Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

OP-321.6-12.1.77 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací - příloha k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 10.01.2001

se změnami:zrušeno 20/2001 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 4/1977 na straně 56
schváleno:31.01.1977
účinnost od:31.01.1977
zrušeno:10.01.2001
[Textová verze]

OP-321.6-12.1.77 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací - příloha k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 31. ledna 1977) ODDÍL I Základní údaje A Výklad pojmů*) 1. Hladina akustického tlaku L je určena vztahem p L = 20 log --- [dB], p o -6 kde p = 20 . 10 Pa, o p je akustický tlak v pascalech [Pa]. 2. Hladina akustického tlaku v oktávovém pásmu - L je hladina o akustického tlaku v kmitočtovém pásmu jedné oktávy. Vyjadřuje se v decibelech [dB]. 3. Hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu - L je t hladina akustického tlaku v kmitočtovém pásmu třetiny oktávy. Vyjadřuje se v dB. 4. Hladina hluku A - L je hladina akustického tlaku hluku A nebo zvuku zjištěná při použití váhového filtru A zvukoměru. Určuje se měřením zvukoměrem nebo výpočtem ze spektra hluku a vyjadřuje se v dB (A). 5. Maximální hladina hluku A - L je nejvyšší hodnota hladiny Amax hluku A stanovená podle směrnic měření a hodnocení hluku (§ 18 vyhlášky). 6. Ekvivalentní hladina hluku A - L je určena z časového Aeq rozložení hladiny hluku L podle vztahu A L i ---- 1 n 10 L = 10 log -----   fi . 10 [dB(A)], Aeq n i=1   fi i=1 kde fi je míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku v i-tém hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo četnosti čtení, L i je střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB(A), n je celkový počet hladinových intervalů. Poznámka: Pokud není ve vyhlášce, ve směrnici nebo v ČSN přesně určena doba, pro kterou je třeba stanovit L , je nutné ji Aeq k výsledku měření vždy uvést. 7. Hladina akustického výkonu - L je určena vztahem P P L = 10 log ---- [dB(P)], P P o kde P je akustický výkon ve wattech [W], -12 P je referenční akustický výkon 10 wattů [W]. o 8. Hladina akustického výkonu A - L je určena podle vztahu PA P L = 10 log ---- [dB(P,A)], PA P o kde P je akustický výkon [W] stanovený při použití váhového filtru A, -12 P je referenční akustický výkon 10 wattů [W]. o 9. Číslo třídy hluku N je číslo, které charakterizuje nebezpečnost sledovaného hluku se zřetelem k jeho škodlivému působení, především na sluch. Jeho hodnota je dána největším z dílčích čísel tříd hluku odvozených z hladin akustického tlaku v oktávových pásmech 31,5 až 8000 Hz pomocí tabulky 4. 10. Ustálený hluk je hluk, jehož hladina se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 5 dB(A). 11. Proměnný hluk je hluk, jehož hladina se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5 dB(A). 12. Přerušovaný hluk je proměnný hluk měnící náhle hladinu akustického tlaku nebo hladinu hluku A, který je v průběhu hlučného intervalu ustálený. 13. Impulsní hluk je hluk vytvářený jednotlivými zvukovými impulsy s trváním do 200 ms nebo sledem takových impulsů následujících po sobě v intervalech delších než 10 ms. 14. Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož kmitočet je nad obvyklým horním hraničním kmitočtem slyšitelného zvuku. 15. Nejvyšší přípustná hodnota imisí hluku je hygienicky zdůvodněná hodnota určená pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví. 16. Cílová hodnota hluku zařízení je hodnota emisí hluku, které je třeba dosáhnout, aby hlučnost zařízení byla snížena v souladu s potřebami ochrany zdraví. 17. Pracovní místo je místo pobytu pracujících, kde stále nebo dočasně vykonávají nebo kontrolují pracovní proces. 18. Venkovní prostor je prostor vně budov a na venkovních místech, kterých užívají lidé trvale, dlouhodobě nebo k zotavení, s výjimkou vymezeného prostoru venkovního pracoviště. Při posuzování hluku vně budovy je rozhodující hodnota hluku ve vzdálenosti 2 m od fasády budovy. 19. Obytná zóna sídelních útvarů je území, které zahrnuje obytné části, stavby občanského vybavení, síť místních komunikací, rozvodné sítě a zeleň. 20. Smíšená zóna je zóna s významným podílem bydlení, která hraničí přímo s průmyslovými zónami nebo sama obsahuje jednotlivé průmyslové objekty nebo dopravní zařízení (hlavní dopravní komunikace), anebo zóna s funkcí městského centra. 21. Výrobní zóna je část území sídelního útvaru s velkým objemem průmyslové výroby a překládání zboží. 22. Mechanické kmitání je děj, při kterém mechanická veličina, obvykle v závislosti na čase, nabývá hodnot střídavě větších a menších, než je určitá rovnovážná hodnota této veličiny. 23. Vibrace (chvění) je pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body mechanicky kmitají. 24. Otřes je jednorázový děj, při kterém se změní poloha mechanické soustavy v krátkém čase; otřes je charakterizován náhlou změnou určující veličiny. 25. Hladina zrychlení vibrací L(a) je určena vztahem a L(a) = 20 log ---- [dB], a o -6 -2 kde a = 10 m . s o -2 a je efektivní hodnota zrychlení vibrací v daném bodě v m.s. 26. Efektivní hodnota zrychlení vibrací - a je hodnota zrychlení vibrací vypočtená z hladiny zrychlení vibrací L(a) L(a) --- 20 -2 a = a 10 [m . s ]. o 27. Vibrace přenášené na ruce jsou vibrace, které se přenášejí z vibrující rukojeti nebo jiného předmětu přidržovaného rukou zejména na ruce exponované osoby (např. vibrace přenášené na pracující z rukojeti ručního mechanického nářadí, vibrace přenášené z řidítek nebo volantu). 28. Celkové vibrace jsou vibrace, které se přenášejí na sedící nebo stojící osobu z vibrujícího sedadla, podlahy nebo plošiny tak, že způsobují intenzívní vibrace celého organismu. Poznámka: Výjimečně se hodnotí jako celkové vibrace i vibrace, které se přenášejí na cestující v lůžkových a lehátkových dopravních prostředcích v poloze vleže. 29. Vibrace přenášené zvláštním způsobem jsou vibrace, které se nemohou označit ani jako celkové vibrace, ani jako vibrace přenášené na ruce; zařazují se sem zejména ty vibrace, které způsobují intenzívní chvění horní části páteře a hlavy (např. při působení vibrací přenosných motorových postřikovačů). Poznámka: Vibrace zádové opěrky sedadla se považují za vibrace celkové. ------------------------------------------------------------------ *) Pro akustické názvosloví platí též ČSN 01 1600 Názvosloví akustiky, pro akustické veličiny platí ČSN 01 1304 Veličiny, jednotky a značky v akustice a související ČSN 35 6870 Zvukoměry. B. Údaje o hluku, ultrazvuku a vibracích 30. Hlučnost zařízení (zdrojů hluku) se vyjadřuje a) pro zdroje, které vyžadují ke své činnosti a funkci přítomnost osob (zařízení s přímou obsluhou na pracovním místě nebo zařízení sloužící v přítomnosti osob nebo přímo ovládaná osobami), hladinami hluku A v dB(A) v místě pobytu těchto osob a hladinami akustického výkonu A v dB(P,A) a pro podrobnější využití hladinami akustického výkonu v kmitočtových pásmech v dB(P), b) pro zdroje, které jsou v činnosti bez přítomnosti osob, hladinami akustického výkonu A v dB(P,A) a pro podrobnější technické využití hladinami akustického výkonu v kmitočtových pásmech v dB(P). 31. Hluk v místě pobytu osob (na pracovištích, v budovách sloužících k pobytu osob a ve venkovním prostoru) se vyjadřuje a) ekvivalentní hladinou hluku A L v dB(A), Aeq b) maximální hladinou hluku A L v dB(A), Amax c) hladinami akustického tlaku v kmitočtových pásmech v dB, jde-li o hluk s výraznými složkami o kmitočtu vyšším než 8 kHz nebo o ultrazvuk vyskytující se na pracovištích, d) číslem třídy hluku N na pracovištích pro ustálený hluk a pro hluk proměnný a impulsní s počtem impulsů větším než 20 za sekundu při zvláštním hodnocení, tj. při řízení o povolení výjimky, o vydání závazného posudku nebo při výkonu státního zkušebnictví, nebo e) jejich kombinacemi. 32. Vibrace působící na člověka na pracovištích, v obytných budovách a ve stavbách občanského vybavení se vyjadřují a) hladinami zrychlení vibrací v třetinooktávových pásmech L(a) v dB, efektivními hodnotami zrychlení vibrací -2 v třetinooktávových pásmech a v m . s, b) hladinami zrychlení vibrací v oktávových pásmech L(a) v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací v oktávových -2 pásmech a v m . s při běžném hodnocení, c) celkovou váženou hladinou zrychlení vibrací v dB nebo celkovou -2 váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací v m . s při přehledovém hodnocení. Tyto hodnoty se zjišťují při použití měřicích přístrojů vybavených speciálními filtry, jejichž váhová funkce odpovídá průběhu nejvyšších přípustných hodnot vibrací. Takové filtry musí mít tyto vlastnosti: Činitel váhové funkce těchto filtrů musí vyhovovat hodnotám, které jsou v závislosti na kmitočtu a účelu použití filtrů uvedeny v tabulce 13. Oblast kmitočtů 100 až 1000 Hz se při orientačních a speciálních měřeních celkových vibrací a vibrací v budovách buď neměří, nebo se v této oblasti měří a udává oktávové spektrum. Kmitočtová charakteristika filtrů se smí odchýlit od uvedených hodnot nejvýše o 1 dB na stanovených kmitočtech a nejvýše o 2 dB na ostatních kmitočtech. Stanovené kmitočty jsou 6,3 a 31,5 Hz pro filtr na měření vertikálních celkových vibrací, 1,25 a 31,5 Hz pro filtr na měření horizontálních celkových vibrací a pro měření vibrací v budovách, a 31,5 Hz pro filtr na měření vibrací přenášených na ruce. ODDÍL II Hluk a ultrazvuk na pracovištích 33. Hodnoty hluku na pracovištích (pracovních místech) se vyjadřují ekvivalentními hladinami hluku L , maximálními hladinami Aeq hluku L pro hluk impulsní s počtem impulsů menším než 20 impulsů Amax za sekundu a hladinami akustického tlaku v třetinooktávových pásmech L o středním kmitočtu 8; 10; 12,5; 16 a 20 kHz; při t přehledovém hodnocení též hladinami akustického tlaku v oktávových pásmech L o středním kmitočtu 8 a 16 kHz pro hluk s výraznými o složkami o kmitočtu vyšším než 8 kHz; při zvláštním hodnocení hluku (s výjimkou hluku impulsního s počtem impulsů menším než 20 impulsů za sekundu) a při hodnocení hluku ustáleného též číslem třídy hluku N, stanoveným na základě spektra hladin akustického tlaku v oktávových pásmech v rozsahu 31,5 až 8000 kHz. 34. Hodnoty ultrazvuku na pracovištích (pracovních místech) se vyjadřují hladinami akustického tlaku v třetinooktávových pásmech L o středním kmitočtu 25, 31,5 a 40 kHz, při přehledovém t hodnocení též hladinou akustického tlaku v oktávovém pásmu L o o středním kmitočtu 31,5 kHz. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a ultrazvuku na pracovištích (pracovních místech) 35. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku L pro Aeq p osmihodinovou pracovní dobu v hluku se stanoví součtem základní hladiny hluku L = 85 dB(A) a korekcí na druh vykonávané činnosti Az podle tabulky 1. 36. Nejvyšší přípustná maximální hladina hluku L pro hluk Amax p impulsní s počtem impulsů menším než 20 impulsů za sekundu se stanoví součtem základní hladiny hluku L = 85 dB(A) a korekcí Az přihlížejících k druhu vykonávané činnosti a k době trvání impulsů podle tabulek 1 a 2. 37. Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku L tp v třetinooktávových pásmech 8; 10; 12,5; 16 a 20 kHz se pro hluk s výraznými složkami o kmitočtu vyšším než 8 kHz stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku v těchto třetinooktávových pásmech L = 70 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané tz činnosti a k době působení hluku podle tabulek 1 a 3. Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku L v oktávových op pásmech 8 a 16 kHz (při přehledovém hodnocení) se pro hluk s výraznými složkami o kmitočtu vyšším nebo rovném 8 kHz stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku v těchto oktávových pásmech L = 75 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané oz činnosti a k době působení hluku podle tabulek 1 a 3. 38. Nejvyšší přípustné číslo třídy hluku N se při zvláštním p hodnocení ustáleného, proměnného a impulsního hluku s počtem impulsů větším než 20 za sekundu a při hodnocení hluku ustáleného stanoví součtem základního čísla třídy hluku N = 80 a korekcí z přihlížejících k druhu vykonávané činnosti a době působení hluku podle tabulek 1 a 3. 39. Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku v třetinooktávových pásmech L pro ultrazvuk se stanoví součtem tp základní hladiny akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu L = tz = 105 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti a k době působení hluku podle tabulek 1 a 3. Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku v oktávových pásmech L pro ultrazvuk v pásmu 31,5 kHz (při přehledovém op hodnocení) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku v oktávovém pásmu L = 110 dB a korekcí přihlížejících k druhu oz vykonávané činnosti a k době působení hluku podle tabulek 1 a 3. Korekce pro výpočet hodnot hluku a ultrazvuku na pracovištích Tabulka 1 Korekce na druh činnosti -------+------------------------------------------------------+-------------- Skupina| Druh práce - činnosti | Korekce -------+------------------------------------------------------+-------------- | | I. | Práce koncepční a s převahou tvořivého | | myšlení a práce vyžadující mimořádně | | tiché pracovní prostředí | - 40 | | II. | Duševní práce velmi náročná a složitá, mimořádné | | spojená s velkou zodpovědností, nároky | - 35 | soustředěním, ale víc reprodukčního běžné | | typu nároky | - 30 | | III. | Duševní práce vyžadující značnou mimořádné | | pozornost, soustředěnost, nároky | - 25 | s možností snadného dorozumění běžné | | řečí nároky | - 20 | | IV. | Duševní práce rutinní povahy mimořádné | | s trvalým sledováním a kontrolou nároky | - 15 | sluchem, práce vykonávaná na základě běžné | | dílčích sluchových informací nároky | - 10*) | | V. | Fyzická práce náročná na přesnost | | a soustředění nebo vyžadující | | občasné sledování a kontrolu sluchem | - 5*) | | VI. | Fyzická práce bez nároků na duševní | | soustředění, sledování a kontrolu | | sluchem a dorozumívání řečí | | (rozhodující je ochrana sluchu) | 0*) | | VII. | Fyzická práce bez zvláštních nároků | | na duševní a smyslovou činnost | | - ve zvlášť odůvodněných případech | + 5*) | | -------+------------------------------------------------------+-------------- *) Je-li hluk způsoben nevýrobním zařízením (např. větracím, vyhřívacím nebo jiným technickým zařízením budov apod.) nebo proniká-li ze sousedních prostorů, nahrazují se korekce na druh činnosti korekcí - 15 dB. Tabulka 2 Korekce na hluk impulsní s počtem impulsů menším než 20 za sekundu ------------------------------------------------------+--------------------- Doba trvání impulsů za směnu | Korekce (8 hodin) | dB ------------------------------------------------------+--------------------- | více než 4 hodiny | 0 2 - 4 hodiny | + 5 30 minut - 2 hodiny | + 10 10 - 30 minut | + 15 3 - 10 minut | + 20 1 - 3 minuty | + 25 25 sekund - 1 minuta | + 30 5 - 25 sekund | + 35 1 - 5 sekund | + 40 méně než 1 sekunda | + 45 | ------------------------------------------------------+---------------------- Tabulka 3 Korekce na dobu působení hluku ------------------------------------------------------+--------------------- Doba působení hluku v minutách | Korekce za osmihodinovou směnu | ------------------------------------------------------+--------------------- | pod 5 | + 20 5 - 15 | + 15 16 - 50 | + 10 51 - 150 | + 5 více než 150 | 0 | ------------------------------------------------------+--------------------- Tabulka 4 Dílčí čísla třídy hluku N odvozená z hladin akustického tlaku v oktávových pásmech --------+-------------------------------------------------------------------- Hladina | Dílčí hodnoty čísel tříd hluku N akustic.| pro střední kmitočet oktávových pásem tlaku +-----+------+------+------+------+------+------+------+------+----- [dB(O)] | 31,5| 63 | 125 | 250 | 00 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |16000 --------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+----- | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10,0 | 13,3 | 15,7 | 17,5 | 18,7 11 | | | | | | 11,0 | 14,3 | 16,7 | 18,4 | 19,7 12 | | | | | | 12,0 | 15,3 | 17,7 | 19,4 | 20,6 13 | | | | | | 13,0 | 16,3 | 18,6 | 20,4 | 21,6 14 | | | | | | 14,0 | 17,2 | 19,6 | 21,4 | 22,6 | | | | | | | | | | 15 | | | | | 10,5 | 15,0 | 18,2 | 20,6 | 22,3 | 23,5 16 | | | | | 11,5 | 16,0 | 19,2 | 21,6 | 23,3 | 24,5 17 | | | | | 12,5 | 17,0 | 20,2 | 22,5 | 24,3 | 25,5 18 | | | | | 13,6 | 18,0 | 21,2 | 23,5 | 25,2 | 26,4 19 | | | | | 14,6 | 19,0 | 22,2 | 24,5 | 26,2 | 27,4 | | | | | | | | | | 20 | | | | | 15,6 | 20,0 | 23,2 | 25,5 | 27,2 | 28,4 21 | | | | | 16,6 | 21,0 | 24,1 | 26,4 | 28,2 | 29,3 22 | | | | 10,8 | 17,7 | 22,0 | 25,1 | 27,4 | 29,1 | 30,3 23 | | | | 11,8 | 18,7 | 23,0 | 26,1 | 28,4 | 30,1 | 31,3 24 | | | | 12,9 | 19,7 | 24,0 | 27,1 | 29,4 | 31,1 | 32,2 | | | | | | | | | | 25 | | | | 14,0 | 20,7 | 25,0 | 28,1 | 30,3 | 32,2 | 33,2 26 | | | | 15,1 | 21,8 | 26,0 | 29,1 | 31,3 | 33,0 | 34,2 27 | | | | 16,1 | 22,8 | 27,0 | 30,0 | 32,3 | 34,0 | 35,1 28 | | | | 17,2 | 23,8 | 28,0 | 31,0 | 33,3 | 35,0 | 36,1 29 | | | | 18,3 | 24,8 | 29,0 | 32,0 | 34,2 | 35,9 | 37,1 | | | | | | | | | | 30 | | | | 19,4 | 25,9 | 30,0 | 33,0 | 35,2 | 36,9 | 38,0 31 | | | 10,3 | 20,4 | 26,9 | 31,0 | 34,0 | 36,2 | 37,9 | 39,0 32 | | | 11,5 | 21,5 | 27,9 | 32,0 | 35,0 | 37,2 | 38,8 | 40,0 33 | | | 12,6 | 22,6 | 29,0 | 33,0 | 36,0 | 38,1 | 39,8 | 40,9 34 | | | 13,8 | 23,7 | 30,0 | 34,0 | 36,9 | 39,1 | 40,9 | 41,9 | | | | | | | | | | 35 | | | 14,9 | 24,7 | 31,0 | 35,0 | 37,9 | 40,1 | 41,7 | 42,9 36 | | | 16,1 | 25,8 | 32,0 | 36,0 | 38,9 | 41,1 | 42,7 | 43,9 37 | | | 17,2 | 26,9 | 33,1 | 37,0 | 39,9 | 42,0 | 43,7 | 44,8 38 | | | 18,4 | 28,0 | 34,1 | 38,0 | 40,9 | 43,0 | 44,7 | 45,8 39 | | | 19,5 | 29,0 | 35,1 | 39,0 | 41,9 | 44,0 | 45,6 | 46,8 | | | | | | | | | | 40 | | | 20,7 | 30,1 | 36,1 | 40,0 | 42,9 | 45,0 | 46,6 | 47,7 41 | | | 21,8 | 31,2 | 37,2 | 41,0 | 43,8 | 46,0 | 47,6 | 48,7 42 | | | 23,0 | 32,3 | 38,2 | 42,0 | 44,8 | 46,9 | 48,5 | 49,7 43 | | | 24,1 | 33,3 | 39,2 | 43,0 | 45,8 | 47,9 | 49,5 | 50,6 44 | | 10,8 | 25,3 | 34,4 | 40,2 | 44,0 | 46,8 | 48,9 | 50,5 | 51,6 | | | | | | | | | | 45 | | 12,0 | 26,4 | 35,5 | 41,3 | 45,0 | 47,8 | 49,9 | 51,5 | 52,5 46 | | 13,3 | 27,6 | 36,6 | 42,3 | 46,0 | 48,8 | 50,8 | 52,4 | 53,5 47 | | 14,6 | 28,7 | 37,6 | 43,3 | 47,0 | 49,8 | 51,8 | 53,4 | 54,5 48 | | 15,8 | 29,9 | 38,7 | 44,4 | 48,0 | 50,7 | 52,8 | 54,4 | 55,5 49 | | 17,1 | 31,0 | 39,8 | 45,4 | 49,0 | 51,7 | 53,8 | 55,3 | 56,4 | | | | | | | | | | 50 | | 18,4 | 32,2 | 40,9 | 46,4 | 50,0 | 52,7 | 54,7 | 56,3 | 57,4 51 | | 19,6 | 33,3 | 41,9 | 47,4 | 51,0 | 53,7 | 55,7 | 57,3 | 58,4 52 | | 20,9 | 34,5 | 43,0 | 48,5 | 52,0 | 54,7 | 56,7 | 58,3 | 59,3 53 | | 22,2 | 35,6 | 44,1 | 49,5 | 53,0 | 55,7 | 57,7 | 59,2 | 60,3 54 | | 23,4 | 36,8 | 45,2 | 50,5 | 54,0 | 56,7 | 58,6 | 60,2 | 61,3 | | | | | | | | | | 55 | | 24,7 | 37,9 | 46,2 | 51,5 | 55,0 | 57,6 | 59,6 | 61,2 | 62,2 56 | | 25,9 | 39,1 | 47,3 | 52,6 | 56,0 | 58,6 | 60,6 | 62,1 | 63,2 57 | | 27,2 | 40,2 | 48,4 | 53,6 | 57,0 | 59,6 | 61,6 | 63,1 | 64,2 58 | | 28,5 | 41,4 | 49,5 | 54,6 | 58,0 | 60,6 | 62,5 | 64,1 | 65,2 59 | | 29,7 | 42,5 | 50,5 | 55,6 | 59,0 | 61,6 | 63,5 | 65,0 | 66,1 | | | | | | | | | | 60 | | 31,0 | 43,7 | 51,6 | 56,7 | 60,0 | 62,6 | 64,5 | 66,0 | 67,1 61 | | 32,3 | 44,8 | 52,7 | 57,7 | 61,0 | 63,5 | 65,4 | 67,0 | 68,1 62 | | 33,5 | 46,0 | 53,8 | 58,7 | 62,0 | 64,5 | 66,4 | 68,0 | 69,0 63 |11,2 | 34,8 | 47,1 | 54,8 | 59,8 | 63,0 | 65,5 | 67,4 | 68,9 | 70,0 64 |12,6 | 36,1 | 48,3 | 55,9 | 60,8 | 64,0 | 66,5 | 68,4 | 69,9 | 71 | | | | | | | | | | 65 |14,1 | 37,3 | 49,4 | 57,0 | 61,8 | 65,0 | 67,5 | 69,4 | 71 | 72 66 |15,6 | 38,6 | 50,6 | 58,1 | 62,8 | 66,0 | 68,5 | 70 | 72 | 73 67 |17,0 | 39,9 | 51,7 | 59,1 | 63,9 | 67,0 | 69,5 | 71 | 73 | 74 68 |18,5 | 41,1 | 52,9 | 60,2 | 64,9 | 68,0 | 70 | 72 | 74 | 75 69 |20,0 | 42,4 | 54,0 | 61,3 | 65,9 | 69,0 | 71 | 73 | 75 | 76 | | | | | | | | | | 70 |21,4 | 43,7 | 55,2 | 62,4 | 66,9 | 70,0 | 72 | 74 | 76 | 77 71 |22,9 | 44,9 | 56,3 | 63,4 | 68,0 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 72 |24,4 | 46,2 | 57,5 | 64,5 | 69,0 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 73 |25,8 | 47,5 | 58,6 | 65,6 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 74 |27,3 | 48,7 | 59,8 | 66,7 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | | | | | | | | | | 75 |28,8 | 50,0 | 60,9 | 67,7 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 76 |30,2 | 51,3 | 62,1 | 68,8 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 77 |31,7 | 52,5 | 63,2 | 69,9 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 78 |33,2 | 53,8 | 64,4 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 79 |34,7 | 55,1 | 65,5 | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | | | | | | | | | | 80 |36,1 | 56,3 | 66,7 | 73 | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 81 |37,6 | 57,6 | 67,8 | 74 | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 82 |39,1 | 58,9 | 69,0 | 75 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 83 |40,5 | 60,1 | 70 | 76 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 84 |42,0 | 61,4 | 71 | 77 | 81 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | | | | | | | | | | 85 |43,5 | 62,7 | 72 | 78 | 82 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 86 |44,9 | 63,9 | 74 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 87 |46,4 | 65,2 | 75 | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 88 |47,9 | 66,5 | 76 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 89 |49,3 | 67,7 | 77 | 83 | 86 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | | | | | | | | | | 90 |50,8 | 69,0 | 78 | 84 | 87 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 91 |52,3 | 70 | 79 | 85 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 92 |53,7 | 72 | 80 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 93 |55,2 | 73 | 82 | 87 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 94 |56,7 | 74 | 83 | 88 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | | | | | | | | | | 95 |58,1 | 75 | 84 | 89 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 96 |59,6 | 77 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 97 |61,1 | 78 | 86 | 91 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 98 |62,6 | 79 | 87 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 99 |64,0 | 80 | 89 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 | | | | | | | | | | 100 |65,5 | 82 | 90 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 101 |67,0 | 83 | 91 | 96 | 99 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 102 |68,4 | 84 | 92 | 97 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 103 |69,9 | 85 | 93 | 98 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 104 |71 | 87 | 94 | 99 | 102 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | | | | | | | | | | 105 |73 | 88 | 95 | 100 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 106 |74 | 89 | 97 | 101 | 104 | 106 | 108 | 109 | 111 | 112 107 |76 | 91 | 98 | 102 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 108 |77 | 92 | 99 | 103 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 109 |79 | 93 | 100 | 104 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | | | | | | | | | | 110 |80 | 94 | 101 | 105 | 108 | 110 | 112 | 113 | 115 | 115 111 |82 | 96 | 102 | 106 | 109 | 111 | 113 | 114 | 116 | 116 112 |83 | 97 | 103 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 113 |85 | 98 | 105 | 109 | 111 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 114 |86 | 99 | 106 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | | | | | | | | | | 115 |88 | 101 | 107 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 116 |89 | 102 | 108 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 117 |90 | 103 | 109 | 113 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 118 |92 | 104 | 110 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 119 |93 | 106 | 111 | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | | | | | | | | | | 120 |95 | 107 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 121 |96 | 108 | 114 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 122 |98 | 109 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 123 |99 | 111 | 116 | 119 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 124 |101 | 112 | 117 | 120 | 122 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | | | | | | | | | | 125 |102 | 113 | 118 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 126 |104 | 115 | 120 | 123 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 127 |105 | 116 | 121 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 128 |107 | 117 | 122 | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 129 |108 | 118 | 123 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 134 | | | | | | | | | | 130 |110 | 120 | 124 | 127 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 131 |111 | 121 | 125 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 132 |112 | 122 | 126 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 133 |114 | 123 | 128 | 130 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 134 |115 | 125 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 | | | | | | | | | | 135 |117 | 126 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | | | | | | | | | | --------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------ ODDÍL III Hluk ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení 40. Hodnoty hluku uvnitř budov sloužících k pobytu osob nebo v prostorech hromadně užívaných se vyjadřují ekvivalentní hladinou hluku L a maximální hladinou hluku L . Aeq Amax Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení 41. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku L uvnitř Aeq p budov sloužících k pobytu osob nebo v prostorech hromadně užívaných se stanoví pro hluky pronikající do budovy zvenčí součtem základní hladiny hluku L = 40 dB(A) a korekcí Az přihlížejících k využití prostoru a denní době podle tabulky 5. Stanoví se pro průměrnou provozní hodinu. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, přičítá se další korekce - 5 dB(A). 42. Nejvyšší přípustná maximální hladina hluku L uvnitř budov Amax p sloužících k pobytu osob nebo v prostorech hromadně užívaných se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku L = 40 dB(A) a korekcí Az přihlížejících k využití prostoru, povaze hluku a denní době podle tabulek 5 a 6. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, přičítá se další korekce - 5 dB(A). Korekce pro výpočet hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení Tabulka 5 Korekce na využití místnosti ----------------------------------------+------------------+---------------- Druh místnosti | Doba | Korekce | | dB(A) ----------------------------------------+------------------+---------------- | | Nemocniční pokoje | 6.00 - 22.00 h | - 5 | 22.00 - 6.00 h | - 15 | | Operační sály, specializované lékařské | po dobu | vyšetřovny, koncertní síně, hlediště | používání | - 5 divadel a kin | | | | Obytné místnosti včetně obytných | 6.00 - 22.00 h | 0*) kuchyní, hotelové pokoje | 22.00 - 6.00 h | - 10*) | | Lékařské ordinace, čítárny | po dobu | | používání | 0*) | | Přednáškové síně, učebny, | po dobu | posluchárny | používání | + 5 | | Kulturní střediska, konferenční | po dobu | místnosti, soudní síně, klubovny, | používání | + 10 tiché kavárny | | | | Čekárny, vestibuly veřejných | po dobu | úřadoven a kulturních zařízení, | používání | + 15 kavárny a restaurace | | | | Prodejny, sportovní haly | po dobu | | používání | + 20 | | ----------------------------------------+------------------+---------------- Pro jiné prostory v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. ------------------------------------------------------------------ *) Ve výrobních zónách, smíšených zónách, v centrech sídelních útvarů a na hlavních dopravních trasách je pro hluk z dopravy přípustná další korekce + 5 dB. Tabulka 6 Korekce podle povahy hluku ----------------------------------------------------------+----------------- Povaha hluku | Korekce | dB(A) ----------------------------------------------------------+----------------- | A. Hluk impulsní | impulsy opakující se: více než 100 x za hodinu | + 5 10 - 100 x za hodinu | + 10 1 - 9 x za hodinu | + 15 méně než 1 x za hodinu | + 20 | B. Přerušovaný hluk | opakující se: více než 10 x za hodinu | 0 6 - 10 x za hodinu | + 5 2 - 5 x za hodinu | + 10 1 x za hodinu | + 15 méně než 1 x za hodinu | + 20 méně než 1 x za 8 hodin | + 25 | ----------------------------------------------------------+------------------ ODDÍL IV Hluk ve venkovním prostoru 43. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou hluku L a maximální hladinou hluku L Aeq Amax. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru 44. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku L ve Aeq p venkovním prostoru (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku L = 50 dB(A) a korekcí Az přihlížejících k místním podmínkám a denní době podle tabulek 7 a 8. 45. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním prostoru z leteckého provozu L se stanoví součtem základní hladiny hluku Amax p L = 90 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní Az době podle tabulky 10. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku L ve venkovním prostoru z leteckého provozu se stanoví Aeq p součtem základní hladiny hluku L = 65 dB(A) a korekcí Az přihlížejících k místním podmínkám a denní době podle tabulky 10. Obě hodnoty musí být dodrženy. 46. Nejvyšší přípustná maximální hladina hluku L pro hluky Amax p impulsního charakteru ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku L = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících Az k místním podmínkám, denní době a povaze hluku podle tabulek 7, 8 a 9. 47. Další korekce + 10 dB k nejvyšším přípustným hodnotám hluku stanoveným podle bodu 44 platí a) pro zařízení reprodukující zvuk ve venkovním prostoru; těchto zařízení se smí používat jen pro krátká hlášení závažných pokynů a informací v době od 8 do 20 hodin. U zařízení používaných v areálech závodů a u dopravních zařízení platí tato další korekce jen na jejich území; b) pro povolené kulturní, zábavní a sportovní podniky v místech a prostorech pro tuto činnost schválených (mimo chráněné oblasti), a to jen pro denní dobu od 7 do 21 hodin; c) při provádění povolených staveb, a to jen pro denní dobu od 7 do 21 hodin. Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru Tabulka 7 Korekce na místní podmínky ----------------------------------------------------------+----------------- Způsob využití území | Korekce | dB(A) ----------------------------------------------------------+----------------- | Rozsáhlé zdravotnické areály, přírodní rezervace | - 10 | Rozsáhlé školské a kulturní prostory, rekreační | prostory celoměstského významu, rekreační prostory | příměstské, vnitřní lázeňská území a jiné prostory | vyžadující zvláštní ochranu | - 5 | Obytné soubory na obytném území příměstském | a menších sídelních útvarů | 0*) | Obytné soubory na obytném území uvnitř městské | + 5*) zástavby | **) | Smíšené zóny | + 10*) | **) | Výrobní zóny, centra sídelních útvarů a dopravní | zóny s ojedinělými stavbami pro bydlení | + 20 | ----------------------------------------------------------+----------------- ------------------------------------------------------------------ *) V prostoru bezprostředně navazujícím na území dálnic, silnic I. a II. třídy a hlavních městských komunikací se použije další korekce + 10. Při použití této korekce musí být dán průkaz, že jiná řešení umožňující obvyklý stupeň ochrany před hlukem nelze použít. V obytných souborech (sídlištích) lze tuto korekci uplatnit maximálně u 15 % bytových jednotek. **) Tato korekce se pro hluk z provozoven (např. výrobny, prádelny, restaurace apod.) nahrazuje korekcí 0. Tabulka 8 Korekce na denní dobu ----------------------------------------------------------+----------------- Doba | Korekce | dB(A) ----------------------------------------------------------+----------------- | Den (od 6.00 do 22.00 h) | 0 Noc (od 22.00 do 6.00 h) | - 10 | ----------------------------------------------------------+----------------- Tabulka 9 Korekce podle povahy hluku ----------------------------------------------------------+----------------- Povaha hluku | Korekce | dB(A) ----------------------------------------------------------+----------------- | Hluk impulsní | opakující se: více než 100 x za hodinu | + 5 10 - 100 x za hodinu | + 10 1 - 9 x za hodinu | + 15 méně než 1 x za hodinu | + 20 | Hluk jiné povahy | 0 | ----------------------------------------------------------+------------------ Tabulka 10 Korekce pro výpočet přípustných hodnot hluku z leteckého provozu*) ----------------------------------------+----------------------------------- | Korekce pro stanovení Oblast | L [dB(A)] L [dB(A)] | Amax Aeq | den noc den noc ----------------------------------------+----------------------------------- | Rozsáhlé zdravotnické areály, přírodní | rezervace | Rozsáhlé školské a kulturní prostory, | rekreační prostory celoměstského | významu, rekreační prostory | příměstské, vnitřní lázeňská | území a jiné prostory vyžadující | zvláštní ochranu | - 10 - 20 - 5 - 15 | Obytné zóny v zájmovém území | sídelních útvarů a ve | venkovském osídlení | - 5 - 15 0 - 10 | Smíšené zóny (výrobní zóny, centra | sídelních útvarů a dopravní zóny | s významným podílem staveb | pro bydlení)**) | 0 - 10 + 5 - 5 | Výrobní zóny, centra sídelních | útvarů a dopravní zóny s ojedinělými | stavbami pro bydlení***) | + 5 - 5 + 10 0 | ----------------------------------------+----------------------------------- *) Stanovení ekvivalentní hladiny hluku se provede jednak pro celou denní dobu od 6 do 22 hodin, jednak pro tu noční hodinu mezi 22.00 a 6.00 hod., během které je hladina hluku z leteckého provozu největší. **) Bytové, zdravotnické, školské a kulturní stavby je možno povolovat jen ojediněle; v takovém případě je třeba tyto stavby vybavit zvýšenou zvukoizolační ochranou. ***) Zóna není způsobilá pro bytovou výstavbu. V případě nutnosti výstavby ojedinělých bytových jednotek musí být zajištěna účinná zvukoizolační opatření. ODDÍL V Hluk dopravních prostředků a samojízdných pracovních strojů a jeho nejvyšší přípustné hodnoty 48. Hodnoty nejvyšších přípustných hladin vnějšího hluku dopravních prostředků, pokud nejsou stanoveny ve zvláštních předpisech,*) a hodnoty nejvyšších přípustných hladin vnějšího hluku samojízdných pracovních strojů při pracovním nasazení musí vyhovovat hodnotám stanoveným v oddílech II a IV. 49. Hodnoty nejvyšších přípustných maximálních hladin vnitřního hluku L dopravních prostředků, pokud nejsou stanoveny ve Amax p zvláštních předpisech,*) se stanoví součtem základní hladiny hluku L = 80 dB(A) a korekcí přihlížejících k druhu dopravního Az prostředku podle tabulky 11. Tyto hodnoty se vztahují k místům pobytu osob za přepravy i na pracovní místa v dopravních prostředcích a v samojízdných strojích (např. řidiči, průvodčí). Při pracovním nasazení se vnitřní hluk samojízdných pracovních strojů posuzuje podle oddílu II. Tabulka 11 Korekce podle účelu použití a druhu dopravního prostředku --------------------------------------------------+------------------------- Účel a druh | Korekce [dB] dopravního prostředku | do r. 1980 | po r. 1980 --------------------------------------------------+------------+------------ | | Dopravní prostředky pro hromadnou dopravu osob | | - městské a předměstské | + 5 | 0 - dálkové**) | 0 | - 5 | | Ostatní dopravní prostředky | | a samojízdné stroje za přepravy | + 5 | 0 | | --------------------------------------------------+------------+------------ ------------------------------------------------------------------ *) Vyhláška č. 90/1976 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (§ 41), předpis FMD L 16. ČSN 28 1304 Měření a hodnocení hluku městských kolejových vozidel. **) Za dálkové dopravní prostředky se pro účely této vyhlášky považují dopravní prostředky, ve kterých pobyt cestujícího zpravidla přesahuje 2 hodiny. ODDÍL VI Vibrace na pracovištích 50. Vibrace na pracovištích se vyjadřují a) hladinami zrychlení vibrací v třetinooktávových pásmech L (a) v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací -2 v třetinooktávových pásmech a v m . s , b) hladinami zrychlení vibrací v oktávových pásmech L (a) v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací v oktávových -2 pásmech a v m . s při běžném hodnocení, c) celkovou váženou hladinou zrychlení vibrací nebo celkovou váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací při přehledovém hodnocení (bod 32). -6 51. Vzájemný přepočet hladin zrychlení vibrací v dB re 10 -2 -2 m . s na efektivní hodnotu zrychlení vibrací v m . s je uveden v tabulce 12. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací na pracovištích 52. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací na pracovištích se vztahují na vibrace přenášené na ruce exponované osoby, na celkové vibrace a na vibrace přenášené zvláštním způsobem. 53. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací se vztahují na ustálené i proměnné vibrace a na opakující se otřesy, pokud hlavní část energie otřesů je obsažena v uvedeném kmitočtovém rozsahu. 54. Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vibrací L (a) v dB -6 -2 p re 10 m.s při přenosu vibrací na ruce exponované osoby (např. při práci s mechanickým nářadím) se stanoví buď součtem základní hladiny zrychlení vibrací L (a) uvedené v tabulce 14 a korekce na z dobu expozice uvedené v tabulce 15 nebo podle obr. 1. 55. Nejvyšší přípustná efektivní hodnota zrychlení vibrací -2 a v m.s při přenosu vibrací na ruce exponované osoby se p stanoví buď součinem základní efektivní hodnoty zrychlení vibrací a uvedené v tabulce 14 a korekčního činitele na dobu expozice z podle tabulky 15 nebo podle obr. 1. 56. Nejvyšší přípustná hladina zrychlení celkových vibrací L (a) se stanoví součtem základní hladiny zrychlení vibrací L (a) p z uvedené v tabulce 16 a obr. 2 pro celkové vertikální vibrace nebo v tabulce 18 a obr. 3 pro celkové horizontální vibrace a korekce podle tabulky 17; pro kmitočtová pásma 80-1000 Hz jsou hodnoty shodné s nejvyššími přípustnými hodnotami pásma o středním kmitočtu 80 Hz. Pro doby expozice, které leží mezi uváděnými hodnotami, je dovoleno stanovit limit interpolací. Tabulka 12 Přepočet hladiny zrychlení vibrací v dB (vztažených k referenční -6 -2 hodnotě a = 10 m . s ) na efektivní hodnotu zrychlení vibrací o -2 v m . s -----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------- L (a)| a | L(a)| a | L(a)| a | L(a)| a | L(a)| a -----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------- | -2 | | -2 | | -2 | | -2 | | -2 dB | m.s | dB | m.s | dB | m.s | dB | m.s | dB | m.s -----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------- | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 0 | 1,00.10 | 20 | 1,00.10 | 40 | 1,00.10 | 60 | 1,00.10 | 80 | 1.00.10 | | | | | | | | | | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 0,5| 1,06.10 | 20,5| 1,06.10 | 40,5| 1,06.10 | 60,5| 1,06.10 | 80,5| 1,06.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 1 | 1,12.10 | 21 | 1,12.10 | 41 | 1,12.10 | 61 | 1,12.10 | 81 | 1,12.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 1,5| 1,18.10 | 21,5| 1,18.10 | 41,5| 1,18.10 | 61,5| 1,18.10 | 81,5| 1,18.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 2 | 1,25.10 | 22 | 1,25.10 | 42 | 1,25.10 | 62 | 1,25.10 | 82 | 1,25.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 2,5| 1,32.10 | 22,5| 1,32.10 | 42,5| 1,32.10 | 62,5| 1,32.10 | 82,5| 1,32.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 3 | 1,40.10 | 23 | 1,40.10 | 43 | 1,40.10 | 63 | 1,40.10 | 83 | 1,40.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 3,5| 1,50.10 | 23,5| 1,50.10 | 43,5| 1,50.10 | 63,5| 1,50.10 | 83,5| 1,50.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 4 | 1,60.10 | 24 | 1,60.10 | 44 | 1,60.10 | 64 | 1,60.10 | 84 | 1,60.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 4,5| 1,70.10 | 24,5| 1,70.10 | 44,5| 1,70.10 | 64,5| 1,70.10 | 84,5| 1,70.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 5 | 1,80.10 | 25 | 1,80.10 | 45 | 1,80.10 | 65 | 1,80.10 | 85 | 1,80.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 5,5| 1,90.10 | 25,5| 1,90.10 | 45,5| 1,90.10 | 65,5| 1,90.10 | 85,5| 1,90.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 6 | 2,00.10 | 26 | 2,00.10 | 46 | 2,00.10 | 66 | 2,00.10 | 86 | 2,00.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 6,5| 2,12.10 | 26,5| 2,12.10 | 46,5| 2,12.10 | 66,5| 2,12.10 | 86,5| 2,12.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 7 | 2,24.10 | 27 | 2,24.10 | 47 | 2,24.10 | 67 | 2,24.10 | 87 | 2,24.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 7,5| 2,36.10 | 27,5| 2,36.10 | 47,5| 2,36.10 | 67,5| 2,36.10 | 87,5| 2,36.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 8 | 2,50.10 | 28 | 2,50.10 | 48 | 2,50.10 | 68 | 2,50.10 | 88 | 2,50.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 8,5| 2,65.10 | 28,5| 2,65.10 | 48,5| 2,65.10 | 68,5| 2,65.10 | 88,5| 2,65.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 9 | 2,80.10 | 29 | 2,80.10 | 49 | 2,80.10 | 69 | 2,80.10 | 89 | 2,80.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 9,5| 3,00.10 | 29,5| 3,00.10 | 49,5| 3,00.10 | 69,5| 3,00.10 | 89,5| 3,00.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 10 | 3,15.10 | 30 | 3,15.10 | 50 | 3,15.10 | 70 | 3,15.10 | 90 | 3,15.10 | | | | | | | | | | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 10,5| 3,35.10 | 30,5| 3,35.10 | 50,5| 3,35.10 | 70,5| 3,35.10 | 90,5| 3,35.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 11 | 3.55.10 | 31 | 3.55.10 | 51 | 3,55.10 | 71 | 3,55.10 | 91 | 3,55.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 11,5| 3,75.10 | 31,5| 3,75.10 | 51,5| 3,75.10 | 71,5| 3,75.10 | 91,5| 3,75.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 12 | 4,00.10 | 32 | 4,00.10 | 52 | 4,00.10 | 72 | 4,00.10 | 92 | 4,00.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 12,5| 4,25.10 | 32,5| 4,25.10 | 52,5| 4,25.10 | 72,5| 4,25.10 | 92,5| 4,25.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 13 | 4,50.10 | 33 | 4,50.10 | 53 | 4,50.10 | 73 | 4,50.10 | 93 | 4,50.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 13,5| 4,75.10 | 33,5| 4,75.10 | 53,5| 4,75.10 | 73,5| 4,75.10 | 93,5| 4,75.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 14 | 5,00.10 | 34 | 5,00.10 | 54 | 5,00.10 | 74 | 5,00.10 | 94 | 5,00.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 14,5| 5,30.10 | 34,5| 5,30.10 | 54,5| 5,30.10 | 74,5| 5,30.10 | 94,5| 5,30.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 15 | 5,60.10 | 35 | 5,60.10 | 55 | 5,60.10 | 75 | 5,60.10 | 95 | 5,60.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 15,5| 6,00.10 | 35,5| 6,00.10 | 55,5| 6,00.10 | 75,5| 6,00.10 | 95,5| 6,00.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 16 | 6,30.10 | 36 | 6,30.10 | 56 | 6,30.10 | 76 | 6,30.10 | 96 | 6,30.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 16,5| 6,70.10 | 36,5| 6,70.10 | 56,5| 6,70.10 | 76,5| 6,70.10 | 96,5| 6,70.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 17 | 7,10.10 | 37 | 7,10.10 | 57 | 7,10.10 | 77 | 7,10.10 | 97 | 7,10.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 17,5| 7,50.10 | 37,5| 7,50.10 | 57,5| 7,50.10 | 77,5| 7,50.10 | 97,5| 7,50.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 18 | 8,00.10 | 38 | 8,00.10 | 58 | 8,00.10 | 78 | 8,00.10 | 98 | 8,00.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 18,5| 8,50.10 | 38,5| 8,50.10 | 58,5| 8,50.10 | 78,5| 8,50.10 | 98,5| 8,50.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 19 | 9,00.10 | 39 | 9,00.10 | 59 | 9,00.10 | 79 | 9,00.10 | 99 | 9,00.10 | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 19,5| 9,50.10 | 39,5| 9,50.10 | 59,5| 9,50.10 | 79,5| 9,50.10 | 99,5| 9,50.10 | | | | | | | | | | -6| | -5| | -4| | -3| | -2 20 |10,00.10 | 40 |10,00.10 | 60 |10,00.10 | 80 |10,00.10 |100 |10,00.10 | | | | | | | | | | -1| | | | | | 2| | 3 100 | 1,00.10 |120 | 1,00 |140 | 1,00.10 |160 | 1,00.10 |180 | 1.00.10 | | | | | | | | | | -1| | | | | | 2| | 3 100,5| 1,06.10 |120,5| 1,06 |140,5| 1,06.10 |160,5| 1,06.10 |180,5| 1,06.10 | -1| | | | | | 2| | 3 101 | 1,12.10 |121 | 1,12 |141 | 1,12.10 |161 | 1,12.10 |181 | 1,12.10 | -1| | | | | | 2| | 3 101,5| 1,18.10 |121,5| 1,18 |141,5| 1,18.10 |161,5| 1,18.10 |181,5| 1,18.10 | -1| | | | | | 2| | 3 102 | 1,25.10 |122 | 1,25 |142 | 1,25.10 |162 | 1,25.10 |182 | 1,25.10 | -1| | | | | | 2| | 3 102,5| 1,32.10 |122,5| 1,32 |142,5| 1,32.10 |162,5| 1,32.10 |182,5| 1,32.10 | -1| | | | | | 2| | 3 103 | 1,40.10 |123 | 1,40 |143 | 1,40.10 |163 | 1,40.10 |183 | 1,40.10 | -1| | | | | | 2| | 3 103,5| 1,50.10 |123,5| 1,50 |143,5| 1,50.10 |163,5| 1,50.10 |183,5| 1,50.10 | -1| | | | | | 2| | 3 104 | 1,60.10 |124 | 1,60 |144 | 1,60.10 |164 | 1,60.10 |184 | 1,60.10 | -1| | | | | | 2| | 3 104,5| 1,70.10 |124,5| 1,70 |144,5| 1,70.10 |164,5| 1,70.10 |184,5| 1,70.10 | -1| | | | | | 2| | 3 105 | 1,80.10 |125 | 1,80 |145 | 1,80.10 |165 | 1,80.10 |185 | 1,80.10 | -1| | | | | | 2| | 3 105,5| 1,90.10 |125,5| 1,90 |145,5| 1,90.10 |165,5| 1,90.10 |185,5| 1,90.10 | -1| | | | | | 2| | 3 106 | 2,00.10 |126 | 2,00 |146 | 2,00.10 |166 | 2,00.10 |186 | 2,00.10 | -1| | | | | | 2| | 3 106,5| 2,12.10 |126,5| 2,12 |146,5| 2,12.10 |166,5| 2,12.10 |186,5| 2,12.10 | -1| | | | | | 2| | 3 107 | 2,24.10 |127 | 2,24 |147 | 2,24.10 |167 | 2,24.10 |187 | 2,24.10 | -1| | | | | | 2| | 3 107,5| 2,36.10 |127,5| 2,36 |147,5| 2,36.10 |167,5| 2,36.10 |187,5| 2,36.10 | -1| | | | | | 2| | 3 108 | 2,50.10 |128 | 2,50 |148 | 2,50.10 |168 | 2,50.10 |188 | 2,50.10 | -1| | | | | | 2| | 3 108,5| 2,65.10 |128,5| 2,65 |148,5| 2,65.10 |168,5| 2,65.10 |188,5| 2,65.10 | -1| | | | | | 2| | 3 109 | 2,80.10 |129 | 2,80 |149 | 2,80.10 |169 | 2,80.10 |189 | 2,80.10 | -1| | | | | | 2| | 3 109,5| 3,00.10 |129,5| 3,00 |149,5| 3,00.10 |169,5| 3,00.10 |189,5| 3,00.10 | | | | | | | | | | -1| | | | | | 2| | 3 110 | 3,15.10 |130 | 3,15 |150 | 3,15.10 |170 | 3,15.10 |190 | 3,15.10 | -1| | | | | | 2| | 3 110,5| 3,35.10 |130,5| 3,35 |150,5| 3,35.10 |170,5| 3,35.10 |190,5| 3,35.10 | -1| | | | | | 2| | 3 111 | 3,55.10 |131 | 3,55 |151 | 3,55.10 |171 | 3,55.10 |191 | 3,55.10 | -1| | | | | | 2| | 3 111,5| 3,75.10 |131,5| 3,75 |151,5| 3,75.10 |171,5| 3,75.10 |191,5| 3,75.10 | -1| | | | | | 2| | 3 112 | 4,00.10 |132 | 4,00 |152 | 4,00.10 |172 | 4,00.10 |192 | 4,00.10 | -1| | | | | | 2| | 3 112,5| 4,25.10 |132,5| 4,25 |152,5| 4,25.10 |172,5| 4,25.10 |192,5| 4,25.10 | -1| | | | | | 2| | 3 113 | 4,50.10 |133 | 4,50 |153 | 4,50.10 |173 | 4,50.10 |193 | 4,50.10 | -1| | | | | | 2| | 3 113,5| 4,75.10 |133,5| 4,75 |153,5| 4,75.10 |173,5| 4,75.10 |193,5| 4,75.10 | -1| | | | | | 2| | 3 114 | 5,00.10 |134 | 5,00 |154 | 5,00.10 |174 | 5,00.10 |194 | 5,00.10 | -1| | | | | | 2| | 3 114,5| 5,30.10 |134,5| 5,30 |154,5| 5,30.10 |174,5| 5,30.10 |194,5| 5,30.10 | -1| | | | | | 2| | 3 115 | 5,60.10 |135 | 5,60 |155 | 5,60.10 |175 | 5,60.10 |195 | 5,60.10 | -1| | | | | | 2| | 3 115,5| 6,00.10 |135,5| 6,00 |155,5| 6,00.10 |175,5| 6,00.10 |195,5| 6,00.10 | -1| | | | | | 2| | 3 116 | 6,30.10 |136 | 6,30 |156 | 6,30.10 |176 | 6,30.10 |196 | 6,30.10 | -1| | | | | | 2| | 3 116,5| 6,70.10 |136,5| 6,70 |156,5| 6,70.10 |176,5| 6,70.10 |196,5| 6,70.10 | -1| | | | | | 2| | 3 117 | 7,10.10 |137 | 7,10 |157 | 7,10.10 |177 | 7,10.10 |197 | 7,10.10 | -1| | | | | | 2| | 3 117,5| 7,50.10 |137,5| 7,50 |157,5| 7,50.10 |177,5| 7,50.10 |197,5| 7,50.10 | -1| | | | | | 2| | 3 118 | 8,00.10 |138 | 8,00 |158 | 8,00.10 |178 | 8,00.10 |198 | 8,00.10 | -1| | | | | | 2| | 3 118,5| 8,50.10 |138,5| 8,50 |158,5| 8,50.10 |178,5| 8,50.10 |198,5| 8,50.10 | -1| | | | | | 2| | 3 119 | 9,00.10 |139 | 9,00 |159 | 9,00.10 |179 | 9,00.10 |199 | 9,00.10 | -1| | | | | | 2| | 3 119,5| 9,50.10 |139,5| 9,50 |159,5| 9,50.10 |179,5| 9,50.10 |199,5| 9,50.10 | | | | | | | | | | -1| | | | | | 2| | 3 120 |10,00.10 |140 |10,00 |160 |10,00.10 |180 |10,00.10 |200 |10,00.10 -----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------- Tabulka 13 Účel použití filtru --------+-----------------------------+-------------+--------+--------------- Kmitočet| Celková vibrace | Vibrace |Kmitočet| Vibrace Hz | vertikální | horizontální| v budovách | Hz | přenášené | | | | | na ruce --------+--------------+--------------+-------------+--------+---------------------- 1,0 |0,50 = - 6 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 8,0 | 1,00 = 0 dB 1,25 |0,56 = - 5 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 10,0 | 1,00 = 0 dB 1,6 |0,63 = - 4 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 12,5 | 1,00 = 0 dB 2,0 |0,71 = - 3 dB|1,00 = 0 dB|1,00 = 0 dB| 16,0 | 1,00 = 0 dB 2,5 |0,80 = - 2 dB|0,80 = - 2 dB|0,95 = -0,5dB| 20,0 | 0,80 = - 2 dB 3,15 |0,90 = - 1 dB|0,63 = - 4 dB|0,90 = - 1 dB| 25,0 | 0,63 = - 4 dB 4,0 |1,00 = 0 dB|0,50 = - 6 dB|0,85 = -1,5dB| 31,5 | 0,50 = - 6 dB 5,0 |1,00 = 0 dB|0,40 = - 8 dB|0,80 = - 2 dB| 40,0 | 0,40 = - 8 dB 6,3 |1,00 = 0 dB|0,315 = -10 dB|0,75 = -2,5dB| 50,0 | 0,315 = -10 dB 8,0 |1,00 = 0 dB|0,25 = -12 dB|0,71 = - 3 dB| 63,0 | 0,25 = -12 dB 10,0 |0,80 = - 2 dB|0,20 = -14 dB|0,56 = - 5 dB| 80,0 | 0,20 = -14 dB 12,5 |0,63 = - 4 dB|0,16 = -16 dB|0,45 = - 7 dB| 100,0 | 0,16 = -16 dB 16,0 |0,50 = - 6 dB|0,125 = -18 dB|0,35 = - 9 dB| 125,0 | 0,125 = -18 dB 20,0 |0,40 = - 8 dB|0,10 = -20 dB|0,28 = -11 dB| 160,0 | 0,10 = -20 dB 25,0 |0,315 = -10 dB|0,08 = -22 dB|0,22 = -13 dB| 200,0 | 0,08 = -22 dB 31,5 |0,25 = -12 dB|0,063 = -24 dB|0,18 = -15 dB| 250,0 | 0,63 = -24 dB 40,0 |0,20 = -14 dB |0,05 = -26 dB |0,14 = -17 dB| 315,0 | 0,050 = -26 dB 50,0 |0,16 = -16 dB|0,04 = -28 dB|0,11 = -19 dB| 400,0 | 0,04 = -28 dB 63,0 |0,125 = -18 dB|0,0315= -30 dB|0,09 = -21 dB| 500,0 | 0,0315= -30 dB | | | | 630,0 | 0,025 = -32 dB 80,0 |0,10 = -20 dB|0,025 = -32 dB|0,071= -23 dB| 800,0 | 0,020 = -34 dB | | | |1000,0 | 0,016 = -36 dB | | | | | --------+--------------+--------------+-------------+--------+--------------- Tabulka 14 Přenos vibrací na ruce - základní hladiny zrychlení vibrací L (a) -6 -2 z v dB (a = 10 m . s ) a základní efektivní hodnoty zrychlení o -2 vibrací a v m . s z --------------------+--------------------------+---------------------------- Střední kmitočty | Základní hladiny | Základní efektivní pásem o šíři | zrychlení vibrací | hodnoty zrychlení 1/3 oktávy | | vibrací --------------------+--------------------------+---------------------------- f | L(a) | a | z | z --------------------+--------------------------+---------------------------- | -6 -2 | - 2 Hz | dB re 10 m . s | m . s --------------------+--------------------------+---------------------------- | | 8 | 118 | 0,80 10 | 118 | 0,80 12,5 | 118 | 0,80 16 | 118 | 0,80 20 | 120 | 1,00 25 | 122 | 1,25 31,5 | 124 | 1,60 40 | 126 | 2,00 50 | 128 | 2,50 63 | 130 | 3,15 80 | 132 | 4,00 100 | 134 | 5,00 125 | 136 | 6,30 160 | 138 | 8,00 200 | 140 | 10,00 250 | 142 | 12,50 315 | 144 | 16,00 400 | 146 | 20,00 500 | 148 | 25,00 630 | 150 | 31,50 800 | 152 | 40,00 1000 | 154 | 50,00 | | --------------------+--------------------------+----------------------------- Tabulka 15 Korekce na dobu expozice vibrací při práci*) ------------------------------------------------+--------------------------- Doba působení vibrací | Korekce za směnu ( 8 hodin) | dB | (1) ------------------------------------------------+------------+-------------- | | do 20 minut | 14 | 5 | | 20 minut až 1 hodina | 9 | 2,8 | | 1 hodina až 2 hodiny | 6 | 2 | | 2 hodiny až 8 hodin | 0 | 1 ------------------------------------------------+------------+-------------- ------------------------------------------------------------------ *) V jiných případech než při fyzické práci nelze použít. Obr. 1. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na ruce 57. Nejvyšší přípustná efektivní hodnota zrychlení celkových -2 vibrací a v m . s se stanoví součinem základní efektivní p hodnoty zrychlení vibrací a uvedené v tabulce 16 a obr. 2 pro z celkové vertikální vibrace nebo v tabulce 18 a obr. 3 pro celkové horizontální vibrace a korekčního činitele uvedeného v tabulce 17; pro kmitočtová pásma 80 - 1000 Hz jsou hodnoty shodné s nejvyššími přípustnými hodnotami pásma o středním kmitočtu 80 Hz. Pro doby expozice, které leží mezi uváděnými hodnotami, je dovoleno stanovit limit interpolací. Tabulka 16 Základní hladiny zrychlení celkových vertikálních vibrací L (a) -6 -2 z v dB (a = 10 m . s ) a základní efektivní hodnoty zrychlení o -2 vibrací a v m . s z --------+------------------------------------------------------------------------------------------------------- Střední | -6 -2 kmitočty| Hladiny zrychlení vibrací L(a) v dB re 10 m . s a efektivní pásem | z -2 o šíři | hodnoty zrychlení vibrací a v m . s 1/3 okt.| z +------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Doba působení vibrací +-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------- | 24 h | 16 h | 8 h | 4 h | 2,5 h | 1 h | 25 min | 16 min | 1 min --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----- f |L(a) | a |L(a) | a |L(a) | a |L(a) | a |L(a)| a |L(a) | a |L(a)| a |L(a) | a |L(a)| a | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z | z | z | z --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----- | | -2| | -2| | -2| | -2 | | -2| | -2 | | -2| | -2| | -2 Hz | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB | m.s | dB |m.s --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |109,0|0,280|112,5|0,425|116,0|0,63 |120,5| 1,06|123 |1,40|127,5|2,36 |131 |3,55|132,5| 4,25|135 |5,60 1,25 |108,0|0,250|111,5|0,375|115,0|0,56 |119,5| 0,95|122 |1,25|126,5|2,12 |130 |3,15|131,5| 3,75|134 |5,00 1,6 |107,0|0,224|110,5|0,335|114,0|0,50 |118,5| 0,85|121 |1,12|125,5|1,90 |129 |2,80|130,5| 3,35|133 |4,50 2,0 |106,0|0,200|109,5|0,300|113,0|0,45 |117,5| 0,75|120 |1,00|124,5|1,70 |128 |2,50|129,5| 3,00|132 |4,00 2,5 |105,0|0,180|108,5|0,265|112,0|0,40 |116,5| 0,67|119 |0,90|123,5|1,50 |127 |2,24|128,5| 2,65|131 |3,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |104,0|0,160|107,5|0,236|111,0|0,355|115,5| 0,60|118 |0,80|122,5|1,32 |126 |2,0 |127,5| 2,36|130 |3,15 4,00 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80 5,00 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80 6,3 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80 8,0 |103,0|0,140|106,5|0,212|110,0|0,315|114,5| 0,53|117 |0,71|121,5|1,18 |125 |1,80|126,5| 2,12|129 |2,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 |105,0|0,180|108,5|0,265|112,0|0,40 |116,5| 0,67|119 |0,90|123,5|1,50 |127 |2,24|128,5| 2,65|131 |3,55 12,5 |107,0|0,224|110,5|0,335|114,0|0,50 |118,5| 0,85|121 |1,12|125,5|1,90 |129 |2,80|130,5| 3,35|133 |4,50 16,0 |109,0|0,280|112,5|0,425|116,0|0,63 |120,5| 1,06|123 |1,40|127,5|2,36 |131 |3,55|132,5| 4,25|135 |5,60 20,0 |111,0|0,355|114,5|0,530|118,0|0,80 |122,5| 1,32|125 |1,80|129,5|3,00 |133 |4,50|134,5| 5,30|137 |7,10 25,0 |113,0|0,450|116,5|0,670|120,0|1,00 |124,5| 1,70|127 |2,24|131,5|3,75 |135 |5,60|136,5| 6,70|139 |9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,5 |115,0|0,560|118,5|0,850|122,0|1,25 |126,5| 2,12|129 |2,80|133,5|4,75 |137 |7,10|138,5| 8,50|141 |11,2 40,0 |117,0|0,710|120,5|1,060|124,0|1,60 |128,5| 2,65|131 |3,55|135,5|6,00 |139 |9,00|140,5| 10,6|143 |14,0 50,0 |119,0|0,900|122,5|1,320|126,0|2,00 |130,5| 3,35|133 |4,50|137,5|7,50 |141 |11,2|142,5| 13,2|145 |18,0 63,0 |121,0|0,120|124,5|1,700|128,0|2,50 |132,5| 4,25|135 |5,60|139,5|9,50 |143 |14,0|144,5| 17,0|147 |22,4 80,0 |123,0|1,400|126,5|2,120|130,0|3,15 |134,5| 5,30|137 |7,10|141,5|11,8 |145 |18,0|146,5| 21,2|149 |28,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----- Tabulka 17 Korekce na druh práce (činnosti) a povahu vibrací -------------------------------------------+-------------------------------- | Povaha vibrací |Přerušované | Opakující Druh práce (činnosti) |a nepřerušované| se otřesy*) |vibrace | +---------------+---------------- | Korekce | dB | (1) | dB | (1) -------------------------------------------+------+--------+----------+------ | | | | Fyzická práce nenáročná na přesnost, | | | | rutinní pracovní činnost, řízení | | | | motorových vozidel apod. | 0 | 1 | + 24 | 16 | | | | Duševní práce částečně rutinní povahy | | | | a fyzická práce velmi náročná | | | | na přesnost a soustředění**) |- 6 | 0,5 | + 18 | 8 | | | | Náročná duševní činnost |- 15 | 0,18 | + 18 | 8 | | | | -------------------------------------------+------+--------+----------+----- ------------------------------------------------------------------ *) Maximálně přípustné jsou 1 - 3 výskyty za den. **) U sedadla, sedačky a plošiny, které jsou součástí strojů, nahrazuje se tato korekce korekcí 0 dB. 58. Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibrací L (a) při p jejich zvláštním přenosu je dána hladinou zrychlení vibrací -6 -2 v třetinooktávovém pásmu L (a) = 75 dB re 10 m . s pro kmitočtovou p oblast 1 až 1000 Hz. Nejvyšší přípustná hodnota zrychlení vibrací a při jejich zvláštním přenosu je dána efektivní hodnotou p -3 -2 zrychlení vibrací v třetinooktávovém pásmu a = 5,6 . 10 m . s pro p kmitočtovou oblast 1 - 1000 Hz. 59. Při běžném hodnocení vibrací na základě oktávového spektra hladin zrychlení vibrací nebo efektivních hodnot zrychlení vibrací se k nejvyšším přípustným hodnotám hladin zrychlení vibrací stanovených podle bodu 54, 56 a 58 přičítá + 5 dB a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty zrychlení vibrací stanovené podle bodu 55, 57 a 58 se násobí korekčním činitelem 1,8. 60. Nejvyšší přípustná hodnota vibrací na pracovištích při přehledovém hodnocení pomocí váhových filtrů (bod 32) je určena nejvyšší přípustnou hladinou nebo efektivní hodnotou zrychlení vibrací stanovenou podle bodu 59, která je v daném případě číselně nejmenší. Pro celkové vertikální vibrace to bude hodnota stanovená pro oktávová pásma 4 a 8 Hz, pro celkové horizontální vibrace hodnota stanovená pro oktávová pásma 1 a 2 Hz a pro vibrace přenášené na ruce hodnota stanovená pro pásma 8 a 16 Hz. Obr. 2 Základní hodnoty celkových vertikálních vibrací Tabulka 18 Základní hladiny zrychlení celkových horizontálních vibrací L (a) -6 -2 z v dB re 10 m . s a základní efektivní hodnoty zrychlení -2 vibrací a v m . s z --------+------------------------------------------------------------------------------------------------------- Střední | -6 -2 kmitočty| Hladiny zrychlení vibrací L(a) v dB re 10 m . s a efektivní pásem | z -2 o šíři | hodnoty zrychlení vibrací a v m . s 1/3 okt.| z +------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Doba působení vibrací +-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------- | 24 h | 16 h | 8 h | 4 h | 2,5 h | 1 h | 25 min | 16 min | 1 min --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----- f |L(a) | a |L(a) | a |L(a) | a |L(a) | a |L(a)| a |L(a) | a |L(a)| a |L(a) | a |L(a)| a | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z| z | z | z | z | z --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----- | | -2| | -2| | -2| | -2 | | -2| | -2 | | -2| | -2| | -2 Hz | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB |m.s | dB | m.s | dB |m.s --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+------ 1,0 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,0 |119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0 1,25 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,50|119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0 1,6 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,50|119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0 2,0 |100 |0,100|103,5|0,150| 107 |0,224| 111 |0,355| 114|0,50|119,5|0,95 |122 |1,25|123,5|1,50 | 126| 2,0 2,5 |102 |0,125|105,5|0,190| 109 |0,280| 113 |0,450| 116|0,63|121,5|1,18 |124 |1,60|125,5|1,90 | 128| 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |104 |0,60 |107,5|0,236| 111 |0,355| 115 |0,560| 118|0,80|123,5|1,50 |126 |2,00|127,5|2,36 | 130| 3,15 4,0 |106 |0,200|109,5|0,300| 113 |0,450| 117 |0,710| 120|1,00|125,5|1,90 |128 |2,50|129,5|3,00 | 132| 4,00 5,0 |108 |0,250|111,5|0,375| 115 |0,560| 119 |0,900| 122|1,25|127,5|2,36 |130 |3,15|131,5|3,75 | 134| 5,00 6,3 |110 |0,315|113,5|0,475| 117 |0,710| 121 |1,120| 124|1,60|129,5|3,00 |132 |4,00|133,5|4,75 | 136| 6,30 8,0 |112 |0,400|115,5|0,600| 119 |0,900| 123 |1,400| 126|2,00|131,5|3,75 |134 |5,00|135,5|6,00 | 138| 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 |114 |0,50 |117,5|0,75 | 121 |1,12 | 125 |1,80 | 128|2,5 |133,5|4,75 |136 |6,3 |137,5|7,5 | 140| 10,0 12,5 |116 |0,63 |119,5|0,95 | 123 |1,40 | 127 |2,24 | 130|3,15|135,5|6,0 |138 |8,0 |139,5|9,5 | 142| 12,50 16,0 |118 |0,80 |121,5|1,18 | 125 |1,80 | 129 |2,80 | 132|4,0 |137,5|7,5 |140 |10,0|141,5|11,8 | 144| 16,00 20,0 |120 |1,00 |123,5|1,50 | 127 |2,24 | 131 |3,55 | 134|5,0 |139,5|9,50 |142 |12,5|143,5|15,0 | 146| 20,00 25,0 |122 |1,25 |125,5|1,90 | 129 |2,80 | 133 |4,50 | 136|6,3 |141,5|11,0 |144 |16,0|145,4|19,0 | 148| 25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,5 |124 |1,60 |127,5|2,36 | 131 |3,55 | 135 |5,60 | 138|8,0 |143,5|15,0 |146 |20,0|147,5|23,6 | 150| 31,50 40,0 |126 |2,00 |129,5|3,00 | 133 |4,50 | 137 |7,10 | 140|10,0|145,5|19,0 |148 |25,0|149,5|30,0 | 152| 40,00 50,0 |128 |2,50 |131,5|3,75 | 135 |5,60 | 139 |9,00 | 142|12,5|147,5|23,6 |150 |31,5|151,5|37,5 | 154| 50,00 63,0 |130 |3,15 |133,5|4,75 | 137 |7,10 | 141 |11,2 | 144|16,0|149,5|30,0 |152 |40,0|153,5|47,5 | 156| 63,00 80,0 |132 |4,00 |135,5|6,00 | 139 |9,00 | 143 |14,0 | 146|20,0|151,5|37,5 |154 |50,0|155,5|60,0 | 158| 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+------- Obr. 3. Základní hodnoty celkových horizontálních vibrací ODDÍL VII Vibrace ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení 61. Vibrace ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení se vyjadřují a) hladinami zrychlení vibrací v třetinooktávových pásmech L(a) v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací -2 v třetinooktávových pásmech "a" v m . s , b) hladinami zrychlení vibrací v oktávových pásmech L(a) v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací v oktávových -2 pásmech a v m . s při běžném hodnocení, c) celkovou váženou hladinou zrychlení vibrací nebo celkovou váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací při přehledovém hodnocení (bod 32). -6 62. Vzájemný přepočet hladin zrychlení vibrací v dB re 10 -2 -2 m . s na efektivní hodnotu zrychlení vibrací v m . s je uveden v tabulce 12. Tabulka 19 Vibrace ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení -6 -2 - základní hladiny zrychlení vibrací L (a) v dB re 10 m . s z -2 a základní efektivní hodnoty zrychlení vibrací a v m . s z ---------------------------------------------------------------------------- Střední kmitočty | Základní hladiny | Základní efektivní pásem o šíři | zrychlení vibrací | hodnoty zrychlení 1/3 oktávy | | vibrací --------------------+--------------------------+---------------------------- f | L(a) | a | z | z --------------------+--------------------------+---------------------------- | -6 -2 | - 2 Hz | dB re 10 m . s | m . s --------------------+--------------------------+---------------------------- | | 1,0 | 71 | 0,00355 1,25 | 71 | 0,00355 1,6 | 71 | 0,00355 2,0 | 71 | 0,00355 2,5 | 71,5 | 0,00375 3,15 | 72 | 0,004 4,0 | 72,5 | 0,00425 5,0 | 73 | 0,0045 6,3 | 73,5 | 0,00475 8,0 | 74 | 0,005 10,0 | 76 | 0,0063 12,5 | 78 | 0,008 16,0 | 80 | 0,01 20,0 | 82 | 0,0125 25,0 | 84 | 0,016 31,5 | 86 | 0,020 40,0 | 88 | 0,025 50,0 | 90 | 0,0315 63,0 | 92 | 0,040 80,0 | 94 | 0,05 | | --------------------+--------------------------+--------------------------- Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení 63. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení se vztahují na místa pobytu osob. 64. Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibrací L (a) p stavebních konstrukcí pro stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení se určí součtem základní hladiny zrychlení vibrací uvedené v tabulce 19 a korekcí na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací; korekce jsou uvedeny v tabulce 20. Tabulka 20 Korekce na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací --------------------------------+-----------+-------------------------------- | | Povaha vibrací | |Přerušované | Opakující Druh místnosti | Denní |a nepřerušované| se otřesy*) | doba |vibrace | | +---------------+---------------- | | Korekce | h | dB | (1) | dB | (1) --------------------------------+-----------+------+--------+---------+------ | | | | | Operační sály, nemocniční | 6.00 až | | | | pokoje, vyšetřovny, koncertní | 22.00 | 0 | 1 | 0 | 1 síně, hlediště divadel a kin | | | | | | 22.00 až | | | | | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | Obytné místnosti včetně | 6.00 až | | | | obytných kuchyní, hotelové | 22.00 | 6 | 2 | 24 | 16 pokoje, lékařské ordinace, | | | | | pracovny spisovatelů, vědců | 22.00 až | | | | apod. Přednáškové síně, | 6.00 | 3 | 1,41 | 3 | 1,41 čítárny | | | | | | | | | | Ostatní místnosti občanských | | | | | staveb, kanceláře |nepřetržitě| 12 | 4 | 42 | 125 | | | | | --------------------------------+-----------+------+--------+---------+----- *) Maximálně přípustné jsou 1 - 3 výskyty za den. **) Korekční koeficienty určují rovněž úroveň křivek podle obrázku 4. Obr. 4 Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací v budovách*) ------------------------------------------------------------------ *) Platnost zobrazených křivek nejvyšších přípustných hodnot vibrací v budovách v závislosti na využití místnosti, denní době a povaze vibrací vyplývá z ustanovení tab. 20. 65. Nejvyšší přípustná efektivní hodnota zrychlení vibrací a stavebních konstrukcí pro stavby pro bydlení a pro stavby p občanského vybavení se stanoví součinem základní efektivní hodnoty zrychlení vibrací uvedené v tabulce 19 a korekčního činitele na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací podle tabulky 20. 66. Při běžném hodnocení vibrací na základě oktávového spektra hladin zrychlení vibrací nebo efektivních hodnot zrychlení vibrací se nejvyšší přípustné hodnoty hladin zrychlení vibrací stanovené podle bodu 64 zvyšují o + 5 dB a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty zrychlení vibrací stanovené podle bodu 65 se násobí korekčním činitelem 1,8. 67. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací stavebních konstrukcí pro stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení při přehledovém hodnocení pomocí váhových filtrů podle bodu 32 jsou určeny nejvyšší přípustnou hladinou nebo efektivní hodnotou vibrací stanovenou podle bodu 66, která je v daném případě číselně nejmenší. Pro vibrace stavebních konstrukcí budov to bude hodnota stanovená pro oktávová pásma 1 a 2 Hz. ODDÍL VIII Vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz 68. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací o kmitočtu nižším než 1 Hz se vztahují k místům pobytu osob, zejména k pracovním místům na samojízdných strojích a v dopravních prostředcích, a k místům pobytu cestujících v dopravních prostředcích,*) a udávají hodnoty, které je nutno dodržet z hlediska omezení vzniku kinetóz. 69. Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vibrací L (a) p o kmitočtu nižším než 1 Hz se stanoví podle tabulky 21. 70. Nejvyšší přípustné hodnoty zrychlení vibrací a o kmitočtu p nižším než 1 Hz se stanoví podle tabulky 21. ------------------------------------------------------------------ *) Tyto hodnoty se netýkají hodnocení dopravních prostředků z hlediska komfortu. Tabulka 21 Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací z hlediska omezení vzniku kinetóz ----------+------------------------------------------------------------------ Střední | Hranice velmi nepříjemné nepohody kmitočet +------------------------------------------------------------------ pásma | Doba expozice 1/3 +---------------------+---------------------+---------------------- oktávy | do 2 h | 2 - 8 h | nad 8 h ----------+--------+------------+--------+------------+--------+------------ | a | L(a)p | a | L(a)p | a | L(a)p | p | dB re | p | dB re | p | dB re Hz | -2 | -6 -2| -2 | -6 -2| -2 | -6 -2 | m.s |10 m . s | m.s | 10 m . s | m.s | 10 m . s ----------+--------+------------+--------+------------+--------+------------ 0,100 1,0 120 0,5 114 0,25 108 0,125 1,0 120 0,5 114 0,25 108 0,160 1,0 120 0,5 114 0,25 108 0,200 1,0 120 0,5 114 0,25 108 0,250 1,0 120 0,5 114 0,25 108 0,315 1,12 120 0,56 115 0,28 109 0,400 1,60 124 0,8 118 0,40 112 0,500 2,24 127 1,12 121 0,56 115 0,630 3,15 130 1,60 124 0,80 118 0,800 4,5 133 2,24 127 1,12 121 1,000 6,30 136 3,15 130 1,6 124 ---------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Jsou-li vibrace kombinovány s úhlovými vibracemi, snižují se nejvyšší přípustné hodnoty zrychlení o 25 %, popřípadě nejvyšší přípustné hladiny zrychlení o 2,5 dB.

 
 
Reklama