Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 262/2015 Sb. o regulačním výkaznictví

se změnami:50/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 106/2015 Sbírky zákonů na straně 3106
schváleno:01.10.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (6544 kB)]


262/2015 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 1. října 2015

o regulačním výkaznictví

Změna: 50/2017 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. :

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o
1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
2. goodwill,
3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
6. opravné položky k majetku,
7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
8. dlouhodobý finanční majetek,
9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o provozní aktiva držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32,

b) cenovou lokalitou území stanovené držitelem licence pro jím provozovaná tepelná zařízení zahrnující
1. samostatný zdroj tepelné energie nebo rozvodné tepelné zařízení,
2. propojené i nepropojené zdroje tepelné energie anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci,
3. potrubně propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, nebo
4. nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení ve více obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností1) .

(2) Potrubně trvale funkčně propojená tepelná zařízení provozovaná jedním držitelem licence nemohou tvořit více cenových lokalit.

§ 3

Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy

a) aktiv a změn aktiv,

b) souhrnu aktivovaných investičních akcí,

c) aktiv a pasiv,

d) hospodářského výsledku,

e) nákladů,

f) investičních výdajů,

g) peněžních toků,

h) změn energetických zařízení,

i) bilanční,

j) technické,

k) tarifních statistik,

l) cenových lokalit a

m) cen a technických parametrů.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti:

a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

c) číslo 14 - obchod s elektřinou; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) číslo 15 - činnosti operátora trhu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

g) číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

h) číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,

i) číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 4

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Pokud není uvedeno jinak, regulační výkazy se zpracovávají v roce „i-1“ za kalendářní rok „i-2“, kde rokem „i“ se rozumí rok, pro který Energetický regulační úřad rozhoduje o cenách. Regulační výkazy se zpracovávají také jako plán na kalendářní roky „i-1“ až „i+3“.

(2) Regulační výkazy sestavuje držitel licence na

a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech, účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav a ostatní činnosti,

b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti,

c) obchod s elektřinou za činnost povinně vykupujícího obchodníka s elektřinou vykonávanou podle zákona upravujícího podporované zdroje energie,

d) činnosti operátora trhu za činnosti operátora trhu a ostatní činnosti,

e) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému, tranzitní přepravu pronajatými nebo propachtovanými plynovody, která neslouží k zásobování České republiky, a ostatní činnosti,

f) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti,

g) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti a

h) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(3) Držitel licence sestavuje a předkládá výkazy na základě úplných, správných a pravdivých informací.

(4) Držitel licence je povinen sestavovat a předkládat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou činností číslo 31 a 32.

(5) Pokud není uvedeno jinak, držitel licence vykazuje údaje v regulačních výkazech v souladu s Českými účetními standardy podle zákona o účetnictví. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv držitelů licence na činnost číslo 12, 22 nebo 23 a minimální doba odpisování majetku používaného držitelem licence na činnost číslo 31 nebo 32 jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 5

Výkaz aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečné odpisy, vyřazený majetek, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek“), plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje majetek podle napěťových úrovní a držitel licence na činnost číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Držitel licence vykazuje hodnoty majetku pořízeného formou finančního leasingu po dobu jeho životnosti v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) .

(3) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazují

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,

b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek a

c) účetní odpisy.

(4) Výkaz aktiv a změn aktiv se označuje písmenem A.

§ 6

Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

(1) Ve výkazu souhrnu aktivovaných investičních akcí se vykazují investiční akce, které byly dokončeny, a majetek pořízený těmito investičními akcemi byl zařazen do užívání.

(2) Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí se označuje písmeny IA.

§ 7

Výkaz aktiv a pasiv

(1) Výkaz aktiv a pasiv zahrnuje údaje o majetku, provozních aktivech a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví za uplynulý kalendářní rok.

(2) Výkaz aktiv a pasiv se označuje písmeny AP.

§ 8

Výkaz hospodářského výsledku

(1) Výkaz hospodářského výsledku obsahuje výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 3 odst. 3.

(2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na činnost číslo 12 a činnost číslo 22 se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu v roce „i-3“.

(3) Výkaz hospodářského výsledku se označuje písmeny HV.

