Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2011

uveřejněno v: č. 32/1981 Sbírky zákonů na straně 0659
schváleno:24.10.1981
účinnost od:01.01.1982
zrušeno:01.01.2011
[Textová verze] [PDF verze (183 kB)]

111/1981 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. října 1981 o čištění komínů Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně: Úvodní ustanovení § 1 Tato vyhláška se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných objektů včetně rekreačních (dále jen správce objektu"), na uživatele spotřebičů paliv a na organizace zajišťující kominické práce (dále jen "kominický podnik"). § 2 Kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě, který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla; jestliže má kominický podnik plnit povinnosti i v obvodu působnosti jiného okresního národního výboru, určí okresní národní výbor územní obvod v dohodě s tímto národním výborem. § 3 Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv (1) Správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do komínových průduchů, je povinen: a) umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čisticím zařízením1) a spotřebičům paliv, b) připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí a ostatních tuhých částí ze sběrací části komínových průduchů (dále jen "saze"), c) odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny kominickým podnikem při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, a to ve lhůtě dohodnuté s kominickým podnikem; nedojde-li k dohodě, určí lhůtu k odstranění závad místní národní výbor,2) d) zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění, e) zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané komínové průduchy1) uzavřeny a označeny v místech čistění, f) opatřit v dohodě s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje, orientační náčrtek všech vymetacích otvorů a zajistit, aby byl k dosažení; toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky rodinných a rekreačních domků a chat,3) g) u přepažených komínů1) odstranit nahromaděné saze vysunutím uzávěrky nejméně jednou za dva měsíce, h) požádat kominický podnik o zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu,4) před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva. (2) Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen: a) ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv; dojde-li k odstranění spotřebiče paliv, je uživatel povinen těsně uzavřít sopouch, b) plnit povinnosti uložené v odstavci 1 písm. a), c), d) a h), pokud se týkají spotřebičů paliv umístěných v bytě a nebytových prostorech, které užívá. (3) Úhradu za čistění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu (§ 4 odst. 1) platí správce objektu, za zkoušení komínů ten, kdo tyto práce objednal. ------------------------------------------------------------------ 1) ČSN 73 4205. 2) § 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně. 3) § 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 4) ČSN 73 4219. § 4 Povinnosti kominického podniku (1) Kominický podnik je povinen řádně provádět čistění komínů v objektech určeného obvodu. Při každém čistění komínů1) provádí i kontrolu jejich stavu (odst. 3); u komínů, do nichž jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav. (2) V objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický podnik čistění komínů bez objednávky; jinak čistění komínů a jejich zkoušení provádí vždy na základě smlouvy.5) (3) K povinnostem kominického podniku patří: a) čistit komíny ve stanovených lhůtách, b) zkoušet komíny, c) čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW, kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná, a plynná, d) vybírat saze z komínových sběračů do připravených nádob z nehořlavého materiálu, určených k ukládání sazí, e) upozorňovat uživatele spotřebičů paliv na příčiny nehospodárnosti spalovacích procesů, f) oznámit místnímu národnímu výboru závady komínů a spotřebičů paliv, které zjistil při čistění a zkoušení komínů v případech, kdy se nedohodne se správcem objektu na lhůtě k jejich odstranění [§ 3 odst. 1 písm. c)]. (4) Kominický podnik při čistění komínů je povinen kontrolovat, zda a) stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou, b) je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací nástroje a zda závady zjištěné při předchozím čistění byly odstraněny, c) je pracovníkům kominického podniku zajištěn bezpečný přístup ke komínům. (5) O výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů vydává kominický podnik správci objektů, popřípadě uživateli spotřebiče paliv potvrzení; potvrzení vydává rovněž o zjištěné závadě. (6) Zjistí-li kominický podnik havarijní stav6) komínového zdiva, je povinen upozornit správce objektu a příslušný stavební úřad na tento stav s návrhem na opatření. (7) Jsou-li v objektu spotřebiče paliv s výkonem nad 50 kW, dohodne kominický podnik dny čistění komínů se správcem objektu tak, aby nebyl narušen provoz objektu. (8) Organizace může s kominickým podnikem uzavřít písemnou dohodu, že její pracovníci popřípadě členové k tomu účelu odborně kominickým podnikem zaškolení budou provádět sami čistění a v jakém rozsahu; v takovém případě je organizace povinna plnit povinnosti kominického podniku uvedené v odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a odstavci 3. Kominický podnik kontroluje nejméně jednou za rok provedení těchto prací. (9) Před dokončením stavby (změny stavby) je kominický podnik povinen na žádost stavebníka, popřípadě stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy zjistit při zkoušení komínů, zda komíny v objektu jsou správně provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti, života, zdraví a popřípadě, zda spotřebiče paliv jsou správně připojeny ke komínům.4) O výsledku zjištění vydá kominický podnik potvrzení. ------------------------------------------------------------------ 1) ČSN 73 4205. 4) ČSN 73 4219. 5) § 222 odst. 2 a § 224 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. § 356 a 357 hospodářského zákoníku. 6) § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 5 Vypalování komínů Vypalovat lze pouze zděné komíny. Vypalování komínů provádějí nejméně dva pracovníci kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto činnost alespoň 3 pracovní dny předem místnímu národnímu výboru, který podle potřeby učiní vhodná opatření.7) ------------------------------------------------------------------ 7) § 3 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb. § 6 Lhůty pro čištění komínů (1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejméně: a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná 1 do výkonu 50 kW šestkrát, 2 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát; b) jsou do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 1 do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát, 2 do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát, 3 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát; c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách,3) pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou. (2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok. (3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen kominický podnik po dohodě s místním národním výborem provádět čistění komínů častěji. (4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1). (5) Na základě požadavků místního národního výboru dohodne s ním kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě jednotlivých jejich částech. Místní národní výbor o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým. ------------------------------------------------------------------ 3) § 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Závěrečná ustanovení § 7 Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú.l., o čistění komínů ve znění vyhlášky č. 159/1957 Ú.l. § 8 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982. Ministr: Ing. Jung v.r.

 
 
Reklama