Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.04.2013

uveřejněno v: č. 53/2007 Sbírky zákonů na straně 1855
schváleno:18.06.2007
účinnost od:01.07.2007
zrušeno:01.04.2013
[Textová verze] [PDF verze (382 kB)]

148/2007 Sb. Vyhláška ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 6a odst. 1, 2, 5 a 7 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1), byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES, a stanoví a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov, b) obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování včetně využití již zpracovaných energetických auditů, c) rozsah přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu budov. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí: a) bilančním hodnocením hodnocení založené na výpočtech energie užívané nebo předpokládané k užití v budově pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, za standardizovaného užívání budovy, b) dodanou energií energie dodaná do budovy na její systémové hranici, c) energetickými systémy budovy soustavy technických zařízení pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, d) energonositelem hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů, e) chlazenou zónou celá budova nebo její ucelená část, v níž je zajišťován chlazením požadovaný stav vnitřního prostředí, pokud jde o jeho teplotní parametry, vlhkost a režim užívání, ke které přiléhá venkovní prostředí nebo další zóna, f) klasifikační třídou grafické a slovní vyjádření energetické náročnosti budovy, g) klimatizovanou zónou celá budova nebo její ucelená část, v níž je zajišťován požadovaný stav vnitřního prostředí, pokud jde o jeho teplotní parametry, vlhkost, případně čistotu vzduchu a režim užívání, ke které přiléhá venkovní prostředí nebo další zóna, h) obálkou budovy všechny konstrukce na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny venkovnímu prostředí, i) pomocnou energií energie užívaná systémy vytápění, větrání, chlazení, klimatizace a přípravy teplé vody k zajištění provozu zařízení měnících dodanou energii na využitelnou energii a dodávku energie do zóny, j) referenční budovou výpočtově vytvořená budova téhož druhu, stejného tvaru, velikosti a vnitřního uspořádání, se stejným typem standardizovaného provozu a užívání jako hodnocená budova, a technickými normami předepsanou kvalitou obálky budovy a jejích technických systémů, k) standardizovaným užíváním budovy užívání nebo budoucí užívání v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovenými v technických normách a jiných předpisech^2), l) systémovou hranicí plocha tvořená vnějším povrchem konstrukcí ohraničujících zónu, m) užitečnou energií energie dodávaná energetickými systémy budovy k zabezpečení požadovaných služeb, a to předepsané vnitřní teploty, vlhkosti, osvětlenosti, větrání a přípravu teplé vody, včetně využitelných zisků a ztrát, n) venkovním prostředím venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna, o) větranou zónou celá budova nebo její ucelená část, v níž je zajišťován větráním požadovaný stav vnitřního prostředí, pokud jde o jeho teplotní parametry a režim užívání, ke které přiléhá venkovní prostředí nebo další zóna, p) vnitřním prostředím prostředí uvnitř budovy, které je definováno výpočtovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti, případně rychlostí proudění vnitřního vzduchu a světelnou pohodou uvnitř budovy nebo zóny, jejichž parametry jsou předepsány technickými, hygienickými a jinými normami a předpisy, q) vytápěnou zónou celá budova nebo její ucelená část, v níž je zajišťován požadovaný stav vnitřního prostředí, pokud jde o jeho teplotní parametry, vlhkost a režim užívání, ke které přiléhá venkovní prostředí nebo další zóna, r) zónou skupina prostorů s podobnými vlastnostmi vnitřního prostředí a režimem užívání. § 3 Požadavky na energetickou náročnost budovy (1) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 6a odst. 1 zákona jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy stanovená metodou podle § 5 nižší než energetická náročnost referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu^2). V příloze č. 1 k této vyhlášce jsou upraveny podrobnosti hodnocení splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. (2) Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy podle § 5. V příloze č. 2 k této vyhlášce jsou upraveny podrobnosti výpočtů a požadované vstupní údaje pro hodnocení energetické náročnosti budov. Při změně dokončené budovy se pro výpočet celkové požadované roční dodané energie v GJ zadávají tyto požadované vstupní údaje pouze pro systémy nebo prvky budovy, jichž se změna týká, a ostatní vstupy jsou shodné jako u hodnocené budovy. (3) Při bilančním hodnocení se musí použít pro stanovení energetické náročnosti referenční budovy stejná výpočtová metoda, jaká byla použita při stanovení energetické náročnosti hodnocené budovy. (4) Při nesplnění požadavků podle odstavce 1 se pro hodnocenou budovu navrhnou technicky a ekonomicky vhodná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy na požadovanou úroveň. Pro návrh doporučených opatření se využije porovnání dodané energie ke krytí jednotlivých dílčích potřeb s odpovídajícími dílčími referenčními hodnotami. (5) Postup posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie pro vytápění, případně pro přípravu teplé vody a chlazení podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy je upraven v příloze č. 3 k této vyhlášce. (6) Energetická náročnost bytové jednotky nebo zóny uvnitř budovy vytvořené pro oddělené užívání se prokazuje splněním požadavků podle odstavce 1 pro celou budovu. § 4 Porovnávací ukazatele (1) Porovnávací ukazatele jsou splněny, když a) budova, její stavební konstrukce a jejich styky jsou navrženy a provedeny tak, že 1. stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní, 2. stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla, 3. uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti, 4. funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obálky budovy, 5. podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu, 6. místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání, 7. budova má nejvýše požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, b) technická zařízení budovy pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení a jejich regulace^3) zajistí 1. požadovanou dodávku užitečné energie pro požadovaný stav vnitřního prostředí, 2. dodávku energie s požadovanou energetickou účinností, 3. požadovanou osvětlenost s nízkou spotřebou energie na sdružené a umělé osvětlení, 4. nízkou energetickou náročnost budovy. (2) Splnění porovnávacích ukazatelů podle odstavce 1 se ověřuje a hodnotí pomocí výpočtů nebo měření uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky. § 5 Metoda stanovení energetické náročnosti budovy (1) Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. (2) Bilanční hodnocení se provádí intervalovou výpočtovou metodou nejlépe s měsíčním obdobím. Pro budovy s nízkou tepelnou setrvačností se může použít intervalová výpočtová metoda hodinová, nebo s ještě kratším časovým intervalem, s odlišnými podrobnostmi metod výpočtu a vstupních údajů. Podrobnosti hodnocení požadavků na energetickou náročnost budovy jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. (3) Celková roční dodaná energie se při bilančním hodnocení stanoví jako součet jednotlivých vypočtených dílčích spotřeb dodané energie pro všechny časové intervaly v roce a pro všechny vytápěné, chlazené, větrané či klimatizované zóny budovy. Výpočet se provádí s rozlišením podle energonositelů. (4) Pro vzájemné porovnání energetické náročnosti budov stejného typu se stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy, vyjádřená poměrem celkové roční dodané energie na jednotku celkové podlahové plochy budovy v kWh/m2. § 6 Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen "průkaz") tvoří protokol prokazující energetickou náročnost budovy (dále jen "protokol") a grafické znázornění energetické náročnosti budovy (dále jen "grafické znázornění"). (2) Protokol obsahuje vždy: a) identifikační údaje budovy, kterými jsou 1. údaje o hodnocené budově, zejména adresa, kód katastrálního území a číslo parcely, na které budova stojí, 2. údaje o provozovateli, vlastníku či stavebníku, b) typ budovy, c) užití energie v budově, d) technické údaje budovy, kterými jsou: 1. popis objemů a ploch budovy, 2. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a obálky budovy, 3. základní vlastnosti energetických systémů budovy, 4. dílčí energetická náročnost prvků technických zařízení budovy, 5. celková energetická náročnost hodnocené budovy, 6. referenční hodnoty, 7. vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, 8. celková měrná roční spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a měrné spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení, vztažené vždy na celkovou podlahovou plochu, 9. klasifikační třída energetické náročnosti hodnocené budovy, e) energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené, f) výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy, g) doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy, 1. modernizační opatření ve stavební části a v technickém zařízení budovy, 2. opatření ke zdokonalení obsluhy a provozu budovy a technických zařízení budovy, 3. klasifikační třídu energetické náročnosti hodnocené budovy po provedení doporučených opatření, h) doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz (dále jen "osvědčení"). (3) Schéma klasifikace energetické náročnosti budovy obsahuje klasifikační třídy A až G a jejich hranice. Podrobnosti hodnocení požadavků na energetickou náročnost budovy pro zařazení budovy do příslušné klasifikační třídy jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. (4) Grafické znázornění obsahuje jméno osoby, která vypracovala průkaz na základě uděleného osvědčení ministerstvem, identifikační číslo osvědčení, adresu hodnocené budovy a její typ, barevnou stupnici klasifikačních tříd A až G, energetickou náročnost hodnocené budovy a její zařazení do klasifikační třídy při bilančním hodnocení a po provedení doporučených opatření, měrnou vypočtenou roční spotřebu energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a po provedení doporučených opatření, dodanou energii pro pokrytí jednotlivých dílčích potřeb v procentech a datum doby platnosti průkazu. (5) Vzor protokolu a grafického znázornění průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. § 7 Využití zpracovaných energetických auditů Ke stanovení energetické náročnosti budovy a zpracování protokolu se využijí údaje ze zpracovaných energetických auditů, zejména: a) plochy stavebních konstrukcí a jejich orientace, b) součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních konstrukcí, c) technická data energetických systémů budov, jako je jejich dimenze a účinnost, d) podmínky vnějšího a vnitřního prostředí. § 8 Přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu Rozsah přezkoušení je dán podrobnostmi vypracování průkazu energetické náročnosti budov stanovených touto vyhláškou. Okruhy zkušebních otázek jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. § 9 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, se zrušuje. § 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007. Ministr: Ing. Říman v. r. Příloha 1 Podrobnosti splnění požadavků na energetickou náročnost budovy (1) Měrná spotřeba energie budovy se stanoví: EPA= 277,8 x EP/Ac v kWh/(m2.rok), EP je vypočtená celková roční dodaná energie v GJ/rok, Ac je celková podlahová plocha v m2. přičemž a) dodaná energie do budovy na její systémové hranici se stanoví v souladu s národními normami zavádějící evropské normy EN 15203 a EN 15315, případně normami je nahrazujícími, b) pro energetické systémy stanovené v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu EN 15315 případně normami ji nahrazujícími, c) včetně užitečné energie dodávané energetickými systémy budovy k poskytování požadovaných služeb stanovené v souladu s národními normami zavádějící evropské normy EN 15203 a EN 15315 případně normami ji nahrazujícími, d) požadovaná osvětlenost s nízkou spotřebou energie na sdružené a umělé osvětlení se stanoví v souladu s technickými normami ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301 a hygienickými požadavky, e) splnění porovnávacích ukazatelů podle § 4 odst. 1 se ověřuje a hodnotí pomocí výpočtů nebo měření podle technických norem ČSN 73 0540 a jejích normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN EN 12454-1, ČSN 36 0020-1 a jejich normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN EN ISO 13790, ČSN EN 12831, v souladu s národními normami zavádějící evropské normy prEN 14335, EN 13465, prEN 15242, prEN 15241 případně normy je nahrazující a dalších pro potřeby topné soustavy, větrání a klimatizaci a jejich regulaci, jejich normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN EN 12454-1, ČSN 36 0020-1 a dalších pro osvětlení a jejich normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody a v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu prEN 15316 Topné systémy budov případně normami ji nahrazujícími, f) bilanční hodnocení se provádí intervalovou výpočtovou metodou stanovenou podle technické normy ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění nebo v souladu s národními normami zavádějící evropské normy prEN 14335 Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustav a prEN 15315 Topné systémy budov - Celková spotřeba energie, primární energie a emise CO2 případně normy je nahrazující, nebo intervalovou výpočtovou metodou hodinovou, nebo s ještě kratším časovým intervalem, s odlišnými podrobnostmi metod výpočtu a vstupních údajů podle technických norem a předpisů v souladu s ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody a v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu prEN 15316 Topné systémy budov případně normami ji nahrazujícími, (2) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kWh/(m2.rok), jejíž hodnota je zaokrouhlena na celé číslo, přičemž číslice 5 se zaokrouhluje směrem nahoru. Měrné spotřeby energie v kWh/(m2.rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními. --------------------------------------------------------------------------------------------- Druh budovy A B C D E F G --------------------------------------------------------------------------------------------- Rodinný dům < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286 Bytový dům < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245 Hotel a < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590 restaurace Administrativní < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345 Nemocnice < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 > 625 Vzdělávací < 47 47 - 89 90 - 130 131 - 174 175 - 220 221 - 265 > 265 zařízení Sportovní < 53 53 - 102 103 - 145 146 - 194 195 - 245 246 - 297 > 297 zařízení Obchodní < 67 67 - 121 122 - 183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 > 362 --------------------------------------------------------------------------------------------- (3) Pro ostatní budovy, které neodpovídají druhu budovy podle tabulky uvedené v odst. 2 se třída energetické náročnosti stanoví v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu prEN 15217, případně normami ji nahrazujícími. (4) Tabulka slovního vyjádření tříd energetické náročnosti budovy ================================================= Třída Slovní vyjádření energetické energetické náročnosti budovy náročnosti budovy ================================================= A Mimořádně úsporná B Úsporná C Vyhovující D Nevyhovující E Nehospodárná F Velmi nehospodárná G Mimořádně nehospodárná ================================================= Příloha 2 Podrobnosti výpočtů a požadované vstupní údaje pro hodnocení energetické náročnosti budov (1) Pro splnění požadavků podle § 3 vyhlášky se energetická náročnost referenční budovy stanoví bilančním hodnocením. Při výpočtu se zadávají požadované vstupní údaje uvedené v technických a národních normách zavádějící evropské normy, nebo je nahrazující. Dále pak se pro potřeby vyhlášky stanoví a) výpočet potřeby energie 1. celkový tepelný tok pro každou zónu budovy z a každé výpočtové období n se stanoví tepelný tok prostupem pro vnitřní výpočtovou teplotu v budově nebo v zóně budovy (°C). Teplota přilehlého prostoru, prostředí nebo zóny ke konstrukci i (°C) a vnější teplota se stanoví podle technické normy ČSN 730540-3. Pro účely této vyhlášky lze použít hodnoty doby trvání výpočtového období t (Ms), viz. tabulka 1. Tabulka 1 - Přepočet měsíců na Ms ========================================= Měsíc Počet (hodiny) t(Ms) dní ========================================= Leden 31 744 2,6784 Únor 28 672 2,4192 Březen 31 744 2,6784 Duben 30 720 2,592 Květen 31 744 2,6784 Červen 30 720 2,592 Červenec 31 744 2,6784 Srpen 31 744 2,6784 Září 30 720 2,592 Říjen 31 744 2,6784 Listopad 30 720 2,592 Prosinec 31 744 2,6784 ========================================= 2. tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla Tabulka 2 - Časový podíl doby provozu fAPP a průměrná měrná produkce tepla od spotřebičů qAPP ======================================================= Typ budovy fAPP qAPP ======================================================= Hotel 0,50 4 Restaurace 0,25 10 Administrativní 0,20 15 Nemocnice 0,20 15 Vzdělávací zařízení 0,15 5 Sportovní zařízení 0,25 4 Obchodní 0,25 10 ======================================================= Tabulka 3 - Měrná produkce tepla od spotřebičů a obyvatel qAPP+occ Typ budovy ======================================= qAPP+occ ======================================= Rodinný, bytový dům 6,00 ======================================= Uvolněné teplo z osvětlení se stanoví podle kolísání spotřeby elektřiny s ohledem na roční průměr pro každé uvažované výpočtové období n, (-). Pro účely této vyhlášky lze použít pro nepřetržitě užívaný objekt, který nemá podíl sdruženého umělého osvětlení hodnoty dLI,n podle tabulky 4. Tabulka 4 - Národní měsíční hodnoty parametru dLI,n ======================================= Měsíc dLI,n ======================================= Leden -0,9 Únor -0,91 Březen -0,92 Duben -0,93 Květen -0,94 Červen -0,94 Červenec -0,94 Srpen -0,93 Září -0,91 Říjen -0,91 Listopad -0,89 Prosinec -0,88 ======================================= Tabulka 5 - Roční počet hodin činnosti s přihlédnutím k typu budovy ============================================================= Typ budovy Roční počet hodin činnosti tD tN ttotal ============================================================= Hotely 3 000 2 000 5 000 Restaurace 1 250 1 250 2 500 Administrativní 2 250 250 2 500 Nemocnice 3 000 2 000 5 000 Vzdělávací zařízení 1 800 200 2 000 Sportovní zařízení 2 000 2 000 4 000 Obchodní 3 000 2 000 5 000 ============================================================= Tabulka 6 - Vliv denního světla v budovách s regulací osvětlení ==================================================================================== Vliv denního světla Typ budovy Způsob ovládání FD ==================================================================================== Administrativní, sportovní Ruční 1,0 zařízení, Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost 0,9 Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost se 0,8 snímáním denního světla Hotely, restaurace, Ruční 1,0 obchodní Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost 0,9 Nemocnice a vzdělávací Ruční 1,0 zařízení Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost 0,9 Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost se 0,7 snímáním denního světla Rodinné a bytové domy Ruční 1,0 Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost 0,9 Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost se 0,8 snímáním denního světla ==================================================================================== Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro alespoň 60% instalovaného osvětlení řízeného uvedeným typem ovládání Tabulka 7 - Vliv obsazenosti pro budovy s ovládáním osvětlení ================================================================ Vliv obsazenosti ================================================================ Typ budovy Způsob ovládání FO ================================================================ Administrativní a vzdělávací Ruční 1,0 zařízení Automatické pro = < 0,9 60% zapojeného příkonu Restaurace, sportovní zařízení, Ruční 1,0 obchodní Hotely Ruční 0,7 Nemocnice Ruční (z části 0,8 automatické ovládání) Rodinné a bytové domy Ruční 1,0 ================================================================ Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro automatické ovládání s čidlem na přítomnost zřízené alespoň jedno na vnitřní prostor a ve velkých prostorech nejméně jedno na 30 m2 3. sluneční tepelné zisky pro stanovení účinné sběrné plochy zasklených ploch se korekční činitel rámu (-), kterým je podíl průsvitné plochy a celkové plochy zaskleného prvku, uvažuje hodnotou FF = 0,3 pro vytápění a 0,2 pro chlazení. Stupeň využití tepelných zisků pro vytápění se stanoví na základě numerických referenčních hodnot a0,H a tau0,H a závisí na době, kdy je zóna budovy využívána. Stanoví se podle tabulky 8 nebo z časového obsazení. Tabulka 8 - Hodnoty numerických parametrů a0,H a referenční časové konstanty tau0,H ================================================================= ======================= Typ budovy a0,H tau0,H ================================================================= ======================= Trvale vytápěné budovy více než 12 h Měsíční výpočetní 1,0 15 denně metoda Budovy vytápěné méně než 12 h denně 0,8 70 ================================================================= ======================= Stupeň využití tepelných ztrát pro chlazení pro každý měsíc n a pro každou zónu budovy z závisí na referenčním číselném parametru a0,C (-) a referenční časové konstantě tau0,C (h) podle tabulky 9 nebo je stanoven z časového obsazení budovy. Tabulka 9 - Hodnoty numerických parametrů a0,C a referenční časové konstanty tau0,C ================================================================= ======================= Typ budovy a0,C tau0,C ================================================================= ======================= Trvale chlazené budovy více než 12 h Měsíční výpočetní 1,0 15 denně metoda Budovy chlazené méně než 12 h denně 1,0 15 ================================================================= ======================= Časová konstanta budovy v topném a chladícím režimu (h) se stanoví na základě vnitřní tepelné kapacity budovy Cm (kJ/m2K), podle tabulky 10. Tabulka 10 - Vnitřní tepelná kapacita pro vybrané konstrukce ======================================================================= == Vnitřní tepelná kapacita budovy Cm ======================================================================= == Konstrukce lehká - měrná hmotnost do 600 kg/m3 180 Konstrukce střední - měrná hmotnost > 600 kg/m3 324 Konstrukce těžká - měrná hmotnost > 1000 kg/m3 468 ======================================================================= == b) výpočet dodané energie 1. dodaná energie na vytápění stanoví se výpočtem, kde účinnost výroby energie zdrojem i je nýgen;H;c;i (-) jejíž hodnota se stanoví podle nařízení vlády č. 25/2003 Sb., a vyhlášky č. 150/2001 Sb. Pokud je zdrojem energie tepelné čerpadlo, pak nýgen;H = 1. Účinnost regulace zdroje energie i nýgen;H;ctrl;i (-) se stanoví podle tabulky 11, pokud je zdrojem energie tepelné čerpadlo, pak nýgen;H;ctrl = 1. Tabulka 11 - Účinnost regulace zdroje energie nýgen;H;ctrl ================================ Typ regulace nýgen;H;ctrl ================================ Ruční 0,95 Automatická 0,97 ================================ COPgen;H;c;i (-) je poměr mezi tepelným výkonem a příkonem zdroje tepla na bázi tepelného čerpadla i poháněného elektrickou energií nebo plynem. Systémy bez tepelného čerpadla mají koeficient COPgen;H;c;i = 1. Hodnota poměru COPgen;H;c;i se stanoví podle tabulky 12, kde jsou uvedeny parametry při definované teplotě primárního a topného média. Tabulka 12 - Příklady hodnoty COPgen;H;c;i pro systémy s tepelným čerpadlem =================== ================================================================= Tepelný zdroj - Teplotní úroveň potřeby tepla teplota primárního média (°C) =================== ================================================================= 0supp < 35°C 35°C =< 0supp < 45°C 45 °C = < 0supp < 55°C =================== ================================================================= EHP GHP EHP GHP EHP GHP =================== ================================================================= Země (0°C) / 3,4 1,6 3,8/4,9 1,5 2,5/3,2 1,4 vzduch (7°C) Odpadní teplo 6,1 2,6 5,1 2,2 4,4 2,0 (20°C) Podzemní voda 4,7 2,1 5,3 1,9 3,5 1,8 (10°C) Povrchová voda 4,1 1,9 4,5 1,8 2,9 1,7 (5°C) =================== ================================================================= Pozn.: EHP - tepelné čerpadlo poháněné elektřinou GHP - tepelné čerpadlo poháněné plynem 0supp - je teplota topné vody dodávané z tepelného čerpadla do topného systému. 2. spotřeba tepelné energie na vytápění VZT jednotkami měrný tok vzduchu VZT jednotkou se stanoví jako součet všech hlavních měrných toků vzduchu zónami z důvodu mechanického větrání v měsíci. Korekční podíl fc;vent (-) se zavádí z důvodu ovládání na větrací jednotce, která redukuje dodávku venkovního vzduchu. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 13. Tabulka 13 - Opatření snižující dodávku venkovního vzduchu pro větrací jednotky ===================================================== ========= Větrací systém s instalovaným ovládáním fc;vent ===================================================== ========= Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 80% 0,8 maximální kapacity Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 60% 0,6 maximální kapacity Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 40% 0,4 maximální kapacity Všechny ostatní případy 1 ===================================================== ========= 3. dodaná energie na chlazení COPgen;C;c;i (-) je poměr mezi chladícím výkonem a příkonem zdroje chladu i. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 14. Tabulka 4 - Příklady hodnot COPgen;C pro zdroje chlazení ================================================================ =========== Zdroj dodávky chladu COPgen;C ================================================================ =========== Kompresorové chlazení - nepřímé zpětné chlazení vodou Pístový a scroll kompresor (15 - 1 500 kW) 3,7 Šroubový kompresor (200 - 2 000 kW) 4,5 Turbokompresor (500 - 8 000 kW) 5,1 Kompresorové chlazení - přímé zpětné chlazení vzduchem Pístový a scroll kompresor (15 - 1 500 kW) 2,9 Šroubový kompresor (200 - 2 000 kW) 3,3 Přímé chlazení vzduchu v zóně - kompaktní systémy (< 15 kW) Kompaktní okenní klimatizátor 2,6 Split systém 2,7 Multi-Split systém 2,8 Přímé chlazení vzduchu v zóně (> 10 kW) VRV systém s proměnným průtokem chladiva 33,5 Absorpční chlazení 0,7 ================================================================ =========== 4. spotřeba pomocné energie na vytápění a chlazení spotřeba energie na čerpací práci ve výpočtovém období n se stanoví na základě váhového činitele regulace čerpadel otopného systému fc;H (-) a váhového činitele regulace čerpadel chladícího systému fc;C (-). Jejich hodnoty jsou stanoveny v tabulce 15. Tabulka 15 - Váhový činitel regulace čerpadel fc;H a fc;C ============================================= ================ Typ čerpadel fc;H , fc;C ============================================= ================ Jednootáčkové 1,00 Tříotáčkové 0,68 S proměnnými otáčkami 0,54 ============================================= ================ 5. spotřeba pomocné energie na mechanické větrání ve výpočtovém období n se stanoví v návaznosti na váhový činitel regulace pohonu ventilátorů větracího systému fc;vent (-), jehož hodnoty se stanoví podle tabulky 16. Tabulka 16 - Váhový činitel regulace pohonu ventilátorů ============================================= ================ Typ pohonu fc,vent ============================================= ================ Jednootáčkový pohon 1,00 Tříotáčkový pohon 0,68 Pohon s proměnnými otáčkami 0,54 ============================================= ================ Měrná spotřeba elektřiny ventilátorů event (Ws/m3) se stanoví podle tabulky 17. Tabulka 17 - Měrná spotřeba ventilátorů ============================================= ================ Ventilační systém event ============================================= ================ Pouze mechanický odtah 1,2 Mechanický přívod, případně v kombinaci s 2 mechanickým odtahem, bez přívodu chladícího vzduchu Ostatní případy 3 ============================================= ================ c) spotřeba a výroba energie z kombinované výroby elektřiny a tepla účinnost výroby elektřiny při kogeneračním způsobu výroby tepelné a elektrické energie je součástí provozních údajů nebo uvedena ve jmenovitých hodnotách typových jednotek. Pokud není účinnost výroby elektřiny z KVET známa, pak se pro účely vyhlášky stanoví hodnoty účinnosti podle tabulky 18. Tabulka 18 - Indikativní hodnoty účinnosti pro různé druhy KVET ============================================================ =============================== Plynový Naftový Mikroturbína StirlingůvPalivový spalovací spalovací motorčlánek motor motor ============================================================ =============================== Elektrická 0,21 - 0,38 0,30 - 0,40 0,13 - 0,32 0,10-0,250,25 - 0,50 účinnost (při jmenovitém zatížení) Tepelná účinnost 0,45 - 0,61 0,50 - 0,60 0,52 - 0,66 0,61 - 0,950,35 - 0,70 (při jmenovitém zatížení) Celková účinnost 0,73 - 0,95 0,78 - 0,95 0,70 - 0,90 0,83 - 1,050,75 - 0,95 (při jmenovitém zatížení) ============================================================ =============================-- Příloha 3 Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie (1) Technická proveditelnost alternativních systémů a jejich vzájemných kombinací závisí na velikosti a typu budovy, její lokalitě a prostorovém umístění, na charakteru užívání, technickém řešení energetických systémů budovy, velikosti a časovém průběhu spotřeby energie v budově. Technická proveditelnost je posuzována již ve fázi koncepčního návrhu stavebního řešení budovy a jejích technických zařízení. (2) Technická a ekologická proveditelnost se posuzuje zejména z těchto hledisek: a) dostupnost centrálního zásobování teplem či blokové výtopny a vzdálenost od sítí/zdroje CZT či blokové výtopny; b) možnost instalace a využití kombinované výroby elektřiny a tepla (zda je v budově či v okolí zajištěn odpovídající odběr elektřiny a tepla); c) možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla, který by odpovídal potřebám hodnocené budovy co do potřebných dodávek tepla a elektřiny; d) zabezpečení dodávek biomasy či výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elektřiny) po dobu životnosti instalovaných spalovacích zařízení, vhodnost jejich využití vdané lokalitě a budově; e) dostupnost zdrojů geotermální energie, možnosti pro instalaci plášťových či střešních solárních kolektorů a fotovoltaických článků f) možnosti akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná čerpadla. (3) Ekonomická efektivnost energeticky úsporných opatření se posuzuje podle zvláštního právního předpisu^4. (4) Přínosy doporučených technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních energeticky úsporných opatření jsou podkladem pro stanovení třídy energetické náročnosti hodnocené budovy po provedení doporučených opatření. (5) Doporučená technicky, ekologicky a ekonomicky efektivní opatření jsou součástí protokolu k průkazu energetické náročnosti budovy při hodnocení budov podle § 6a odst. 2 písm. b) a c) zákona. Příloha 4 Vzor průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy ========================================= ====================================== Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: Adresa: IČ: Tel./e-mail: Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Adresa: IČ: Tel./e- mail: Nová budova Změna stávající budovy ========================================= ====================================== Umístění na veřejně přístupném místě podle § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. b) typ budovy ========================================= ====================================== Rodinný dům Bytový dům Hotel a restaurace Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdělávání Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod Jiný druh budovy -- připojte jaký: ======================================= ======================================== c) užití energie v budově 1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 2. druhy energie užívané v budově =============================================================== Elektrická energie Tepelná energie Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny Druhotná Biomasa energie Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké: Jiná paliva - připojte jaká: =============================================================== 3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP =============================================================== Vytápění Příprava teplé vody (EPH) (EPDHW) Chlazení Osvětlení (EPLight) (EPC) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans) =============================================================== d) technické údaje budovy 1. stručný popis budovy 2. geometrické charakteristiky budovy Objem budovy V - vnější objem vytápěné budovy (m3) Celková plocha obálky A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (m2) Celková podlahová plocha budovy Ac (m2) Objemový faktor tvaru budovy A/V (m2/m3) 3. klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo Venkovní návrhová teplota v topném období 0e (°C) Převažující vnitřní výpočtová teplota v topném období 0i (°C) 4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy =================================================================== Ochlazovaná konstrukce Plocha Součinitel Měrná prostupu ztráta A(m2) tepla konstrukce U (W/m2K) prostupem tepla HT (W/K) Tepelné vazby mezi konstrukcemi Celkem =================================================================== 5. tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle § 6a Zákona Jednotka Hodnocení 1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. 2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. 3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. 4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. 5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. 7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem ===================================================================== Pozn. Hodnoty 1., 2., 3. převzaty z projektové dokumentace. 6. vytápění ===================================================================== Topný systém budovy Typ zdroje energie Použité palivo Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW) Průměrná roční účinnost zdroje energie (%) Výpočet Měření Odhad Roční doba využití zdroje (hod./rok) Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje energie Údržba zdroje energie Pravidelná Pravidelná smluvní Není Převažující typ topné soustavy Převažující regulace topné soustavy Rozdělení topných větví podle Ano orientace budovy Ne Stav tepelné izolace rozvodů topné soustavy^5 ===================================================================== 7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění ===================================================================== Bilanční Dodaná energie na vytápění Qfuel,H (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H (GJ/rok) Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H (GJ/rok) Energetická náročnost vytápění referenční budovy Rrq,H (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou podlahovou plochu EPH,A (kWh/(m2.rok)) ===================================================================== 8. větrání a klimatizace ===================================================================== Mechanické větrání Typ větracího systému Tepelný výkon (kW) Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kW) Jmenovité průtokové množství vzduchu (m3/hod) Převažující regulace větrání Údržba větracího systému Pravidelná Pravidelná smluvní Není Zvlhčování vzduchu Typ zvlhčovací jednotky Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kW) Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Pravidelná Pravidelná smluvní Není Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Chlazení Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu (kW) Jmenovitý chladící výkon (kW) Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Pravidelná Pravidelná smluvní Není Stav tepelné izolace rozvodů chladu^7 ===================================================================== 9. dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) ===================================================================== Bilanční Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans (GJ/rok) Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Huml (GJ/rok) Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) EAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum (GJ/rok) Energetická náročnost mech. větrání referenční budovy Rrq,Fans (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu EPFans,A(kWh/(m2.rok)) ===================================================================== 10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení ===================================================================== Bilanční Dodaná energie na chlazení Qfuel,C (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C (GJ/rok) Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C (GJ/rok) Energetická náročnost chlazení referenční budovy Rrq,C (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EPc,A(kWh/m2.rok)) ===================================================================== 11. příprava teplé vody (TV) ===================================================================== Druh přípravy TV Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální Kombinovaný Použitá energie Jmenovitý příkon pro ohřev TV (kW) Průměrná roční účinnost zdroje přípravy (%) Výpočet Měření Odhad Objem zásobníku TV (litry) Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná Není smluvní Stav tepelné izolace rozvodů TV^7 ===================================================================== 12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody ===================================================================== Bilanční Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW (GJ/rok) Energetická náročnost přípravy TV EPDhW = Qfuel,DHW + QAux,DHW (GJ/rok) Energetická náročnost přípravy TV referenční budovy Rrq,DHW (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu EPDHW,A (kWh/m2.rok)) ===================================================================== 13. osvětlení ===================================================================== Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Způsob ovládání osvětlovací soustavy ===================================================================== 14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení ===================================================================== Bilanční Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E (GJ/rok) Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E (GJ/rok) Energetická náročnost osvětlení referenční budovy Rrq,Light (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu EPLight,A (kWh/(m2.rok)) ===================================================================== 15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy ===================================================================== Bilanční ===================================================================== Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) Energetická náročnost referenční budovy Rrq (GJ/rok) Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu EPA (kWh/m2.rok)) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy ===================================================================== e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením ===================================================================== Energonositel Vypočtené Energie Jednotková množství skutečně cena dodané dodaná do energie budovy GJ/rok GJ/rok Kč/GJ ===================================================================== Celkem ===================================================================== 2. energie vyrobená v budově ===================================================================== Druh zdroje energie Vypočtené množství vyrobené energie GJ/rok ===================================================================== Celkem ===================================================================== f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 ===================================================================== Místní obnovitelný Kogenerace zdroj energie Dálkové vytápění Blokové vytápění nebo nebo chlazení chlazení Tepelné čerpadlo Jiné ===================================================================== 1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie Výpočet, ekonomická analýza g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy 1. doporučená opatření ===================================================================== Popis opatření Úspora Investiční Prostá energie náklady doba (GJ) (tis. návratnosti Kč) ===================================================================== Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů ===================================================================== 2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření ===================================================================== Bilanční Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) Třída energetické náročnosti Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kWh/m2.rok) h) další údaje 1. doplňující údaje k hodnocené budově 2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy (2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Doba platnosti průkazu Průkaz vypracoval Osvědčení č. Dne: (2) Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budovy a) Grafického znázornění průkazu je umístěno symetricky na bílém podkladě formátu A4 (210 x 297 mm) a samotná šablona má rozměr 180 x 232 mm. b) Tvar a velikost použitého a předepsaného písma: Je použito standardního fontu Arial, případně Arial tučné velikosti 33 (záhlaví průkazu); velikost 24 (klasifikační třídy a klasifikační hodnocení) a velikost 14 (text průkazu). d) Údaje na grafickém znázornění musí být nejméně v rozsahu: 1. typ budovy nebo části budovy, místní označení budovy, adresa budovy, 2. zařazení budovy do klasifikační třídy podle bilančního hodnocení, 3. zařazení budovy do klasifikační třídy podle bilančního hodnocení, kterou je možno dosáhnout po provedení doporučených opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy, 4. celková vypočtená roční dodaná energie v GJ stanovená bilančním hodnocením v současném stavu a po provedení doporučených opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy, 5. měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2 v současném stavu a po provedení doporučených opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy, 6. dodaná energie pro pokrytí jednotlivých dílčích potřeb v procentech, 7. platnost průkazu, 8. tituly, jméno a příjmení osoby, která vypracovala energetický průkaz budovy, včetně identifikačního čísla osvědčení o odborné způsobilosti. e) Použité barvy CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá. Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá f) Barevnost jednotlivých prvků ------------------------------ Šipky Kód barvy ------------------------------ A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Barva rámečku X070 ------------------------------ Barva pozadí šipky udávající klasifikační třídu hodnocené budovy je bílá. Celý text je černý. Pozadí je bílé. (3) Grafické znázornění PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Příloha 5 Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 1. související právní a technické předpisy, případně předpisy a normy je nahrazující v platném znění; 2. podrobnosti vypracování průkazu energetické náročnosti - základní pojmy; 3. rozsah budov pro které se hodnocení zpracovává; 4. porovnávací ukazatele pro hodnocení budovy, jejích stavebních konstrukcí a jejich styků; 5. porovnávací ukazatele technických zařízení budovy pro dosažení její nízké energetické náročnosti; 6. podmínky stanovení energetické náročnosti budovy bilančním hodnocením; 7. operativní hodnocení energetické náročnosti budovy, metodika a podmínky použitelnosti při prokazování splnění požadavků podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2006 Sb.; 8. výpočtové hodnoty charakterizující standardizované užívání budovy; 9. alternativní systémy vytápění a posouzení jejich využitelnosti podle § 6a odst. 4 zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií; 10. opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy, jejich výběr a zdůvodnění; 11. varianty metodiky hodnocení energetické náročnosti budov podle národních technických norem zavádějících EN 15 217 do českých právních předpisů; 12. využití již provedených energetických auditů pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, podmínky a rozsah využitelnosti údajů. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. 2) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 3) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a přípravu teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 4) Vyhláška č. 213/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

 
 
Reklama