Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2021

se změnami:210/2018 Sb., zrušeno 541/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 128/2014 Sbírky zákonů na straně 4027
schváleno:16.12.2014
účinnost od:01.01.2015
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]


321/2014 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2014

o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Změna: 210/2018 Sb.
Změna: 210/2018 Sb. (část)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb. :

§ 1

Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím

a) sběrných dvorů,

b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona,

c) velkoobjemových kontejnerů,

d) sběrných nádob,

e) pytlového způsobu sběru, nebo

f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

§ 2

Biologicky rozložitelné komunální odpady

(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.

(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití1) soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu.

(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.

(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní a stravoven.

(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu.

(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

(7) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Povinnost podle tohoto odstavce nelze splnit postupem podle odstavce 6.

§ 3

Papír, plasty, sklo a kovy

(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů.

(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně.

§ 4

Nebezpečné komunální odpady

Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně.

§ 5

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.

 
 
Reklama