Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

se změnami:15/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 55/2021 Sbírky zákonů na straně 1175
schváleno:24.03.2021
účinnost od:01.04.2021
[Textová verze]


141/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. března 2021
o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Změna: 15/2022 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,
b) údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.

§ 2

Obsah energetického posudku
Energetický posudek obsahuje
a) titulní list,
b) souhrn energetického posudku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c) podrobnosti energetického posudku podle § 4.

§ 3

Titulní list s identifikačními údaji vlastníka předmětu energetického posudku, identifikačními údaji předmětu energetického posudku a identifikačními údaji energetického specialisty
(1) Titulní list obsahuje
a) účel zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona o hospodaření energií,
b) identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,
c) identifikační údaje o předmětu energetického posudku,
d) datum vypracování energetického posudku,
e) identifikační údaje energetického specialisty a
f) evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.
(2) Identifikačními údaji o vlastníkovi předmětu energetického posudku jsou u
a) právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, který je za ni oprávněný jednat,
b) fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa bydliště.
(3) Identifikačními údaji o předmětu energetického posudku jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.
(4) Identifikačními údaji energetického specialisty jsou u
a) právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, datum vydání oprávnění, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby pověřené jednáním a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby určené a její číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b) fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum vydání oprávnění.

§ 4

Podrobnosti energetického posudku
Energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahuje tyto podrobnosti:
a) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona, které se provádí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí podle ekonomického hodnocení uvedeného v příloze č. 8 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 9a odst. 2 písm. b) a c) zákona,
c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí podle ekologického hodnocení uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona,
d) hodnocení navrženého projektu podle zadání poskytovatele dotace, které se provádí podle přílohy č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. c) zákona,
e) vyhodnocení plnění parametrů pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) a § 9a odst. 2 písm. d) zákona, které se provádí podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,
f) hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona, které se provádí podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
g) vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona, které se provádí podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, a
h) stanovení vnitřního výnosového procenta pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona, které se provádí podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

§ 5

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie
Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 6

Přechodná ustanovení
(1) Energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky, ledaže jde o posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona.
(2) Energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o souhlas orgánu ochrany životního prostředí nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příl.1

Požadavky na souhrn energetického posudku
Souhrn energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona
1. Výchozí úroveň - roční spotřeba tepla ve spotřebitelských systémech
                                      
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I   Ukazatel   I Bydlení I Průmysl I Služby I Zemědělství I Celkem I
I         I (MWh/r) I (MWh/r) I (MWh/r) I  (MWh/r)  I (MWh/r) I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I Stávající stav  I     I     I     I        I     I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I Plánovaný rozvoj I     I     I     I        I     I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I Celkem      I     I     I     I        I     I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I

2. Výchozí úroveň - roční spotřeba elektřiny ve spotřebitelských systémech
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I   Ukazatel   I Bydlení I Průmysl I Služby I Zemědělství I Celkem I
I         I (MWh/r) I (MWh/r) I (MWh/r) I  (MWh/r)  I (MWh/r) I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I Stávající stav  I     I     I     I        I     I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I Plánovaný rozvoj I     I     I     I        I     I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I
I Celkem      I     I     I     I        I     I
I------------------I---------I---------I----------I---------------I----------I

3. Bilanční charakteristika srovnávací a plánovaných variant
I-------------------------------------I------------I----------- I------------I
I       Ukazatel        I Srovnávací I Plánované I Plánované I
I                   I zařízení I zařízení 1 I zařízení n I
I                   I (MWh/r)  I 1 (MWh/r) I (MWh/r)  I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Spotřeba primární energie -     I      I      I      I
I výchozí stav            I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Změna spotřeby primární energie   I      I      I      I
I včetně plánovaného rozvoje     I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Změna spotřeby primární energie   I      I      I      I
I vlivem využití OZE         I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Očekávaná celková spotřeba primární I      I      I      I
I energie               I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I

4. Výsledky ekonomického hodnocení variant
   
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I
I   Ukazatel    I Jednotky  I Srovnávací I Plánované I Plánované I
I           I       I zařízení I zařízení 1 I zařízení n I
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I
I Kapitálové náklady  I  mil. Kč  I      I       I      I
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I
I Náklady na energii  I mil. Kč/rok I      I       I      I
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I
I Ostatní provozní   I mil. Kč/rok I      I       I      I
I náklady       I       I      I       I      I
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I
I Čistá současná    I  mil. Kč  I      I       I      I
I hodnota (NPV)    I       I      I       I      I
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I
I Vnitřní výnosové   I   %   I      I       I      I
I procento (IRR)    I       I      I       I      I
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I
I Reálná doba     I   Rok   I      I       I      I
I návratnosti     I       I      I       I      I
I----------------------I-------------I------------I-------------I------------I

5. Výrok energetického specialisty obsahující doporučené řešení v podobě specifikace plánovaného zařízení, nebo doporučení ponechání stávající koncepce.
6. Okrajové podmínky v rozsahu podle bodu 4. 2. přílohy č. 2 vyhlášky.
Souhrn energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. c) zákona
1. Souhrnný popis navržených energeticky úsporných opatření předmětu energetického posudku.
2. Identifikace programu podpory a výrok energetického specialisty o naplnění kritérií programu podpory.
3. Naplnění kritérií
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium         I Jednotka I Požadavek I Dosažená I  Plnění  I
I              I     I      I hodnota  I požadavku I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium 1        I     I      I      I ANO / NE I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium x        I     I      I      I ANO / NE I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I

4. Analýza užití energie - bilance přínosů projektu
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Struktura    I         Spotřeba energie            I
I spotřeby energie I------------------I------------------I-------------------I
I         I  Výchozí stav  I Navrhovaný stav I Rozdílová bilance I
I         I         I         I  (výchozí stav  I
I         I         I         I mínus navrhovaný I
I         I         I         I    stav)    I
I         I---------I--------I---------I--------I---------I---------I
I         I MWh/rok I tis.  I MWh/rok I tis.  I MWh/rok I tis.  I
I         I     I Kč/rok I     I Kč/rok I     I Kč/rok I
I------------------I---------I--------I---------I--------I---------I---------I
I Celkem      I     I    I     I    I     I     I
I------------------I---------I--------I---------I--------I---------I---------I
I Analýza podle energonositelů3)                       I
I------------------I---------I--------I---------I--------I---------I---------I
I Energonositel 1 I     I    I     I    I     I     I
I------------------I---------I--------I---------I--------I---------I---------I
I Energonositel x I     I    I     I    I     I     I
I------------------I---------I--------I---------I--------I---------I---------I 

Souhrn energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e), § 9a odst. 2 písm. d) zákona
1. Naplnění kritérií
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium         I Jednotka I Cílová  I Dosažená I Naplnění I
I              I     I hodnota I hodnota  I  cílové  I
I              I     I      I      I hodnoty  I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium 1        I     I      I      I ANO / NE I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium x        I     I      I      I ANO / NE I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I

Hodnoceni plnění cílových hodnot a požadavku podle podmínek programu podpory.
2. Výrok energetického specialisty obsahující stanovisko naplnění kritérií programu podpory a doporučení pro zlepšení systému managementu hospodaření energií.
Souhrn energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona
1. Souhrnný popis posuzovaného projektu včetně roku uvedení zařízení do provozu.
2. Informace o podpoře podle zákona o podporovaných zdrojích energie a o programu podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
3. Výsledky hodnocení projektu
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I
I      Ukazatel      I    Jednotky    I Hodnocený projekt I
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I
I Roční výroba elektrické    I (MWh/rok nebo GJ/rok) I          I
I energie nebo roční výroba   I            I          I
I tepelné energie        I            I          I
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I
I Výše investičních nákladů   I    mil. Kč    I          I
I celkem             I            I          I
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I
I - z toho vlastní zdroje    I    mil. Kč    I          I
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I
I - z toho investiční dotace   I    mil. Kč    I          I
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I
I Doba hodnocení         I            I          I
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I
I Vnitřní výnosové procento   I      %      I          I
I (IRR)             I            I          I
I--------------------------------I-----------------------I-------------------I

Souhrn energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona
1. Popis výchozího stavu a navržených variant
Popis variant (lokalizace, typ zdroje/ů a jejich podíl na spotřebě energie, instalovaný výkon):
Výchozí stav:
Varianta 1:
Varianta x:
2. Výsledky ekonomického hodnocení variant
I-----------------------------I----------I---------I------------I------------I
I Ukazatel          I Jednotky I Výchozí I Varianta 1 I Varianta x I
I               I     I stav  I      I      I
I-----------------------------I----------I---------I------------I------------I
I Čistá současná hodnota   I tis. Kč I     I      I      I
I (NPV)            I     I     I      I      I
I-----------------------------I----------I---------I------------I------------I
I Využití tepla ze soustavy  I     I     I      I      I
I zásobování tepelnou energií I     I     I      I      I
I nebo zdroje energie, který I ANO/NE I  -  I      I      I
I není stacionárním zdrojem  I     I     I      I      I
I je ekonomicky méně výhodné I     I     I      I      I
I-----------------------------I----------I---------I------------I------------I

Pokud disponují všechny varianty zápornou hodnotou NPV, potom se výchozí stav považuje za vyhovující.
Souhrn energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona
1. Přehled energeticko-ekonomických ukazatelů hodnocených (souborů) energeticky úsporných opatření
I-----------I--------------I-----------I------------I-----------------I----------I---------I
I Označení I Identifikace I Náklady I Orientační I Úspora energie I Přínosy I  NPV  I
I (souboru) I  rozsahu  I  na   I  výše  I         I projektu I     I
I opatření I navržených I realizaci I  dotace  I         I     I     I
I      I  opatření  I-----------I------------I-----------I-----I----------I---------I
I      I       I tis. Kč I tis. Kč  I [MWh/rok] I [%] I  tis.  I tis. Kč I
I      I       I      I      I      I   I Kč/rok I     I
I-----------I--------------I-----------I------------I-----------I-----I----------I---------I
I      I       I      I      I      I   I     I     I
I-----------I--------------I-----------I------------I-----------I-----I----------I---------I
I      I       I      I      I      I   I     I     I
I-----------I--------------I-----------I------------I-----------I-----I----------I---------I
I      I       I      I      I      I   I     I     I
I-----------I--------------I-----------I------------I-----------I-----I----------I---------I

2. Výrok energetického specialisty obsahující doporučené řešení souboru energeticky úsporných opatření včetně jejich stručného výčtu.
3. Název programu podpory vhodného pro spolufinancování doporučeného souboru vhodných opatření a závěrečný výrok o naplnění kritérií stanovených programem podpory.

Příl.2

Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona
(1) Posouzení se provádí porovnáním plánované výstavby nového zařízení nebo plánované podstatné rekonstrukce současného zařízení (varianta 1) se srovnávacím zařízením disponujícím systémem využití odpadního tepla a dodávkou tepla z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny nebo soustavou zásobování tepelnou energií nebo z průmyslových provozů (varianta 2).
(2) Pokud je plánována výstavba nového zařízení pro samostatnou výrobu elektřiny nebo zařízení bez využití odpadního tepla, provede se porovnání plánovaného nového zařízení nebo plánované rekonstrukce současného zařízení se srovnávacím zařízením, které vyrábí stejné množství elektřiny nebo tepla, avšak disponuje systémem využití odpadního tepla a dodává teplo prostřednictvím vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny nebo soustav zásobování tepelnou energií. Přitom se uvažuje jakékoli vhodné existující nebo potencionální místo poptávky po teple s ohledem na technickou proveditelnost a vzdálenost od předmětného zařízení.
1. Zeměpisné a systémové vymezení řešené oblasti
Ohraničení řešené oblasti musí zahrnovat plánované zařízení a územní oblast obsahující místo nebo místa poptávky po dodávce tepla a chladu, stávající a plánovanou infastrukturu pro dodávku tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií a budoucí poptávku po teple a chladu.
Ohraničení oblasti se vyznačí ve vhodném měřítku a formě katastrální mapy předmětné oblasti.
V řešené oblasti jsou vyznačena stávající zdrojová, distribuční a spotřebitelská zařízení.
2. Stanovení výchozí úrovně
Údaje o plánovaném zařízení a srovnávacím zařízení se shrnou podle vzorů tabulek výchozí úrovně pro každou ze dvou variant:
Výchozí úroveň - soustava zásobování tepelnou energií
I--------I-----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I Adresa I  Číslo  I Jmenovitý I Jmenovitý I  Druh  I Roční  I Roční I  Roční  I Druh  I
I zdroje I licence I instalovaný I instalovaný I primárního I spotřeba I výroba I výroba  I topného I
I    I na výrobu I výkon tepla I  výkon  I  zdroje  I energie I tepla I elektřiny I média I
I    I a rozvod I  (MW)   I elektřiny I energie  I v palivu I (MWh) I  (MWh)  I  (-)  I
I    I  tepla  I       I  (MW)   I  (-)   I (MWh)  I    I      I     I
I--------I-----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I    I      I       I       I      I     I    I      I     I
I--------I-----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I    I      I       I       I      I     I    I      I     I
I--------I-----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I Celkem I      I       I       I   -   I     I    I      I  -  I
I--------I-----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I

Výchozí úroveň - lokální zdroje
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
I  Druh  I Počet I Jmenovitý I Jmenovitý I  Roční  I Roční I  Roční  I Druh  I
I primárního I zdrojů I instalovaný I instalovaný I spotřeba I výroba I výroba  I topného I
I  zdroje  I (ks) I výkon tepla I  výkon  I energie v I tepla I elektřiny I média I
I energie  I    I  (MW)   I elektřiny I palivu  I (MWh) I  (MWh)  I  (-)  I
I  (-)   I    I       I  (MW)   I  (MWh)  I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
I  Pevná  I    I       I       I      I    I      I     I
I  paliva  I    I       I       I      I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
I  Plynná  I    I       I       I      I    I      I     I
I  paliva  I    I       I       I      I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
I Kapalná  I    I       I       I      I    I      I     I
I  paliva  I    I       I       I      I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
I Elektřina I    I       I       I      I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
I  OZE*  I    I       I       I      I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
I  Celkem  I    I       I   -   I      I    I      I  -  I
I------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I
 *včetně tepelného čerpadla
 
Výchozí úroveň - roční spotřeba tepla ve spotřebitelských systémech
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I   Ukazatel   I Bydlení I Průmysl I Služby I Zemědělství I Celkem I
I         I (MWh) I (MWh) I (MWh) I  (MWh)  I (MWh) I 
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I Stávající stav  I     I     I    I       I    I
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I Plánovaný rozvoj I     I     I    I       I    I
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I Celkem      I     I     I    I       I    I
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I

Výchozí úroveň - roční spotřeba elektřiny ve spotřebitelských systémech
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I   Ukazatel   I Bydlení I Průmysl I Služby I Zemědělství I Celkem I
I         I (MWh) I (MWh) I (MWh) I  (MWh)  I (MWh) I 
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I Stávající stav  I     I     I    I       I    I
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I Plánovaný rozvoj I     I     I    I       I    I
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I
I Celkem      I     I     I    I       I    I
I------------------I---------I---------I--------I-------------I--------I


3. Postup stanovení variant pro analýzu nákladů a přínosů
3.1 Analýza nákladů a přínosů vychází z popisu plánovaného zařízení a srovnávacího zařízení nebo srovnávacích zařízeních a porovnání celkových nákladů na poskytování tepla a elektřiny pro tyto dvě varianty. V řešeném území zahrnuje také náklady, jež by vznikly, pokud skupina budov nebo část obce by byly vybaveny novou sítí dálkového vytápění nebo by došlo k jejich napojení na novou síť vytápění, tzn. do srovnání jsou zahrnuty náklady infrastruktury pro plánované i srovnávací zařízení.
3.2 Pro každou variantu se provede popis obsahující základní charakteristiky provozu, zejména instalovaný tepelný a elektrický výkon, druh primárního zdroje energie, plánované využití, plánovaný roční počet provozních hodin, umístění a poptávka po elektřině a teple. Pokud je plánovaných zařízení v rámci řešeného systému více, provede se popis pro každé zařízení. Pro specifikaci údajů se použijí vzory tabulek podle bodu 2 přiměřeně.
3.3 Pro srovnání variant se provede specifikace kapitálových nákladů na zařízení a vybavení, kapitálových nákladů souvisejících energetických sítí, variabilních a fixních nákladů, nákladů na energii, nákladů na poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví, stanovení poptávky po tepelné energii, stanovení účinků v oblasti životního prostředí a stanovení výrobních účinků.
3.4 Ekonomické hodnocení se provede podle přílohy č. 8 k této vyhlášce. Pokud je zajištěn stejný výrobní účinek porovnávaných variant, lze ho provést jako nákladové. Za stejný výrobní účinek se považuje shodná poptávka po teple a elektrické energii ve všech řešených variantách.
3.5 Celkové výsledky hodnocení se provedou do následujících tabulek:
Bilanční charakteristika srovnávací a plánovaných variant
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I       Ukazatel        I Srovnávací I Plánované I Plánované I
I                   I zařízení I zařízení 1 I zařízení n I
I                   I (MWh/r)  I (MWh/r)  I (MWh/r)  I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Spotřeba primární energie - výchozí I      I      I      I
I stav                I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Změna spotřeby primární energie   I      I      I      I
I včetně plánovaného rozvoje     I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Změna spotřeby primární energie   I      I      I      I
I vlivem využití OZE         I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I
I Očekávaná celková spotřeba primární I      I      I      I
I energie               I      I      I      I
I-------------------------------------I------------I------------I------------I

Výsledky ekonomického hodnocení variant
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I
I    Ukazatel    I Jednotky  I Srovnávací I Plánované I Plánované I
I            I       I zařízení I zařízení 1 I zařízení n I
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I
I Kapitálové náklady  I  mil. Kč  I      I      I      I
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I
I Náklady na energii  I mil. Kč/rok I      I      I      I
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I
I Ostatní provozní   I mil. Kč/rok I      I      I      I
I náklady        I       I      I      I      I
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I
I Čistá současná    I  mil. Kč  I      I      I      I
I hodnota (NPV)     I       I      I      I      I
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I
I Vnitřní výnosové   I   %   I      I      I      I
I procento (IRR)    I       I      I      I      I
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I
I Reálná doba      I   Rok   I      I      I      I
I návratnosti      I       I      I      I      I
I-----------------------I-------------I------------I------------I------------I

4. Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek
4.1 Na základě analýzy nákladů a přínosů variant je doporučena varianta, jejíž součet diskontovaných přínosů je vyšší než součet diskontovaných nákladů ostatních variant.
V případě nákladového hodnocení je doporučena varianta s nejnižším diskontovaným součtem nákladů.
4.2 Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek obsahuje doporučenou variantu včetně specifikace okrajových podmínek její realizace.
Okrajové podmínky
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I Označení I   Specifikace okrajové podmínky   I  Měrná  I Hodnota, I
I     I                    I jednotka I poznámka, I
I     I                    I      I  odkaz  I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  001  I Výchozí údaje o spotřebě energie    I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  002  I Provozní podmínky technických a    I h/r, h/den I      I
I     I technologických systémů        I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  003  I Počet zaměstnanců           I  zam.  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  004  I Diskontní činitel           I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  005  I Doba hodnocení             I  roky  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  006  I Cenová hladina výrobků, materiálu a  I měsíc/r  I      I
I     I prací                 I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  007  I Cena el. energie (bez DPH)       I  Kč/MWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  008  I Cena dodávkového tepla (bez DPH)    I  Kč/MWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  009  I Cena zemního plynu (bez DPH)      I  Kč/MWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  010  I Cena ostatních paliv a energie (nutno I  Kč/MWh  I      I
I     I specifikovat jednotlivě)        I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  011  I Cena vody (bez DPH)          I  Kč/m3  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  012  I Emisní koeficienty znečisťujících   I  t/MWh  I      I
I     I látek                 I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  013  I Emisní koeficienty CO2         I  t/MWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  014  I Kritéria hodnocení projektu      I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  015  I Specifikace zařízení s kratší dobou  I  Název/  I 1.    I
I     I životnosti než je doba hodnocení    I  doba  I 2.    I
I     I                    I životnosti I 3.    I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  016  I Specifikace zařízení s delší dobou   I  Název/  I 1.    I
I     I životnosti delší než je doba hodnocení I  doba  I 2.    I
I     I                    I životnosti I 3.    I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  017  I Požadavky na zpracování projektové   I   -   I      I
I     I dokumentace              I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  018  I Časové podmínky realizace       I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  019  I Ostatní                I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I

5. Podklady pro řešení energetického posudku
5.1 Zadavatel energetického posudku poskytne energetickému specialistovi základní údaje o plánovaném zařízení a údaje o stávajícím systému, které jsou potřebné pro stanovení výchozí úrovně.
5.2 V případě absence některých údajů o stávajícím systému se použije komentovaný odborný odhad. Takto použité údaje se označí jako "odborný odhad
5.3 Podkladem pro stanovení plánovaného rozvoje v řešené oblasti systému je územní plán předmětného území obce nebo obcí.

Příl.3

Postup při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. c) zákona
Energetický posudek obsahuje níže uvedené podrobnosti včetně příloh podle bodu 8.
1. Záměr energetického posudku s vymezením kritérií programu podpory v následujícím rozsahu:
a) název programu podpory,
b) konkretizace prioritní osy a věcné zaměření výzvy,
c) vymezení kritérií programu podpory ve vztahu k předmětu energetického posudku.
2. Historii spotřeby energie
Historie spotřeby energie obsahuje měřenou a účetními doklady doložitelnou historii spotřeby energie existujícího energetického hospodářství nebo jeho ucelené části, která přímo souvisí s realizací posuzovaného projektu a kterou tento projekt ovlivní nebo nepožaduje-li program podpory jinak. Informace o historii spotřeby zahrnuje:
a) údaje o spotřebě energie a souvisejících provozních nákladech, stanovené na základě doložitelných účetních dokladů podle tabulky č. 1 a zpracované minimálně za 2 předchozí kalendářní roky nebo za 24 po sobě jdoucích měsíců,
b) všechny vstupy energonositelů3) stanovené na základě měřených a doložitelných účetních dokladů energetického hospodářství nebo jeho ucelené části, které zahrnují spotřebu energie celého předmětu energetického posudku a jsou co nejblíže hranicím předmětu energetického posudku, nebo jsou mu rovny,
c) schéma zahrnutých měřících míst v členění po jednotlivých energonositelích3) a jejich vztah k hranicím předmětu energetického posudku.
Tabulka č. 1: Historie spotřeby energie1)
I-------------------------------------------------------------------------------I
I HISTORIE SPOTŘEBY ENERGIE                           I
I----------------------I------------------I------------------I------------------I
I Název        I Energonositel 1 I Energonositel X I   Celkem    I
I energonositele3) :  I         I         I         I
I----------------------I------------------I------------------I------------------I
I Odběrné místo č.:  I         I         I -        I
I----------------------I------------------I------------------I         I
I Dodavatel:      I         I         I         I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I
I Historie spotřeby  I MWh/rok I tis. I MWh/rok I tis. I MWh/rok I tis. I
I energie       I     I Kč/rok I     I Kč/rok I     I Kč/rok I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I
I Celkem rok -1    I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I
I   období 12)    I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I  -  I---------I  -  I---------I  -  I
I   období x     I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I
I Celkem rok -2    I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I
I   období 1     I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I  -  I---------I  -  I---------I  -  I
I   období x     I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I
I Celkem rok -x    I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I
I   období 1     I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I  -  I---------I  -  I---------I  -  I
I   období x     I     I    I     I    I     I    I
I----------------------I---------I--------I---------I--------I---------I--------I

Poznámky:
1) V případě, že není k dispozici měřená a účetními doklady doložitelná historie spotřeby energie, se tabulka č. 1 nezpracovává.
2) Historie spotřeb energie je zpracována v měsíčním intervalu nebo za odpovídající fakturační období. V případě, že nejsou tyto podrobnější údaje k dispozici, uvedou se pouze řádky s ročními součty. V tabulce se uvádí součet energie ze všech odběrných míst po jednotlivých energonositelích3) a výčet identifikátorů jednotlivých odběrných míst.
3. Analýzu užití energie předmětu energetického posudku
(1) V rámci analýzy užití energie předmětu energetického posudku je vytvořen stávající stav spotřeby energie předmětu energetického posudku, který vychází ze skutečného využití předmětu energetického posudku ve sledovaném období podle předchozích odstavců, tabulka č. 1. Stávající stav je následně převeden metodou normalizace na stav výchozí, který slouží jako základ pro porovnání energetické náročnosti před a po realizaci projektu. Za stávající stav je přednostně považován rok -1. Jiné období lze zvolit pouze za předpokladu, že toto období více odpovídá typickému způsobu užívání předmětu energetického posudku a je vhodnější pro vyčíslení přínosů projektu. Neexistuje-li měřená a účetními doklady doložitelná historie spotřeby energie podle bodu 2, část tabulky č. 2 týkající se stávajícího stavu se nevyplňuje.
Výchozí stav spotřeby energie slouží pro porovnání energetické náročnosti před a po realizaci projektu za stejných podmínek relevantních proměnných. Stanovuje se na základě:
a) stávajícího stavu spotřeby energie předmětu energetického posudku, která může být v rámci jednotlivých položek analýzy užití upravena pomocí normalizace relevantních proměnných (například klimatická data, požadavky na jednotnou úroveň kvality vnitřního prostředí, počty kusů výrobků, typický profil užívání apod.) v souladu s pokyny programu podpory nebo
b) referenčního stavu definovaného programu podpory.
(2) Vlastní analýza užití energie předmětu energetického posudku se následně provede v rozsahu podle tabulky č. 2. Dále obsahuje popis způsobu vyčlenění stávajícího stavu spotřeby energie předmětu energetického posudku ve vztahu k historii měřených spotřeb energie doložitelných účetními doklady v rozsahu:
a) definování relevantních proměnných, které ovlivňují spotřebu energie předmětu energetického posudku a slouží k normalizaci hodnot historie spotřeby vytvářejících výchozí stav energetického posudku, nebo
b) popis způsobu vyčíslení výchozího stavu v případě, že je odlišný od stávávajícího stavu, který je založen na normalizaci relevantních proměnných a úpravě spotřeb stávajícího stavu, nebo
c) popis způsobu vyčíslení výchozího stavu předmětu energetického posudku podle podmínek programu podpory.
Tabulka č. 2: Analýza užití energie - předmět energetického posudku
I---------------------------------------------------------------------I
I ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE - PŘEDMĚT ENERGETICKÉHO POSUDKU        I
I-------------------------------I-------------------------------------I
I                I     Spotřeba energie      I
I                I------------------I------------------I
I  Struktura spotřeby energie I Stávající stav I  Výchozí stav  I
I                I---------I--------I---------I--------I
I                I MWh/rok I tis.  I MWh/rok I tis.  I  
I                I     I Kč/rok I     I Kč/rok I 
I-------------------------------I---------I--------I---------I--------I
I Celkem            I     I    I     I    I
I-------------------------------I---------I--------I---------I--------I
I Analýza podle energonositelů3)                   I
I-------------------------------I---------I--------I---------I--------I
I Energonositel 1        I     I    I     I    I
I-------------------------------I---------I--------I---------I--------I
I Energonositel x        I     I    I     I    I
I-------------------------------I---------I--------I---------I--------I
I Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů1)          I 
I---I---------------------------I---------I--------I---------I--------I
I  I Užití energie / spotřebič I     I    I     I    I
I  I-----I---------------------I---------I--------I---------I--------I
I  I   I Užití energie /   I     I    I     I    I
I 1 I   I spotřebič      I     I    I     I    I
I  I 1.1 I-------I-------------I---------I--------I---------I--------I
I  I   I    I Užití    I     I    I     I    I
I  I   I 1.1.1 I energie /  I     I    I     I    I
I  I   I    I spotřebič  I     I    I     I    I
I---I-----I---------------------I---------I--------I---------I--------I
I  I Užití energie / spotřebič I     I    I     I    I
I  I-----I---------------------I---------I--------I---------I--------I
I  I   I Užití energie /   I     I    I     I    I
I 2 I   I spotřebič      I     I    I     I    I
I  I 2.1 I-------I-------------I---------I--------I---------I--------I
I  I   I    I Užití    I     I    I     I    I
I  I   I 2.1.1 I energie /  I     I    I     I    I
I  I   I    I spotřebič  I     I    I     I    I
I---I-----I-------I-------------I---------I--------I---------I--------I

Poznámka:
1) Členění a podrobnost analýzy podle způsobu užití energie/spotřebičů musí odpovídat požadavkům programu podpory. Není-li podrobnost programem podpory stanovena, definuje ji energetický specialista takovým způsobem, aby byla zohledněna specifika předmětu energetického posudku a byla přiměřeně detailní, konzistentní a přehledná ve vztahu k formě užití energie a jeho následném vyhodnocování v rámci energetického managementu.
4. Popis a hodnocení navrhovaného stavu
Popis a hodnocení navrhovaného stavu je uveden v podrobnosti a rozsahu odpovídajícímu požadavkům programu podpory a obsahuje:
a) technickou specifikaci navržených dílčích opatření a popis projektu jako celku; tím se rozumí popis navrženého stavu předmětu energetického posudku včetně technické specifikace parametrů rozhodujících o naplnění kritérií programu podpory,
b) bilanci přínosů projektu podle tabulky č. 3,
c) návrh vhodného doplnění měřících míst a způsobu vyhodnocování přínosů realizace projektu,
d) popis způsobu začlenění těchto měřících míst a procesů podle předchozího odstavce předmětu energetického posudku do systému managementu hospodaření energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001, je-li zaveden a akreditovanou osobou certifikován,
e) v případě požadavku programu podpory analýzu energetické účinnosti vybraných spotřebičů předmětu energetického posudku pro navržený stav podle tabulky č. 4,
f) vyhodnocení plnění požadavků § 7 zákona, je-li předmětem energetického posudku budova, na kterou se tyto požadavky vztahují.
Tabulka č. 3: Analýza užití energie - bilance přínosů projektu
I-----------------------------------------------------------------------------------------I 
I BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU                                I 
I-------------------------------I---------------------------------------------------------I
I                I          Spotřeba energie           I
I                I------------------I-------------------I------------------I
I                I         I          I   Rozdílová  I
I                I         I          I bilance (výchozí I
I  Struktura spotřeby energie I  Výchozí stav  I Navrhovaný stav I stav mínus    I
I                I         I          I navrhovaný stav) I
I                I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I                I MWh/rok I tis. I MWh/rok I tis.  I MWh/rok I tis. I
I                I     I Kč/rok I     I Kč/rok I     I Kč/rok I
I-------------------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I Celkem            I     I    I     I     I     I    I
I-------------------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I Analýza podle energonositelů3)                             I
I-------------------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I Energonositel 1        I     I    I     I     I     I    I
I-------------------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I Energonositel x        I     I    I     I     I     I    I
I-------------------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů1)                    I
I---I---------------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I  I Užití energie / spotřebič I     I    I     I     I     I    I
I  I-----I---------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I  I   I Užití energie /   I     I    I     I     I     I    I
I 1 I   I spotřebič      I     I    I     I     I     I    I
I  I 1.1 I-------I-------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I  I   I    I Užití    I     I    I     I     I     I    I
I  I   I 1.1.1 I energie /  I     I    I     I     I     I    I
I  I   I    I spotřebič  I     I    I     I     I     I    I
I---I-----I-------I-------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I  I Užití energie / spotřebič I     I    I     I     I     I    I
I  I-----I---------------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I  I   I Užití energie /   I     I    I     I     I     I    I
I 2 I   I spotřebič      I     I    I     I     I     I    I
I  I 2.1 I-------I-------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I
I  I   I    I Užití    I     I    I     I     I     I    I
I  I   I 2.1.1 I energie /  I     I    I     I     I     I    I
I  I   I    I spotřebič  I     I    I     I     I     I    I
I---I-----I-------I-------------I---------I--------I---------I---------I---------I--------I

Poznámka:
1) Podrobnost rozpisu analýzy užití energie musí odpovídat požadavkům programu podpory.
Není-li podrobnost rozpisu programem podpory stanovena, definuje ji energetický specialista takovým způsobem, aby byla zohledněna specifika předmětu energetického posudku a byla přiměřeně detailní, konzistentní a přehledná ve vztahu k formě užití energie a jeho následném vyhodnocování v rámci energetického managementu. Členění a podrobnost údajů v tabulce se uvede shodně s tabulkou č. 2.
Tabulka č. 4: Analýza energetické účinnosti vybraných spotřebičů
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ANALÝZA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI VYBRANÝCH SPOTŘEBIČŮ                                       I
I------------------I---------------------------------------------------------------------I-------------I-------------I-----------I
I         I                Výroba                I Distribuce I  Předání  I Ostatní I
I         I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I
I         I Instalovaný I  Spotřeba I  Výroba  I  Výroba  I  Celkové  I  Celkové  I  Celková  I Volitelné I
I Identifikace  I  výkon   I energie v I  tepla  I elektřiny / I energetické I energetické I  předaná  I  údaje  I
I spotřebiče   I  tepelný  I  palivu / I (chladu) / I průměrná  I ztráty při I ztráty při I energie / I      I
I         I (chladící) / I  přesnost I průměrná I  roční  I  výrobě  I distribuci I  přesnost I      I
I         I elektrický I hodnoty1) I  roční  I účinnost  I       I       I hodnoty1) I      I
I         I       I       I účinnost I       I       I       I       I      I
I------I-----------I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I
I Ozn. I Název   I   MW   I  MWh/rok  I MWh/rok  I  MWh/rok  I  MWh/rok  I  MWh/rok  I  MWh/rok  I      I
I   I      I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I
I   I      I   MW   I   ---   I   %   I   %   I   %   I   %   I   ---   I      I
I------I-----------I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I
I   I      I       I       I      I       I       I       I       I      I
I 1  I Spotřebič I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I
I   I 1     I       I       I      I       I       I       I       I      I
I------I-----------I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I
I   I      I       I       I      I       I       I       I       I      I
I X  I Spotřebič I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I
I   I X     I       I       I      I       I       I       I       I      I
I------I-----------I--------------I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------I

Poznámka:
1) Představuje označení způsobu stanovení hodnoty: X - ověřené měřidlo; Y - orientační měřidlo; O - odhad nebo výpočet
5. Kritéria programu podpory
Kritéria programu jsou uvedena v podrobnosti a rozsahu odpovídajícímu požadavkům programu podpory a obsahují:
a) přehled plnění kritérií podle tabulky č. 5 včetně uvedení vstupních hodnot do výpočtu a způsobu jejich stanovení,
b) přehled plnění dalších specifických podmínek stanovených programem podpory, jsou-li programem podpory požadována.
Tabulka č. 5: Naplnění kritérií
I----------------------------------------------------------------------------I
I NAPLNĚNÍ KRITÉRIÍ                             I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium         I Jednotka I Požadavek I Dosažená I  Plnění  I
I              I     I      I hodnota  I požadavku I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium 1        I     I      I      I ANO / NE I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I
I Kritérium x        I     I      I      I ANO / NE I
I---------------------------I----------I-----------I------------I------------I

6. Ekonomické hodnoceni
Ekonomické hodnocení realizace navrženého projektu se zpracovává podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nestanoví-li program podpory jinak.
7. Ekologické hodnocení
Ekologické hodnocení realizace navrženého projektu se zpracovává podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, nestanoví-li program podpory jinak.
8. Přílohy
Přílohy energetického posudku obsahují podklady rozhodné pro zpracování energetického posudku, a to nejméně
a) přílohy, které jsou vyžadovány správcem programu podpory podle vyhlašovaných programů a
b) podklady rozhodné pro zpracování energetického posudku.

Příl.4

Podrobnosti zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) a § 9a odst. 2 písm. d) zákona
Energetický posudek obsahuje níže uvedené podrobnosti:
(1) Rekapitulace výchozího stavu a projektu financovaného z programu podpory
a) Identifikace žádosti o podporu
1. žadatel a poskytovatel podpory
2. název programu podpory, prioritní osa a věcné zaměření výzvy
3. identifikační číslo žádosti o podporu
4. identifikace platné verze energetického posudku, který byl předložen k žádosti o podporu
5. vymezení kritérií stanovených programem podpory
b) Rekapitulace výchozího stavu před realizací projektu
1. analýza užití energie předmětu posudku z energetického posudku, který byl předložen k žádosti o podporu
2. přehled relevantních proměnných, které byly posudkem stanoveny k normalizaci hodnot historie spotřeby vytvářejících výchozí stav energetického posudku
3. popis způsobu vytvoření výchozího stavu (podle přílohy č. 3, bodu 3, odst. 2, písm. b)
c) Rekapitulace navrženého projektu
1. technická specifikace navržených dílčích opatření a popis projektu jako celku
2. bilance přínosů projektu z energetického posudku, který byl předložen k žádosti o dotaci
3. rekapitulace navrženého měření případně jiného způsobu vyhodnocování přínosů realizace
4. přehled změn v průběhu realizace projektu a způsob jejich vypořádání z pohledu energetického specialisty
(2) Vyhodnocení plnění povinných kritérií stanovených programem podpory, případně dobrovolných kritérií stanovených zadavatelem nebo programem podpory
a) Vymezení sledovaného období. Sledované období je vymezeno minimálně na 1 kalendářní rok nebo 12 po sobě jdoucích měsíců nebo jiným časovým úsekem podle požadavku programu podpory
b) Historie spotřeby energie ve sledovaném období
1. Historie spotřeby energie obsahuje přehled naměřených dat za sledované období v členění po jednotlivých energonositelích3) .
2. V případě, že jsou hranice předmětu energetického posudku rovny měřeným hranicím, vychází se ze spotřeby těchto měřících míst.
3. V případě, že hranice rovny nejsou, uvede se přehled spotřeb co nejblíže hranicím předmětu energetického posudku a uvede se schéma měřících míst a jejich vztah k hranicím předmětu energetického posudku a popis stanovení spotřeby energie předmětu energetického posudku.
4. Historie spotřeby je zpracována v měsíčním intervalu, jsou-li data k dispozici.
c) Normalizace sledovaného období na podmínky výchozího stavu
Je proveden převod spotřeb energie sledovaného období a uvedeny tyto podrobnosti:
1. přehled hodnot relevantních proměnných případně jejich průběhu v čase v průběhu sledovaného období
2. popis normalizace spotřeb energie předmětu energetického posudku za sledovaného období na shodné podmínky relevantních proměnných, které byly uvažovány v energetickém posudku k žádosti o podporu, případně popis nezbytné korekce hodnot
3. přehled normalizovaných spotřeb energie předmětu energetického posudku v měsíčním intervalu za sledované období, jsou-li data k dispozici.
d) Vyhodnocení plnění kritérií
1. Je provedeno vyhodnocení přínosů projektu porovnáním výchozího stavu kritérií z energetického posudku k žádosti o podporu s normalizovanými hodnotami za sledované období.
2. Vyhodnocení přínosů projektu se vypočítá s použitím ukazatelů použitých v energetickém posudku k žádosti o podporu.
V případě, že jsou programem stanovena kritéria nevztahující se ke spotřebě energie, jejich vyhodnocení se provede v souladu s podmínkami programu podpory.

Příl.5

Postup pro stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona
(1) Energetický posudek je zaměřen pouze na výrobny elektřiny nebo výrobny tepelné energie, na které se vztahuje provozní podpora podle zákona upravujícího podporované zdroje energie4) .
(2) Systémové vymezení výrobny elektřiny nebo výrobny tepelné energie, na které se vztahuje provozní podpora, se stanovuje podle energetického zákona a podle zákona upravujícího podporované zdroje energie4) .
(3) Výpočet vnitřního výnosového procenta (IRR) se provede podle přílohy č. 8 k této vyhlášce s okrajovou podmínkou, a to, že doba hodnocení odpovídá životnosti zařízení stanovené ve vyhlášce o technicko-ekonomických parametrech.

Příl.6

Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem a podmínky pro vstupy podle § 9a, odst. 2, písm. a) zákona
(1) Ekonomické hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, a variantou využití tepelné energie ze stacionárního zdroje.
(2) Ekonomické hodnocení varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí, pouze pokud je tato varianta technicky proveditelná. Technickou proveditelnost využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií posuzuje provozovatel příslušné soustavy zásobování tepelnou energií. Všechny varianty musí zajistit pokrytí celkové spotřeby tepelné energie. V případě, že varianta zahrnuje jakékoliv využití stacionárního zdroje, jedná se vždy o variantu se stacionárním zdrojem.
(3) Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená, pouze pokud žádná z variant využití soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, nemá vyšší čistou současnou hodnotu. Posouzení ekonomické přijatelnosti obsahuje vždy odůvodnění volby způsobu pokrytí dodávek tepelné energie jednotlivých posuzovaných variant.
(4) Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí v souladu s přílohou č. 8 této vyhlášky a následujícími podmínkami a požadavky na vstupy:
a) Všechny hodnocené varianty předpokládají potřebu tepelné energie založenou na modelu typického užívání budovy.
b) Sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních zdrojů je stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign5) nebo podle harmonizované technické normy6) ; v případě dodávek tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií, pokud je odběratel vlastníkem předávací stanice, uvažuje se sezónní účinnost dodávek tepla za dobu hodnocení 99 %.
c) Náklady na realizaci se uvádějí alespoň v následujícím rozsahu:
V případě změny stávajících staveb, kde dochází ke změně způsobu vytápění se
jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 75 kW:
 1. náklady na projektovou dokumentaci a povolení1)         v tis. Kč
 2. náklady na inženýrskou činnost a technický dozor2)        v tis. Kč
 3. náklady na technologickou část zdroje v tis. Kč
 4. náklady na stavební část - stavební úpravy vynucené realizací
  posuzovaného zařízení včetně nákladů na vybudování spalinových
  cest apod.                            v tis. Kč
 5. reinvestice po době životnosti v adekvátní částce v tis. Kč
 6. náklady na vybudování/úpravu přípojky zemního plynu, elektřiny
  a tepla                             v tis. Kč
 7. náklady na odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií a odstranění
  přípojky (vč. související projektové dokumentace). Energetický specialista
  provede kvalifikovaný odhad nákladů na odpojení od soustavy zásobování
  tepelnou energií, který bude vyhotoven na základě vyčíslení následujících
  položek:
   I. technický návrh odpojení (dokumentace fyzického odpojení odběrného
     tepelného zařízení a odpojení zbytného rozvodu od průběžného řadu
     tak, aby nevznikalo slepé rameno),
   II. nutné výkopové a zemní práce (vč. vytěžení rozvodu nebo kanálu,
     neslouží-li i jinému účelu, jinak jen poměrná část budoucího
     nákladu),
  III. demontáž tepelné přípojky a zaslepení potrubí, demontáž armatur a
     měřicího zařízení, demontáž předávací stanice (není-li vlastnictvím
     odběratele),
   IV. doplnění teplonosné látky, vyregulování hydrodynamiky rozvodu, 
   V. inženýrská a správní činnost spojená s realizací, zábory, skládkovné.

Tento kvalifikovaný odhad bude prokazatelně projednán s provozovatelem
soustavy zásobování tepelnou energií. Veškeré údaje k položkám investičních
nákladů musí být doložené relevantními dokumenty.

Poznámky:
1) V případě, že je zdroj tepelné energie realizován v rámci širšího opatření
(například větší změna dokončené budovy) mohou být náklady zahrnuty do
celkových nákladů na projektovou dokumentaci.
2) V případě, že je zdroj tepelné energie realizován v rámci širšího opatření
(například větší změna dokončené budovy) mohou být náklady zahrnuty do
celkových nákladů na inženýrskou činnost a technický dozor.

V ostatních případech:
 1. náklady na technologickou část zdroje              v tis. Kč
 2. náklady na stavební část zdroje - stavební úpravy vynucené
  realizací posuzovaného zařízení včetně nákladů na vybudování
  spalinových cest, apod.                     v tis. Kč
 3. reinvestice po době životnosti v adekvátní částce,        v tis. Kč 
 4. náklady na vybudování/úpravu přípojky zemního plynu, 
  elektřiny a tepla                        v tis. Kč 

d) Provozní náklady, které zahrnují pohyblivé a pevné náklady na provoz a údržbu, jsou stanoveny na základě poptávkových řízení investora, případně parametricky z investičních nákladů a uvádějí se alespoň v následujícím rozsahu:
V případě změny dokončených staveb, kde dochází ke změně způsobu vytápění
 1. náklady na palivo - pohyblivá složka             v tis. Kč/rok
 2. náklady na palivo - pevná složka               v tis. Kč/rok
 3. náklady na elektřinu - pohyblivá složka           v tis. Kč/rok
 4. náklady na elektřinu - pevná složka             v tis. Kč/rok
 5. náklady na technologickou spotřebu vody           v tis. Kč/rok
 6. náklady na opravu a údržbu                  v tis. Kč/rok
 7. náklady na revize zdroje tepelné energie1)          v tis. Kč/rok
 8. náklady na dozor kotelny včetně odvodů mezd         v tis. Kč/rok
 9. náklady na pohotovostní/havarijní službu           v tis. Kč/rok
10. náklady na pojištění                     v tis. Kč/rok
11. poplatky za znečišťování                   v tis. Kč/rok
12. náklady na ostatní režie                   v tis. Kč/rok,
 
V ostatních případech
 1. náklady na palivo                      v tis. Kč/rok
 2. náklady na elektřinu                     v tis. Kč/rok
 3. náklady na opravu a údržbu                  v tis. Kč/rok
 4. náklady na revize zdroje tepelné, respektive elektrické
  energie                           v tis. Kč/rok
 5. náklady na pojištění                     v tis. Kč/rok
 6. poplatky za znečišťování                   v tis. Kč/rok
 7. hodnota ostatních režijních nákladů             v tis. Kč/rok

V případě, že některá položka nabývá nulové hodnoty, tato skutečnost se ve výpisu provozních nákladů uvede. Náklady na palivo a energie se uvažují včetně energetické daně podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pokud není zadavatel plátcem DPH, uvádějí se položky ve výpočtu čisté současné hodnoty včetně DPH. Pro variantu nových dodávek nebo pokračování stávajících dodávek tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií odpovídají náklady na tepelnou energii budoucí spotřebě tepla podle odst. 3, bodu 1 této přílohy. Náklady na tepelnou energii se pro variantu pokračování stávajících dodávek stanoví podle ceny tepla uvedené v platné smlouvě v době zpracování energetického posudku v tis. Kč/rok a pro variantu nových dodávek podle ceny tepla uvedené v ceníku nebo podle nabídkové ceny dodavatele v tis. Kč/rok. V případě plánované trvalé změny spotřeby tepelné energie se předpokládá odpovídající úprava sjednaného příkonu nebo odběrového diagramu.
Poznámka:
1) Mezi povinné revize u plynových kotelen patří zejména revize elektrických instalací, revize nízkotlaké plynové kotelny nebo plynového zařízení, kontrola plynového zařízení, revize detektoru úniku plynu, revize plynového spotřebiče, revize elektrických instalací, kontrola kotle a rozvodů tepelné energie, revize tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, revize hasicích přístrojů. Mezi povinné revize u kotelny na pevná nebo kapalná paliva patří zejména revize elektrických instalací, kontrola kotle a rozvodů tepelné energie, revize tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, revize hasicích přístrojů.

Příl.7

Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona
Energetický posudek obsahuje níže uvedené podrobnosti:
1. Výchozí stav předmětu energetického posudku
(1) Výchozím stavem předmětu energetického posudku je stávající stav budovy, nebo stav odpovídající změně dokončené budovy podle předložené projektové dokumentace.
(2) Výchozí stav se stanovuje na základě výpočtu energetické náročnosti budovy, nebo stávajícího stavu spotřeby energie předmětu energetického posudku vycházejícího z měřené a účetně doložitelné spotřeby energie, která může být upravena pomocí normalizace relevantních proměnných.
(3) Popis výchozího stavu předmětu energetického posudku obsahuje nejméně:
a) vymezení předmětu energetického posudku,
b) charakteristika běžného provozního využití objektu se základním popisem typického profilu užívání,
c) stručný popis výchozího stavu předmětu energetického posudku.
2. Návrh opatření nebo souboru opatření
(1) Obsahuje návrh opatření nebo souboru opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení kvality vnitřního prostředí a adaptace budov na změnu klimatu. V prvním kroku jsou zvážena a navržena koncepční opatření beznákladového nebo nízkonákladového charakteru (například změna teplotního zónování budovy, úprava funkčního využití nebo typického profilu užívání, změna míry prosklení obálky budovy). Ve druhém kroku jsou navržena opatření na obálce budovy. Ve třetím kroku jsou navržena opatření využívající zpětného získávání tepla a opatření zvyšující účinnost využití energie v budově, včetně možnosti využití alternativních systémů dodávky energie a instalace obnovitelných zdrojů.
(2) Z navržených opatření energetický specialista po domluvě se zadavatelem sestaví nejméně dva soubory vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení kvality vnitřního prostředí nebo adaptaci stavby na změnu klimatu, které jsou technicky realizovatelné, splňují požadavky na energetickou náročnost budovy podle právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov3) a je u nich respektována efektivita vynaložených prostředků (nemusí být ekonomicky návratný). Nejméně jeden soubor opatření musí splňovat požadavky na energetickou náročnost podle právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov3) na úrovni primární energie z neobnovitelných zdrojů energie.
(3) Popis a hodnocení souboru vhodných opatření obsahuje nejméně:
a) popis jednotlivých opatření s technickou specifikací parametrů rozhodujících o naplnění uvedených ukazatelů,
b) zhodnocení plnění požadavků na energetickou náročnost budovy včetně klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů energie,
c) zhodnocení vlivu na změnu spotřeby energie pro vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, osvětlení a technologie (například elektrické spotřebiče, průmyslové technologie) a případné jiné přínosy,
d) popis množností spolufinancování opatření pomocí existujících programů podpory, orientační vyčíslení plnění vybraných hodnotících kritérií programů podpory a vyčíslení orientační výše podpory,
e) stanovení nákladů na realizaci a provozních nákladů,
f) slovní zhodnocení vlivu navrženého souboru opatření na tržní hodnotu nemovitosti,
g) zhodnocení ostatních, neekonomických přínosů,
h) u jiných než obytných budov návrh vhodného doplnění měřících míst a způsobu vyhodnocování přínosů realizace projektu,
i) u jiných než obytných budov návrh popis způsobu začlenění těchto měřících míst a procesů podle předchozího odstavce předmětu energetického posudku do systému managementu hospodaření energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001, je-li zaveden a akreditovanou osobou certifikován.
3. Ekonomické posouzení
Ekonomické hodnocení se provede podle přílohy č. 8 s níže uvedenými specifickými podmínkami
- v hodnocení projektu se zohledňuje vliv spolufinancování z programu podpory, nevylučuje-li jej zadavatel energetického posudku,
- v hodnocení je možné zohlednit způsob financování projektu,
- diskontní úroková míra je uvažována ve výši 3 %, nestanoví-li zadavatel energetického posudku jinak.
Náklady na realizaci:
Stanovují se rozdílem nákladů navrženého souboru vhodných opatření a nákladů výchozího stavu. Obsahují všechny relevantní položky související s realizací navrženého souboru vhodných opatření. Energetický specialista uvede způsob, jakým byla výše realizačních nákladů na jednotlivá opatření stanovena.
Provozní náklady:
Přínosy projektu se stanovují rozdílem provozních nákladů výchozího stavu a navrženého souboru vhodných opatření. Provozní náklady musejí obsahovat všechny podstatné položky daného souboru opatření včetně nákladů na spotřebu energie, nákladů na servis a údržbu, zákonné revize zařízení, výnosy z prodeje energie, apod. Energetický specialista uvede a vyčíslí způsob, jakým byla výše provozních nákladů stanovena.
Náklady na spotřebu energie vycházejí z posledních platných účetních podkladů odběrného místa zahrnujícího předmět energetického posudku, případně předpokládané ceníkové ceny daného energonositele3) , v případech návrhu opatření majících vliv na změnu ceny energie.

Příl.8

Ekonomické hodnocení pro posudky podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 9a odst. 2 písm. a), b)c) zákona
(1) Ekonomické hodnocení navržených opatření se provádí podle níže uvedených kritérií s tím, že hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je kritérium čistá současná hodnota (NPV) a doplňujícími kritérii jsou vnitřní výnosové procento (IRR) a reálná doba návratnosti (Td).
(2) Za ekonomicky návratná jsou považována taková opatření, která dosahují za dobu hodnocení kladné hodnoty NPV.
(3) Ve výpočtu se zohledňují reinvestice do zařízení s kratší dobou životnosti, než je doba hodnocení. Její výše odpovídá obnovovací investici, která slouží k prodloužení technické a morální životnosti stavby nebo zařízení nebo jejich částí v době, kdy i za předpokladu řádné údržby vyžaduje stavba nebo zařízení pro udržení plné funkčnosti zásadní opravu nebo úplnou obnovu. U systému soustavy zásobování tepelnou energií se reinvestice nezohledňují, pokud je obnova zařízení zajištěna dodavatelem energie na základě smlouvy o dodávce tepla.
(4) Pokud předpokládaná životnost zařízení vkládaného v rámci investice nebo reinvestice přesahuje dobu hodnocení, určí se jeho zůstatková hodnota vypočtením čisté současné hodnoty peněžních toků ve zbývajících letech životnosti zařízení. Do výpočtu se zůstatková hodnota zahrne v posledním roce hodnocení. Zůstatkovou hodnotu zařízení stanovuje lineární odpis v roční periodě, korigovaný diskontní úrokovou mírou, kdy na začátku je zůstatková hodnota rovna pořizovací hodnotě a je odepisována každý rok. Na konci životnosti je zůstatková hodnota zařízení nula.
(5) Pro každou část zařízení je možné stanovit jinou životnost, která odpovídá skutečnosti. Životnost posuzovaného stavebního záměru se stanovuje:
- na základě údajů výrobce zařízení nebo
- na základě údajů ČSN EN 15459-1.
(6) V případě, že není možné stanovit životnost zařízení podle výše uvedeného, stanoví se životnost jednotně pro zařízení prokazatelně podléhající údržbě a opravám 15 let. V opačném případě je zařízení považováno bez servisu a údržby. Životnost takového zařízení se stanoví jednotně ve výši 10 let. Pro stanovení životnosti stavebních prvků je možné alternativně uvažovat dobu životnosti jednotně ve výši 40 let.
(7) V případě veřejné podpory si správce programu podpory může vyžádat specifické ekonomické hodnocení podle jím stanovených kritérií. Takovéto hodnocení je považováno za hodnocení naplnění specifických podmínek stanovených v jednotlivých výzvách programu podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
Jednotné okrajové podmínky, pokud nejsou podrobnostmi energetického posudku podle příloh této vyhlášky stanoveny jinak:
- hodnocení jednotlivých variant se provádí bez ohledu na model financování projektu,
- doba hodnocení je 20 let,
- diskontní úroková míra je uvažována ve výši 3 %,
- hodnocení se provádí ve stálých cenách,
- výpočet ekonomické efektivnosti je stanoven před zdaněním hodnocené příležitosti.
Peněžní toky cash flow (CFt) v roce t:
        CFt = V - Np - INr,t
Čistá současná hodnota za dobu hodnocení (NPVTh):
        Th              n
   NPVTh = suma CFt . (1 + r)-t - IN + suma Nzux,Th
        t=1             X=1
Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky:
        Th               n
     0 = suma CFt . (1 + IRR)-t - IN + suma Nzux,Th 
       t=l              X=1
Reálná doba návratnosti Td, doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z podmínky:
       Td
    lp = suma CFt . (1 + r)-t  
       t=l

Zůstatková hodnota zařízení na konci doby hodnocení:
Pro případy, kdy se shoduje doba životnosti Tž zařízení nebo stavby s dobou hodnocení Th projektu platí, že Nzu,Th = 0. V případě hodnocení projektů s rozdílnou dobou životnosti Tž od doby hodnocení Th se zůstatková hodnota zařízení nebo stavby stanoví podle následujícího vzorce:
        INr . (Tž - Tzu)
   Nzu,Th = ___________________ . (1 + r)(-Th)
            Tž   
 
 
Kde jsou:
 
CFt  peněžní toky (cash flow) vč. investic v jednotlivých letech v tis. Kč,
  
r    diskontní úroková míra uvedená bezrozměrně (například r = 3 % = 0,03),
  
Td   reálná (diskontovaná) doba návratnosti v letech,
  
Ip   celkové plánované investice v tis. Kč,
  
V    výnosy (příjmy, tržby, úspory), které plynou z realizace hodnoceného 
    projektu v roce t v tis. Kč,
 
IN   náklady na realizaci (investiční prostředky z vlastních zdrojů) 
    hodnoceného zařízení nebo stavby v roce 0 v tis. Kč,
 
INr,t  reinvestice a jednorázové obnovovací výdaje v roce t v tis. Kč, 
    odpovídá obnovovací investici do zařízení nebo stavby v roce Tž + 1,
 
INr   poslední započtená reinvestice INr,t posuzovaného zařízení nebo stavby
    v tis. Kč,
 
Np   provozní výdaje bez odpisů (režie, materiál, palivo, energie, voda, 
    opravy, údržba, servis, mzdy, ostatní) v roce t v tis. Kč,
 
Nzu,Th zůstatková hodnota zařízení nebo stavby na konci doby hodnocení Th v 
    tis. Kč,
  
t    rok hodnocení projektu od počátku hodnocení,
  
Tž   doba životnosti hodnoceného zařízení nebo stavby nebo jejich částí,
  
Th   doba hodnocení projektu,
  
Tzu   doba od poslední započtené reinvestice INr posuzovaného zařízení nebo 
    stavby do konce doby hodnocení Th. Pro případ, kdy je doba hodnocení 
    projektu Th kratší než doba životnosti zařízení Tž (tedy k obnovovací 
    reinvestici do zařízení během celé doby hodnoty nedochází), platí, že 
    Tzu = Th.
Výsledky ekonomického vyhodnocení se uvádí minimálně v následujícím podrobnosti:
Náklady na realizaci1)                       tis. Kč 
   z toho                            tis. Kč/rok
   z toho                            tis. Kč/rok
   z toho                            tis. Kč/rok
Celkové náklady na reinvestice za dobu hodnocení          tis. Kč
 
Změna provozních nákladů:                     tis. Kč/rok
   z toho tis. Kč/rok
   z toho náklady na energii                   tis. Kč/rok
   z toho osobní náklady (mzdy, pojistné)            tis. Kč/rok
   z toho ostatní provozní náklady2)               tis. Kč/rok
   z toho nákladů na emise a odpady               tis. Kč/rok
 
Přínosy projektu celkem:                      tis. Kč/rok
   z toho tis. Kč/rok
   z toho změna tržeb (za prodej tepla, elektřiny, využitých 
   odpadů)                            tis. Kč/rok
   z toho ostatní přínosy                    tis. Kč/rok
Celková zůstatková hodnota započtená v posledním roce hodnocení  tis. Kč
   z toho3) 
   z toho3)
Doba hodnocení                           rok
Diskont                              %
Index růstu cen energie                      %
Index růstu ostatních provozních nákladů              %
Reálná doby návratnosti (Td)                    rok
Čistá současná hodnota (NPV)                    tis. Kč
Vnitřní výnosové procento (IRR)                  %

Poznámky:
1) Náklady na realizaci zahrnují celkové investiční náklady na realizaci úsporného opatření a vyvolané související náklady.
2) Ostatní provozní náklady zahrnují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu, povinné kontroly, servis, revize.
3) Uvede se zůstatková hodnota jednotlivého předmětného zařízení.

Příl.9

Ekologické hodnocení
(1) Ekologické hodnocení se provádí na základě posouzení výše emisí CO2 výchozího nebo referenčního stavu a stavu po realizaci navržených opatření.
(2) Emisní faktory uhlíku uvádějí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu.
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I        Palivo nebo energie         I   t CO2/MWh1)   I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I černé uhlí                     I    0,330     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I hnědé uhlí                     I    0,352     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I koks                        I    0,385     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I hnědouhelné brikety                 I    0,346     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I topný a ostatní plynový olej            I    0,267     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I topný olej nízkosirný (do 1 % hm. síry)       I    0,279     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I topný olej vysokosirný (nad 1 % hm. síry)      I    0,279     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I zemní plyn                     I    0,200     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I zkapalněný ropný plyn (LPG)             I    0,237     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I elektřina                      I    0,860     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I

Poznámka:
1) Emisní faktory t CO2/MWh jsou vztaženy k výhřevnosti paliva.
(3) Výsledný emisní faktor zahrnuje oxidační faktor.
(4) V případě, že je pro vyhodnocení ekologického hodnocení v energetickém hospodářství využíváno jiné palivo, než je uvedené v seznamu, použije se hodnota emisního faktoru podle Metodiky inventarizace Mezivládního panelu pro změny klimatu 2006 (IPCC 2006) pro národní inventury skleníkových plynů. V případě, že je k dispozici hodnota místně specifického emisního faktoru, upřednostní se tato hodnota.
(5) Hodnotou místně specifického emisního faktoru se rozumí hodnota z ročního výkazu emisí provozovatele zařízení v Evropském systému emisního obchodování doložená ověřovací zprávou s kladným posudkem ověřovatele nebo doložením protokolů z akreditovaných laboratoří o analýze reprezentativních vzorků paliva. Pokud nejsou k dispozici, použije se Národně specifická hodnota podle české národní inventarizační zprávy.
(6) V případě, že nelze využít výše uvedené faktory, použijí se faktory podle specifikace jednotlivých programu podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Energetický specialista v takovém případě uvede, z jakých dokumentů a hodnot vycházel při ekologickém hodnocení.
(7) Při ekologickém hodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti v případě dodávek ze soustavy zásobování tepelnou energií se hodnotí změna emisí CO2 a primární energie z neobnovitelných zdrojů energie a postupuje se podle příslušné harmonizované normy upravující energetickou náročnost budov2) . Zároveň se uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto emisí včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při distribuci tepla.
Poznámka:
2) ČSN EN 15316-4-5: Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem.

Příl.10

Základní rozsah údajů vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
1. Identifikační údaje organizace
1.1. Název organizace
1.2. Identifikační číslo osoby (IČO)
1.3. Adresa sídla
1.4. Kontakt
1.4.1. Odpovědná osoba
1.4.2. Jméno, příjmení, titul
1.4.3. Telefon
1.4.4. Email
1.5. Údaje o areálu
1.5.1. Název areálu
2. Údaje o budově
2.1. Název budovy
2.2. Evidenční číslo podle CRAB1)
2.3. Adresa budovy
2.4. Kód katastrálního území, číslo parcely
2.5. Zařazení do reportingu k článku 5 směrnice o energetické účinnosti
2.6. Informace k energetické náročnosti budovy
2.6.1. Typ budovy
2.6.2. Třída energetické náročnosti podle průkazu energetické náročnosti budovy
2.6.3. Vyhláška, podle které byl průkaz energetické náročnosti budovy zpracován
2.6.4. Účel zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
2.6.5. Evidenční číslo průkazu energetické náročnosti budovy z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů
2.6.6. Měrná hodnota celkové dodané energie [kWh/(m2.rok)]
2.6.7. Energeticky vztažná plocha [m2]
2.6.8. Hodnota celkové dodané energie [MWh/rok]
2.7. Popisné informace o budově
2.7.1. Účel užití budovy
2.7.2. Nemovitá kulturní památka
2.7.3. Památkově chráněné území
2.7.4. Užitná plocha celkem [m2]
2.7.5. Objem budovy [m3]
2.7.6. Průměrná vnitřní teplota [°C]
2.7.7. Časové využití
2.7.8. Počet nadzemních podlaží
2.7.9. Počet podzemních podlaží
2.7.10. Poloha objektu
2.7.11. Období výstavby
2.7.12. Rok poslední rekonstrukce
2.8. Popis stavebního řešení budovy
2.8.1. Obvodový plášť
2.8.2. Střecha
2.8.3. Podlaha na zemině
2.8.4. Otvorové výplně
2.9. Popis technologického vybavení budovy
2.9.1. Zdroj tepla
2.9.2. Tepelný výkon [MW]
2.9.3. Umístění zdroje
2.9.4. Rozvody tepelné energie
2.9.5. Otopná soustava, regulace a provoz objektu
2.9.6. Větrání
2.9.7. Klimatizační systém
2.9.8. Zdroj chladu
2.9.9. Chladicí výkon [kW]
2.9.10. Elektrický příkon [kW]
2.9.11. Osvětlení
2.9.12. Vlastní zdroj energie
2.9.13. Množství dodané energie do sítě [kWh/rok]
2.9.14. Využití druhotné energie
3. Zadání roční spotřeby
3.1. Spotřeba energie podle energonositelů3) [MWh]
3.2. Platba za energie [Kč]
4. Snižování energetické náročnosti budovy
4.1. Název projektu
4.2. Popis projektu
4.3. Fáze projektu
4.4. Celkové investiční náklady projektu v Kč
4.5. Celková úspora energie projektu [MWh/rok]
4.6. Způsob stanovení úspory
4.7. Termín realizace projektu (měsíc/rok)
4.8. Opatření
4.9. Dotační titul
4.9.1. Evidenční číslo projektu
4.9.2. Uznatelné náklady v Kč
4.9.3. Výše dotace v Kč
Poznámka:
1) Centrální registr administrativních budov spravovaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 15/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o podporu pro výzvy programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/826.
1) Centrální registr administrativních budov spravovaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
2) Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
3) Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.
4) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva, v platném znění.
6) ČSN 730331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data.

 
 
Reklama