odchylku mezi účastníky trhu s elektřinou,
4. zahájení nebo ukončení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
5. stanovení národního energetického mixu,

e) podmínky finančního zajištění subjektu zúčtování, kterými jsou
1. způsoby finančního zajištění,
2. postupy stanovení výše finančního zajištění,
3. způsoby doložení finančního zajištění,
4. postup operátora trhu v případech, kdy subjekt zúčtování neudržuje zůstatek finančního zajištění ve stanovené výši,
5. nakládání s příslušenstvím finančního zajištění,

f) náležitosti týkající se příjímání a poskytování dat a informací, kterými jsou
1. postup při přijímání a kontrole údajů z dvoustranných obchodů,
2. postup při přijímání a kontrole předběžných údajů a kontrole skutečných hodnot od provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy a jejich oprav,
3. postup při zadávání náhradních hodnot pro stanovení spotřeby,
4. postup při zasílání podkladů pro fakturaci provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo výrobcem elektřiny,
5. rozsah poskytovaných údajů o skutečných hodnotách dodávek a odběrů elektřiny a dalších nezbytných informací souvisejících s vyúčtováním dodávek a odběrů elektřiny a s právem zákazníka na změnu dodavatele elektřiny,
6. postup pro pozastavení zasílání dat na odběrné nebo předávací místo,
7. způsoby řešení reklamace týkající se příjmu a poskytování dat nebo změny dodavatele elektřiny,
8. způsob označení náhradních platných hodnot při poruše měřicího zařízení,
9. způsob informování operátora trhu o nulové hodnotě odběru elektřiny v odběrném místě,
10. způsob stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu,
11. postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle typových diagramů,
12. postup při stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách,

g) postup pro vyhodnocení a vypořádání odchylek a regulační energie, kterými jsou
1. postup při vypořádání denního, měsíčního a závěrečného měsíčního vyhodnocení odchylek a regulační energie,
2. způsob použití typových diagramů dodávek,
3. postup při vyhodnocení odchylek v lokální distribuční soustavě,
4. postup při vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování,
5. způsob řešení reklamace týkající se vyhodnocení odchylek,

h) náležitosti týkající se organizování a vypořádání krátkodobého trhu s elektřinou, kterými jsou
1. postup při podávání nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s elektřinou a jejich změn,
2. způsob kontroly podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s elektřinou,
3. postup při vyhodnocení podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s elektřinou,
4. způsob řešení reklamace týkající se organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou,
5. postup evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů s elektřinou4) ,

i) náležitosti týkající se organizování a vypořádání vyrovnávacího trhu s regulační energií, kterými jsou
1. postup při podávání nabídek nebo poptávek na vyrovnávacím trhu s regulační energií a jejich změně,
2. způsob kontroly podaných nabídek nebo poptávek na vyrovnávacím trhu s regulační energií,
3. postup při vyhodnocení nabídek nebo poptávek na vyrovnávacím trhu s regulační energií,
4. způsob řešení reklamace týkající se vyrovnávacího trhu s regulační energií,

j) platební a fakturační podmínky, kterými jsou
1. způsoby zúčtování a vypořádání cen za činnosti operátora trhu a dalších plateb,
2. termíny pro fakturaci plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb a jejich splatnost,
3. způsob řešení reklamace vyúčtování plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb,
4. postup při finančním vypořádání odchylek a termíny jednotlivých etap.

§ 7

Náležitosti obchodních podmínek operátora trhu v plynárenství

Obsahovými náležitostmi obchodních podmínek operátora trhu v plynárenství jsou

a) údaje o
1. identifikaci operátora trhu včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s operátorem trhu,
2. internetové adrese, prostřednictvím které operátor trhu uveřejňuje informace v odvětví plynárenství podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
3. metodikách a použitých zdrojích, včetně jejich internetových adres,

b) náležitosti týkající se centrálního systému operátora trhu, kterými jsou
1. stanovení podmínek přístupu do centrálního systému operátora trhu,
2. způsob přístupu do centrálního systému operátora trhu,
3. stanovení způsobů komunikace a formátů zpráv pro komunikaci prostřednictvím centrálního systému operátora trhu,
4. postup operátora trhu v případě poruchy centrálního systému operátora trhu,

c) náležitosti týkající se registrace distribuční soustavy, odběrného nebo předávacího místa a účastníka trhu s plynem v centrálním systému operátora trhu, jejího zrušení a ukončení platnosti registrace účastníka trhu s plynem,

d) postup operátora trhu při
1. zahájení, přerušení nebo ukončení dodávek plynu,
2. změně dodavatele plynu,
3. přenášení odpovědnosti za odchylku mezi účastníky trhu s plynem,
4. zahájení nebo ukončení dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

e) podmínky finančního zajištění subjektu zúčtování, kterými jsou
1. způsoby finančního zajištění,
2. postup stanovení výše finančního zajištění,
3. způsob doložení finančního zajištění,
4. postup operátora trhu v případech, kdy subjekt zúčtování neudržuje zůstatek finančního zajištění ve stanovené výši,
5. nakládaní s příslušenstvím finančního zajištění,

f) náležitosti týkající se příjímání a poskytování dat a informací, kterými jsou
1. postup při příjímání a kontrole podaných nominací a renominací,
2. postup při příjímání předběžných a skutečných hodnot od provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele zásobníku plynu a jejich oprav,
3. postup při zasílání podkladů pro fakturaci provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy a provozovatelem zásobníku plynu,
4. rozsah poskytovaných údajů o skutečných hodnotách dodávek a odběrů plynu a dalších nezbytných informací souvisejících s vyúčtováním dodávek a odběrů plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele plynu,
5. postup pro pozastavení zasílání dat na odběrné nebo předávací místo,
6. způsoby řešení reklamace týkající se příjmu a poskytování dat, nominací a renominací nebo změny dodavatele plynu,
7. postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty a hodnotami spotřeby na základě typových diagramů dodávek,
8. postup při vyhodnocení rozdílů mezi plánovanou a skutečnou hodnotou ztrát v distribuční soustavě,

g) postup pro vyhodnocení a vypořádání odchylek, kterým je
1. postup při vypořádání denního, měsíčního a závěrečného měsíčního vyhodnocení odchylek,
2. způsob řešení reklamace týkající se vyhodnocení odchylek,

h) náležitosti týkající se organizování a vypořádání krátkodobého trhu s plynem, kterými jsou
1. postup při podávání nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s plynem a jejich změn,
2. způsob kontroly podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s plynem,
3. postup při vyhodnocení podaných nabídek nebo poptávek na krátkodobém trhu s plynem,
4. postup při registraci obchodů s nevyužitou flexibilitou,
5. způsob řešení reklamace týkající se organizovaného krátkodobého trhu s plynem,
6. postup evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů s plynem4) ,

i) platební a fakturační podmínky, kterými jsou
1. způsoby zúčtování a vypořádání cen za činnosti operátora trhu a dalších plateb,
2. termíny pro fakturaci plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb a jejich splatnost,
3. způsob řešení reklamace vyúčtování plateb za činnosti operátora trhu a dalších plateb,
4. postup při finančním vypořádání odchylek a termíny jednotlivých etap.

§ 8

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.
1) Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 .

2) Čl. 6 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

3) Čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 .

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií.

 
 
Reklama