Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.04.2012

se změnami:234/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 75/2010 Sbírky zákonů na straně 2558
schváleno:30.06.2010
účinnost od:01.09.2010
zrušeno:01.04.2012
[Textová verze] [PDF verze (4517 kB)]

221/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) Změna: 234/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 12a odst. 2 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a podle § 35 odst. 4 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů: ČÁST PRVNÍ POŽADAVKY NA VĚCNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ § 1 (1) Obecné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Další požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, b) jednodenní péče na lůžku jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce, c) ústavní péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce, d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce, e) dopravních zdravotnických služeb jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce. (3) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení stanovené jinými právními předpisy^1). § 2 (1) Zdravotnické zařízení provozované ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky musí splňovat požadavky na věcné a technické vybavení stanovené touto vyhláškou do 28 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. (2) Pro účely řízení o registraci nestátního zdravotnického zařízení, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se požadavky na věcné a technické vybavení nestátního zdravotnického zařízení posuzují podle dosavadních právních předpisů. Nestátní zdravotnické zařízení, o jehož registraci bylo rozhodnuto v řízení podle věty první, musí splňovat požadavky na věcné a technické vybavení stanovené touto vyhláškou do 28 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. (3) Vybavení zdravotnického zařízení zdravotnickými vozidly podle dosavadních právních předpisů ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vybavení podle této vyhlášky. Zdravotnická vozidla uvedená ve větě první musí být vybavena podle této vyhlášky, pokud to konstrukce vozidel umožňuje, do 28 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. (4) Do doby splnění požadavků na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a zdravotnických vozidel podle odstavců 1 až 3 musí zdravotnická zařízení a zdravotnická vozidla splňovat požadavky na věcné a technické vybavení podle dosavadních právních předpisů. § 3 Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení. 2. Vyhláška č. 225/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb. 3. Vyhláška č. 184/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 4. Vyhláška č. 219/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 5. Vyhláška č. 558/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. ČÁST DRUHÁ Změna vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě § 4 Ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, se čl. I zrušuje. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST § 5 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010. Ministryně: Jurásková v. r. Příloha 1 Obecné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení 1. Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz. 2. Zdravotnické zařízení dále musí a) tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek, b) být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu, c) mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev na místě, d) mít zajištěn odvod odpadních vod, e) být vybaveno systémem přirozeného nebo umělého větrání a systémem vytápění, f) mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie, g) být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní, pokud není dále uvedeno jinak. 3. Prostory určené pro a) manipulaci s biologickým materiálem, b) provádění operačních výkonů, nebo c) provádění endoskopických výkonů s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce, musí mít omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 180 cm a povrch nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, pokud není dále uvedeno jinak. Příloha 2 Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče I. Ordinace lékařů a zubních lékařů, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a další provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů a zubních lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče 1. Základní provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou: a) ordinace lékařů a zubních lékařů^2) (dále jen "ordinace lékaře") a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků^3), ve kterých jsou prováděny zdravotní výkony, b) čekárna, c) WC pro pacienty, d) zákrokový sál, pokud jsou prováděny - operační výkony, nebo - endoskopické výkony s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce, e) přípravna pro zdravotní výkony, pokud je zřízena. 2. Vedlejší provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), b) skladovací prostory, c) místnost pro odpočinek, pokud je zřízena. Vedlejší provozní prostory mohou být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 3. Ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí mít minimální podlahovou plochu (dále jen "plocha") 13 m2. 4. Přípravnou pro zdravotní výkony se rozumí místnost, kde je připravován pacient k zdravotním výkonům a dále kde jsou připravovány zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a léčivé látky před jejich aplikací pacientovi a vykonávány další činnosti s tím související. Přípravna pro zdravotní výkony musí mít minimální plochu 10 m2. 5. Čekárna musí mít minimální plochu 7 m2, pokud není dále uvedeno jinak. Čekárna může být společná pro více ordinací lékařů, pokud má minimální plochu 10 m2. Pokud je zdravotní péče (dále jen "péče") poskytována kojencům, musí mít čekárna minimální plochu 8 m2 a být vybavena přebalovacím stolem, není-li tento stůl v ordinaci lékaře. 6. WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umyvadlem, není- li umyvadlo umístěno v kabině WC. WC může být společné pro zaměstnance a pacienty v případě, kdy zdravotnické zařízení ambulantní péče sestává z maximálně 2 ordinací lékařů nebo pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud není dále uvedeno jinak. WC pro pacienty může být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 7. Zákrokový sál musí mít minimální plochu 13 m2 a mít podlahy, stropy i stěny odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci. 8. Skladovací prostory se vyčleňují pro oddělené skladování materiálu, prádla a uklízecích a dezinfekčních potřeb. Skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování věcí musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých věcí znečištěnými věcmi. 9. Vybavení ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků: a) vyšetřovací lehátko, b) umyvadlo, c) dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem, d) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, e) židle nebo křeslo pro pacienta, f) skříň na léčivé přípravky, g) stolky na přístroje a nástroje, h) nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující^5), i) skříň na nástroje a pomůcky, j) kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické formě, k) chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál, l) tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský, osobní váha, výškoměr, m) přebalovací stůl, pokud je poskytována péče novorozencům a kojencům, n) pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu; pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických povolání nemusí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu, o) sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů, p) lokální svítidlo vyšetřovací, q) prostor pro svlékání pacienta a odložení oděvu. Vybavení uvedené v písmenech a) až c) a e) až q) může být společné pro ordinaci lékaře, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a pracoviště jiných odborných pracovníků a může být umístěno v kterémkoli ze základních provozních prostor uvedených v části I.A bodě 1 písmenu a) a e) této přílohy. 10. Vybavení zákrokového sálu: a) umyvadlo, b) operační stůl nebo křeslo s operačním svítidlem, c) kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje, d) kontejner na použitý operační materiál, e) infuzní stojan nebo jiné zařízení umožňující bezpečné zavěšení infuzních lahví a vaků (dále jen "infuzní stojan"), f) instrumentační stolek, g) skříň na materiál, h) další přístroje a nástroje podle oboru poskytované péče. 11. Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče ve více oborech, musí zdravotnické zařízení splňovat požadavky na vybavení stanovené pro každý obor poskytované péče. 12. Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče v oboru, který není uveden v části B této přílohy, musí zdravotnické zařízení splňovat požadavky na vybavení stanovené pro obor věcně nejbližší. 13. Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče dětem, musí být vybavení zdravotnického zařízení přizpůsobeno těmto pacientům. 14. Pokud jsou na vybavení jednotlivých ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky. B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče 1. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení podle oborů péče 1.1. Alergologie a klinická imunologie Vybavení: a) spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, b) infuzní stojan. 1.2. Angiologie Vybavení: a) ultrazvukový indikátor průtoku, b) fotopletysmograf nebo pletysmograf, c) sonograf s dopplerovským modulem, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, d) EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, e) dávkovač stříkačkový, f) infuzní stojan. 1.3. Cévní chirurgie Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.15 této přílohy. 1.4. Dermatovenerologie Vybavení: a) lupa, b) gynekologický vyšetřovací stůl, pokud je poskytována venerologická péče. WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty. Vybavení: a) lupa, b) gynekologický vyšetřovací stůl, pokud je poskytována venerologická péče. 1.4.1. Dermatovenerologický stacionář Vybavení: a) lůžka nebo křesla, b) vybavení pro fototerapii, c) vany pro aplikaci očistných a léčebných koupelí, pokud je poskytována hydroléčba nebo synchronní balneofototerapie, d) infuzní stojan. WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty. 1.5. Diabetologie Vybavení: a) glukometr, b) páskový metr, c) ladička. 1.6. Endokrinologie Vybavení: a) páskový metr, b) sonograf se sondou pro vyšetření štítné žlázy, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.7. Foniatrie Vybavení: a) zvětšovací otoskop nebo mikroskop, b) zdroj studeného světla, c) endoskopické optiky rhinologické, d) laryngostroboskop, e) odsávačka, f) sady ORL nástrojů, g) ladičky, h) tichá komora, i) audiometr klinický, j) tympanometr, k) zařízení pro slovní audiometrii ve volném poli, pokud jsou zkoušena a vydávána sluchadla. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, osobní váha a výškoměr. 1.8. Gastroenterologie Vybavení: a) endoskopický stůl nebo polohovací lehátko, b) gastroskop nebo kolonoskop, c) zdroj studeného světla, d) elektrochirurgický generátor, e) odsávačka, f) základní endoskopické instrumentárium, g) infuzní stojan, h) výlevka na biologický a kontaminovaný odpad, i) mycí a dezinfekční přístroj, pokud není mytí a dezinfekce nástrojů zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.9. Geriatrie Vybavení: a) vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou, b) EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, c) pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility. 1.9.1. Geriatrický stacionář Vybavení: a) vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou, b) lůžka nebo křesla, c) EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, d) pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility. Zřizuje se místnost pro terapie s minimální plochou 10 m2. 1.10. Gerontopsychiatrie Nejsou zvláštní požadavky na vybavení. 1.11. Gynekologie a porodnictví Vybavení: a) gynekologický vyšetřovací stůl, b) lehátko, c) kolposkop, d) sedačka pro lékaře, e) vyšetřovací světlo, f) pelvimetr, g) sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, h) přístroj pro poslouchání ozev plodu (fetální doppler), pokud není pracoviště vybaveno sonografem. Pokud se provádí screeningová gynekologická cytologie, zřizuje se cytologická laboratoř vybavená mikroskopem pro světelnou a fluorescenční mikroskopii se zařízením pro fotodokumentaci a barvícím automatem. 1.11.1. Perinatologie a fetomaternální medicína Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.11 této přílohy a dále ve vybavení musí být a) sonograf s dopplerovským modulem, b) kardiotokograf. 1.11.2. Onkogynekologie Vybavení: a) gynekologický vyšetřovací stůl, b) lehátko, c) kolposkop, d) sedačka pro lékaře, e) vyšetřovací světlo, f) sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.11.3. Urogynekologie Vybavení: a) gynekologický vyšetřovací stůl, b) lehátko, c) kolposkop, d) sedačka pro lékaře, e) vyšetřovací světlo, f) urodynamická jednotka pro cystometrii, profilometrii, uroflowmetrii. 1.12. Hematologie a transfuzní lékařství Vybavení: - EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. Dále musí být zajištěna dostupnost služby laboratoře klinické hematologie splňující požadavky na vybavení uvedené v části III.B bodě 3.1 a laboratoře transfuzního lékařství splňující požadavky na vybavení uvedené v části III.B bodě 3.2 této přílohy. 1.12.1. Hematologický stacionář Vybavení: a) lůžka nebo křesla, b) monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2), c) infuzní pumpa, d) odsávačka, e) infuzní stojan. 1.12.2. Hemaferézy - aferetické středisko pro terapeutické výkony Vybavení: a) separátor krevních složek vhodný pro terapeutické výkony, b) generátor elektrické energie nebo připojení na náhradní zdroj elektrické energie. 1.13. Hygiena a epidemiologie Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko. 1.14. Hyperbarická a letecká medicína Vybavení: a) hyperbarická komora, b) pulzní oxymetr, c) optotypy v ordinaci potápěčské medicíny a letecké medicíny, d) otoskop v ordinaci potápěčské medicíny. 1.15. Chirurgie Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) instrumentárium pro chirurgické výkony. Pokud se provádí fixace pomocí sádry, zřizuje se sádrovna, která musí mít minimální plochu 10 m2 a být vybavena a) vyšetřovacím lehátkem nebo sádrovacím stolem, b) plochou pro přípravu obvazů, c) oscilační pilou, d) sádrovacími nástroji. 1.16. Infekční lékařství Vybavení: - infuzní stojan. WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty. 1.17. Intervenční radiologie Vybavení: a) počítač s připojením na úložiště dat pro digitální přenos obrazů, b) sonograf s dopplerovským modulem, c) páskový metr. 1.18. Kardiologie Vybavení: a) EKG přístroj, b) infuzní stojan, c) defibrilátor, pokud jsou prováděny zátěžové testy, d) echokardiografický sonograf, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, e) ergometr, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, f) EKG přístroj s programem pro ergometrii, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, g) Holter EKG, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, h) Holter TK, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.19. Klinická biochemie Vybavení: - glukometr. 1.20. Klinická farmakologie Vybavení: a) EKG přístroj, b) glukometr, c) pulzní oxymetr, d) infuzní stojan. 1.21. Klinická onkologie Vybavení: a) EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, b) glukometr, c) infuzní stojan. 1.21.1. Onkologický stacionář Vybavení: a) lůžka nebo křesla, b) pomůcky pro podávání léčiv, c) dávkovač stříkačkový, d) infuzní pumpa, e) infuzní stojan, f) EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, g) odsávačka, h) pulzní oxymetr. 1.22. Klinická osteologie Vybavení: - kostní denzitometr periferní nebo celotělový. 1.23. Korektivní dermatologie Vybavení: - lupa. Zřizuje se zákrokový sál. 1.24. Lékařská genetika Vybavení: a) fotodokumentační zařízení, b) mraznička. 1.25. Návykové nemoci Vybavení: a) alkotest, b) tester na přítomnost drog, c) samostatné bezpečnostní signalizační zařízení, pokud je poskytována substituční léčba. 1.25.1. Adiktologický stacionář Zřizuje se místnost pro terapie. 1.26. Nefrologie Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) stolní centrifuga, pokud není zajištěna služba biochemické laboratoře na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele; stolní centrifuga musí být umístěna ve zvláštní místnosti, c) mikroskop, pokud není zajištěna služba biochemické laboratoře na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, d) sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.26.1. Dialýza - dialyzační středisko Vybavení: a) váhové lůžko nebo jiné kalibrovatelné zařízení ke stanovení hmotnosti pacienta, b) dialyzační přístroj na 1 dialyzační místo, c) náhradní dialyzační přístroj na každých 5 dialyzačních míst, d) infuzní stojan, e) infuzní pumpa, f) glukometr, g) kardiomonitor, h) přístroj k měření recirkulace krve v cévním přístupu, i) defibrilátor, j) EKG přístroj, k) zařízení na úpravu vody s reverzní osmózou, l) základní přístroj pro měření koagulačního času, pokud není zajištěno vyšetření v laboratoři, m) zdroj medicinálního kyslíku, n) generátor elektrické energie nebo připojení na centrální náhradní zdroj elektrické energie. Zřizuje se: a) vyšetřovna s lůžkem pro sledování pacientů po zákroku, b) sál nebo prostor pro dialyzační léčbu HBsAg a antiHCV negativních pacientů a neinfekčních pacientů se stanovištěm pro sestry; stanoviště pro sestry se nevyžaduje, pokud je komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, c) vyčleněný prostor pro léčbu HBsAg nebo antiHCV pozitivních pacientů a infekčních pacientů se stanovištěm pro sestry; stanoviště pro sestry se nevyžaduje, pokud je komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, d) místnost na úpravnu vody s předfiltry a reverzní osmózou, e) skladový prostor na čisté prádlo, f) skladový prostor na použité prádlo, g) skladový prostor na dialyzační koncentráty, h) skladový prostor na dialyzační potřeby, i) čisticí místnost, j) místnost pro náhradní dialyzační přístroje a opravu dialyzačních přístrojů. Plocha na jedno lůžko musí být minimálně 9 m2. 1.27. Neurochirurgie Vybavení: a) neurologické kladívko, b) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop. 1.28. Neurologie Vybavení: a) neurologické kladívko, b) páskový metr, c) ladičky, d) elektroencefalograf, pokud není elektroencefalografie zajištěna na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, e) elektromyograf, pokud není elektromyografie zajištěna na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.29. Neuroradiologie Vybavení: a) počítač s připojením na úložiště dat pro digitální přenos obrazů, b) neurologické kladívko, c) páskový metr, d) ladičky. 1.30. Nukleární medicína Nejsou zvláštní požadavky na vybavení. 1.31. Oftalmologie Vybavení: a) křeslo s vyšetřovací lampou, b) sedačka otáčecí, c) oftalmoskop přímý, d) automatický refraktometr nebo skiaskopické lišty a zrcátko, e) lampa štěrbinová, f) oční tonometr, g) optotypy, h) perimetr, i) brýlová skříň, j) zařízení k zatemnění oken. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, pokud není nitrooční tlak měřen jinak než impresně. 1.32. Ortopedie Vybavení: a) stůl vyšetřovací, b) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, c) sonograf, pokud je prováděno preventivní vyšetření kyčlí u kojence a pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.32.1. Ortopedická protetika Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) podobaroskop, c) plantograf, d) destičky různé výšky, e) olovnice, f) úhloměr, g) páskový metr. 1.33. Otorinolaryngologie Vybavení: a) křeslo vyšetřovací polohovací, b) sedačka otáčecí, c) optická zařízení k vyšetření nosu a krku, d) mikroskop vyšetřovací, e) tympanometr, pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, f) kauter, g) odsávačka, h) sady ORL nástrojů. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko. Pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, zřizuje se tichá komora vybavená audiometrem. 1.34. Paliativní medicína a léčba bolesti Vybavení: a) dávkovač stříkačkový, b) pulzní oxymetr, c) glukometr, d) odsávačka, e) páskový metr. 1.34.1. Stacionář léčby bolesti Vybavení: a) lůžko, lehátko nebo křeslo, b) infuzní stojan, c) infuzní pumpa nebo dávkovač stříkačkový, d) pulzní oxymetr, e) odsávačka. 1.35. Plastická chirurgie Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.15 této přílohy. 1.36. Pneumologie a ftizeologie Vybavení: a) spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, b) inhalátor, c) pulzní oxymetr, d) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, e) RTG přístroj, pokud není radiodiagnostické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.37. Popáleninová medicína Vybavení: a) polohovací hydraulický převazový stůl, b) sprchovací křeslo nebo lůžko, c) očistná sprcha. Pokud je zřízen zákrokový sál, je jeho vybavení shodné s vybavením uvedeným v části I.A bodech 7 a 10 této přílohy a dále ve vybavení musí být a) elektrokoagulační přístroj, b) vyhřívací podložka. 1.38. Pracovní lékařství Vybavení: a) spirometr pro vyšetření křivky průtok - objem, b) vybavení pro vodní chladové testy, c) pletysmograf prstový, d) screeningový audiometr, pokud není vyšetření audiometrie zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, e) EKG přístroj, f) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, g) optotypy. 1.39. Praktické lékařství pro děti a dorost Vybavení: a) váha pro kojence, b) páskový metr, c) optotypy, d) odsávačka, e) pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence. Čekárna musí mít minimální plochu 10 m2 . 1.40. Psychiatrie Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko. 1.40.1. Denní stacionář s psychiatricko - psychoterapeutickou péčí Zřizuje se: a) místnost pro skupinovou psychoterapii, b) denní místnost pro pacienty. 1.40.2. Pracoviště psychiatrické krizové péče Vybavení: - signalizační zařízení. Zřizuje se: a) místnost pro poskytování telefonické krizové intervence s minimální plochou 6 m2, b) místnost pro pacienty s minimální plochou 12 m2, která musí být vybavena minimálně 2 lůžky, c) místnost pro skupinovou psychoterapii s minimální plochou 15 m2, d) denní místnost pro pacienty. 1.41. Radiační onkologie Vybavení: a) EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, b) glukometr, c) infuzní stojan. Pokud je zřízen onkologický stacionář, je jeho vybavení shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.21.1 této přílohy. 1.42. Rehabilitační a fyzikální medicína Vybavení: a) vyšetřovací stůl nebo lehátko s nastavitelnou výškou, b) páskový metr, c) olovnice, d) goniometr, e) neurologické kladívko. 1.42.1. Stacionář rehabilitační a fyzikální medicíny Vybavení: a) vyšetřovací stůl nebo lehátko s nastavitelnou výškou, b) páskový metr, c) olovnice, d) goniometr. Další vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodech 2.3 až 2.6 této přílohy, pokud je poskytována péče ergoterapeuta, fyzioterapeuta, klinického logopeda nebo klinického psychologa. Zřizuje se odpočinková místnost. Všechny prostory musí být řešeny jako bezbariérové. 1.43. Reprodukční medicína Vybavení: a) gynekologický vyšetřovací stůl, b) lehátko, c) sedačka pro lékaře, d) vyšetřovací světlo, e) sonograf s dopplerovským modulem. 1.43.1. Asistovaná reprodukce Zřizuje se: a) zákrokový sál pro odběrové a transferové procedury, jehož vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.A bodech 7 a 10 této přílohy doplněným o - zařízení pro odběr oocytů, b) místnost pro sledování pacientů po zákroku vybavená lůžkem, c) místnost pro odběr spermatu masturbací vybavená - umyvadlem, - židlí nebo křeslem, d) laboratoř vybavená - náhradním zdrojem elektrické energie, - 2 kultivačními boxy, - laminárním boxem, - preparačním stereomikroskopem pro práci s oocyty a embryi, - invertovaným mikroskopem, - laboratorním mikroskopem, - kryokonzervačním zařízením, - centrifugou, - mikromanipulátorem. 1.44. Revmatologie Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) páskový metr, c) goniometr. 1.45. Sexuologie Vybavení: a) gynekologický vyšetřovací stůl, pokud není somatické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, b) testimetr, c) optický mikroskop s příslušenstvím pro hodnocení spermiogramu. 1.46. Tělovýchovné lékařství Vybavení: a) měřidlo pro měření antropometrických parametrů, b) ergometr, c) EKG přístroj s programem pro ergometrii, d) defibrilátor, e) spirometr pro vyšetření křivky průtok - objem. 1.47. Urologie Vybavení: a) urologický vyšetřovací stůl, b) cystoskop s příslušenstvím, c) sonograf se snímačem abdominálním, snímačem transrektálním a snímačem pro malé části (k vyšetření skróta), pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, d) nástroje k odběru studené biopsie, e) extrakční kleště, f) sada kalibračních bužií, dilatačních uretrálních cévek a katetrů, g) zařízení pro biopsii s příslušenstvím, h) uroflowmetr, i) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, j) urodynamická aparatura, pokud není invazivní urodynamické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 1.48. Vnitřní lékařství Vybavení: a) EKG přístroj, b) glukometr, pokud není vyšetření hladiny glukózy zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, c) sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, d) infuzní stojan. 1.49. Všeobecné praktické lékařství Vybavení: a) optotypy, b) vybavení k určení barvocitu, c) glukometr. Čekárna musí mít minimální plochu 10 m2 . 1.50. Zubní lékařství Vybavení: a) stomatologická souprava s křeslem, b) vyšetřovací svítidlo, c) plivátko, d) přívod stlačeného vzduchu a odsávání, e) separátor odpadních vod - odlučovač amalgámu, f) stabilní RTG přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém, pokud není vyšetření RTG přístrojem zubním zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele v témže objektu po celou dobu ordinačních hodin, g) RTG zařízení zubní panoramatické (ortopantomograf) a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém, pokud není vyšetření ortopantomografem zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, h) temná komora, pokud není automatizované vyvolávání filmů nebo digitální (bezfilmový) systém a je-li ordinace vybavena RTG přístrojem zubním nebo ortopantomografem. Nevyžaduje se omyvatelný povrch stěn do výšky 180 cm; dále se nevyžaduje vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr a přebalovací stůl. Nezřizuje se zákrokový sál. 1.50.1. Ortodoncie Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.50 této přílohy doplněným o - RTG zařízení pro zhotovování dálkových snímků, pokud není radiodiagnostické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. Nevyžaduje se separátor odpadních vod - odlučovač amalgámu. 2. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť podle nelékařských zdravotnických povolání 2.1. Adiktolog Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.25 této přílohy. 2.2. Dentální hygienistka Vybavení: a) stomatologická souprava s křeslem, b) vyšetřovací svítidlo, c) plivátko, d) přívod stlačeného vzduchu a odsávání. Toto vybavení se nevyžaduje, pokud dentální hygienistka pouze vychovává a instruuje pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, stanovuje úroveň individuální hygieny, provádí nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontroluje jejich účinnost a provádí kolektivní zdravotněvýchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a racionální výživu. Dále se nevyžaduje vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr. 2.3. Ergoterapeut Vybavení: a) vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou nebo polohovací lůžko, b) pomůcky pro vyšetření čití, c) pomůcky pro nácvik úchopů a jemné motoriky, d) pomůcky pro nácvik motoriky, hybnosti a soběstačnosti, e) pomůcky pro nácvik kognitivních funkcí, f) páskový metr, g) stopky, h) zrcadlo. Nevyžaduje se tonometr a fonendoskop. 2.4. Fyzioterapeut Jednotlivá pracoviště jsou vybavena podle druhu terapie, nevyžaduje se tonometr a fonendoskop. 2.4.1. Individuální fyzioterapie Vybavení: a) místnost pro individuální pohybovou léčbu s minimální plochou 10 m2, b) vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou, c) zrcadlo, d) 2 osobní váhy nášlapné. 2.4.2. Skupinová pohybová léčba Vybavení: a) tělocvična s plochou 5 m2 na 1 pacienta; minimální plocha tělocvičny činí 13 m2, b) žíněnky nebo podložky na cvičení. 2.4.3. Pohybová léčba pomocí přístrojů Vybavení: a) pracoviště s plochou 5 m2 na 1 pacienta; minimální plocha pracoviště činí 8 m2, b) přístroje podle druhu terapie - pro posilování, nácvik chůze a hybnosti. 2.4.4. Pohybová léčba v rehabilitačním bazénu Vybavení: a) bazén s plochou 6 m2 na 1 dospělého pacienta a 4 m2 na 1 dítě, b) sprcha a prostor pro odložení oděvu. 2.4.5. Fyzikální terapie Vybavení: a) pracoviště s plochou 6 m2 na 1 pacienta, b) lehátko s minimální výškou 60 cm nebo židle s opěrkou, c) stolek pro umístění přístroje, d) přístroje pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace a ovlivnění trofiky a svalového tonu, vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů, e) přístroje pro aplikaci magnetoterapie, pokud je tato terapie poskytována, f) přístroje pro aplikaci fototerapie, pokud je tato terapie poskytována, g) přístroje pro aplikaci termoterapie, pokud je tato terapie poskytována. 2.4.6. Vodoléčba Vybavení: a) zařízení pro aplikaci lokální i celotělové hydroterapie, b) vířivky pro dolní nebo horní končetiny, c) zařízení pro podvodní masáž nebo katedra pro skotské střiky, d) sprcha a prostor pro odložení oděvu. 2.5. Klinický logoped Vybavení: a) zařízení pro zvukovou nahrávku, b) výpočetní technika a software pro komunikaci s pacientem a trénink komunikace, c) pomůcky pro klinicko - logopedickou intervenci, d) rotavibrátor, e) bzučák, f) zrcadlo. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, skříň na léčivé přípravky, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr. 2.6. Klinický psycholog Vybavení: a) pracoviště s minimální plochou 10 m2; pokud je prováděna skupinová nebo rodinná psychoterapie, činí minimální plocha pracoviště 15 m2, b) pomůcky pro klinicko-psychologická vyšetření. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, skříň na léčivé přípravky, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr. 2.7. Nutriční terapeut Vybavení: a) základní měřič bioimpedance, pokud není měření bioimpedance zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, b) výpočetní technika a software pro výpočet nutričních hodnot, c) páskový metr. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko a fonendoskop. 2.8. Optometrista Vybavení: a) vyšetřovací křeslo s lampou, b) brýlová skříň, c) štěrbinová lampa, d) optotypy, e) vybavení k určení barvocitu, f) zácvikový stolek se zrcadlem a osvětlením, g) přístroj na měření zakřivení oční rohovky, h) fokometr, i) skiaskop nebo autorefraktometr, j) zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop a osobní váha. 2.9. Ortoptista Vybavení: a) vyšetřovací křeslo, b) optotypy, c) troposkop nebo synoptofor, d) prismata, e) CAM stimulátor, f) stereoskop, g) Bagoliniho skla, h) HB test, pokud není součástí synoptoforu, i) cheiroskop, j) fixační světlo, k) pomůcky pro pleoptiku. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop a osobní váha. 2.10. Porodní asistentka 2.10.1. Pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody Vybavení: a) přístroj pro detekci ozev plodu, b) jednorázové pomůcky k vyšetření těhotné ženy. Pokud se zřizuje místnost pro cvičení těhotných žen, musí mít plochu 5 m2 na 1 těhotnou ženu; minimální plocha místnosti činí 10 m2. 2.10.2. Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody Pracoviště musí být situováno tak, aby bylo možné zahájit a) provedení porodu císařským řezem nebo operaci směřující k ukončení porodu nejdéle do 15 minut od zjištění komplikace porodu a b) péči o patologického novorozence bezprostředně po porodu, a to ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I. a v části II. bodech 1.8 a 1.18 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Zřizuje se místnost pro vedení porodu, místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu a sprcha. Místnost pro vedení porodu musí mít minimální plochu 15 m2, podlahy, stropy i stěny musí být odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci. Místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha místnosti činí 8 m2. Vybavení místnosti pro vedení porodu: a) porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu, b) operační svítidlo u porodního místa, c) sterilní svorka nebo gumička na pupečník, d) sterilní nůžky, e) kardiotokograf, f) pulzní oxymetr, g) odsávačka, h) laryngoskop a pomůcky k zajištění dýchacích cest, i) lůžko pro ženu po porodu, j) prostor a plocha pro ošetřování novorozenců, k) váha pro novorozence, l) páskový metr, m) zdroj medicinálního kyslíku. 2.11. Zrakový terapeut Vybavení: a) vyšetřovací křeslo, b) světelný panel stolní nebo přenosný, c) luxmetr, d) světelný optotyp řádkový pojízdný nebo nástěnný, e) stolní kamerová nebo digitální televizní lupa, f) sada speciálních optických pomůcek, pokud jsou využívány k provádění zrakového výcviku, g) brýlová skříň, h) zařízení k zatemnění oken. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr. II. Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod 1. Pracoviště jsou zřizována jako uzavřená oddělení, kde do vyhrazených prostor nebo do prostor označených jako sledované nebo kontrolované pásmo je omezen vstup osob, které tam nepracují. 2. Pracoviště se mohou sdružovat do funkčních celků provozně uspořádaných tak, že mají společné vedlejší provozní prostory a společně zajišťují provozní činnosti. Taková pracoviště umožňují multioborové sdílení technologií. 3. Pracoviště jsou vybavena nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a výpočetní technikou podle používaných technologií - počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí. Jednotné úložiště dat může být společné pro celé zdravotnické zařízení. 4. Pracoviště jsou dále vybavena léčivými přípravky a pomůckami pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouškou nebo samorozpínacím vakem včetně masky, vzduchovody, rukavicemi, výbavou pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu. 5. Základní provozní prostory pracovišť jsou: a) vyšetřovna, b) technické zázemí vyšetřovny, tj. pracovní místo, ze kterého se ovládají zdroje ionizující záření, c) čekárna, d) WC pro pacienty, e) umývárna instrumentária, pokud je zřízena, f) přípravna pacienta před výkonem, pokud je zřízena, g) prostor pro příjem žádanek, pokud je zřízen, h) prostor pro popis a vyhodnocování snímků, pokud je zřízen, i) prostory pro zpracování RTG filmového materiálu, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy, j) sklad, pokud je zřízen, k) archiv zdravotnické dokumentace, pokud není využíván jednotný archiv zdravotnického zařízení. 6. Vedlejší provozní prostory pracovišť jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), b) prostory pro skladování zdravotnického materiálu, c) prostory pro skladování použitého prádla, d) prostory pro skladování čistého prádla, e) prostory pro úklidové a dezinfekční prostředky, pokud jsou zřízeny, f) místnost pro shromažďování nebezpečného odpadu, pokud je zřízena, g) místnost pro odpočinek, pokud je zřízena, h) prostor pro skladování chemických látek, pokud je zřízen. Pokud jsou pracoviště součástí zdravotnického zařízení, které je zároveň zařízením ústavní péče, mohou být vedlejší prostory společné. 7. Vyšetřovna musí mít minimální plochu, která odpovídá typu přístroje a technologii podle jiného právního předpisu. 8. Pracovní místo, ze kterého se ovládají zdroje ionizujícího záření, musí být odděleno od vyšetřovny, ve které je umístěn zdroj ionizujícího záření. Tento požadavek se nevztahuje na zubní RTG, mobilní RTG, mamograf, kostní denzitometr a RTG přístroje na operačních sálech. 9. Podlaha místností, kde se manipuluje s radiofarmaky, musí být opatřena omyvatelným antistatickým povrchem. 10. Umývárna instrumentária musí mít minimální plochu 7 m2. 11. Přípravna pacienta před výkonem musí mít minimální plochu 10 m2. Vybavení: a) umyvadlo a na provozně nutných místech výlevka, b) chladicí prostory v rozsahu potřebném k zajištění provozu, c) prostor pro ukládání instrumentária, léčivých přípravků a kontrastních látek. 12. Prostor pro popis a vyhodnocování snímků se zřizuje, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy. 13. Prostor pro ukládání chemických látek se zřizuje, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy. 14. Pokud jsou na vybavení jednotlivých pracovišť další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky. B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod 1. Skiagrafické pracoviště Vybavení: a) skiagrafický přístroj, b) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. 2. Skiaskopické pracoviště Vybavení: a) skiaskopicko - skiagrafický komplet, b) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. 3. CT pracoviště Vybavení: a) výpočetní tomograf (CT), b) tlakový injektor, c) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. 4. Mamografické pracoviště Vybavení: a) mamografický přístroj, b) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. 5. Ultrazvukové pracoviště Vybavení: a) sonograf, b) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. 6. Pracoviště magnetické rezonance Vybavení: a) přístroj magnetická rezonance, b) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. 7. Angiografické pracoviště a pracoviště intervenční radiologie Vybavení: a) angiografický přístroj, b) tlakový injektor, c) monitor vitálních funkcí, d) defibrilátor, e) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. 8. Pracoviště nukleární medicíny Vybavení: a) minimálně jeden z následujících přístrojů: scintilační kamera SPECT (jednofotonová emisní tomografie), PET (pozitronová emisní tomografie), hybridní zobrazovací systém SPECT/CT (jednofotonová emisní tomografie/ počítačová tomografie), PET/CT (pozitronová emisní tomografie/ počítačová tomografie), SPECT/low dose CT (jednofotonová emisní tomografie s režimem pro snížení dávky záření), b) EKG přístroj s programem pro ergometrii, ergometr a defibrilátor, pokud se provádějí zátěžové testy, c) injektor CT kontrastních látek, pokud je pracoviště vybaveno hybridním přístrojem s diagnostickým CT, d) infuzní pumpa, e) infuzní stojan, f) archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. Pokud jsou aplikována radiofarmaka, je pracoviště dále vybaveno a) zařízením pro měření dávkového příkonu a povrchové kontaminace, b) zařízením pro měření aktivity radiofarmak, c) sprchou a umyvadlem. Pokud jsou aplikována radiofarmaka, zřizuje se a) místnost pro aplikaci radiofarmak, b) místnost pro přípravu radiofarmak, pokud jsou na pracovišti připravována, c) místnost pro radioaktivní odpad, pokud není jeho umístění zajištěno na jiném pracovišti podle jiného právního předpisu^6), d) oddělené WC a čekárna pro pacienty, kterým bylo aplikováno radiofarmakum. III. Laboratorní pracoviště A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť 1. Laboratorní pracoviště jsou zřizována jako uzavřená oddělení; osoby, které tam nepracují, mohou vstupovat pouze do vyhrazených prostor. 2. Základní provozní prostory laboratorního pracoviště jsou: a) laboratoř, b) prostor pro příjem materiálu, c) odběrová místnost nebo box, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu, d) umývárna skla, pokud je zřízena, e) čekárna, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu, f) WC pro pacienty, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu. 3. Vedlejší provozní prostory laboratorního pracoviště jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), b) prostor pro skladování zdravotnického materiálu, c) prostor pro skladování kontejnerů s biologickým materiálem určeným k likvidaci, d) prostor pro skladování použitého prádla, e) prostor pro skladování čistého prádla, f) místnost pro odpočinek zaměstnanců, g) prostor pro skladování chemických látek. 4. Prostory určené pro manipulaci s biologickým materiálem musí mít omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 150 cm a povrch nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. 5. Laboratoř musí mít minimální plochu 6 m2 na 1 pracovní místo, na každé další pracovní místo se plocha zvyšuje o 2 m2. Vybavení: a) umyvadlo a dřez nebo výlevka, b) laboratorní stůl, c) chladicí zařízení, d) zařízení pro přípravu vzorků, pokud to provoz laboratoře vyžaduje, e) zařízení pro měření teploty prostředí, pokud to provoz laboratoře vyžaduje, f) zdroj destilované či deionizované vody, pokud to provoz laboratoře vyžaduje, g) horkovzdušný sterilizátor nebo sušárna na sklo, pokud to provoz laboratoře vyžaduje, h) vybavení pro alikvotaci vzorků, pokud to provoz laboratoře vyžaduje nebo alikvotace není zajištěna v prostoru pro příjem materiálu. 6. Prostor pro příjem materiálu musí mít minimální plochu 5 m2. Vybavení: a) umyvadlo, b) stůl laboratorní. 7. Umývárna skla se zřizuje, pokud se nepracuje výhradně s jednorázovým materiálem; musí mít minimální plochu 5 m2. 8. Odběrová místnost nebo box musí mít minimální plochu 5 m2 na jedno odběrové křeslo, na každé další odběrové křeslo se plocha zvyšuje o 3 m2. Vybavení: a) umyvadlo, b) odběrové křeslo nebo lehátko pro pacienta, c) zástěna, pokud se odebírá materiál z tělních dutin, d) pojízdná sedačka pro zdravotnického pracovníka, e) stůl laboratorní nebo manipulační plocha. 9. Pokud je v laboratoři odebírán biologický materiál pacientům, pracoviště musí být vybaveno léčivými přípravky a pomůckami pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouškou nebo samorozpínacím vakem včetně masky, vzduchovody, rukavicemi, výbavou pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu. 10. Laboratorní pracoviště uvedená v části III.B bodech 1 až 8 této přílohy se mohou sdružovat do funkčních celků provozně uspořádaných tak, že mají společné vedlejší provozní prostory a společně zajišťují provozní činnosti (víceoborová laboratorní pracoviště). Taková pracoviště umožňují multioborové sdílení technologií. 11. Laboratorní přístrojová technika jednotlivých laboratoří musí odpovídat prováděnému spektru analýz. 12. Pracoviště musí být vybavena nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a výpočetní technikou podle používaných technologií. 13. Požadavky na provoz pracovišť, kde se nakládá a zachází s transfuzními přípravky, stanoví jiné právní předpisy^7). 14. Pokud jsou na vybavení jednotlivých laboratorních pracovišť další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky. B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť 1. Klinická biochemie Vybavení: a) odstředivky, b) biochemický analyzátor, c) mikroskop, d) analyzátor imunochemický, e) zařízení pro elektroforézu. 2. Lékařská mikrobiologie 2.1. Pracoviště bakteriologie, mykologie, parazitologie a virologie Vybavení: a) mikroskop pro světelnou mikroskopii, b) autokláv, c) laminární box nebo box pro práci s infekčním agens, d) termostaty, z toho alespoň jeden se zvýšenou tenzí CO2, pokud není laboratoř vybavena přístrojem pro kultivaci se zvýšenou tenzí CO2, e) mrazicí box, f) přístroj pro měření denzity mikrobiálních suspenzí, g) přístroj pro hemokultivaci, pokud je zajišťována služba pro ústavní péči, h) ELISA technologie, pokud jsou prováděna sérologická vyšetření, i) zařízení pro prostorovou dekontaminaci. 3. Hematologie a transfuzní lékařství 3.1. Klinická hematologie Vybavení: a) mikroskop pro světelnou mikroskopii, b) analyzátor krevního obrazu, c) koagulometr, d) odstředivka, e) zařízení k promíchání krevních vzorků, f) pomůcky k barvení, g) temperovaná vodní lázeň nebo termostat. 3.2. Transfuzní lékařství Vybavení: a) centrifuga, b) systém pro imunohematologickou analýzu. 4. Alergologie a klinická imunologie Vybavení: a) mikroskop pro světelnou a fluorescenční mikroskopii, b) biochemický nebo imunochemický analyzátor, c) ELISA technologie, d) odstředivka. 5. Cytologie Vybavení: a) mikroskop pro světelnou a fluorescenční mikroskopii, b) barvicí automat. 6. Lékařská genetika Vybavení: a) laminární box, b) zařízení pro elektroforetické metody, c) systém pro PCR, d) ELISA technologie, e) zařízení pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin. 6.1. Cytogenetika Vybavení: a) zařízení pro zpracování a barvení preparátů, b) laminární box nebo box pro práci s infekčním agens, c) centrifuga, d) mikroskop. 6.2. Molekulární genetika Vybavení: a) box pro práci s infekčním agens, b) přístroje pro detekci nukleových kyselin, c) termocykler, d) RT termocykler (přístroj pro měření v reálném čase), e) centrifuga. 7. Klinická farmakologie Vybavení: a) odstředivka, b) systém pro imunochemické nebo biochemické stanovení hladin léčiv a drog, c) chromatografické systémy. 8. Toxikologie Vybavení: a) odstředivka, b) systém pro imunochemické nebo biochemické stanovení hladin léčiv a drog, c) chromatografické systémy. 9. Víceoborová laboratoř Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části III.B bodech 1 až 8 této přílohy podle oborů, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány. 10. Nukleární medicína Vybavení, pokud se provádí imunoanalýza: a) imunoanalytický analyzátor nebo multikrystalový gamačítač, b) odstředivka, c) chladnička, d) mrazicí box, e) měřič kontaminace, pokud se v laboratoři pracuje s radioaktivními látkami. Uchovávání radioaktivních a ostatních přípravků v chladničce a mrazicím boxu musí být řešeno odděleně. Zřizuje se místnost pro skladování radioaktivního odpadu, pokud není jeho skladování zajištěno na jiném pracovišti podle jiného právního předpisu^6). 11. Zubní laboratoř Vybavení: a) zubotechnický stůl s odsáváním pro každé pracovní místo, b) kahan, c) leštička, d) bruska na sádru, e) polymerátor, f) mikromotor, g) sádrovací stůl, h) digestoř, i) dřez. Laboratoř musí mít minimální plochu 8 m2. V laboratoři, kde se zpracovávají kovy, se zřizuje samostatná přístrojová místnost, která musí mít minimální plochu 8 m2; vybavení se doplňuje o a) váhu, b) vypalovací pec, c) pískovač, d) licí přístroj, e) kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu umístěný mimo laboratoř. IV. Jiná pracoviště 1. Pracoviště soudního lékařství Základní provozní prostory pracoviště jsou: a) pitevna, b) prostor pro příjem a výdej zemřelých, c) prostor chladicích zařízení a mrazicích boxů pro zemřelé, d) histologická laboratoř, e) toxikologická laboratoř, f) sérologická laboratoř, pokud je zřízena, g) administrativní místnost. Vedlejší provozní prostory pracoviště jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4) včetně hygienické smyčky, b) místnost pro odpočinek zaměstnanců, c) sklady materiálu, d) sklady čistého a použitého prádla, e) úložiště biologického odpadu, f) úklidová místnost. 1.1. Pitevna Vybavení: a) umyvadlo a dřez nebo výlevka, b) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, c) pitevní stůl, d) soubor nástrojů k pitvě, pila na kosti, pomůcky pro odběr tkání k histologickému, mikrobiologickému a dalším vyšetřením, e) operační svítidlo, f) stolek na orgány, g) instrumentační stolek, h) váhy na orgány, i) vybavení pro fotodokumentaci zemřelých, j) vozík k převážení těl zemřelých. Pitevna musí mít minimální plochu 20 m2. 1.2. Laboratoře Vybavení laboratoří je shodné s vybavením uvedeným v části III.B bodech 1 až 8 této přílohy podle oborů, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány. Další požadavky na vybavení jsou uvedeny dále u jednotlivých laboratoří. 1.2.1. Histologická laboratoř Laboratoř se může členit na úsek laboratoře autoptické, histochemické, imunohistochemické a další. Vybavení: a) umyvadlo a dřez nebo výlevka, b) laboratorní stoly, c) chladnička, d) mrazicí box, e) přikrajovací stůl s odsáváním, f) tkáňový procesor, g) přístroj a pomůcky pro odvodňování materiálu a zalévání do parafinu, h) termostat, i) mikrotom na krájení histologických preparátů, j) laboratorní váhy nebo předvážky, k) pH metr, l) mikroskop, m) zařízení ke zhotovení zmrazených řezů tkání. 