Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 169/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

uveřejněno v: č. 85/2023 Sbírky zákonů na straně 2443
schváleno:08.06.2023
účinnost od:17.06.2023
[Textová verze] [PDF verze (217 kB)]


169/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2023
o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 9 odst. 7, § 15 odst. 5 písm. a) a § 94 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) tuhé palivo z odpadu, které přestává být odpadem,
b) okamžik, kdy tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem,
c) konkrétní účel, ke kterému smí být tuhé palivo z odpadu využíváno,
d) požadavky na odpad vstupující do procesu využití, při kterém vznikne tuhé palivo z odpadu,
e) postup zpracování odpadu v rámci procesu využití, během kterého vznikne tuhé palivo z odpadu,
f) kvalitativní kritéria, která musí tuhé palivo z odpadu splnit, aby přestalo být odpadem,
g) požadavky na vzorkování a zkoušení,
h) náležitosti průvodní dokumentace,
i) některé požadavky na informace o odpadu, který je předáván do zařízení určeného k využití odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu, a o původci tohoto odpadu a
j) některé požadavky na vedení průběžné evidence o nakládání s odpady v zařízení určeném k využití odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu.

§ 2

Tuhé palivo z odpadu
(K § 9 odst. 7 zákona)
(1) Tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem, pokud
a) je vyrobeno pouze z ostatních odpadů, se kterými není možné nakládat vhodnějším způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a které zároveň splňují podmínky pro uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách,
b) splňuje požadavky na tuhé alternativní palivo pro některou ze tříd uvedených v technické normě ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy,
c) je vyrobeno ve stacionárním zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv,
d) ze zařízení k využití odpadu podle písmene c) se předá do spalovacího stacionárního zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 20 MW, do spalovny odpadu nebo do rotační pece na výrobu cementářského slínku nebo rotační, šachtové nebo jiné pece na výrobu vápna, v kterých se energeticky využije a které splňují následující podmínky:
1. jsou provozovány na území České republiky,
2. jsou konkrétně vymezeny v průvodní dokumentaci tuhého paliva z odpadu,
3. jsou provozovány v souladu s povolením provozu vydaným pro tepelné zpracování odpadu ve stacionárním zdroji uvedeném v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší2) nebo integrovaným povolením vydaným podle zákona o integrované prevenci3) , které ho nahrazuje, a
4. jsou součástí záměru podléhajícího povolení podle stavebního zákona4) ,
e) při energetickém využití ve stacionárních zdrojích podle písmene d) jsou pro spalování tuhého paliva z odpadu stanoveny a plněny stejné požadavky podle zákona o ochraně ovzduší5) a zákona o integrované prevenci3) , včetně požadavků na nejlepší dostupné techniky6) , jako by docházelo k tepelnému zpracování odpadu, a
f) je konkrétně vymezeno jako materiál na vstupu v povolení provozu stacionárního zdroje podle písmene d), ve kterém bude používáno.
(2) Tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem v okamžiku fyzické přejímky do provozovny stacionárního zdroje podle odstavce 1 písm. d).

§ 3

Palivo z odpadní biomasy
(K § 9 odst. 7 zákona)
(1) Podmínky, na jejichž základě přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem podle § 2, se neuplatní na tuhé palivo z odpadu, které je vyrobeno z biomasy, která je odpadem (dále jen "palivo z odpadní biomasy").
(2) Palivo z odpadní biomasy přestává být odpadem, pokud
a) je vyrobeno pouze z ostatních odpadů vymezených v tabulce č. 1.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce, se kterými není možné nakládat vhodnějším způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
b) splňuje definici biomasy ke spalování ve stacionárních zdrojích a požadavky na její spalování podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
c) splňuje nejvýše přípustný obsah škodlivin stanovený v tabulce č. 1.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce při dodržení rozsahu stanovovaných polycyklických aromatických uhlovodíků uvedeného v tabulce č. 1.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce; splnění těchto hodnot nesmí být dosaženo ředěním,
d) je vyrobeno ve stacionárním zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv, a
e) ze zařízení k využití odpadu podle písmene d) se předá do spalovacího stacionárního zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, v kterém se energeticky využije a který splňuje následující podmínky:
1. je provozován na území České republiky,
2. je konkrétně vymezen v průvodní dokumentaci paliva z odpadní biomasy,
3. je provozován v souladu s povolením provozu vydaným pro stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší2) nebo integrovaným povolením vydaným podle zákona o integrované prevenci3) , které ho nahrazuje, a
4. je součástí záměru podléhajícího povolení podle stavebního zákona4) .
(3) Pokud je palivo z odpadní biomasy vyrobeno pouze z odpadů vymezených v tabulce č. 1.4 přílohy č. 1 k této vyhlášce, které jsou rostlinným materiálem neznečištěným chemickými látkami, splnění kritéria podle odstavce 2 písm. c) se nevyžaduje.
(4) Palivo z odpadní biomasy přestává být odpadem v okamžiku fyzické přejímky do provozovny stacionárního zdroje podle odstavce 2 písm. e).

§ 4

Průvodní dokumentace
(K § 9 odst. 7 zákona)
Obsahové náležitosti průvodní dokumentace tuhého paliva z odpadu, kterou musí být vybavena každá jednotlivá dodávka nejpozději v okamžiku výstupu ze zařízení, ve kterém je vyrobeno, jsou stanoveny v tabulkách č. 2.1 a 2.2 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Průvodní dokumentace musí obsahovat také údaje pro specifikaci tuhých alternativních paliv podle přílohy A k technické normě ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy.

§ 5

Údaje o odpadu
[K § 15 odst. 5 písm. a) zákona]
(1) Součástí údajů o odpadu, který je předáván do zařízení k využití odpadu určeného k výrobě tuhého paliva z odpadu podle § 2, musí být údaje o původci odpadu a o původu odpadu s odůvodněním, proč se má za to, že odpad splní podmínky pro uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021. V případě, že není možné na základě údajů o původu odpadu prokázat, že odpad splní podmínky pro uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, musí být součástí údajů o odpadu údaje o obsahu perzistentních organických znečišťujících látek, jejichž obsah není možné vyloučit, včetně protokolů o vzorkování a zkouškách odpadu nebo jejich kopií.
(2) Součástí údajů o odpadu, který je předáván do zařízení k využití odpadu určeného k výrobě tuhého paliva z odpadu podle § 2 nebo 3, je zdůvodnění, proč s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

§ 6

Průběžná evidence
(K § 94 odst. 2 zákona)
Součástí průběžné evidence odpadů provozovatele zařízení k využití odpadu, ze kterého vystupují tuhá paliva z odpadu podle § 2 nebo 3, je u každého zaznamenaného údaje o výrobě tuhého paliva z odpadu jednoznačné identifikační číslo dodávky a kopie příslušné průvodní dokumentace. Ke každému záznamu o výrobě tuhého paliva z odpadu podle § 2 nebo 3 se do 1 týdne od předání dodávky připojí dokument vydaný provozovatelem stacionárního zdroje, který potvrzuje přijetí dodávky a obsahuje jednoznačnou identifikaci stacionárního zdroje, ve kterém se tuhé palivo z odpadu využije, jednoznačné identifikační číslo dodávky a hmotnost paliva dodaného v dodávce.

§ 7

Požadavky na vzorkování a zkoušení
(K § 9 odst. 7 zákona)
Požadavky na vzorkování a zkoušení pro účely ověření splnění požadavků na tuhé alternativní palivo některé ze tříd podle technické normy ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy a pro účely ověření splnění kritérií uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8

Oznámení technického předpisu
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 9

Přechodná ustanovení
(1) Do 31. prosince 2023 se požadavky podle této vyhlášky neuplatní na tuhé palivo z odpadu, včetně paliva z odpadní biomasy, které je vyrobeno výhradně z ostatního odpadu a přestalo být odpadem v souladu s § 154 odst. 5 nebo § 156 odst. 5 zákona.
(2) Do 31. prosince 2024 se požadavky podle této vyhlášky neuplatní na palivo z odpadní biomasy, které je vyrobeno výhradně z ostatního odpadu a pro které bylo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky vydáno povolení podle § 10 odst. 1 zákona.

§ 10

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Hladík v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Příl. 1

Požadavky na palivo z odpadní biomasy

Tabulka č. 1.1
Seznam katalogových čísel ostatních odpadů pro výrobu paliva z odpadní biomasy
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
15 01 03 Dřevěné obaly
17 0201 Dřevo
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37


Tabulka č. 1.2
Nejvýše přípustný obsah škodlivin v palivu z odpadní biomasy
ParametrMezní hodnoty (mg/kg sušiny)
Medián80. percentil
Arzén (As)1,21,8
Fluór (F)1520
Chlór (Cl)250300
Chrom (Cr)1015
Kadmium (Cd)0,81,2
Olovo (Pb)1015
Celkový součet PAU podle tabulky č. 1.323
Rtuť (Hg)0,050,075
Zinek (Zn)140210


Tabulka č. 1.3
Rozsah stanovovaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU):
NázevCAS
Anthracen120-12-7
Benzo(a)anthracen (BaA)56-55-3
Benzo(a)pyren (BaP)50-32-8
Benzo(b)fluoranten (BpFA)205-99-2
Benzo(g,h,i)perylen191-24-2
Benzo(k)fluoranten207-08-9
Fenanthren85-1-8
Fluoranthen206-44-0
Chrysen218-01-9
lndeno[1,2,3-cd]pyren193-39-5
Naftalen91-20-3
Pyren129-00-0


Tabulka č. 1.4
Odpady, u kterých se při výrobě paliva z odpadní biomasy nesleduje splnění kritéria podle § 3 odst. 2 písm. c)
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 1)
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 1)

1) V případě, že se jedná o rostlinný materiál neznečištěný chemickými látkami.


Příl. 2

Obsahové náležitosti průvodní dokumentace

Tabulka č. 2.1 Průvodní dokumentace tuhého paliva z odpadu podle § 2
Identifikace výrobce tuhého paliva z odpadu
Název
Adresa
IČO
IČZPID (IPPC)
Kontakt na odpovědnou osobu (telefon, e-mail)
Identifikace stacionárního zdroje využívajícího tuhé palivo z odpadu
Název
Adresa
IČO
IČP/IČZPID (IPPC)
Identifikace jednotlivých stacionárních zdrojů, v kterých se tuhé palivo z odpadu využije (označení kotle či zdroje)
Kontakt na odpovědnou osobu (telefon, e-mail)
Identifikace tuhého paliva z odpadu
Název paliva
Identifikační číslo dodávky paliva
Období odebrání dodávky
Hmotnost dodávky paliva
Vlastnosti tuhého paliva z odpadu
Původ (výčet katalogových čísel odpadu, ze kterých bylo palivo vyrobeno)
Specifikace podle technických noremTabulka č. 2.2 Průvodní dokumentace paliva z odpadní biomasy podle § 3


Identifikace výrobce paliva z odpadní biomasy
Název
Adresa
IČO
IČZ PID (IPPC)
Kontakt na zodpovědnou osobu (telefon, e-mail)
Identifikace spalovacího stacionárního zdroje využívajícího palivo z odpadní biomasy
Název
Adresa
IČO
IČP/IČZ PID (IPPC)
Identifikace jednotlivých spalovacích stacionárních zdrojů, v kterých se palivo z odpadní biomasy využije (označení kotle či zdroje)
Kontakt na odpovědnou osobu (telefon, e-mail)
Identifikace paliva z odpadní biomasy
Identifikační číslo dodávky paliva
Období odebrání dodávky
Hmotnost dodávky paliva
Vlastnosti paliva z odpadní biomasy
Původ (výčet katalogových čísel odpadu, ze kterých bylo palivo vyrobeno)
KritériumJednotkaPrůměrLimit průměr
Sleduje se obsah škodlivinAno - uvedou se hodnoty nížeNe - hodnoty uvedené níže se v souladu s § 3 odst. 3 neuvádějí
KritériumJednotkaMedián80. percentilLimit mediánLimit 80. percentil
Arzén (As)mg/kg1,21,8
Fluór (F)mg/kg1520
Chlór (Cl)mg/kg250300
Chrom (Cr)mg/kg1015
Kadmium (Cd)mg/kg0,81,2
Olovo (Pb)mg/kg1015
PAUmg/kg23
Rtuť (Hg)mg/kg0,050,075
Zinek (Zn)mg/kg140210
Specifikace podle technických norem


Příl. 3

Požadavky na vzorkování a zkoušení
1. Odběr vzorků se v případě tuhého paliva z odpadu podle § 2 provádí podle požadavků technické normy ČSN EN ISO 21645 Tuhá alternativní paliva - metody vzorkování a v případě paliva z odpadní biomasy podle § 3 podle požadavků technické normy ČSN EN ISO 18135 Tuhá biopaliva - Vzorkování.
2. Provozovatel zařízení k využití odpadu, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu podle § 2 nebo 3, je povinen uchovat všechny laboratorní vzorky po dobu 36 měsíců. Vzorky musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, ze kterého období pochází dávka, ke které vzorek náleží. Vzorky je přípustné vysušit při teplotě nejvýše 40 °C.
3. Metody pro měření výhřevnosti, obsahu chlóru a ostatních látek sledovaných podle technické normy ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy nebo podle tabulky č. 1.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce jsou uvedeny v tabulce č. 3.1.

Tabulka č. 3.1 Metody měření vlastností tuhého paliva z odpadu podle § 2 nebo 3
Technický předpis
ČSN EN ISO 21654 Tuhá alternativní paliva - stanovení spalného tepla a výhřevnosti
ČSN EN 15408 Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
ČSN EN 15411 Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
ČSN EN ISO 16994 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
ČSN EN ISO 16948 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku
ČSN EN ISO 16967 Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
ČSN EN ISO 16968 Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků
ČSN EN 17503 Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady -Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.
2) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
6) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/163/EU ze dne 26. března 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého.


 
 
Reklama