Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení vlády č. 80/2007 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2015

se změnami:333/2007 Sb., 83/2009 Sb., 480/2009 Sb., zrušeno 179/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 34/2007 Sbírky zákonů na straně 1181
schváleno:11.04.2007
účinnost od:20.04.2007
zrušeno:01.01.2015
[Textová verze]

80/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin Změna: 333/2007 Sb. (část) Změna: 333/2007 Sb. Změna: 83/2009 Sb. Změna: 480/2009 Sb. Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen "zákon") a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.: § 1 Předmět úpravy Toto nařízení^1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství^2) některé podmínky poskytování platby pro pěstování energetických plodin (dále jen "platba") Státním zemědělským intervenčním fondem^3) (dále jen "Fond"). § 2 Žadatel o platbu Žadatelem o platbu je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona) (dále jen "evidence"), která doručí Fondu na jím vydaném formuláři žádost o platbu pro příslušný kalendářní rok (dále jen "žádost"). § 3 Žádost o platbu (1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství^4) obsahuje a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy evidovaných v evidenci na žadatele^4), b) označení a způsob využití^5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká, c) výměru plochy energetické plodiny pěstované na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, jichž se podaná žádost týká, d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (§ 7) po celý kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, e) označení druhu energetické plodiny, který hodlá žadatel pěstovat na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku podle písmen b) a c), f) předpokládaný termín první sklizně energetické plodiny, kterou hodlá žadatel pěstovat na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků podle písmen b) a c), g) smlouvu na dodávku energetické plodiny, kterou žadatel uzavřel s nákupčím, popřípadě s prvním zpracovatelem, a to zvlášť pro každý druh energetické plodiny, popřípadě její úředně ověřenou kopii. (2) Nedílnou součástí žádosti je zákres ploch osázených nebo osetých energetickými plodinami podle odstavce 1 v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo větším. (3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků, popřípadě na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti^6), připojí k žádosti uznávací list^7) o uznání osiva konopí; dále žadatel k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, uvedeného v žádosti. (4) Pokud žadatel pěstuje energetickou plodinu, která není jednoletá, doručí Fondu a) žádost v každém kalendářním roce pěstování energetické plodiny, včetně kalendářního roku, ve kterém je uskutečněna sklizeň energetické plodiny, b) smlouvu podle odstavce 1 písm. g) pouze v příslušném prvním kalendářním roce pěstování energetické plodiny. (5) Pokud žadatel pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^7a), popřípadě energetickou plodinu uvedenou v příloze k tomuto nařízení, je nedílnou součástí žádosti také doklad o pořízení energetického zařízení ve vlastním hospodářství, popřípadě jeho úředně ověřená kopie, včetně technické dokumentace, která prokazuje možnost zpracování energetické plodiny v tomto zařízení; v tomto případě žadatel nedokládá k žádosti smlouvu podle odstavce 1 písm. g). (6) Žadatel doručí žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku. (7) Žádosti o platbu nelze podávat od roku 2010. § 4 Reprezentativní výnos Fond zveřejní reprezentativní výnos energetické plodiny^8), na kterou žadatel žádá platbu, do 30. června příslušného kalendářního roku nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 5 Jistota Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, neskládá Fondu jistotu pro příslušný kalendářní rok, pokud její výše nepřesahuje 500 EUR^9). § 6 Podmínky poskytnutí platby (1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^10), b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a), d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu (§ 7) po celý příslušný kalendářní rok. (2) Fond poskytne žadateli platbu, jestliže žadatel nebo nákupčí, popřípadě první zpracovatel, do 30. listopadu příslušného kalendářního roku doručí Fondu prohlášení v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství^11) na formuláři vydaném Fondem; v případě sklizně cukrové řepy doručí žadatel nebo nákupčí, popřípadě první zpracovatel Fondu toto prohlášení do 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti. (3) Pokud žadatel pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^7a), popřípadě energetickou plodinu uvedenou v příloze k tomuto nařízení, a) doručí Fondu do 30. listopadu příslušného kalendářního roku prohlášení v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství^12) na formuláři vydaném Fondem; v případě sklizně cukrové řepy doručí žadatel Fondu toto prohlášení do 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti, b) zpracuje tuto energetickou surovinu nejpozději do 31. července druhého roku po roce sklizně. (4) Pokud žadatel pěstuje energetickou plodinu, která není jednoletá, Fond v případě, že se nejedná o příslušný kalendářní rok, ve kterém je energetická plodina sklízena, poskytne platbu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^13). (5) Minimální výměra^14), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně 1 ha zemědělské půdy; pro určení výměry jsou rozhodující údaje evidované v evidenci. (6) Platbu nelze poskytnout na pěstování rostlin, které podle zvláštního právního předpisu^15) narušují funkci ekosystému a mohou způsobovat hospodářské škody. (7) Fond poskytne platbu žadateli, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^15a), jestliže na formuláři vydaném Fondem vede a) záznamy o množství a druhu sklizené energetické plodiny v členění podle jednotlivého půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém byla pěstována sklizená energetická plodina používaná jako surovina, b) za každý uplynulý kalendářní měsíc záznamy o 1. množství a druhu zpracované energetické plodiny používané jako surovina, nebo 2. množství a druhu zpracované energetické plodiny používané jako surovina a o množství a druhu vyrobeného biopaliva a jeho použití v případě, že surovina byla použita při výrobě dopravního biopaliva, nebo 3. množství a druhu zpracované energetické plodiny používané jako surovina a o množství vyrobené elektrické energie v případě, že surovina byla použita při výrobě elektrické energie. (8) Fond poskytne platbu žadateli, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^15a), jestliže se zaváže, že zajistí nešíření pěstované energetické plodiny uvedené v příloze k tomuto nařízení mimo osevní plochu. (9) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^2), nebo podle § 9, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2, 7 a 8 a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle § 7 po celý příslušný kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele^16). (10) Fond zveřejní sazbu platby pro příslušný kalendářní rok do 30. listopadu příslušného kalendářního roku nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud Komise Evropských společenství nesdělí údaje nezbytné pro zveřejnění sazby platby později. § 7 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou splněny, jestliže a) nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice, b) je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů, c) kejda nebo močůvka je zapracována do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis^17), d) nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda, e) nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků. § 8 Poskytování informací Fondu nákupčím, popřípadě prvním zpracovatelem (1) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, poskytne Fondu informace o místě zpracování energetické plodiny, dodávané žadatelem, na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 15. května v prvním kalendářním roce zpracování energetické plodiny, popřípadě do tohoto data v kalendářním roce, kdy změnil místo zpracování. (2) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, vede podle kalendářního měsíce příslušného kalendářního roku záznamy zahrnující údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^21), včetně údaje o datu vzniku odpadu během zpracování a o datu jeho likvidace, a to odděleně podle jednotlivých druhů energetických plodin, výrobků, polotovarů a vedlejších produktů. § 9 Zamítnutí žádosti, snížení nebo neposkytnutí platby (1) Je-li výměra zemědělské půdy, na níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, nižší než výměra zemědělské půdy, kterou uvedl ve své žádosti, Fond podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství^22) platbu žadateli sníží, nebo neposkytne. (2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po stanovené lhůtě podle § 3 odst. 6, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené v přímo použitelném předpise Evropských společenství^23), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství^23). (3) Doručí-li žadatel prohlášení podle § 6 odst. 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením prohlášení podle § 6 odst. 2; doručí-li žadatel prohlášení podle § 6 odst. 2 a § 6 odst. 3 písm. a) až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žádost o poskytnutí platby zamítne. (4) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti neuvedl výměru všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele^4), a rozdíl mezi celkovou výměrou všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele ke dni podání žádosti a celkovou výměrou půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků uvedenou v žádosti je a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %^24), b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %^24), c) vyšší než 5 %, sníží platbu o 3 %^24). (5) Zjistí-li Fond, že žadatel, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^7a), nevede záznamy podle § 6 odst. 7, platbu žadateli neposkytne. (6) Zjistí-li Fond, že žadatel, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^7a), nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 8, platbu žadateli sníží o 10 %. § 10 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2007. Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r. Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r. Příloha Seznam energetických plodin podle § 3 odst. 5 -------------------------------------------------- --------------------------------------------- laskavec Amaranthus konopí seté Cannabis sativa L. světlice barvířská - saflor včetně semen Carthamus tinctorius L. slézy Malva L. spp. komonice bílá (jednoletá a dvouletá) Melilotus alba hořčice sareptská Brassica juncea čirok Sorghum spp. ředkev olejná Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. mužák prorostlý Silphium perfoliatum jestřabina východní Galega orientalis čičorka pestrá Coronilla varia šťovík krmný Rumex tianshanicus x Rumex patientia sléz vytrvalý Kitaibelia vitifolia sveřep bezbranný Bromus inermis sveřep horský (samužníkovitý) Bromus cartharticus psineček veliký Agrostis gigantea lesknice (chrastice) rákosovitá Phalaris arundinacea kostřava rákosovitá Festuca arundinacea ovsík vyvýšený Arrehenatherum elatius srha laločnatá Dactilis glomerata L. proso vytrvalé Panicum virgatum ozdobnice Miscanthus řepa cukrová (cukrovka) Beta vulgaris L. lilek brambor Solanum tuberosum řepice olejná Brassica rapa subsp. oleifera (DC.) Metzg ostatní trávy Poaceae Barnhart ostatní jeteloviny Fabaceae Lindl. -------------------------------------------------- --------------------------------------------- Vybraná ustanovení novel Čl. II nařízení vlády č. 333/2007 Sb. Přechodná ustanovení 1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů. 2. Dotační řízení vedená Fondem a neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Čl. XII nařízení vlády 480/2009 Sb. Přechodné ustanovení Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 80/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 80/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství nařízením vlády. 2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování plodin, v platném znění. 3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. 4) Čl. 12 a 13 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 5) Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 6) Čl. 13 odst. 1 a čl. 33 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 7) § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb. 7a) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 8) Čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 9) Čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a kterým se doplňují některá nařízení. 10) Čl. 143b odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění. 11) Čl. 27 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 12) Čl. 34 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 13) Čl. 29 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 14) Čl. 134 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb. 15a) Čl. 38 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 16) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění. 17) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. § 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 18) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 19) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 21) Čl. 38 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. 22) Čl. 50 odst. 3, čl. 51 a 53 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 23) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 24) Čl. 14 odst. 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

 
 
Reklama