Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 195/2007 Sb. kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 05.08.2015

se změnami:zrušeno 191/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 62/2007 Sbírky zákonů na straně 2415
schváleno:17.07.2007
účinnost od:01.09.2007
zrušeno:05.08.2015
[Textová verze] [PDF verze (34 kB)]

195/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona: § 1 Rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci (1) Stanovisko k politice územního rozvoje obsahuje posouzení vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo ploch a koridorů technické infrastruktury, které svým významem přesahují území jednoho kraje. (2) Stanovisko k zásadám územního rozvoje obsahuje posouzení vymezení a) ploch a koridorů technické infrastruktury nadmístního významu, b) veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu nadmístního významu. (3) Stanovisko k územnímu plánu obsahuje posouzení a) koncepce technické infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, b) vymezení veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu. (4) Stanovisko k regulačnímu plánu obsahuje posouzení a) podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb pro technickou infrastrukturu, b) vymezení veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu. (5) Stanoviska podle odstavců 3 a 4 se nevydávají pro umístění zdrojů energie, distribuci elektrické energie a plynu a rozvodu elektrické energie v nezastavěném území^1) a dále v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, pokud územně plánovací dokumentace umísťuje tepelný zdroj, jehož tepelný výkon nepřesáhne 5 MWt, a pokud se současně nenavrhuje umístění plynárenské soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení. (6) Stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci vycházejí z požadavků státní energetické koncepce a z požadavků územní energetické koncepce. § 2 Podmínky pro vydávání stanovisek (1) Závazná stanoviska vycházejí z principu státní energetické koncepce, a je-li zpracována, také z územní energetické koncepce, která je zapracována v územně plánovací dokumentaci^2). (2) Splnění požadavků energetického hospodářství určují prováděcí právní předpisy^3) a české technické normy^4) související s ochranou zvláštních zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií. (3) Z hlediska dodržení technických požadavků na hospodaření s energií a alternativních systémů vytápění u staveb se vydává závazné stanovisko v územním nebo stavebním řízení k územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení. (4) Závazná stanoviska se nevydávají v územním a stavebním řízení u staveb a) u samostatně stojících budov s roční spotřebou energie do 700 GJ, přičemž je rozhodující součet všech druhů energie, b) u energetických zařízení 1. rozvodu tepla do délky potrubí do 500 m a přenášeném množství tepla do 700 GJ/rok, 2. u zdrojů tepla do výkonu 1 MWt a zdrojů elektřiny využívajících tepelné procesy s výkonem do 5 MWe. Dále při aplikaci plynových turbin do 1 MWe a při užití spalovacích motorů do 500 kWe, c) u zařízení, u kterých není při provozu spotřebovávána energie. § 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007. Ministr: Ing. Říman v. r. 1) § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 2) § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 3) Například vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 4) Například ČSN 730540-2.

 
 
Reklama