Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 15.10.2022

se změnami:zrušeno 284/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 81/2013 Sbírky zákonů na straně 1874
schváleno:28.06.2013
účinnost od:01.08.2013
zrušeno:15.10.2022
[Textová verze] [PDF verze (835 kB)]


193/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2013 o kontrole klimatizačních systémů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie^1) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách. § 2 Rozsah kontroly klimatizačních systémů (1) Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob. (2) Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy. § 3 Způsob provádění kontroly klimatizačního systému Kontrola klimatizačního systému zahrnuje a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému, b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému, c) hodnocení údržby klimatizačního systému, d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy, e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému. § 4 Zpráva o kontrole klimatizačního systému (1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému, b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému, c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3, d) údaje o energetickém specialistovi, e) datum provedení kontroly a f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty. (2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. (3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu, může v částech zprávy o kontrole klimatizačního systému uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy, které je součástí hodnocení klimatizačního systému podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby chladu dotčené budovy. Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole klimatizačního systému, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1. § 5 Četnost kontrol klimatizačního systému Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu klimatizačního systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. § 6 Přechodné ustanovení Kontroly klimatizačních systémů provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly klimatizačních systémů podle této vyhlášky. § 7 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, se zrušuje. § 8 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013. Ministr: MUDr. Kuba v. r. Příloha 1 VZOR Zpráva o kontrole klimatizačního systému Příloha 2 Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

 
 
Reklama