Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2021

se změnami:65/2010 Sb., 285/2010 Sb., 158/2011 Sb., 249/2012 Sb., 178/2013 Sb., 200/2014 Sb., zrušeno 541/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 123/2005 Sbírky zákonů na straně 6064
schváleno:05.09.2005
účinnost od:15.09.2005
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]


352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) Změna: 65/2010 Sb. Změna: 285/2010 Sb. Změna: 158/2011 Sb. Změna: 249/2012 Sb. Změna: 178/2013 Sb. Změna: 200/2014 Sb. Změna: 200/2014 Sb. (část) Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37f odst. 2, § 37h odst. 3, § 37i odst. 7, § 37j odst. 5, § 37k odst. 7, § 37l odst. 7, § 37n odst. 5, § 37o odst. 2 , § 37p odst. 4 a § 39 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a stanoví a) podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona, b) bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců, c) obsah roční zprávy, d) rozsah a způsob vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu, e) bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu, f) způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005, g) vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů, h) technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, skladování a zpracování elektroodpadů, i) rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití elektroodpadů, j) podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností. k) způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu. (2) Tato vyhláška dále stanoví a) bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, b) bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005, c) bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady nepocházejícími z domácností, d) bližší podmínky financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona, včetně způsobu výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a způsobu jejich čerpání a dále způsobu výpočtu minimální výše příspěvků a způsobu nakládání s nimi, e) bližší podmínky financování podle § 37p odst. 2 zákona včetně způsobu výpočtu minimální výše příspěvků a způsobu nakládání s nimi. (3) Tato vyhláška dále pro účely přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení stanoví a) způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, b) rozsah dokumentace podle § 37r odst. 4 zákona a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení, c) výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) historickým elektrozařízením - elektrozařízení pocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru, b) historickým elektroodpadem - elektrozařízení nepocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem podle § 3 zákona, c) systémem - síť zařízení ke sběru elektroodpadů, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadů a elektrozařízení a smluvní vztahy mezi jejich provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je zajištění zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů, d) individuálním systémem - systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní náklady jedním výrobcem, e) solidárním systémem - systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci, f) kolektivním systémem - systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby, g) provozovatelem kolektivního systému - právnická osoba založená jako obchodní společnost nebo družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky provozující kolektivní systém, h) evidenčním číslem výrobce - pořadové číslo zápisu výrobce do Seznamu (§ 37i zákona), i) evidenčním číslem provozovatele kolektivního systému - pořadové číslo zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu, j) příspěvkem - finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících z domácností a na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadů, k) příspěvkem na historické elektrozařízení - finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu nebo kilogramu historického elektrozařízení, l) homogenním materiálem - materiál, který nemůže být mechanicky rozdělen na různorodé materiálové složky, a který má neměnné složení ve všech svých částech, zejména plasty, keramika, sklo, kovy, slitiny, papír, pryž. ČÁST DRUHÁ Podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady § 3 Podskupiny elektrozařízení (1) Podskupiny elektrozařízení, které spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 části I zákona, jsou uvedeny v příloze č. 1 části I k této vyhlášce. (2) Podskupiny elektrozařízení, které spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 části II zákona, jsou uvedeny v příloze č. 1 části II k této vyhlášce. (3) V případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil, nebo pro jaký účel je nebo bylo toto elektrozařízení obvykle určeno, jestliže výrobce elektrozařízení již neexistuje nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení. § 4 Bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců (1) Výrobci elektrozařízení zajišťují plnění svých povinností podle části čtvrté hlavy druhé dílu osmého zákona v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému. (2) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci individuálního systému, plní povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému. (3) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci solidárního systému, plní povinnost podat návrh na zápis do Seznamu (dále jen "návrh na zápis") a povinnost označit elektrozařízení samostatně. Povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky plní společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému. (4) Pokud se výrobce zapojí do kolektivního systému, plní povinnost označit elektrozařízení samostatně. § 5 Bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu (1) Výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního systému, podávají návrh na zápis na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výrobci elektrozařízení, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který dosud není zapsán v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, podávají návrh na zápis spolu s tímto provozovatelem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Výrobcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí též pověřený zástupce podle § 37q zákona. (2) Pokud výrobci plní povinnosti dané zákonem pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny elektrozařízení v rámci více systémů, podávají návrhy na zápis podle odstavce 1 samostatně za každý systém, ve kterém jsou zapojeni. (3) Součástí návrhu na zápis je popis zajištění financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a s elektroodpady nepocházejícími z domácností, bez ohledu na datum uvedení na trh, který obsahuje podrobnou metodiku financování, způsob a kontrolu použití příspěvků, zejména limitů mzdových prostředků a způsobu nakládání s vykázaným hospodářským výsledkem tak, aby žádný z výrobců přímo či nepřímo nezískal majetkový prospěch z titulu účasti v tomto systému. (4) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis také plán zajištění vkladů peněžních prostředků na již založený účelově vázaný bankovní účet nebo kopii uzavřené platné pojistné smlouvy. (5) Výrobci, kteří plní v rámci solidárního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis dohodu o způsobu solidárního plnění s dalším nebo dalšími výrobci v něm sdruženými; dohoda obsahuje zejména podíl výrobců na financování, kontrolní mechanismy solidárního systému a způsob zajištění financování nakládání s elektrozařízeními v případě zániku solidárního systému. (6) Provozovatelé kolektivního systému v návrhu na zápis též uvádí způsob výpočtu příspěvků nebo příspěvků na historické elektrozařízení a způsob, jakým výrobci budou odvádět příspěvky do kolektivního systému. Součástí příspěvků a příspěvků na historické elektrozařízení jsou i náklady výrobců na vytvoření a zprovoznění systému, s výjimkou nákladů na získání majetkové účasti v provozovateli kolektivního systému. (7) Zápis provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními, do Seznamu se provádí stejným způsobem jako zápis provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005. (8) V návrhu na zápis provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů musí být doloženo, že příspěvky v navržené výši zahrnují veškeré předpokládané budoucí náklady na zajištění předání ke zpracování, zpětného odběru a odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů. (9) Za účelem plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému, s výjimkou plnění povinností podle § 37p zákona, lze uzavřít dohodu o tom, že kolektivní systém bude zajišťovat plnění povinností výrobců pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla elektrozařízení uvedena na trh. Dohoda uzavřená podle věty první je součástí návrhu na zápis. § 5a (1) Po provedení zápisu do Seznamu obdrží provozovatel kolektivního systému a výrobci, nebo pověření zástupci, kteří plní své povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního systému, přihlašovací údaje umožňující dálkový přístup do Seznamu. Přihlašovací údaje nejsou součástí rozhodnutí o zápisu do Seznamu. (2) V případě, že při provádění změn údajů postupem podle § 37i odst. 5 zákona Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyzve osobu zapsanou v Seznamu k doložení podkladů prokazujících, že plnění jejích povinností je zajištěno, použije osoba zapsaná v Seznamu pro tento účel formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, v němž vyplní pouze ty údaje, které se změnily. Je-li touto osobou provozovatel kolektivního systému, použije formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, v němž vyplní pouze ty údaje, které se změnily. § 6 Obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok (1) Vzor a obsah roční zprávy o plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů za uplynulý kalendářní rok je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky. (2) Samostatnou přílohou roční zprávy podle odstavce 1 zpracovávané provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 2 zákona, včetně plnění těchto povinností, je seznam provozovatelů solárních elektráren, pro které tento provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona. Tento seznam obsahuje: a) jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu provozovatele solární elektrárny, b) adresu sídla provozovatele solární elektrárny, c) identifikační číslo a číslo licence na výrobu elektřiny provozovatele solární elektrárny, d) hmotnost a instalovaný výkon všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 v každé solární elektrárně, pro kterou má její provozovatel sjednáno plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona na základě smlouvy s provozovatelem kolektivního systému, e) výši příspěvků vybraných v daném kalendářním roce od provozovatele solární elektrárny, f) hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, který byl zpětně odebrán nebo odděleně sebrán v daném kalendářním roce z každé solární elektrárny, pro kterou provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona, g) hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, který byl zpracován v daném kalendářním roce z každé solární elektrárny, pro kterou provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona, h) výši peněžních prostředků vynaložených v daném kalendářním roce na plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona v rámci kolektivního systému. § 7 Evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu (1) Výrobce nebo provozovatel kolektivního systému vede evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu v tomto rozsahu: a) datum a číslo zápisu do evidence, b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence, c) skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona u zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu, d) adresa místa zpětného odběru, adresa místa odděleného sběru nebo adresa provozovny posledního prodejce, pokud bylo elektrozařízení zpětně odebráno posledním prodejcem, případně název obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, na jejichž území bylo elektrozařízení zpětně odebráno nebo elektroodpad odděleně sebrán, nelze-li uvést adresu některého z uvedených míst, e) celková hmotnost elektrozařízení, která byla zpětně odebrána v místě nebo na území uvedeném v písmenu d), f) celková hmotnost elektroodpadu, který byl odděleně sebrán v místě nebo na území uvedeném v písmenu d), g) celková hmotnost opětovně použitých elektrozařízení, h) identifikační údaje osoby, které bylo předáno zpětně odebrané elektrozařízení nebo odděleně sebraný elektroodpad, v rozsahu stanoveném v tabulce č. 3 sloupci 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce, i) celková hmotnost zpětně odebraných elektrozařízení, která byla předána osobě uvedené v písmenu h) za účelem jejich zpracování, využití nebo odstranění, j) celková hmotnost odděleně sebraného elektroodpadu, který byl předán osobě uvedené v písmenu h) za účelem jejich zpracování, využití nebo odstranění, a k) celková hmotnost elektroodpadů zpracovaných jednotlivými zpracovateli v rozsahu stanoveném v tabulce č. 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce. (2) Evidence podle odstavce 1 se vede při převzetí zpětně odebraného elektrozařízení z místa zpětného odběru nebo od posledního prodejce nebo při převzetí elektroodpadu z místa odděleného sběru nebo od původce a při předání elektrozařízení nebo elektroodpadu osobě oprávněné k jejich zpracování, využití nebo odstranění. Evidence množství elektroodpadů zpracovaných jednotlivými zpracovateli se vede v měsíčních intervalech. § 8 Způsoby označování elektrozařízení (1) Elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 se označují symbolem výrobce a symbolem uvedení na trh. (2) Označení symbolem výrobce elektrozařízení se provádí: a) vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy, b) uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v návrhu na zápis, nebo c) evidenčním číslem výrobce v Seznamu. (3) Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se provádí: a) vyznačením data uvedení na trh, b) vyznačením symbolu "8/05", nebo c) vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 uvedeného v příloze č. 6 této vyhlášky. (4) Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů se provádí vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2 uvedeného v příloze č. 6 této vyhlášky. (5) Označení elektrozařízení podle odstavců 1 až 3 se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání. (6) Pokud označení podle odstavců 1 až 3 není možné umístit přímo na elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci. V případě velmi malých elektrozařízení, která jsou vyměňována kus za kus a nejsou vybavena průvodní dokumentací, se postup podle odstavců 1 až 3 nepoužije a výrobci tuto skutečnost uvedou v rámci návrhu na zápis. § 9 Technické požadavky na skladování elektroodpadů (1) Skladování elektroodpadů musí splňovat obecné požadavky na shromažďování (soustřeďování) odpadů podle zvláštního právního předpisu^2). Sklady elektroodpadů musí být dále vybaveny v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 7 této vyhlášky a provozovány podle provozního řádu. (2) Při skladování a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpečných nebo regulovaných látek podle zvláštního právního předpisu^3) nesmí dojít k poškození částí obsahujících nebezpečné nebo regulované látky a k úniku těchto látek. Elektroodpady, které obsahují nebezpečné nebo regulované látky, se přepravují tak, aby se zabránilo jejich poškození nebo rozbití a úniku nebezpečných nebo regulovaných látek^4). (3) Provozovatelé skladů vedou o převzatých elektroodpadech nebo jejich částech odeslaných ke zpracování průběžnou evidenci. § 10 Technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů a na zpracování elektroodpadů (1) Zpracovatelé elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o převzatých elektroodpadech a o způsobech jejich zpracování v souladu s § 11, postupují podle provozního řádu a vedou provozní deník zařízení podle přílohy č. 7 této vyhlášky. (2) Při demontáži elektroodpadů se postupuje v souladu s provozním řádem a přednostně se z nich vyjmou části a materiály uvedené v příloze č. 7 této vyhlášky. § 11 Způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů (1) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o elektroodpadech a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi za elektroodpady a jiné odpady vlastní a za elektroodpady a jiné odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh elektroodpadu a jiného odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a obsahuje: a) datum a číslo zápisu do evidence a b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. (2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech. (3) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce. Formulář uvedený v příloze č. 8 k této vyhlášce se použije i pro hlášení o roční produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou elektroodpady, jejichž ohlašování je povinné podle § 39 odst. 2 zákona. (4) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U zařízení pro mobilní sběr odpadů se hlášení zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla provozovatele zařízení nebo provozovny, která jeho provoz zajišťuje. (5) Provozovatelé zařízení ke sběru elektroodpadů vedou průběžnou evidenci podle odstavce 1 a zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady podle odstavce 3 v případě, že zařízení slouží zároveň ke zpracování, využívání nebo odstraňování elektroodpadů. § 11a Způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu (1) Úroveň využití elektroodpadu pro účely splnění povinnosti stanovené v § 37m odst. 3 zákona se pro každou skupinu elektrozařízení vypočítá jako podíl hmotnosti odpadu, který po řádném selektivním zpracování elektroodpadu v souladu s § 10 odst. 2 vstupuje do zařízení k recyklaci nebo využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a celkové hmotnosti zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu v každé skupině elektrozařízení. Takto vypočítaný podíl se vyjádří v procentech. (2) Do úrovně využití elektroodpadu podle odstavce 1 se nezapočítávají činnosti předcházející recyklaci nebo využití elektroodpadu, jako například skladování, třídění nebo úprava. ČÁST TŘETÍ Bližší podmínky financování § 12 Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 (1) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, poskytují záruku pro účely jeho financování na zajištění nakládání s veškerými elektroodpady z těchto zařízení tak, že: a) zřídí účelově vázaný bankovní účet a ukládají na tento účet peněžní prostředky podle odstavce 2, nebo b) uzavřou pojistnou smlouvu podle odstavce 4. (2) Je-li finanční záruka poskytována formou účelově vázaného bankovního účtu, ukládají výrobci na tento účet v souladu s plánem zajištění vkladů peněžních prostředků, alespoň však jednou za kalendářní čtvrtletí, peněžní prostředky. Minimální výše těchto peněžních prostředků se vypočte jako součet násobků příspěvků na historické elektrozařízení a množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v předcházejícím roce, vyjádřené v kusech nebo v kilogramech. V rámci roční zprávy o plnění povinností provedou výrobci vyúčtování a uvedou plán zajištění vkladů peněžních prostředků na další rok. Úroky z peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu se stávají součástí peněžních prostředků na zajištění. (3) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky. (4) Je-li finanční záruka poskytována formou pojištění, musí být pojistné plnění sjednáno minimálně ve výši peněžních prostředků ukládaných na vázaný bankovní účet podle odstavce 2. Kopie uzavřené platné pojistné smlouvy je přílohou návrhu na zápis. (5) Výrobci odvádějí příspěvky na nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu. § 13 Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005 Výrobci odvádějí příspěvky na historické elektrozařízení do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu. § 14 Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpady, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným provozovatelem daného kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu. § 14a Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 (1) Výrobce, který plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci individuálního nebo solidárního systému, ukládá na účelově vázaný bankovní účet podle § 37p odst. 1 zákona peněžní prostředky před uvedením solárního panelu na trh. Minimální výši těchto peněžních prostředků vypočítá výrobce jako násobek hmotnosti solárních panelů, které v daném období uvede na trh, a sazby vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce. (2) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce. (3) V roční zprávě podle § 6 uvede výrobce vyúčtování uložených a vybraných peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu. (4) Minimální výši příspěvků výrobců, kteří plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci kolektivního systému, stanoví provozovatel kolektivního systému tak, aby odpovídala násobku hmotnosti solárních panelů, které výrobce v daném období uvedl na trh, a sazby vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce. Peněžní prostředky vybrané provozovatelem kolektivního systému od výrobců, kteří v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona, a z nich plynoucí výnosy mohou být použity výhradně na zajištění financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, které byly zpětně odebrány a odděleně sebrány v České republice, včetně nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto povinností. Křížové financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního systému není přípustné. (5) V případě zrušení provozovatele kolektivního systému, při němž nedochází k převzetí závazků týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a jeho financování podle § 37p odst. 1 zákona právním nástupcem, mohou být peněžní prostředky vybrané od výrobců, kteří v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona, včetně výnosů z nich převedeny pouze do jiného kolektivního systému, který převezme zajišťování plnění těchto povinností výrobce, nebo na výrobcem zřízený účelově vázaný bankovní účet, pokud jde o peněžní prostředky vybrané od tohoto výrobce. § 14b Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 (1) Minimální úhrnná výše příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 se vypočítá jako násobek hmotnosti všech solárních panelů v každé solární elektrárně, pro kterou má její provozovatel uzavřenou smlouvu s provozovatelem kolektivního systému podle § 37p odst. 2 zákona, a sazby vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce. (2) Peněžní prostředky vybrané od provozovatelů solárních elektráren v rámci plnění jejich povinností podle § 37p odst. 2 zákona a výnosy z jejich dočasného investování mohou být použity výhradně na zajištění financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z těch solárních panelů, na které byly tyto peněžní prostředky určeny, včetně nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto povinností. Křížové financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního systému není přípustné. (3) Provozovatel kolektivního systému hospodaří s peněžními prostředky získanými z příspěvků podle § 37p odst. 2 zákona tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s nimi, a to zejména odděleně od jiných peněžních prostředků a odděleně od peněžních prostředků získaných z příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013. Provozovatel kolektivního systému ukládá veškeré příspěvky vybrané od provozovatelů solárních elektráren podle § 37p odst. 2 zákona na zvláštní bankovní účet v bance se sídlem v České republice nebo v pobočce zahraniční banky v České republice. Přehled o stavu tohoto účtu je součástí roční zprávy podle § 6. (4) Peněžní prostředky uložené na bankovním účtu podle odstavce 3 mohou být před použitím k přímému plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona dočasně investovány do a) dluhopisů, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka, b) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je jiný členský stát Evropské unie nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo centrální banka takového státu a jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi 5 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury^14) nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové agentury^15) a je vydán uznanou ratingovou agenturou, c) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejíž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a kterou Česká národní banka zapíše do seznamu, který vede, d) nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka. (5) Popis investice, její výše a doba jejího trvání jsou součástí roční zprávy podle § 6. Peněžní prostředky dočasně investované v souladu s odstavcem 4 včetně výnosů z nich musí být převedeny zpět na bankovní účet podle odstavce 3. (6) V případě zrušení provozovatele kolektivního systému, při němž nedochází k převzetí závazků týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a jeho financování podle § 37p odst. 2 zákona právním nástupcem, mohou být peněžní prostředky vybrané od provozovatelů solárních elektráren včetně výnosů z jejich dočasného investování převedeny pouze do jiného kolektivního systému, který převezme zajišťování plnění povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona. (7) Po zajištění splnění povinností zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu jedné třetiny celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 z každé solární elektrárny, ne však dříve než k 1. lednu 2019, předloží provozovatel kolektivního systému provozovateli solární elektrárny průběžné finanční vypořádání, ve kterém uvede přehled nákladů spojených se splněním těchto povinností na jedné straně a poměrnou výši příspěvků přijatých od provozovatele solární elektrárny včetně výnosů z jejich dočasného investování, pokud jich bylo dosaženo, na straně druhé. Případný rozdíl vypořádají provozovatel kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny mezi sebou tak, že provozovatel kolektivního systému vrátí provozovateli solární elektrárny do jednoho měsíce od předložení průběžného finančního vypořádání přebytek na straně přijatých příspěvků a výnosů z jejich dočasného investování, nebo mu vyměří doplatek k pokrytí vynaložených nákladů se splatností v téže lhůtě. Stejným způsobem provedou provozovatel kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny následující průběžné finanční vypořádání po zajištění splnění povinností podle věty první v rozsahu dvou třetin celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 z každé solární elektrárny a závěrečné finanční vypořádání po úplném zajištění splnění těchto povinností. § 14c Členění nákladů a výnosů v souvislosti s financováním nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (1) Provozovatel kolektivního systému člení náklady a výnosy podle účelu, na který byly vynaloženy nebo se kterým souvisejí. Toto členění je alespoň tak podrobné, aby umožnilo a) oddělené sledování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a ostatních činností provozovatele kolektivního systému, b) ověření, že nedochází ke křížovému financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního systému, c) oddělené sledování výnosů z příspěvků jednotlivých výrobců a oddělené sledování výnosů z příspěvků jednotlivých provozovatelů solárních elektráren, d) oddělené sledování nákladů na předání ke zpracování solárních panelů od jednotlivých provozovatelů solárních elektráren, kteří plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a e) oddělené sledování zajišťování plnění povinností podle § 37p odst. 1 a podle § 37p odst. 2 zákona. (2) Při členění nákladů a výnosů podle odstavce 1 vychází provozovatel kolektivního systému z ocenění podle zákona o účetnictví^16). ČÁST ČTVRTÁ PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ § 14d Způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení (1) Funkčnost použitého elektrozařízení se ověřuje provedením zkoušky funkčnosti. Zkouškou funkčnosti musí být vždy provedeno minimálně ověření funkčnosti hlavních funkcí použitého elektrozařízení. (2) Zkouška funkčnosti musí být provedena osobou, která je odborně způsobilá a je držitelem příslušného oprávnění a osvědčení podle právních předpisů upravujících státní odborný dozor nad bezpečností práce^17) a držitelem živnostenského oprávnění k podnikání v oboru „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, a to v souladu s postupem stanoveným v příloze č. 11 k této vyhlášce, jestliže je použité elektrozařízení přepravováno z České republiky. § 14e Dokumentace a další doklady přikládané k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení (1) Dokumentaci podle § 37r odst. 4 zákona tvoří protokol o zkoušce funkčnosti provedené v souladu s § 14d a doklad o obsahu nebezpečných látek v přepravovaném elektrozařízení. (2) V případě, že použité elektrozařízení je přepravováno z jiného státu než z České republiky a zkouška funkčnosti nebyla provedena podle § 14d odst. 2, musí dokumentace obsahovat protokol o zkoušce funkčnosti provedené za srovnatelných podmínek v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. (3) V dokumentaci musí být uvedeny a) název elektrozařízení a jeho výrobce, pokud je znám, b) údaj o skupině a podskupině elektrozařízení podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, c) identifikační nebo typové číslo položky, pokud existuje, d) rok výroby, pokud je znám, e) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma nebo název osoby odpovědné za provedení zkoušky funkčnosti a adresa sídla této osoby, f) výsledek zkoušky funkčnosti provedené podle § 14d, její typ a datum jejího provedení a g) údaje o obsahu nebezpečných látek v elektrozařízení. (4) V případě, že použité elektrozařízení je dováženo ze státu mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, musí být k dokumentaci připojeny doklady prokazující splnění požadavků stanovených nařízením o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních^18). (5) Ke každé zásilce přepravovaných použitých elektrozařízení, kterou tvoří zejména přepravní kontejner nebo nákladní vozidlo, se dále přiloží a) příslušný přepravní doklad, například nákladní list podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) nebo Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)^19), b) seznam přepravovaných elektrozařízení, c) seznam nebezpečných látek obsažených v přepravovaných elektrozařízeních a d) prohlášení držitele přepravovaných elektrozařízení o jeho odpovědnosti za splnění povinností podle § 37r zákona. (6) Je-li použité elektrozařízení přepravováno z České republiky, použijí se pro vypracování dokumentace a dokladů uvedených v odstavci 5 písm. b) až d) formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce. (7) Dokumentace musí být bezpečně, nikoli však nastálo, upevněna buď přímo na nebalená elektrozařízení, nebo na jejich obal tak, aby byla čitelná bez nutnosti jejich rozbalení. Doklady uvedenými v odstavci 5 musí být vybaven řidič vozidla, strojvedoucí vlaku, vůdce plavidla nebo velitel letadla po celou dobu přepravy. § 14f Zákaz přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení s obsahem některých nebezpečných látek Jako použitá nesmí být ve smyslu § 37r odst. 1 zákona přepravována elektrozařízení obsahující a) regulované látky podle zvláštních právních předpisů pro zacházení s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu^20), b) PCB^21), c) konstrukční součásti s obsahem azbestu, nebo d) radioaktivní látky. ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ § 15 Přechodná ustanovení (1) Roční zprávu o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok zasílají výrobci elektrozařízení poprvé za rok 2006. (2) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky se poprvé zasílá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za rok 2006. (3) Na výrobce, kteří nejdéle do dne 12. října 2005 plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který nebyl do tohoto dne do Seznamu zapsán, se do tohoto dne hledí stejně jako na výrobce, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který do Seznamu ke dni 12. října 2005 zapsán je. Po dni 12. října 2005 již výrobce podle věty první plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který je zapsán do Seznamu. ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST § 16 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Ambrozek v. r. Příloha 1 Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona^+ I. Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 části I zákona* 1. Velké domácí spotřebiče 1.1 Velká chladicí zařízení 1.2 Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky 1.3 Mrazničky 1.4 Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin 1.5 Pračky 1.6 Sušičky 1.7 Myčky nádobí 1.8 Pečící zařízení 1.9 Elektrické sporáky 1.10 Elektrické plotny 1.11 Mikrovlnné trouby 1.12 Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin 1.13 Elektrická topidla 1.14 Elektrické radiátory 1.15 Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku 1.16 Elektrické ventilátory velké 1.17 Klimatizační zařízení 1.18 Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení 1.19 Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené 2. Malé domácí spotřebiče 2.1 Vysavače 2.2 Čistící stroje na koberce 2.3 Ostatní zařízení pro čištění 2.4 Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu 2.5 Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy 2.6 Topinkovače 2.7 Fritovací hrnce 2.8 Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů 2.9 Elektrické nože 2.10 Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo 2.11 Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času 2.12 Váhy 2.13 Elektrické ventilátory malé 2.14 Ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 3.1 Velké sálové počítače, servery 3.2 Minipočítače 3.3 Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny) 3.4 Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic) 3.5 Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic) 3.6 Notebooky 3.7 Elektronické diáře 3.8 Tiskárny 3.9 Kopírovací zařízení 3.10 Elektrické a elektronické psací stroje 3.11 Kapesní a stolní kalkulačky 3.12 Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené 3.13 Uživatelské terminály a systémy 3.14 Dálnopisy 3.15 Faxy 3.16 Telefony 3.17 Telefonní automaty 3.18 Bezdrátové telefony 3.19 Mobilní telefony 3.20 Záznamníky 3.21 Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené 4. Spotřebitelská zařízení a solární panely 4a Spotřebitelská zařízení 4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony) 4.2 Televizory 4.3 Videokamery 4.4 Videorekordéry 4.5 Hi-fi rekordéry 4.6 Audiozesilovače 4.7 Hudební nástroje 4.8 Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené 4b Solární panely 5. Osvětlovací zařízení 5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností 5.2 Lineární (trubicové) zářivky 5.3 Kompaktní zářivky 5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek 5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky 5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 6.1 Vrtačky 6.2 Pily 6.3 Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2 6.4 Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů 6.5 Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely 6.6 Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití 6.7 Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby 6.8 Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti 6.9 Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 7.1 Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček 7.2 Ruční ovladače videoher 7.3 Videohry 7.4 Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd. 7.5 Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi 7.6 Výherní mincovní automaty 7.7 Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné podskupině neuvedené 8. Lékařské přístroje** s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků používané 8.1 v radioterapii** 8.2 v kardiologii 8.3 v hemodialýze 8.4 v respirační a anesteziologické praxi 8.5 v nukleární medicíně** 8.6 v in-vitro diagnostice 8.7 k analýze fyziologických funkcí 8.8 k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče 8.9 k diagnostice ultrazvukem 8.10 v dalších činnostech, jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné podskupině neuvedené. 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 9.1 Detektory kouře 9.2 Regulátory topení 9.3 Termostaty 9.4 Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení 9.5 Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (například v kontrolních panelech) 9.6 Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené 10. Výdejní automaty 10.1 Výdejní automaty na horké nápoje 10.2 Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy 10.3 Výdejní automaty na tuhé výrobky 10.4 Výdejní automaty na peníze 10.5 Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená II. Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 části II zákona*** 1. Zařízení pro tepelnou výměnu 1.1 Chladničky 1.2 Mrazničky 1.3 Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky 1.4 Klimatizační zařízení 1.5 Odvlhčovací zařízení 1.6 Tepelná čerpadla 1.7 Radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné výměně jiné kapaliny než vodu 1.8 Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině neuvedená 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 2.1 Obrazovky 2.2 Televize 2.3 LCD fotorámečky 2.4 Monitory 2.5 Laptopy 2.6 Notebooky 2.7 Ostatní zařízení v jiné podskupině neuvedená 3. Světelné zdroje 3.1 Přímé (trubicové) zářivky 3.2. Kompaktní zářivky 3.3 Zářivky 3.4 Vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek 3.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky 3.6 LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami 3.7 Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené 4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm 4a Velká zařízení kromě solárních panelů 4.1 Pračky 4.2 Sušičky 4.3 Myčky nádobí 4.4 Vařiče a pečící trouby 4.5 Elektrické sporáky 4.6 Elektrické varné desky 4.7 Svítidla 4.8 Zařízení reprodukující zvuk či obraz 4.9 Hudební zařízení (kromě kostelních varhan) 4.10 Zařízení používaná k pletení a tkaní 4.11 Velké sálové počítače 4.12 Velké tiskárny 4.13 Kopírovací zařízení 4.14 Velké výherní mincovní automaty 4.15 Velké zdravotnické prostředky 4.16 Velké přístroje pro monitorování a kontrolu 4.17 Velké výdejní automaty na výrobky a peníze 4.18 Ostatní velká zařízení v jiné podskupině neuvedená 4b Solární panely 5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 5.1 Vysavače 5.2 Stroje na čištění koberců 5.3 Šicí stroje 5.4 Svítidla 5.5 Mikrovlnné trouby 5.6 Ventilační zařízení 5.7 Žehličky 5.8 Opékače topinek 5.9 Elektrické nože 5.10 Elektrické konvice 5.11 Hodiny a hodinky 5.12 Elektrické holicí strojky 5.13 Váhy 5.14 Přístroje pro péči o vlasy a tělo 5.15 Kalkulačky 5.16 Rozhlasové přijímače 5.17 Videokamery 5.18 Videorekordéry 5.19 Hi-fi zařízení 5.20 Hudební nástroje 5.21 Zařízení reprodukující zvuk či obraz 5.22 Elektrické a elektronické hračky 5.23 Sportovní vybavení 5.24 Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování a podobné aktivity 5.25 Detektory kouře 5.26 Regulační ventily topení, termostaty 5.27 Malé elektrické a elektronické nástroje 5.28 Malé zdravotnické prostředky 5.29 Malé nástroje pro monitorování a kontrolu 5.30 Malé výdejní automaty na výrobky 5.31 Malá zařízení s vestavěnými solárními panely 5.32 Ostatní malá zařízení v jiné podskupině neuvedená 6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 6.1 Mobilní telefony 6.2 GPS navigace 6.3 Kapesní kalkulačky 6.4 Routery 6.5 Osobní počítače 6.6 Tiskárny 6.7 Telefony 6.8 Ostatní malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení v jiné podskupině neuvedená ____________________ Poznámky: Členění podle skupin se vztahuje i na elektrozařízení nepocházející z domácností. * Část I se použije do 14. srpna 2018. ** V zákoně č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou lékařské přístroje uvedeny jako zdravotnické prostředky. *** Část II se použije od 15. srpna 2018.". Příloha 2 Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém -------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. díl -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační údaje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 a. s. s. r. o. v. o. s. k. s. družstvo fyzická osoba ---- Právní forma --------------------------------------------------------------------------- 3 jiná -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Adresa sídla -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Adresa místa trvalého pobytu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 IČO DIČ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační údaje zahraničního výrobce: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Jméno a příjmení nebo název a právní forma -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Adresa sídla -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Zahraniční evidence a číslo zápisu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu výrobce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Jméno a příjmení Podpis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Kontaktní adresa -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 E-mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Telefon -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seznam a popis elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skupina Podskupina Množství uvedené na trh Množství uvedené na trh v předcházejícím roce vroce podání návrhu ------------------------------------------------------ tuny kusy tuny kusy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Způsob značení výrobků (značení výrobce, datum uvedení na trh a grafický symbol) - příloha návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. díl -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Forma finanční záruky podle § 37n odst. 2 zákona - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 Účelově vázaný bankovní účet (včetně plánu zajištění) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Pojištění (včetně metodiky výpočtu výše pojistného plnění) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37n zákona - přílohy návrhu na zápis Způsob financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 Metodika pro financování nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh podni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona včetně plánu zajištění vkladů peněžních prostředků na účelově vázaný bankovní účet -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 Metodika pro financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 podle § 37p odst. 1 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 - vedení účetnictví -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 - vedení účetnictví -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření při zajištění nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, plán odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (1, 3 nebo 5 let) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření při zajištění nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 Příloha o finančním zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními -smlouva s provozovatelem kolektivního systému včetně způsobu uvádění příspěvku na historická elektrozařízení při prodeji elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 Metodika pro financování elektroodpadů podle § 37o zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Návrh vedení účetnictví pro elektroodpady podle § 37o zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření s finančními prostředky pro elektroodpady podle § 37o zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. díl -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob plnění povinností - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 Přílohy k identifikačním údajům výrobce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Příloha s popisem způsobu informování distributorů a konečných uživatelů opožadavku odkládat elektrozařízení mimo komunální odpad a o místech k tomu určených podle § 38 odst. 4 písm. a) zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Příloha s popisem způsobu informování o úloze konečného uživatele v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadů a o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na životní prostředí a na lidské zdraví podle § 38 odst. 4 písm. b) a c) zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 Příloha s popisem způsobu informování zpracovatelů elektroodpadů o technických požadavcích nutných k jeho zpracování a k přípravě k opětovnému použití podle § 37l odst. 2 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Příloha se seznamem míst zpětného odběru elektrozařízení, návrh typové smlouvy s provozovateli míst zpětného odběru -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Příloha s popisem sběrné sítě pro oddělený sběr elektroodpadů, návrh typové smlouvy s provozovateli míst odděleného sběru -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 Příloha s popisem zajištění zpracování zpětně odebraných elektrozařízení aodděleně sebraných elektroodpadů podle § 37l odst. 3 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Další předané přílohy ANO NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 Smlouva uzavřená mezi výrobci zapojenými do solidárního systému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Smlouva s provozovatelem kolektivního systému financování historického elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Smlouva o zřízení účelově vázaného bankovního účtu a výpis z účtu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Smlouva o uzavření pojištění a platba pojistného -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 Písemné pověření, na jehož základě byl určen pověřený zástupce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 Další přílohy neuvedené jinde v příloze č. 2 (uveďte jejich počet): -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozhodnutí (vyplňuje ministerstvo) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Datum doručení návrhu na zápis do Seznamu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 Datum vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 Evidenční číslo výrobce elektrozařízení: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky Zákonem se rozumí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přílohu č. 2 použijí výrobci a pověření zástupci, kteří plní své povinnosti podle části čtvrté hlavy II dílu 8 zákona v rámci individuálního nebo solidárního systému, jako formulář pro účely podání návrhu na zápis do Seznamu nebo v případě, že výrobce nebo pověřený zástupce byl vyzván ministerstvem k doložení podkladů prokazujících, že plnění jeho povinností je zajištěno. V takovém případě se na formuláři vyplňují pouze ty údaje, které se změnily. Výrobcem se dále rozumí rovněž pověřený zástupce podle § 37q zákona. Vysvětlivky k dílu I. Identifikační údaje Řádek 1 - vyplňuje se jméno, popřípadě jména, a příjmení (pouze u fyzických osob) nebo obchodní firma výrobce, jak je zapsána v obchodním rejstříku. Řádek 2 - zaškrtne se právní forma výrobce; není-li uvedena, vyplní se její název v řádku 3. Řádek 3 - vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na řádku 2. Řádek 4 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla výrobce - ulice, obec, PSČ. Řádek 5 - vyplňuje pouze výrobce, který je fyzickou osobou. Řádek 6 - vyplňuje se identifikační číslo osoby (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla výrobci přidělena. Má-li výrobce IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Identifikační údaje zahraničního výrobce Vyplňují se pouze v případě, že návrh na zápis podává pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 nebo odst. 2 zákona. V řádcích 7 až 9 se vyplní identifikační údaje vztahující se k zahraničnímu výrobci podle § 37g písm. e) bodu 4 zákona nebo osobě podle § 37q odst. 2 věty první zákona, kteří si v České republice určili pověřeného zástupce. Řádek 9 - uvede se evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a číslo zápisu. Identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu výrobce V řádcích 10 - 13 se vyplňují požadované údaje vztahující se ke statutárnímu orgánu výrobce a podpis statutárního orgánu. Je-li výrobce fyzická osoba, vyplní vlastní údaje a připojí svůj podpis. Seznam a popis elektrozařízení Uvádí se údaje o elektrozařízeních, která výrobce uvádí na trh v České republice. V řádcích 14 až 23 se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona. V řádku 17 se vyplňují údaje pro solární panely samostatně pod označením skupiny 4b. Do 14. srpna 2018 se použijí skupiny elektrozařízení uvedené v části I přílohy č. 7 zákona. Od 15. srpna 2018 se použijí skupiny elektrozařízení uvedené v části II přílohy č. 7 zákona (řádky 20 až 23 se nepoužijí). Podskupina - v dané skupině se uvedou čísla podskupin podle přílohy č. 1. Do 14. srpna 2018 se použijí podskupiny uvedené v části I přílohy č. 1 a od 15. srpna 2018 se použijí podskupiny uvedené v části II přílohy č. 1. Množství uvedené na trh v předcházejícím roce a v roce podání návrhu - do sloupců se uvede množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v České republice v předcházejícím kalendářním roce, a dále množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v České republice v roce podání návrhu na zápis do Seznamu. Údaje se uvedou v tunách na tři desetinná místa a současně se uvede množství v kusech. Řádek 24 - v příloze se pro jednotlivé výrobky (jsou-li značeny rozdílně) uvede, jakým způsobem budou výrobky značeny podle data výroby, značka pro identifikaci výrobce, značení pro účely zpětného odběru, např. přiložená kopie použitého symbolu, značky. Vysvětlivky k dílu II. Forma finanční záruky podle § 37n odst. 2 zákona - přílohy návrhu na zápis Řádek 25 - uvede se číslo účelově vázaného bankovního účtu a plán zajištění, který musí obsahovat: - výpočet minimální výše peněžních prostředků ukládaných na účet, - výši měsíčních vkladů na účet, tj. plán zajištění vkladů peněžních prostředků na účelově vázaný bankovní účet. Údaj o přiložení kopie smlouvy o zřízení účelově vázaného bankovního účtu se uvádí v dílu III., řádek 46. Řádek 26 - uvede se číslo uzavřené pojistné smlouvy a způsob výpočtu pro sjednanou výši pojistného plnění; údaj o přiložení kopie pojistné smlouvy se uvádí v dílu III., řádek 47. Řádek 27 až 36 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována. Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37n zákona Způsob financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona - přílohy návrhu na zápis Řádek 27 - popis způsobu, jakým bude postupováno při stanovování příspěvku na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005. Jde o obdobu příspěvku, který bude vybírán na historický elektroodpad kolektivním systémem. Řádek 28 - výpočet výše peněžních prostředků ukládaných na účelově vázaný bankovní účet, včetně podrobných podkladů, ze kterých výrobce při kalkulaci vycházel. Řádek 29 - detailní popis způsobu hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 - např. účtování provozovatelům sběrných míst, svozovým společnostem, zpracovatelům, obecná informovanost. Řádek 30 - pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplňuje obdobně jako v řádku 29. Řádek 31 - popis způsobu kontroly hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby bylo zabráněno využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen. Řádek 32 - pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplňuje obdobně jako v řádku 31. Řádek 33 - finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními - zapojení do kolektivního systému, včetně způsobu uvádění příspěvku na historická elektrozařízení při prodeji elektrozařízení. Tento řádek se nevztahuje na solární panely. Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis Řádek 34 - metodika financování elektroodpadu podle § 37o zákona - rozlišení zařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 a před dnem 13. srpna 2005, nahrazování novými výrobky kus za kus. Řádek 35 - způsob vedení účetnictví pro elektroodpad podle § 37o zákona. Řádek 36 - popis kontroly hospodaření s finančními prostředky pro elektroodpad podle § 37o zákona tak, aby bylo zabráněno využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen. Vysvětlivky k dílu III. Způsob plnění povinností podle § 5 vyhlášky - přílohy návrhu Řádky 37 až 43 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována. Řádky 41 a 42 - výrobce předkládá seznam smluvně zajištěných míst zpětného odběru nebo odděleného sběru, typovou smlouvu s příslušnými subjekty, plán rozvoje sběrné sítě a zajištění odpovídajících sběrných nádob vztažených k danému druhu elektroodpadu. Řádek 43 - výrobce předkládá smlouvy se zpracovatelskými zařízeními, popis zpracování elektroodpadu v zařízeních a doložení výstupů zařízení tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně materiálového využití a opětovného použití. Zařízení musí být schopné zpracovávat typ elektroodpadu vázaný k dané skupině a typu elektrozařízení (nutno samostatně popsat zejména pro specifické toky odpadu, jako jsou monitory, zářivky a výbojky, solární panely nebo chladící zařízení). Další předané přílohy Řádek 44 až 49 - je-li požadovaná příloha (specifikované v jednotlivých řádcích) součástí návrhu, označí se v řádku křížkem buňka ve sloupci ANO. Není-li příloha součástí návrhu, označí se v řádku křížkem buňka ve sloupci NE. Řádek 44 - smlouva o solidárním plnění musí obsahovat: - předmět smlouvy a. přistoupení k závazku druhého, b. povinnost uhradit náklady spojené s financováním se zpětným odběrem a nakládáním s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a s odděleným sběrem a nakládáním s elektroodpady. - způsob záruky, vystoupí-li ze smluvního závazku jeden výrobce nebo zanikne-li jeden výrobce. Zůstane-li jen jeden výrobce, poskytne záruku v rámci individuálního plnění, nebo uzavře smlouvu o solidárním plnění s jiným výrobcem, nebo se přihlásí do kolektivního systému, a to vše včetně převzetí všech závazků za dříve nabyté povinnosti z původního solidárního systému. Řádek 46 - smlouva o zřízení účelově vázaného bankovního účtu musí obsahovat ustanovení, že banka umožní čerpání z takto zřízeného účtu pouze na základě písemného rozhodnutí o souhlasu ministerstva. Předložená kopie výpisu z účtu je potvrzením o uložených peněžních prostředcích dle plánu zajištění (viz vysvětlivky k řádku 25). Řádek 47 - smlouva o uzavření pojištění musí obsahovat ustanovení o převedení peněžních prostředků z pojištění v případě, že výrobce změní způsob plnění svých povinností podle části čtvrté hlavy II dílu 8 zákona. Předložení kopie platby pojistného. Řádek 48 - v případě, že se do Seznamu zapisuje pověřený zástupce, doloží písemné pověření výrobce, který si ho za účelem plnění svých povinností určil. Řádek 49 - v prázdné buňce na řádku 49 se uvede počet příloh k návrhu, které nejsou jinde v příloze uvedeny, např. Komentář k financování historického odpadu. Rozhodnutí Řádky 50 až 52 se nevyplňují, slouží pro záznamy ministerstva. Řádek 52 - evidenční číslo výrobce elektrozařízení (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru: pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (5 míst) / poslední dvojčíslí kalendářního roku - ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. 00001/05-ECZ). Příloha 3 Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém -------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. díl -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační údaje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 a. s. s. r. o. v. o. s. k. s. družstvo fyzická osoba ---- Právní forma --------------------------------------------------------------------------- 3 jiná -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Adresa sídla -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Adresa místa trvalého pobytu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 IČO DIČ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační údaje zahraničního výrobce: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Jméno a příjmení nebo název a právní forma -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Adresa sídla -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Zahraniční evidence a číslo zápisu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu výrobce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Jméno a příjmení Podpis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Kontaktní adresa -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 E-mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Telefon -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seznam a popis elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skupina Podskupina Množství uvedené na trh Množství uvedené na trh v předcházejícím roce vroce podání návrhu ------------------------------------------------------ tuny kusy tuny kusy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4a. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Způsob značení výrobků (značení výrobce, datum uvedení na trh a grafický symbol) - příloha návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. díl -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační údaje provozovatele kolektivního systému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 Obchodní firma nebo název provozovatele kolektivního systému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Právní forma -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 Adresa sídla -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 IČO DIČ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 Telefon E-mail Web -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu provozovatele kolektivního systému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Jméno a příjmení Podpis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Kontaktní adresa -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 Funkce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 E-mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 Telefon -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona Způsob financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Metodika pro financování nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh podni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 Metodika pro financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 podle § 37p odst. 1 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 - vedení účetnictví -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 - vedení účetnictví -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření při zajištění nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, plán odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (1, 3 nebo 5 let) a popis vlastní kontrolní činnosti vůči výrobcům, včetněminimálního rozsahu a četnosti této kontrolní činnosti -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření při zajištění nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 a popis vlastní kontrolní činnosti vůči výrobcům, včetně minimálního rozsahu a četnosti této kontrolní činnosti -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními (podle § 37n odst. 3 zákona) Finanční zajištění nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 (podle § 37p odst. 2 zákona) - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Metodika pro výpočet příspěvku na historická elektrozařízení včetně uvedení výše příspěvků pro jednotlivé podskupiny -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Metodika pro výpočet příspěvku na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 včetně uvedení výše příspěvků -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 Návrh hospodaření s peněžními prostředky získanými z příspěvků na historická elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 Návrh hospodaření s peněžními prostředky získanými z příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření s peněžními prostředky získanými z příspěvků na historická elektrozařízení, plán odběru odpadu a financování jeho recyklace na určitéobdobí (1, 3 nebo 5 let) a popis vlastní kontrolní činnosti vůči výrobcům, včetně minimálního rozsahu a četnosti této kontrolní činnosti -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření s peněžními prostředky získanými z příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, plán odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (20 - 25 let) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Informace o způsobu zajištění povinností, zejména financování historickýchelektrozařízení v období ode dne 13. srpna 2005 do vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 Metodika pro financování nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 Návrh hospodaření při finančním zajištění nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Návrh kontrolních mechanismů hospodaření s finančními prostředky pro nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona a popis vlastní kontrolní činnosti vůči výrobcům, včetně minimálního rozsahu a četnosti této kontrolní činnosti -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. díl -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob plnění povinností - přílohy návrhu na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 Přílohy k identifikačním údajům všech výrobců a provozovatele kolektivníhosystému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 Příloha se seznamem výrobců, kteří plní své povinnosti v rámci kolektivního systému, a doložení souhlasu jednotlivých výrobců s návrhem na zápis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 Příloha s písemnými pověřeními, na jejímž základě byli určeni pověření zástupci -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 Příloha se seznamem skupin a podskupin elektrozařízení, pro které bude plnění zajišťováno v rámci kolektivního systému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 Příloha s popisem způsobu informování distributorů a konečných uživatelů opožadavku odkládat elektrozařízení na místech k tomu určených mimo komunální odpad podle § 38 odst. 4 písm. a) zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Příloha s popisem způsobu informování o úloze konečného uživatele v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadů a o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na životní prostředí a na lidské zdraví podle § 38 odst. 4 písm. b) a c) zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 Příloha s popisem způsobu informování zpracovatelů elektroodpadů o technických požadavcích nutných k jeho zpracování a k přípravě k opětovnému použití podle § 37l odst. 2 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 Příloha se seznamem míst zpětného odběru elektrozařízení, návrh typové smlouvy s provozovateli míst zpětného odběru -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 Příloha s popisem sběrné sítě pro oddělený sběr elektroodpadů, návrh typové smlouvy s provozovateli míst odděleného sběru -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 Příloha s popisem zajištění zpracování zpětně odebraných elektrozařízení aodděleně sebraných elektroodpadů podle § 37l odst. 3 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Další předané přílohy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Vzorová smlouva provozovatele kolektivního systému s výrobci -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 Vzorová smlouva provozovatele kolektivního systému s provozovateli solárních elektráren -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 Plné moci od výrobců provozovateli kolektivního systému (počet): -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 Další přílohy neuvedené jinde v příloze č. 3 (uveďte jejich počet): -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozhodnutí (vyplňuje ministerstvo) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 Datum doručení návrhu na zápis do Seznamu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 Datum vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Evidenční číslo výrobce elektrozařízení: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky Zákonem se rozumí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přílohu č. 3 použijí výrobci a pověření zástupci, kteří své povinnosti podle části čtvrté hlavy II dílu 8 zákona plní v rámci kolektivního systému, dosud nezapsaného do Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, spolu s provozovatelem kolektivního systému jako formulář pro účely podání návrhu na zápis do Seznamu. Přílohu č. 3 dále použije provozovatel kolektivního systému, který byl vyzván ministerstvem k doložení podkladů prokazujících, že plnění povinností výrobců zapojených do kolektivního systému je zajištěno. V takovém případě se na formuláři vyplňují pouze ty údaje, které se změnily. Výrobcem se dále rozumí rovněž pověřený zástupce podle § 37q zákona. Vysvětlivky k dílu I. Díl I. se vyplňuje samostatně za každého výrobce v rámci kolektivního systému. Počet vyplněných dílů I. musí odpovídat počtu výrobců zapojených do kolektivního systému a uvedených v seznamu výrobců tohoto kolektivního systému. Identifikační údaje Řádek 1 - vyplňuje se jméno, popřípadě jména, a příjmení (pouze u fyzických osob) nebo obchodní firma výrobce, jak je zapsána v obchodním rejstříku. Řádek 2 - zaškrtne se právní forma výrobce; není-li uvedena, vyplní se její název v řádku 3. Řádek 3 - vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na řádku 2. Řádek 4 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla výrobce - ulice, obec, PSČ. Řádek 5 - vyplňuje pouze výrobce, který je fyzickou osobou. Řádek 6 - vyplňuje se identifikační číslo osoby (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla výrobci přidělena. Má-li výrobce IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Identifikační údaje zahraničního výrobce Vyplňují se pouze v případě, že návrh na zápis podává pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 nebo odst. 2 zákona. V řádcích 7 až 9 se vyplní identifikační údaje vztahující se k zahraničnímu výrobci podle § 37g písm. e) bodu 4 zákona nebo osobě podle § 37q odst. 2 věty první zákona, kteří si v České republice určili pověřeného zástupce. Řádek 9 - uvede se evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a číslo zápisu. Identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu výrobce V řádcích 10 - 13 se vyplňují požadované údaje vztahující se ke statutárnímu orgánu výrobce a podpis statutárního orgánu. Je-li výrobce fyzická osoba, vyplní vlastní údaje a připojí svůj podpis. Podpis může být nahrazen plnou mocí danou výrobcem provozovateli kolektivního systému. Kopie plných mocí jsou přílohou návrhu (řádek 63). Seznam a popis elektrozařízení Uvádí se údaje o elektrozařízeních, která výrobce uvádí na trh v České republice. V řádcích 14 až 23 se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona. V řádku 17 se vyplňují údaje pro solární panely samostatně pod označením skupiny 4b. Do 14. srpna 2018 se použijí skupiny elektrozařízení uvedené v části I přílohy č. 7 zákona. Od 15. srpna 2018 se použijí skupiny elektrozařízení uvedené v části II přílohy č. 7 zákona (řádky 20 až 23 se nepoužijí). Podskupina - v dané skupině se uvedou čísla podskupin podle přílohy č. 1. Do 14. srpna 2018 se použijí podskupiny uvedené v části I přílohy č. 1 a od 15. srpna 2018 se použijí podskupiny uvedené v části II přílohy č. 1. Množství uvedené na trh v předcházejícím roce a v roce podání návrhu - do sloupců se uvede množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v České republice v předcházejícím kalendářním roce, a dále množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v České republice v roce podání návrhu na zápis do Seznamu. Údaje se uvedou v tunách na tři desetinná místa a současně se uvede množství v kusech. Řádek 24 - v příloze se pro jednotlivé výrobky (jsou-li značeny rozdílně) uvede, jakým způsobem budou výrobky značeny podle data výroby, značka pro identifikaci výrobce, značení pro účely zpětného odběru, např. přiložená kopie použitého symbolu, značky. Vysvětlivky k dílu II. Díl II. se vyplňuje jednou, společně pro všechny výrobce v rámci kolektivního systému. Identifikační údaje provozovatele kolektivního systému V dílu II. se vyplňují údaje o provozovateli kolektivního systému zajišťujícím plnění povinností výrobců v rámci kolektivního systému. Řádek 25 - vyplňuje se obchodní firma provozovatele kolektivního systému, jak je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě jeho název. Řádek 26 - vyplní se právní forma provozovatele kolektivního systému. Řádek 27 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla provozovatele kolektivního systému - ulice, obec, PSČ. Řádek 28 - vyplňuje se identifikační číslo osoby (IČO) daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla provozovateli kolektivního systému přidělena. Má-li provozovatel kolektivního systému IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Řádek 29 - vyplní se požadované kontaktní údaje vztahující se k provozovateli kolektivního systému. Identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu provozovatele kolektivního systému V řádcích 30 až 34 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu orgánu provozovatele kolektivního systému a podpis statutárního orgánu. Řádek 35 až 50 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována. Popis k řádkům 35 až 50 může být vyplněn do společné přílohy s členěním dle požadavků uvedených na jednotlivých řádcích. Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona Způsob financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona - přílohy návrhu na zápis Řádek 35 - popis způsobu, jakým bude postupováno při nakládání s elektrozařízením uvedeným na trh po dni 13. srpna 2005, včetně potvrzení závazku na určité období (např. 1 rok) k financování např. formou: a. příspěvku na jeden odebraný a identifikovaný kus (výrobek) od jednotlivého výrobce. Jde o obdobu příspěvku na historické elektrozařízení a bude stanovován pro výrobce, kteří se rozhodnou řešit i elektroodpady z těchto zařízení kolektivním systémem. Vyplňuje se v případě, že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobcům také zajišťovat, a b. závazku provozovatele kolektivního systému (např. veřejný příslib) odebrat elektrozařízení a elektroodpady od všech výrobců, kteří se zaváží v daném období plnit své povinnosti prostřednictvím tohoto systému. Řádek 36 - v případě solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 stanovení výše příspěvku na jeden kilogram solárního panelu na zajištění financování nakládání s elektroodpadem z tohoto panelu po ukončení jeho životnosti, včetně podrobných podkladů, ze kterých provozovatel kolektivního systému při kalkulaci vycházel. Řádek 37 - popis způsobu hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 - např. účtování provozovatelům sběrných míst, svozovým firmám, zpracovatelům. Řádek 38 - pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplňuje obdobně jako v řádku 37. Řádek 39 - nástroje provádění kontroly hospodaření s peněžními prostředky získanými z příspěvků na nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby se zabránilo využívání těchto peněžních prostředků na jiné účely, než na jaký jsou určeny. Předkládání plánu odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (1, 3 nebo 5 let). Vyplňuje se v případě, že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobcům zajišťovat, viz řádek 35. Řádek 40 - pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplňuje obdobně jako v řádku 39, přičemž plán odběru odpovídá životnosti solárních panelů. Finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními (podle § 37n odst. 3 zákona) Finanční zajištění nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 (podle § 37p odst. 2 zákona) - přílohy návrhu na zápis Řádek 41 - popis stanovení příspěvku na historická elektrozařízení (uvedená na trh do dne 13. srpna 2005) podle skupin a výrobků ve skupinách, které kolektivní systém hodlá zajišťovat, včetně uvedení výše příspěvků pro jednotlivé podskupiny. Řádek 42 - stanovení výše příspěvku na jeden kilogram solárního panelu na zajištění financování nakládání s elektroodpadem z tohoto panelu po ukončení jeho životnosti, včetně podrobných podkladů, ze kterých provozovatel kolektivního systému při kalkulaci vycházel. Číslo účtu zřízeného u banky se sídlem v České republice nebo v pobočce zahraniční banky v České republice pro účely uložení peněžních prostředků získaných z příspěvků na zajištění financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013. Řádek 43 - popis způsobu, jakým bude kolektivní systém hospodařit s peněžními prostředky získanými z příspěvků na historická elektrozařízení - např. účtování provozovatelům sběrných míst, svozovým firmám, zpracovatelům, obecná informovanost. Řádek 44 - pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 se vyplňuje obdobně jako v řádku 43. Řádek 45 - popis způsobu kontroly hospodaření s peněžními prostředky získanými z příspěvků na historická elektrozařízení, který provozovatel kolektivního systému nastaví tak, aby se zabránilo využívání těchto peněžních prostředků na jiné účely, než na jaký jsou určeny. Rozsah kontroly ze strany výrobců zapojených do kolektivního systému. Řádek 46 - pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 se vyplňuje obdobně jako v řádku 45. Řádek 47 - popis způsobu, jakým kolektivní systém splní za výrobce povinnost zajistit financování nakládání s historickými elektrozařízeními. Tato část se nevztahuje na solární panely. Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů podle §37o zákona - přílohy návrhu na zápis Řádek 48 - popis způsobu (metodika) financování elektroodpadu podle § 37o zákona - rozlišení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 a před dnem 13. srpna 2005, nahrazování novými výrobky, které provozovatel kolektivního systému sjedná s výrobci. Řádek 49 - způsob, jakým bude kolektivní systém hospodařit s peněžními prostředky získanými z příspěvků na zajištění nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona. Řádek 50 - popis kontroly hospodaření kolektivního systému s finančními prostředky pro zajištění nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona tak, aby se zabránilo využívání těchto prostředků na jiné účely, než na jaký jsou určeny. Pokud kolektivní systém zajišťuje financování podle § 37n a § 37o zákona pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona, bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli a bez ohledu na datum, kdy bylo elektrozařízení uvedeno na trh, doloží přílohy dle řádků 41 až 47. V řádcích 35 až 40 a 48 až 50 se vyplňují k předepsanému požadovanému údaji odkazy na řádky 41 až 47. Na řádku 41 bude uvedena výše celkového příspěvku, kterou budou výrobci hradit kolektivnímu systému. Vysvětlivky k dílu III. Díl III. se vyplňuje jednou, společně pro všechny výrobce v rámci kolektivního systému. Způsob plnění povinností - přílohy návrhu na zápis Řádky 51 až 60 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována. Řádek 53 - přílohou je písemné pověření, na jehož základě byl určen pověřený zástupce. Řádek 54 - provozovatel kolektivního systému uvede seznam skupin a podskupin elektrozařízení, pro které bude zajišťovat plnění povinností výrobců. Řádky 58 a 59 - provozovatel kolektivního systému předkládá seznam smluvně zajištěných míst zpětného odběru nebo odděleného sběru, typovou smlouvu s příslušnými subjekty, plán rozvoje sběrné sítě a zajištění odpovídajících sběrných nádob vztažených k danému druhu elektroodpadu. Řádek 60 - provozovatel kolektivního systému předkládá smlouvy se zpracovatelskými zařízeními, seznam zpracovatelů a popis zpracování elektroodpadu v zařízeních tak, aby bylo možné posoudit úroveň materiálového využití a opětovného použití. Zařízení musí být schopné zpracovávat typ elektroodpadu dané skupiny elektrozařízení (nutno samostatně popsat zejména pro specifické toky odpadu, jako jsou monitory, zářivky a výbojky nebo chladící zařízení). Další předané přílohy Řádek 61 - přílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se všemi výrobci, kteří se zapojí do kolektivního systému, resp. se všemi výrobci v případě kolektivního systému pro financování historického odpadu. Řádek 62 - přílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se všemi provozovateli solárních elektráren, kteří se zapojí do kolektivního systému. Řádek 63 - v prázdné buňce na řádku 63 se uvede počet plných mocí od výrobců provozovateli kolektivního systému. Kopie plných mocí i s jejich abecedním přehledem podle názvů výrobců jsou samostatnou přílohou návrhu. Řádek 64 - v prázdné buňce na řádku 64 se uvede počet příloh k návrhu, které nejsou jinde v příloze uvedeny. Řádky 65 až 68 se nevyplňují, slouží pro záznamy ministerstva. Řádek 67 - evidenční číslo výrobce elektrozařízení (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru: pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (5 míst) / poslední dvojčíslí kalendářního roku - ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. 00001/05-ECZ). Řádek 68 - evidenční číslo provozovatele kolektivního systému (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru: Zkratka systému (2 místa) K - kolektivní, KH - finanční zajištění nakládání s historickým elektrozařízením, pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (3 místa) / poslední dvojčíslí rozhodnutí kalendářního roku (2 místa) - ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. KH001/05-ECZ). Při vkládání údajů o výrobci do Seznamu podle § 37i odst. 4 zákona provozovatel kolektivního systému přidělí výrobci evidenční číslo výrobce elektrozařízení (max. 12 znaků) ve tvaru: pořadové číslo zápisu (5 míst) / poslední dvojčíslí kalendářního roku - ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. 00001/05-ECZ). Příloha 4 Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok .... --------------- Počet listů celkem --------------- List č. --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výrobce elektrozařízení / provozovatel kolektivního systému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Evidenční číslo výrobce - Seznam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému - Seznam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- IČO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výrobce elektrozařízení / provozovatel Evidenci vyplnil: kolektivního systému: Jméno: Příjmení: Ulice: č.p.: č. or.: Telefon:E-mail: Datum vyhotovení hlášení: Obec: Podpis: PSČ: IČZÚJ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Tabulka č. 1 List č. --------- Výrobky uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skupina Vlastní výroba Dovoz Vývoz Uvedeno na trh v ČR -------------------------------------------------------------------------------------------------------- [t] ks [t] ks [t] ks [t] ks -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 2 --------------- List č. --------------- Počet listů celkem --------------- Způsoby nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skupina elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Množství elektrozařízení, na které se pro vyplňovanou skupinu tuny kusy vztahuje povinnost zpětného odběru nebo odděleného sběru -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Množství zpětně odebraných elektrozařízení celkem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- z toho: - na sběrných dvorech -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - u posledních prodejců -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - jiný způsob zpětného odběru -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Množství odděleně sebraných elektroodpadů celkem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- z toho: - na sběrných dvorech -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - u posledních prodejců -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - u konečných uživatelů -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - jiný způsob odděleného sběru -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob nakládání s elektrozařízeními: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - opětovné použití (N8) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob nakládání s elektroodpady: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - materiálové využití (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - energetické využití (R1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - odstranění (D1, D5, D12) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - odstranění spalováním (D10) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - jiný způsob nakládání (N1, N11, N12) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - množství odpadu převedené z minulého roku - převod ze skladu k 31. prosinci předchozího roku (C00) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - zůstatek na skladu ke dni 31. prosince vykazovaného roku (N5, R13, D15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - vývoz do zemí Evropské unie (N7) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - vývoz mimo země Evropské unie (N17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 3 --------------- List č. --------------- Počet listů celkem --------------- Údaje o způsobech nakládání s elektroodpady -------------------------------------------------------------------------------------------------------- IČO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poř. Skupina elektrozařízení: číslo Katalogové Kategorie Název Kód Celkové Partner číslo odpadu odpadu odpadu způsobu množství IČO, IČZ, název, adresa nakládání [t] a IČZÚJ provozovny -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 4 --------------- List č. --------------- Plnění povinností podle § 37m odst. 3 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skupina Celkové množství zpětně odebraných Využití Opětovné Materiálové elektrozařízení a odděleně použití využití sebraných elektroodpadů -------------------------------------------------------------------------------------------------------- [t] % t % t % t -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 5 --------------- List č. --------------- Přehled samostatných příloh roční zprávy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přehled požadovaných příloh Označení přílohy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám údajů uvedených v zápisu do Seznamu -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Příloha s popisem změn údajů, ke kterým došlo -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Příloha s uvedením hospodaření s prostředky získanými jako příspěvek podle § 37n odst. 3 zákona a stanovení výše tohoto příspěvku v následujícím roce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Doklad o zárukách podle § 37n odst. 2 zákona u individuálního systému, včetně výpisu z účelově vázaného bankovního účtu, je-li založen -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Příloha s popisem způsobu a četnosti kontrol funkčnosti celého systému -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Seznam výrobců, za které je roční zpráva podávána -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Seznam provozovatelů solárních elektráren, pro které provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Jiné přílohy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samostatná příloha roční zprávy Seznam provozovatelů solárních elektráren, pro které provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jméno a příjmení, IČO Adresa sídla Číslo M / Wp Mzo Mzpr Výše příspěvků Výše název nebo obchodní provozovatele licence vybraných v daném vynaložených firma provozovatele solární kalendářním roce peněžních solární elektrárny elektrárny od daného provozovatele prostředků solární elektrárny -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t Wp t t Kč Kč -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky Zákonem se rozumí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů. Výrobcem se rozumí rovněž pověřený zástupce podle § 37q zákona. Vysvětlivky k tabulce Výrobce elektrozařízení / provozovatel kolektivního systému Počet listů celkem - uvede se počet všech listů, které roční zpráva obsahuje, tzn. součet všech listů vyplněných k jednotlivým tabulkám. Toto číslo by mělo být shodné s číslem uvedeným na posledním listu vyplněném v tabulce č. 5. Evidenční číslo výrobce - Seznam - uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle přílohy č. 2) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu pro individuální a solidární systémy. Neuvádí se v případě plnění povinností prostřednictvím provozovatele kolektivního systému; v tom případě je tento řádek nahrazen Seznamem výrobců, kteří jsou zapojeni do systému. Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému - Seznam - uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle přílohy č. 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu pro kolektivní systémy. IČO - vyplňuje se identifikační číslo výrobce nebo provozovatele kolektivního systému; pokud má výrobce nebo provozovatel kolektivního systému IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Výrobce elektrozařízení / provozovatel kolektivního systému - vyplňuje se obchodní firma výrobce elektrozařízení / provozovatele kolektivního systému tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě název provozovatele kolektivního systému. Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla výrobce elektrozařízení/ provozovatele kolektivního systému. IČZÚJ - vyplňuje se identifikační číslo základní územní jednotky obce, ve které se nachází sídlo výrobce elektrozařízení/ provozovatele kolektivního systému. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem. Evidenci vyplnil - uvede se jméno, popřípadě jména, a příjmení a kontaktní informace na osobu, která zodpovídá za správnost vyplněné roční zprávy. Datum vyhotovení hlášení - uvádí se datum vyhotovení hlášení ve formátu DD.MM.RRRR. Podpis - do formuláře lze vložit elektronický podpis Upozornění: V případě zasílání roční zprávy za solidární systém se v tabulce Výrobce elektrozařízení/ provozovatel kolektivního systému uvádí všechny údaje vztahující se k tomu výrobci, který je pověřen vypracováním a zasláním roční zprávy za solidární systém. V případě zasílání roční zprávy za kolektivní systém se v tabulce Výrobce elektrozařízení/ provozovatel kolektivního systému uvádí všechny údaje vztahující se k provozovateli kolektivního systému. Seznam výrobců elektrozařízení, za které je roční zpráva zasílána, je uveden v tabulce č. 5 na řádku č. 6. Vysvětlivky k tabulce č. 1 Ve sloupcích 1 až 8 se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozařízení, a to podle přílohy č. 7 části I zákona (řádky 1 až 10) do kalendářního roku 2018 (včetně) a podle přílohy č. 7 části II zákona (pouze řádky 1 až 6) pro následující kalendářní roky. V řádku 4a se uvedou údaje o elektrozařízeních náležející do skupiny 4 kromě solárních panelů. V řádku 4b se uvedou samostatně údaje pro solární panely. V řádku 5 se do kalendářního roku 2018 (včetně) uvádějí elektrozařízení náležející do skupiny 5 kromě výbojek a zářivek, které se uvádějí samostatně v řádku 5a. Souhrnné údaje za celou skupinu 5 se neuvádějí. Počínaje kalendářním rokem 2019 se řádek 5a nevyplňuje. Hodnoty uváděné v tabulce odpovídají následující rovnici: Vlastní výroba + dovoz - vývoz = uvedeno na trh v ČR Údaje o množství elektrozařízení se vypočtou z takových podkladů, které lze kontrolnímu orgánu u výrobce doložit na místě. Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech. V případě, že roční zprávu podává provozovatel kolektivního systému, uvádí se celkové údaje za všechny výrobce účastnící se tohoto kolektivního systému. Vlastní výroba - uvede se celkové množství vyrobených výrobků podle jednotlivých skupin v tunách a, je-li to možné, i v kusech. Dovoz - uvede se množství výrobků v tunách a, je-li to možné, i v kusech uvedených na trh ze zemí EU a dovezených do ČR z ostatních států. Vývoz - uvede se množství výrobků v tunách, je-li to možné, i v a kusech z vlastní výroby uvedených na trh v jiných zemích než v ČR. Vysvětlivky k tabulce č. 2 Vyplňuje se pro každou skupinu elektrozařízení uvedenou v tabulce č. 1 této přílohy samostatně. Pro způsoby nakládání s elektroodpady jsou použity kódy způsobů nakládání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 této vyhlášky. Do kolonky vpravo vedle názvu tabulky (Skupina elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona) se doplní číslo skupiny, pro které je tabulka vyplňována. Počet vyplněných tabulek č. 2 a č. 3 musí být stejný. Množství elektrozařízení, na které se pro vyplňovanou skupinu vztahuje povinnost zpětného odběru nebo odděleného sběru - uvedou se údaje v tunách, a je-li to možné, i v kusech z tabulky č. 1 ve sloupcích 7 a 8 vždy pro vyplňovanou skupinu elektrozařízení. Množství zpětně odebraných elektrozařízení celkem - jedná se o elektrozařízení pocházející z domácností. Uvádí se celkové množství zpětně odebraných elektrozařízení ve skupině, pro kterou je tabulka č. 2 vyplňována, v tunách, a je-li to možné, i v kusech. Celkové množství se dále rozepíše podle detailnějšího členění místa, kde bylo elektrozařízení zpětně odebráno. Množství odděleně sebraných elektroodpadů celkem - jedná se o elektrozařízení nepocházející z domácností. Uvádí se celkové množství sebraných elektroodpadů skupiny elektrozařízení, pro kterou je tabulka č. 2 vyplňována, v tunách, a je-li to možné, i v kusech. Celkové množství se dále rozepíše podle detailnějšího členění místa, kde byl elektroodpad odděleně sebrán. Způsob nakládání s elektrozařízením - uvádí se celkové množství elektrozařízení v tunách, a je-li to možné, i v kusech, která byla opětovně použita. Způsob nakládání s elektroodpady - uvádí se celkové množství elektroodpadů v tunách, a je-li to možné, i v kusech, s kterým bylo nakládáno uvedenými způsoby. Poznámky: - U vývozu do zemí Evropské unie se uvádí celkové množství vyvezených elektroodpadů bez ohledu na způsob nakládání, tj. opětovné použití, využití nebo odstranění. - Údaje o množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů a nakládání s nimi se přebírají z podkladů, na základě kterých je hodnoceno plnění smluvních vztahů (například podklady pro fakturaci) a které lze kontrolnímu orgánu u výrobce doložit na místě. - Uveďte jiné způsoby zpětného odběru elektrozařízení a/nebo odděleného sběru elektroodpadů, pokud nejsou odebírány v místech v tabulce uvedených. - Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech. - V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. - V kolonce "Počet listů tabulky č. 2" se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č. 2. Vysvětlivky k tabulce č. 3 Tabulka č. 3 se vyplňuje pro každou skupinu elektrozařízení uvedenou v tabulce č. 1 této přílohy samostatně. Počet vyplněných tabulek č. 2 a č. 3 musí být stejný. IČO - vyplňuje se identifikační číslo výrobce elektrozařízení / provozovatele kolektivního systému, který zprávu zasílá, odpovídající údaji uvedenému u výrobce elektrozařízení / provozovatele kolektivního systému na první stránce; pokud má ohlašovatel IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. Skupina elektrozařízení - vyplňuje se číslo a název skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona a odpovídající skupině, pro kterou je vyplňována tabulka č. 2. Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo druhu odpadu. Ve sloupci 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Katalogové číslo se nevyplňuje v případě opětovného použití elektrozařízení. Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů). Kategorie se nevyplňuje v případě opětovného použití elektrozařízení. Ve sloupci 4 - uvádí se název odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Název odpadu se nevyplňuje v případě opětovného použití elektrozařízení. Ve sloupci 5 - uvádí se kódy nakládání dle tabulky nakládání s odpady (tabulka č. 2 přílohy č. 8 této vyhlášky) podle skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady partnerem uvedeným ve sloupci 7. Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství jednotlivých odpadů pro každé katalogové číslo odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání uvedených ve sloupci 5 a partnerů uvedených ve sloupci č. 7, jimž byl odpad předán. Množství se uvádí v tunách na tři desetinná místa. Ve sloupci 7 - partnerem se rozumí fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba (včetně zahraničních osob), které byl použitý výrobek nebo jeho díl předán k opětovnému použití, nebo oprávněná osoba, které byl odpad předán k dalšímu nakládání. Uvádí se IČO partnera, pokud bylo přiděleno, a název, adresa a IČZÚJ provozovny partnera. Při předání odpadu, kde partnerem je provozovatel zařízení dle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, se uvádí i identifikační číslo zařízení (IČZ) přidělené krajským úřadem. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN ISO 3166 - Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy. Poznámky: - Bilančně se součet všech množství uvedených ve sloupci 6, předaných všem partnerům pro jeden způsob nakládání, musí rovnat množství stejného způsobu nakládání uvedenému v tabulce č. 2. - Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech. - V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. - V kolonce "Počet listů tabulky č. 3" se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č. 3. Vysvětlivky k tabulce č. 4 V kolonce "List č." se uvádí pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. Výrobce elektrozařízení nebo provozovatel kolektivního systému uvede samostatně vypočtené údaje o splnění povinností podle § 37m odst. 3 zákona. Údaje v procentech jsou vypočítávány pro jednotlivé způsoby zpracování ve vztahu k celkovému množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v daném roce. Sloupec Skupina - čísla značí skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona. Vyplní se stejným způsobem jako v tabulce č. 1. Celkové množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů - uvádí se součet hodnot z polí "Množství zpětně odebraných elektrozařízení celkem" a "Množství odděleně sebraných elektroodpadů celkem" z tabulky č. 2, a to za každou skupinu elektrozařízení zvlášť. Využití - uvádí se hodnota v procentech vypočtená jako podíl množství elektroodpadu zpracovaného jednotlivými způsoby nakládání z tabulky č. 2: materiálové využití, energetické využití a případně jiný způsob nakládání, spadající mezi způsoby využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona, a celkového množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů. Opětovné použití - uvádí se hodnota v procentech vypočtená jako podíl množství elektrozařízení předaných k opětovnému použití a celkového množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů. Materiálové využití - uvádí se hodnota v procentech vypočtená jako podíl množství elektroodpadu zpracovaného jednotlivými způsoby nakládání z tabulky č. 2: materiálové využití a případně jiný způsob nakládání, spadající mezi způsoby využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona a odpovídající charakteru materiálového využití, a celkového množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů. Vysvětlivky k tabulce č. 5 V kolonce "List č." se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. Jedná se o poslední list přílohy č. 4 vyhlášky, který se uvede do kolonky "Počet listů celkem" na listu č. 1. Ve sloupci 1 jsou vyjmenovány samostatné přílohy k roční zprávě. Ve sloupci 2 se v jednotlivých řádcích vyplní označení nebo název každé zpracované přílohy, například "příloha č. 1" nebo její název. Jiné přílohy - uvádí se přílohy, které jsou například komentářem k roční zprávě. Vysvětlivky k příloze - Seznam provozovatelů solárních elektráren, pro které provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona Přílohu vyplňuje pouze provozovatel kolektivního systému, který zajišťuje plnění povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona. V případě, že jeden provozovatel provozuje více než jednu solární elektrárnu, uvádí se údaje za každou solární elektrárnu zvlášť na samostatný řádek tabulky. Ve sloupci 5 se uvede číslo licence na výrobu elektřiny provozovatele solární elektrárny. Ve sloupci 6 se uvede hmotnost a instalovaný výkon všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 v dané solární elektrárně. Ve sloupci 7 se uvede se hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, který byl zpětně odebrán nebo odděleně sebrán v daném kalendářním roce z dané solární elektrárny. Ve sloupci 8 se uvede hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, který byl zpracován v daném kalendářním roce z dané solární elektrárny. Ve sloupci 9 se uvede výše příspěvků vybraných v daném kalendářním roce od provozovatele solární elektrárny, která připadá na danou solární elektrárnu. Ve sloupci 10 se uvede výše peněžních prostředků vynaložených v daném kalendářním roce na plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona v rámci kolektivního systému, která připadá na danou solární elektrárnu. Upozornění k zasílání roční zprávy: Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů podle této přílohy se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Příloha 5 zrušena Příloha 6 Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů Vzor č. 1 Označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37j odst. 2 zákona Označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37j odst. 2 zákona Rozměry definovány v ČSN EN 50419 Vzor č. 2 Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů podle § 37k odst. 2 zákona Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů podle § 37k odst. 2 zákona Rozměry definovány v ČSN EN 61429 a její změně Z1. Příloha 7 1. Technické požadavky na skladování a zpracování elektroodpadů Sklady a zařízení ke zpracování elektroodpadů jsou provozovány v souladu se zvláštními právními předpisy^7) a splňují následující minimální technické požadavky: 1.1 Místo ke shromažďování nebo skladování elektroodpadů je vybaveno: - zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání úniků nebezpečných látek, pokud jsou v elektroodpadu obsaženy, - pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, pokud jsou v elektroodpadu obsaženy, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů, - zařízením umožňujícím přemisťování elektroodpadů. 1.2 Místo ke zpracování elektroodpadů je vybaveno: - vhodným zařízením ke stanovení hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu, - zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání úniků nebezpečných látek, pokud jsou v elektroodpadu obsaženy, - vhodnými nádobami pro skladování baterií, akumulátorů, pro kondenzátory obsahující PCB či PCT a jiné nebezpečné odpady, jako např. radioaktivní odpady,^8) - vhodným skladovacím prostorem pro demontované konstrukční díly a součásti, - zařízením pro čištění odpadních vod v souladu se zvláštními právními předpisy.^10) 2. Technické požadavky na zpracování elektroodpadů 2.1. Zařadit vyjmuté a demontované části elektroodpadů pod jednotlivá čísla podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 a roztřídit je podle jednotlivých druhů. 2.2. Používat pouze technologie určené pro zpracování elektroodpadu zaručující, že nedojde k úniku látek ohrožujících životní prostředí. 2.3. Elektroodpady s obsahem regulovaných látek^10) (CFC a HCFC) nebo fluorovaných skleníkových plynů^10a) (HFC) a elektroodpady ze zařízení, při jejichž výrobě bylo použito regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů nebo jejichž trvalá funkce byla na regulovaných látkách nebo na fluorovaných skleníkových plynech závislá, zpracovávat podle postupů pro chladící zařízení stanovených zvláštním právním předpisem^11). 2.4. Z elektroodpadů přednostně demontovat: a) kondenzátory obsahující PCB, b) součásti obsahující rtuť, jako jsou např. přepínače nebo fluorescenční lampy na podsvěcování displejů, c) baterie a akumulátory, d) tištěné spoje z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů, pokud je povrch tištěného spoje větší než 10 cm2, e) inkoustové kartridže, tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně, stejně jako barevné tonery, f) plasty obsahující bromované retardéry hoření, g) azbestové odpady a konstrukční součásti obsahující azbest, h) obrazovky, i) regulované látky a části, součásti a materiály obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků (CFC), částečně halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků (HCFC) a částečně halogenované fluorderiváty uhlovodíků (HFC) a uhlovodíky (HC), j) roztok amoniaku a vody u absorpčních chladicích zařízení, k) všechny ostatní kapaliny, zejména oleje a žíraviny,^12) l) výbojky, zářivky, m) displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2 (pokud možno společně s pouzdrem) a všechny displeje podsvícené výbojkami, n) vnější elektrické kabely, o) součásti obsahující ohnivzdorná keramická vlákna, p) součásti obsahující radioaktivní látky, se kterými se dále nakládá podle zvláštního právního předpisu,^8) q) elektrolytické kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo srovnatelného objemu. 2.5. Části, součásti a materiály přednostně demontované z elektroodpadů podle bodu 2.4. využít nebo odstranit v souladu se zvláštními právními předpisy^12) upravujícími nakládání s nebezpečnými látkami v nich obsaženými. Uvedené části, materiály a součásti odstranit nebo využít v souladu se zákonem nebo zvláštním právním předpisem.^13) 2.6. Stanovené způsoby zpracování vybraných elektroodpadů: a) z obrazovek odstranit vrstvu luminoforů, getrové destičky a elektronový zdroj, b) z elektroodpadu obsahujícího regulované látky definované zákonem č. 86/2002 Sb. (zákon o ochraně ovzduší), které poškozují ozónovou vrstvu nebo mají potenciál globálního oteplování (GWP) vyšší než 15, pokud je obsahují pěny a chladící obvody řádně odsát plyny a řádně zpracovat. S plyny poškozujícími ozónovou vrstvu nakládat v souladu se zvláštním právním předpisem,^11) c) u konstrukčních součástí obsahujících rtuť provést vhodná opatření k zabránění emisí rtuti. 3. Provozní řád zařízení ke sběru elektroodpadů a skladu elektroodpadů obsahuje: 3.1. Základní údaje o zařízení a skladu: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení a skladu včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných orgánů veřejné správy (Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad aj.). 3.2. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů),^5) účel, k němuž je zařízení určeno. 3.3. Stručný popis technického a technologického vybavení zařízení, skladu (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř, apod.). 3.4. Popis technologie a postup při obsluze zařízení nebo skladu při všech technologických operacích v zařízení, postup při přejímce odpadu, např. postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), popis dalšího nakládání s odpadem (např. způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení). 3.5. Způsob monitorování provozu zařízení a skladu - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy). 3.6. Organizační zajištění provozu zařízení, skladu. 3.7. Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení, skladu i odpadů v zařízení produkovaných, vznikajících. 3.8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie. 3.9. Popis zajištění bezpečnosti provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí. 4. Provozní deník zařízení ke sběru elektroodpadů, případně skladu elektroodpadů obsahuje minimálně: a) jméno a příjmení pracovníka odpovědného za vedení jednotlivých záznamů a za obsluhu zařízení nebo skladu, b) všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů, c) údaje z monitorování zkušebního i trvalého provozu zařízení, d) záznamy o školení pracovníků, provedených kontrolách apod., e) postup ohlášení nepřijetí odpadu do zařízení orgánu kraje, f) ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let. 5. Provozní řád zařízení ke zpracování elektroodpadů: Provozní řád zařízení ke zpracování elektroodpadů obsahuje kromě údajů uvedených v bodě 3 minimálně: 5.1. Podrobnou kvalitativní charakteristiku odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení. 5.2. Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady). 5.3. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu). 5.4. Energetickou náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů. 5.5. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení. 5.6. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů. Příloha 8 Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady Vykazovaný rok: .... Hlášení určeno pro ORP/SOP (kód, název): LIST č. 1 - Identifikace oprávněné osoby ----------------- Strana č. ----------------- Celkový počet stran hlášení ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oprávněná osoba Samostatná provozovna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IČO: Identifikační číslo zařízení (IČZ): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Název provozovny: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ulice: č.p.: č.or: Ulice: č.p.: č.or: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec: Obec: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PSČ: PSČ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kód ORP (SOP): Kód ORP (SOP): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IČZÚJ: IČZÚJ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkový počet provozoven oprávněné osoby: Hlášení vyplnil: Jméno: Příjmení: Datum vyhotovení hlášení: Tel. E-mail ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podpis: Poznámka: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIST č. 2 - Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů včetněhlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok IČO IČZ Číslo strany listu č. 2 IČZÚJ provozovny Počet stran listu č. 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pořadové číslo Zařazování odpadu Označení Množství odpadu (tuny) Kód Partner Pozn. Katalogové Kategorie Název skupiny Celkem Z toho dle způsobu IČO, IČZ, číslo odpadu druhu (+) sloupce 8 nakládání název, adresa odpadu odpadu (-) a IČZÚJ provozovny ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: Zákonem se rozumí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel zařízení na zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání se všemi odpady a již nevyplňuje přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách na tři desetinná místa. IČO - vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení ke zpracování elektroodpadů; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. IČZÚJ - vyplňuje se identifikační číslo základní územní jednotky obce, v jejímž správním obvodě má provozovatel zařízení ke zpracování elektroodpadů sídlo nebo v jejímž správním obvodě se nachází provozovna provozovatele zařízení ke zpracování elektroodpadu. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem. Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo území, na němž je vykonávána přenesená působnost městských částí hl. m. Prahy, kde má provozovatel zařízení ke zpracování elektroodpadů sídlo nebo na jehož správním území je samostatná provozovna provozovatele zařízení ke zpracování elektroodpadu provozována, podle číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Identifikační číslo zařízení (IČZ) - vyplní se identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem (zařízení podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, včetně zařízení, u kterého byl souhlas k provozování nahrazen integrovaným povolením podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů). K listu č. 1 - Identifikace oprávněné osoby Oprávněná osoba - vyplňuje se obchodní firma osoby oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě její název. V případě podnikající fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku se vyplní její jméno, popřípadě jména, a příjmení. Dále se vyplňuje úplná adresa sídla oprávněné osoby. Celkový počet provozoven oprávněné osoby - uvádí se celkový počet samostatných provozoven, které má oprávněná osoba na území ČR. Toto číslo je shodné s počtem podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady ve vykazovaném roce. Datum vyhotovení hlášení - uvádí se datum vyhotovení hlášení ve formátu DD.MM.RR. Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 živnostenského zákona. Provozovna musí být vedle označení vyžadovaného živnostenským zákonem označena také identifikačním číslem zařízení, k němuž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení. Dále se vyplňuje úplná adresa samostatné provozovny. Podpis - do formuláře lze vložit elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. K listu č. 2 - Hlášení o sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok Sloupec 1 - uvádí se pořadové číslo druhu (kódu) odpadu Sloupec 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Sloupec 3 - uvádí se kategorie odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Sloupec 4 - uvádí se název druhu odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). U odpadů končících na dvojčíslí "99 (odpady jinak blíže neurčené)" se uvede bližší popis odpadu (např. technický nebo běžně užívaný název). Sloupec 5 - do kalendářního roku 2018 (včetně) se uvádí označení skupiny elektrozařízení dle tabulky č. 1, do které zpracovávané elektrozařízení patří nebo ze které byl druh odpadu přepracováním získán. Od kalendářního roku 2019 se uvádí čísla skupin elektrozařízení podle přílohy č. 7 části II zákona. Tento sloupec se vyplňuje pouze v případě příjmu a zpracování elektroodpadů. Sloupec 6 - ke každému druhu odpadu (katalogové číslo odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 6 na samostatném řádku. Na samostatném řádku se uvádí vždy celkové množství: a) jednoho druhu odpadu vyprodukovaného provozovatelem zařízení, s kódem A00 ve sloupci 8. Za vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu, než byl původní, b) převzatého odpadu jednoho druhu, které bylo odebráno od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 8, c) jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno ze skladu z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 8, d) převzatého zpětně odebraného některého výrobku nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona, nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanů s kódem BN30 ve sloupci 8, e) dovezeného nebo přepraveného odpadu z členského státu EU s kódem BN6 nebo BN16 ve sloupci 8. Sloupec 7 - uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky č. 2, odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 8, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek. Součet všech celkových množství uvedených ve sloupci 6 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených ve sloupci 7. Sloupec 8 - uvádí se kódy nakládání dle tabulky č. 2 skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady s množstvím uvedeným ve sloupci 7. Partner - souhrnné označení pro původce nebo oprávněnou osobu a jejich provozovnu nebo nepodnikající fyzickou osobu, od kterých byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek převzat oprávněnou osobou, nebo oprávněnou osobu a její provozovnu, které byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek předán k dalšímu využití nebo odstranění. Sloupec 9 - vyplňují se požadované údaje o provozovně partnera. V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného výrobku od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukován nebo zpětně odebraný výrobek odevzdán. V případě předání odpadu oprávněné osobě za účelem dalšího využití nebo odstranění nebo převzetí odpadu od oprávněné osoby se uvádí IČO oprávněné osoby, pokud bylo přiděleno, a název, adresa a IČZÚJ každé provozovny oprávněné osoby. Při předání nebo převzetí odpadu, kde partnerem je provozovatel zařízení podle § 14 odst. 1 nebo 2 nebo § 33b odst. 1 zákona, se uvádí i identifikační číslo zařízení (IČZ) přidělené krajským úřadem. Neuvádí se přepravce. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu nebo vývozu. Sloupec 10 - v případě potřeby je možné vložit poznámku. TABULKA č. 1 - Skupiny elektrických a elektronických zařízení* -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo Označení Název skupiny skupiny skupiny -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. V Velké domácí spotřebiče 2. M Malé domácí spotřebiče 3. T Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 4a. S Spotřebitelská zařízení 4b. P Solární panely 5. O Osvětlovací zařízení 5a. Z Výbojky a zářivky 6. N Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkýchstacionárních průmyslových nástrojů) 7. H Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 8. L Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 9. K Přístroje pro monitorování a kontrolu 10. D Výdejní automaty -------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Tabulka č. 1 se použije do kalendářního roku 2018 (včetně). Od kalendářního roku 2019 se pro účely značení skupin elektrozařízení použijí čísla skupin podle přílohy č. 7 části II zákona. TABULKA č. 2 - Nakládání s odpady -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Původ odpadů Kód Množství Partner odpadu +/- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 (+) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby B00 (+) ANO (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Množství odpadu převedené z minulého roku C00 (+) NE (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Způsob nakládání -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Využívání odpadů -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem XR1 (-) NE k výrobě energie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Získání /regenerace rozpouštědel XR2 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako XR3 (-) NE rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin XR4 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů XR5 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regenerace kyselin a zásad XR6 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obnova látek používaných ke snižování znečištění XR7 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Získání složek katalyzátorů XR8 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů XR9 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje XR10 (-) NE ekologii -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených XR11 (-) NE pod označením R1 až R10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod XR12 (-) NE označením R1 až R11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod XR13 (-) NE označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odstraňování odpadů -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD1 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů XD2 (-) NE či kalů v půdě, apod.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do XD3 (-) NE vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo XD4 (-) NE kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání XD5 (-) NE do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným XD8 (-) NE produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž XD9 (-) NE konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spalování na pevnině XD10 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) XD12 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým XD13 (-) NE z postupů uvedených pod označením D1 až D12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před XD14 (-) NE jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů XD15 (-) NE uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci vykazovaného roku -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostatní -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhlášky č. 382/2001 Sb. XN1 (-) NE na terénní úpravy apod. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě XN2 (-) ANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné XN3 (-) ANO provozovně -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku XN5 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR BN6 (+) ANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR XN7 (-) ANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití XN8 (-) ANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracování autovraku XN9 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny") XN10 (-) ANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Využití odpadu na rekultivace skládek XN11 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky XN12 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kompostování XN13 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biologická dekontaminace XN14 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protektorování pneumatik XN15 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU BN16 (+) ANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU XN17 (-) ANO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracování elektroodpadu XN18 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných BN30 (+) ANO elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanů -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu BN40 (+) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu XN50 (+) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu XN53 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN60 (+) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN63 (-) NE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- K tabulce č. 2 - Nakládání s odpady Způsob původu odpadu se označuje třímístným kódem. Původ odpadu: A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný) B00 = pro odpad převzatý C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku Způsoby nakládání: Pro kódování způsobů nakládání se používá kód dle tabulky č. 2, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu. Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem. Způsob nakládání: X = A = pro vlastní odpad X = B = pro odpad převzatý X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku to znamená že: AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání: Y = 0 nebo R nebo D nebo N Z = 0 nebo poslední číslo třímístného kódu (složeného z 2 písmen a čísla) z tabulky č. 2 označuje původ odpadu X Y Z označuje způsob nakládání určuje se dle původu odpadu <------| |-------> určuje se kódem dle tabulky č. 1 Za třídění se nepovažuje oddělené ukládání různých druhů odpadů při jejich vzniku. V tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřichází v úvahu. Údaj "Množství odpadu +/-" se vztahuje k sloupcům Množství + a Množství - v ročním hlášení. Označení Partner "ANO" znamená, že partner musí být vždy v ročním hlášení vyplněn, označení Partner "NE" znamená, že partner se nevyplňuje. Upozornění k hlášení: Hlášení podle této přílohy se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.". Příloha 9 Vzor žádosti o souhlas Ministerstva životního prostředí s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu zřízeného výrobcem za účelem financování nakládání s elektroodpady ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Zřizovatel účelově vázaného bankovního účtu - Výrobce elektrozařízení ------------------------------------------------------------------------------------------ Evidenční číslo výrobce - Seznam ------------------------------------------------------------------------------------------ IČ ------------------------------------------------------------------------------------------ Výrobce elektrozařízení (název): ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Ulice, č. p.: ------------------------------------------------------------------------------------------ Obec: PSČ ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Banka ------------------------------------------------------------------------------------------ Název banky: Kód banky: ------------------------------------------------------------------------------------------ Adresa pobočky: PSČ ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo zřízeného vázaného účtu ------------------------------------------------------------------------------------------ Konstantní symbol Variabilní symbol ------------------------------------------------------------------------------------------ Specifický symbol ------------------------------------------------------------------------------------------ Datum: Datum: ------------------------------------------------------------------------------------------ Razítko banky a podpis odpovědné osoby Razítko a podpis majitele účtu ------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Celková výše čerpaných peněžních prostředků z účelově vázaného účtu ------------------------------------------------------------------------------------------ Finanční částka v Kč podle přílohy č. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ Finanční částka slovy podle přílohy č. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Ministerstvo životního prostředí České republiky ------------------------------------------------------------------------------------------ Adresa sídla: ------------------------------------------------------------------------------------------ Odpovědná úřední osoba ministerstva: ------------------------------------------------------------------------------------------ Telefon: ------------------------------------------------------------------------------------------ e-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------ Datum: ------------------------------------------------------------------------------------------ Razítko a podpis odpovědné úřední osoby ministerstva ------------------------------------------------------------------------------------------ Příloha č. 1 Doklady o vynaložených nákladech na financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 nebo doklady o vynaložených nákladech na financování nakládání s elektroodpady ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 Příloha č. 2 Výpis stavu finančních prostředků uložených na účelově vázaném bankovním účtu za uplynulý kalendářní rok Vysvětlivky k příloze č. 9 K části 1 Tuto část vyplňují výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti způsobem podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo podle § 14a odst. 1. Výrobce je oprávněn čerpat peněžní prostředky z účelově vázaného bankovního účtu výhradně na plnění povinností nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, a s elektroodpady ze solárních panelů, které byly uvedeny na trh po dni 1. ledna 2013, nebo jej zrušit pouze s tímto souhlasem ministerstva. Pokud výrobce v individuálním systému neplní své povinnosti financovat nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, ministerstvo na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona vydá souhlas s výší peněžních prostředků, které výrobce převede ze svého účelově vázaného bankovního účtu na účet provozovatele kolektivního systému financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností stejné skupiny elektrozařízení, která výrobce uvádí nebo uváděl na trh po dni 13. srpna 2005. Pokud se výrobce v individuálním systému rozhodne plnit své povinnosti jiným způsobem než individuálním, v rámci správního řízení podle § 37i odst. 4 zákona vydá ministerstvo souhlas s převedením peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu v souladu s předloženými údaji. K části 2 Tuto část vyplňuje banka, u které je účelově vázaný účet založen. Správnost údajů uvedených v obou částech potvrzují podpisem a razítkem zástupce banky a majitel účtu. K části 3 Výrobce elektrozařízení uvede výši požadované finanční částky. Příloha č. 1 obsahuje všechny podklady, faktury a jejich sumarizaci, na základě kterých je vypočtena částka, kterou požaduje výrobce čerpat z účelově vázaného bankovního účtu. Všechny podklady pro čerpání musí být pouze za uplynulý kalendářní rok před rokem, kdy je roční zpráva s návrhem čerpání finančních prostředků předkládána. K části 4 Tuto část vyplňuje ministerstvo. V případě souhlasu s čerpáním navržené finanční částky je tato část vyplněna. Na základě potvrzeného "Souhlasu" ministerstvem je banka oprávněna uvedenou finanční částku z účelově vázaného bankovního účtu uvolnit majiteli účtu. Součástí žádosti je i výpis stavu finančních prostředků uložených na účelově vázaném bankovním účtu za uplynulý kalendářní rok (Příloha č. 2). Příloha 10 Způsob výpočtu minimální výše příspěvků a způsob výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu na zajištění financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů Minimální výše příspěvku výrobce, který plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona v rámci kolektivního systému a minimální úhrnná výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, (dále jen "minimální výše příspěvků") a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu na zajištění financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů se stanoví tak, aby byly pokryty veškeré předpokládané náklady na zajištění předání ke zpracování, zpětného odběru, odděleného sběru, přepravy, zpracování, využití a odstranění předpokládaného množství elektroodpadu ze solárních panelů a na vedení související evidence, a to v Kč v závislosti na hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů. U solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 se údaj o jejich hmotnosti určí podle skutečné hmotnosti těchto panelů. U solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, které tvoří součást solární elektrárny, se údaj o jejich hmotnosti určí podle vzorce: M = P x K ve kterém: M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg. P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený ve wattech (Wp). K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu; tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg. Skutečnou výši předpokládaných nákladů výrobce a provozovatel kolektivního systému dokládají ve vazbě na: - předpokládané celkové množství zpětně odebraných a odděleně sebraných solárních panelů, - předpokládané množství míst zpětného odběru a odděleného sběru, - smlouvy s provozovateli míst zpětného odběru a odděleného sběru s uvedením ceny za zajištění zpětného odběru a odděleného sběru, - smlouvy se zpracovateli s uvedením ceny za zpracování solárních panelů, - smlouvy s dopravci s uvedením ceny za dopravu panelů. Sazba pro výpočet minimální výše příspěvků a minimální výše uložených peněžníchprostředků na účelově vázaném bankovním účtu se vypočítá podle vzorce: S = Nos + Npř + Nzpr + Nadm - Pds ve kterém: S se rovná sazbě pro výpočet minimální výše příspěvků a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů. Nos se rovná předpokládaným nákladům na - zpětný odběr a oddělený sběr 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů, přičemž tyto náklady zahrnují náklady na zřízení a provozování míst zpětného odběru a odděleného sběru v dostatečné dostupnosti v rámci České republiky v souladu s § 37k odst. 6 zákona, pokud jde o solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013, - předání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013. Místem předání ke zpracování je místo zpětného odběru a/nebo odděleného sběru nebo solární elektrárna,pokud je to stanoveno smlouvou mezi provozovatelem kolektivního systému a provozovatelem solární elektrárny a pokud jsou pro případ shromažďování (soustřeďování) solárních panelů určených k předání ke zpracování v místěsolární elektrárny splněny požadavky na shromažďování (soustřeďování) odpadů podle zvláštního právního předpisu^2) Npř se rovná předpokládaným nákladům na zajištění přepravy 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů z místa zpětného odběru a odděleného sběru nebo z místa předání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, ke zpracovateli elektroodpadu ze solárních panelů, včetně zajištění skladování elektroodpadu ze solárních panelů před jeho zpracováním, nakládky a vykládky a nákladů na provozování míst, kde budou solární panely shromažďovány a skladovány před předáním zpracovateli. Nzpr se rovná předpokládaným nákladům na zpracování 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů za použití nejlepších dostupných technik, a to včetně nákladů na využití a odstranění získanýchmateriálových složek, včetně kabeláže, připojovacích modulů (tzv. junction boxy) a měničů napětí (tzv. inventory- střídače). Náklady na zpracování elektroodpadu ze solárních panelů musí být stanoveny tak,aby - bylo finančně zajištěno využití elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu nejméně 85 % jeho průměrné hmotnosti a příprava na opětovné použití a recyklace elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu nejméně 80 % jeho průměrné hmotnosti, - nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů bylo finančně zajištěno i v případě, že dojde k poklesu cen druhotných surovin a růstu cen energií. Nadm se rovná předpokládaným nákladům na administrativu spojenou s přímým zajištěním plnění povinností výrobce nebo provozovatele solární elektrárny podle ustanovení části čtvrté hlavy II dílu 8 zákona na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů (např. provozování dispečinku pro odvoz panelů z místa zpětného odběru a odděleného sběru, výkaznictví a vedení účetnictví a zajištění kontrolních mechanismů systému a jeho účastníků - výrobců, provozovatelů solárních elektráren, provozovatele kolektivního systému, provozovatelů zařízení ke zpracování elektroodpadu). Pds se rovná předpokládaným příjmům z prodeje druhotných surovin získaných zezpracování 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů. Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8,50 Kč. Příloha 11 Postup při provádění zkoušky funkčnosti použitého elektrozařízení pro účely jejich přeshraniční přepravy Při provádění zkoušky funkčnosti použitého elektrozařízení je třeba respektovat požadavky obsažené v průvodní technické dokumentaci obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné kontroly a revize elektrozařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení tak, aby bylo spolehlivě ověřeno, že kontrolované a revidované elektrozařízení svými parametry odpovídá průvodní technické dokumentaci výrobce a je ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob, hospodářských zvířat ani věcí. Jednotlivé kroky postupu při provádění zkoušky funkčnosti elektrozařízení je třeba provádět v pořadí, které je dále uvedeno. Ke každému kroku se přistoupí, jestliže elektrozařízení vyhovělo při kroku předchozímu, popřípadě na základě výsledku předchozího kroku. Postup při provádění zkoušky funkčnosti elektrozařízení je stanoven takto: 1. Prohlídka použitého elektrozařízení U každého elektrozařízení se provede jeho prohlídka. Při této prohlídce se zjistí třída ochrany elektrozařízení a to, zda přívod k elektrozařízení je s ochranným vodičem. Podle toho se volí další postup zkoušky funkčnosti elektrozařízení. Při prohlídce se elektrozařízení důkladně prohlédne zevně. 2. Měření 2.1. Základní postup měření Základní postup měření je stanoven pro elektrozařízení, které je možno za účelem měření od sítě odpojit. 2.1.1. Měření odporu ochranného vodiče U všech elektrozařízení, odpojitelných přívodů a prodlužovacích přívodů s ochranným vodičem se změří odpor ochranného vodiče. Pokud u elektrozařízení třídy ochrany II, které je vybaveno ochranným vodičem, není měření odporu ochranného vodiče proveditelné, například z důvodu, že ochranný vodič je nepřístupný, stačí ověřit jej tím, že se změří proud protékající ochranným vodičem. 2.1.2. Měření izolačního odporu U všech elektrozařízení, odpojitelných přívodů a prodlužovacích přívodů, u kterých je to technicky možné, se změří izolační odpor. V případě, že měření izolačního odporu elektrozařízení není technicky možné, například je-li elektrozařízení vybaveno částmi, které se při vypnutí nebo při odpojení od síťového napájení přestaví do polohy neumožňující změření izolačního odporu celého elektrozařízení (relé, stykače, elektronické spínání apod.), měří se pouze izolační odpor přívodu. 2.1.3. Měření unikajících proudů Pokud bylo měření izolačního odporu technicky možné a jeho provedením se ověřil vyhovující stav izolace, provede se: - u elektrozařízení třídy ochrany I měření proudu ochranným vodičem, - u elektrozařízení třídy ochrany II a u vodivých částí elektrozařízení třídy ochrany I, které jsou přístupné dotyku, avšak nejsou připojeny k ochrannému vodiči, měření dotykového proudu. Pokud měření izolačního odporu nebylo technicky možné nebo jde-li o elektrozařízení s topnými články, u něhož byl výsledek měření izolačního odporu nevyhovující, nebo o zařízení informační technologie, provede se: - u elektrozařízení třídy ochrany I měření proudu ochranným vodičem; neuplatňuje se měření metodou náhradního unikajícího proudu, - u elektrozařízení třídy ochrany II a u vodivých částí elektrozařízení třídy ochrany I, které jsou přístupné dotyku, avšak nejsou připojeny k ochrannému vodiči, měření dotykového proudu. 2.2. Náhradní postup měření Náhradní postup měření je stanoven pro elektrozařízení, které za účelem měření není možno v době provádění zkoušky funkčnosti odpojit od sítě. Jakmile bude možné elektrozařízení od sítě odpojit, provede se základní postup měření podle bodu 2.1. 2.2.1. Měření odporu ochranného vodiče U elektrozařízení třídy ochrany I se změří odpor ochranného vodiče. 2.2.2. Měření unikajících proudů Na vodivých částech elektrozařízení třídy ochrany II a u vodivých částí elektrozařízení třídy ochrany I, které jsou přístupné dotyku, avšak nejsou připojeny k ochrannému vodiči, se změří dotykový proud. U elektrozařízení třídy ochrany I lze změřit proud protékající ochranným vodičem také tak, že se v příslušném rozvaděči změří klešťovým ampérmetrem proud protékající ochranným vodičem zásuvkového obvodu, ke kterému je měřené elektrozařízení připojeno. 2.3. Kontrola vývodů U míst vnějšího připojení k bezpečnému malému napětí, které je generováno v elektrozařízení, se ověřuje, zda není překročena mezní dovolená hodnota bezpečného malého napětí. Maximální hodnota napětí u obvodů SELV a PELV mezi vodiči je 50 V pro střídavé a 120 V pro stejnosměrné napětí. Proti zemi u obvodů SELV nesmí být na vodičích změřeno žádné napětí, u obvodů PELV může být maximální napětí jednoho z vodičů proti zemi 50 V pro střídavé a 120 V pro stejnosměrné napětí. 2.4. Kabelové navijáky Odpojitelné přívody a prodlužovací přívody a jejich příslušenství se musí rovněž podrobit zkouškám, a to podle situací, při nichž by mohlo dojít k ohrožení. U přívodu s ochranným vodičem nesmí jeho odpor být větší než 0,2 ? při délce přívodu do 3 m. K tomuto odporu se připočte 0,1 ? na každé další 3 m délky přívodu. V žádném případě však nesmí být překročena hodnota 1 ?. Izolační stav přívodů musí odpovídat stejným hodnotám, které platí pro celé elektrozařízení. U výše uvedených zkoušek je třeba dbát na všechny podmínky, při nichž je elektrozařízení provozováno a které mají vliv na velikost unikajících proudů. 3. Zkouška chodu použitých elektrozařízení Elektrozařízení se připojí na jmenovité napětí. Musí být ověřeno, zda ovládací a bezpečnostní prvky plní spolehlivě svou funkci, aniž by jejich ovládání bylo ztíženo příliš velkými mechanickými odpory. V případě elektrozařízení vybaveného motorem musí být jeho chod pravidelný, bez nadměrného hluku a jiskření na komutátoru. Zjistí se, zda elektrozařízení funguje, jak má. 4. Kontrola označení elektrického zařízení Označení elektrického zařízení se v případě nutnosti doplní nebo obnoví. Poškozené nebo nezřetelné označení na ochranných krytech, například označení směru otáčení apod., musí být obnoveno a zajištěna jeho trvanlivost. Požadavky uvedené v bodech 1 až 4 se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s normou ČSN 33 1600 ed. 2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. V případě, že funkčnost elektrozařízení nelze ověřit postupem podle bodů 1 až 4, provede se zkouška funkčnosti elektrozařízení v souladu s postupem stanoveným výrobcem, nebo, není-li tento postup výrobcem stanoven, ve shodě s příslušnou technickou normou vztahující se k danému typu elektrozařízení, například: - ČSN EN 62353 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů, - ČSN EN 60974-4 ed. 2 - Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení, - ČSN EN 60079-17 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací. Příloha 12 Dokumentace a další doklady přikládané k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení A. Doklady přikládané k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení Tabulka č. 1: Údaje o odesílateli/držiteli/příjemci přepravovaných elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesílatel elektrozařízení Držitel elektrozařízení Příjemce elektrozařízení Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Název/jméno a příjmení: IČO: IČO: Adresa: Adresa: Adresa: Stát vývozu: Kontaktní údaje: Kontaktní údaje: Kontaktní údaje: Telefon: Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: E-mail: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 2: Seznam přepravovaných elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pořadové Název elektrozařízení, výrobce, značka Datum provedení Číslo protokolu číslo zkoušky funkčnosti o zkoušce funkčnosti položky -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 3: Seznam nebezpečných látek obsažených v přepravovaných elektrozařízeních -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pořadové Název elektrozařízení, výrobce, značka Nebezpečné látky obsažené v elektrozařízení číslo položky -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka č. 4: Prohlášení držitele přepravovaných elektrozařízení o jeho odpovědnosti za splnění povinností podle § 37r zákona -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prohlášení držitele přepravovaných elektrozařízení o jeho odpovědnosti za splnění povinností podle § 37r zákona Níže podepsaná osoba prohlašuje, že je držitelem elektrozařízení uvedených v přiloženém seznamu přepravovaných elektrozařízení odpovědným za splnění povinností podle § 37r zákona a že tato elektrozařízení nejsou odpadem ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o odpadech. Držitel elektrozařízení: Jméno a příjmení statutárního orgánu držitele: Datum: Podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. Dokumentace ke každému jednotlivému kusu přepravovaného elektrozařízení 1. Protokol o zkoušce funkčnosti použitého elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROTOKOL O ZKOUŠCE FUNKČNOSTI POUŽITÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ Č. ... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚDAJE O PŘEPRAVOVANÉM ELEKTROZAŘÍZENÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název elektrozařízení Skupina a podskupina --------------------------- elektrozařízení Výrobce elektrozařízení (je-li znám) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výrobní nebo identifikační Rok výroby elektrozařízení číslo elektrozařízení (pokud (je-li znám) je k dispozici) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚDAJE O PROVEDENÍ ZKOUŠKY FUNKČNOSTI ELEKTROZAŘÍZENÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBJEDNATEL ZKOUŠKY ZKOUŠKU FUNKČNOSTI FUNKČNOSTI PROVEDL: --------------------------- --------------------------- Obchodní firma / název / Obchodní firma / název / jméno a příjmení jméno a příjmení --------------------------- --------------------------- Adresa Adresa --------------------------- --------------------------- IČO Evidenční číslo oprávnění --------------------------- a evidenční číslo osvědčení Telefon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledek prohlídky elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledky provedených zkoušek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soupis použitých přístrojů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vyhodnocení zkoušky chodu elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkové vyhodnocení stavu elektrozařízení z hlediska bezpečnosti osob, zvířat amajetku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum vypracování protokolu Podpis osoby, která provedla zkoušku funkčnosti elektrozařízení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokol o zkoušce funkčnosti převzal (datum a podpis) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Doklad o obsahu nebezpečných látek v přepravovaném elektrozařízení Přiloží se příslušný doklad, v němž jsou uvedeny údaje o obsahu nebezpečných látek v elektrozařízení. Vysvětlivky Zákonem se rozumí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Část A Tabulka č. 1: Údaje o odesílateli/držiteli/příjemci přepravovaných elektrozařízení Odesílatel elektrozařízení - uvádí se údaje o odesílateli použitých elektrozařízení, který má elektrozařízení v držení před zahájením přeshraniční přepravy. Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvádí se obchodní firma tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě název právnické osoby, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby. IČO - vyplňuje se identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno. Adresa - vyplní se adresa sídla odesílatele, případně adresa místa jeho trvalého pobytu, pokud jde o nepodnikající fyzickou osobu. Držitel elektrozařízení - uvedou se údaje o držiteli přepravovaných elektrozařízení. Tyto údaje se vyplňují pouze v případě, že držitelem je osoba odlišná od odesílatele. Údaje se vyplní stejným způsobem jako u odesílatele. Příjemce elektrozařízení - uvedou se údaje o příjemci přepravovaných použitých elektrozařízení. Název/jméno a příjmení - uvádí se název zahraniční společnosti nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby. Adresa - uvádí se adresa sídla nebo bydliště příjemce. Stát vývozu - uvede se název státu, v němž dojde k převzetí přepravovaných elektrozařízení příjemcem. Tabulka č. 2: Seznam přepravovaných elektrozařízení Uvádí se seznam všech přepravovaných použitých elektrozařízení po jednotlivých kusech, která jsou přepravována v jedné zásilce. Tabulka č. 3: Seznam nebezpečných látek obsažených v přepravovaných elektrozařízeních Uvede se seznam nebezpečných látek, které jsou obsaženy v přepravovaných elektrozařízeních. Tabulka č. 4: Prohlášení držitele přepravovaných elektrozařízení o jeho odpovědnosti za splnění povinností podle § 37r zákona Uvede se obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele elektrozařízení (shodné s tabulkou č. 1), jméno, popřípadě jména, a příjmení statutárního orgánu držitele, jestliže je držitel právnickou osobou, datum a podpis držitele nebo jeho statutárního orgánu. Část B 1. Protokol o zkoušce funkčnosti použitého elektrozařízení Každý protokol je označen číslem, které musí být jedinečné v rámci jedné zásilky přepravovaných použitých elektrozařízení. Údaje o přepravovaném elektrozařízení Název elektrozařízení - uvede se technický název elektrozařízení. Výrobce elektrozařízení - uvede se název výrobce elektrozařízení (je-li znám). Jako výrobce se uvede osoba, která elektrozařízení vyrobila, nebo jejíž značka se na elektrozařízení objevuje. Skupina a podskupina elektrozařízení - uvede se skupina elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona a podskupina elektrozařízení podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Údaje o provedení zkoušky funkčnosti elektrozařízení Objednatel zkoušky funkčnosti - uvede se obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která si objednala provedení zkoušky funkčnosti použitého elektrozařízení, a dále adresa sídla, případně adresa místa trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a telefonické spojení. Zkoušku funkčnosti provedl - uvedou se údaje o osobě podle § 14d odst. 2 této vyhlášky, která zkoušku funkčnosti provedla. Je-li touto osobou právnická osoba, uvede se také jméno, popřípadě jména, a příjmení revizního technika. Adresa - uvede se adresa sídla osoby podle § 14d odst. 2 této vyhlášky, která zkoušku funkčnosti provedla. Evidenční číslo oprávnění a evidenční číslo osvědčení - uvede se platné evidenční číslo oprávnění osoby podle § 14d odst. 2 této vyhlášky, která zkoušku funkčnosti provedla, a evidenční číslo osvědčení revizního technika. Výsledek prohlídky elektrozařízení - na základě provedených zkoušek funkčnosti se uvede, zda je použité elektrozařízení funkční. Výsledky provedených zkoušek - uvedou se použité metody měření a zjištěné hodnoty. Soupis použitých přístrojů - uvede se seznam měřících přístrojů, které byly při zkoušce funkčnosti použity. Vyhodnocení zkoušky chodu elektrozařízení - uvedou se výsledky kontroly hlavních ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti. Celkové vyhodnocení stavu elektrozařízení z hlediska bezpečnosti osob, zvířat a majetku - v případě, že stav elektrozařízení je nevyhovující, doplňuje se též prokazatelné poučení uživatele o této skutečnosti a návrh opatření, která je na základě zjištěných skutečností třeba učinit. Poznámka - uvádí se případné další skutečnosti, které byly zjištěny při zkoušce funkčnosti použitého elektrozařízení. 2. Doklad o obsahu nebezpečných látek v přepravovaném elektrozařízení Jako doklad o obsahu nebezpečných látek v přepravovaném elektrozařízení může sloužit například průvodní technická dokumentace k výrobku poskytovaná výrobcem, pokud tyto údaje obsahuje. Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 158/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. V případě, že dojde v dané skupině elektrozařízení ke zrušení pravomocného rozhodnutí o zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením, plní výrobce od okamžiku zrušení tohoto rozhodnutí své povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému, který byl zrušeným pravomocným rozhodnutím zapsán do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením, nebo prostřednictvím jiného kolektivního systému, který podal do dne 12. října 2005 návrh na zápis do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením v dané skupině elektrozařízení. 2. Způsobem podle bodu 1 plní výrobce své povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci nového rozhodnutí ve věci zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením. Čl. II zákona č. 178/2013 Sb. Přechodná ustanovení 1. Vyúčtování uložených a vybraných peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu podle § 14a odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, uvede výrobce poprvé v roční zprávě o plnění povinností za kalendářní rok 2013. 2. Osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení podle právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky jako provozovatel kolektivního systému pro zajišťování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů nebo výrobce solárních panelů oznámí ministerstvu změnu údajů vyplývající z přijetí této vyhlášky postupem podle § 37i odst. 4 zákona s tím, že za den uskutečnění této změny se považuje 31. říjen 2013. Čl. II vyhlášky č. 200/2014 Sb. Přechodná ustanovení 1. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije pro zpracování roční zprávy za kalendářní rok 2015. 2. Pro účely vedení evidencí podle § 7 a 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, za celý kalendářní rok 2018 se elektrozařízení rozdělují do skupin podle přílohy č. 7 části I zákona a podskupin podle přílohy č. 1 části I k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Totéž platí pro zpracování roční zprávy podle § 6 a hlášení o roční produkci a nakládání s elektroodpady podle § 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, za kalendářní rok 2018. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 2) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. 3) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 4) Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb. Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID). 5) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 6a) § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 64/2000 Sb. Vyhláška č. 379/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla. 7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 383/2001 Sb. 8) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 10a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. 10a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. 11) § 29 zákona č. 86/2002 Sb. 11) § 31 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb. Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. 12) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 86/2002 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13) Zákon č. 86/2002 Sb. 14) § 93 odst. 6 písm. g) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. 15) § 93 odst. 6 písm. h) zákona č. 427/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 16) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 17) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 19) Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), přijatá v Ženevě dne 19. května 1956, vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění protokolu přijatého v Ženevě dne 5. července 1978, vyhlášeného pod č. 108/2006 Sb.m.s. Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu, přijatý v Ženevě dne 20. února 2008, vyhlášený pod č. 66/2011 Sb.m.s. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijatá v Bernu dne 29. prosince 1980, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. 20) Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění. 21) § 26 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.

 
 
Reklama