Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 353/2004 Sb. kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

uveřejněno v: č. 114/2004 Sbírky zákonů na straně 7419
schváleno:26.05.2004
účinnost od:07.06.2004
[Textová verze] [PDF verze (36 kB)]

353/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2004, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 13 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen "zákon"): § 1 Podmínky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (1) Osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (dále jen "osvědčení") udělí Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "ministerstvo") fyzické osobě, která je držitelem osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik podle zvláštního právního předpisu^1) nebo splňuje tyto požadavky a) má vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd, nebo má vysokoškolské vzdělání jiného směru a absolvovala postgraduální vzdělání ve zdravotnictví nebo toxikologii, b) má nejméně 3 roky praxe v oboru hodnocení vlivů na veřejné zdraví (dále jen "praxe") a c) absolvovala zkoušku odborné způsobilosti nebo rozdílovou zkoušku podle § 3 této vyhlášky. (2) Pro účely této vyhlášky se za nejméně tříletou praxi považuje pracovní činnost, jejíž náplní bylo posuzování jednotlivých složek prostředí a hodnocení jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Tato praxe se dokládá potvrzením zaměstnavatelů o pracovní náplni žadatele, popřípadě čestným prohlášením zaměstnance o vykonané praxi. Osoba samostatně podnikající předkládá přehled své činnosti v oblasti hodnocení vlivů na veřejné zdraví a seznam protokolů o hodnocení za uplynulý kalendářní rok. Do doby praxe podle odstavce 1 se nezapočítává doba základní (náhradní) vojenské služby a civilní služby konané místo ní, doba mateřské a rodičovské dovolené. (3) Právnická osoba, jakož i fyzická osoba, která je podnikatelem a není držitelem osvědčení, může posuzovat vlivy na veřejné zdraví jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem osvědčení. Ověřování odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví § 2 (1) Odborná způsobilost pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (dále jen "odborná způsobilost") se ověřuje zkouškou odborné způsobilosti (dále jen "zkouška"), a to na základě písemné žádosti podané ministerstvu, ve které žadatel uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, titul, datum narození, adresu bydliště, dosažené vzdělání včetně oboru studia a specializace, dosažené akademické tituly, délku a obsah odborné praxe. (2) K žádosti žadatel připojí a) výpis z evidence Rejstříku trestů, případně obdobného dokladu podle odstavce 3, ne starší než 3 měsíce, b) úředně ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském vzdělání podle § 1 odst. 1 písm. a), c) doklad o vykonání odborné praxe podle § 1 odst. 2, d) přehled případné vlastní nebo spoluautorské publikační, vědecké nebo jiné činnosti a odborných prací ve vztahu k ochraně zdraví a životního prostředí, e) čestné prohlášení žadatele, že v konkrétních případech posouzení vlivu na veřejné zdraví, kdy by mohl mít majetkový nebo osobní zájem k posuzované věci, odmítne věc posoudit a oznámí tuto skutečnost pověřené osobě. (3) Fyzická osoba bezúhonnost dokládá výpisem z Rejstříku trestů, popřípadě doklady vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. § 3 (1) Odbornou způsobilost ověřuje ministerstvo. Evidenci držitelů osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "držitel osvědčení") a evidenci odejmutých osvědčení vede ministerstvo a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách. (2) Rozsah a náplň zkoušky, termíny zkoušek, zkušební řád a ostatní náležitosti zkoušky stanoví ministerstvo a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách a písemnou formou oznamuje tyto údaje žadateli o osvědčení. (3) Zkušební komise vyhlásí v den zkoušky žadatelům ústně celkový výsledek zkoušky. (4) Žadatele, který vykonal zkoušku s celkovým hodnocením "nevyhověl", poučí předseda komise o možnostech a podmínkách opakování zkoušky. Zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát, nejdříve po uplynutí 60 dnů ode dne předchozí zkoušky. Termín konání zkoušky stanoví pověřená osoba. Další opakování zkoušky je možné pouze na základě nové žádosti o osvědčení. (5) Žadateli, který se ke zkoušce nebo k opakování zkoušky nemohl dostavit z vážného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví pověřená osoba náhradní termín. Jestliže se žadatel ke zkoušce nebo k opakování zkoušky nedostaví bez vážného důvodu a řádné omluvy, může konat zkoušku pouze na základě nové žádosti o osvědčení. (6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo obdobné způsobilosti, kterou státní příslušníci členských států získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona.^2) (7) Pokud zkušební komise uzná odbornou kvalifikaci podle odstavce 6 pouze částečně, skládá uchazeč rozdílovou zkoušku. (8) U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí, ve kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace podle odstavce 6. Ustanovení § 3 odst. 1 až 5 se použijí obdobně. § 4 Postup při udělování osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (1) Držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik podle zvláštního právního předpisu,^1) k žádosti o osvědčení připojí a) úředně ověřenou kopii osvědčení o autorizaci podle zvláštního právního předpisu,^1) b) výpis z evidence Rejstříku trestů, případně obdobného dokladu podle odstavce 2, ne starší než 3 měsíce, c) čestné prohlášení žadatele, že v konkrétních případech posouzení vlivu na veřejné zdraví, kdy by mohl mít majetkový nebo osobní zájem k posuzované věci, odmítne věc posoudit a oznámí tuto skutečnost pověřené osobě. (2) Fyzická osoba bezúhonnost dokládá výpisem z Rejstříku trestů nebo popřípadě doklady vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona.^2) (3) Žadateli, který splnil podmínky uvedené v § 1 odst. 1, vydá ministerstvo osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. (4) Osvědčení obsahuje a) jméno, popřípadě jména a příjmení, titul, datum narození, adresu bydliště, b) číslo jednací a datum vydání osvědčení, c) podpis a otisk razítka ministerstva - hlavního hygienika České republiky, d) datum platnosti osvědčení. (5) Osvědčení je nepřenosné na jinou osobu, uděluje se na dobu 5 let ode dne udělení. Osvědčení se v případě, že se nezměnily podmínky, za nichž bylo uděleno, prodlužuje o dalších 5 let. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení musí osoba, které bylo vydáno osvědčení, podat ministerstvu nejméně 6 měsíců před skončením platnosti osvědčení. § 5 Postup při odnímání osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví V případech, že ministerstvo zjistí, že a) držitel byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena, b) držitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem odborné činnosti, c) osvědčení bylo držiteli uděleno na podkladě úmyslně daných nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v žádosti nebo jejích přílohách, nebo d) držitel závažně nebo opakovaně poruší povinnosti při výkonu odborné činnosti, zejména pak při zjištění závad nebo zkreslení hodnocení vlivů na veřejné zdraví, osvědčení odejme. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r. 1) § 83a až 83e zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb. 2) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné odborné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

 
 
Reklama