1.2.2. Toxikologická laboratoř Laboratoř se člení na úsek vyšetřování alkoholu a těkavých látek v krvi a úsek laboratoře instrumentální a chemické. Vybavení: a) umyvadlo a dřez nebo výlevka, b) laboratorní stoly, c) digestoř, d) laboratorní váhy a předvážky, e) odstředivka, f) chladnička, g) mrazicí box, h) termostat, i) přístrojové vybavení ke stanovení alkoholu, j) přístrojové vybavení pro screening, separaci, průkaz a stanovení těkavých, extraktivních organických a anorganických toxikologicky významných látek, k) uzamykatelná skříň na jedy. 1.2.3. Sérologická laboratoř Vybavení: a) umyvadlo a dřez nebo výlevka, b) laboratorní stůl, c) chladnička, d) mrazicí box, e) termostat, f) laboratorní váhy nebo předvážky, g) centrifuga, h) mikroskop. 2. Pracoviště patologie Základní provozní prostory pracoviště jsou: a) pitevna, b) prostor pro příjem a výdej zemřelých, c) prostor pro příjem bioptického a cytologického materiálu, d) prostor chladicích zařízení pro zemřelé a mrazicích boxů, e) histopatologická laboratoř; laboratoř se může členit na úseky laboratoře autoptické, bioptické, cytologické, molekulárně patologické, imunohistochemické a elektronmikroskopické, f) administrativní místnost. Pitevnu a histopatologickou laboratoř lze zřídit též jako samostatné pracoviště. Vedlejší provozní prostory pracoviště jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4) včetně hygienické smyčky, b) místnost pro odpočinek zaměstnanců, c) sklady materiálu, d) archiv histologických preparátů a parafinových bloků, e) sklady čistého a použitého prádla, f) úložiště biologického odpadu, g) úklidová místnost. 2.1. Pitevna Vybavení: a) umyvadlo a dřez nebo výlevka, b) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, c) pitevní stůl, d) soubor nástrojů k pitvě, pila na kosti, pomůcky pro odběr tkání k histologickému, mikrobiologickému a dalším vyšetřením, e) tkáňový procesor, pokud není v laboratoři, f) operační svítidlo, g) stolek na orgány, h) instrumentační stolek, i) váhy na orgány, j) vybavení pro fotodokumentaci zemřelých, k) vozík k převážení těl zemřelých. Pitevna musí mít minimální plochu 20 m2. 2.2. Histopatologická laboratoř Vybavení: a) umyvadlo a dřez nebo výlevka, b) laboratorní stoly, c) přikrajovací stůl s odsáváním, d) přístroje pro odvodňování materiálu a zalévání do parafinu, e) termostat, f) mikrotom pro krájení histopatologických řezů, g) tkáňový procesor, h) vyhřívací plotna, i) chladnička, j) mrazicí box, k) laboratorní váhy nebo předvážky, l) pH metr, m) laboratorní mikroskop pro kontrolu histologických preparátů, n) mikroskop, o) ultramikrotom a elektronový mikroskop, pokud se provádí elektronová mikroskopie, p) cyklátor, fluorescenční mikroskop a laminární box, pokud se provádí molekulárně patologické vyšetření, q) přístroj pro recyklaci roztoků, pokud se provádí jejich recyklace, r) kryostat, pokud se provádí peroperační diagnostika, s) centrifuga a cytocentrifuga, pokud se provádí cytologická diagnostika, t) fluorescenční mikroskop, pokud se provádí fluorescenční mikroskopie, u) barvicí automat. Laboratoř musí mít minimální plochu 20 m2 a může se členit na úseky. 3. Pracoviště centrální sterilizace Základní provozní prostory pracoviště jsou: a) prostor pro příjem použitého materiálu, b) umývárna pro dekontaminace, c) umývárna pro čisté mytí, d) prostor pro přípravu, balení a sterilizaci, e) prostor pro výdej sterilního materiálu. Vedlejší provozní prostory pracoviště jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), b) sklad materiálu, c) sklad čistého a použitého prádla. Vybavení pracoviště: a) materiálová propust pro příjem a výdej materiálu, b) umyvadlo, c) dřez, d) výlevka, e) stoly setovací, f) stoly pro balení a kontrolu prádla, g) odkapávací stůl, h) transportní systém, i) namáčecí vaničky, j) dekontaminační kontejnery, k) myčka trysková automatická, l) myčka ultrazvuková, m) vzduchové pistole, n) zdroj stlačeného medicinálního vzduchu, o) zdroj destilované nebo demineralizované vody, p) řezačky pro jednorázové obaly, q) svářečky pro jednorázové obaly, r) sterilizátor parní prokládací, s) sterilizátor pro nízkoteplotní sterilizaci. 4. Pracoviště transfuzní služby Požadavky na věcné a technické vybavení pracoviště stanoví jiný právní předpis. 5. ATB středisko Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části III.A této přílohy a dále ve vybavení musí být a) mikroskop pro světelnou mikroskopii, b) autokláv, c) laminární box, d) termostaty, z toho alespoň jeden se zvýšenou tenzí CO2, pokud není laboratoř vybavena přístrojem pro kultivaci se zvýšenou tenzí CO2, e) zařízení pro prostorovou dekontaminaci, f) mrazicí box, g) přístroj pro měření denzity mikrobiálních suspenzí, h) přístroj pro hemokultivaci, i) ELISA technologie, j) přístroj pro kvantifikaci výsledků vyšetření citlivosti na ATB. Uvedené vybavení se kromě nábytku pro práci zdravotnických pracovníků nevyžaduje, pokud je zajištěna služba mikrobiologické laboratoře vybavené podle uvedených požadavků na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele. 6. Zdravotnické zařízení domácí péče Zdravotnické zařízení domácí péče se zřizuje jako kontaktní pracoviště. Musí mít minimální plochu 10 m2 a sanitární zařízení pro zaměstnance^4). 6.1. Kontaktní pracoviště všeobecné sestry Vybavení: a) nábytek pro práci všeobecné sestry, b) telefon mobilní. Návštěvní taška všeobecné sestry obsahuje a) tonometr, b) fonendoskop, c) teploměr lékařský, d) pomůcky k odběru biologického materiálu, e) pomůcky pro ošetřování chronických ran, f) pomůcky pro katetrizaci močového měchýře ženy, g) glukometr, h) odsávačku elektrickou, pokud je péče poskytována pacientům s onemocněním plic v terminálním stádiu nebo na domácím ventilátoru, i) irigátor, pokud je péče poskytována pacientům s potížemi při vyprazdňování, j) infuzní pumpu pro enterální a parenterální výživu, pokud je poskytována paliativní péče, k) injekční dávkovač, pokud je poskytována paliativní péče, l) odsávačku, pokud je poskytována paliativní péče, m) sadu dilatátorů a irigační soupravu, pokud je péče poskytována pacientům se stomií, n) pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační roušku nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu. 6.2. Kontaktní pracoviště porodní asistentky Vybavení: a) nábytek pro práci porodní asistentky, b) telefon mobilní. Návštěvní taška porodní asistentky obsahuje a) přístroj pro detekci ozev plodu, b) jednorázové pomůcky k vyšetření těhotné, c) tonometr, d) fonendoskop, e) teploměr lékařský, f) pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, nůžky, pinzety, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu. Použité zkratky: EKG - elektrokardiogram RESP - projevy dechové činnosti NIBP - neinvazivní měření krevního tlaku SpO2 - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie ORL - otorinolaryngologie RTG - rentgenový přístroj HB test - Hering Bielschowski test CA M stimulátor - Campbell stimulátor ATB - antibiotika ELISA - elektroimunoanalýza Příloha 3 Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče na lůžku 1. Základní provozní prostory zdravotnického zařízení jsou: a) zákrokový sál, operační sál nebo místnost pro provádění zdravotních výkonů s minimální plochou 15 m2, b) přípravna pro zdravotní výkony, c) WC a sprcha pro pacienty, d) čekárna, pokud je zřízena, e) místnost pro sledování pacientů po zákroku, f) vyšetřovna nebo ordinace, pokud jsou zřízeny, g) pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno. 2. Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), b) skladové prostory. 3. Přípravnou pro zdravotní výkony se rozumí místnost, kde je připravován pacient k zdravotním výkonům a dále kde jsou připravovány zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a léčivé látky před jejich aplikací pacientovi a vykonávány další činnosti s tím související. Přípravna pro zdravotní výkony musí mít minimální plochu 10 m2. 4. Vybavení zdravotnického zařízení: a) křeslo, lehátko nebo lůžko, b) dřez na mytí pomůcek, je-li prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem, c) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, d) skříň na léčivé přípravky, e) nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné a psychotropní látky nebo přípravky je obsahující^5), f) skříň na nástroje a pomůcky, g) kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické formě, h) chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál, i) infuzní stojan, j) tonometr, k) fonendoskop, l) teploměr lékařský, m) osobní váha, n) výškoměr, o) léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení, prostředky k zajištění žilního vstupu a odsávačka, p) sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů, q) kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje, r) kontejner na použitý materiál, s) instrumentační stolek, t) počítač a tiskárna, u) lokální svítidlo, v) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), w) zdroj medicinálního kyslíku, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, x) defibrilátor, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, y) připojení na náhradní zdroj elektrické energie. Další vybavení musí odpovídat druhu a rozsahu prováděných zdravotních výkonů. 5. Místnost pro sledování pacientů po zákroku musí mít minimální plochu 8 m2, minimální plocha na každé další lůžko je 5 m2; místnost musí mít přímé denní osvětlení. 6. Požadavky na věcné a technické vybavení operačního sálu jsou uvedeny v části I. bodech 22 a 23 přílohy č. 4 k této vyhlášce. 7. Požadavky na věcné a technické vybavení zákrokového sálu jsou uvedeny v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce. 8. WC musí být řešeno bezbariérově. 9. Pokud je péče poskytována dětem, musí být věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení přizpůsobeno těmto pacientům. Použité zkratky: EKG - elektrokardiogram RESP - projevy dechové činnosti NIBP - neinvazivní měření krevního tlaku SpO2 - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie Příloha 4 Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče 1. Základní provozní prostory lůžkového oddělení jsou: a) pokoje pro pacienty, b) vyšetřovny, c) pracoviště sester, d) pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno, e) WC a sprcha pro pacienty, f) šatna pro pacienty, pokud je zřízena, g) koupelna pro pacienty, pokud je zřízena, h) denní místnost pro pacienty, která může sloužit jako jídelna pro chodící pacienty, pokud je zřízena, i) mléčná kuchyně na dětských odděleních kde je poskytována péče kojencům a novorozencům, pokud je zřízena. 2. Vedlejší provozní prostory lůžkového oddělení jsou: a) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), b) skladovací prostory, c) prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu, d) místnost pro odpočinek zaměstnanců, pokud je zřízena, e) místnost pro zemřelé, pokud je zřízena. .3 Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha pokoje musí být 8 m2. U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, lokální osvětlení a komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít přímé denní osvětlení. Každý pokoj musí mít umyvadlo, pokud nemá návaznost na koupelnu, sprchu nebo WC vybavené umyvadlem, a dále vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů, pokud není zřízena jídelna samostatně. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb pacienta a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky. 4. Pokud je ústavní péče poskytována dětem, musí být přizpůsobena velikost lůžek těmto pacientům. 5. Pokoje pro novorozence, kojence a děti do 3 let věku musí být technicky upraveny tak, aby byla zajištěna vizuální kontrola pacienta z pracoviště sestry, pokud se nejedná o hospitalizaci pacienta s průvodcem na jednom pokoji. Vybavení: a) přebalovací stůl, b) dětská vanička, c) váha. 6. Pokoje pro pacienty v lázeňských léčebnách nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech vybavených pouze pro ubytování (ubytování hotelového typu). 7. Vyšetřovna musí mít minimální plochu 8 m2. Vybavení: a) nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků, b) vyšetřovací lehátko nebo lůžko, c) umyvadlo. 8. Vybavení pracoviště sester: a) nábytek pro činnost sester, b) pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu, c) plocha pro manipulaci s biologickým materiálem, d) komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, e) umyvadlo, f) dřez pro mytí a čištění pomůcek. 9. Pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí být vybaveno nábytkem pro činnost těchto pracovníků. 10. WC pro pacienty se zřizují odděleně pro muže a ženy a musí být řešeny bezbariérově. 11. Koupelna určená pro pacienty částečně nebo zcela imobilní může sloužit pacientům z několika oddělení; koupelna musí být vybavena zvedákem nebo sprchovacími pojízdnými lůžky. 12. Šatna pro pacienty může být nahrazena uzamykatelnými skříněmi. 13. Šatny pro zaměstnance mohou být společné pro několik oddělení nebo mohou být zřízeny šatny centrální. 14. Skladové prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace. Tyto prostory mohou být společné pro několik oddělení. 15. Prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo výlevkou a myčkou. 16. Místnost pro zemřelé může být společná pro několik oddělení. 17. Mléčná kuchyně na dětských odděleních pro novorozence a kojence, herna a učebna mohou být společné pro více dětských oddělení v rámci jednoho zdravotnického zařízení. 18. Prostory lůžkových oddělení včetně chodeb musí být řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Tento požadavek se nevztahuje na vedlejší prostory. 19. Vybavení lůžkového oddělení: a) lůžka a stolky pro pacienty, b) defibrilátor, c) EKG přístroj, d) odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua, e) pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, f) infuzní pumpa, g) dávkovač stříkačkový, h) zdroj medicinálního kyslíku, i) zvedací zařízení pro imobilní pacienty, pokud jsou hospitalizováni, j) léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu, k) resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků, l) sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů, m) skříň na léčivé přípravky, n) chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál, o) nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující^5), p) nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech pracovištích, q) transportní lehátko nebo stretcher pro převoz pacientů, r) glukometr, s) tonometr, t) fonendoskop, u) teploměr lékařský, v) infuzní stojan, w) mobilní vyšetřovací svítidlo, x) osobní váha a výškoměr, y) počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna. Jednotné úložiště dat může být společné pro celé zdravotnické zařízení, z) připojení na náhradní zdroj elektrické energie. 20. Defibrilátor, EKG přístroj, odsávačka, pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, infuzní pumpa, dávkovač stříkačkový, glukometr a zdroj medicinálního kyslíku nemusí být přímo na lůžkovém oddělení, ale musí být snadno dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, pokud není dále uvedeno jinak. 21. Pokud je ve zdravotnickém zařízení poskytována péče dětem, musí být vybavení lůžkového oddělení přizpůsobeno těmto pacientům. 22. Pokud je péče poskytována v oborech, kde se provádějí operační výkony, zřizuje se operační sál, který musí splňovat tyto požadavky: a) minimální plocha činí 20 m2, b) podlahy, stropy a stěny jsou snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, podlahy mají antistatickou úpravu, c) klimatizace s filtrací vzduchu musí zajistit mikrobiologickou čistotu vzduchu odpovídající prováděným operačním výkonům, d) má připojení na náhradní zdroj elektrické energie, e) má instalovány vývody elektřiny a médií. Při operačním sále se zřizuje: a) umývárna a prostor pro podávání anestézie; tyto prostory mohou být společné pro více operačních sálů, b) prostory pro přísálovou sterilizaci, pokud není ve zdravotnickém zařízení centrální sterilizace, c) prostory pro přípravu instrumentária, dekontaminaci nástrojů, případně pro uložení anesteziologických pomůcek a materiálu a sklad sterilního materiálu, d) hygienická smyčka. Materiálové filtry oddělující operační sál od sousedních prostor musí být situovány tak, aby byla zaručena jednosměrnost pohybu materiálu. 23. Vybavení operačního sálu: a) operační stůl s příslušenstvím, b) operační lampa a satelit nebo dvojité operační svítidlo, c) anesteziologický přístroj včetně odsávání odpadu anesteziologických plynů, d) defibrilátor, pokud jsou prováděny výkony v celkové anestezii nebo centrální blokádě, e) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), pokud jsou prováděny výkony v celkové anestezii nebo centrální blokádě, f) elektrická odsávačka nebo zdroj vakua, g) elektrochirurgický generátor, h) instrumentační stolek, i) kontejnery na sterilní materiál a na sterilní nástroje, j) kontejner na použitý operační materiál, k) infuzní pumpa, l) dávkovač stříkačkový, m) zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch, n) instrumentárium podle zaměření pracoviště a věku pacientů, o) úložné plochy a pojízdné stolky pro instrumentarium a přístroje. 24. Pokud je poskytována péče ve dvou nebo více oborech, kde se provádějí operační výkony, musí operační sál splňovat požadavky na vybavení stanovené pro každý obor poskytované péče. 25. Pokud je poskytována péče ve dvou nebo více oborech, kde se provádějí operační výkony, mohou se vytvářet komplexy více operačních sálů se společným zázemím (např. přísálová sterilizace a příprava instrumentária). 26. Pokud je zřízeno pracoviště pro komunikaci s územním zdravotnickým operačním střediskem zdravotnické záchranné služby, musí být vybaveno radiostanicí pro komunikaci s výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby, počítačem s tiskárnou a být připojeno na náhradní zdroj elektrické energie. 27. Pokud je zřízen zákrokový sál, musí splňovat požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce. 28. Pokud zdravotnické zařízení poskytuje ústavní i ambulantní péči, připouští se společné přístrojové vybavení lůžkového oddělení a pracovišť ambulantní péče - ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pracovišť radiologie a zobrazovacích metod a laboratorních pracovišť. 29. Připouští se spojený lůžkový fond jednotlivých oborů za podmínky splnění požadavků na věcné a technické vybavení v rozsahu poskytované péče v daném oboru. 30. Pokud jsou přijímány na lůžkové oddělení děti s průvodcem, musí být zdravotnické zařízení k ubytování průvodce věcně vybaveno. 31. Pokud je ve zdravotnickém zařízení poskytována péče v oboru, který není uveden v části II. této přílohy, musí být splněny požadavky na věcné a technické vybavení stanovené pro obor, který je tomuto oboru věcně nejbližší. 32. Pokud jsou na vybavení lůžkových oddělení a operačních sálů další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky v návaznosti na obor péče. II. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče 1. Ústavní standardní péče 1.1. Angiologie Vybavení: a) ultrazvukový indikátor průtoku, b) sonograf s dopplerovským modulem, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, c) pletysmograf, d) angiografické RTG zařízení, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. 1.2. Cévní chirurgie Vybavení: a) ultrazvukový indikátor průtoku, b) mobilní RTG přístroj skiaskopický s C ramenem, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP vícenásobné, Temp), d) autotransfuzní přístroj (cell saver), e) thorako - laparoskopická věž, f) průtokoměr pro peroperační měření. 1.3. Dermatovenerologie Vybavení: a) vana pro léčebné koupele, b) fototerapeutické přístroje, c) mikroskop, d) termostat, e) dermatoskop, f) velkoplošná lupa s osvětlením, g) gynekologický vyšetřovací stůl, pokud je poskytována venerologická péče. 1.4. Dětské lékařství Vybavení: a) monitor vitálních funkcí (EKG/ RESP, NIBP, SpO2), b) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, c) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest. 1.5. Endokrinologie, diabetologie Vybavení: a) sonograf se sondou pro vyšetření štítné žlázy, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, b) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, c) páskový metr. 1.6. Gastroenterologie Vybavení: a) endoskopický stůl nebo polohovací lehátko, b) gastroskop, c) kolonoskop, d) zdroj studeného světla, e) elektrochirurgický generátor, f) základní endoskopická instrumentária. 1.7. Geriatrie Vybavení: a) polohovací lůžka, b) antidekubitní podložky nebo matrace, c) židle s područkami, d) polohovací pomůcky, e) WC židle pojízdná a stabilní, f) chodítko pojízdné nízké a vysoké, g) mechanické pojízdné křeslo, h) pojízdné lůžko do sprchy, i) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, j) pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility. 1.8. Gynekologie a porodnictví Vybavení: a) gynekologický vyšetřovací stůl, b) sedačka pro lékaře, c) kolposkop, d) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, e) kardiotokograf, f) laparoskopická věž, g) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), h) vyšetřovací světlo, i) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, j) pelvimetr. Pokud jsou vedeny porody, zřizuje se porodní sál, který musí mít minimální plochu 18 m2. Vybavení porodního sálu: a) porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu, b) operační svítidlo u porodního místa, c) kardiotokograf - alespoň 1 i pro snímání dvojčat, d) sonograf, e) stolky na nástroje, f) anesteziologický přístroj, g) zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch, h) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), i) lehátko, j) přebalovací stůl pro novorozence, k) novorozenecký box. Vybavení novorozeneckého boxu na porodním sále: a) vyhřívané resuscitační lůžko nebo lůžko, b) laryngoskop, c) instrumentarium pro kanylaci pupečníkové žíly, d) přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou, e) pulzní oxymetr, f) odsávačka dýchacích cest, g) váha pro novorozence, h) měřidlo délky. 1.9. Hematologie a transfuzní lékařství Musí být zajištěna dostupnost služeb laboratoře klinické hematologie a laboratoře transfuzního lékařství splňujících požadavky na vybavení uvedené v části III.B bodě 3.1 a 3.2 přílohy č. 2 k této vyhlášce. 1.10. Hrudní chirurgie Vybavení: a) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, b) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, c) mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem, d) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP, Temp). 1.11. Chirurgie Vybavení: a) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, b) extenční zařízení, c) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, d) mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem, e) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2). Pokud se provádí fixace pomocí sádry, zřizuje se sádrovna, která musí mít minimální plochu 10 m2 a musí být vybavena zařízením pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovacím lehátkem nebo sádrovacím stolem, plochou pro přípravu obvazů, oscilační pilou a sádrovacími nástroji. 1.12. Infekční lékařství Vybavení: a) dávkovač na přípravek k dezinfekci rukou v každém pokoji pacientů, b) dezinfektor podložních mís a močových lahví, c) vstupní a výstupní filtr pro pacienty, d) ochranný systém likvidace odpadů a odpadních vod. 1.13. Kardiochirurgie Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, c) mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem, d) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP vícenásobný, Temp), e) zařízení pro mimotělní oběh, f) zařízení pro ohřev/ochlazování pacienta, g) autotransfuzní přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, h) thorako - laparoskopická věž, pokud není dostupná na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, i) kontrapulzační přístroj, j) echokardiografický sonograf, k) měřič koagulačního času (Hemochron), l) analyzátor krevních plynů, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, m) transfuzní pumpa s vysokým průtokem minimálně 3000 ml/hod. 1.14. Kardiologie Vybavení: a) echokardiografický sonograf, b) ergometr, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, c) EKG přístroj s programem pro ergometrii, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, d) Holter EKG, e) Holter TK, f) kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií a pro intervenční kardiologii, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, g) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, h) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2). 1.15. Klinická onkologie Vybavení: - monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop. V rámci zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele musí být zajištěna péče radiační onkologie. 1.16. Návykové nemoci Vybavení: a) alkotest, b) tester na přítomnost drog, c) pulzní oxymetr, monitor s funkcí pulzní oxymetrie nebo monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. Nevyžaduje se transportní lehátko nebo stretcher a zvedací zařízení pro imobilní pacienty. Dále se nevyžaduje komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou u lůžka, pokud je zajištěn dohled. V rámci zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele musí být zajištěno toxikologické vyšetření moče statim. 1.17. Nefrologie Vybavení: a) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, b) stolní centrifuga, c) mikroskop, d) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop. Pokud je zajišťována péče o peritoneálně dialyzované nemocné, doplňuje se vybavení o a) ohřívač peritoneálních roztoků, b) mincíř nebo digitální váhu pro vážení peritoneálních roztoků. Pokud je zřízen zákrokový sál, musí splňovat požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce. 1.18. Neonatologie Vybavení: a) inkubátor pro standardní péči, b) přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou, c) odsávačka dýchacích cest, d) pulzní oxymetr, e) vybavení pro fototerapii včetně odpovídajícího monitorovacího zařízení, f) váha pro novorozence, g) měřidlo délky. Nevyžaduje se zvedací zařízení pro imobilní pacienty. 1.19. Neurochirurgie Vybavení: a) polohovací lůžka nebo lůžka pro extenzi krční páteře, b) elektroencefalograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, c) elektromyograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, d) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest, e) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, f) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP/ICP vícenásobné, Temp), g) operační mikroskop, h) tříbodový držák hlavy, i) vysokorychlostní vrtačka, j) kavitační chirurgický aspirátor, k) jednotka ohřívací, l) odsávačka s mikroregulací tlaku, m) proplachová bipolární koagulace, n) neurologické kladívko. 1.20. Neurologie Vybavení: a) elektroencefalograf, b) elektromyograf, c) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, d) přístroj pro vyšetření evokovaných potenciálů, e) ladičky, f) neurologické kladívko, g) páskový metr. 1.21. Nukleární medicína Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) vybavení pro odběry, c) zařízení pro měření povrchové kontaminace, d) zařízení pro měření aktivity radiofarmaka v těle pacienta. Zřizuje se: a) místnost pro aplikaci terapeutických radiofarmak, b) místnost pro skladování radioaktivního odpadu, pokud není jeho skladování zajištěno na jiném pracovišti podle jiného právního předpisu^6). Pokoje pro pacienty musí mít vyčleněné samostatné WC a sprchu. 1.22. Oftalmologie Vybavení: a) křeslo s vyšetřovací lampou, b) sedačka otáčecí, c) lampa štěrbinová, d) oftalmoskop, e) statický automatický perimetr, f) automatický refraktometr nebo skiaskopické lišty a zrcátko, g) optotypy, h) oční tonometr, i) brýlová skříň, j) perimetr, k) zařízení k zatemnění oken. 1.23. Orální a maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie Vybavení: a) stomatologická souprava s křeslem, b) RTG přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém, c) RTG přístroj pro konvenční skiagrafii, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, d) RTG zařízení zubní panoramatické (ortopantomograf) a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém, e) elektrochirurgický generátor, f) nástroje pro osteosyntézu kostí, g) fibroskop, h) mikrovrtačka, i) dermatos, j) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, k) nástroj pro chirurgii měkkých tkání v dutině ústní (mukotom). 1.24. Ortopedie Vybavení: a) stůl vyšetřovací, b) extenční zařízení, c) dynamometr, d) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, e) úhlová a délková měřidla, f) zařízení pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovací lehátko nebo sádrovací stůl, plocha pro přípravu obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje, g) ortopedická vrtačka, h) ortopedická pila, i) výstružník (reamer), j) artroskopická sestava, k) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2). 1.25. Otorinolaryngologie Vybavení: a) křeslo vyšetřovací polohovací, b) sedačka otáčecí, c) optická zařízení k vyšetření nosu a krku (epipharyngoskop a zvětšovací laryngoskop), d) mikroskop vyšetřovací, e) zdroj studeného světla, f) tympanometr, g) elektrochirurgický generátor, h) otoskop, i) zařízení pro diafanoskopie, j) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, k) kalorický stimulátor, l) sady ORL nástrojů, m) vybavení na sprej stlačeným vzduchem, n) tichá komora, pokud není audiometrické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, o) audiometr, pokud není audiometrické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. 1.26. Plastická chirurgie Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. 1.27. Pneumologie a ftizeologie Vybavení: a) přístroj pro vyšetřování plicních funkcí, tj. spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem nebo impulzní oscilometr nebo bodypletysmograf, b) flexibilní bronchoskop s příslušenstvím, c) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest, d) inhalátory, e) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, f) zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud není zajištěna dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů. Zřizuje se: a) zákrokový bronchoskopický sál splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce, b) pokoj pro izolaci nemocných s infekční TBC s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem nebo možností přirozeného větrání okny, pokud jsou hospitalizováni, c) oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud jsou hospitalizováni. V rámci zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele musí být zajištěno vyšetření skiagrafické, skiaskopické a CT. 1.28. Popáleninová medicína Vybavení: a) polohovací lůžka, b) lůžka vzdušná, c) antidekubitní podložky nebo matrace, d) polohovací hydraulický převazovací stůl, e) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP, Temp), f) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, g) křesla na rehabilitaci, h) chodítka, i) sprchovací lůžko nebo vozík, j) vyhřívací podložka. 1.29. Pracovní lékařství Vybavení: a) spirometr pro vyšetření křivky průtok - objem, b) ergometr, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, c) EKG přístroj s programem pro ergometrii, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, d) vybavení pro vodní chladové testy, e) pletysmograf prstový, f) screeningový audiometr, g) vybavení k vyšetření alergických respiračních onemocnění, pokud není dostupné na jiném pracovištizdravotnického zařízení, h) optotypy, i) neurologické kladívko, j) páskový metr, k) měřidlo pro měření antropometrických parametrů, l) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop. 1.30. Psychiatrie Vybavení: - alkotest. 1.31. Radiační onkologie 1.31.1. Pracoviště teleterapie Vybavení: a) terapeutický ozařovač (lineární urychlovač nebo radionuklidový ozařovač), b) simulátor, c) plánovací systém pro radioterapii, d) verifikační systém, e) CT plánování, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. 1.31.2. Pracoviště brachyterapie (pokud je zřízeno) Vybavení: a) přístroj pro afterloading, b) simulátor, c) mobilní RTG přístroj skiaskopický s C ramenem, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, d) plánovací systém pro radioterapii, e) CT plánování, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. 1.32. Rehabilitační a fyzikální medicína Vybavení: a) antidekubitní podložky nebo matrace, b) židle s područkami, c) sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík, d) mechanické pojízdné křeslo, e) polohovací pomůcky, f) pomůcky pro nácvik chůze statické a dynamické, g) cvičební pomůcky, h) zrcadlo, i) páskový metr, j) olovnice, k) goniometr, l) neurologické kladívko. Součástí oddělení je pracoviště fyzioterapie s tímto vybavením: a) lehátko s nastavitelnou výškou, b) rehabilitační výškově nastavitelný stůl šíře minimálně 90 cm, pokud je péče poskytována dětem, c) polohovací stůl, d) vybavení pro senzomotorickou stimulaci, e) rotoped, f) přístroje pro kontaktní a bezkontaktní elektroterapii, g) přístroj pro aplikaci pulzního elektromagnetického vlnění, h) přístroj pro aplikaci termoterapie, i) ultrazvukový terapeutický přístroj, j) zařízení pro aplikaci lokální i celotělové hydroterapie. 1.33. Revmatologie Vybavení: a) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, b) páskový metr, c) goniometr, d) olovnice. 1.34. Traumatologie Vybavení: a) extenční zařízení, b) fixační pomůcky, c) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, d) defibrilátor, e) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, f) průtokový ohřívač infuzí, g) zdroj medicinálních plynů, h) transportní ventilátor, i) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), j) mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem, k) zařízení pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovací lehátko nebo sádrovací stůl s trakčním zařízením pro repozice zlomenin, plocha pro přípravu obvazů, oscilační pila a sádrovací nástroje. 1.35. Urologie Vybavení: a) urologický vyšetřovací stůl, b) cystoskop rigidní a flexibilní s příslušenstvím, c) resektoskop s příslušenstvím, d) ureteroskop, e) optický uretrotom s příslušenstvím, f) ureterorenoskop s příslušenstvím, g) nefroskop s příslušenstvím, h) přístroje pro intrakorporální litotrypsi, i) sonograf s dopplerovským modulem se snímačem abdominálním, snímačem transrektálním a snímačem pro malé části, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, j) nástroje k odběru studené biopsie, k) extrakční kleště, l) zařízení pro biopsii s příslušenstvím, m) urodynamická aparatura, n) sada kalibračních bužií, dilatačních uretrálních cévek a katetrů, o) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop. 1. 36. Vnitřní lékařství Vybavení: a) sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, b) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), c) gastroskop, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, d) kolonoskop, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. 2. Ústavní intenzívní péče Nemusí být zřízena vyšetřovna a pokoje pacientů, pracoviště sester může být nahrazeno stanovištěm sestry. Lůžka pacientů mohou být umístěna v boxech, které mají přímou návaznost na pracoviště sester. Celková plocha boxu nebo pokoje musí být minimálně 12 m2, plocha na jedno lůžko pacienta musí být minimálně 9 m2, u dětských lůžek přiměřeně k lůžku nebo inkubátoru. Minimální šíře manipulačního prostoru v pokoji nebo boxu musí být 100 cm. Lůžka musí být umístěna tak, aby byla zajištěna vizuální kontrola pacientů z pracoviště nebo stanoviště sestry. Nevyžaduje se vybavení pokojů nebo boxů umyvadlem, pokud je umyvadlo na pracovišti sester a pokud se nejedná o pokoje či boxy určené pro infekční pacienty. Dále se nevyžaduje stolek u lůžka a komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou u lůžka, pokud není dále uvedeno jinak. Oddělení musí být vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro ventilované pacienty. Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka. Na infekčním oddělení nebo infekční části oddělení musí být zřízena hygienická smyčka. 2.1. Intenzívní péče o dospělé 2.1.1. Intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče Vybavení: a) mobilní polohovací lůžka, b) defibrilátor, c) EKG přístroj. Vybavení u lůžka: a) dávkovač stříkačkový, b) infuzní pumpa, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2). 2.1.2. Intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče Vybavení: a) resuscitační lůžka, b) defibrilátor, c) EKG přístroj, d) ventilátor transportní, e) mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, f) monitorovací centrála nebo síťové propojení lůžkových monitorů s přenosem alarmů. Vybavení u lůžka: a) dávkovač stříkačkový 2 ks, b) infuzní pumpa, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), d) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest. 2.1.3. Intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče Vybavení: a) resuscitační lůžka, b) defibrilátor, c) EKG přístroj, d) ventilátor transportní, e) mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, f) monitorovací centrála, g) přístroj pro extrakorporální eliminaci (CVVH), h) přístroj nebo modul pro měření hemodynamiky. Vybavení u lůžka: a) dávkovač stříkačkový 4 ks, b) infuzní pumpa 2 ks, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP, Temp), d) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest, e) ventilátor pro umělou ventilaci pacienta. 2.1.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče převážně kardiologickým pacientům, je vybavení shodné s vybavením oddělení intenzívní péče 3. stupně a doplňuje se o a) kardiostimulátor, b) sonograf, c) další defibrilátor, d) přístroj na kontrapulzaci, pokud se provádějí výkony monitorace katetrizovaných pacientů. 2.2. Intenzívní péče o děti 2.2.1. Intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče Vybavení: a) mobilní lůžka, b) defibrilátor, c) EKG přístroj. Vybavení u lůžka: a) dávkovač stříkačkový, b) infuzní pumpa, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), d) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest. 2.2.2. Intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče Vybavení: a) resuscitační lůžka, b) vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku, c) defibrilátor, d) EKG přístroj, e) mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, f) ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů. Vybavení u lůžka: a) dávkovač stříkačkový 2 ks, b) infuzní pumpa 2 ks, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), d) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest. 2.2.3. Intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče Vybavení: a) resuscitační lůžka, b) vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku, c) defibrilátor, d) EKG přístroj, e) ventilátor transportní, f) mobilní RTG přístroj, g) monitorovací centrála, h) anesteziologický přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení. Vybavení u lůžka: a) dávkovač stříkačkový 3 ks, b) infuzní pumpa 3 ks, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, IBP, SpO2, Temp), d) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest, e) ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů. 2.2.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče pacientům s kardiologickým onemocněním, je vybavení shodné s vybavením oddělení intenzivní péče 3. stupně a doplňuje se o a) externí kardiostimulátor, b) jícnový stimulátor, c) sonograf. 2.3. Neonatální intenzívní péče 2.3.1. Intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče Vybavení: a) přístroj dýchací pro nasální CPAP, b) vybavení pro fototerapii. Vybavení u lůžka: a) inkubátor pro standardní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko, b) dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2). 2.3.2. Intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče Vybavení: a) přístroj dýchací pro nasální CPAP 1 ks na 2 lůžka, b) vybavení pro fototerapii, c) EKG přístroj, d) mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, e) mobilní sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, f) přístroj pro umělou plicní ventilaci novorozenců. Vybavení u lůžka: a) inkubátor pro standardní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko, b) dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 2 ks, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2). 2.3.3. Intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče Vybavení: a) vybavení pro fototerapii, b) mobilní RTG přístroj, c) EKG přístroj, d) transportní inkubátor s přístrojem pro umělou plicní ventilaci, e) analyzátor krevních plynů, f) mobilní sonograf, g) vybavení pro terapii selektivní plicní vasodilatace, h) ventilátor pro umělou plicní ventilaci novorozenců 1 ks na 2 lůžka. Vybavení u lůžka: a) inkubátor pro intenzívní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko, b) dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 4 ks, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP nebo IBP, SpO2), d) přístroj pro nasální CPAP. 2.4. Intenzívní péče o těhotné ženy (porodnická intenzívní a intermediární péče) Vybavení: a) mobilní lůžka, b) sonograf. Vybavení u lůžka: a) dávkovač stříkačkový, b) infuzní pumpa, c) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), d) kardiotokograf. 2.5. Intenzívní hematologická péče Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části II. bodě 2.1.2 této přílohy. 2.6. Intenzívní hematologická péče pro alogenní transplantace krvetvorných buněk Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části II. bodě 2.1.3 této přílohy kromě ventilátoru pro umělou ventilaci pacienta u lůžka, který se nevyžaduje. Dále se vyžaduje: a) třístupňová filtrace vzduchu (HEPA) v pokoji pro pacienta, b) filtrační zařízení na bezmikrobiální (sterilní) vodu, pokud není dodávána originálně balená, c) zařízení pro uchovávání bezmikrobiální stravy, pokud není dodávána jiným způsobem, d) transportní ventilátor, e) komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou u lůžka, f) infuzní pumpa 4 ks u lůžka, g) pulzní oxymetr u lůžka, h) samorozpínací vak u lůžka. Zřizují se jednolůžkové pokoje. 3. Ústavní péče v odborných léčebných ústavech Základní provozní prostory lůžkových oddělení musí být vybaveny tak, aby je mohli využívat pacienti s omezenou schopností pohybu a orientace. Lůžková oddělení musí být vybavena prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky. V dětských léčebnách se zřizuje pokoj pro izolaci infekčních nemocných. 3.1. Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí (pneumologie a ftizeologie) Vybavení: a) polohovací lůžka, b) antidekubitní podložky nebo matrace, c) pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, d) spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, e) bronchoskop, f) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest, g) inhalátory, h) zdroj medicinálního kyslíku, i) odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua, j) monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, k) přístroj pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace a ovlivnění trofiky a svalového tonu, a to vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů, l) RTG přístroj, pokud není rentgenové vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele, m) zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud není zajištěna dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů. Zřizuje se: a) zákrokový bronchoskopický sál splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce, b) pracoviště skupinové pohybové léčby splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce doplněné o polohovací lůžko a žebřiny, c) pokoj pro izolaci nemocných s infekční TBC s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem nebo možností přirozeného větrání okny, d) oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC. V dětské léčebně se nevyžaduje: a) oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud nejsou hospitalizováni nemocní s infekční TBC, b) polohovací lůžka, antidekubitní podložky nebo matrace, c) bronchoskop, d) přístroj pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace a ovlivnění trofiky a svalového tonu, a to vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů. V dětské léčebně se nezřizuje zákrokový bronchoskopický sál. Podle zaměření léčebně rehabilitační péče se v dětské léčebně dále zřizují pracoviště fyzioterapie splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Dětská léčebna musí mít k dispozici venkovní areál vybavený herními pomůckami pro děti do šesti let a sportovní hřiště. 3.2. Psychiatrická léčebna (psychiatrie, sexuologie) Vybavení: a) polohovací lůžka pro imobilní pacienty, b) alkotest. Nevyžaduje se komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, zdroj elektrické energie a lokální osvětlení u lůžka. Zřizuje se: a) izolační místnost, kde se nevyžaduje zdroj elektrické energie a lokální osvětlení u lůžka a umyvadlo, b) místnost pro skupinovou psychoterapii s minimální plochou 15 m2. Pokud je poskytována péče v oboru sexuologie, musí být zajištěna dostupnost služeb spermiologické laboratoře a pletysmografického vyšetření sexuálních reakcí na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele a vybavení se doplňuje o a) urologický a gynekologický vyšetřovací stůl, b) pelvimetr, c) testimetr. 3.3. Léčebna pro návykové nemoci Vybavení: - alkotest. Nevyžaduje se transportní lehátko nebo stretcher, zvedací zařízení pro imobilní pacienty, umyvadlo na pokoji pro pacienta a dále komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, zdroj elektrické energie a lokální osvětlení u lůžka. Zřizuje se místnost pro skupinovou psychoterapii s minimální plochou 15 m2. V rámci zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného provozovatele musí být zajištěna dostupnost laboratorního vyšetření moči na přítomnost návykové látky nebo jejích metabolitů. 3.4. Rehabilitační ústav Vybavení: a) polohovací lůžka, b) antidekubitní podložky nebo matrace, c) židle s područkami, d) polohovací pomůcky, e) cvičební pomůcky, f) pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické, g) WC židle pojízdná a stabilní, h) mechanické pojízdné křeslo, i) sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík, j) inhalátor. Pokud jsou léčeni plně imobilní pacienti trvale odkázaní na lůžko, doplňuje se vybavení o a) polohovací lůžka elektrická, b) antidekubitní systémy - podložky nebo matrace včetně aktivních, c) zařízení pro zvedání pacienta z lůžka, d) zařízení pro oxygenoterapii. Nevyžaduje se: a) pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, b) infuzní pumpa, c) dávkovač stříkačkový. Zřizuje se pracoviště fyzioterapie s tímto vybavením: a) lehátko s nastavitelnou výškou nebo rehabilitační výškově nastavitelný stůl šíře minimálně 90 cm, b) zařízení pro cvičení v závěsu, c) vertikalizační stůl nebo jiné zařízení pro vertikalizaci, d) přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti, e) vybavení pro senzomotorickou stimulaci, f) přístroje pro kontaktní a bezkontaktní elektroterapii, g) přístroj pro aplikaci pulzního elektromagnetického vlnění, h) přístroj pro aplikaci vakuumkompresní terapie, i) přístroj pro aplikaci přístrojové lymfodrenáže, j) přístroj pro lokální aplikaci termoterapie, k) přístroje pro fototerapii - biolampa a laser, l) ultrazvukový terapeutický přístroj, m) zařízení pro aplikaci lokální i celotělové hydroterapie. V dětské léčebně se přístroj pro aplikaci vakuumkompresní terapie, přístroj pro aplikaci přístrojové lymfodrenáže a ultrazvukový terapeutický přístroj nevyžadují. Dále se podle zaměření léčebně rehabilitační péče zřizují: a) pracoviště fyzioterapie splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce, b) pracoviště ergoterapie, které má základní vybavení pro výcvik jemné motoriky rukou a nácvik postury celého těla, pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu a dále prostory plně vybavené pro výcvik soběstačnosti a terapeutickou pracovní činnost, například ergoterapeutickou dílnu, c) pracoviště pro individuální inhalaci vybavené inhalátorem, d) pracoviště pro skupinovou inhalaci vybavené kabinou pro společnou inhalaci a inhalátorem, e) pracoviště pro suché CO2 koupele vybavené individuálním aplikátorem CO2 nebo suchým bazénem, f) pracoviště pro vodní CO2 koupele vybavené vanou pro uhličité koupele, případně saturátorem CO2, g) pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí. K dispozici musí být venkovní areál s vybavením pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu a na delší trase, v dětských léčebnách s vybavením herními prvky pro děti do šesti let a sportovním hřištěm. 3.4.1. Pokud je péče poskytována též pacientům se závažným postižením míchy, doplňuje se vybavení o a) polohovací lůžka elektrická, b) zařízení pro zvedání pacienta z lůžka, c) terapeutické přístroje pro pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin, d) přístroj pro elektroterapii, e) přístroj pro laserovou terapii. 3.4.2. Pokud je prováděna diagnostika nemocí oběhového ústrojí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno EKG přístrojem, echokardiografem, ergometrem a defibrilátorem. 3.4.3. Pokud je prováděna diagnostika respiračních nemocí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno inhalátorem a spirometrem pro vyšetření křivky průtok- objem. 3.5. Lázeňská léčebna Pokoje pro pacienty v lázeňských léčebnách nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech vybavených pouze pro ubytování (ubytování hotelového typu). Nevyžaduje se : a) komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, jde-li o plně soběstačné pacienty, b) vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů v pokojích pro pacienty, c) pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, d) infuzní pumpa, e) dávkovač stříkačkový. Podle zaměření lázeňské péče se dále zřizují: a) pracoviště fyzioterapie splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce, b) pracoviště ergoterapie, které má základní vybavení pro výcvik jemné motoriky rukou a nácvik postury celého těla, pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu, c) pracoviště pro individuální inhalaci vybavené inhalátorem, d) pracoviště pro skupinovou inhalaci vybavené kabinou pro společnou inhalaci a inhalátorem, e) pracoviště pro suché CO2 koupele vybavené individuálním aplikátorem CO2 nebo suchým bazénem, f) pracoviště pro vodní CO2 koupele vybavené vanou pro uhličité koupele, případně saturátorem CO2, g) pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí, h) pracoviště pro aplikaci výtěžků z přírodních léčivých zdrojů vybavené pro přípravu a podávání procedur, úložištěm výtěžků z přírodních léčivých zdrojů a prostorem a zařízením pro jejich aplikaci, WC a sprchou pro pacienty a prostorem pro odkládání oděvu. 3.5.1. Pokud je prováděna diagnostika nemocí oběhového ústrojí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno EKG přístrojem, echokardiografem, ergometrem a defibrilátorem. 3.5.2. Pokud je prováděna diagnostika respiračních nemocí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno inhalátorem a spirometrem pro vyšetření křivky průtok- objem. 3.6. Léčebna dlouhodobě nemocných 3.6.1. Léčebna s lůžky následné péče Vybavení léčebny musí odpovídat péči poskytované pacientovi, u kterého byla stanovena diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení. Vybavení: a) polohovací lůžka, b) antidekubitní podložky nebo matrace, c) židle s područkami, d) polohovací pomůcky, e) cvičební pomůcky, f) pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické, g) chodítko pojízdné, h) WC židle pojízdná a stabilní, i) mechanické pojízdné křeslo, j) sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík, k) pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení, l) dávkovače stříkačkové, m) inhalátor pro individuální terapii. Zřizuje se pracoviště fyzioterapie s tímto vybavením: a) lehátko s nastavitelnou výškou, b) přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti, c) vybavení pro senzomotorickou stimulaci, d) přístroj pro aplikaci pulzního elektromagnetického vlnění, e) ultrazvukový terapeutický přístroj. 3.6.2. Léčebna s lůžky ošetřovatelské péče včetně hospice Vybavení léčebny musí odpovídat péči poskytované pacientovi, jehož zdravotní stav je stabilizovaný, nelze jej podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování lůžkové péče se zhoršuje. Vybavení: a) polohovací lůžka, b) antidekubitní podložky nebo matrace včetně aktivních, c) židle s područkami, d) WC židle pojízdné a stabilní, e) chodítka pojízdná nízká a vysoká, f) mechanické pojízdné křeslo, g) pojízdné lůžko do sprchy, h) dávkovače stříkačkové. Pokud se jedná o paliativní péči, musí být zajištěny podmínky pro přítomnost doprovázejících osob v pokoji pacientů, tj. křeslo nebo lůžko. 3.6.2.1. Pokud je péče poskytována též pacientům se specifickým plicním onemocněním, doplňuje se vybavení o a) spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, b) inhalátory, c) zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud není zajištěna dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů. Zřizuje se: a) pokoj pro izolaci nemocných s infekční TBC s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem nebo možností přirozeného větrání okny, b) oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC. 3.6.2.2. Pokud je péče poskytována též pacientům se závažným postižením míchy, doplňuje se vybavení o a) polohovací lůžka elektrická, b) zařízení pro zvedání pacienta z lůžka, c) terapeutické přístroje pro pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin, d) přístroj pro elektroterapii, e) přístroj pro laserovou terapii. 3.6.2.3. Pokud je péče poskytována pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou intenzívní péči o základní životní funkce, je vybavení pro lůžka dlouhodobé intenzívní péče následující: a) lůžka resuscitační, b) defibrilátor, c) EKG přístroj, d) monitorovací centrála, e) enterální pumpa 1ks na 3 lůžka, f) ventilátory pro umělou plicní ventilaci 8 ks na 10 lůžek, g) transportní ventilátor. Vybavení u lůžka: a) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), b) odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua, c) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest, d) infuzní pumpa, e) dávkovač stříkačkový. Oddělení musí být vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku a centrálního vakua pro ventilované pacienty. Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka. 3.6.2.4. Pokud je péče poskytována pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou intenzívní péči o základní životní funkce, je vybavení pro lůžka dlouhodobé intenzívní ošetřovatelská péče následující: a) monitor vitálních funkcí 1 ks na 3 lůžka (EKG/RESP, NIBP, SpO2), b) enterální pumpa 1ks na 3 lůžka, c) ventilátor pro umělou plicní ventilaci, d) defibrilátor, e) EKG přístroj, f) dávkovač stříkačkový, g) infuzní pumpa. Vybavení u lůžka: a) antidekubitní podložky nebo matrace, b) odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua, c) zařízení pro zvlhčování dýchacích cest. Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka. 3.7. Dětská ozdravovna Vybavení: a) inhalátor, b) spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, c) pomůcky pro antropometrické měření. Zřizuje se: a) tělocvična pro skupinovou pohybovou léčbu s minimální plochou 3m2 na 1 dítě, b) herna a učebna, c) sportovní a dětské hřiště, d) pokoje pro izolaci nemocných s lůžky v celkovém počtu 5 % z celkového počtu lůžek. Minimální plocha na 1 lůžko v pokoji pacienta musí být 4 m2. U lůžka se nevyžaduje komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou. 4. Dětský domov pro děti do 3 let věku Vybavení: a) vyhřívané lůžko nebo vyhřívací podušky, pokud je péče poskytována kojencům, b) monitory dechu typu "baby sens", pokud je péče poskytována kojencům, c) zařízení pro zvlhčování a odsávání dýchacích cest, d) inhalátor, e) chladnička s mrazákem. Nevyžaduje se defibrilátor, EKG, pulzní oxymetr, infuzní pumpa, dávkovač stříkačkový, glukometr a komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou u lůžka. Zřizuje se: a) pracoviště klinického psychologa, b) pracoviště fyzioterapeuta vybavené výškově nastavitelným stolem šíře minimálně 90 cm, c) prostor pro návštěvy s herním prostorem pro dítě, d) pokoj pro izolaci dítěte, e) pokoj pro společný pobyt matky s dítětem, f) mléčná kuchyně, g) kuchyně pro přípravu batolecí stravy, pokud je péče poskytována dětem do 2 let. Použité zkratky: EKG - elektrokardiogram RESP - projevy dechové činnosti NIBP - neinvazivní měření krevního tlaku IBP - invazivní měření krevního tlaku ICP - invazivní měření intrakraniálního tlaku SpO2 - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie CPAP - (Continuous Positive Airway Pressure) - kontinuální přetlak ve vzduchové cestě Temp - měření teploty RTG - rentgenový přístroj Holter TK - 24 hodinová monitorace krevního tlaku ORL - otorinolaryngologie TBC - tuberkulóza CT - výpočetní tomograf Stretcher - univerzální transportní lůžko Příloha 5 Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče I. Lékárna 1. Základní provozní prostory lékárny jsou: a) místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost, b) místnost pro přípravu a úpravu léčivých přípravků, c) umývárna, d) prostor pro uchovávání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, e) místnost pro příjem dodávek zásob, f) prostor pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotnickým zařízením ústavní péče, pokud jsou léčivé přípravky a zdravotnické prostředky těmto zdravotnickým zařízením vydávány, g) odborná pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, medicinálních plynů a radiofarmak, pokud jsou tato připravována, h) odborná pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel, pokud je kontrola a příprava prováděna, i) prostor pro konzultační činnost a hodnocení účelné terapie nebo pro poskytování lékových informací, pokud jsou tyto činnosti prováděny, j) odborné pracoviště pro poskytování lékových informací, pokud je tato činnost prováděna. Dále se mohou zřizovat tyto další základní provozní prostory: a) odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků, b) odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, pokud v obci nebo městské části není poskytována lékárenská péče. 2. Vedlejší provozní prostory lékárny jsou: a) prostor pro práci farmaceuta, b) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), c) prostor pro úklidové prostředky. 3. Místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost musí mít minimální plochu 28 m2 a člení se na prostor pro výdej s výdejním místem, prostor pro veřejnost vybavený židlemi a prostor pro konzultační činnost, pokud je konzultační činnost prováděna. 4. Místnost pro přípravu a úpravu léčivých přípravků musí mít minimální plochu 12 m2; pokud jsou připravovány léčivé přípravky pro zdravotnická zařízení ústavní péče, musí mít minimální plochu 20 m2. Místnost musí být vybavena umyvadlem, chladničkou a přístrojem pro přípravu čištěné vody, pokud není zajištěna dodávka hromadně vyráběné čištěné vody nebo vody pro injekční použití jiným způsobem. Přístroj pro přípravu čištěné vody může být umístěn v jiné místnosti lékárny. 5. Umývárna musí mít minimální plochu 6 m2 a být vybavena dřezem a zařízením pro sušení laboratorních nástrojů a obalů; pokud jsou připravovány nebo upravovány léčivé přípravky pro zdravotnická zařízení ústavní péče, musí mít minimální plochu 15 m2 a být řešena jako oddělená místnost. Pokud jsou používány vratné transportní obaly pro dodávky léčivých přípravků do zdravotnických zařízení ústavní péče, musí mít prostor pro jejich dezinfekci. Pokud se v lékárně připravují sterilní léčivé přípravky, musí být umývárna vybavena též přístrojem na sterilizaci. 6. Prostor pro uchovávání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 18 m2; pokud jsou uchovávány nebo vydávány léčivé přípravky zdravotnickým zařízením ústavní péče, musí mít minimální plochu 28 m2. Prostor musí být vybaven chladničkou nebo chladicím boxem a dále nepřenosnou uzamykatelnou schránkou z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující^5). 7. Místnost pro příjem dodávek zásob musí mít minimální plochu 8 m2; pokud jsou připravovány nebo vydávány léčivé přípravky zdravotnickým zařízením ústavní péče, musí mít minimální plochu 15 m2. 8. Prostor pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotnickým zařízením ústavní péče musí mít minimální plochu 10 m2. 9. Odborná pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků a) pro genovou terapii, b) s obsahem cytotoxických látek, nebo c) ostatních - bez protimikrobní přísady, musí mít místnost pro přípravu léčivých přípravků, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčivých přípravků. 10. Odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů musí mít místnost pro přípravu léčivých přípravků, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčivých přípravků. 11. Odborné pracoviště pro přípravu radiofarmak musí mít místnost pro přípravu léčivých přípravků, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčivých přípravků. 12. Odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel musí mít minimální plochu 10 m2 a být vybaveno dřezem, umyvadlem a digestoří. 13. Odborné pracoviště pro poskytování lékových informací musí mít minimální plochu 6 m2 a být vybaveno nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků. 14. Odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 18 m2 a být vybaveno zkušebním boxem s místem pro sezení. 15. Odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků musí mít místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost, prostor pro úpravu léčivých přípravků, místnost pro příjem dodávek zásob, prostor pro práci farmaceuta, sanitární zařízení pro zaměstnance^4) a prostor pro úklidové prostředky. Místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost musí mít minimální plochu 24 m2 a člení se na prostor pro výdej s výdejním místem, prostor pro veřejnost vybavený židlemi, prostor pro uchovávání léčiv a zdravotnických prostředků a prostor pro konzultační činnost, pokud je konzultační činnost prováděna. Prostor pro úpravu léčivých přípravků musí mít minimální plochu 6 m2 a být vybaven umyvadlem. Místnost pro příjem dodávek zásob musí mít minimální plochu 6 m2. Odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků je umístěno mimo ostatní prostory lékárny a musí tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek. Musí mít oddělený vstup pro veřejnost a oddělený vstup pro zaměstnance a příjem zásob. 16. Lékárna musí mít oddělený vstup pro veřejnost a oddělený vstup pro zaměstnance a příjem zásob. II. Výdejna zdravotnických prostředků 1. Základní provozní prostory výdejny zdravotnických prostředků jsou: a) místnost pro výdej zdravotnických prostředků, b) místnost pro výdej na žádanky, pokud jsou zdravotnické prostředky vydávány zdravotnickým zařízením ústavní péče, c) prostor pro skladování zdravotnických prostředků, d) prostor pro příjem dodávek. 2. Vedlejší provozní prostory výdejny zdravotnických prostředků jsou: a) prostor pro administrativní činnost zdravotnických pracovníků, b) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), c) prostor pro úklidové prostředky. 3. Místnost pro výdej zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 18 m2 a být vybavena zkušebním boxem s místem pro sezení. 4. Místnost pro výdej na žádanky musí mít minimální plochu 10 m2. 5. Prostor pro skladování zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 15 m2. 6. Výdejna zdravotnických prostředků musí mít oddělený vstup pro veřejnost a oddělený vstup pro zaměstnance a příjem zásob. Příloha 6 Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb 1. Základní provozní prostory zdravotnického zařízení dopravních zdravotnických služeb jsou: a) stanoviště dopravních prostředků, b) pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem zdravotnické záchranné služby, s dalšími zdravotnickými zařízeními a vlastními dopravními prostředky. Toto pracoviště se nezřizuje ve zdravotnických zařízeních dopravních zdravotnických služeb ozbrojených sil, pokud jsou k poskytování dopravních zdravotnických služeb využívána výhradně vozidla ozbrojených sil^8), a ve zdravotnických zařízeních dopravních zdravotnických služeb Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"). 2. Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení dopravních zdravotnických služeb jsou: a) místnost pro odpočinek zaměstnanců, b) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), c) skladovací prostory. 3. Vybavení pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem zdravotnické záchranné služby, s dalšími zdravotnickými zařízeními a vlastními dopravními prostředky: a) připojení k veřejné telefonní síti pevné a mobilní, b) radiostanice pro radiové spojení s dopravními prostředky zdravotnického zařízení, c) nahrávací zařízení rádiových a telefonních relací s časovým údajem, d) náhradní zdroj elektrické energie. 