Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.06.2010

se změnami:553/1990 Sb., 352/2000 Sb., 159/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0054
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
zrušeno:01.06.2010
[Textová verze]

20/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Změna: 553/1990 Sb. Změna: 352/2000 Sb. Změna: 159/2002 Sb. Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví: § 1 Rozsah platnosti (1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů 6) (dále jen "organizace"). (2) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona. ------------------------------------------------------------------ 1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 6) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb. § 2 Vyhrazená elektrická zařízení Vyhrazená elektrická zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. § 3 Oprávnění organizací (1) Organizace smějí a) provádět revize, montáž, opravy a údržbu zařízení, b) vyrábět rozvaděče nízkého napětí, dodavatelským způsobem jen na základě oprávnění. (2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce (dále jen "orgán dozoru"), v jehož obvodu působnosti má organizace sídlo popřípadě trvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace. Organizace v žádosti uvede: a) svůj přesný název a adresu, b) název a adresu závodu (provozovny), pro nějž oprávnění žádá, pokud není v sídle organizace, c) druh a rozsah žádaného oprávnění, d) zajištění výkonu činnosti, k níž oprávnění požaduje, po stránce technického vybavení a odborné kvalifikace pracovníků. (3) Při ověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků3) poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení. (4) Orgán dozoru může na základě výsledku prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Splnění těchto podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat. (5) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány nebo že při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme. ------------------------------------------------------------------ 3) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. § 4 Povinnosti organizací (1) Dodavatelská organizace je povinna před předáním zařízení odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení (revize, zkoušky apod.) a pořídit o tom doklady (zprávu o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti apod.) a odevzdat je spolu se zařízením odběrateli. (2) Organizace, která vykonává montáž zařízení a) na výrobu, přeměnu a rozvod elektrické energie 1. v elektrárnách se jmenovitým výkonem větším než 5 MW, 2. ve spínacích stanicích vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí, 3. v transformovnách se jmenovitým výkonem jednotlivých transformátorů větším než 1 MW; b) na přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie 1. s celkovým jmenovitým výkonem větším než 0,3 MW, 2. instalovaného v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v prostorách z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných,4) 3. v objektech určených ke shromažďování více než 250 osob, je povinna oznámit nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu dozoru, v jehož obvodu působnosti byly montážní práce vykonány, ukončení montáže jako celku. (3) Skládá-li se zařízení z více částí, které lze samostatně provozovat, může organizace oznámit ukončení montáže takových částí jednotlivě. (4) Organizace provozující zařízení (dále jen "provozovatel") jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Pro účely revizí se objekty dělí na a) A - objekty bez nebezpečí výbuchu, b) B - objekty s nebezpečím výbuchu. (5) Záznamy a doklady, které je provozovatel povinen pořizovat5) o provozu, revizích, zjištěných závadách, opravách a rekonstrukcích zařízení, musí uschovat, pokud není stanoveno jinak, do doby odstranění závad, nejméně však do příští revize či kontroly stejného rozsahu. (6) Výchozí a pravidelné revize smějí vykonávat jen revizní technici. Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanoví zvláštní předpis.3) (7) Zařízení uvedená v odstavci 2 písm. b) bod č. 2. a 3. může montážní organizace odevzdat odběrateli jen se souhlasem orgánu dozoru. Tato povinnost se považuje za splněnou u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle zvláštního zákona3a) a nařízení vlády3b) a o kterých bylo vydáno prohlášení o shodě. (8) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce 2 odběratelská organizace. ------------------------------------------------------------------ 3) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 3a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. 3b) Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 4) ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. 5) Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů. Ustanovení přechodná a závěrečná § 5 (1) Organizace provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění je povinna požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky. (2) Oprávnění vydaná organizacím před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabude účinnosti. § 6 Zrušuje se § 1 písm. c) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení. § 7 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979. Předseda Českého báňského úřadu: Pastorek v.r. Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce: Dr. Bartík v.r.

 
 
Reklama