Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

se změnami:214/2023 Sb., 17/2024 Sb.
uveřejněno v: č. 207/2022 Sbírky zákonů na straně 5482
schváleno:21.12.2022
účinnost od:01.01.2023
[Textová verze]


463/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
Změna: 214/2023 Sb.
Změna: 463/2022 Sb.
Změna: 17/2024 Sb.
Vláda nařizuje k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy
(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu na ztráty, rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, a další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní.
(2) Toto nařízení dále stanovuje
a) způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu,
b) období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,
c) termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a další pravidla pro žádání o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu a
d) pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.
(3) Kde se v tomto nařízení stanoví o ztrátách plynu v distribuční soustavě, rozumí se tím rovněž technologická vlastní spotřeba plynu provozovatele distribuční soustavy, ledaže z ustanovení plyne, že se na technologickou vlastní spotřebu plynu nepoužije.

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
(1) Obchodník s elektřinou nebo plynem, který zajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu na ztráty elektřiny nebo plynu v distribuční soustavě, podává žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku operátorovi trhu za uplynulý kalendářní měsíc do čtrnáctého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce. Žádost za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 se podává nejpozději do 20. února 2024.
(2) Pokud podá obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po uplynutí lhůty podle odstavce 1 věty první, vyřizuje se taková žádost v termínech jako žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za následující kalendářní měsíc po podání žádosti; právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za příslušný kalendářní měsíc tím není dotčeno. To neplatí, pokud podá obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po uplynutí lhůty podle odstavce 1 věty druhé nebo novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle odstavce 7, 8 nebo 9.
(3) Žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku se podává elektronicky prostřednictvím systému operátora trhu a ve formátu definovaném operátorem trhu.
(4) Žádost obchodníka s elektřinou obsahuje
a) jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s elektřinou nebo druh podnikání, místo podnikání a identifikační číslo, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
b) registrační číslo účastníka trhu s elektřinou,
c) identifikační údaj (EAN) místa určeného pro evidenci elektřiny na krytí ztrát elektřiny v distribuční soustavě,
d) množství elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v MWh za kalendářní měsíc, na které se uplatní stanovená cena elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě podle § 3 odst. 1 nebo 2,
e) vyčíslení jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v Kč/MWh, a je-li jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc odvozena od sjednané ceny elektřiny na ztráty elektřiny, identifikační číslo nebo jiný identifikátor a datum sjednání smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy, nebo datum sjednání poslední změny obsahu smlouvy v části týkající se ceny elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě, pokud taková změna byla sjednána, a
f) vyčíslení celkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc.
(5) Žádost obchodníka s plynem obsahuje
a) jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s plynem nebo druh podnikání, místo podnikání a identifikační číslo, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
b) registrační číslo účastníka trhu s plynem,
c) identifikační údaj (EIC) virtuálního odběrného místa představujícího ztráty v distribuční soustavě nebo virtuálního odběrného místa na vlastní spotřebu plynu,
d) množství plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě v MWh za kalendářní měsíc, na které se uplatní stanovená cena plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě podle § 3 odst. 3,
e) vyčíslení jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě v Kč/MWh, a je-li jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc odvozena od sjednané ceny plynu na ztráty plynu, identifikační číslo nebo jiný identifikátor a datum sjednaní smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy, nebo datum sjednání poslední změny obsahu smlouvy v části týkající se ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě, pokud taková změna byla sjednána, a
f) vyčíslení celkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za kalendářní měsíc.
(6) Žádost může obchodník s elektřinou nebo plynem podat na úhradu výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vztahující se k množství elektřiny nebo plynu na ztráty za jedno místo určené pro evidenci elektřiny na krytí ztrát elektřiny nebo virtuální odběrné místo představující ztráty plynu, popřípadě virtuální odběrné místo na vlastní spotřebu plynu, nebo za více takových míst. Podává-li obchodník s elektřinou nebo plynem žádost za více míst, jsou přílohou žádosti údaje v rozsahu podle odstavce 4 nebo 5 za každé místo.
(7) Sdělil-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 věty první energetického zákona, podává obchodník s elektřinou nebo plynem podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku (dále jen "opravná nová žádost") nejpozději do 20. března 2024.
(8) Zakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 věty čtvrté energetického zákona poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku zcela nebo zčásti, podává obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 věty poslední energetického zákona nejpozději do 19. dubna 2024.
(9) Sdělil-li Energetický regulační úřad podle § 19f odst. 5 věty první energetického zákona pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podané podle odstavce 8, podává obchodník s elektřinou nebo plynem opravnou novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona nejpozději do 22. května 2024.

§ 10

Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
(1) Lhůta pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku Energetickým regulačním úřadem podle § 19f odst. 5 věty první energetického zákona činí 5 pracovních dnů od předání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem operátorem trhu.
(2) V případě opravné nové žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona se postupuje podle § 9 odst. 2.

§ 11

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
(1) Operátor trhu podává žádost o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku obchodníků s elektřinou a plynem ministerstvu do 2 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku.
(2) Operátor trhu žádá za uplynulý kalendářní měsíc o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku ve výši součtu celkových prokazatelných ztrát a přiměřených zisků obchodníků s elektřinou a plynem, kteří podali žádost za uplynulý kalendářní měsíc podle § 9.
(3) Žádost operátora trhu podle odstavce 1 obsahuje
a) identifikační údaje operátora trhu,
b) požadovanou výši dotace,
c) identifikaci obchodníků s elektřinou nebo plynem, kteří za kalendářní měsíc podali žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 9, a celkovou výši prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za jednotlivé obchodníky s elektřinou nebo plynem za kalendářní měsíc,
d) účel, na který jsou požadované finanční prostředky určeny, a
e) číslo bankovního účtu.

§ 12

Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
Ministerstvo poskytne operátorovi trhu dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku obchodníků s elektřinou a plynem do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti operátora trhu podle § 11 odst. 1.

§ 13

Pravidla a termín pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
(1) Nesdělil-li Energetický regulační úřad operátorovi trhu a obchodníkovi s elektřinou nebo plynem pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo nezakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, uhradí operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk do 2 pracovních dnů po obdržení dotace podle § 12 převodem na bankovní účet obchodníka s elektřinou nebo plynem registrovaný v systému operátora trhu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro ověření údajů z žádosti podle § 10.
(2) Zakázal-li Energetický regulační úřad poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku zčásti, uhradí operátor trhu postupem podle odstavce 1 prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk ve zbývající části do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu operátorovi trhu.
(3) Má-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku nebo zakáže-li Energetický regulační úřad poskytnutí úhrady prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku, poskytne takové sdělení nebo rozhodnutí operátorovi trhu rovněž prostřednictvím systému operátora trhu.
(4) Podá-li obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f odst. 5 energetického zákona, předchozí žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stejný kalendářní měsíc se dále nevyřizuje. To se netýká úhrady té části prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku, jejíž poskytnutí Energetický regulační úřad nezakázal postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona.

§ 14

Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
(2) Ustanovení § 2 až 8 pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 214/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro období dodávky elektřiny na ztráty v distribuční soustavě připojené k distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad stanovuje pevnou cenu služby distribuční soustavy, nebo v dalších distribučních soustavách na vymezeném území takového provozovatele distribuční soustavy do 30. června 2023 se jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v Kč/MWh určí podle § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 463/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.1) § 2 písm. w) vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 písm. v) vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama