Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Směrnice č. HE 58/81 (čj. HEM-325-5.12.1980) o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 10.01.2001

se změnami:zrušeno 20/2001 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 14/1981 na straně 352
schváleno:24.02.1980
účinnost od:01.07.1981
zrušeno:10.01.2001
[Textová verze]

HE58/81 Směrnice o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění Ministerstvo zdravotnictví Čj.: HEM-325-5. 12. 1980 Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky stanoví podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, k provedení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek: § 1 (1) Koncentrace škodlivin v ovzduší nesmí překročit hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací, stanovené podle těchto směrnic. (2) Páchnoucí látky nesmí být v ovzduší přítomny v koncentraci čichově postižitelné. § 2 Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší se stanoví podle § 4 odst. 2 a 3 a § 5, přičemž u nejzávažnějších škodlivin se vychází z přípustných koncentrací uvedených v příloze č. 1, která je součástí těchto směrnic, u ostatních škodlivin se vychází z přípustných koncentrací stanovených příslušným orgánem hygienické služby po předchozím projednání s referenční laboratoří hygieny ovzduší.1) ------------------------------------------------------------------ 1) Referenční laboratoř č. 17, Institut hygieny a epidemiologie, Praha. § 3 (1) Přípustné koncentrace (K)2) se vyjadřují v průměrných 24hodinových koncentracích (K ) a krátkodobých koncentracích d (K ). max (2) Průměrnou 24hodinovou koncentrací (K ) se rozumí střední d hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě, v časovém úseku 24 hodin. Průměrnou 24hodinovou koncentrací se rozumí též střední hodnota nejméně dvanácti rovnoměrně rozložených měření krátkodobých koncentrací v časovém úseku 24 hodin (aritmetický průměr). (3) Krátkodobou koncentrací (k ) se rozumí střední hodnota max koncentrace zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 30 minut. (4) Výskyt hodnot krátkodobých koncentrací (k ) v rozsahu max do K se připouští jen v takové míře, aby nebyla překročena max nejvyšší přípustná průměrná 24hodinová koncentrace (K ). d ------------------------------------------------------------------ 2) Značení velkým písmenem (K) - hodnota uvedená v příloze č. 1; značení malým písmenem (k) - hodnota zjištěná měřením. § 4 (1) Základním údajem pro hodnocení stupně znečištění ovzduší v daném území je rozdělení četností hodnot 24hodinových koncentrací (k ).3) d (2) Pro hodnocení stupně znečištění ovzduší ze souboru hodnot koncentrací (k ) slouží index znečištění ovzduší (IZ). d (3) Při hodnotě indexu znečištění ovzduší (IZ) menší nebo rovné 120 jde o ovzduší čisté; při hodnotě indexu od 121 do 200 jde o ovzduší znečištěné; při hodnotě indexu větší než 200 jde o ovzduší silně znečištěné. Stanovení indexu znečištění ovzduší je uvedeno v příloze č. 2, která je součástí těchto směrnic. ------------------------------------------------------------------ 3) Při zjišťování obsahu škodlivin v ovzduší se postupuje podle metodického návodu pro zjišťování obsahu škodlivin v ovzduší (Jednotné analytické metody), uveřejněného ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 60/1981. § 5 Přípustné krátkodobé koncentrace jednotlivých složek ve směsi A ,S i (K ) škodlivin z bodového zdroje znečištění ovzduší se pro max potřeby hygienického dozoru stanoví podle vzorce, uvedeného v příloze č. 3, která je součástí těchto směrnic. § 6 Za hygienicky únosnou hodnotu spadu prachu se považuje 12,5 g -2 -1 m 30 d ; při hodnocení spadu se přihlíží k pH vodního výluhu (únosná hodnota pH je 5 - 7). § 7 Koncentrace nejzávažnějších škodlivin, uvedené v příloze č. 1, platí i pro bytové prostory a prostory přístupné veřejnosti. § 8 V odůvodněných případech se může příslušný orgán hygienické služby při posuzování opatření na ochranu ovzduší odchýlit od přípustných koncentrací nejzávažnějších škodlivin uvedených v příloze č. 1 a se zřetelem na ochranu životního prostředí stanovit přísnější požadavky nebo povolit časově omezenou úlevu. Přitom si vyžádá stanovisko dotčených orgánů státní správy. § 9 Hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací (§ 2, 4 - 6) neplatí pro území závodů a pro území pásem hygienické ochrany kolem zdrojů znečištění ovzduší, pokud tato pásma byla řádně stanovena orgánem územního plánování a ve stanoveném rozsahu zřízena. § 10 Těmito směrnicemi se ruší směrnice č. 34/1967 Sb. hygienické předpisy, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší. § 11 Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1981. Hlavní hygienik ČSR MUDr. Dana Zusková Příl.1 k § 2 Přípustné koncentrace nejzávažnějších škodlivin v ovzduší ------------------------------------------------------------------ Škodlivina Přípustná koncentrace ------------------------------------------------------------------ Název Vyjádřeno -3 -3 -3 jako K ug m K ug m ug m d- max- - ------------------------------------------------------------------) Amoniak NH 200 200 3 ------------------------------------------------------------------ Arsen (anorg. As 3 - sloučeniny kromě AsH 3 ------------------------------------------------------------------ Fenol C H OH 10 10 6 5 ------------------------------------------------------------------ Fluor (anorg. F 5 20 k 1 a) sloučeniny r ------------------------------------------------------------------ Formaldehyd HCHO 35 50 ------------------------------------------------------------------ Chlor Cl 30 100 2 ------------------------------------------------------------------ Kyseliny c) + minerální H - 6 silné ------------------------------------------------------------------ Olovo (kromě Pb 0,7 - tetraetylolova ------------------------------------------------------------------ Oxid siřičitý SO 150 500 k 60 a) 2 r ------------------------------------------------------------------ Oxid uhelnatý CO 1000 6000 k 3000 a) 8 ------------------------------------------------------------------ Oxidy dusíku NO 100 100 2 ------------------------------------------------------------------ b) a) Prach poletavý 150 500 k 40 r ------------------------------------------------------------------ Sirouhlík CS 10 30 2 ------------------------------------------------------------------ Sirovodík H S 8 8 2 ------------------------------------------------------------------ Vysvětlivky: a - doporučené hodnoty b - neobsahuje toxické složky biologicky aktivní c - H SO , HCl, HNO 2 4 3 Průměrnou roční koncentrací (k ) se rozumí střední hodnota r koncentrace, zjištěná na stanoveném místě, v časovém úseku jednoho roku. Minimální počet hodnot k pro výpočet průměrné roční d koncentrace je 240 hodnot k rovnoměrně rozložených v období d jednoho roku na jednom stanovišti (geometrický průměr). Průměrnou koncentrací za 8 hodin (k ) se rozumí střední 8 hodnota koncentrací k zjišťovaných v kterémkoliv úseku dne v max rozmezí 8 hodin. (Pro potřebu sledování zplodin výbušných motorů.) Ustanovení § 3 není tímto dotčeno. Příl.2 k § 4 odst. 3 Stanovení indexu znečištění ovzduší Index znečištění ovzduší se stanoví jen ze souboru hodnot 24hodinových koncentrací (k ) rovnoměrně rozložených v hodnoceném d časovém úseku. A) Index při izolovaném působení škodlivin (IZi) se vypočítává takto: 1. Soubor hodnot naměřených koncentrací (k ) se rozdělí do d tříd násobku K následovně: d třída interval koeficient (násobek K ) hygienické závažnosti d I. do 1,00 1 II. 1,01 - 1,50 2 III. 1,51 - 2,00 5 IV. 2,01 - 3,00 25 V. 3,01 - 4,00 125 VI. 4,01 a více 625 2. K jednotlivým třídám násobků K se přiřadí absolutní d četnosti hodnot koncentrací hodnoceného souboru (k ). d 3. Absolutní četnosti v jednotlivých třídách se převedou na relativní četnosti v procentech (s přesností jednoho desetinného místa). 4. Relativní četnosti v jednotlivých třídách se vynásobí odpovídajícím koeficientem hygienické závažnosti. 5. Součet součinů počítaných podle bodu 4 je hodnota indexu znečištění. Výsledná hodnota IZ se zaokrouhluje na nejbližší celé číslo. Příklad stanovení indexu ovzduší při izolovaném působení škodlivin (IZ ) i Měření SO (k ) 2 d ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 třída ug SO absolutní relativní koeficient součin - 2 četnost četnost hyg. závažnosti (4) x (5) ------------------------------------------------------------------ I do 150 230 66,5 1 66,5 II 151 - 225 81 23,4 2 46,8 III 226 - 300 18 5,2 5 26,0 IV 301 - 450 17 4,9 25 122,5 V 451 - 600 0 0 125 0 VI 601 a více 0 0 625 0 ------------------------------------------------------------------ součet 346 100 261,8 ------------------------------------------------------------------ IZ = 261,8 (IZ ) = 200 iSO i krit 2 261   200; ovzduší je silně znečištěné B) Index při současném působení více škodlivin (IZs) se stanoví ze souborů hodnot k , které byly získány současným a soumístným d měřením hodnocených škodlivin. 1. IZs se počítá tak, že se třídí součty podílů naměřených hodnot koncentrací jednotlivých škodlivin (k ) a jejich K (tj. d d k d ---). K d 2. Pro rozdíly rovné nebo menší než 0,5 se do součtu dosazuje hodnota 0,00. 3. Součty se třídí takto: třída interval koeficient (součet podílů) hygienické závažnosti I. 0,00 - 1,00 1 II. 1,01 - 1,50 2 III. 1,51 - 2,00 5 IV. 2,01 - 3,00 25 V. 3,01 - 4,00 125 VI. 4,01 a více 625 4. K jednotlivým třídám součtů se přiřadí absolutní četnost těchto součtů. Další postup je shodný s body A) 3., 4. a 5. Uvedený způsob výpočtu IZs předpokládá sumaci účinků jednotlivých složek směsi. Při potenciaci nebo inhibici účinku se v příslušném poměru upraví hodnoty intervalů jednotlivých tříd. IZi i IZs lze použít i pro souborné hodnocení síťových měření za předpokladu, že jednotlivé měřicí body jsou rovnoměrně rozloženy a měření byla provedena současně. Pro výpočet indexu IZi a IZs pro jedno stanoviště je zapotřebí za rok nejméně 240 hodnot rovnoměrně rozložených. Při hodnocení kratších období než 1 rok je třeba za stejných podmínek mít k dispozici úměrný počet měření k . Nejkratší období, které d lze hodnotit, je čtvrtletí. Příklad zpracování podílů k d (---) a jejich zařazení do příslušných tříd K d Měření SO , NO , poletavý prach 2 x -------------------------------------------------------------------------------- d SO k k k k k 2 d SO d NO d NO d Ac d Ac k -3 2 x x x)-3 ----- d Datum ug SO m ------ ---------- ------ ug Ac m K   --- Třída - 2 K -3 K - d Ac K d SO ug NO m d NO d 2 - 2 x -------------------------------------------------------------------------------- 20. 7. 26 0,17 32 0,32 40 0,27 0,00 I 21. 7. 36 0,24 51 0,51 50 0,33 0,51 I 22. 7. 81 0,54 47 0,47 66 0,34 0,54 I 23. 7. 66 0,44 31 0,31 79 0,53 0,53 I 24. 7. 16 0,11 23 0,23 67 0,45 0,00 I 25. 7. 38 0,25 22 0,22 33 0,22 0,00 I -------------------------------------------------------------------------------- 10. 12. 371 2,47 29 0,29 71 0,47 2,47 IV 11. 12. 174 1,16 27 0,27 33 0,22 1,16 II 12. 12. 195 1,30 40 0,40 59 0,39 1,30 II 13. 12. 224 1,50 69 0,69 185 1,24 3,43 V 14. 12. 328 2,18 86 0,86 214 1,43 4,47 VI 15. 12. 387 2,58 63 0,63 257 1,71 4,92 VI -------------------------------------------------------------------------------- Ac - poletavý prach Tabulka třídění součtu podílů k di (---), letní období (červen - srpen) K di ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 třída součet absolutní relativní koeficient součin podílů četnost četnost hyg. závažnosti (4) x (5) ------------------------------------------------------------------ I 0,00 - 1,00 24 27,3 1 27,3 II 1,01 - 1,50 48 54,5 2 109,0 III 1,51 - 2,00 14 15,9 5 79,5 IV 2,01 - 3,00 2 2,3 25 57,5 V 3,01 - 4,00 0 0 125 0 VI 4,01 a více 0 0 625 0 ------------------------------------------------------------------ součet 88 100 273,3 ------------------------------------------------------------------ (IZ ) = 200 273,3   200 Ovzduší je silně znečištěné. s krit Tabulka třídění součtu podílů k di (---), zimní období (prosinec - únor) K di ------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 třída součet absolutní relativní koeficient součin podílů četnost četnost hyg. závažnosti (4) x (5) ------------------------------------------------------------------ I 0,00 - 1,00 2 2,5 1 2,5 II 1,01 - 1,50 4 5,0 2 10 III 1,51 - 2,00 18 22,5 5 112,5 IV 2,01 - 3,00 28 35,0 25 875,0 V 3,01 - 4,00 17 21,3 125 2662,5 VI 4,01 a více 11 13,8 625 8625,0 ------------------------------------------------------------------ součet 80 100,1 122287,5 ------------------------------------------------------------------ (IZ ) = 200 12 287,5   200 s krit Vzhledem k velmi vysoké hodnotě indexu je ovzduší neúnosně silně znečištěné. Příl.3 k § 5 Vzorec pro stanovení přípustné krátkodobé koncentrace jednotlivých složek ve směsi škodlivin z bodového zdroje znečištění ovzduší: m A ,S A i i K = ----------- max m A n i   ---- i = 1 A i K max A i K = vypočtená K složky A v uvažované směsi S max max i -3 v ug . m - m = hmotnost složky A emitované v jednotce časové A i i -1 (např. kg . s ) nebo zastoupení složky A i ve směsi ve váhových procentech n = počet složek ve směsi A i K = K složky A max max i Příklad stanovení přípustných koncentrací jednotlivých škodlivin ve směsi: 1. Emitovaná směs z bodového zdroje A 1 -3 m SO 300 kg/hod K 500 ug m A 2 max - 1 A 2 -3 m prach 150 kg/hod K 500 ug m n = 3 A max - 2 A 3 -3 m Cl 30 kg/hod K 100 ug m A max - 3 m A n i 300 150 30   ---- = --- . --- + --- = 0,6 + 0,3 + 0,3 = 1,2 i = 1 A 500 500 100 i K max A ,S 1 300 -3 K (SO ) = --- = 250 ug m max 2 1,2 - A ,S 2 150 -3 K (prach) = --- = 125 ug m max 1,2 - A ,S 3 30 -3 K (Cl) = --- = 25 ug m max 1,2 - 2. Emitovaná směs z bodového zdroje (zastoupení ve váhových procentech) m SO 62,5 % A 2 1 m prach 31,25 % A 2 m Cl 6,25 % A 3 m A n i 62,5 31,25 6,25   ---- = ---- + ----- + ---- = 0,125 + 0,0625 + 0,0625 = 0,250 i = 1 A 500 500 100 i K max A ,S 1 62,5 -3 K (SO ) = ----- = 250 ug m max 2 0,250 - A ,S 2 31,25 -3 K (prach) = ----- = 125 ug m max 0,250 - A ,S 3 6,25 -3 K (Cl) = ----- = 25 ug m max 0,250

 
 
Reklama