4. Další vybavení zdravotnického zařízení dopravních zdravotnických služeb: a) umyvadlo, b) dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem, c) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, d) skříň na nástroje a pomůcky, e) sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný, f) počítač s připojením k internetu a tiskárna, g) pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice a výbava pro stavění krvácení. Toto vybavení lze umístit libovolně v prostorách uvedených v části I. bodě 1 písmenu b), bodě 2 písmenu a) nebo bodě 2 písmenu c) této přílohy. 5. Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků; skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálu musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistého materiálu znečištěným materiálem. II. Požadavky na vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb zdravotnickými vozidly Zdravotnické zařízení dopravních zdravotnických služeb musí být vybaveno zdravotnickými vozidly, která splňují tyto požadavky: 1. Vozidlo pro přepravu pacientů 1.1. Tímto vozidlem se rozumí sanitní vozidlo splňující požadavky na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci pro převoz pacienta typu A1 nebo A2 a splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů^9). U automatického defibrilátoru se nevyžaduje záznam srdeční akce. 1.2. Vozidlo musí být dále vybaveno a) zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy^10), b) ručním dýchacím přístrojem - samorozpínací vaky pro dospělé a různé věkové kategorie dětí včetně masky, c) přikrývkou s jednorázovým povlečením, d) pomůckami pro účinné stavění krvácení, e) soupravou pro ošetření popálenin, f) fixační dlahou pro horní a dolní končetiny, g) jednorázovými rukavicemi, h) jednorázovými ručníky, i) emitní miskou nebo sáčkem na zvratky. 1.3. Vozidlo musí být na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem provozovatele zdravotnického zařízení dopravních zdravotnických služeb a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu. To neplatí pro označení vozidel ozbrojených sil^8) a vozidel Vězeňské služby^11). 2. Vozidlo pro přepravu zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, léčivých přípravků, speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků, krevních derivátů a biologických materiálů 2.1. Tímto vozidlem se rozumí osobní automobil s uzavřenou karosérií splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů^9). 2.2. Vozidlo je určeno pro přepravu zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, léčivých přípravků, speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků, krevních derivátů a biologických materiálů k zajištění neodkladné péče. 2.3. Vozidlo musí být dále vybaveno a) zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy^10), b) radiokomunikačním zařízením - nevyžaduje se ve vybavení vozidla Vězeňské služby, c) vhodným typem přepravního boxu k přepravě a krátkodobému skladování léčivých přípravků, transfuzních přípravků, krevních derivátů nebo biologického materiálu; přepravní box musí být vybaven teploměrem. 2.4. Ve vozidle musí být prostor pro bezpečné uložení přepravovaného materiálu. 2.5. Vozidlo musí být na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem provozovatele zdravotnického zařízení dopravních zdravotnických služeb a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu. To neplatí pro označení vozidel ozbrojených sil^8) a vozidel Vězeňské služby^11). Příloha 7 Požadavky na věcné a technické vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby 1. Základní provozní prostory zařízení zdravotnické záchranné služby jsou: a) pracoviště územního zdravotnického operačního střediska, b) pracoviště okresního zdravotnického operačního střediska, pokud je zřízeno, c) prostor pro výpočetní a spojovou techniku, d) pracoviště krizového útvaru, e) stanoviště dopravních prostředků, f) místnost pro odpočinek zaměstnanců. 2. Vedlejší provozní prostory zařízení zdravotnické záchranné služby jsou: a) místnosti pro odpočinek lékařů, zdravotnických záchranářů a řidičů, b) sanitární zařízení pro zaměstnance^4), c) skladovací prostory. 3. Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování osobních ochranných pomůcek, zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků; skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálu musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistého materiálu znečištěným materiálem. II. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby 1. Pracoviště územního zdravotnického operačního střediska Vybavení: a) bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o neodkladném výjezdu, b) vstupní telefonní linky pro příjem tísňového volání z pevné i mobilní veřejné telefonní sítě, a to nejméně - tři linky, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je do 10 volání za hodinu, - čtyři linky, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je do 20 volání za hodinu, - šest linek, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je do 40 volání za hodinu, - sedm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na hmslo tísňového volání je do 60 volání za hodinu, - osm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je více než 60 volání za hodinu, c) radiostanice pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti územního zdravotnického operačního střediska, d) telefonní přístroj s možností obousměrného volání na každém operátorském pracovišti, e) přímé spojení s krajským operačním střediskem Policie České republiky a operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru kraje dostupné na každém operátorském pultu, f) nejméně jedna telefonní linka pro komunikaci s ostatními zdravotnickými operačními středisky na každém operátorském pultu, g) panel organizačně-provozního radiového systému, h) provozní panel systému PEGAS s implicitní adresou "RRR 700 000", kde RRR je číslo regionální sítě PEGAS daného kraje, i) digitální záznamové zařízení s možností záznamu a archivace časových údajů, tj. zařízení pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na tísňových a ostatních telefonních linkách používaných pro činnost zdravotnické záchranné služby a všech radiových relací se záznamem časového údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům a relacím nejméně za 4 hodiny zpětně na každém operátorském pultu, j) technologie pro příjem a zobrazení datových zpráv z telefonního centra tísňového volání 112 na každém operátorském pracovišti, k) zařízení pro komunikaci s neslyšícími osobami, l) přístroj pro příjem faxů, m) počítač s připojením k internetu a tiskárna, n) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, o) systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit neomezený provoz technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska nejméně po dobu 24 hodin, p) televizní přijímač a rozhlasový přijímač. Průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání se stanoví jako průměrný počet příchozích volání včetně volání předávaných z telefonního centra tísňového volání 112 za 24 hodin. 2. Pracoviště okresního zdravotnického operačního střediska Vybavení: a) bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o neodkladném výjezdu, b) nejméně dvě vstupní telefonní linky pro příjem tísňového volání z pevné i mobilní veřejné telefonní sítě, c) radiostanice pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti, d) digitální záznamové zařízení s možností záznamu a archivace časových údajů, tj. zařízení pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na tísňových a ostatních telefonních linkách používaných pro činnost zdravotnické záchranné služby a všech radiových relací se záznamem časového údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům a relacím nejméně za 4 hodiny zpětně na každém operátorském pultu, e) systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit neomezený provoz technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska nejméně po dobu 24 hodin. 3. Pracoviště krizového útvaru Vybavení: a) připojení k veřejné telefonní síti pevné a mobilní, b) počítač s připojením k internetu a tiskárna, c) kopírka, d) skenovací zařízení, e) dataprojektor s připojením na nástěnnou obrazovku, f) radiostanice pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti, g) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, h) náhradní zdroj elektrické energie. III. Požadavky na vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby zdravotnickými vozidly Zařízení zdravotnické záchranné služby musí být vybaveno zdravotnickými vozidly, která splňují tyto požadavky: 1. Vozidlo rychlé lékařské pomoci 1.1. Tímto vozidlem se rozumí sanitní vozidlo splňující požadavky na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci záchranné služby typu B nebo pro mobilní jednotku intenzivní péče typu C a splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů^9). 1.2. Vozidlo musí být dále vybaveno a) zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy^10), b) přenosným reflektorem pro vyhledávání osob v terénu, c) náhlavní osvětlovací soupravou pro všechny členy výjezdové skupiny, d) kontejnerem na zdravotnický odpad, e) extenční dlahou pro dolní končetinu, f) fólií nebo vakem pro zemřelé, g) hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty, h) automatickým dýchacím přístrojem pro umělou plicní ventilaci, i) přenosným defibrilátorem s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem srdečního rytmu, j) glukometrem elektronickým, k) lineárním dávkovačem, l) dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 10 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, m) dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, n) ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé, s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku, o) pomůckami pro alternativní zajištění dýchacích cest (laryngální maska, kombitubus a jiné), p) soupravou pro drenáž hrudní dutiny, q) soupravou pro koniopunkci dětí a dospělých, r) sadou ústních vzduchovodů, s) intraoseálními pomůckami pro vstup pro děti a dospělé, t) odběrovou zkumavkou pro odběr hemokultury. 1.3. Vozidlo musí být na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem provozovatele zařízení zdravotnické záchranné služby a nápisem "Zdravotnická záchranná služba" a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu. 2. Vozidlo pro poskytování rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému 2.1. Tímto vozidlem se rozumí osobní automobil s uzavřenou karosérií splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů^9). 2.2. Vozidlo je určeno pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků na místo poskytnutí rychlé lékařské pomoci v rámci setkávacího systému. 2.3. Vozidlo musí být vybaveno stejně jako vozidlo rychlé lékařské pomoci - ambulance typu B, včetně doplňujícího vybavení podle části III. bodu 1.2 této přílohy, kromě transportní techniky, tj. hlavních nosítek nebo podvozku, zvedacích nosítek, vakuové matrace, zařízení pro přepravu sedícího pacienta, přepravní plachty nebo přepravní matrace, dlouhého spirálního rámu s hlavním imobilizérem a zajišťovacími popruhy, extenčních dlah pro dolní končetiny a dvou tlakových lahví na kyslík, každá s obsahem 10 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, které se pro vybavení vozidla nevyžadují. 2.4. Ve vozidle musí být prostor pro bezpečné uložení přepravovaného materiálu. 2.5. Vozidlo musí být na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem provozovatele zařízení zdravotnické záchranné služby a nápisem "Zdravotnická záchranná služba" a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu. 3. Vozidlo rychlé zdravotnické pomoci 3.1. Tímto vozidlem se rozumí sanitní vozidlo splňující požadavky na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci záchranné služby typu B a splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů^9). 3.2. Vozidlo musí být dále vybaveno doplňujícím vybavením jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části III. bodu 1.2 této přílohy, kromě soupravy pro drenáž hrudní dutiny a soupravy pro koniopunkci, které se pro vybavení vozidla nevyžadují. Přenosný defibrilátor s monitorem nemusí být vybaven 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem srdečního rytmu. 3.3. Vozidlo musí být na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem provozovatele zařízení zdravotnické záchranné služby a nápisem "Zdravotnická záchranná služba" a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu. 4. Vozidlo pro přepravu nedonošených novorozenců 4.1. Tímto vozidlem se rozumí sanitní vozidlo splňující požadavky na vozidlo a jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci záchranné služby typu B nebo pro mobilní jednotku intenzivní péče typu C a splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů^9). 4.2. Vozidlo musí být dále vybaveno doplňujícím vybavením jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části III. bodu 1.2 této přílohy, kromě extenční dlahy pro dolní končetinu a hliníkové fólie pro udržování tělesné teploty, které se pro vybavení vozidla nevyžadují. Vozidlo musí být dále vybaveno transportním inkubátorem s vybavením pro pokračování v neodkladné péči o novorozence během přepravy; inkubátor musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN 60601-2-20. Transportní inkubátorový systém včetně připojovacího rozhraní musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN 13976-1,2. 4.3. Vozidlo musí být na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem provozovatele zařízení zdravotnické záchranné služby a nápisem "Zdravotnická záchranná služba" a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu. 5. Vozidlo pro přepravu zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, léčivých přípravků, speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků, krevních derivátů a biologických materiálů 5.1. Vozidlo je určeno pro přepravu zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, léčivých přípravků, speciálního zdravotnického materiálu, transfuzních přípravků, krevních derivátů a biologických materiálů k zajištění neodkladné péče. 5.2. Vozidlo musí splňovat požadavky uvedené v části II. bodech 2.1, 2.3 a 2.4 přílohy č. 6 k této vyhlášce. 5.3. Vozidlo musí být na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem provozovatele zařízení zdravotnické záchranné služby a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu. IV. Požadavky na vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby leteckými dopravními prostředky Zařízení zdravotnické záchranné služby zajišťující leteckou záchrannou službu musí být vybaveno vrtulníky^12). Vrtulník pro leteckou záchrannou službu 1. Tímto vrtulníkem se rozumí vrtulník - letecká ambulance vhodná pro přepravu, nepřetržitou péči a sledování pacientů, splňující provozní a technické požadavky podle technické normy ČSN EN 13718-2 a splňující podmínky pro provoz letadla podle jiných právních předpisů^13). 2. Letecká ambulance musí být dále vybavena doplňujícím vybavením jako vozidlo rychlé lékařské pomoci podle části III. bodu 1.2 této přílohy, kromě technického vybavení vztahujícího se výlučně k vozidlu; dvě tlakové lahve na kyslík, každá s obsahem 10 l, jsou nahrazeny dvěma tlakovými lahvemi na kyslík s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu, každá s obsahem 5 l nebo jeho objemovým ekvivalentem. 3. Zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN 13718- 1. Použitá zkratka: EKG - elektrokardiogram 1) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 4) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 5) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6) Vyhláška č. 307/2002 Sb. 7) Například zákon č. 378/2007 Sb., vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi). 8) § 2 odst. 10 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 9) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 10) Vyhláška č. 341/2002 Sb. 11) § 5 vyhlášky č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky. 12) § 18b zákona č. 20/1966 Sb. 13) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama