Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

uveřejněno v: č. 46/2008 Sbírky zákonů na straně 1852
schváleno:09.04.2008
účinnost od:14.05.2008
[Textová verze] [PDF verze (5605 kB)]

146/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. dubna 2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací^1). § 2 Projektová dokumentace (1) Rozsah a obsah projektové dokumentace a) leteckých staveb pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, b) leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky, c) leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky, d) staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky, e) staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky, f) staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky, g) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky, h) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky, i) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky. § 3 Přechodné ustanovení Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci zpracovanou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Řebíček v. r. Příloha 1 Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 2 Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 3 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění leteckých staveb -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 4 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb na dráze pro ohlášení stavby, uvedené ve stavebním zákoně -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 6 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 7 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 8 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 9 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF 1) Technické požadavky pro letecké stavby, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví například § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.

Témata 2019

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny