Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

uveřejněno v: č. 55/2021 Sbírky zákonů na straně 1175
schváleno:24.03.2021
účinnost od:01.04.2021
[Textová verze] [PDF verze (26410 kB)]


141/2021 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 24. března 2021

o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. , zákona č. 318/2012 Sb. , zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona :

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a) obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,

b) údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.

§ 2

Obsah energetického posudku

Energetický posudek obsahuje

a) titulní list,

b) podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku,

c) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení a

d) evidenční list energetického posudku v případech, kdy je jeho vzor uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Titulní list s identifikačními údaji vlastníka předmětu energetického posudku, identifikačními údaji předmětu energetického posudku a identifikačními údaji energetického specialisty

(1) Titulní list obsahuje

a) účel zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona o hospodaření energií ,

b) identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,

c) identifikační údaje o předmětu energetického posudku,

d) datum vypracování energetického posudku,

e) identifikační údaje energetického specialisty a

f) evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikačními údaji o vlastníkovi předmětu energetického posudku jsou u

a) právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, který je za ni oprávněný jednat,

b) fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa bydliště.

(3) Identifikačními údaji o předmětu energetického posudku jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.

(4) Identifikačními údaji energetického specialisty jsou u

a) právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, datum vydání oprávnění, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby pověřené jednáním a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby určené a její číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,

b) fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum vydání oprávnění.

§ 4

Podrobnosti energetického posudku a doporučení energetického specialisty

(1) Energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahuje tyto podrobnosti:

a) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) , b) nebo c) zákona , které se provádí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí podle ekonomického hodnocení uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 9a odst. 2 písm. b) a c) zákona ,

c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí podle ekologického hodnocení uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona ,

d) popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky, které se provádí podle přílohy č. 5 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona ,

e) vyhodnocení plnění parametrů pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona , které se provádí alespoň v rozsahu podle příslušného evidenčního listu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce,

f) hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona , které se provádí podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a

g) vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona .

(2) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají z podrobností energetického posudku podle odstavce 1.

§ 5

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky, ledaže jde o posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona .

(2) Energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o souhlas orgánu ochrany životního prostředí nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příl.1

Vzory evidenčního listu energetického posudku

_________________
Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF


Příl.2

Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) , b) nebo c) zákona

Posouzení se provádí porovnáním plánované výstavby nového zařízení nebo plánované podstatné rekonstrukce současného zařízení (varianta1) se srovnávacím zařízením disponujícím systémem využití odpadního tepla a dodávkou tepla z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny nebo soustavou zásobování tepelnou energií nebo z průmyslových provozů (varianta 2).

Pokud je plánována výstavba nového zařízení pro samostatnou výrobu elektřiny nebo zařízení bez využití odpadního tepla, provede se porovnání plánovaného nového zařízení nebo plánované rekonstrukce současného zařízení se srovnávacím zařízením, které vyrábí stejné množství elektřiny nebo tepla, avšak disponuje systémem využití odpadního tepla a dodává teplo prostřednictvím vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny nebo soustav zásobování tepelnou energií. Přitom se uvažuje jakékoli vhodné existující či potencionální místo poptávky po teple s ohledem na technickou proveditelnost a vzdálenost od předmětného zařízení.
1. Zeměpisné a systémové vymezení řešené oblasti

Ohraničení řešené oblasti musí zahrnovat plánované zařízení a územní oblast obsahující místo či místa poptávky po dodávce tepla a chladu, stávající a plánovanou infastrukturu pro dodávku tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií a budoucí poptávku po teple a chladu.

Ohraničení oblasti se vyznačí ve vhodném měřítku a formě katastrální mapy předmětné oblasti.

V řešené oblasti jsou vyznačena stávající zdrojová, distribuční a spotřebitelská zařízení.
2. Stanovení výchozí úrovně

Údaje o plánovaném zařízení a srovnávacím zařízení se shrnou podle vzorů tabulek výchozí úrovně pro každou ze dvou variant:

Výchozí úroveň - soustava zásobování tepelnou energií
I--------I---------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I Adresa I Číslo I Jmenovitý I Jmenovitý I  Druh  I Roční  I Roční I  Roční  I Druh  I
I zdroje I licence I instalovaný I instalovaný I primárního I spotřeba I výroba I výroba  I topného I
I    I  na  I výkon tepla I  výkon  I  zdroje  I energie I tepla I elektřiny I média I
I    I výrobu I  (MW)   I elektřiny I energie  I v palivu I (MWh) I  (MWh)  I  (-)  I
I    I  a  I       I  (MW)   I  (-)   I (MWh)  I    I      I     I
I    I rozvod I       I       I      I     I    I      I     I
I    I tepla I       I       I      I     I    I      I     I
I--------I---------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I    I     I       I       I      I     I    I      I     I
I--------I---------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I    I     I       I       I      I     I    I      I     I
I--------I---------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I
I Celkem I     I       I       I   -   I     I    I      I  -  I
I--------I---------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------IVýchozí úroveň - lokální zdroje
	
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I
I  Druh  I Počet I Jmenovitý I Jmenovitý I Roční  I Roční I  Roční  I Druh  I
I primárního I zdrojů I instalovaný I instalovaný I spotřeba I výroba I výroba  I topného I
I  zdroje  I (ks) I výkon tepla I  výkon  I energie I tepla I elektřiny I média I
I energie  I    I  (MW)   I elektřiny I v palivu I (MWh) I  (MWh)  I  (-)  I
I  (-)   I    I       I  (MW)   I (MWh)  I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I
I Pevná   I    I       I       I     I    I      I     I
I paliva   I    I       I       I     I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I
I Plynná   I    I       I       I     I    I      I     I
I paliva   I    I       I       I     I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I
I Kapalná  I    I       I       I     I    I      I     I
I paliva   I    I       I       I     I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I
I Elektřina I    I       I       I     I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I
I OZE*    I    I       I       I     I    I      I     I
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I
I Celkem   I    I       I   -   I     I    I      I  -  I
I------------I--------I-------------I-------------I----------I--------I-----------I---------I

*včetně tepelného čerpadla

Výchozí úroveň - roční spotřeba tepla ve spotřebitelských systémech
	
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I   Ukazatel   I Bydlení I Průmysl I Služby I Zemědělství I Celkem I
I         I (MWh)  I (MWh)  I (MWh)  I  (MWh)  I (MWh)  I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I Stávající stav  I     I     I     I       I     I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I Plánovaný rozvoj I     I     I     I       I     I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I Celkem      I     I     I     I       I     I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------IVýchozí úroveň - roční spotřeba elektřiny ve spotřebitelských systémech
	
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I   Ukazatel   I Bydlení I Průmysl I Služby I Zemědělství I Celkem I
I         I (MWh)  I (MWh)  I (MWh)  I  (MWh)  I (MWh)  I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I Stávající stav  I     I     I     I       I     I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I Plánovaný rozvoj I     I     I     I       I     I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I
I Celkem      I     I     I     I       I     I
I------------------I----------I----------I----------I-------------I----------I


3. Postup stanovení variant pro analýzu nákladů a přínosů

3.1 Analýza nákladů a přínosů vychází z popisu plánovaného zařízení a srovnávacího zařízení nebo srovnávacích zařízeních a porovnání celkových nákladů na poskytování tepla a elektřiny pro tyto dvě varianty. V oblastech obce zahrnuje také náklady, jež by vznikly, pokud skupina budov nebo část obce byly vybaveny novou sítí dálkového vytápění nebo by došlo k jejich napojení na novou síť vytápění, tzn. do srovnání jsou zahrnuty náklady infrastruktury pro plánované i srovnávací zařízení.

3.2 Pro každou variantu se provede popis obsahující základní charakteristiky provozu, zejména instalovaný tepelný a elektrický výkon, druh primárního zdroje energie, plánované využití, plánovaný roční počet provozních hodin, umístění a poptávka po elektřině a teple. Pokud je plánovaných zařízení v rámci řešeného systému více, provede se popis pro každé zařízení. Pro specifikaci údajů se použijí vzory tabulek podle bodu 2 přiměřeně.

3.3 Pro srovnání variant se provede specifikace kapitálových nákladů na zařízení a vybavení, kapitálových nákladů souvisejících energetických sítí, variabilních a fixních nákladů, nákladů na energii, nákladů na poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví, stanovení poptávky po tepelné energii, stanovení účinků v oblasti životního prostředí a stanovení výrobních účinků.

3.4 Ekonomické hodnocení se provede podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Pokud je zajištěn stejný výrobní účinek porovnávaných variant, lze ho provést jako nákladové. Za stejný výrobní účinek se považuje shodná poptávka po teple a elektrické energii ve všech řešených variantách.
4. Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek

4.1 Na základě analýzy nákladů a přínosů variant je doporučena varianta, jejíž součet diskontovaných přínosů je vyšší než součet diskontovaných nákladů. V případě nákladového hodnocení je doporučena varianta s nejnižším diskontovaným součtem nákladů.

4.2 Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek obsahuje doporučenou variantu včetně specifikace okrajových podmínek její realizace.

Okrajové podmínky
	
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I Označení I   Specifikace okrajové podmínky   I  Měrná  I Hodnota, I
I     I                    I jednotka I poznámka, I
I     I                    I      I  odkaz  I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  001  I Výchozí údaje o spotřebě energie    I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  002  I Provozní podmínky technických a    I h/r, h/den I      I
I     I technologických systémů        I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  003  I Počet zaměstnanců           I  zam.  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  004  I Diskontní činitel           I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  005  I Doba hodnocení             I  roky  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  006  I Cenová hladina výrobků, materiálu a  I měsíc/r  I      I
I     I prací                 I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  007  I Cena el. energie (bez DPH)       I  Kč/kWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  008  I Cena dodávkového tepla (bez DPH)    I  Kč/GJ  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  009  I Cena zemního plynu (bez DPH)      I  Kč/GJ  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  010  I Cena ostatních paliv a energie (nutno I  KČ/GJ  I      I
I     I specifikovat jednotlivě)        I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  011  I Cena vody (bez DPH)          I  Kč/m3  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  012  I Emisní koeficienty znečisťujících   I   -   I      I
I     I látek                 I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  013  I Emisní koeficienty CO2         I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  014  I Kritéria hodnocení projektu      I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  015  I Specifikace zařízení s kratší dobou  I  Název/  I 1.    I
I     I životnosti než je doba hodnocení    I  doba  I 2.    I
I     I                    I životnosti I 3.    I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  016  I Specifikace zařízení s delší dobou   I  Název/  I 1.    I
I     I životnosti delší než je doba hodnocení I  doba  I 2.    I
I     I                    I životnosti I 3.    I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  017  I Požadavky na zpracování projektové   I   -   I      I
I     I dokumentace              I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  018  I Časové podmínky realizace       I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  019  I Ostatní                I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I


5. Podklady pro řešení energetického posudku

5.1 Zadavatel energetického posudku poskytne energetickému specialistovi základní údaje o plánovaném zařízení a údaje o stávajícím systému, které jsou potřebné pro stanovení výchozí úrovně.

5.2 V případě absence některých údajů o stávajícím systému se použije komentovaný odborný odhad. Takto použité údaje se označí jako "odborný odhad".

5.3 Podkladem pro stanovení plánovaného rozvoje v řešené oblasti systému je územní plán předmětného území obce nebo obcí.

Příl.3

Ekonomické hodnocení

Pro posudky podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 9a odst. 2 písm. b) a c) zákona

Ekonomické hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií s tím, že hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je kritérium čistá současná hodnota (NPV), doplňujícími kritérii pro informaci zadavateli energetického posudku jsou kritérium vnitřní výnosové procento (IRR) a kritérium reálná doba návratnosti (T sd ). V případě posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona je hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty kritérium vnitřní výnosové procento (IRR).

Za ekonomicky efektivní je považována varianta, která dosahuje za dobu hodnocení nejvyšší hodnoty NPV včetně referenční varianty, nebo nejvyšší kladné hodnoty NPV, pokud se hodnotí rozdílově proti referenční variantě.

1. 1. Čistá současná hodnota (NPV):
	
    Tž
NPV = suma CFt . (1 + r)-t - IN (tis. Kč/r)
   t=1
 
kde
kde
 
Tž    je doba životnosti (hodnocení) projektu (roky)
CFt    jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci
     projektu) (tis. Kč) r je diskont
(1 + r)-t je odúročitel
IN    náklady na realizaci hodnoceného zařízení či stavby (investiční
     náklady) v roce 0 v tis. Kč,
 
	1. 2. Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky: 
 Tž
suma CFt . (1 + IRR)-t - IN = 0 (%) 
t=11. 3. Reálná doba návratnosti T sd , doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z podmínky:
	
Tsd
suma CFt . (1 + r)-t - IN = 0 (roky)
t=12. Výsledky ekonomického hodnocení se uvádí v následující tabulce:
	
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I     Parametr     I Jednotka I Výchozí I Varianta I I Varianta II I
I              I     I stav  I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I Přínosy projektu celkem  I Kč    I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I z toho tržby za teplo a  I Kč    I     I      I       I
I elektřinu         I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I Investiční výdaje projektu I Kč    I     I      I       I
I celkem           I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I z toho:          I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I náklady na přípravu    I Kč    I     I      I       I
I projektu          I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I náklady na technologická  I Kč    I     I      I       I
I zařízení a stavbu     I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I náklady na přípojky    I Kč    I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I Provozní náklady celkem  I Kč/rok  I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I z toho:          I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I náklady na energii     I Kč/rok  I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I náklady na opravu a    I Kč/rok  I     I      I       I
I údržbu1)          I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I osobní náklady (mzdy,   I Kč/rok  I     I      I       I
I pojistné)         I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I ostatní provozní náklady2) I Kč/rok  I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I náklady na znečištění a  I Kč/rok  I     I      I       I
I odpady           I     I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I Doba hodnocení       I roky   I     I 20     I 20     I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I Diskontní činitel3)    I -    I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I NPV            I tis. Kč I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I Tsd            I roky   I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------I
I IRR            I %    I     I      I       I
I----------------------------I----------I---------I------------I-------------IV případě projektů energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů je výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku stanoven (z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska) bez vlivu daní a financování při stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané podpory.

Vysvětlivky:


1) Náklady obsahují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu.

2) Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revizi zařízení.

3) Pro energetické posudky podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona se stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 0,04.

Příl.4

Ekologické hodnocení

V případě, že dochází k navýšení výroby, provede se posouzení ekologické proveditelnosti na základě změny měrných výrobních emisí znečišťujících látek.

A. Výpočet emisí znečišťujících látek

1. Množství emisí znečišťujících látek (TZL, SO2, NOx, NH3, VOC) se vypočte jako součin měrné výrobní emise a příslušné vztažné veličiny za rok. Měrná výrobní emise se použije z protokolu o jednorázovém měření emisí provedeném autorizovanou osobou podle jiného právního předpisu, ne starším než 3 roky. Nejsou-li dostupné údaje o měrných výrobních emisích, stanoví se množství emisí jako součin aktuálního emisního faktoru zveřejněného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny za rok. Není-li pro některou znečišťující látku dostupný ani emisní faktor, emise se pro danou znečišťující látku nepočítá.

2. Z hodnoty emisí TZL se podle poměru částic PM10 a PM2,5 v TZL, specifickém pro každý konkrétní stacionární zdroj podle jeho technologického vybavení, vypočte emise částic PM2,5. Aktuální poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL jsou zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

3. Pro stanovení množství znečišťujících látek na jednotku vyrobené či uspořené elektrické energie ze sítě se použijí následující emisní faktory (kg/MWh).
	
I--------------------I-----I---------I---------I---------I---------I---------I
I Znečišťující látka I NH3 I  VOC  I  NOx  I  SO2  I  TZL  I PM2,5 I
I--------------------I-----I---------I---------I---------I---------I---------I
I Emisní faktor   I 0 I 0,00249 I 0,56764 I 0,84124 I 0,03680 I 0,02208 I
I (kg/MWh)      I   I     I     I     I     I     I
I--------------------I-----I---------I---------I---------I---------I---------I4. Výpočet ukazatelů energetické proveditelnosti návrhu se provede srovnáním vypočteného množství emisí jednotlivých znečišťujících látek výchozího stavu a navržených variant návrhu na opatření nebo návrhu podle stanovených kritérií. Pokud se posuzuje více variant než dvě, tabulka se příslušně rozšíří podle počtu variant návrhu.
	
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I   Parametr    I Výchozí I Varianta I I Rozdíl I Varianta II I Rozdíl I
I           I stav  I      I    I       I    I
I           I---------I------------I--------I-------------I--------I
I           I t/rok I  t/rok  I t/rok I  t/rok  I t/rok I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I Tuhé znečišťující  I     I      I    I       I    I
I látky (TZL)     I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I PM10        I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I PM2,5        I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I SO2         I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I NOx         I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I NH3         I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I VOC         I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------I
I CO2         I     I      I    I       I    I
I---------------------I---------I------------I--------I-------------I--------IB. Výpočet emisí oxidu uhličitého

Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu. Emisní faktory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo místně specifické.

1. Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého
	
I----------------I-----------------------------------------------------------I
I Palivo nebo  I            t CO2/MWh1)            I
I  energie   I                              I
I----------------I------------------------------------------------I----------I
I pevná paliva I černé uhlí tříděné               I 0,333  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I hnědé uhlí tříděné               I 0,357  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I jiné pevné palivo               I 0,339  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I koks                      I 0,385  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I proplástek                   I 0,339  I
I----------------I------------------------------------------------I----------I
I kapalná paliva I těžký topný olej (s obsahem síry do 1 % hm.  I 0,279  I
I        I vč.) - nízko sirný               I     I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I jiná kapalná paliva              I 0,276  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I TOEL                      I 0,264  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I benzín                     I 0,249  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I plynový olej (s obsahem síry do 0,1 % hm. vč.) I 0,264  I
I----------------I------------------------------------------------I----------I
I plynná paliva I zemní plyn                   I 0,199  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I koksárenský plyn                I 0,160  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I propan-butan                  I 0,237  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I vysokopecní plyn                I 0,866  I
I        I------------------------------------------------I----------I
I        I jiné plynné palivo               I 0,197  I
I----------------I------------------------------------------------I----------I
I  elektřina  I elektřina                   I 1,012  I
I----------------I------------------------------------------------I----------I
I  biomasa   I                        I  0   I
I----------------I------------------------------------------------I----------I1) Emisní faktory t CO2 /MWh jsou vztaženy k výhřevnosti paliva.

2. Místně specifické emisní faktory oxidu uhličitého

Výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv se provede podle vzorce (hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor uhlíku) x (1 - nedopal), kde:
- emisní faktor uhlíku (kg CO2 /GJ výhřevnosti paliva) je stanovený na základě složení místního paliva, které je používáno pro zabezpečení energetických potřeb konkrétního návrhu,
- doporučené hodnoty pro nedopal jsou 0,02 pro tuhá paliva (kamna 0,05), 0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva.

V případě zemního plynu se výpočet provádí z objemu. Energie se vždy uvádí vztažena k výhřevnosti.

Příl.5

Postup při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona

Energetický posudek obsahuje s ohledem na předmět pouze relevantní údaje z níže uvedených včetně odpovídajících částí příloh k této vyhlášce.

1. Popis stávajícího stavu

Popis stávajícího stavu předmětu energetického posudku obsahuje údaje o

1.1. předmětu energetického posudku, a to

1.1.1. charakteristiku hlavních činností, které jsou předmětem energetického posudku,

1.1.2. popis technických zařízení a systémů včetně popisu kogenerační jednotky podle vyhlášky č. 37/2016 Sb. , o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, a budov, které jsou předmětem energetického posudku,

1.1.3. situační plán,

1.2. energetických vstupech za předcházející 2 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů nebo v přepočtu na klimatické podmínky; vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech:
	
I----------------------------------------------------------------------------I
I           Pro rok: před realizací projektu           I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Vstupy paliv a I Jednotka I Množství I Výhřevnost I Přepočet I  Roční  I
I   energie   I     I     I GJ/jednotku I na MWh I náklady I
I         I     I     I       I     I v tis. Kč I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Elektřina    I  MWh  I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Teplo      I  GJ  I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Zemní plyn   I  MWh  I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Jiné plyny   I  MWh  I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Hnědé uhlí   I  t   I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Černé uhlí   I  t   I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Koks      I  t   I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Jiná pevná   I  t   I     I       I     I      I
I paliva     I     I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I TO       I  t   I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I TOEL      I  t   I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Druhotné    I  GJ  I     I       I     I      I
I zdroje1)    I     I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Obnovitelné   I GJ/MWh I     I       I     I      I
I zdroje2)    I     I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Jiná paliva   I  GJ  I     I       I     I      I
I-----------------I----------I----------I-------------I----------I-----------I
I Celkem vstupy paliv a energie            I     I      I
I-----------------------------------------------------I----------I-----------I
I Změna stavu zásob paliv (inventarizace)       I     I      I
I-----------------------------------------------------I----------I-----------I
I Celkem spotřeba paliv a energie           I     I      I
I-----------------------------------------------------I----------I-----------IVysvětlivky:


1) Druhotné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.

2) Obnovitelné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.".

1.3. vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce; součástí těchto údajů je roční bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie,

a) Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I ř. I         Název ukazatele         I Jednotka I Hodnota I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 1 I Roční celková účinnost zdroje          I  (%)  I     I
I  I [z tabulky b) - (ř. 3 x 3,6 + ř. 7) : ř. 12]   I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 2 I Roční účinnost výroby elektrické energie     I  (%)  I     I
I  I [z tabulky b) - ř. 3 x 3,6 : ř. 6]        I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 3 I Roční účinnost výroby tepla           I  (%)  I     I
I  I [z tabulky b) - ř. 7 : ř. 11]          I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 4 I Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny  I (GJ/MWh) I     I
I  I [z tabulky b) - ř. 6 : ř. 3]           I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 5 I Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla    I  (GJ)  I     I
I  I [z tabulky b) - ř. 11 : ř. 7]          I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 6 I Roční využití instalovaného elektrického výkonu I (hod)  I     I
I  I [z tabulky b) - ř. 3 : ř. 1]           I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 7 I Roční využití instalovaného tepelného výkonu   I (hod)  I     I
I  I [z tabulky b) - (ř. 7 : 3,6) : ř. 2]       I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------Ib) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I ř. I         Název ukazatele         I Jednotka I Hodnota I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 1 I Instalovaný elektrický výkon celkem       I  (MW)  I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 2 I Instalovaný tepelný výkon celkem         I  (MW)  I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 3 I Výroba elektřiny                 I (MWh)  I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 4 I Prodej elektřiny                 I (MWh)  I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 5 I Vlastní technologická spotřeba elektřiny na   I (MWh)  I     I
I  I výrobu elektřiny                 I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 6 I Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny  I (GJ/r) I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 7 I Výroba tepla                   I (GJ/r) I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 8 I Dodávka tepla                  I (GJ/r) I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 9 I Prodej tepla                   I (GJ/r) I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 10 I Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu  I (GJ/r) I     I
I  I tepla                      I     I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 11 I Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla    I (GJ/r) I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I
I 12 I Spotřeba energie v palivu celkem         I (GJ/r) I     I
I----I--------------------------------------------------I----------I---------I1.4. rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s následujícími informacemi

1.4.1. druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení stáří a technický stav, tloušťka a stav tepelné izolace,

1.4.2. schémata energetických rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením,

1.5. významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách, způsobu regulace,

1.6. tepelně technických vlastnostech budov a

1.7. systému managementu hospodaření s energií podle harmonizované technické normy ČSN EN ISO 50001 .

2. Vyhodnocení stávajícího stavu

Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického posudku obsahuje

2.1. vyhodnocení účinnosti užití energie

2.1.1. ve zdrojích energie,

2.1.2. v rozvodech tepla a chladu, stlačeného plynu,

2.1.3. ve významných spotřebičích energie,

2.2. vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov,

2.3. vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií,

2.4. výchozí roční energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování se provede následujícím způsobem:

1. Výchozí roční energetická bilance
	
I----I--------------------------------------------------------------I--------------I-----------I
I ř. I             Ukazatel              I  Energie  I Náklady I
I  I                               I------I-------I-----------I
I  I                               I (GJ) I (MWh) I (tis. Kč) I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 1 I Vstupy paliv a energie                    I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 2 I Změna zásob paliv                      I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 3 I Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2)            I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 4 I Prodej energie cizím                     I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 5 I Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3 - ř. 4)        I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 6 I Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5)    I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 7 I Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5)            I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 8 I Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5)            I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 9 I Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5)       I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 10 I Spotřeba energie na větrání (z ř. 5)             I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 11 I Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5)         I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 12 I Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5)            I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I
I 13 I Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) I   I    I      I
I----I--------------------------------------------------------------I------I-------I-----------I2. Upravená roční energetická bilance
	
I----I-----------------------------------I--------------------------I--------------------------I
I ř. I       Ukazatel       I Před realizací projektu I Po realizaci projektu  I
I  I                  I--------------I-----------I--------------I-----------I
I  I                  I  Energie  I Náklady I  Energie  I Náklady I
I  I                  I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I  I                  I (GJ) I (MWh) I (tis. Kč) I (GJ) I (MWh) I (tis. Kč) I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 1 I Vstupy paliv a energie      I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 2 I Změna zásob paliv         I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 3 I Spotřeba paliv a energie     I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 4 I Prodej energie cizím       I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 5 I Konečná spotřeba paliv a energie I   I    I      I   I    I      I
I  I v objektu             I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 6 I Ztráty ve vlastním zdroji a    I   I    I      I   I    I      I
I  I rozvodech             I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 7 I Spotřeba energie na vytápění   I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 8 I Spotřeba energie na chlazení   I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 9 I Spotřeba energie na přípravu   I   I    I      I   I    I      I
I  I teplé vody            I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 10 I Spotřeba energie na větrání    I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 11 I Spotřeba energie na úpravu    I   I    I      I   I    I      I
I  I vlhkosti             I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 12 I Spotřeba energie na osvětlení   I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I
I 13 I Spotřeba energie na technologické I   I    I      I   I    I      I
I  I a ostatní procesy         I   I    I      I   I    I      I
I----I-----------------------------------I------I-------I-----------I------I-------I-----------I2.5. popis možností vymezení systémové hranice kogenerační jednotky podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 37/2016 Sb. , a

2.6. popis možností měření množství užitečného tepla a možností měření množství spotřebovaného paliva podle § 7 odst. 4 písm. b) a c) a § 7 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 145/2016 Sb. , o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie .

3. Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek

Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek týkající se posuzovaného návrhu obsahuje

3.1. popis posuzovaného návrhu, vymezení systémové hranice návrhu

3.2. roční úspory energie v MWh po realizaci posuzovaného návrhu,

3.3. náklady v tis. Kč/rok na realizaci posuzovaného návrhu,

3.4. průměrné roční provozní náklady v tis. Kč/rok v případě realizace posuzovaného návrhu,

3.5. upravenou energetickou bilanci pro posuzovaný návrh,

3.6. návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií,

3.7. popis okrajových podmínek pro posuzovaný návrh,
	
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I Označení I   Specifikace okrajové podmínky   I  Měrná  I Hodnota, I
I     I                    I jednotka I poznámka, I
I     I                    I      I odkaz   I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  001  I Výchozí údaje o spotřebě energie    I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  002  I Provozní podmínky technických a    I h/r, h/den I      I
I     I technologických systémů        I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  003  I Počet zaměstnanců           I  zam.  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  004  I Diskontní činitel           I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  005  I Doba hodnocení             I  roky  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  006  I Cenová hladina výrobků, materiálu a  I měsíc/r  I      I
I     I prací                 I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  007  I Cena el. energie (bez DPH)       I  KČ/kWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  008  I Cena dodávkového tepla (bez DPH)    I  Kč/MWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  009  I Cena zemního plynu (bez DPH)      I  Kč/MWh  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  010  I Cena ostatních paliv a energie (nutno I  Kč/MWh  I      I
I     I specifikovat jednotlivě)        I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  011  I Cena vody (bez DPH)          I  Kč/m3  I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  012  I Emisní koeficienty znečisťujících   I   -   I      I
I     I látek                 I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  013  I Emisní koeficienty CO2         I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  014  I Kritéria hodnocení projektu      I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  015  I Specifikace zařízení s kratší dobou  I  Název/  I 1.    I
I     I životnosti než je doba hodnocení    I  doba  I 2.    I
I     I                    I životnosti I 3.    I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  016  I Specifikace zařízení s delší dobou   I  Název/  I 1.    I
I     I životnosti delší než je doba hodnocení I  doba  I 2.    I
I     I                    I životnosti I 3.    I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  017  I Požadavky na zpracování projektové   I   -   I      I
I     I dokumentace              I      I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  018  I Časové podmínky realizace       I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I
I  019  I Ostatní                I   -   I      I
I----------I----------------------------------------I------------I-----------I3.8. vymezení systémové hranice kogenerační jednotky podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 37/2016 Sb. ,

3.9. ekonomickou efektivnost použití přímé metody měření množství užitečného tepla a měření množství spotřebovaného paliva podle § 7 odst. 4 písm. b) a c) a § 7 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 145/2016 Sb. , o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie .

Příl.6

Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, a podmínky pro vstupy

(1) Ekonomické hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, a variantou využití tepelné energie ze stacionárního zdroje.

(2) Ekonomické hodnocení varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí pouze, pokud je tato varianta technicky proveditelná. Technickou proveditelnost využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií posuzuje provozovatel příslušné soustavy zásobování tepelnou energií. Všechny varianty musí zajistit pokrytí celkové spotřeby tepelné energie. V případě, že varianta zahrnuje jakékoliv využití stacionárního zdroje, jedná se vždy o variantu se stacionárním zdrojem.

(3) Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená, pouze pokud žádná z variant využití soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, nemá vyšší čistou současnou hodnotu. Posouzení ekonomické přijatelnosti obsahuje vždy odůvodnění volby způsobu pokrytí dodávek tepelné energie jednotlivých posuzovaných variant.

Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí v souladu s následujícími podmínkami a požadavky na vstupy:

1. Všechny hodnocené varianty předpokládají potřebu tepelné energie založenou na modelu typického užívání budovy.

2. Hodnocení jednotlivých variant se provádí bez ohledu na model financování projektu.

3. Doba hodnocení je 20 let.

4. Diskontní úroková míra je uvažována ve výši 3 %.

5. Hodnocení se provádí ve stálých cenách.

6. Sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních zdrojů je stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign2) nebo podle harmonizované technické normy ČSN 730331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data; v případě dodávek tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií, pokud je odběratel vlastníkem předávací stanice, se uvažuje sezónní účinnost dodávek tepla za dobu hodnocení 99 %.

7. Celkové investiční náklady se uvádějí alespoň v následujícím rozsahu:

V případě změny stávajících staveb, kde dochází ke změně způsobu vytápění se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 75 kW:
	
a) náklady na projektovou dokumentaci a povolení*)          v tis. Kč
b) náklady na inženýrskou činnost a technický dozor**)        v tis. Kč
c) náklady na technologickou část zdroje               v tis. Kč
d) náklady na stavební část - stavební úpravy vynucené realizací
  posuzovaného zařízení včetně nákladů na vybudování spalinových
  cest apod.                            v tis. Kč
e) re investice po době životnosti v adekvátní částce        v tis. Kč
f) náklady na vybudování/úpravu přípojky zemního plynu, elektřiny
  a tepla                              v tis. Kč
g) náklady na odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií a odstranění
  přípojky (vč. související projektové dokumentace). Energetický specialista
  provede kvalifikovaný odhad nákladů na odpojení od soustavy zásobování
  tepelnou energií; který bude vyhotoven na základě vyčíslení následujících
  položek:
  i.  technický návrh odpojení (dokumentace fyzického odpojení odběrného
    tepelného zařízení a odpojení zbytného rozvodu od průběžného řadu tak,
    aby nevznikalo slepé rameno),
  ii. nutné výkopové a zemní práce (vč. vytěžení rozvodu či kanálu,
    neslouží-li i jinému účelu, jinak jen poměrná část budoucího nákladu),
  iii. demontáž tepelné přípojky a zaslepení potrubí, demontáž armatur a
    měřicího zařízení, demontáž předávací stanice (není-li vlastnictvím
    odběratele),
  iv. doplnění teplonosné látky, vyregulování hydrodynamiky rozvodu,
  v.  inženýrská a správní činnost spojená s realizací, zábory, skládkovné.

Tento kvalifikovaný odhad bude prokazatelně projednán s provozovatelem soustavy zásobování tepelnou energií např. formou oponentního posudku. Veškeré údaje k položkám investičních nákladů musí být doložené relevantními dokumenty.

V ostatních případech:
	
a) náklady na technologickou část zdroje               v tis. Kč
b) náklady na stavební část zdroje - stavební úpravy vynucené
  realizací posuzovaného zařízení včetně nákladů na vybudování
  spalinových cest, apod.                      v tis. Kč
c) reinvestice po době životnosti v adekvátní částce,        v tis. Kč
d) náklady na vybudování/úpravu přípojky zemního plynu, elektřiny
  a tepla                              v tis. Kč

8. Provozní náklady, které zahrnují pohyblivé a pevné náklady na provoz a údržbu, jsou stanoveny na základě poptávkových řízení investora, případně parametricky z investičních nákladů a uvádějí se alespoň v následujícím rozsahu:

V případě změny dokončených staveb, kde dochází ke změně způsobu vytápění
	
a) náklady na palivo - pohyblivá složka             v tis. Kč/rok
b) náklady na palivo - pevná složka               v tis. Kč/rok
c) náklady na elektřinu - pohyblivá složka            v tis. Kč/rok
d) náklady na elektřinu - pevná složka              v tis. Kč/rok
e) náklady na technologickou spotřebu vody            v tis. Kč/rok
f) náklady na opravu a údržbu                  v tis. Kč/rok
g) náklady na revize zdroje tepelné energie***)         v tis. Kč/rok
h) náklady na dozor kotelny včetně odvodů mezd          v tis. Kč/rok
i) náklady na pohotovostní/havarijní službu           v tis. Kč/rok
j) náklady na pojištění                     v tis. Kč/rok
k) poplatky za znečišťování                   v tis. Kč/rok
l) náklady na ostatní režie                   v tis. Kč/rok,
 
	V ostatních případech 
a) náklady na palivo                       v tis. Kč/rok
b) náklady na elektřinu                     v tis. Kč/rok
c) náklady na opravu a údržbu                  v tis. Kč/rok
d) náklady na revize zdroje tepelné, respektive elektrické
  energie                            v tis. Kč/rok
e) náklady na pojištění                     v tis. Kč/rok
f) poplatky za znečišťování                   v tis. Kč/rok
g) hodnota ostatních režijních nákladů              v tis. Kč/rok

V případě, že některá položka nabývá nulové hodnoty, tato skutečnost se ve výpisu provozních nákladů uvede.

Náklady na palivo a energie se uvažují včetně energetické daně podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů .

Pokud není investor plátcem DPH, uvádějí se položky ve výpočtu čisté současné hodnoty včetně DPH.

Pro variantu nových dodávek nebo pokračování stávajících dodávek tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií odpovídají náklady na tepelnou energii budoucí spotřebě tepla podle bodu b) a stanoví se podle průměru z cen tepla za poslední 3 roky podle platné smlouvy o dodávce tepelné energie a ceníku dodavatele v tis. Kč/rok. V případě plánované trvalé změny spotřeby tepelné energie se předpokládá odpovídající úprava sjednaného příkonu nebo odběrového diagramu.

Ve výpočtu se zohledňují reinvestice do zařízení s kratší dobou životnosti, než je doba hodnocení. Její výše odpovídá obnovovací investici, která slouží k prodloužení technické a morální životnosti stavby či zařízení nebo jejich částí v době, kdy i za předpokladu řádné údržby vyžaduje zařízení pro udržení plné funkčnosti zásadní opravu či úplnou obnovu. U systému soustavy zásobování tepelnou energií se reinvestice nezohledňují, pokud je obnova zařízení zajištěna dodavatelem na základě smlouvy o dodávce tepla.

Pokud předpokládaná životnost zařízení vkládaného v rámci investice či reinvestice přesahuje dobu hodnocení, určí se jeho zůstatková hodnota vypočtením čisté současné hodnoty peněžních toků ve zbývajících letech životnosti zařízení. Do výpočtu se zůstatková hodnota zahrne v posledním roce hodnocení.

Zůstatkovou hodnotu zařízení stanovuje lineární odpis v roční periodě, korigovaný diskontní úrokovou mírou, kdy na začátku je zůstatková hodnota rovna pořizovací hodnotě a je odepisována každý rok. Na konci životnosti je zůstatková hodnota zařízení nula.

Pro každou část zařízení je možné stanovit jinou životnost, která odpovídá skutečnosti.

Životnost posuzovaného stavebního záměru se stanovuje:
- na základě údajů výrobce zařízení,
- na základě údajů harmonizované technické normy ČSN EN 15459-1 , nebo
- jednotně pro zařízení s pravidelným servisem 15 let, pro zařízení bez pravidelného servisu 10 let, pro stavební prvky 40 let.

Peněžní toky (CF t ) v roce t:
	
CFt = V - Np - INr,t
 
	Čistá současná hodnota za dobu hodnocení (NPV Th ): 
     Th             n
NPVTh = suma CFt . (1 + r)-t - IN + suma N
    t=1             X=1  zux,Th
 
	Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky: 
   Th              n
0 = suma CFt . (1 + IRR)-t - IN + suma Nzux,Th
  t=1              X=1
 
	Reálná doba návratnosti T d , doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z podmínky: 
Td
suma CFt . (1 + r)-t - IN = 0 (roky)
t=1Zůstatková hodnota zařízení na konci doby hodnocení:

Pro případy, kdy se shoduje doba životnosti Tž zařízení či stavby s dobou hodnocení Th projektu platí, že N zuTh = 0. V případě hodnocení projektů s rozdílnou dobou životnosti Tž od doby hodnocení Th se zůstatková hodnota zařízení či stavby stanoví podle následujícího vzorce:
	
    INr . (Tž - Tzu)
Nzu,Th = --------------- . (1 + r)(-Th)
        Tž
 
Kde:
Kde:
 
CFt  peněžní toky vč. investic v jednotlivých letech v tis. Kč,
r   diskontní úroková míra uvedená bezrozměrně (např. r = 3 % = 0,03),
Td   reálná (diskontovaná) doba návratnosti v letech,
V   výnosy (příjmy, tržby, úspory), které plynou z realizace hodnoceného
    projektu v roce t v tis. Kč,
IN   náklady na realizaci (investiční prostředky) hodnoceného zařízení či
    stavby v roce 0 v tis. Kč,
INr,t reinvestice a jednorázové obnovovací výdaje v roce t v tis. Kč,
    odpovídá obnovovací investici do zařízení či stavby v roce Tž+1,
INr  poslední započtená reinvestice INr,t posuzované zařízení či stavby
    v tis. Kč,
Np   provozní výdaje bez odpisů (režie, materiál, palivo, energie, voda,
    opravy, údržba, servis, mzdy, ostatní) v roce t v tis. Kč,
Nzu,Th zůstatková hodnota zařízení či stavby na konci doby hodnocení Th
    v tis. Kč,
t   rok hodnocení projektu od počátku hodnocení,
Tž   doba životnosti hodnoceného zařízení či stavby nebo jejich částí,
Th   doba hodnocení projektu,
Tzu  doba od poslední započtené reinvestice INr posuzovaného zařízení či
    stavby do konce doby hodnocení Th. Pro případ, kdy je doba hodnocení
    projektu Th kratší než doba životnosti zařízení Tž (tedy k obnovovací
    re investici do zařízení během celé doby hodnoty nedochází) platí, že
    Tzu = Th.

*) v případě, že je zdroj tepelné energie realizován v rámci širšího opatření (např. větší změna dokončené budovy) mohou být náklady zahrnuty do celkových nákladů na projektovou dokumentaci

**) v případě, že je zdroj tepelné energie realizován v rámci širšího opatření (např. větší změna dokončené budovy) mohou být náklady zahrnuty do celkových nákladů na inženýrskou činnost a technický dozor

***) Mezi povinné revize u plynových kotelen patří zejména revize elektrických instalací, revize nízkotlaké plynové kotelny nebo plynového zařízení, kontrola plynového zařízení, revize detektoru úniku plynu, revize plynového spotřebiče, revize elektrických instalací, kontrola kotle a rozvodů tepelné energie, revize tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, revize hasicích přístrojů. Mezi povinné revize u kotelny na pevná nebo kapalná paliva patří zejména revize elektrických instalací, kontrola kotle a rozvodů tepelné energie, revize tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, revize hasicích přístrojů.

Příl.7

Základní rozsah údajů vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

1. Identifikační údaje organizace

1.1. Název organizace

1.2. Identifikační číslo osoby (IČO)

1.3. Adresa sídla

1.4. Kontakt

1.4.1. Odpovědná osoba

1.4.2. Jméno, příjmení, titul

1.4.3. Telefon

1.4.4. Email

1.5. Údaje o areálu

1.5.1. Název areálu

2. Údaje o budově

2.1. Název budovy

2.2. Evidenční číslo podle CRAB1)

2.3. Adresa budovy

2.4. Kód katastrálního území, číslo parcely

2.5. Zařazení do reportingu k článku 5 směrnice o energetické účinnosti

2.6. Informace k energetické náročnosti budovy

2.6.1. Typ budovy

2.6.2. Třída energetické náročnosti podle průkazu energetické náročnosti budovy

2.6.3. Vyhláška, podle které byl průkaz energetické náročnosti budovy zpracován

2.6.4. Účel zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

2.6.5. Evidenční číslo průkazu energetické náročnosti budovy z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů

2.6.6. Měrná hodnota celkové dodané energie [kWh/(m 2 .rok)]

2.6.7. Energeticky vztažná plocha [m 2 ]

2.6.8. Hodnota celkové dodané energie [MWh/rok]

2.7. Popisné informace o budově

2.7.1. Účel užití budovy

2.7.2. Nemovitá kulturní památka

2.7.3. Památkově chráněné území

2.7.4. Užitná plocha celkem [m 2 ]

2.7.5. Objem budovy [m 3 ]

2.7.6. Průměrná vnitřní teplota [°C]

2.7.7. Časové využití

2.7.8. Počet nadzemních podlaží

2.7.9. Počet podzemních podlaží

2.7.10. Poloha objektu

2.7.11. Období výstavby

2.7.12. Rok poslední rekonstrukce

2.8. Popis stavebního řešení budovy

2.8.1. Obvodový plášť

2.8.2. Střecha

2.8.3. Podlaha na zemině

2.8.4. Otvorové výplně

2.9. Popis technologického vybavení budovy

2.9.1. Zdroj tepla

2.9.2. Tepelný výkon [MW]

2.9.3. Umístění zdroje

2.9.4. Rozvody tepelné energie

2.9.5. Otopná soustava, regulace a provoz objektu

2.9.6. Větrání

2.9.7. Klimatizační systém

2.9.8. Zdroj chladu

2.9.9. Chladicí výkon [kW]

2.9.10. Elektrický příkon [kW]

2.9.11. Osvětlení

2.9.12. Vlastní zdroj energie

2.9.13. Množství dodané energie do sítě [kWh/rok]

2.9.14. Využití druhotné energie

3. Zadání roční spotřeby

3.1. Spotřeba energie podle energonositelů [MWh]

3.2. Platba za energie [Kč]

4. Snižování energetické náročnosti budovy

4.1. Název projektu

4.2. Popis projektu

4.3. Fáze projektu

4.4. Celkové investiční náklady projektu v Kč

4.5. Celková úspora energie projektu [MWh/rok]

4.6. Způsob stanovení úspory

4.7. Termín realizace projektu (měsíc/rok)

4.8. Opatření

4.9. Dotační titul

4.9.1. Evidenční číslo projektu

4.9.2. Uznatelné náklady v Kč

4.9.3. Výše dotace v Kč
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES , ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/826.

2) Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES , pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES , pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva

1) Centrální registr administrativních budov spravovaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 
 
Reklama