§ 9

Výkaz nákladů

(1) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 12, 22 nebo 23 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) na výkon licencované činnosti, a to v členění na jednotlivé procesy a

a) napěťové úrovně u činnosti distribuce elektřiny,

b) typy přepravy u činnosti přeprava plynu a

c) typy sítě u činnosti distribuce plynu.

(2) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 13 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) na výkon licencované činnosti, a to v členění podle typu činností a typů technologie.

(3) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 14 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) související s činností povinně vykupujícího obchodníka.

(4) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 15 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) na výkon licencované činnosti operátora trhu v členění na činnosti související se zúčtováním odchylek, organizací trhu, výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů, vydáváním záruk původu a evidencí a poskytováním údajů v souvislosti s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím integritu a transparentnost velkoobchodního trhu s energií4) .

(5) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na činnost číslo 12 a činnost číslo 22 se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu v roce „i-3“.

(6) Výkaz nákladů se označuje písmenem N.

§ 10

Výkazy investičních výdajů

(1) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny v členění na obnovu a rozvoj.

(2) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I.

§ 11

Výkaz peněžních toků

(1) Ve výkazu peněžních toků držitel licence na činnost číslo 14 vykazuje skutečné peněžní toky za rok „i-2“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých kalendářních měsících a plánované peněžní toky na rok „i-1“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých kalendářních měsících.

(2) Ve výkazu peněžních toků držitel licence na činnost číslo 15 vykazuje skutečné peněžní toky za rok „i-2“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých dnech vykazovaného roku.

(3) Výkaz peněžních toků se označuje písmeny FA.

§ 12

Výkaz změn energetických zařízení

(1) Ve výkazu změn energetických zařízení vykazuje držitel licence na činnost číslo 12, 13, 22, 23 nebo 32 změny jím provozovaných energetických zařízení v rámci svého vymezeného území za uplynulý kalendářní rok. Držitel licence vykazuje samostatně za každé své vymezené území energetická zařízení nově vybudovaná, získaná nebo zařízení, která přestal využívat pro svoji licencovanou činnost, a to včetně odstraněných energetických zařízení.

(2) Výkaz změn energetických zařízení se označuje písmenem L.

§ 13

Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 12 nebo 13 vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy provozovaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje

a) bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího ze soustavy v členění podle tlakových úrovní včetně počtu odběrných míst a

b) bilanční rozdíl na základě skutečně vyfakturovaného množství distribuovaného plynu v roce „i-3“.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 14

Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 12 nebo 13 vykazuje údaje o výrobnách elektřiny z podporovaných zdrojů energie, které mají plánovaný rok připojení do jím provozované elektrizační soustavy „i-1“ a „i“.

(2) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 13 vykazuje údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy.

(3) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 14 nebo 15 vykazuje údaje související s podporou podporovaných zdrojů energie.

(4) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 22 nebo 23 vykazuje

a) soudobé maximální dosažené denní kapacity,

b) údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,

c) údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy a

d) údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(5) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 15

Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje

a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost a

b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje údaje o

a) distribuovaném množství plynu,

b) počtu odběrných míst,

c) výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu,

d) maximálních denních rezervovaných pevných i přerušitelných distribučních kapacitách, jejich překročení a odpovídajících tržbách, dále údaje o rezervaci měsíčních a klouzavých kapacit; údaje se vztahují k odběrným místům s ročním odběrem plynu nad 630 MWh,

e) výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,

f) nákupu distribuce provozovatelem regionální distribuční soustavy od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav,

g) prodeji distribuce jinému provozovateli regionální distribuční soustavy,

h) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu,

i) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího z distribuční soustavy přeshraničními plynovody včetně souvisejících nákladů nebo tržeb a denních rezervovaných pevných distribučních kapacit a

j) distribuovaném množství plynu, rezervované distribuční kapacitě a odpovídajících tržbách pro odběrná místa s charakterem lokálních distribučních soustav.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 16

Výkaz cenové lokality

(1) Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cenové lokality za uplynulý kalendářní rok. Držitel licence uvádí údaje za činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) Ve výkazu cenové lokality se vykazují následující kategorie údajů:

a) bilance výroby,

b) bilance rozvodu,

c) přehled zdrojů v cenové lokalitě,

d) údaje o domovních kotelnách,

e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie,

f) spotřeba paliva,

g) počet odběratelů a odběrných míst,

h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů,

i) provozní aktiva v cenové lokalitě a

j) pořizovací ceny pronajatého nebo propachtovaného majetku v cenové lokalitě.

(3) Držitel licence vykazuje ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby souhrnně za činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cenové lokality.

(4) Výkaz cenové lokality se označuje písmeny CL.

§ 17

Výkaz cen a technických parametrů

(1) Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cen a technických parametrů jako plán pro aktuální kalendářní rok za činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence uvádí údaje samostatně za každou cenovou lokalitu. Držitel licence uvádí údaje o cenách samostatně na jednotlivých úrovních předání tepelné energie, kde dodává tepelnou energii odběrateli, a pro vlastní spotřebu. Držitel licence uvádí údaje o cenách v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cen a technických parametrů.

(3) Výkaz cen a technických parametrů se označuje písmeny CP.

§ 18

Způsob a termíny pro předkládání regulačních výkazů

Držitel licence předkládá regulační výkazy způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 19

Předkládání regulačních výkazů provozovatelem lokální distribuční soustavy

(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5) , sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.

(2) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. C k této vyhlášce.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti plynárenství používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy sestavuje a předkládá pouze regulační výkaz 22-L.

§ 20

Přechodné ustanovení

Výkazy hospodářského výsledku podle § 8 a výkazy nákladů podle § 9 za rok 2015 sestaví a předloží držitel licence podle vyhlášky č. 59/2012 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 59/2012 Sb. , o regulačním výkaznictví, se zrušuje.

§ 22

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Příloha 1

Seznam regulačních výkazů

1. Držitel licence na distribuci elektřiny

Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následujících tabulkách

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

A. Provozovatel regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění na napěťové hladiny 30. června v členění na technologiexls, xlsx
12-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
12-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
12-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
12-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
12-N2Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě30. dubnaxls, xlsx
12-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění na napěťové hladiny 30. června v členění na technologiexls, xlsx
12-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
12-B1Výkaz roční bilance elektřiny30. dubnaxls, xlsx
12-B2a)Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV30. dubnaxls, xlsx
12-B2b)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B2c)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B4Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence15. záříxls, xlsx
12-D1Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) podkladyVýkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru podnikatelů30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsmB. Provozovatel lokální distribuční soustavy, který požádal o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladu5)

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboruPoznámka
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „Zůstatková hodnota aktiv kl. 1. (c), Aktivovaný majetek (d), Vyřazený majetek (f), Plán (h-o)“
12-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
12-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
12-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
12-N2Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě30. dubnaxls, xlsx
12-B1a)Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy30. dubnaxls, xlsx
12-B5Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy30. dubnaxls, xlsx
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) podkladyVýkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července
roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku „i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsmC. Provozovatel lokální distribuční soustavy používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboruPoznámka
12-T1a) OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „Tržby (j -m) “ a „Průměrná cena RE AS (n) “
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubnaxls, xlsxNevyplňují sloupce „ Tržby (j -m) “ a „Průměrná cena REAS (n) “
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm2. Držitel licence na přenos elektřiny

Držitel licence na činnost číslo 13 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.


Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
13-AVýkaz aktiv a změn aktiv15. červnaxls, xlsx
13-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí15. červnaxls, xlsx
13-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
13-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
13-I a)Výkaz investičních výdajů15. červnaxls, xlsx
13-I b)Výkaz nedokončených investic15. červnaxls, xlsx
13-B1Výkaz roční bilance elektřiny30. dubnaxls, xlsx
13-B2a)Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV30. dubnaxls, xlsx
13-B2b)Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy30. dubnaxls, xlsx
13-B3Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence15. záříxls, xlsx
13-D1Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
13-D3Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami30. dubnaxls, xlsx
13-D3a)Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních smluv30. záříxls, xlsx
13-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm3. Držitel licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím

Držitel licence na činnost číslo 14, který je povinně vykupujícím, zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
14-AVýkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
14-NVýkaz nákladů souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-FAVýkaz peněžních toků souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-D1a)Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje30. dubnaxls, xlsx
14-D1b)Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory30. dubnaxls, xlsx
14-D1a), b) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
14-D2a)Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx
14-D2b)Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx
14-D2c)Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé kategorie jednotlivých druhů podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx
4. Držitel licence na činnosti operátora trhu

Držitel licence na činnost číslo 15 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
15-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsx
15-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
15-N a)Výkaz nákladů - činnost zúčtování a organizace trhu30. dubnaxls, xlsx
15-N b)Výkaz nákladů - činnost POZE, vydávání záruk původu a REMIT30. dubnaxls, xlsx
15-N-PVVýkaz výše úhrad povinně vykupujícím obchodníkům30. dubnaxls, xlsx
15-FAVýkaz peněžních toků souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
15-DVýkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů30. dubnaxls, xlsx
15-D1a)Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje30. dubnaxls, xlsx
15-D1b)Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory30. dubnaxls, xlsx
15-D1a) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
15-D1b) podkladyVýkaz podpory druhotných energetických zdrojů30. dubnaxls, xlsx
15-D1c) podkladyVýkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla30. dubnaxls, xlsx
15-D-PZVýkaz podporovaných zdrojů elektřiny30. dubnaxls, xlsx
15-D-PVVýkaz podpory obnovitelných zdrojů - povinně vykupující30. dubnaxls, xlsx
5. Držitel licence na distribuci plynu

Držitel licence na činnost číslo 22 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
22-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
22-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
22-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
22-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
22-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
22-BsVýkaz distribuce zemního plynu - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-BpVýkaz distribuce zemního plynu - plán15. srpnaxls, xlsx
22-BRVýkaz bilančního rozdílu15. srpnaxls, xlsx
22-DKVýkaz soudobých kapacit30. dubnaxls, xlsx
22-T1Výkaz tarifní statistiky - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-T1dVýkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu30. dubnaxls, xlsx
22-T2Výkaz tarifní statistiky - plán15. srpnaxls, xlsx
22-T3Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb30. dubnaxls, xlsx
22-T4Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny30. dubnaxls, xlsx
22-T5Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody30. dubnaxls, xlsx
22-TLsVýkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-TLpVýkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán15. srpnaxls, xlsx
22-TjcVýkaz odběrných míst s jednosložkovou cenou - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-TmaxVýkaz odběrných míst s cenou ve výši historicky dosaženého maxima - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-T2aVýkaz odběrných míst kategorie velkoodběratel a střední odběratel - plán15. srpnaxls, xlsx
22-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm
Držitel licence na činnost číslo 22 předloží Energetickému regulačnímu úřadu k 15. srpnu plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného nebo pachtovného za užívání plynárenských zařízení v roce „i-l“ stanovenou podle aktuálně platných smluv o nájmu nebo pachtu plynárenských zařízení.

6. Držitel licence na přepravu plynu

Držitel licence na činnost číslo 23 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.


Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
23-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsx
23-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
23-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
23-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
23-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubnaxls, xlsx
23-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
23-D1Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní a roční přepravní kapacity30. červnaxls, xlsx
23-D2Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity30. červnaxls, xlsx
23-D3Výkaz denních hodnot přepravené energie30. dubnaxls, xlsx
23-D4Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky15. srpnaxls, xlsx
23-D5Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům30. červnaxls, xlsx
23-D6Výkaz denní pevné a denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní, roční a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán15. srpnaxls, xlsx
23-D7Výkaz tržeb a kapacit na vstupních hraničních bodech - plán15. srpnaxls, xlsx
23-D8Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru30. červnaxls, xlsx
23-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm7. Držitel licence na uskladňování plynu

Držitel licence na činnost číslo 25 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
25-AVýkaz aktiv30. dubnaxls, xlsx
25-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
25-D1Výkaz objemů uskladněného plynu30. červnaxls, xlsx
25-D2Výkaz uskutečněných aukcí30. dubnaxls, xlsx8. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie

Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo

b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě, s výjimkou výkazu 31, 32-CP, který držitel licence zasílá pouze v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
31,32-APVýkaz aktiv a pasiv30. dubnafo
31,32-CL a)Výkaz cenové lokality (část a)30. dubnafo
31,32-CL b)Výkaz cenové lokality (část b)30. dubnafo
31, 32-CPVýkaz cen a technických parametrů31. lednafo
32-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnafo

Příloha 2 - 10

přílohy jsou k dispozici ve formátu PDF


1) Zákon č. 314/2002 Sb. , o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

3) § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb. , o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

5) § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama