Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 194/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

uveřejněno v: č. 80/2015 Sbírky zákonů na straně 2298
schváleno:03.08.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (270 kB)]

194/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: § 1 Způsob regulace (1) Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen. (2) Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen. (3) Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. (4) Úřad reguluje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem úředně stanovených cen. § 2 Postup tvorby cen (1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice postupuje Úřad tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy a distribučních soustav. (2) Úřad postupuje obdobně podle odstavce 1 při věcném usměrňování ceny tepelné energie. (3) Při regulaci ceny za činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad tak, aby stanovené ceny byly alespoň nákladové. § 3 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 195/2014 Sb., se zrušuje. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r.

 
 
Reklama