Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Směrnice č. HE 45/77 (čj. HEM-324.5-5) o hygienických požadavcích na zřizování a provoz veřejných saun

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2001

se změnami:zrušeno 464/2000 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 9/1977 na straně 135
schváleno:01.02.1977
účinnost od:01.07.1977
zrušeno:01.01.2001
[Textová verze]

HE45/77 Směrnice o hygienických požadavcích na zřizování a provoz veřejných saun Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky vydává podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tyto směrnice: § 1 Úvodní ustanovení (1) Organizace, které projektují, vyrábějí, budují a provozují veřejné sauny, jsou povinny dodržovat hygienické požadavky stanovené těmito směrnicemi. (2) Veřejnou saunou (dále jen "sauna") se podle těchto směrnic rozumí veřejně přístupné zařízení, které má horkovzdušnou lázeň s možností parního nárazu a náhlého ochlazení. § 2 Umístění saun Sauny se umisťují v klidném prostředí a v místech s nejmenším spadem popílku a jiných škodlivin v ovzduší. V místě musí být vhodný zdroj vody a možnost napojení odpadních vod do veřejné kanalizace (popř. zajištěn jiný vhodný způsob jejich likvidace). Sauny v ochranném pásmu průmyslových závodů musí mít uzavřenou a krytou ochlazovnu, vybavenou zařízením na nucenou výměnu vzduchu. V okolí saun se zřizují zelená pásma se sadovou úpravou. Vybavení a funkční členění sauny § 3 Čekárna Před vlastním prostorem lázně musí být vybudována čekárna. Čekárna musí mít nejméně dvě třetiny počtu míst potírny (§ 6). Musí být vybavena pro tento počet návštěvníků sedadly a věšáky pro odložení svrchního oděvu. § 4 Šatna Šatna se zřizuje ve vlastním prostoru lázně. Šatna musí mít nejméně dvojnásobný počet míst potírny. Výměra podlahové plochy šatny na 1 návštěvníka musí činit nejméně 1,2 m . Šatna se musí uspořádat tak, aby byl nečistý prostor, ve kterém se návštěvníci vyzouvají, předělen (např. lavicí) od ostatního provozu šatny. Šatna je vybavena větratelnými skříňkami zpravidla o šířce 40 cm, hloubce 56 cm a výšce 187 cm. Šířka uličky mezi skříňkami musí činit nejméně 150 cm, mezi skříňkami a stěnou 85 cm. Podlaha musí být snadno omyvatelná, beze spár. § 5 Sprchy Sprchy se zřizují mezi šatnou a potírnou. Na 4 místa v potírně musí být 1 sprchová růžice. Sprchové růžice musí být umístěny nejméně 175 cm od podlahy a mají mít sklon 30 stupňů. Stěny musí být omyvatelné do výše nejméně 225 cm, opatřené lehce čistitelnými poličkami na odložení mýdla a věšáky na zavěšování ručníku. Strop a stěny nad omyvatelnou částí musí být omítnuty vápennou omítkou s protiplísňovým přípravkem.*) Podlaha musí být pokryta světlými, zdrsněnými, neklouzavými dlaždicemi (např. brokovanými), musí mít spád k odpadním gulám ve směru od spojovací cesty a nesmí se pokrývat dřevěnými rohožemi. Sprchy musí být zřízeny tak, aby bylo možno upravit teplotu vody ve sprchových růžicích nejvýše na 45 stupňů C. U sprch musí být zřízen prostor pro sušení, zpravidla vybavený horkovzdušnými sušiči k dosoušení celého těla. Pokud v jednotlivých prostorách sauny nejsou zřízeny kohouty pro přívod vody pro čištění a úklid, musí být ve sprchách zřízen kohout pro připojení hadice na úklid v celé sauně. ----------------------------------------------------------------- *) Např. Lastanox, Heryl 180. § 6 Potírna (1) Prostor potírny musí být takový, aby umožnil pohodlnou a bezpečnou lázeň sedícím i ležícím osobám. Na jednu osobu a hodinu lázně musí činit nejméně 2 m3. Výška potírny musí činit nejméně 220 cm, nejvýše 260 cm. Velké potírny (s prostorem nad 40 m3) se nezřizují. (2) Stěny i strop potírny se obkládají dobře absorbujícím vyschlým dřevem bez smolných kanálků a suků (např. z topolu, osiky, olše, modřínu a borovice), na povrchu obroušeným; dveře jsou dřevěné, s dřevěnou klikou a musí se otvírat ven. Dřevo nesmí být impregnováno, napouštěno nebo lakováno. (3) Potírna musí být vybavena alespoň dvěma stupni dřevěných potních plošin o výšce 40 cm, při čemž nejvyšší stupeň musí být umístěn nejméně 140 cm od stropu. Sedací plochy musí být zhotoveny z latěk (ne z plných desek), přišroubovaných zpravidla zespodu, nebo se zapuštěnými a zakolíkovanými hlavami šroubů. Jednotlivé díly potních plošin musí být vyjímatelné. V potírně nesmí být žádné kovové předměty nebo součástky, se kterými by mohl návštěvník přijít do styku. (4) Podlaha musí být pokryta zdrsněnými dlaždicemi nebo zdrsněnou cementovou mazaninou a musí mít spád ke dveřím a k odpadní gule. Gula se musí umístit mimo prostor potírny. (5) Saunové topidlo musí být chráněno dřevěnou ohrádkou; přenos sálavého tepla na potní plošiny se omezuje zpravidla dvěma hliníkovými fóliemi za sebou tak, aby nemohlo dojít k popáleninám při dotyku fólie bližší k topidlu. Odvod zplodin hoření saunového topidla musí být zřízen mimo prostory sauny. (6) V potírně musí být zajištěna možnost výměny vzduchu. Vedle bezpečnostního osvětlení se umisťuje nad dveře tlumené umělé osvětlení. § 7 Ochlazovna (1) K ochlazení těla se zřizuje vnitřní nebo zevní ochlazovna, popř. obě. (2) Vnitřní ochlazovnu tvoří bazének o ploše nejméně 6 m2 a hloubce 130 cm s možností snížit hladinu vody pro děti na 50 cm. Velikost bazénku musí činit nejméně 0,5 m2 na jedno místo v potírně. Bazének se musí umístit uvnitř objektu, v blízkosti potírny. Stěny a dno bazénku musí být opatřeny světlými, dobře omyvatelnými, mrazuvzdornými obkládačkami nebo jiným vhodným materiálem s uvedenými vlastnostmi; povrch musí být nekluzký, hladký a nepórovitý. Po celém obvodě se musí vybudovat ve výši hladiny vody přepadový žlábek s výpustí do kanalizace. Při použití sauny musí voda trvale přitékat napouštěcími otvory u dna a odtékat z přepadových žlábků. I při snížení hladiny vody na 50 cm se musí zajistit trvalá výměna vody. Dno musí mít spád k výpustnímu otvoru. Vchod do bazénku musí být opatřen schůdky se zábradlím. Podlaha v okolí bazénku musí mít spád k odpadní gule. Voda ochlazovacího bazénku musí mít teplotu nejvýše 10 stupňů C a v ostatním musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vodu v bazénech s recirkulací. Voda v bazénku může recirkulovat jen za předpokladu jejího stálého chlórování, aby koncentrace volného chlóru byla udržována v rozmezí 0,2 - 0,3 mg/l vody. (3) Zevní ochlazovnu tvoří vhodně krytý prostor pro ochlazování těla vodou nebo vzduchem, spojený s ostatními prostory sauny. Velikost zevní ochlazovny musí činit nejméně 2 m2 na 1 místo v potírně. Je vybavena lavicemi z vhodného materiálu. Prostor zevní ochlazovny se vysazuje zelení. Voda v zevní ochlazovně musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vodu v bazénech s recirkulací. § 8 Odpočívárna Velikost odpočívárny musí činit nejméně 2 m2 na 1 místo v potírně. Odpočívárna musí být vybavena lehátky a křesly v počtu odpovídajícím kapacitě potírny. § 9 Záchody Záchody se musí zařídit tak, aby nejméně jedna záchodová kabina byla přístupná z čekárny dveřmi otevíratelnými mimo prostor čekárny, druhá aby byla přístupná ze spojovacího prostoru šatny a sprch, s vchodem z osvětlené a vytápěné předsíně. Větrání záchodů musí být podtlakové. Musí být vybaveny splachovací mísou, schránkou na toaletní papír a věšákem. Stěny musí být nejméně do výše 180 cm od podlahy opatřeny obkládačkami nebo snadno omyvatelným nátěrem světlé barvy. Podlaha musí být snadno omyvatelná, beze spár (dlaždice, teraco apod.). Při podlaze musí být požlábek. Před záchodovou kabinou musí být umístěno umyvadlo s tekoucí vodou. Pomocné místnosti a jiná zařízení § 10 (1) Pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků se zřizuje úklidová místnost, větratelná, vybavená výlevkou s teplou a studenou vodou. Stěny musí být opatřeny do výše nejméně 180 cm od podlahy snadno omyvatelným povrchem. (2) Prostory vyhrazené pro skladování prádla musí umožňovat oddělené uložení čistého a použitého prádla; není-li použité prádlo denně expedováno do prádelny, musí být zajištěna možnost jeho sušení. (3) Pro pracovníky sauny musí být zřízena místnost pro oddech. (4) Sauna musí být vybavena lékárničkou první pomoci.*) ----------------------------------------------------------------- *) ON 84 6635 Lékárničky první pomoci. § 11 (1) Při sauně je možno zřídit masérnu a solárium. (2) Masérna musí být vybavena masážními stoly. Velikost masérny činí nejméně 7 m2 na 1 masážní stůl. (3) Solárium je vybaveno UV zářiči. Výška místnosti musí činit nejméně 3 m. Výměra podlahové plochy solária musí činit nejméně 6 m2 na jedno aplikační místo. § 12 Klimatické podmínky (1) K měření teploty vzduchu v místnostech sauny musí být umístěny teploměry. V potírně musí být instalován teploměr s rozsahem nad 150 stupňů C a jeho instalování musí být provedeno 1 m od tepelného zdroje, a to ve výšce 150 cm nad podlahou a 20 cm od stěny. (2) Teplota, vlhkost, výměna vzduchu a osvětlení musí činit (viz tabulku na následující straně): ------------------------------------------------------------------ Místo Nejnižší Nejvyšší Nejvyšší Výměna Nejnižší teplota teplota procento vzduchu osvětlení v 'C v 'C relativní za v luxech vlhkosti 1 hodinu ------------------------------------------------------------------ Čekárna 18 - 50 3x 100 Chodba 18 - 50 2x 100 Šatna 22 - 50 3x 100 Sprchy 22 - 85 8x 70 Potírna 85 100 15 5x 40 děti 80 Vnitřní ochlazovna 1 - 70 4x 70 Vnější ochlazovna - - - - 70 Odpočívárna 26 - 50 3x 70 Masérna 25 - 50 4x 100 Solárium s UV zářiči 23 - 50 3x 100 Záchod 22 - 50 průběžně 70 ----------------------------------------------------------------- Provoz sauny § 13 (1) Návštěvníci odkládají oděv a obuv v šatně. Při lázni musí být návštěvník nahý. K osušování a zabalení v odpočívárně obdrží každý návštěvník čisté prádlo, nejlépe dvě velké osušky. Před vstupem do potírny se musí návštěvník umýt mýdlem a osprchovat. (2) Pracovníci smějí vstupovat do prostor sauny jen v ochranném oděvu a ochranné obuvi. (3) Společná lázeň mužů a žen nebo dospělých a dětí se nepřipouští, mimo nezbytný dozor dospělé osoby při lázni dětí. Dospělá osoba, dozírající při lázni dětí, nemusí splnit podmínku stanovenou v odst. 1, věta druhá. (4) Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám. Osoby trpící nemocemi cévními a srdečními mohou používat saunu po odborné poradě s lékařem. Do sauny nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění, zejména záněty cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné chorobami budícími odpor, zejména kožními vyrážkami, otevřenými hnisajícími nebo krvavými ranami apod. Vstup není dále povolen osobám trpícím přenosnými nemocemi či bacilonosičům, jakož i osobám, v jejichž nejbližším okolí se vyskytla přenosná nemoc. Rovněž není povolen vstup osobám podnapilým, zahmyzeným a špinavým. Pracovníci sauny musí být poučeni o zjevných příznacích uvedených nemocí. (5) Při lázni se nesmí pít a jíst. Ve všech prostorech sauny se nesmí kouřit. (6) Na snadno viditelném místě musí být vyvěšen řád sauny, obsahující pokyny pro návštěvníka o chování v sauně, použití lázně, poskytnutí první pomoci apod., a poučení o postupu k dosažení správného fyziologického účinku sauny. § 14 (1) Všechny prostory sauny, předměty a zařízení se musí průběžně udržovat v čistotě; nejméně jednou denně, nejlépe po skončení provozu, se musí všechny prostory sauny umýt vodou s čisticím prostředkem, vydrhnout kartáčem a vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem.*) Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se musí nejméně jednou týdně otřít čistým hadrem navlhčeným v dezinfekčním roztoku. Záchodová sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se musí nejméně jednou denně omýt dezinfekčním roztokem. Průběžně musí být doplňován toaletní papír, tekuté mýdlo i papírové ručníky, pokud nejsou instalovány horkovzdušné osušovače rukou. (2) Voda z ochlazovacího bazénku se musí denně po provozu vypustit, stěny a dno mechanicky vyčistit a vydezinfikovat dezinfekčním roztokem a nakonec řádně vystříkat čistou vodou. (3) Malování a základní oprava všech nátěrů se provádí nejméně jednou ročně. O provedených výkonech se vedou záznamy v provozní knize. (4) Potřeby k úklidu a čištění se musí uložit v úklidové místnosti a musí se označit podle určení. Kartáče a štětky, používané k čištění záchodu, se nesmí použít k jinému účelu; po použití se musí řádně očistit a uložit do dezinfekčního roztoku. (5) Použité prádlo se musí skladovat odděleně od čistého prádla, a to v uzavíratelných nádobách nebo vyhrazených prostorách, které se musí po expedici prádla do prádelny dezinfikovat, např. vytřením čistým hadrem navlhčeným v dezinfekčním roztoku. ----------------------------------------------------------------- *) Metod. opatř. č. 9/1974 Věst. MZ ČSR, o provádění vyhlášky o opatřeních proti přenosným nemocem, tabulka č. 1. Povinnosti provozovatele a pracovníků § 15 (1) Za dodržování hygienických a protiepidemických předpisů a opatření odpovídá organizace, která provozuje saunu. Vedoucí organizace dbá o to, aby opatření pro řádné zabezpečení hygieny provozu prováděli všichni pracovníci, a jejich dodržování soustavně kontroluje. Především zabezpečuje ochranu před přenosnými nemocemi.*) (2) Před uvedením sauny do provozu je provozovatel povinen předložit příslušnému orgánu hygienické služby ke schválení návrh "Provozního řádu sauny" a "Návrh pracovních postupů v dezinfekci". U saun, které jsou v provozu před vydáním těchto směrnic, je povinen tak učinit nejdéle do 2 měsíců od účinnosti těchto směrnic. Sauny, které jsou v provozu před vydáním těchto směrnic a neodpovídají některým předepsaným požadavkům, musí být urychleně upraveny tak, aby splňovaly všechny požadavky stanovené těmito směrnicemi, nejpozději ve lhůtě stanovené příslušným orgánem hygienické služby, která však nesmí překročit dobu 2 let od počátku účinnosti směrnic. ----------------------------------------------------------------- *) Vyhl. č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhl. č. 17/1973 Sb. § 16 (1) Každý pracovník činný v sauně je povinen dbát pokynů orgánů hygienické služby, dodržovat hygienické a protiepidemické předpisy a provádět opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny. (2) Pracovníci musí být vybaveni podle charakteru své práce vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, a to zejména ochrannými oděvy a ochrannou obuví, a musí je používat.Ochranný oděv je bílý, v mokrém provozu chráněný igelitovou zástěrou. Vlasy musí být kryty vhodnou pokrývkou. Výměna ochranného oděvu se provádí podle potřeby, nejméně však dvakrát týdně. Zástěra se denně po ukončení práce opláchne horkou vodou a otře dezinfekčním prostředkem. (3) Pracovníci jsou povinni věnovat stálou péči osobní hygieně, především čistotě a zdravému stavu pokožky rukou. Před nastoupením pracovní směny si musí umýt celé tělo teplou vodou a mýdlem. Pracovníci, kteří mají být činní v saunách, se podrobují preventivním vstupním lékařským prohlídkám a jsou povinni mít zdravotní průkaz; v průběhu práce se musí podrobovat dalším preventivním a mimořádným lékařským prohlídkám.*) ----------------------------------------------------------------- *) Vyhl. č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhl. č. 17/1973 Sb. § 17 Účinnost Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1977. Hlavní hygienik ČSR: prof. MUDr. Vilém Škovránek v. r.

 
 
Reklama