Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie

schváleno:02.05.2013
účinnost od:03.05.2013
[Textová verze] [PDF verze (1554 kB)]


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 389/2013

ze dne 2. květnu 2013

o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na článek 19 uvedené směrnice,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (2), a zejména na druhou větu prvního pododstavce čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (3), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systémem registrů se zajistí přesné zúčtování transakcí podle systému Unie pro obchodování s emisemi (dále jen „EU ETS“), který je ustanoven podle směrnice 2003/87/ES, Kjótského protokolu a rozhodnutí č. 406/2009/ES. Registry jsou standardizované a zabezpečené elektronické databáze obsahující společné datové prvky, které umožňují sledovat vydávání, držení, převádění a rušení relevantních jednotek, zajišťovat přístup veřejnosti a potřebnou důvěrnost a zabránit transferům, které jsou neslučitelné s povinnostmi, které vyplývají ze směrnice 2003/87/ES, protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (Kjótský protokol) a rozhodnutí č. 406/2009/ES.

(2)

V ustanovení čl. 19 odst. 1 směrnice 2003/87/ES se požaduje, aby všechny povolenky vydané od 1. ledna 2012 byly zaznamenávány v registru Unie na účtech spravovaných členskými státy. Tento registr Unie stanoví nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (4).

(3)

Směrnice 2003/87/ES byla podstatně změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (5), což vyžaduje významné změny systému registrů. Změny se použijí od obchodovacího období počínajícího rokem 2013. V současnosti neexistuje žádná mezinárodní dohoda, která by nahrazovala platný Kjótský protokol a vztahovala se na členské státy po roce 2012. Povolenky pro letectví byly draženy od roku 2012 na základě nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí 2003/87/ES (6), týmž způsobem jako všeobecné povolenky. Proto bylo podle článku 19 směrnice 2003/87/ES přijato nařízení Komise (EU) č. 1193/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o vytvoření registru Unie pro obchodovací období počínající dnem 1. ledna 2013 a následující obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES a o změně nařízení (ES) č. 2216/2004 a (EU) č. 920/2010 (7), jež se použije na obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi, které začíná 1. ledna 2013, a na období následující. Ustanovení se rovněž vztahuje na povolenky pro letectví dražené v roce 2012.

(4)

Aby se zajistilo, že kjótské jednotky a povolenky lze umístit na tytéž účty v registru Unie, musí registr Unie splňovat také funkční a technické specifikace pro normy výměny údajů mezi systémy registrů podle Kjótského protokolu přijaté rozhodnutím 12/CMP.1 konference smluvních stran UNFCCC, která slouží jako zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (rozhodnutí 12/CMP.1).

(5)

Článek 20 směrnice 2003/87/ES požaduje, aby byl vytvořen nezávislý protokol transakcí, protokol transakcí Evropské unie (dále jen „EUTL“), sloužící k zaznamenávání vydávání, převádění a rušení povolenek. Ustanovení čl. 6 odst. 2 rozhodnutí č. 280/2004/ES požaduje, aby informace o vydávání, držení, převádění, nabývání, rušení a stažení jednotek přidělených množství, jednotek propadů, jednotek snížení emisí a snížení ověřených emisí, jakož i přenosu jednotek přidělených množství, jednotek snížení emisí a snížení ověřených emisí, byly zpřístupněny pro protokol transakcí.

(6)

Registr Unie by měl obsahovat účty, ve kterých by měly být zaznamenány postupy a operace potřebné k provedení požadavků směrnice 2003/87/ES. Všechny účty musejí být zřízeny v souladu se standardizovanými postupy, aby se zajistila integrita systému registrů a přístup veřejnosti k informacím v systému. Povolenky by se měly vydávat v registru Unie.

(7)

Transakce s povolenkami v rámci registru Unie by měly být prováděny prostřednictvím komunikačního spojení zahrnujícího protokol transakcí Evropské unie (EUTL), zatímco transakce s kjótskými jednotkami by měly být prováděny prostřednictvím komunikačního spojení zahrnujícího jak EUTL, tak i mezinárodní evidenci transakcí (dále jen „ITL“) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „UNFCCC“).

(8)

Jelikož povolenky a kjótské jednotky existují pouze v zaknihované podobě a jsou zastupitelné, mělo by vlastnické právo k povolence nebo kjótské jednotce být stanoveno na základě jejich existence na účtu v registru Unie, na kterém jsou umístěny. Navíc, aby se snížila rizika spojená se zrušením transakcí zaznamenaných v registru a s následným narušením systému a trhu, které toto zrušení může způsobit, je nutné zajistit, aby povolenky a kjótské jednotky byly zcela zastupitelné. Konkrétně po okamžiku stanoveném pravidly registru není možné transakce zrušit, odvolat nebo vzít zpět jinak než způsobem stanoveným v uvedených pravidlech. Žádná ustanovení tohoto nařízení by neměla bránit držiteli účtu nebo třetí osobě ve výkonu jakéhokoliv práva nebo uplatnění nároku vyplývajícího z uskutečněné transakce, které mají ze zákona za účelem vymáhání nebo odškodnění v souvislosti s transakcí, jež byla zadána do systému, například v případě podvodu nebo technické chyby, pokud to nevede ke zrušení, odvolání nebo zpětvzetí transakce. Získání povolenky nebo kjótské jednotky v dobré víře by navíc mělo být chráněno.

(9)

Hlavní povinností ústředního správce je poskytovat, provozovat a udržovat registr Unie a EUTL, spravovat ústřední účty a provádět operace, které jsou vykonávány na ústřední úrovni. K hlavní povinnostem národních správců patří zajišťovat kontaktní místo pro jejich příslušné držitelé účtů v registru Unie a vykonávat všechny operace, které se týkají přímého kontaktu s nimi, včetně otevírání, pozastavení a uzavírání účtů.

(10)

Pokud členské státy přidělí bezplatné povolenky na základě článku 10c směrnice 2003/87/ES, měly by se tyto povolenky vydávat v souladu s článkem 10c uvedené směrnice a rozhodnutími Komise, která jsou podle něj přijata. Za tímto účelem by se v příslušných národních alokačních tabulkách měly zohledňovat žádosti příslušných členských států podle čl. 10c odst. 5 směrnice 2003/87/ES, jakož i příslušná rozhodnutí Komise podle čl. 10c odst. 6 uvedené směrnice.

(11)

Pokud členský stát, s ohledem na svou žádost podle čl. 10c odst. 5 směrnice 2003/87/ES a příslušné rozhodnutí Komise podle čl. 10c odst. 6 směrnice, zdržuje vydávání povolenek, které mají být bezplatně přiděleny na základě článku 10c směrnice 2003/87/ES (ex post vydávání povolenek), měl by tento členský stát zahrnout do své národní alokační tabulky podle čl. 51 odst. 1 tohoto nařízení povolenky, které jsou k bezplatnému přidělení na základě investic nebo finančních převodů, které jsou v okamžiku zaznamenání do tabulky již realizovány.

(12)

Pokud členský stát, s ohledem na svou žádost podle čl. 10c odst. 5 směrnice 2003/87/ES a příslušné rozhodnutí Komise podle čl. 10c odst. 6 této směrnice, vydá povolenky, které mají být bezplatně přiděleny na základě článku 10c směrnice 2003/87/ES, a to bez ohledu na již realizované investice (ex ante vydání povolenek), měl by tento členský stát v okamžiku, kdy oznamuje národní alokační tabulku Komisi v souladu s čl. 51 odst. 1 tohoto nařízení, zahrnout do národní alokační tabulky povolenky, které jsou v souladu s článkem 10c směrnice 2003/87/ES k bezplatnému přidělení na období 2013–2019.

(13)

Na základě zpráv, které mají být předloženy Komisi podle čl. 10c odst. 1 směrnice 2003/87/ES, by členské státy měly provádět v národní alokační tabulce změny, jež odrážejí pokrok realizovaných investic a stav finančních převodů provedených podle článku 10c směrnice 2003/87/ES a případně odpovídajících rozhodnutí Komise.

(14)

V článku 11 směrnice 2003/87/ES se stanoví, že příslušné orgány každoročně do 28. února určí množství povolenek, které se mají v daném roce přidělit. Pokud provozovatel předložil informace podle článku 24 rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (8), jež mají vliv na počet povolenek, které se mají tomuto provozovateli přidělit, bude muset být příděl tohoto provozovatele přepočten a oznámen podle čl. 24 odst. 2 uvedeného rozhodnutí předtím, než může dojít k převodu povolenek provozovateli v souladu s čl. 53 odst. 2 tohoto nařízení.

(15)

V případě, že bylo přiděleno nadměrné množství povolenek, a to i v důsledku chyby v původním přídělu nebo kvůli tomu, že provozovatel nebyl schopen příslušnému orgánu předložit správné a úplné informace podle článku 24 rozhodnutí 2011/278/EU do data stanoveného v uvedeném článku, a za předpokladu, že ústřední správce přijal změny v národní alokační tabulce členského státu podle čl. 52 odst. 2 tohoto nařízení, aby příděl odpovídajícím způsobem upravil, by žádné ustanovení tohoto nařízení nemělo příslušnému orgánu bránit v tom, aby od provozovatele vyžadoval převést na alokační účet EU počet povolenek, které provozovatel obdržel oproti upravenému přídělu na příslušný rok navíc.

(16)

Článek 11b směrnice 2003/87/ES zakazuje vydávat ověřené snížení emisí (dále jen „CER“) a jednotky snížení emisí (dále jen „ERU“) po 31. prosinci 2012, které vedou k dvojímu započítávání snížení emisí skleníkových plynů. Ustanovení čl. 5 odst. 2 rozhodnutí Komise 2006/780/ES ze dne 13. listopadu 2006 o zabránění dvojímu započítávání snížení emisí skleníkových plynů v rámci systému obchodování s emisemi ve Společenství při projektových činnostech v rámci Kjótského protokolu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (9) umožňuje povolenky z rezervy zřízené podle článku 3 uvedeného rozhodnutí převést na jednotky přiděleného množství j(dále jen „AAU“) nebo prodat jako povolenky za období 2008–2012. Kromě toho by od 1. ledna 2013 měly mít členské státy možnost vydávat do 30. dubna 2013 ERU z projektů zahrnujících činnosti pouze z oblasti působnosti směrnice 2003/87/ES, pokud jde o snížení emisí, ke kterým došlo do 31. prosince 2012.

(17)

Unie, členské státy a řada třetích zemí přijala závazky na snížení emisí v období 2008–2012, které se týkají celého hospodářství. Členské státy mají právně závazné celohospodářské cíle na snížení emisí od roku 2013 do roku 2020, jak je stanoveno ve směrnici 2003/87/ES a rozhodnutí č. 406/2009/ES. Změnou Kjótského protokolu by se měly zavést mezinárodně právně závazné kvantifikované emisní cíle od roku 2013 do roku 2020 pro strany uvedené v příloze B, jakmile tato změna vstoupí pro smluvní strany v platnost. Rozhodnutí 13/CMP.1 konference smluvních stran UNFCCC, která slouží jako zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (rozhodnutí 13/CMP.1) požaduje, aby ERU byly vydávány pouze převodem AAU nebo jednotek propadů (dále jen „RMU“), které mají pořadové číslo zahrnující období závazku, pro které byly vydány. ERU nemohou být vydány v případě, že období závazku vyznačené v pořadovém čísle neodpovídá obchodovanému období, ve kterém ke snížení emisí došlo. Na účtech obchodování s emisemi (ETS) v registru Unie by neměly být drženy ERU, které nejsou v souladu s těmito pravidly. Za tímto účelem by ERU vydané třetími zeměmi, které nemají právně závazné kvantifikované emisní cíle od roku 2013 do roku 2020, jak je uvedeno ve změně Kjótského protokolu v souladu s čl. 3 odst. 9, nebo které neuložily ratifikační listinu týkající se dané změny Kjótského protokolu, měly být vedeny v registru Unie jen případě, že bylo ověřeno, že se vztahují ke snížení emisí, u nichž je ověřeno, že k nim došlo před rokem 2013. U takových ERU převedených do registru Unie po 1. květnu 2013 se očekává, že budou vydány na základě postupu ověřování podle postupu společného prováděcího a kontrolního výboru stanoveného rozhodnutím 9/CMP.1 konference smluvních stran UNFCCC, která slouží jako zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (rozhodnutí 9/CMP.1) (podle takzvaného „postupu 2“).

(18)

Používání CER a ERU z projektových činností před vstupem mezinárodní dohody o změně klimatu v platnost je dáno článkem 11a směrnice 2003/87/ES, kterým se zavádí možnost, aby si hospodářské subjekty vyměňovaly takové jednotky za povolenky.

(19)

Třetí země nebo jejich nižší federální či regionální subjekty by měly mít možnost si otevřít účty v registru Unie, jakmile se třetí zemí dohodnou způsoby propojení ETS a jiného povinného systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, jež obsahuje absolutní emisní limity.

(20)

Článek 11 rozhodnutí č. 406/2009/ES stanoví, že přesné zúčtování transakcí podle tohoto rozhodnutí se zajistí v systému registrů.

(21)

Jednotky ročního emisního přídělu by měl být vydávány na účtech k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ v registru Unie v množství stanovených podle čl. 3 odst. 2 a v článku 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES. Jednotky ročního emisního přídělu (AEA) smí být vedeny pouze na účtech k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“.

(22)

Registr Unie by měl umožnit provádění ročního cyklu dodržování k zajištění souladu podle rozhodnutí č. 406/2009/ES tím, že stanoví procesy zavádění ročních ověřených emisí skleníkových plynů na účtech k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“, pro určení údaje o stavu shody každého členského státu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ a případně pro uplatňování nápravných opatření v souladu s článkem 7 rozhodnutí č. 406/2009/ES.

(23)

Registr Unie by měl zajistit přesné zúčtování transakcí podle čl. 3 odst. 3), 4) a 5) a článku 5 rozhodnutí č. 406/2009/ES.

(24)

Prostřednictvím EUTL by měly být prováděny automatické kontroly všech postupů v systému registrů týkajících se povolenek, ověřených emisí, účtů, ročních emisních přídělů jednotek, nároků na kredity a kjótských jednotek a prostřednictvím ITL by měly být automaticky kontrolovány veškeré postupy týkající se kjótských jednotek, aby nedocházelo k nesrovnalostem. Postupy, které požadavky těchto kontrol nesplní, by měly být ukončeny, aby se zajistilo, že transakce v systému registrů Unie splňují požadavky směrnice 2003/87/ES, směrnice 406/2009/ES a požadavky vypracované podle UNFCCC a Kjótského protokolu.

(25)

Je nutno uplatňovat přiměřené a harmonizované požadavky na otevírání účtů, ověření a přístupová práva, aby byla chráněna bezpečnost informací v integrovaném systému registrů a bylo zabráněno podvodu. Do budoucna by se mělo uvažovat o přezkumu těchto požadavků, aby byla zajištěna jejich efektivita s ohledem na proporcionalitu. Měly by se vést záznamy o všech postupech, provozovatelích zařízení a osobách v systému.

(26)

Ústřední správce by měl zajistit, aby fungování systému registrů bylo narušováno co nejméně, a to tím, že přijme všechna náležitá opatření, aby registry Unie a EUTL byly přístupné, a tím, že zajistí odolné systémy a postupy na ochranu příslušných informací.

(27)

Jelikož může být žádoucí stanovit další typy účtů nebo jiných prostředků, jež by usnadnily držení povolenek nebo kjótských jednotek jménem třetích stran či zajistily bezpečnostní zájmy u nich, tyto otázky by měly být zkoumány v rámci budoucího přezkumu tohoto nařízení.

(28)

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (10) a rozhodnutí 13/CMP.1 by se měly konkrétní zprávy pravidelně zveřejňovat, aby se zajistilo, že veřejnost má přístup k informacím obsaženým v integrovaném systému registrů s výhradou některých požadavků na zachování důvěrnosti.

(29)

Národní správci, ústřední správce a Komise by měli dodržovat předpisy Unie a vnitrostátní předpisy o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (11) a vnitrostátní právní předpisy, které ji provádějí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (12), pokud se vztahují na informace a jsou zpracovávány podle tohoto nařízení, pro které jsou správci.

(30)

Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (13) by se mělo používat, dokud nebudou dokončeny všechny nezbytné operace vztahující se k obchodovacímu období 2008–2012. Nařízení by se mělo změnit, aby stanovilo nahrazení povolenek pro letectví, které jsou v držení uživatele na konci obchodovacího období 2008–2012, povolenkami pro letectví, které jsou platné pro období počínající rokem 2013, a to s okamžitým účinkem. Nařízení (EU) č. 920/2010 by proto mělo být zrušeno s účinkem od 1. října 2013.

(31)

Nařízení (EU) č. 1193/2011 by proto mělo být s okamžitým účinkem zrušeno a nahrazeno nařízením zahrnujícím ustanovení požadované směrnicí 2003/87/ES, rozhodnutím č. 280/2004/ES a rozhodnutím č. 406/2009/ES.

(32)

Nařízení (EU) č. 1193/2011 stanoví lhůty pro podmínky spolupráce mezi ústředním správcem a národní správci, které je třeba dohodnout, a pro oznámení národních alokačních tabulek a národních alokačních tabulek pro letectví. Ačkoliv se nařízení (EU) č. 1193/2011 zrušuje, tyto povinnosti by měly zůstat zachovány.

(33)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(34)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

SPOLEČNÁ OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecné požadavky, požadavky na provozování a údržbu registru Unie pro obchodovací období počínající 1. lednem 2013 a následujících období, nezávislou evidenci transakcí ustanovenou v čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/87/ES a rejstříky stanovené v článku 6 rozhodnutí č. 280/2004/ES.

Toto nařízení stanoví také komunikační systém mezi registrem Unie a ITL.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se týká povolenek vytvořených pro obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi počínající 1. lednem 2013 a následující období, jednotek ročního emisního přídělu a kjótských jednotek.

Toto nařízení se rovněž vztahuje na povolenky pro letectví, které mají být draženy a které byly vytvořeny pro obchodovací období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

Článek 3

Definice

Není-li uvedeno jinak, mají výrazy používané v hlavě II tohoto nařízení tentýž význam jako ve směrnici 2003/87/ES. Kromě toho se použijí definice stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 1031/2010 a v článku 3 rozhodnutí Komise 2011/278/EU. Rovněž se použijí tyto definice:

1)

„držitelem účtu“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má účet v systému registrů;

2)

„ústředním správcem“ se rozumí osoba určená Komisí podle článku 20 směrnice 2003/87/ES;

3)

„příslušným orgánem“ se rozumí orgán nebo orgány určené členským státem podle článku 18 směrnice 2003/87/ES;

4)

„vnější obchodní platformou“ se rozumí jakýkoli druh mnohostranné výměny, která sdružuje nebo usnadňuje sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či prodeji podle definice v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (14), přičemž zájmy na nákupu a prodeji jsou v povolenkách nebo kjótských jednotkách;

5)

„ověřovatelem“ se rozumí ověřovatel podle definice v čl. 3 bodě 3 nařízení Komise (EU) č. 600/2012 (15);

6)

„jednotkami přidělených množství („AAU“) se rozumí jednotky vydané podle čl. 7 odst. 3 rozhodnutí č. 280/2004/ES;

7)

„povolenkami pro letectví“ se rozumí povolenky vytvořené podle čl. 3c odst. 2 směrnice 2003/87/ES;

8)

„všeobecnými povolenkami“ se rozumí všechny další povolenky vytvořené podle směrnice 2003/87/ES;

9)

„dlouhodobými ověřenými sníženími emisí („lCER“) se rozumí jednotky vydané pro projektovou činnost zalesňování nebo opětovného zalesňování v rámci mechanismu čistého rozvoje („CDM“), jejichž platnost podle rozhodnutí 5/CMP.1 konference smluvních stran UNFCCC, která slouží jako zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, skončí na konci započítávaného období pro projektovou činnost zalesňování nebo opětovného zalesňování podle CDM, pro které byly vydány;

10)

„jednotkami propadů“ („RMU“) se rozumí jednotky vydané podle příslušných ustanovení přílohy nařízení 13/CMP.1;

11)

„dočasným certifikovaným snížením emisí“ („tCER“) se rozumí jednotky vydané pro projektovou činnost zalesňování nebo opětovného zalesňování podle CDM, jejichž platnost podle rozhodnutí 5/CMP.1 skončí na konci období závazku podle Kjótského protokolu následujícím po období, ve kterém byla vydána;

12)

„kjótskými jednotkami“ se rozumí AAU, jednotky snížení emisí (dále jen „ERU“), ověřená snížení emisí (dále jen „CER“), RMU, lCER a tCER;

13)

„postupem“ se rozumí automatizované technické prostředky k uskutečňování činnosti týkající se účtu, jednotky nebo části nároku na kredity v registru;

14)

„transakcí“ se rozumí proces v registru Unie, který zahrnuje převod povolenky, kjótské jednotky, jednotky ročního emisního přídělu nebo části nároku na kredity z jednoho účtu na druhý;

15)

„odevzdáním“ se rozumí účtování povolenky provozovatelem zařízení nebo provozovatelem letadel podle ověřených emisí jeho zařízení nebo letadel;

16)

„zrušením“ se rozumí konečná likvidace kjótské jednotky jejím držitelem bez účtování podle ověřených emisí;

17)

„výmazem“ se rozumí konečná likvidace povolenky jejím držitelem bez účtování podle ověřených emisí;

18)

„odebráním“ se rozumí účtování kjótské jednotky smluvní stranou Kjótského protokolu podle vykazovaných emisí této smluvní strany;

19)

„praním peněz“ se rozumí definice v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES (16);

20)

„závažným trestným činem“ se rozumí závažný trestný čin ve smyslu čl. 3 bodu 5 směrnice 2005/60/ES;

21)

„financováním terorismu“ se rozumí definice v čl. 1 odst. 4 směrnice 2005/60/ES;

22)

„národním správcem“ se rozumí subjekt odpovědný za správu souboru uživatelských účtů jménem členského státu podle jurisdikce členského státu v registru Unie určený v souladu s článkem 8;

23)

„řediteli“ se rozumí osoby, jež účinně řídí každodenní provoz právnické osoby;

24)

„středoevropským časem“ se rozumí středoevropský letní čas během období letního času definovaného v článcích 1, 2 a 3 směrnice 2000/84/ES;

25)

„národní správní platformou“ se rozumí vnější systém provozovaný národním správcem nebo příslušným orgánem, který je bezpečně připojený k registru Unie za účelem automatizace funkcí správy účtů a dodržováním povinností v registru Unie;

26)

„mezinárodními kredity“ se rozumí CER, ERU a kredity z projektů nebo jiných činností na snížení emisí, které mohou být použity v souladu s čl. 11a odst. 5 směrnice 2003/87/ES;

27)

„jednotkou ročního emisního přídělu“ („AEA“) se rozumí subdivize ročního emisního přídělu členského státu určená podle čl. 3 odst. 2 a v článku 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES, která se rovná jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého;

28)

„nárokem na kredity“ se rozumí právo členských států, které je vyjádřeno jako počet rovnající se procentnímu podílu jeho emisí skleníkových plynů z roku 2005 v souladu s čl. 5 odst. 4 rozhodnutí č. 406/2009/ES, na použití kreditů podle článku 5 rozhodnutí č. 406/2009/ES za účelem dodržení svých povinností podle článku 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES;

29)

„nevyužitým nárokem na kredity“ se rozumí nárok členského státu na kredity snížený o sumu mezinárodních kreditů, tCER nebo lCER držených na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ v okamžiku určení údaje o stavu shody podle článku 79 tohoto nařízení;

30)

„obdobím souladu“ se rozumí období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, během něhož členské státy omezí své emise skleníkových plynů podle článku 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES.

KAPITOLA 2

Systém registrů

Článek 4

Registr Unie

1.   Vytváří se registr Unie pro obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi počínající dnem 1. ledna 2013 a pro následující období.

2.   Ústřední správce vede a udržuje registr Unie včetně jeho technické infrastruktury.

3.   Členské státy používají registr Unie s cílem splnit povinnosti podle článku 19 směrnice 2003/87/ES a článku 11 rozhodnutí č. 406/2009/ES a za účelem zajištění přesného zúčtování povolenek, AEA a ke stanovení nároku na kredity v rozsahu působnosti tohoto nařízení. Registr Unie zajišťuje národním správcům a držitelům účtů postupy stanovené v tomto nařízení.

4.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie vyhovoval funkčním a technickým specifikacím týkajícím se norem výměny údajů pro systémy registrů podle Kjótského protokolu zpracovaným podle rozhodnutí 12/CMP.1 a zohlední technické vybavení, síť, programové vybavení a bezpečnostní požadavky stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105 tohoto nařízení.

Článek 5

Registr Unie a národní registry pro účely Kjótského protokolu

1.   Za účelem splnění svých povinností jako strany Kjótského protokolu a podle článku 6 rozhodnutí č. 280/2004/ES s cílem zajistit přesné zúčtování kjótských jednotek vede každý členský stát a Unie registr pro účely Kjótského protokolu (registr KP) v podobě standardizované elektronické databáze, která musí zohledňovat požadavky UNFCCC na registry, a zejména na funkční a technické specifikace pro normy výměny údajů pro systémy registrů podle Kjótského protokolu vytvořené podle rozhodnutí 12/CMP.1., technické vybavení, síť a programové vybavení a bezpečnostní požadavky stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105 tohoto nařízení.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie fungoval i jako registr KP pro Unii jako smluvní stranu Kjótského protokolu. Ústřední správce vystupuje rovněž jako správce unijního registru KP, který je součástí registru Unie.

Článek 6

Protokol transakcí Evropské unie

1.   Pro transakce v oblasti působnosti tohoto nařízení se podle článku 20 směrnice 2003/87/ES zřizuje protokol transakcí Evropské unie („EUTL“) v podobě standardizované elektronické databáze. EUTL bude sloužit také k zaznamenávání všech informací týkajících se umístění a převodu kjótských jednotek zpřístupněných v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí č. 280/2004/ES.

2.   Ústřední správce vede a udržuje EUTL v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

3.   Ústřední správce zajistí, že EUTL je způsobilý kontrolovat a zaznamenávat všechny postupy uvedené v tomto nařízení a vyhovuje funkčním a technickým specifikacím týkajícím se norem výměny údajů pro systémy registrů podle Kjótského protokolu zpracovaným podle rozhodnutí 12/CMP.1 a splňuje požadavky na technické vybavení, síť a programové vybavení stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105 tohoto nařízení.

4.   Ústřední správce zajistí, že EUTL je způsobilý zaznamenávat všechny postupy popsané v kapitole 3 hlavy I a hlavách II, III a IV.

Článek 7

Komunikační spojení mezi registry, ITL a EUTL

1.   Ústřední správce a členské státy zajistí, že registr Unie a registry KP udržují komunikační spojení s ITL pro účely oznamování transakcí s kjótskými jednotkami.

2.   Ústřední správce zajistí, že EUTL udržuje komunikační spojení s ITL pro zaznamenávání a kontroly převodů uvedených v odstavci 1. Všechny navrhované převody v rámci registru KP se před zaznamenáním převodu zpracovávají a kontrolují prostřednictvím EUTL.

3.   Ústřední správce zajistí, že registr Unie udržuje přímé komunikační spojení s EUTL za účelem kontroly a zaznamenávání transakcí s povolenkami, AEA nebo částmi nároků na kredity a postupů správy účtů uvedených v kapitole 3 hlavy I. Všechny transakce týkající se povolenek, AEA nebo částí nároku na kredity se uskutečňují v rámci registru Unie a zaznamenává je a kontroluje EUTL. Ústřední správce může zřídit omezené komunikační spojení mezi EUTL a registrem třetí země, která podepsala smlouvu o přistoupení k Unii, aby se umožnila komunikace mezi těmito registry a ITL prostřednictvím EUTL a zaznamenávání údajů o ověřených emisích provozovatelům zařízení v EUTL. Tyto registry musejí před zřízením tohoto komunikačního spojení úspěšně splnit testovací a zahajovací postupy vyžadované od registrů.

Článek 8

Národní správci a správci registrů KP

1.   Každý členský stát určí národního správce. Aniž je dotčen čl. 13 odst. 2, má členský stát přístup a v souladu s článkem 11 spravuje vlastní účty a účty v registru Unie podle vlastní jurisdikce prostřednictvím svého národního správce, jak je definován v příloze I. Každý národní správce členského státu vystupuje také jako správce jeho registru KP v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

2.   Členské státy a Komise zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů mezi národními správci, ústředním správcem a držiteli účtů.

3.   Každý členský stát oznámí Komisi totožnost a kontaktní údaje svého národního správce, včetně telefonního čísla pro naléhavé situace, které se použije v případě bezpečnostního incidentu.

4.   Komise koordinuje provádění požadavků tohoto nařízení s národními správci v jednotlivých členských státech a s ústředním správcem. Komise zejména konzultuje s pracovní skupinou správců registrů ve Výboru pro změnu klimatu otázky a postupy týkající se vedení registrů podle tohoto nařízení a provádění tohoto nařízení. Pracovní skupina správců registrů se do 31. března 2012 dohodne na podmínkách spolupráce mezi ústředním správcem a národními správci, které zahrnují společné provozní postupy pro provádění tohoto nařízení a postupy týkající se řízení změn a krizového řízení registru Unie a technické specifikace pro fungování a spolehlivost registru Unie a EUTL. Podmínky spolupráce mohou zahrnovat způsoby konsolidace vnějších komunikačních spojení, infrastruktury informačních technologií, postupů přístupu k uživatelským účtům a mechanismů pro správu účtů KP v registru Unie s těmi, které jsou v ostatních registrech KP, do jednoho sjednoceného systému evropských registrů, udržovaného ústředním správcem. Jednací řád pracovní skupiny správců registrů schválí Výbor pro změnu klimatu.

5.   Ústřední správce, příslušné orgány a národní správci provádějí pouze postupy, které jsou nezbytné pro výkon jejich příslušných funkcí jak jsou stanoveny směrnicí 2003/87/ES, rozhodnutím č. 280/2004/ES a rozhodnutím č. 406/2009/ES a opatřeními přijatými podle jejich ustanovení.

KAPITOLA 3

Účty

Oddíl 1

Obecná ustanovení použitelná na všechny účty

Článek 9

Účty

1.   Členské státy a ústřední správce zajistí, že každý registr KP a registr Unie obsahuje účty uvedené v příloze I.

2.   Na každém druhu účtu mohou být drženy druhy jednotek stanovené v příloze I.

Článek 10

Stav účtů

1.   Účty se nacházejí v jednom z těchto stavů: otevřené, blokované, vyloučené, nebo uzavřené.

2.   Z blokovaných účtů nelze provádět žádné postupy vyjma postupů uvedených v článcích 25, 31, 35, 67, 77, 81 a 82.

3.   Z uzavřených účtů nelze provádět žádné postupy. Uzavřený účet nemůže být znovu otevřen a nemůže přijímat jednotky.

4.   Po vyloučení zařízení ze systému Unie podle článku 27 směrnice 2003/87/ES změní národní správce po dobu trvání vyloučení stav odpovídajícího vkladního účtu provozovatele zařízení na vyloučený.

5.   Po oznámení příslušného orgánu, že lety provozovatele letadel již nejsou v daném roce zahrnuty v systému Unie v souladu s přílohou I směrnice 2003/87/ES, změní národní správce stav příslušného vkladního účtu provozovatele letadel na vyloučený poté, co toto oznámí dotčenému provozovateli letadel, a až do oznámení příslušného orgánu, že provozovatel letadla je opět zahrnut do systému Unie.

6.   Z vyloučených z účtů nelze provádět žádné postupy, kromě postupů uvedených v článcích 25 a 68 a postupů uvedených v článcích 35 a 67 odpovídajících období, ve kterém předmětný účet není ve vyloučeném stavu.

Článek 11

Vedení účtů

1.   Každý účet má správce, který je odpovědný za vedení účtu jménem členského státu nebo jménem Unie.

2.   Správce účtu je určen pro každý druh účtu stanovený v příloze I.

3.   Správce účtu učet otevírá, pozastavuje, omezuje k němu přístup nebo jej uzavírá, mění jeho stav, schvaluje zmocněné zástupce, povoluje změny údajů o účtu, které si vyžadují schválení správce, a zahajuje transakce, o něž žádá držitel účtu v souladu s čl. 23 odst. 5, v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

4.   Správce může požadovat, aby držitelé účtů a jejích zástupci vyjádřili souhlas s přiměřenými podmínkami, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení s ohledem na záležitosti uvedené v příloze II.

5.   Účty se řídí právními předpisy a spadají do pravomoci členského státu jejich správce a jednotky, které jsou na nich obsaženy, se považují za nacházející se na území uvedeného členského státu.

Článek 12

Oznámení ústředního správce

Ústřední správce oznamuje zástupcům a národnímu správci účtu zahájení, provedení nebo ukončení každého postupu týkajícího se účtu a změnu stavu účtu prostřednictvím automatizovaného mechanismu popsaného ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích stanovených v článku 105.

Oddíl 2

Otevření a aktualizace účtů

Článek 13

Otevření účtů spravovaných ústředním správcem

1.   Ústřední správce otevře všechny provozní účty ETS v registru Unie, účty KP Unie, účet pro celkové množství AEA EU, účet pro výmaz pro účely rozhodnutí o „sdílení úsilí“ a jeden účet pro zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro každý členský stát pro každý rok období shody do 20 pracovních dnů od obdržení informací uvedených v příloze III.

2.   Národní správce jmenovaný podle čl. 8 odst. 1 vystupuje jako zplnomocněný zástupce účtů k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“, pokud příslušný členský stát nejmenuje jinou osobu.

3.   Každý členský stát poskytne ústřednímu správci informace uvedené v tabulce VIII–I přílohy VIII pro každého zmocněného zástupce a dalšího zástupce účtů k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“.

Článek 14

Otevření účtů národní správní platformy v registru Unie

1.   Počínaje 1. lednem 2014 může národní správce předložit žádost o otevření účtu národní správní platformy v registru Unie. Žádost se předkládá ústřednímu správci. Národní správce poskytne informace požadované ústředním správcem. Tyto informace zahrnují nejméně informace uvedené v příloze III a důkazy o tom, že národní správní platforma zajistí úroveň bezpečnosti rovnocennou nebo větší, než je bezpečnost zajištěná v registru Unie v souladu s tímto nařízením, se zohledněním technických a bezpečnostních požadavků popsaných ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105.

2.   Ústřední správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplných informací v souladu s odstavcem 1 otevře účet národní administrativní platformy v registru Unie, nebo informuje národního správce o zamítnutí otevření účtu, jestliže úroveň bezpečnosti zajištěná příslušnou vnitrostátní správní platformou není dostatečná ve srovnání s požadavky v odstavci 1.

3.   Národní správce jmenovaný podle čl. 8 odst. 1 vystupuje jako zmocněný zástupce účtu národní administrativní platformy.

Článek 15

Otevření dražebního účtu pro dodání v registru Unie

1.   Dražitel, systém zúčtování nebo systém vypořádání daný nařízením (EU) č. 1031/2010 nebo dražební platforma vymezená podle článku 26 nebo článku 30 uvedeného nařízení může předložit národnímu správci žádost o dražební účet pro dodání v registru Unie. Osoba žádající o účet předloží informace stanovené v příloze IV.

2.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 24 otevře v registru Unie dražební účet pro dodání, nebo podle článku 22 informuje osobu žádající o účet o zamítnutí otevření účtu.

Článek 16

Otevření vkladních účtů provozovatelů zařízení v registru Unie

1.   Příslušný orgán nebo provozovatel zařízení poskytne příslušnému národnímu správci do 20 pracovních dnů od vstupu povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů v platnost informace uvedené v příloze VI a požádá národního správce o otevření vkladního účtu provozovatele zařízení v registru Unie.

2.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 24 otevře v registru Unie pro každé zařízení vkladní účet provozovatele zařízení, nebo podle článku 22 informuje potenciálního držitele účtu o zamítnutí otevření účtu.

Článek 17

Otevření vkladních účtů provozovatelů letadel v registru Unie

1.   Příslušný orgán nebo provozovatel letadel poskytne příslušnému národnímu správci do 20 pracovních dnů od schválení monitorovacího plánu provozovatele letadel informace uvedené v příloze VII a požádá národního správce o otevření vkladního účtu provozovatele letadel v registru Unie.

2.   Každý provozovatel letadel má jeden vkladní účet provozovatele letadel.

3.   Provozovatelé letadel vykonávající činnosti v oblasti letectví s celkovou roční produkcí emisí nižší než 25 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého za rok nebo provozující méně než 243 letů po dobu tří po sobě následujících čtyřměsíčních období mohou pověřit fyzickou nebo právnickou osobu, aby jejich jménem otevřela vkladní účet provozovatele letadel a vyřadila povolenky podle čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2003/87/ES. Odpovědnost za soulad zůstává na provozovateli letadel. Pří pověření provozovatel letadel zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů mezi pověřenou fyzickou nebo právnickou osobou a příslušnými orgány, národními správci, ověřovateli nebo jinými subjekty podléhajícími ustanovení směrnice 2003/87/ES a aktům přijatým k jejímu provádění. Pro tento případ poskytne pověřená fyzická nebo právnická osoba informace požadované v odstavci 1.

4.   Národní správce do 40 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 24 otevře v registru Unie pro každého provozovatele letadel vkladní účet provozovatele letadel, nebo podle článku 22 informuje potenciálního držitele účtu o zamítnutí otevření účtu.

5.   Stav vkladního účtu provozovatele letadel se změní z blokovaného na otevřený po zapsání ověřených emisí podle čl. 35 odst. 1 až 5 a je-li údaj o stavu shody vypočítaný podle čl. 37 odst. 1 vyšší nebo rovný 0. Stav účtu se také změní na otevřený ještě dříve mezi datem otevření účtu a dnem, kdy jsou první ověřené emise zapsané do registru Unie potom, co národní správce obdrží žádost držitele účtu o aktivaci jeho účtu k obchodování, pokud tato žádost obsahuje nejméně všechny požadované údaje uvedené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105.

Článek 18

Otevření osobních vkladních účtů a obchodních účtů v registru Unie

1.   Budoucí držitel účtu předloží žádost o otevření osobního vkladního účtu nebo obchodního účtu v registru Unie národnímu správci. Budoucí držitel účtu předloží informace vyžadované národním správcem, které zahrnují nejméně informace uvedené v příloze IV.

2.   Členský stát národního správce může jako podmínku pro otevření osobního vkladního účtu nebo obchodního účtu požadovat, aby budoucí držitelé účtu měli trvalý pobyt nebo registraci v členském státě národního správce spravujícího účet.

3.   Členský stát národního správce může jako podmínku pro otevření osobního vkladního účtu nebo obchodního účtu požadovat, aby budoucí držitelé účtů byli registrováni pro účely daně z přidané hodnoty (DPH) v členském státě národního správce účtu.

4.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 24 otevře v registru Unie osobní vkladní účet či obchodní účet, nebo podle článku 22 informuje potenciálního držitele účtu o zamítnutí otevření účtu.

Článek 19

Otevření národních vkladních účtů v registru Unie

Příslušný orgán členského státu vydá národnímu správci pokyn otevřít národní vkladní účet v registru Unie do 20 pracovních dnů od obdržení informací stanovených v příloze III.

Článek 20

Otevření účtů vnějších obchodních platforem v registru Unie

1.   Vnější obchodní platformy mohou předložit žádost o otevření účtu vnější obchodní platformy v registru Unie. Žádost se předkládá národnímu správci. Osoba žádající o otevření účtu předloží informace vyžadované národním správcem. Tyto informace zahrnují alespoň informace stanovené v příloze IV a důkaz, že vnější obchodní platforma zajišťuje stejnou úroveň bezpečnosti, jako je úroveň bezpečnosti v registru Unie v souladu s tímto nařízením, nebo vyšší, a že má zavedena bezpečnostní opatření alespoň srovnatelné úrovně, jaká odpovídá schválení dalšího zástupce účtu podle požadavků v čl. 23 odst. 3.

2.   Národní správci zajistí, aby vnější obchodní platformy zohledňovaly technické a bezpečnostní požadavky popsané ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích stanovených v článku 105.

3.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 24 otevře v registru Unie účet vnější obchodní platformy nebo podle článku 22 informuje ústředního správce či osobu žádající o účet o zamítnutí otevření účtu. Příslušný národní správce neprodleně oznámí otevření těchto účtů Komisi.

4.   Podle čl. 23 odst. 3 se k zahájení transakce nevyžaduje schválení dalšího zmocněného zástupce u transakcí zahájených vnějšími obchodními platformami.

Článek 21

Otevření účtů ověřovatelů v registru Unie

1.   Žádost o otevření účtu ověřovatele v registru Unie se předkládá národnímu správci. Osoba žádající o účet předloží informace vyžadované národním správcem včetně informací uvedených v přílohách III a V.

2.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplného souboru informací v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a článkem 24 otevře v registru Unie účet ověřovatele, nebo podle článku 22 informuje potenciálního držitele účtu o zamítnutí otevření účtu.

Článek 22

Zamítnutí otevření účtu

1.   Národní správce ověří, zda jsou informace a dokumenty předložené za účelem otevření účtu úplné, aktuální, přesné a pravdivé.

2.   Národní správce může zamítnout otevření účtu:

a)

jsou-li předložené informace a dokumenty neúplné, zastaralé nebo jinak nepřesné nebo nepravdivé;

b)

jsou-li potenciální držitel účtu nebo v případě právnické osoby ředitelé potenciálního držitele účtu vyšetřováni nebo byli v předchozích pěti letech odsouzeni za podvod týkající se povolenek nebo kjótských jednotek, za praní peněz, financování terorismu nebo za jiné závažné trestné činy, pro které může účet sloužit jako nástroj;

c)

má-li národní správce přiměřené důvody se domnívat, že účty mohou být využity k podvodu týkajícímu se povolenek nebo kjótských jednotek, k praní peněz, financování terorismu nebo k jiným závažným trestným činům;

d)

z důvodů uvedených ve vnitrostátních právních předpisech.

3.   Pokud národní správce zamítne otevření účtu, osoba žádající o otevření účtu může vznést námitky u odpovídajícího orgánu podle vnitrostátního práva, který buď vydá pokyn národnímu správci, aby účet otevřel, nebo zamítnutí potvrdí v odůvodněném rozhodnutí, v závislosti na požadavcích vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

Článek 23

Zmocnění zástupci

1.   Každý účet, s výjimkou účtu ověřovatele, musí mít nejméně dva zmocněné zástupce. Účet ověřovatele má alespoň jednoho zmocněného zástupce. Zmocnění zástupci provádí transakce a jiné postupy jménem držitele účtu.

2.   Kromě zmocněných zástupců specifikovaných v odstavci 1 mohou mít účty také zmocněné zástupce pouze pro přístup k účtu.

3.   Účty mohou mít jednoho nebo více dalších zmocněných zástupců. Schválení dalšího zmocněného zástupce je vyžadováno společně se schválením zmocněného zástupce pro zahájení transakcí, s výjimkou:

a)

převodů na účet na seznamu důvěryhodných účtů v registru Unie držitele účtu;

b)

transakcí zahájených vnějšími obchodními platformami, jejichž účty jsou otevřené podle článku 20; a

c)

výměny povolenek podle článku 60, odevzdání povolenek podle článku 67, výmazu povolenek podle článku 68 a zrušení kjótských jednotek podle článku 69, pokud nebyl jmenován žádný další zmocněný zástupce. V takovém případě musí zahájení transakce potvrdit jiný zástupce účtu.

4.   Držitelé účtů mohou umožnit přístup ke svým účtům prostřednictvím vnější obchodní platformy. Tito držitelé účtů jmenují zmocněným zástupcem osobu, která už je zmocněným zástupcem účtu vnější obchodní platformy.

5.   Pokud zmocněný zástupce nemá přístup k registru Unie z technických nebo jiných důvodů, může transakce jménem zmocněného zástupce provádět na požádání národní správce za předpokladu, že národní správce tyto žádosti povolí a že přístup nebyl pozastaven v souladu s tímto nařízením.

6.   Specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace mohou pro každý druh účtu stanovit maximální počet zmocněných zástupců a dalších zmocněných zástupců.

7.   Zmocnění zástupci a další zmocnění zástupci jsou fyzické osoby starší 18 let. Všichni zmocnění zástupci a další zmocnění zástupci jednotlivého účtu jsou různé osoby, ale tatáž osoba může být zmocněným zástupcem nebo dalším zmocněným zástupcem pro více než jeden účet. Členský stát národního správce může požadovat, aby nejméně jeden ze zmocněných zástupců měl trvalý pobyt v uvedeném členském státě, s výjimkou účtů ověřovatelů.

Článek 24

Jmenování a schvalování zmocněných zástupců a dalších zmocněných zástupců

1.   Při žádosti o otevření účtu jmenuje budoucí držitel účtu počet zmocněných zástupců a dalších zmocněných zástupců v souladu s článkem 23.

2.   Držitel účtu poskytne při jmenování zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce informace vyžadované správcem. Tyto informace zahrnují alespoň informace uvedené v příloze VIII.

3.   Národní správce do 20 pracovních dnů od obdržení úplných informací požadovaných v souladu s odstavcem 2 schválí zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce nebo informuje držitele účtu o zamítnutí. Jestliže si hodnocení informací o kandidátovi vyžaduje více času, správce může prodloužit postup hodnocení o dalších 20 pracovních dnů a prodloužení oznámí držiteli účtu.

4.   Národní správce ověří, zda jsou informace a dokumenty předložené za účelem jmenování zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce úplné, aktuální, přesné a pravdivé.

5.   Národní správce může zamítnout schválení zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce:

a)

jsou-li předložené informace a dokumenty neúplné, zastaralé nebo jinak nepřesné nebo nepravdivé;

b)

je-li potenciální zástupce vyšetřován nebo byl-li v předchozích pěti letech odsouzen za podvod týkající se povolenek nebo kjótských jednotek, za praní peněz, financování terorismu nebo za jiné závažné trestné činy, pro které může účet sloužit jako nástroj;

c)

z důvodů uvedených ve vnitrostátních právních předpisech.

6.   Pokud národní správce zamítne schválit zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce, může držitel účtu vznést námitky prostřednictvím odpovídajícího orgánu podle vnitrostátního práva, který buď vydá pokyn národnímu správci, aby zástupce schválil, nebo zamítnutí potvrdí v odůvodněném rozhodnutí, v závislosti na požadavcích vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

Článek 25

Aktualizace informací o účtech a informací o zmocněných zástupcích

1.   Všichni držitelé účtů oznámí národnímu správci do 10 pracovních dnů změny v informacích předložených za účelem otevření účtu. Držitelé účtu kromě toho každý rok do 31. prosince národnímu správci potvrdí, že informace na jejich účtu jsou stále úplné, aktuální, přesné a pravdivé.

2.   Pokud se provozovatelé letadel spojili s jedním nebo více provozovateli letadel nebo rozdělili na dva nebo více provozovatelů letadel, oznámí to do 10 pracovních dnů správci svého účtu.

3.   Oznámení o změně je podloženo informacemi požadovanými národním správcem ve shodě s tímto oddílem. Příslušný národní správce do 15 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení a podkladových informací schválí aktualizaci informací. Správce může zamítnout aktualizaci informací v souladu s čl. 24 odst. 4 a 5. Držitel účtu je uvědomen o každém takovémto zamítnutí. Námitky proti tomuto zamítnutí lze podat u příslušného orgánu nebo u odpovídajícího orgánu podle vnitrostátního práva v souladu s článkem 22.

4.   Alespoň jednou za tři roky národní správce přezkoumá, zda jsou informace předložené za účelem otevření účtu stále úplné, aktuální, přesné a pravdivé, a požaduje, aby držitel účtu oznámil veškeré případné změny.

5.   Držitel vkladního účtu provozovatele zařízení může prodat nebo převést tento účet pouze spolu se zařízením souvisejícím s tímto účtem.

6.   V závislosti na odstavci 5 žádný držitel účtu nesmí prodat nebo převést vlastnictví účtu na jinou osobu.

7.   Zmocněný zástupce nebo další zmocněný zástupce nesmí převést svůj status jako takový na jinou osobu.

8.   Držitel účtu může požádat o odvolání zmocněného zástupce z účtu. Národní správce po obdržení žádosti pozastaví přístup zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce k účtu. Příslušný správce odvolá zmocněného zástupce do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti.

9.   Držitel účtu může jmenovat nové zmocněné zástupce nebo další zmocněné zástupce v souladu s článkem 24.

10.   V případě, že se členský stát, který spravuje provozovatele letadel, změní v souladu s postupem uvedeným v článku 18a směrnice 2003/87/ES nebo z důvodu rozšíření Unie, ústřední správce aktualizuje národního správce příslušného vkladního účtu provozovatele letadel. Pokud se správce vkladního účtu provozovatele letadel změní, může nový správce provozovatele letadel požádat, aby předložil informace týkající se otevření účtu, které vyžaduje v souladu s článkem 17, a informace o zmocněných zástupcích, které vyžaduje v souladu s článkem 24.

11.   S výhradou odstavce 10 se členský stát odpovědný za vedení účtu nemění.

Článek 26

Seznam důvěryhodných účtů

1.   Dražební účty pro dodání, vkladní účty a obchodní účty mohou mít v registru Unie seznam důvěryhodných účtů.

2.   Na seznam důvěryhodných účtů jsou automaticky zařazeny účty jednoho držitele účtu.

3.   Změny seznamu důvěryhodných účtů jsou zahájeny a dokončeny podle postupu stanoveného v článku 39 pro převody stanovené v hlavě II kapitole 2 oddílu 6. Změnu potvrdí další zmocněný zástupce nebo jiný zmocněný zástupce, pokud další zmocněný zástupce nebyl jmenován. Odklad stanovený v čl. 39 odst. 3 se nepoužije na vymazání účtu ze seznamu důvěryhodných účtů; u všech ostatních změn seznamu důvěryhodných účtů je odklad sedm dní.

Oddíl 3

Uzavření účtů

Článek 27

Uzavření účtů

S výhradou čl. 32 odst. 1 uzavře správce účet do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti od držitele jiného účtu než účtů specifikovaných v článcích 28, 29, 30 a 31.

Článek 28

Uzavření vkladních účtů provozovatelů zařízení

1.   Příslušný orgán informuje národního správce do 10 pracovních dnů o odebrání nebo pozastavení povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů či o uzavření zařízení. Národní správce do deseti pracovních dnů od tohoto oznámení zaznamená příslušné datum v registru Unie.

2.   Národní správce může vkladní účet provozovatele zařízení uzavřít do 30. června běžného roku následujícího po roce uzavření zařízení, odebrání nebo pozastavení povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů, pokud příslušné zařízení odevzdalo množství povolenek rovnající se jeho ověřeným emisím nebo vyšší, a pokud není vyňato podle článku 27 směrnice 2003/87/ES.

Článek 29

Uzavření vkladních účtů provozovatelů letadel

Národní správce uzavře vkladní účty provozovatelů letadel, pouze pokud mu příslušný orgán vydá pokyn, aby tak učinil, jelikož na základě oznámení držitele účtu nebo jiných důkazů zjistil, že provozovatel letadel se spojil s jiným provozovatelem letadel nebo že ukončil veškeré své provozní činnosti zahrnuté do přílohy I směrnice 2003/87/ES.

Článek 30

Uzavření účtů ověřovatelů

1.   Národní správce uzavře účet ověřovatele do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti od ověřovatele o uzavření jeho účtu.

2.   Příslušný orgán může rovněž vydat národnímu správci pokyn, aby uzavřel účet ověřovatele, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

akreditace ověřovatele vypršela nebo byla zrušena;

b)

ověřovatel ukončil svou činnost.

Článek 31

Uzavření účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“

1.   Ústřední správce uzavře účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ nejdříve jeden měsíc poté, co pro daný účet určí údaj o stavu shody podle článku 79, nejpozději 21. prosince a po předchozím oznámení držiteli účtu.

2.   Ústřední správce zajistí, že registr Unie provádí převod všech mezinárodních kreditů, tCER a lCER použitých na základě článku 81 na příslušný účet pro KP pro odebrání.

3.   Pokud právní předpisy o transakcích vypracované podle Kjótského protokolu použitelné pro ITL zakazují přímý převod na příslušný účet KP pro odebrání, převedou se nejprve mezinárodní kredity, tCER a lCER, které byly použity k dosažení souladu, na zvláštní účet, který k tomuto účelu vytvořil národní správce.

4.   Při uzavírání účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ ústřední správce zajistí, že registr Unie převede zbývající AEA na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ na účet pro výmaz pro účely rozhodnutí o „sdílení úsilí“.

Článek 32

Kladné saldo na uzavíraných účtech

1.   Pokud je na účtu, který má správce uzavřít v souladu s články 27, 28 a 29, kladné saldo povolenek nebo kjótských jednotek, požádá správce držitele účtu, aby určil jiný účet, na který se pak povolenky nebo kjótské jednotky převedou. Neodpoví-li držitel účtu na žádost správce do 40 pracovních dnů, převede správce povolenky a kjótské jednotky na jeho národní vkladní účet.

2.   Jestliže je na účtu, k němuž byl pozastaven přístup v souladu s článkem 34, kladné saldo povolenek nebo kjótských jednotek, může příslušný orgán požádat, aby tyto povolenky a kjótské jednotky byly neprodleně převedeny na příslušný národní účet.

Článek 33

Uzavření účtů a odvolání zmocněného zástupce z iniciativy správce

1.   Není-li situace, která způsobila pozastavení přístupu k účtům podle článku 34, v přiměřené lhůtě vyřešena navzdory opakovaným oznámením, může příslušný orgán národnímu správci vydat pokyn, aby uzavřel účty, k nimž byl pozastaven přístup, nebo v případě vkladních účtů provozovatelů zařízení či vkladních účtů provozovatelů letadel změnil stav na blokovaný, dokud příslušný orgán nerozhodne, že situace, která způsobila pozastavení přístupu k účtům, již netrvá.

2.   Pokud má osobní vkladní účet nebo obchodní účet nulový zůstatek a v období jednoho roku nedošlo k žádným transakcím, může národní správce držitele účtu informovat, že osobní vkladní účet či obchodní účet bude do 40 pracovních dnů uzavřen, jestliže národní správce neobdrží žádost, aby byl účet zachován. V případě, že národní správce neobdrží od držitele účtu žádnou takovou žádost, může účet uzavřít.

3.   Národní správce uzavře vkladní účet provozovatele zařízení na pokyn příslušného orgánu na základě skutečnosti, že není reálný předpoklad, že budou odevzdány další povolenky.

4.   Národní správce může zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce odvolat, pokud se domnívá, že schválení zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce mělo být zamítnuto v souladu s čl. 24 odst. 3, a zejména když zjistí, že dokumenty a údaje o totožnosti předložené při jmenování jsou neúplné, zastaralé nebo jinak nepřesné nebo nepravdivé.

5.   Držitel účtu může do 30 kalendářních dnů vznést námitky proti změně stavu účtu v souladu s odstavcem 1 nebo proti odvolání zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce v souladu s odstavcem 4 u orgánu příslušného podle vnitrostátního práva, který buď národnímu správci vydá pokyn, aby účet nebo zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce obnovil, nebo ve zdůvodněném rozhodnutí potvrdí změnu stavu účtu či odvolání, v závislosti na požadavcích vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

Oddíl 4

Pozastavení přístupu k účtům

Článek 34

Pozastavení přístupu k účtům

1.   Správce může pozastavit přístup zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce k jakémukoliv účtu v registru nebo k postupům, k nimž by zmocněný zástupce měl jinak přístup, pokud má dostatečné důvody se domnívat, že zmocněný zástupce:

a)

se pokusil získat přístup k účtům nebo postupům, ke kterým nemá oprávnění;

b)

se opakovaně pokoušel o přístup k účtu nebo postupu s použitím nesprávného uživatelského jména nebo hesla; nebo

c)

se pokusil ohrozit bezpečnost, dostupnost, integritu nebo důvěrnost registru Unie či EUTL nebo údajů, se kterými je v nich manipulováno či které jsou v nich uchovávány.

2.   Správce může pozastavit přístup všech zmocněných zástupců nebo dalších zmocněných zástupců konkrétního účtu, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

držitel účtu zemřel bez právního nástupce nebo přestal existovat jako právnická osoba;

b)

držitel účtu nezaplatil poplatky;

c)

držitel účtu porušil podmínky vztahující se na účet;

d)

držitel účtu nesouhlasil se změnami podmínek, které stanovil národní správce nebo ústřední správce;

e)

držitel účtu neohlásil změny údajů o účtu nebo neposkytl důkazy týkající se změn údajů o účtu nebo důkazy týkající se požadavků na nové údaje o účtu;

f)

držitel účtu nedodržel požadovaný minimální počet zmocněných zástupců pro účet;

g)

držitel účtu nesplnil požadavek členského státu, aby měl zmocněného zástupce s trvalým pobytem v členském státě národního správce;

h)

držitel účtu nesplnil požadavek členského státu, aby měl trvalý pobyt nebo registraci v členském státě správce účtu.

3.   Správce může pozastavit přístup všem zmocněným zástupcům nebo dalším zmocněným zástupcům konkrétního účtu a možnost zahajovat postupy z tohoto účtu:

a)

maximálně na dobu čtyř týdnů, má-li správce přiměřené důvody domnívat se, že účet byl či bude využit k podvodu, praní peněz, financování terorismu, korupci nebo k jiným závažným trestným činům, nebo

b)

na základě ustanovení vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl, a v souladu s nimi.

4.   Národní správce může pozastavit přístup k účtu, pokud se domnívá, že otevření účtu mělo být zamítnuto v souladu s článkem 22 nebo že držitel účtu již nesplňuje požadavky pro otevření účtu.

5.   Správce účtu zruší pozastavení ihned, jakmile se vyřeší situace, která pozastavení způsobila.

6.   Držitel účtu může v souladu s odstavci 1 a 3 vznést do 30 kalendářních dnů námitky proti pozastavení svého přístupu u příslušného orgánu nebo u odpovídajícího orgánu podle vnitrostátního práva, který buď vydá pokyn národnímu správci, aby přístup obnovil, nebo pozastavení potvrdí ve zdůvodněném rozhodnutí, v závislosti na požadavcích vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřené.

7.   Příslušný orgán nebo Komise může národnímu správci nebo ústřednímu správci rovněž vydat pokyn k pozastavení na základě některého z důvodů uvedených v odstavcích 1, 2, 3 a 4.

8.   Vnitrostátní orgán pro vymáhání práva členského státu správce může rovněž po správci požadovat pozastavení na základě vnitrostátního práva a v souladu s ním.

9.   Jestliže je pozastaven přístup k účtu vnější obchodní platformy, správce pozastaví také přístup k uživatelským účtům umožněný pro vnější obchodní platformu v souladu s čl. 23 odst. 4. Jestliže je pozastaven přístup zmocněných zástupců a dalších zmocněných zástupců účtu vnější obchodní platformy, správce pozastaví také přístup těchto zástupců umožněný držitelem účtu pro vnější obchodní platformu v souladu s čl. 23 odst. 4.

10.   Pokud bylo držiteli vkladního účtu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel zamezeno odevzdání povolenek v průběhu 10 pracovních dnů před termínem pro odevzdání stanoveným v čl. 12 odst. 2a a 3 směrnice 2003/87/ES z důvodu pozastavení v souladu s tímto článkem, odevzdá národní správce, bude-li požádán držitelem účtu, počet povolenek upřesněný držitelem účtu.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO REGISTR UNIE V SYSTÉMU UNIE PRO OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI

KAPITOLA 1

Ověřené emise a shoda

Článek 35

Údaje o ověřených emisích pro provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel

1.   Kdykoli to vyžadují vnitrostátní právní předpisy, vybere každý provozovatel zařízení a provozovatel letadel ověřovatele ze seznamu ověřovatelů registrovaných u národního správce, který spravuje jeho účet. Pokud je provozovatel zařízení nebo provozovatel letadel také ověřovatelem, nemůže jako ověřovatele vybrat sám sebe.

2.   Národní správce, příslušný orgán nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu držitel účtu či ověřovatel zapíše údaje o emisích za předchozí rok do 31. března.

3.   Roční údaje o emisích se předkládají s použitím formuláře uvedeného v příloze IX.

4.   Ověřovatel nebo příslušný orgán schválí roční ověřené emise po úspěšném ověření zprávy provozovatele zařízení o emisích ze zařízení za předcházející rok nebo zprávy provozovatele letadel o emisích ze všech činností letectví, které vykonával během předcházejícího roku, v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 2003/87/ES.

5.   Národní správce nebo příslušný orgán označí emise schválené podle odstavce 4 jako ověřené v registru Unie. Příslušný orgán může rozhodnout, že namísto národního správce je za označení emisí jako ověřených v registru Unie odpovědný ověřovatel.

6.   Příslušný orgán může národnímu správci vydat pokyn, aby roční ověřené emise pro provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel za účelem zajištění shody s články 14 a 15 směrnice 2003/87/ES upravil tak, že upravené ověřené nebo odhadnuté emise pro tohoto provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel za daný rok zapíše do registru Unie.

7.   Pokud nebyl ke dni 1. května každého roku do registru zanesen žádný údaj o ověřených emisích provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel za předchozí rok nebo údaje o ověřených emisích se ukázaly jako nesprávné, vypočte se každá náhradní hodnota emisí zapsaná v registru Unie co možná nejvíce v souladu s články 14 a 15 směrnice 2003/87/ES.

Článek 36

Zablokování účtů z důvodu nepředložení ověřených emisí

1.   Pokud ke dni 1. dubna každého roku nebudou roční ověřené emise provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel za předchozí rok zaneseny do registru Unie, ústřední administrátor zajistí, že registr Unie změní stav příslušného vkladního účtu provozovatele zařízení nebo vkladního účtu provozovatele letadel na blokovaný.

2.   Když budou všechny opožděné ověřené emise provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel za daný rok zapsány v registru Unie, ústřední administrátor zajistí, že registr Unie účet odblokuje.

Článek 37

Výpočet údajů o stavu shody

1.   Ústřední administrátor zajistí, že ke dni 1. května každého roku uvede registr Unie údaje o stavu shody za předcházející rok pro každého provozovatele zařízení a provozovatele letadel s otevřeným nebo zablokovaným vkladním účtem provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel tím, že vypočte součet všech odevzdaných povolenek za běžné období, od něhož odečte součet všech ověřených emisí v běžném období včetně běžného roku a přičte opravný faktor.

2.   Opravný faktor uvedený v odstavci 1 je nulový, je-li stav shody za poslední rok předchozího období vyšší než nula, avšak zůstane stejný jako výsledek výpočtu stavu shody pro poslední rok předchozího období, je-li toto číslo nižší než nula nebo rovno nule.

3.   Ústřední správce zajistí, že registr Unie za každý rok zaznamená údaj o stavu shody pro každého provozovatele zařízení a provozovatele letadel.

KAPITOLA 2

Transakce

Oddíl 1

Obecně

Článek 38

Každý druh účtu zahajuje pouze transakce výslovně stanovené v tomto nařízení pro uvedený druh účtu.

Článek 39

Provádění převodů

1.   U všech transakcí specifikovaných v této kapitole, jež nejsou zahájeny vnější obchodní platformou, požaduje registr Unie před zahájením transakce mimopásmové potvrzení. Transakce je zahájena, pouze pokud další zmocněný zástupce nebo případně jiný zmocněný zástupce, jehož schválení je vyžadováno podle čl. 23 odst. 3, potvrdil transakci mimo pásmo.

2.   U všech převodů specifikovaných v článku 64 a oddílu 8 této kapitoly je převod zahájen okamžitě, je-li potvrzen v rozmezí od 10:00 hodin do 16:00 hodin středoevropského času mezi pondělkem a pátkem včetně, s výjimkou státních svátků v členských státech, jež rozhodly pozastavit průběh tohoto odkladu podle odstavce 3.

Převod potvrzený v jiném čase se zahájí ve stejný den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků, jak je uvedeno v prvním pododstavci, v 10:00 hodin středoevropského času, pokud je potvrzen dříve než v 10:00 hodin středoevropského času, nebo následující den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků, jak je uvedeno v prvním pododstavci, v 10:00 hodin středoevropského času, pokud je převod potvrzen později než v 16:00 hodin středoevropského času.

3.   U všech převodů povolenek nebo kjótských jednotek specifikovaných v článcích 64 a 65 a u všech převodů specifikovaných v článku 66 na účty, které nejsou uvedeny na důvěryhodném seznamu držitelů obchodních účtů, se uplatní odklad 26 hodin mezi zahájením a sdělením převodu za účelem ukončení podle článku 104. Průběh tohoto odkladu je pozastaven od 00:00 hodin do 24:00 hodin středoevropského času o sobotách a nedělích. Členské státy mohou rozhodnout, že se průběh odkladu rovněž pozastaví od 00:00 hodin do 24:00 hodin středoevropského času o státních svátcích v daném roce, pokud toto rozhodnutí zveřejní do 1. prosince předcházejícího roku.

4.   Jestliže má zástupce účtu podezření, že převod byl zahájen podvodně, může zástupce účtu nejpozději dvě hodiny před koncem odkladu stanoveného v odstavci 3 požádat národního správce či případně ústředního správce, aby převod jménem zástupce účtu zrušil dříve, než je převod sdělen za účelem ukončení. Držitel účtu okamžitě po této žádosti oznámí podezření o podvodu příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro vymáhání práva. Zpráva bude během sedmi dní přeposlána národnímu, popřípadě ústřednímu správci.

5.   Po zahájení podle odstavců 1 a 2 se všem zástupcům účtu zašle oznámení o navrhovaném zahájení převodu.

Článek 40

Povaha povolenek a konečnost transakcí

1.   Povolenka nebo kjótská jednotka je zastupitelný, dematerializovaný nástroj, který je předmětem vyjednávaní na trhu.

2.   Z dematerializované povahy povolenek a kjótských jednotek vyplývá, že záznam v registru Unie představuje dostatečný důkaz prima facie prokazující vlastnické právo k povolence nebo kjótské jednotce a jakémukoli jinému předmětu, který toto nařízení řídí nebo u kterého povoluje, aby byl zaznamenán v registru Unie.

3.   Ze zastupitelnosti povolenek a kjótských jednotek vyplývá, že jakékoli povinnosti vymáhání nebo odškodnění, které mohou vzhledem k povolence nebo kjótské jednotce vzniknout podle vnitrostátního práva, se uplatní pouze na věcnou povolenku nebo kjótskou jednotku.

Nestanoví-li jinak článek 70 a postup srovnávání podle článku 103, stává se transakce konečnou a neodvolatelnou po svém ukončení podle článku 104. Aniž je dotčeno jakékoli ustanovení nebo nápravné opatření podle vnitrostátního práva, z něhož může vyplynout požadavek nebo příkaz provést novou transakci v registru Unie, žádný právní předpis, žádná pravidla nebo praxe upravující zrušení smluv nebo transakcí nevedou v registru ke zpětvzetí transakce, která se stala konečnou a neodvolatelnou podle tohoto nařízení.

Žádnému držiteli účtu nebo třetí straně se nebrání v uplatňování jakékoli práva nebo nároku vyplývajícího z uzavřené transakce, které mají ze zákona za účelem vymáhání, odškodnění nebo náhrady v souvislosti s transakcí, jež byla v registru Unie, například v případě podvodu nebo technické chyby, pokud to nevede ke zrušení, odvolání nebo zpětvzetí transakce v registru Unie.

4.   Kupující a držitel povolenky nebo kjótské jednotky jednající v dobré víře získá vlastnické právo k povolence nebo kjótské jednotce bez jakýchkoli narušení ve vlastnickém právu převoditele.

Oddíl 2

Vytváření povolenek

Článek 41

Vytváření povolenek

1.   Ústřední správce může vytvořit účet EU pro celkové množství, účet EU pro celkové množství pro letectví, dražební účet EU, dražební účet EU pro letectví, účet EU pro výměnu kreditů a případně účet EU s mezinárodními kredity a vytváří či ruší účty a povolenky, jak vyžadují právní předpisy Unie, mj. včetně čl. 3e odst. 3, článků 9 a 9a, čl. 10a odst. 8 a článku 11a směrnice 2003/87/ES, čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010, nebo čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) č. 920/2010.

2.   Komise ve vhodnou dobu vydá ústřednímu správci pokyn, aby vytvořil počet všeobecných povolenek ve výši celkového ekvivalentu počtu určeného v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Komise 2010/670/EU (17) na účtech zřízených pro účely čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES nebo za účelem převodu na tyto účty.

3.   Ústřední správce zajistí, že registr Unie přidělí každé povolence při jejím vytvoření jedinečný identifikační kód jednotky.

Oddíl 3

Převody na účtech před dražbami a přidělováním

Článek 42

Převod všeobecných povolenek, které mají být vydraženy

1.   Ústřední správce jménem příslušného dražitele jmenovaného v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 včas převede všeobecné povolenky z účtu EU pro celkové množství na dražební účet EU v množství, které odpovídá ročním objemům určeným podle článku 10 uvedeného nařízení.

2.   V případě úprav ročních objemů v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1031/2010 převede ústřední správce odpovídající množství všeobecných povolenek z účtu EU pro celkové množství na dražební účet EU nebo popřípadě z dražebního účtu EU na účet EU pro celkové množství.

Článek 43

Převod všeobecných povolenek, jež mají být přiděleny zdarma

Ústřední správce včas převede všeobecné povolenky z účtu EU pro celkové množství na alokační účet EU v množství, které odpovídá součtu povolenek přidělených zdarma podle národních alokačních tabulek každého členského státu.

Článek 44

Převod všeobecných povolenek do rezervy pro nové účastníky

1.   Ústřední správce včas převede všeobecné povolenky z účtu EU pro celkové množství na rezervní účet EU pro nové účastníky v množství, které odpovídá pěti procentům množství povolenek pro celou Unii určeného rozhodnutími přijatými podle článků 9 a 9a směrnice 2003/87/ES minus počet, jenž má být vytvořen podle čl. 41 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Bude-li množství povolenek pro celou Unii zvýšeno rozhodnutím přijatým podle článků 9 a 9a směrnice 2003/87/ES, převede ústřední správce další všeobecné povolenky z účtu EU pro celkové množství na rezervní účet EU pro nové účastníky v množství, které odpovídá pěti procentům navýšení množství povolenek pro celou Unii.

3.   Bude-li množství povolenek pro celou Unii sníženo rozhodnutím přijatým podle článků 9 a 9a směrnice 2003/87/ES, vymaže ústřední správce všeobecné povolenky na rezervním účtu EU pro nové účastníky v množství, které odpovídá pěti procentům snížení množství povolenek pro celou Unii.

4.   V případě přidělení novým účastníkům nebo přidělení novým účastníkům po rozsáhlém rozšíření kapacity podle článků 19 a 20 rozhodnutí 2011/278/EU převede ústřední správce výsledné konečné množství povolenek přidělených zdarma provozovateli zařízení na celé obchodovací období, jež je zapsáno v EUTL v souladu s čl. 51 odst. 2 tohoto nařízení, z rezervního účtu EU pro nové účastníky na alokační účet EU.

Článek 45

Převod povolenek pro letectví, které mají být vydraženy

1.   Ústřední správce jménem příslušného dražitele jmenovaného v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 včas převede povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na dražební účet EU pro letectví v množství, které odpovídá ročním objemům určeným podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010.

2.   V případě úprav ročních objemů v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1031/2010 převede ústřední správce odpovídající množství povolenek pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na dražební účet EU pro letectví nebo popřípadě z dražebního účtu EU pro letectví na účet EU pro celkové množství pro letectví.

Článek 46

Převod povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny zdarma

1.   Ústřední správce včas převede povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na alokační účet EU pro letectví v množství, které odpovídá počtu povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny zdarma, určenému rozhodnutím Komise přijatým na základě čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

2.   Bude-li počet povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny zdarma, zvýšen rozhodnutím podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, převede ústřední správce další povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na alokační účet EU pro letectví v množství, které odpovídá navýšení počtu povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny zdarma.

3.   Bude-li počet povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny zdarma, snížen rozhodnutím podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, vymaže ústřední správce povolenky pro letectví na alokačním účtu EU pro letectví v množství, které odpovídá snížení počtu povolenek pro letectví, jež mají být přiděleny zdarma.

Článek 47

Převod povolenek pro letectví do zvláštní rezervy

1.   Ústřední správce včas převede povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na zvláštní rezervní účet EU v množství, které odpovídá počtu povolenek pro letectví ve zvláštní rezervě určenému rozhodnutím přijatým podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

2.   Bude-li počet povolenek ve zvláštní rezervě zvýšen rozhodnutím přijatým podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, převede ústřední správce další povolenky pro letectví z účtu EU pro celkové množství pro letectví na zvláštní rezervní účet EU v množství, které odpovídá navýšení počtu povolenek pro letectví ve zvláštní rezervě.

3.   Bude-li počet povolenek pro letectví ve zvláštní rezervě snížen rozhodnutím přijatým na základě čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES, vymaže ústřední správce povolenky pro letectví na zvláštním rezervním účtu EU v množství, které odpovídá snížení počtu povolenek ve zvláštní rezervě.

4.   V případě přidělení ze zvláštní rezervy podle článku 3f směrnice 2003/87/ES je výsledné konečné množství povolenek pro letectví přidělených zdarma provozovateli letadel na celé obchodovací období, zapsané v EUTL v souladu s čl. 54 odst. 2 tohoto nařízení, automaticky převedeno ze zvláštního rezervního účtu EU na alokační účet EU pro letectví.

Článek 48

Převod všeobecných povolenek na účet EU pro celkové množství

Na konci každého obchodovacího období převede ústřední správce všechny povolenky, které zbývají na alokačním účtu EU a na rezervním účtu EU pro nové účastníky na účet EU pro celkové množství.

Článek 49

Převod povolenek pro letectví na účet EU pro celkové množství pro letectví

Na konci každého obchodovacího období převede ústřední správce všechny povolenky, které zbývají na zvláštním rezervním účtu EU, na účet EU pro celkové množství pro letectví.

Článek 50

Výmaz povolenek pro letectví

Ústřední správce zajistí, aby na konci každého obchodovacího období byly všechny povolenky, které zbývají na alokačním účtu EU pro letectví, převedeny na účet Unie pro výmaz povolenek.

Oddíl 4

Přidělování stacionárním zařízením

Článek 51

Zápisy národních alokačních tabulek do EUTL

1.   Každý členský stát oznámí Komisi svou národní alokační tabulku pro období 2013–2020 do 31. prosince 2012. Členské státy zajistí, aby národní alokační tabulky zahrnovaly informace uvedené v příloze X.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby zapsal národní alokační tabulku do EUTL, domnívá-li se, že národní alokační tabulka je v souladu se směrnicí 2003/87/ES, rozhodnutím 2011/278/EU a rozhodnutími přijatými Komisí podle čl. 10c odst. 6 směrnice 2003/87/ES. V opačném případě národní alokační tabulku v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje dotčený členský stát, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato. Daný členský stát Komisi předloží revidovanou národní alokační tabulku do tří měsíců.

Článek 52

Změny národních alokačních tabulek

1.   Národní správce provede změny národní alokační tabulky v EUTL, když:

a)

bylo povolení pro zařízení zrušeno nebo jiným způsobem vypršelo;

b)

zařízení ukončilo svou činnost;

c)

zařízení bylo rozděleno na dvě nebo více zařízení;

d)

dvě nebo více zařízení bylo spojeno do jednoho zařízení.

2.   Členský stát oznámí Komisi změny své národní alokační tabulky, pokud jde o:

a)

přidělování novým účastníkům nebo přidělování novým účastníkům následkem rozsáhlých rozšíření kapacity;

b)

částečné ukončení činnosti a rozsáhlá snížení kapacity;

c)

přidělování bezplatných povolenek podle článku 10c směrnice 2003/87/ES, které je odůvodněno rozvojem investic, jež byly učiněny a ohlášeny Komisi podle čl. 10c odst. 1 uvedené směrnice;

d)

jakékoli jiné změny, které nejsou uvedeny v odstavci 1.

Jakmile Komise obdrží oznámení podle prvního pododstavce, vydá ústřednímu správci pokyn, aby provedl odpovídající změny národní alokační tabulky obsažené v EUTL, domnívá-li se, že změny národní alokační tabulky jsou v souladu se směrnicí 2003/87/ES, rozhodnutím 2011/278/EU a rozhodnutími přijatými podle čl. 10c odst. 6 směrnice 2003/87/ES. V opačném případě změny v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje dotčený členský stát, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato.

Článek 53

Bezplatné všeobecné povolenky

1.   Národní správce v národní alokační tabulce u každého provozovatele zařízení, na každý rok a pro každé právní východisko stanovené v příloze X uvede, zda by zařízení mělo obdržet příděl na uvedený rok, či nikoliv.

2.   Od 1. února 2013 ústřední správce zajistí, aby registr Unie převáděl všeobecné povolenky automaticky z alokačního účtu EU v souladu s příslušnou národní alokační tabulkou na příslušný otevřený nebo zablokovaný vkladní účet provozovatele zařízení, s ohledem na pravidla pro automatický převod stanovená ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105.

3.   V případě, že vyloučený vkladní účet provozovatele zařízení neobdrží povolenky podle odstavce 2, nebudou tyto povolenky na daný účet převedeny, ani kdyby byl tento účet následně odblokován.

4.   Ústřední správce zajistí, aby provozovatel mohl provádět převody, kterými na alokační účet EU vrací povolenky přidělené navíc, pokud ústřední správce provedl změnu národní alokační tabulky členského státu podle čl. 52 odst. 2, kterou opravil nadměrný příděl povolenek danému provozovateli, a pokud příslušný orgán požádal provozovatele, aby povolenky přidělené navíc vrátil.

Oddíl 5

Přidělování provozovatelům letadel

Článek 54

Zápisy národních alokačních tabulek pro letectví do EUTL

1.   Každý členský stát oznámí Komisi svou národní alokační tabulku pro letectví na období 2013–2020 do 30. září 2012. Členské státy zajistí, aby národní alokační tabulky pro letectví zahrnovaly informace uvedené v příloze XI.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby zapsal národní alokační tabulku pro letectví do EUTL, domnívá-li se, že národní alokační tabulka pro letectví je v souladu se směrnicí 2003/87/ES, zejména s počty povolenek vypočítanými a zveřejněnými členskými státy podle čl. 3e odst. 4 uvedené směrnice. V opačném případě národní alokační tabulku pro letectví v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje dotčený členský stát, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato. Daný členský stát Komisi předloží revidovanou národní alokační tabulku pro letectví do tří měsíců.

Článek 55

Změny národních alokačních tabulek pro letectví

1.   Národní správce provede změny národní alokační tabulky pro letectví v EUTL, pokud:

a)

provozovatel letadel ukončil veškerou svou činnost, na níž se vztahuje příloha I směrnice 2003/87/ES;

b)

provozovatel letadel byl rozdělen na dva nebo více provozovatelů letadel;

c)

dva nebo více provozovatelů letadel se spojilo do jednoho provozovatele letadel.

2.   Členský stát oznámí Komisi změny své národní alokační tabulky pro letectví, pokud jde o:

a)

přidělování povolenek ze zvláštní rezervy podle článku 3f směrnice 2003/87/ES;

b)

úpravu v důsledku přijetí opatření na základě článku 25a směrnice 2003/87/ES;

c)

jakékoli jiné změny, které nejsou uvedeny v odstavci 1.

3.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby provedl odpovídající změny národní alokační tabulky pro letectví obsažené v EUTL, domnívá-li se, že změna národní alokační tabulky pro letectví je v souladu se směrnicí 2003/87/ES, zejména s přidělenými povolenkami vypočítanými a zveřejněnými podle čl. 3f odst. 7 uvedené směrnice v případě přidělení ze zvláštní rezervy. V opačném případě změny v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje členský stát, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato.

4.   Pokud se spojení mezi provozovateli letadel týká provozovatelů letadel, které spravují různé členské státy, změnu podle odst. 1 písm. c) zahájí národní správce spravující provozovatele letadel, jehož příděl se má spojit s přídělem jiného provozovatele letadel. Před provedením změny je nutné získat souhlas od národního správce, který spravuje provozovatele letadel, do jehož přídělu se zahrne příděl sloučeného provozovatele letadel.

Článek 56

Bezplatné povolenky pro letectví

1.   Národní správce uvede v národní alokační tabulce pro letectví u každého provozovatele letadel na každý rok, zda by provozovatel letadel měl obdržet příděl na uvedený rok, či nikoliv.

2.   Od 1. února 2013 ústřední správce zajistí, aby registr Unie převáděl všeobecné povolenky pro letectví automaticky z alokačního účtu EU v souladu s příslušnou národní alokační tabulkou na příslušný otevřený nebo zablokovaný vkladní účet provozovatele letadel, s ohledem na pravidla pro automatický převod stanovená ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105.

3.   V případě, že vyloučený vkladní účet provozovatele letadel neobdrží povolenky podle odstavce 2, nebudou tyto povolenky na daný účet převedeny, ani kdyby byl tento účet následně odblokován.

Článek 57

Vracení povolenek pro letectví

Pokud se po převodu povolenek na vkladní účty provozovatelů letadel za daný rok v souladu s článkem 56 tohoto nařízení učiní na základě článku 25a směrnice 2003/87/ES v národní alokační tabulce změna, ústřední správce provede veškerý převod, který je vyžadován opatřením přijatým na základě článku 25a směrnice 2003/87/ES.

Oddíl 6

Použití CER a ERU

Článek 58

Držení mezinárodních kreditů v registru Unie

1.   Ústřední správce zajistí, aby CER a ERU týkající se projektů pořádaných v členských státech byly drženy pouze na účtech ETS v registru Unie, pokud jejich vydání nebylo zakázáno podle článku 11b směrnice 2003/87/ES.

Ústřední správce zajistí, aby ERU vydané na základě snížení emisí, jež probíhá do 31. prosince 2012, ale týkající se projektů pořádaných v členských státech, které zahrnují činnosti, jež nejsou uvedeny v příloze I směrnice 2003/87/ES, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 (18), ale jsou uvedeny v příloze I směrnice 2003/87/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES (19), byly drženy na účtech ETS v registru Unie, pouze pokud jsou vydány do 30. dubna 2013.

2.   Ústřední správce zajistí, aby ERU vydané po 31. prosinci 2012 na základě snížení emisí, jež probíhá do 31. prosince 2012, a týkající se projektů ve třetích zemích, které nemají právně závazné kvantifikované emisní cíle od roku 2013 do roku 2020, jak je uvedeno ve změně Kjótského protokolu v souladu s čl. 3 odst. 9, nebo které neuložily ratifikační listinu týkající se dané změny Kjótského protokolu, jsou na účtech ETS v registru Unie drženy, pouze pokud se týkají snížení emisí ověřeného v souladu s postupem ověřování podle Kontrolního výboru pro společné provádění stanoveného v rozhodnutí 9/CMP.1 (podle takzvaného „postupu 2“), nebo, není-li takové ověření možné, pokud nezávislý subjekt akreditovaný podle rozhodnutí 9/CMP.1 ověřil, že byly vydány v souvislosti se snížením emisí, k němuž došlo do 31. prosince 2012.

3.   Ústřední správce poskytne národním správcům seznam účtů ETS, na nichž jsou drženy mezinárodní kredity, které nemohou být podle odstavců 1 a 2 drženy po datech uvedených v daných odstavcích. Na základě tohoto seznamu požádá národní správce držitele účtu, aby určil účet KP, na který se tyto mezinárodní kredity mají převést.

Neodpoví-li držitel účtu na žádost správce do 40 pracovních dnů, převede správce mezinárodní kredity na národní účet KP.

Článek 59

Zápisy tabulek nároků na mezinárodní kredity do EUTL

1.   Každý členský stát oznámí Komisi svou tabulku nároků na mezinárodní kredity do jednoho měsíce po přijetí opatření podle čl. 11a odst. 8 směrnice 2003/87/ES. Členské státy zajistí, aby tabulka nároků na mezinárodní kredity obsahovala celkové počáteční nároky na mezinárodní kredity na období 2008–2020 pro každého provozovatele zařízení a provozovatele letadel a informace stanovené v příloze XII.

2.   Komise vydá pokyn ústřednímu správci, aby tabulku nároků na mezinárodní kredity zapsal do EUTL, má-li za to, že tabulka nároků na mezinárodní kredity je v souladu se směrnicí 2003/87/ES a s opatřeními přijatými v souladu s čl. 11a odst. 8 uvedené směrnice. V opačném případě Komise tabulku nároků na mezinárodní kredity v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje členský stát, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato. Členský stát Komisi předloží revidovanou tabulku nároků na mezinárodní kredity do tří měsíců.

3.   Členský stát oznámí Komisi změny své tabulky nároků na mezinárodní kredity, včetně nároků pro nové účastníky. Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby v tabulce nároků na mezinárodní kredity držené v EUTL provedl odpovídající změny, má-li za to, že změny tabulky nároků na mezinárodní kredity jsou v souladu se směrnicí 2003/87/ES a s opatřeními přijatými v souladu s čl. 11a odst. 8 uvedené směrnice. V opačném případě Komise změny v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje členský stát, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato.

Článek 60

Používání mezinárodních kreditů prostřednictvím výměny povolenek

1.   Provozovatel zařízení může požádat o výměnu mezinárodního kreditu za všeobecnou povolenku do 31. března 2015 podle čl. 11a odst. 2 směrnice 2003/87/ES a do 31. prosince 2020 podle čl. 11a odst. 3 a 4 uvedené směrnice. Navrhne převod mezinárodních kreditů z příslušného vkladního účtu provozovatele zařízení na účet EU s mezinárodními kredity pro provozovatele zařízení v registru Unie.

Provozovatel letadel může požádat o výměnu mezinárodního kreditu za všeobecnou povolenku do 31. března 2015 podle čl. 11a odst. 2 směrnice 2003/87/ES a do 31. prosince 2020 podle čl. 11a odst. 3 a 4 uvedené směrnice. Navrhne převod mezinárodních kreditů z příslušného vkladního účtu provozovatele letadel na účet EU s mezinárodními kredity pro provozovatele letadel v registru Unie.

2.   Ústřední správce na žádost zajistí, aby registr Unie provedl převod mezinárodních kreditů na příslušný účet EU s mezinárodními kredity, jestliže:

a)

stav zahajovacího účtu převod umožňuje;

b)

příslušná tabulka nároků na mezinárodní kredity je zapsána do EUTL a provozovatel zařízení nebo provozovatel letadel má v tabulce záznam podle článku 59;

c)

počet jednotek, jejichž převod je navržen, nepřesáhne zbývající nárok na kredity podle článku 61;

d)

všechny jednotky, jejichž převod je navržen, jsou způsobilé pro použití podle článků 11a a 11b směrnice 2003/87/ES, článku 58 tohoto nařízení a všech opatření přijatých v souladu s čl. 11a odst. 9 směrnice 2003/87/ES.

3.   Po dokončení převodu podle odst. 1 prvního pododstavce ústřední správce zajistí, aby registr Unie vytvořil stejný počet všeobecných povolenek na účtu EU pro výměnu kreditů pro provozovatele zařízení a převedl jménem příslušného orgánu stejný počet všeobecných povolenek na vkladní účet provozovatele zařízení, z něhož byl převod zahájen.

Po dokončení převodu podle odst. 1 druhého pododstavce ústřední správce zajistí, aby registr Unie vytvořil stejný počet povolenek pro letectví na účtu EU pro výměnu kreditů pro provozovatele letedel a převedl jménem příslušného orgánu stejný počet povolenek pro letectví na vkladní účet provozovatele letadel, z něhož byl převod zahájen.

Článek 61

Výpočet zbývajícího nároku na mezinárodní kredity

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie automaticky určil zbývající nárok na mezinárodní kredity pro každého provozovatele zařízení nebo provozovatele letadel tak, že od celkového počátečního nároku na mezinárodní kredity podle článku 59 odečte:

a)

součet všech CER a ERU, které provozovatel zařízení nebo provozovatel letadel odevzdal v souladu s článkem 11a směrnice 2003/87/ES, ve znění nařízení (ES) č. 219/2009;

b)

součet všech CER a ERU převedených na účet EU s mezinárodními kredity podle článku 60 tohoto nařízení.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie opravil zbývající nárok na mezinárodní kredity tak, aby odrážel zrušení podle článku 70.

Oddíl 7

Dražba

Článek 62

Zápisy dražebních tabulek do EUTL

1.   Do jednoho měsíce od určení a zveřejnění kalendáře dražeb podle čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a 2 nebo čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) č. 1031/2010 poskytne příslušná dražební platforma Komisi odpovídající dražební tabulku. Od roku 2012 poskytne dražební platforma dvě dražební tabulky na každý kalendářní rok, jednu pro dražbu všeobecných povolenek a jednu pro dražbu povolenek pro letectví, a zajistí, aby dražební tabulky obsahovaly informace uvedené v příloze XIII.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby zapsal dražební tabulku do EUTL, domnívá-li se, že je dražební tabulka v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010. V opačném případě dražební tabulku v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje dražební platformu, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato. Dražební platforma Komisi předloží revidovanou dražební tabulku do tří měsíců.

Článek 63

Změny dražebních tabulek

1.   Příslušná dražební platforma Komisi okamžitě oznámí každou potřebnou změnu dražební tabulky.

2.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby zapsal revidovanou dražební tabulku do EUTL, domnívá-li se, že je revidovaná dražební tabulka v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010. V opačném případě změny v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje dražební platformu, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následné oznámení splnit, aby bylo přijato.

3.   Komise může vydat ústřednímu správci pokyn, aby pozastavil převod povolenek specifikovaný v dražební tabulce, dozví-li se o potřebné změně dražební tabulky, kterou dražební platforma neoznámila.

Článek 64

Dražení povolenek

1.   Komise vydá ústřednímu správci pokyn, aby na žádost příslušného dražitele jmenovaného v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 včas převedl všeobecné povolenky z dražebního účtu EU nebo povolenky pro letectví z dražebního účtu EU pro letectví na příslušný dražební účet pro dodání v souladu s dražebními tabulkami. U povolenek vytvořených v souvislosti s dražbami podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010 Komise včas vydá ústřednímu správci pokyn, aby na žádost příslušného dražitele převedl povolenky z účtu, na kterém byly vytvořeny, na účet zřízený pro dodání vydražených povolenek, jak je uvedeno v příslušné dražební tabulce. Žádostí se rozumí poskytnutí dražební tabulky v souladu s článkem 62.

2.   Držitel příslušného dražebního účtu pro dodání zajistí převod vydražených povolenek úspěšným nabízejícím nebo jejich právním nástupcům v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010.

3.   V souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010 může být zmocněný zástupce dražebního účtu pro dodání požádán o převedení jakýchkoliv povolenek, které nebyly dodány z dražebního účtu pro dodání, na dražební účet EU.

Oddíl 8

Obchodování

Článek 65

Převody povolenek nebo kjótských jednotek zahájené vkladním účtem

1.   S výhradou odstavce 2 ústřední správce zajistí, že registr Unie na žádost držitele vkladního účtu provede převod povolenek nebo kjótských jednotek na jakýkoli jiný účet, pokud tomuto převodu nebrání stav zahajovacího či přijímacího účtu.

2.   Z vkladních účtů provozovatele zařízení, vkladních účtů provozovatele letadel a osobních vkladních účtů se mohou povolenky nebo kjótské jednotky převést pouze na účet na seznamu důvěryhodných účtů vytvořeném podle článku 26, s výjimkou:

a)

výměny mezinárodních kreditů podle článku 60;

b)

odevzdání povolenek podle článku 67;

c)

výmazu povolenek podle článku 68;

d)

zrušení kjótských jednotek podle článku 69.

Článek 66

Převody povolenek nebo kjótských jednotek zahájené obchodním účtem

Ústřední správce zajistí, že registr Unie na žádost držitele obchodního účtu provede převod povolenek nebo kjótských jednotek na vkladní či obchodní účet v registru Unie, pokud tomuto převodu nebrání stav zahajovacího účtu.

Oddíl 9

Odevzdání povolenek

Článek 67

Odevzdání povolenek

1.   Provozovatel zařízení nebo letadel odevzdá povolenky tak, že registru Unie navrhne, aby:

a)

převedl určitý počet povolenek vytvořených za účelem splnění předpisů v tomtéž obchodovacím období z příslušného vkladního účtu provozovatele zařízení nebo vkladního účtu provozovatele letadel na účet Unie pro výmaz povolenek;

b)

zapsal počet a druh převedených povolenek jako odevzdané povolenky na emise provozovatele zařízení nebo emise provozovatele letadel za běžné období.

2.   Povolenky pro letectví mohou odevzdat pouze provozovatelé letadel.

3.   Povolenku, která již byla odevzdána, nelze znovu odevzdat.

Oddíl 10

Výmaz povolenek a zrušení kjótských jednotek

Článek 68

Výmaz povolenek

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie provedl na žádost držitele účtu podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES výmaz povolenek držených na účtech držitele účtu takto:

a)

převedením určitého počtu povolenek z příslušného účtu na účet Unie pro výmaz povolenek;

b)

zapsáním počtu převedených povolenek jako vymazané povolenky za běžný rok.

2.   Vymazané povolenky se u žádných emisí nezapíší jako odevzdané.

Článek 69

Zrušení kjótských jednotek

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie provedl na žádost držitele účtu podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES zrušení kjótských jednotek držených na účtech držitele účtu převedením určitého druhu a počtu kjótských jednotek z příslušného účtu na účet pro zrušení v registru správce účtu KP nebo na účet pro zrušení v registru Unie.

Oddíl 11

Zrušení transakcí

Článek 70

Zrušení ukončených postupů zahájených omylem

1.   Zahájil-li držitel účtu nebo národní správce jednající jménem držitele účtu neúmyslně nebo omylem jednu z transakcí uvedených v odstavci 2, může držitel účtu prostřednictvím písemné žádosti správci svého účtu navrhnout, aby provedl zrušení provedené transakce. Žádost musí být řádně podepsána zmocněným zástupcem nebo zmocněnými zástupci držitele účtu oprávněnými zahajovat druh transakce, která má být zrušena, a podána do pěti pracovních dní od ukončení postupu. Žádost musí obsahovat prohlášení, že transakce byla zahájena omylem nebo neúmyslně.

2.   Držitelé účtů mohou navrhnout zrušení těchto transakcí:

a)

odevzdání povolenek;

b)

výmazu povolenek;

c)

výměny mezinárodních kreditů.

3.   Pokud správce účtu zjistí, že žádost splňuje podmínky podle odstavce 1, a se žádostí souhlasí, může navrhnout zrušení transakce v registru Unie.

4.   Pokud národní správce neúmyslně nebo omylem zahájil jednu z transakcí uvedenou v odstavci 5, může ústřednímu správci prostřednictvím písemné žádosti navrhnout zrušení ukončené transakce. Žádost musí obsahovat prohlášení, že transakce byla zahájena omylem nebo neúmyslně.

5.   Národní správci mohou navrhnout zrušení těchto transakcí:

a)

přidělení všeobecných povolenek;

b)

přidělení povolenek pro letectví.

6.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie přijal návrh na zrušení předložený podle odstavců 1 a 4, zablokoval jednotky, které mají být v rámci zrušení převedeny, a zaslal návrh ústřednímu správci, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

transakce, kterou se odevzdávají nebo vymazávají povolenky a která má být zrušena, nebyla provedena dřív než 30 pracovních dnů před podáním návrhu správce účtu podle odstavce 3;

b)

žádný provozovatel zařízení by se v důsledku zrušení nestal za předchozí rok nevyhovujícím;

c)

cílový účet transakce, která má být zrušena, ještě obsahuje množství jednotek takového druhu, jichž se týkala transakce, která má být zrušena;

d)

přidělení všeobecných povolenek, které má být zrušeno, bylo provedeno po datu ukončení platnosti povolení pro zařízení.

7.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie provedl zrušení s jednotkami stejného druhu na cílovém účtu rušené transakce.

KAPITOLA 3

Propojení s jinými systémy pro obchodování s emisemi skleníkových plynů

Článek 71

Provádění propojovacích ujednání

Ústřední správce může při vhodných příležitostech vytvářet účty a postupy a provádět transakce a jiné operace, jimiž se provádí ujednání podle čl. 25 odst. 1b směrnice 2003/87/ES.

HLAVA 3

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO REGISTRY KP

Článek 72

Otevření osobních vkladních účtů v registrech KP

Budoucí držitel účtu předloží žádost o osobní vkladní účet v registrech KP národnímu správci. Budoucí držitel účtu poskytne tytéž informace, které národní správce vyžaduje podle článku 18.

Článek 73

Provádění převodů

Na všechny převody z účtů v registrech KP se použijí články 38, 39, 65 a 66.

HLAVA 4

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ÚČETNÍ TRANSAKCE PODLE ROZHODNUTÍ č. 406/2009

Článek 74

Vytváření AEA

1.   Na začátku období souladu vytvoří ústřední správce na účtu EU pro celkové množství AEA počet AEA, jež se rovná součtu ročních emisních přídělů pro všechny členské státy na všechny roky období souladu, jak je stanoveno v rozhodnutích přijatých podle čl. 3 odst. 2 a článku 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie přidělil každé AEA při jejím vytvoření jedinečný identifikační kód jednotky.

Článek 75

Jednotky ročního emisního přídělu

AEA jsou platné pouze pro účely toho, aby členské státy splnily požadavky na omezení emisí skleníkových plynů podle článku 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES, a lze je převést pouze za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 a 4 a odst. 5 uvedeného rozhodnutí.

Článek 76

Převedení AEA na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“

Na začátku období souladu převede ústřední správce množství AEA odpovídající ročnímu emisnímu přídělu pro každý členský stát na každý rok, jak je stanoveno v rozhodnutích přijatých podle čl. 3 odst. 2 a článku 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES, z účtu EU pro celkové množství AEA na příslušný účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“.

Článek 77

Zanášení příslušných údajů o emisích skleníkových plynů

1.   Jakmile jsou dostupné příslušné údaje o emisích skleníkových plynů za daný rok období souladu pro většinu členských států, ústřední správce včas zapíše celkové množství příslušných emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého pro každý členský stát na jeho účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ za daný rok souladu.

2.   Ústřední správce též zapíše součet příslušných údajů o emisích skleníkových plynů pro všechny členské státy za daný rok na účet EU pro celkové množství AEA.

Článek 78

Výpočet zůstatku na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“

1.   Po zapsání příslušného údaje emisí skleníkových plynů podle článku 77 ústřední správce zajistí, aby registr Unie vypočetl zůstatek na příslušném účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ tak, že od součtu všech AEA na příslušném účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ odečte celkové množství emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého na témž účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie vykazoval zůstatek každého účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“.

Článek 79

Určení údajů o stavu shody

1.   Ústřední správce zajistí, aby po zapsání příslušných údajů o emisích skleníkových plynů podle článku 77 a po uplynutí lhůty stanovené v právních předpisech Unie týkajících se využití pružnosti podle článků 3 a 5 rozhodnutí č. 406/2009/ES registr Unie určil údaj o stavu shody pro každý účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“, který vypočte jako součet všech AEA, mezinárodních kreditů, tCER a lCER minus celkové množství emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého na témž účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie údaj o stavu shody pro každý účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ zaznamenával.

Článek 80

Uplatňování čl. 7 odst. 1 písm. a) a c) rozhodnutí č. 406/2009/ES

1.   Pokud je údaj o stavu shody vypočítaný podle článku 79 záporný, ústřední správce zajistí, aby registr Unie převedl přebývající množství emisí skleníkových plynů vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého a vynásobené koeficientem snížení uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. a) rozhodnutí č. 406/2009/ES z účtu členského státu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro daný rok na účet členského státu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro následující rok.

2.   Ústřední správce současně dotčenému členskému státu zablokuje účty k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ vztahující se ke zbývajícím rokům období souladu.

3.   Ústřední správce změní stav účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ ze zablokovaného na otevřený pro všechny zbývající roky období souladu počínaje rokem, za který údaj o stavu shody vypočítaný podle článku 79 vykáže shodu.

Článek 81

Používání mezinárodních kreditů, tCER a lCER

Ústřední správce zajistí, aby na základě žádosti členského státu registr Unie provedl převod mezinárodních kreditů, tCER nebo lCER na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ daného členského státu pro daný rok období souladu. Takový převod se neprovede, pokud:

a)

je žádost členského státu předložena před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ nebo po určení údaje o stavu shody pro daný rok; nebo

b)

nejsou splněny podmínky stanovené v článku 5 rozhodnutí č. 406/2009/ES.

Článek 82

Přenesení AEA k dřívějšímu použití

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok období souladu z účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro následující rok období souladu. Takový převod se neprovede, pokud:

a)

je žádost členského státu předložena před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ nebo po určení údaje o stavu shody pro daný rok; nebo

b)

převedené množství přesahuje 5 % ročního emisního přídělu pro následující rok, stanoveného podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí č. 406/2009/ES, nebo přesahuje vyšší procento, pokud Komise v souladu s čl. 3 odst. 3 druhým pododstavcem rozhodnutí č. 406/2009/ES zvýšení přenosu povolila.

Článek 83

Přenesení AEA k pozdějšímu použití

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA z účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok období souladu na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro některý z následujících roků období souladu daného státu. Takový převod se neprovede, pokud:

a)

je žádost členského státu předložena před vypočtením zůstatku na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro daný rok;

b)

převedená částka převyšuje kladný zůstatek účtu vypočítaný podle článku 78; nebo

c)

stav účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zahájen, převod neumožňuje.

Článek 84

Přenesení nevyužitého nároku na kredity

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod celého nebo části nevyužitého nároku na kredity z účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok období souladu na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro některý z následujících roků období souladu daného státu. Tento převod se neprovede, pokud je převod zahájen před určením údaje o stavu shody pro daný rok.

Článek 85

Převody až 5 % ročního emisního přídělu členského státu

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA z účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ jiného členského státu. Takový převod se neprovede, pokud:

a)

převedené množství přesahuje pět procent ročního emisního přídělu na daný rok členského státu zahajujícího převod, jenž je stanoven v souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí č. 406/2009/ES, nebo zbývající množství, které je k dispozici;

b)

členský stát požádal o převod na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ pro rok, který předchází danému roku; nebo

c)

stav účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zahájen, převod neumožňuje.

Článek 86

Převody po vypočtení zůstatku na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod AEA z účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ jiného členského státu. Takový převod se neprovede, pokud:

a)

je žádost členského státu předložena před vypočtením zůstatku účtu podle článku 78;

b)

převáděná částka převyšuje kladný zůstatek účtu vypočítaný podle článku 78; nebo

c)

stav účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zahájen, převod neumožňuje.

Článek 87

Převod až 3 % nároku na kredity

Ústřední správce zajistí, aby registr Unie na žádost členského státu provedl převod celého nebo části nároku na kredity z účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ tohoto členského státu pro daný rok na účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ jiného členského státu. Takový převod se neprovede, pokud:

a)

je žádost členského státu předložena před vypočtením údaje o stavu shody pro daný rok;

b)

převáděné množství přesahuje povolené množství členského státu rovnající se 3 %, jak uvádí čl. 5 odst. 6 rozhodnutí č. 406/2009/ES, minus součet mezinárodních kreditů, tCER nebo lCER držených na účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ v době určení údajů o stavu shody podle článku 79 tohoto nařízení; nebo

c)

stav účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“, z něhož je převod zahájen, převod neumožňuje.

Článek 88

Úpravy

1.   V případě úprav podle článku 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES nebo jiných změn součtu uvedeného v článku 74 tohoto nařízení, které by mohly mít za následek zvýšení ročního emisního přídělu některého členského státu během období souladu, vytvoří ústřední správce odpovídající množství AEA na účtu EU pro celkové množství AEA a převede je na příslušný účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ dotyčného členského státu.

2.   V případě úprav podle článku 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES nebo jiné změny součtu uvedeného v článku 74 tohoto nařízení, které by mohly mít za následek snížení ročního emisního přídělu některého členského státu během období souladu, převede ústřední správce odpovídající množství AEA z účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ dotyčného členského státu na účet pro výmaz pro účely rozhodnutí o „sdílení úsilí“.

Článek 89

Náhrada tCER a lCER

1.   Pokud musí být tCER nebo lCER nahrazeny v době, kdy jsou v registru Unie, dotyčný členský stát podle čl. 5 odst. 1 písm. d) rozhodnutí č. 406/2009/ES požádá o převod kjótské jednotky ze svého registru KP na vkladní účet smluvní strany v registru Unie.

2.   Při určení údaje o shodě podle článku 79 se nezohlední lCER, jehož doba platnosti již uplynula.

Článek 90

Provedení a zrušení převodů

1.   Na všechny převody popsané v této hlavě se použijí články 38, 39, 65 a 66.

2.   Převody na účty k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ zahájené omylem mohou být zrušeny na žádost národního správce. V tomto případě se použije čl. 70 odst. 4, 6 a 7.

HLAVA V

SPOLEČNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY

KAPITOLA 1

Technické požadavky systému registrů

Oddíl 1

Dostupnost

Článek 91

Dostupnost a spolehlivost registru Unie a EUTL

1.   Ústřední správce přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby:

a)

registr Unie byl pro zástupce účtů a národní správce dostupný 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu;

b)

komunikační spojení uvedené v článku 7 mezi registrem Unie, EUTL a ITL bylo udržováno 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu;

c)

bylo poskytnuto záložní technické a programové vybavení potřebné pro případ poruchy provozu základního technického a programového vybavení;

d)

registr Unie a EUTL pohotově reagovaly na požadavky zástupců účtů.

2.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie a EUTL obsahovaly odolné systémy a postupy pro zabezpečení všech příslušných údajů a usnadnění včasného obnovení údajů a operací v případě selhání nebo havárie systému.

3.   Ústřední správce usiluje o to, aby byl provoz registru Unie a EUTL přerušován co nejméně.

Článek 92

Kontaktní místa

1.   Národní správci poskytují prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst pomoc a podporu držitelům a zástupcům účtů v registru Unie, které spravují.

2.   Ústřední správce poskytuje podporu národním správcům prostřednictvím ústředního kontaktního místa, aby jim pomohl v poskytování podpory v souladu s odstavcem 1.

Oddíl 2

Bezpečnost a ověření

Článek 93

Ověření registru Unie a národních registrů KP

1.   Totožnost registru Unie ověřuje EUTL s ohledem na specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace stanovené v článku 105.

2.   Členské státy a Unie použijí numerická osvědčení vydaná sekretariátem UNFCCC nebo subjektem jím určeným, aby prokázaly totožnost svých registrů KP evidenci ITL za účelem vytvoření komunikačního spojení uvedeného v článku 7.

Článek 94

Přístup k účtům v registru Unie

1.   Zástupci účtů mají přístup ke svým účtům v registru Unie prostřednictvím zabezpečené oblasti registru Unie. Ústřední správce zajistí, aby zabezpečená oblast internetové stránky registru Unie byla přístupná prostřednictvím internetu. Internetová stránka registru Unie je dostupná ve všech úředních jazycích Unie.

2.   Po otevření účtu platformy podle čl. 14 odst. 1 nebo čl. 20 odst. 1 vytvoří ústřední správce propojení mezi platformou a registrem Unie. Ústřední správce zajistí, aby účty v registru Unie, na které je možný přístup prostřednictvím vnějších obchodních platforem v souladu s čl. 21 odst. 4 a jejichž jeden zmocněný zástupce je také zmocněným zástupcem účtu vnější obchodní platformy, byly přístupné pro vnější obchodní platformu provozovanou držitelem tohoto účtu vnější obchodní platformy.

3.   Komunikace mezi zmocněnými zástupci nebo platformami a zabezpečenou oblastí registru Unie je šifrovaná se zohledněním bezpečnostních požadavků stanovených ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105.

4.   Ústřední správce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že nedojde k neoprávněnému přístupu do zabezpečené oblasti internetové stránky registru Unie.

5.   Pokud byla porušena bezpečnost pověřovacích listin zmocněného zástupce nebo dalšího zmocněného zástupce, zmocněný zástupce nebo další zmocněný zástupce neprodleně pozastaví přístup k příslušnému účtu, informuje o tom správce účtu a požádá o výměnu listin.

Článek 95

Ověření a oprávnění zmocněných zástupců v registru Unie

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie vydal pro každého zmocněného zástupce a dalšího zmocněného zástupce uživatelské jméno a přístupové heslo, aby bylo možné zástupce ověřit pro účely přístupu do registru.

2.   Zmocněný zástupce nebo další zmocněný zástupce má v registru Unie přístup pouze k účtům, ke kterým má oprávnění pro přístup, a může požádat pouze o zahájení postupů, o které je podle článku 23 oprávněn požádat. Přístup se uskutečňuje a žádost se podává prostřednictvím zabezpečené oblasti internetové stránky registru Unie.

3.   Kromě uživatelského jména a přístupového hesla uvedených v odstavci 1 použije zmocněný zástupce nebo další zmocněný zástupce doplňující ověření pro přístup do registru Unie, s ohledem na druhy mechanismů doplňujícího ověření stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105.

4.   Správce účtu může předpokládat, že uživatel, který byl úspěšně ověřen registrem Unie, je zmocněný zástupce nebo další zmocněný zástupce registrovaný na základě předložených ověřených pověřovacích listin, ledaže zmocněný zástupce nebo další zmocněný zástupce informuje správce účtu, že bezpečnost jeho pověřovacích listin byla porušena, a požádá o jejich výměnu.

5.   Zmocněný zástupce přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránil ztrátě, krádeži nebo porušení svých pověřovacích listin. Zmocněný zástupce ztrátu, krádež nebo porušení svých pověřovacích listin okamžitě oznámí národnímu správci.

Článek 96

Pozastavení veškerého přístupu z důvodu porušení bezpečnosti nebo bezpečnostního rizika

1.   Komise může vydat ústřednímu správci pokyn, aby pozastavil přístup k registru Unie nebo EUTL či jakékoliv jejich části, má-li přiměřené podezření, že došlo k porušení bezpečnosti registru Unie či EUTL nebo že existuje vážné bezpečnostní riziko pro registr Unie či EUTL, které ohrožuje integritu systému, včetně záložních zařízení uvedených v článku 91.

2.   V případě porušení bezpečnosti nebo bezpečnostního rizika, které může vést k pozastavení přístupu, národní správce, který se dozví o porušení či riziku, neprodleně informuje ústředního správce o všech rizicích, jimž jsou vystaveny další části registru Unie. Ústřední správce o tom informuje všechny národní správce.

3.   Pokud se národní správce dozví o situaci, která vyžaduje pozastavení veškerého přístupu k účtům, jež spravuje v souladu s tímto nařízením, informuje o pozastavení ústředního správce a držitele účtů s co největším předstihem. Ústřední správce co nejdříve informuje všechny národní správce.

4.   Oznámení podle odstavce 3 obsahuje předpokládanou délku pozastavení a je zřetelně umístěno ve veřejně přístupné části internetové stránky EUTL.

Článek 97

Pozastavení přístupu k povolenkám nebo kjótským jednotkám v případě podezření na podvodnou transakci

1.   Národní správce nebo národní správce, jenž jedná na žádost příslušného orgánu, může pozastavit přístup k povolenkám či kjótským jednotkám v části registru Unie, kterou spravuje:

a)

maximálně na čtyři týdny, má-li podezření, že povolenky nebo kjótské jednotky jsou předmětem transakce, jež představuje podvod, praní peněz, financování terorismu, korupci či jiný závažný trestný čin; nebo

b)

na základě ustanovení vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl, a v souladu s nimi.

2.   Komise může vydat ústřednímu správci pokyn, aby pozastavil přístup k povolenkám či kjótským jednotkám registru Unie či EUTL maximálně na čtyři týdny, má-li podezření, že povolenky nebo kjótské jednotky jsou předmětem transakce, jež představuje podvod, praní peněz, financování terorismu, korupci či jiný závažný trestný čin.

3.   Národní správce nebo Komise o pozastavení okamžitě informuje příslušný orgán pro vymáhání práva.

4.   Vnitrostátní orgán členského státu národního správce pro vymáhání práva může rovněž vydat správci pokyn, aby provedl pozastavení na základě vnitrostátního práva a v souladu s ním.

Článek 98

Spolupráce s příslušnými orgány a oznamování praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti

1.   Národní správce, jeho ředitelé a jeho zaměstnanci s dotčenými příslušnými orgány plně spolupracují na zavedení přiměřených a vhodných postupů, aby předešli a zabránili operacím souvisejícím s praním peněz nebo financováním terorismu.

2.   Národní správce, jeho ředitelé a jeho zaměstnanci plně spolupracují s finanční zpravodajskou jednotkou uvedenou v článku 21 směrnice 2005/60/ES tím, že neprodleně:

a)

tuto jednotku z vlastního podnětu informují, jestliže vědí, mají podezření nebo mají rozumné důvody k podezření, že dochází nebo došlo k praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti či k pokusu o ně;

b)

této jednotce na její žádost poskytnou všechny potřebné informace v souladu s postupy stanovenými platnými právními předpisy.

3.   Informace podle odstavce 2 se předávají finanční zpravodajské jednotce členského státu národního správce. Vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí metody a postupy pro zajišťování kontroly dodržování příslušných předpisů a komunikaci podle čl. 34 odst. 1 směrnice 2005/60/ES, určí osobu nebo osoby odpovědné za předávání informací v souladu s tímto článkem.

4.   Členský stát národního správce zajistí, aby se na národního správce vztahovala vnitrostátní opatření, kterými se provádí články 26 až 29 a články 32 a 35 směrnice 2005/60/ES.

Článek 99

Pozastavení postupů

1.   Komise může ústřednímu správci vydat pokyn, aby dočasně pozastavil přijímání některých nebo všech postupů v EUTL pocházejících z registru Unie, pokud tento registr není provozován a udržován v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Okamžitě uvědomí dotčené národní správce.

2.   Ústřední správce může dočasně pozastavit zahajování nebo přijímání některých nebo všech postupů v registru Unie za účelem provedení plánované či nouzové údržby registru Unie.

3.   Národní správce může Komisi požádat o obnovení postupů pozastavených v souladu s odstavcem 1, pokud se domnívá, že nevyřešené otázky, které způsobily pozastavení, již byly vyřešeny. Je-li tomu tak, vydá Komise ústřednímu správci pokyn, aby uvedené postupy obnovil. V opačném případě žádost v přiměřené lhůtě zamítne, neprodleně informuje národního správce, uvede své důvody a stanoví kritéria, která musí následná žádost splnit, aby byla přijata.

Oddíl 3

Automatická kontrola, zaznamenávání a provádění postupů

Článek 100

Automatická kontrola postupů

1.   Všechny postupy musejí splňovat všeobecné požadavky na informační technologie používání elektronické pošty, které zajišťují úspěšné čtení, kontrolu a zaznamenávání postupu registrem Unie. Všechny postupy musí splňovat specifické požadavky týkající se postupů stanovené v tomto nařízení.

2.   Ústřední správce zajistí, aby EUTL prováděl automatické kontroly, přičemž vezme úvahu specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace stanovené v článku 105, u všech postupů za účelem zjištění nesrovnalostí a rozporů, pokud navrhovaný postup nesplňuje požadavky směrnice 2003/87/ES, rozhodnutí č. 406/2009/ES a tohoto nařízení.

Článek 101

Zjišťování rozporů

1.   V případě postupů prováděných prostřednictvím přímého komunikačního spojení mezi registrem Unie a EUTL uvedeného v čl. 7 odst. 3 ústřední správce zajistí, že EUTL ukončí všechny postupy, u nichž na základě automatických kontrol uvedených v čl. 102 odst. 2 zjistí rozpory, a informuje o tom registr Unie a správce účtů zapojeného do ukončené transakce odesláním kódu odezvy automatické kontroly. Ústřední správce zajistí, aby registr Unie neprodleně informoval příslušné držitele účtů o tom, že postup byl ukončen.

2.   V případě transakcí prováděných prostřednictvím ITL uvedených v čl. 7 odst. 1 ukončí ITL veškeré postupy, u nichž ITL nebo EUTL na základě automatických kontrol uvedených v čl. 102 odst. 2 zjistily rozpory. Jakmile ITL transakci ukončí, ústřední správce zajistí, aby EUTL transakci rovněž ukončil. ITL informuje zúčastněné správce registrů o ukončení transakce odesláním kódu odezvy automatické kontroly. Pokud jedním ze zapojených registrů je registr Unie, ústřední správce zajistí, aby registr Unie informoval také správce účtů registru Unie zapojeného do ukončené transakce odesláním kódu odezvy automatické kontroly. Ústřední správce zajistí, aby registr Unie neprodleně informoval příslušné držitele účtů o tom, že postup byl ukončen.

Článek 102

Zjišťování rozporů v registru Unie a národních registrech KP

1.   Ústřední správce a členské státy zajistí, aby registr Unie a jiné registry KP obsahovaly vstupní kódy kontroly a kódy odezvy kontroly, aby byl zajištěn správný výklad informací vyměňovaných během každého postupu. Kódy kontroly zohledňují kódy obsažené ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích stanovených v článku 105.

2.   Ústřední správce zajistí, aby před provedením všech postupů a během nich registr Unie prováděl příslušné automatické kontroly s cílem odhalit rozpory a ukončit nesprávné postupy před tím, než automatické kontroly provede EUTL.

Článek 103

Srovnávání – zjišťování nesrovnalostí protokolem transakcí Evropské unie

1.   Ústřední správce zajistí, že EUTL pravidelně zahajuje srovnávání údajů s cílem zajistit, aby záznamy EUTL o účtech a držení kjótských jednotek a povolenek odpovídaly záznamům o tomto držení v registru Unie. Ústřední správce zajistí, aby EUTL všechny postupy zaznamenával.

2.   Zjistí-li EUTL při srovnávání údajů uvedeném v odstavci 1 nesrovnalost, kdy se informace týkající se účtů, držení kjótských jednotek a povolenek poskytnuté registrem Unie jako součást pravidelného postupu srovnávání údajů liší od informací obsažených v EUTL, ústřední správce zajistí, aby EUTL zabránil provádění dalších postupů s účty, povolenkami nebo kjótskými jednotkami, které jsou předmětem nesrovnalosti. Ústřední správce zajistí, aby EUTL o každé nesrovnalosti neprodleně informoval ústředního správce a správce příslušných účtů.

Článek 104

Ukončení postupů

1.   Všechny transakce oznámené evidenci ITL v souladu s čl. 7 odst. 1 se ukončí, když evidence ITL oznámí protokolu EUTL, že postup ukončila.

2.   Všechny transakce a jiné postupy oznámené protokolu EUTL v souladu s čl. 7 odst. 3 se ukončí, když EUTL oznámí registru Unie, že postupy ukončil. Ústřední správce zajistí, aby EUTL automaticky přerušil dokončení transakce nebo postupu, pokud nemohly být ukončeny do 24 hodin od svého oznámení.

3.   Postup srovnávání údajů uvedený v čl. 103 odst. 1 je ukončen v okamžiku, kdy se vyřeší veškeré nesrovnalosti mezi informacemi obsaženými v registru Unie a informacemi obsaženými v EUTL, které se týkají určitého času a data, a postup srovnávání údajů byl znovu úspěšně zahájen a proveden.

Oddíl 4

Specifikace a řízení změn

Článek 105

Specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace

1.   Komise poskytne národním správcům specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace, které jsou nezbytné pro výměnu údajů mezi registry a evidencemi transakcí, včetně identifikačních kódů, automatických kontrol, kódů odezvy a požadavků na evidenci údajů, jakož i testovací postupy a bezpečnostní požadavky nezbytné pro zahájení výměny údajů.

2.   Specifikace pro výměnu údajů a technické specifikace se vypracují po konzultaci s pracovní skupinou správců registrů Výboru pro změnu klimatu a musí být v souladu s funkčními a technickými specifikacemi týkajícími se norem výměny údajů pro systémy registrů podle Kjótského protokolu zpracovanými podle rozhodnutí 12/CMP.1.

Článek 106

Řízení změn a vydání

Pokud bude nutná nová verze nebo nové vydání programového vybavení registru Unie, ústřední správce zajistí, aby byly provedeny testovací postupy stanovené ve specifikacích pro výměnu údajů a v technických specifikacích uvedených v článku 105 před tím, než bude zřízeno a uvedeno v činnost komunikační spojení mezi novou verzí nebo novým vydáním tohoto programového vybavení a EUTL či ITL.

KAPITOLA 2

Záznamy, zprávy, důvěrnost údajů a poplatky

Článek 107

Zpracování informací a osobních údajů

1.   Ústřední správce a členské státy zajistí, aby registr Unie, EUTL a ostatní registry KP uchovávaly a zpracovávaly pouze údaje týkající se účtů, držitelů účtů a zmocněných zástupců, jež jsou uvedené v tabulce III-I přílohy III, tabulkách VI-I a VI-II přílohy VI, tabulce VII-I přílohy VII a tabulce VIII-I přílohy VIII.

2.   V registru Unie, EUTL nebo jiných registrech KP se nezaznamenávají žádné zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 8 směrnice 95/46/ES a článku 10 nařízení (ES) č. 45/2001.

3.   Ústřední správce a členské státy zajistí, že do ITL se předávají pouze osobní údaje týkající se transakcí, kterými se převádějí kjótské jednotky.

Článek 108

Záznamy

1.   Ústřední správce zajistí, aby registr Unie uchovával záznamy týkající se všech postupů, evidenčních údajů a držitelů účtů po dobu pěti let po uzavření účtu.

Ústřední správce a členské státy zajistí, aby registr Unie a ostatní registry KP uchovávaly záznamy týkající se všech relevantních procesů KP, evidenčních údajů a držitelů účtů KP po dobu 15 let po uzavření účtu nebo dokud se nevyřeší všechny otázky jejich provádění vyvstávající v souvislosti s orgány UNFCCC, podle toho, co nastane později.

2.   Ústřední správce zajistí, aby národní správci měli přístup ke všem záznamům v registru Unie týkajícím se účtů, které spravují nebo spravovali, a mohli vznášet dotazy k těmto záznamům a exportovat je.

Článek 109

Podávání zpráv

1.   Ústřední správce zpřístupní příjemcům uvedeným v příloze XIV transparentním a uspořádaným způsobem informace uvedené v příloze XIV prostřednictvím internetové stránky EUTL. Ústřední správce učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby informace uvedené v příloze XIV zpřístupnil v intervalech stanovených v příloze XIV. Ústřední správce nezveřejní další informace obsažené v EUTL nebo v registru Unie, pokud to není povoleno podle článku 110.

2.   Národní správci také mohou příjemcům uvedeným v příloze XIV transparentním a uspořádaným způsobem v intervalech stanovených přílohou XIV zpřístupnit část informací uvedených v příloze XIV, k nimž mají přístup v souladu s článkem 110, na stránce veřejně přístupné na internetu. Národní správci nezveřejní další informace obsažené v registru Unie, pokud to není povoleno podle článku 110.

Článek 110

Důvěrnost

1.   Informace, včetně držení všech účtů, všech provedených transakcí, jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek, které jsou drženy nebo dotčeny transakcí, uchovávané v EUTL, v registru Unie a v jakémkoli jiném registru KP se považují za důvěrné s výjimkou případů vyžadovaných právem Unie nebo ustanoveními vnitrostátního práva, jež sledují oprávněný cíl slučitelný s tímto nařízením a jsou přiměřená.

2.   Ústřední správce nebo národní správce může poskytnout údaje uchovávané v registru Unie a v EUTL následujícím subjektům:

a)

orgánu pro vymáhání práva a daňové úřady členského státu;

b)

Evropskému úřadu pro boj proti podvodům Evropské Komise;

c)

Evropskému účetnímu dvoru;

d)

Eurojustu;

e)

příslušným orgánům uvedeným v článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES (20) a v čl. 37 odst. 1 směrnice 2005/60/ES;

f)

příslušným vnitrostátním orgánům pro dohled;

g)

národním správcům členských států a příslušným orgánům uvedeným v článku 18 směrnice 2003/87/ES.

3.   Subjektům uvedeným v odstavci 2 mohou být údaje poskytnuty, jestliže o to požádají ústředního správce nebo národního správce, pokud jsou tyto žádosti odůvodněné a nezbytné pro účely vyšetřování, zjišťování a stíhání, správy a vymáhání daní, auditů a finančního dohledu nad podvody týkajícími se povolenek nebo kjótských jednotek, nebo nad praním peněz, financováním terorismu, další závažnou trestnou činností, manipulací s trhem, k nimž může registr Unie nebo registry KP sloužit jako nástroj, nebo nad porušením práva Unie nebo vnitrostátních právních předpisů zajišťujících fungování systému Unie pro obchodování s emisemi.

4.   Subjekt, který dostává údaje v souladu s odstavcem 3, zajistí, že obdržené údaje budou použity pouze pro účely uvedené v žádosti podle odstavce 3 a nebudou vědomě a náhodně zpřístupněny osobám nezúčastněným na zamýšleném účelu použití údajů. Toto ustanovení nevylučuje, aby uvedené subjekty zpřístupnily údaje jiným subjektům uvedeným v odstavci 2, je-li to nezbytné pro účely oznámené v žádosti, která byla podána v souladu s odstavcem 3.

5.   Ústřední správce může poskytnout přístup k údajům o transakcích, které neumožňují přímou identifikaci konkrétních osob, subjektům uvedeným v odstavci 2 na základě jejich žádosti pro účely vyhledávání případů podezřelých transakcí. Subjekty s tímto přístupem mohou případy podezřelých transakcí oznámit jiným subjektům uvedeným v odstavci 2.

6.   Europol získá trvalý přístup k údajům uchovávaným v registru Unie a EUTL v režimu jen pro čtení za účelem plnění svých úkolů v souladu s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (21). Europol Komisi informuje o tom, jak údaje využívá.

7.   Národní správci dají všem ostatním národním správcům a ústřednímu správci prostřednictvím bezpečných prostředků k dispozici jména a údaje o totožnosti osob, kterým odmítli otevřít účet v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. a), b) a c), nebo které odmítli jmenovat zmocněným zástupcem nebo dalším zmocněným zástupcem v souladu s čl. 24 odst. 5 písm. a) až b), a jména a údaje o totožnosti držitele účtu, zmocněného zástupce či dalšího zmocněného zástupce účtů, k nimž byl pozastaven přístup v souladu s článkem 34, či účtů, které byly uzavřeny v souladu s článkem 33. Národní správci informují dotčené osoby.

8.   Národní správci mohou vnitrostátním orgánům pro vymáhání práva a daňovým orgánům oznámit všechny transakce, které zahrnují počet jednotek překračující počet stanovený národním správcem, a oznámit každý účet zapojený v určitém období do počtu transakcí, který překračuje počet stanovený národním správcem.

9.   EUTL, registr Unie a ostatní registry KP nesmí od držitelů účtů vyžadovat, aby předložili informace o cenách týkající se povolenek nebo kjótských jednotek.

10.   Subjekt sledující dražby jmenovaný podle článku 24 nařízení (EU) č. 1031/2010 má přístup ke všem informacím, které se týkají dražebního účtu pro dodání obsaženého v registru Unie.

Článek 111

Poplatky

1.   Ústřední správce neúčtuje držitelům účtů v registru Unie žádné poplatky.

2.   Národní správci mohou držitelům účtů, které spravují, účtovat přiměřené poplatky.

3.   Národní správci oznámí ústřednímu správci účtované poplatky a všechny změny v poplatcích do 10 pracovních dnů. Ústřední správce zobrazí poplatky na veřejné internetové stránce.

Článek 112

Narušení fungování

Ústřední správce zajistí, aby fungování registru Unie bylo narušováno co nejméně, a to tím, že přijme všechna náležitá opatření, aby registr Unie a EUTL byly přístupné a bezpečné, a tím, že zajistí odolné systémy a postupy na ochranu všech informací.

HLAVA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 113

Provádění

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro provedení tohoto nařízení, a zejména proto, aby národní správci splnili povinnosti ověřování a přezkumu informací předložených podle čl. 22 odst. 1, čl. 24 odst. 4 a čl. 25 odst. 4.

Článek 114

Další používání účtů

Účty specifikované v kapitole 3 hlavě I tohoto nařízení otevřené nebo používané podle nařízení (EU) č. 920/2010 zůstanou nadále používány pro účely tohoto nařízení.

Účty obchodních platforem otevřené podle nařízení (EU) č. 920/2010 se budou nadále pro účely tohoto nařízení používat jako účty vnějších obchodních platforem.

Článek 115

Vstup omezení použití v platnost

Ústřední správce poskytne národním správcům seznam účtů ETS držících mezinárodní kredity, které nemohou být využity v souladu s opatřeními přijatými podle čl. 11a odst. 9 směrnice 2003/87/ES po dni stanoveném v uvedených opatřeních. Na základě tohoto seznamu požádá národní správce držitele účtu, aby určil účet KP, na který se tyto mezinárodní kredity mají převést.

Neodpoví-li držitel účtu na žádost správce do 40 pracovních dnů, převede správce mezinárodní kredity na národní účet KP.

Článek 116

Změny nařízení (EU) č. 920/2010

Nařízení (EU) č. 920/2010 se mění takto:

1)

Články 3 až 28 se zrušují.

2)

Článek 32 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

Vyloučené vkladní účty provozovatelů letadel

1.   Pokud se ve lhůtě stanovené v čl. 12 odst. 2a směrnice 2003/87/ES pro odevzdání povolenek zanese do registru Unie za předchozí rok nulová hodnota ověřených emisí pro provozovatele letadel v souladu s článkem 29, uvede registr Unie příslušný vkladní účet provozovatele letadel do vyloučeného stavu.

2.   Registr Unie účet odblokuje, jestliže se hodnota ověřených emisí za rok předcházející probíhajícímu roku nerovná nule.“

3)

V článku 41 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   V případě, že vyloučený vkladní účet provozovatele letadel neobdrží povolenky podle odstavce 1, nebudou tyto povolenky na účtu vytvořeny, i když bude tento účet následně odblokován.“

4)

Článek 57 se nahrazuje tímto:

„Článek 57

Převádění mezi jednotlivými obdobími

Registr Unie do deseti pracovních dnů od provedení zúčtovacích transakcí uvedených v článku 56 vymaže povolenky podle kapitoly II platné pro období 2008–2012 na uživatelských účtech v registru Unie a na stejné účty vydá totéž množství povolenek podle kapitoly II platných pro období 2013–2020 a vymaže povolenky podle kapitoly III platné pro období 2008–2012 na uživatelských účtech v registru Unie a na stejné účty vydá totéž množství povolenek podle kapitoly III platných pro období 2013–2020.“

5)

V článku 52 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Hlavní správce provede odečet množství od minimálního uloženého množství zaznamenaného v EUTL po provedení zúčtovacích transakcí v souladu s článkem 56. Odečet se rovná celkovému množství povolenek podle kapitoly III, které odevzdaly vkladní účty provozovatelů spravované národním správcem členského státu pro období 2008–2012; s připočtením hodnoty zúčtování vypočtené v souladu s čl. 56 odst. 3.“

6)

Články 59 až 79 se zrušují.

Článek 117

Zrušení

Nařízení (EU) č. 1193/2011 se zrušuje.

Nařízení (EU) č. 920/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 1. října 2013.

Článek 118

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009; s. 136.

(4)  Úř. věst. L 270, 14.10.2010, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.

(6)  Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 315, 29.11.2011, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 316, 16.11.2006, s. 12.

(10)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 270, 14.10.2010, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

(17)  Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39.

(18)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109.

(19)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.

(20)  Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

(21)  Úř. věst. L 121, 15.05.2009, s. 37.


PŘÍLOHA I

Tabulka I-I

Druhy účtů a druhy jednotek, které mohou být na jednotlivých druzích účtů drženy (článek 9)

Název druhu účtu

Držitel účtu

Správce účtu

Počet účtů tohoto druhu

Jiné než kjótské jednotky

Kjótské jednotky

Povolenky

AEA

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU z RMU

Všeobecné povolenky

Povolenky pro letectví

I.   

Účetní závěrka ETS v registru Unie

Účet EU pro celkové množství

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Účet EU pro celkové množství pro letectví

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Dražební účet EU

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Alokační účet EU

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Rezervní účet EU pro nové účastníky

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Dražební účet EU pro letectví

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zvláštní rezervní účet EU

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Alokační účet EU pro letectví

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Účet Unie pro výmaz

EU

Ústřední správce

1

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Dražební účet pro dodání

Dražitel, dražební platforma, systém zúčtování nebo systém vypořádání

Národní správce, který účet otevřel

jeden nebo více pro každou dražební platformu

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Účet EU s mezinárodními kredity

EU

Ústřední správce

2

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano  (2)

Ano  (2)

Ne

Ne

Účet EU pro výměnu kreditů

EU

Ústřední správce

2

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

II.   

Vkladní účty ETS v registru Unie

Vkladní účet provozovatele zařízení

Provozovatel zařízení

Národní správce členského státu, kde se nachází zařízení

jeden pro každé zařízení

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano  (2)

Ano  (2)

Ne

Ne

Vkladní účet provozovatele letadel

Provozovatel letadel

Národní správce členského státu, který spravuje provozovatele letadel

jeden pro každého provozovatele letadel

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano  (2)

Ano  (2)

Ne

Ne

Osobní vkladní účet

Osoba

Národní správce nebo ústřední správce, který účet otevřel

jak bylo schváleno

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano  (2)

Ano  (2)

Ne

Ne

Národní vkladní účet

Členský stát

Národní správce členského státu držícího účet

jeden nebo více pro každý členský stát

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano  (2)

Ano  (2)

Ne

Ne

III.   

Obchodní účty ETS v registru Unie

Obchodní účet

Osoba

Národní správce nebo ústřední správce, který účet otevřel

jak bylo schváleno

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano  (2)

Ano  (2)

Ne

Ne

IV.   

Jiné účty ETS v registru Unie

Účet vnější obchodní platformy

Vnější obchodní platforma

Národní správce, který účet otevřel

jeden na členský stát pro každou vnější obchodní platformu

Na tomto druhu účtu není držena žádná jednotka.

Účet ověřovatele

Ověřovatel

Národní správce, který účet otevřel

Jeden na členský stát pro každého ověřovatele

Na tomto druhu účtu není držena žádná jednotka.

Účet národní správní platformy

Členský stát

Ústřední správce

maximálně jeden pro každý členský stát

Na tomto druhu účtu není držena žádná jednotka.

V.   

Účty KP ve sjednoceném systému evropských registrů

Vkladní účet smluvní strany

Smluvní strana Kjótského protokolu

Správce registru KP (v registru Unie: ústřední správce)

nejméně 1

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Účet pro zrušení

1

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Účet pro odebrání

1

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vkladní účet AAU ETS

1

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Účet pro nahrazení tCER

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Účet pro nahrazení lCER

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Osobní vkladní účet (3)

Osoba

Národní správce nebo ústřední správce, který účet otevřel

1

Ne

Ne

Ne

Podle ČS (1)

Podle ČS (1)

Podle ČS (1)

Podle ČS (1)

Podle ČS (1)

VI.   

Účty pro účely účetních transakcí podle hlavy 4

Účet EU pro celkové množství AEA

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Účet pro výmaz pro účely rozhodnutí o „sdílení úsilí“

EU

Ústřední správce

1

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“

Členský stát

Ústřední správce

1 pro každý z 8 roků souladu pro každý členský stát

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne


(1)  Národní správce členského státu může rozhodnout, zda daný druh účtu může obsahovat tento druh jednotky.

(2)  Vyjma jednotek, jež nejsou způsobilé pro použití podle článků 11a a 11b směrnice 2003/87/ES, článku 58 tohoto nařízení a opatření přijatých v souladu s čl. 11a odst. 9 směrnice 2003/87/ES.

(3)  Vkladní účty KP provozovatele zařízení existující ve vnitrostátních registrech KP před konsolidací uvedenou v čl. 8 odst. 4 mohou držet stejné typy jednotek.


PŘÍLOHA II

Podmínky (článek 11)

Placení poplatků

1.

Podmínky týkající se registračních poplatků za zřízení a udržování účtů.

Změna základních podmínek

2.

Změna těchto základních podmínek v reakci na změny tohoto nařízení nebo změny ve vnitrostátních právních předpisech.

Řešení sporů

3.

Ustanovení týkající se sporů mezi držiteli účtů a volbě soudu pro národního správce.

Odpovědnost

4.

Omezení odpovědnosti pro národního správce.

5.

Omezení odpovědnosti pro držitele účtu.


PŘÍLOHA III

Informace, které je třeba přiložit k žádostem o otevření účtu (články 13, 14 a 19)

1.

Informace uvedené v tabulce III-I.

Tabulka III-I

Údaje o účtu pro všechny účty

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné (P) nebo volitelné (V)?

Typ

Lze aktualizovat?

Vyžaduje aktualizace schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Identifikační kód účtu (přidělený registrem Unie)

P

Nastaveno předem

Ne

Nepoužije se

Ne

2

Druh účtu

P

Volitelné

Ne

Nepoužije se

Ano

3

Období závazku

P

Volitelné

Ne

Nepoužije se

Ano

4

Identifikační kód držitele účtu (přidělený registrem Unie)

P

Volné

Ano

Ano

Ne

5

Jméno držitele účtu

P

Volné

Ano

Ano

Ano

6

Identifikátor účtu (přidělený držitelem účtu)

P

Volné

Ano

Ne

Ne

7

Adresa držitele účtu – země

P

Volitelné

Ano

Ano

Ano

8

Adresa držitele účtu – region nebo stát

V

Volné

Ano

Ano

Ano

9

Adresa držitele účtu – město

P

Volné

Ano

Ano

Ano

10

Adresa držitele účtu – poštovní směrovací číslo

P

Volné

Ano

Ano

Ano

11

Adresa držitele účtu – řádek č. 1

P

Volné

Ano

Ano

Ano

12

Adresa držitele účtu – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ano

Ano

13

Registrační číslo společnosti držitele účtu

P

Volné

Ano

Ano

Ano

14

Telefon 1 držitele účtu

P

Volné

Ano

Ne

Ne

15

Telefon 2 držitele účtu

P

Volné

Ano

Ne

Ne

16

Elektronická adresa držitele účtu

P

Volné

Ano

Ne

Ne

17

Datum narození (u fyzických osob)

P u fyzických osob

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

18

Místo narození – město (u fyzických osob)

P u fyzických osob

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

19

Místo narození – země

V

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

20

Druh dokladu o totožnosti (u fyzických osob)

P

Volitelné

Ano

Ano

Ne

21

Číslo průkazu totožnosti (u fyzických osob)

P

Volné

Ano

Ano

Ne

22

Datum skončení platnosti průkazu totožnosti

V

Volné

Ano

Ano

Ne

23

DIČ s kódem země

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ano

Ne

24

Datum otevření účtu

P

Nastaveno předem

Ne

Nepoužije se

Ano

25

Datum uzavření účtu

V

Nastaveno předem

Ano

Ano

Ano

2.

Identifikátor účtu je v systému registru jedinečný.


PŘÍLOHA IV

Informace, které je třeba předložit pro otevření dražebního účtu pro dodání, osobního vkladního účtu, obchodních účtů nebo účtů vnější obchodní platformy (články 15, 18 a 20)

1.

Informace uvedené v tabulce III-I přílohy III. (Identifikační kód účtu a alfanumerický identifikátor mají být v systému registru jedinečné.)

2.

Doklad, že osoba, která žádá o otevření účtu, má otevřený bankovní účet v členském státě Evropského hospodářského prostoru.

3.

Důkazy o totožnosti fyzické osoby žádající o otevření účtu, které mohou být kopií:

a)

průkazu totožnosti vydaného státem, který je členem Evropského hospodářského prostoru nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

b)

pasu.

4.

Důkazy o adrese trvalého bydliště držitele účtu jako fyzické osoby, které mohou být kopií jednoho z těchto dokladů:

a)

průkaz totožnosti předložený podle bodu 3, pokud obsahuje adresu trvalého bydliště;

b)

jakýkoliv jiný průkaz totožnosti vydaný ústředním orgánem státní správy, který obsahuje adresu trvalého bydliště;

c)

pokud země trvalého bydliště nevydává průkazy totožnosti, které obsahují adresu trvalého bydliště, potvrzení místních orgánů o trvalém bydlišti kandidáta;

d)

jakýkoliv jiný dokument, který členský stát správce účtu obvykle akceptuje jako důkaz trvalého bydliště kandidáta.

5.

Tyto doklady v případě, že o otevření účtu žádá právnická osoba:

a)

kopie listin, kterou se zřizuje právnická osoba, a kopie dokumentu prokazujícího registraci právnické osoby;

b)

údaje o bankovním účtu;

c)

potvrzení o registraci pro účely DPH;

d)

informace o skutečném vlastníkovi právnické osoby definovaném ve směrnici 2005/60/ES, včetně druhu vlastnictví nebo řízení, který uplatňují;

e)

seznam ředitelů;

f)

kopie výroční zprávy či nejnovějších auditovaných finančních výkazů, nebo nejsou-li dostupné žádné auditované finanční výkazy, kopie finančních výkazů s otiskem razítka daňového úřadu či finančního ředitele.

6.

Důkazy o registrované adrese držitele účtu jako právnické osoby, pokud není jasná z dokumentu předloženého v souladu s bodem 5.

7.

Rejstřík trestů fyzické osoby žádající o otevření účtu nebo v případě právnické osoby jejích ředitelů.

8.

Každá kopie dokumentu předložená jako důkaz podle této přílohy musí být ověřena notářem nebo jinou podobnou osobou, kterou určí národní správce. V případě dokumentů vystavených mimo členský stát, který kopii požaduje, musí být kopie legalizována. Datum ověření nebo legalizace nesmí být starší než tři měsíce před datem žádosti.

9.

Správce účtu může požadovat, aby k předloženým dokumentům byl připojen ověřený překlad do jazyka určeného správcem.

10.

Správce účtu může namísto obdržení písemných dokumentů použít elektronické mechanismy pro kontrolu důkazů předkládaných v souladu s touto přílohou.


PŘÍLOHA V

Dodatečné informace, které je třeba předložit pro otevření účtu ověřovatele (článek 21)

1.

Dokument prokazující, že osoba, která žádá o otevření účtu, je schválena jako ověřovatel v souladu s článkem 15 směrnice 2003/87/ES.


PŘÍLOHA VI

Informace, které je třeba předložit pro otevření vkladního účtu provozovatele zařízení (článek 16)

1.

Informace uvedené v tabulce III-I přílohy III.

2.

V údajích předkládaných v souladu s tabulkou III-I předlohy III se provozovatel zařízení uvede jako držitel účtu. Jméno přidělené držiteli účtu by mělo být stejné jako jméno fyzické nebo právnické osoby, která je držitelem příslušného povolení na emise skleníkových plynů.

3.

Informace uvedené v tabulce VI-I a VI-II této přílohy.

Tabulka VI-I

Údaje o účtu pro vkladní účty provozovatelů zařízení

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné (P) nebo volitelné (V)?

Typ

Lze aktualizovat?

Vyžaduje aktualizace schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Identifikační kód zařízení

P

Nastaveno předem

Ne

Ano

2

Identifikační kód povolení

P

Volné

Ano

Ano

Ano

3

Datum vstupu povolení v platnost

P

Volné

Ne

Ano

4

Datum ukončení platnosti povolení

V

Volné

Ano

Ano

Ano

5

Název zařízení

P

Volné

Ano

Ano

Ano

6

Druh činnosti zařízení

P

Volitelné

Ano

Ano

Ano

7

Adresa zařízení – země

P

Nastaveno předem

Ano

Ano

Ano

8

Adresa zařízení – region nebo stát

V

Volné

Ano

Ano

Ano

9

Adresa zařízení – město

P

Volné

Ano

Ano

Ano

10

Adresa zařízení – poštovní směrovací číslo

P

Volné

Ano

Ano

Ano

11

Adresa zařízení – řádek č. 1

P

Volné

Ano

Ano

Ano

12

Adresa zařízení – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ano

Ano

13

Telefon 1 zařízení

P

Volné

Ano

Ne

Ne

14

Telefon 2 zařízení

P

Volné

Ano

Ne

Ne

15

Elektronická adresa zařízení

P

Volné

Ano

Ne

Ne

16

Mateřská společnost

V

Volné

Ano

Ne

Ano

17

Dceřiná společnost

V

Volné

Ano

Ne

Ano

18

Identifikační číslo EPRTR

P, je-li přiděleno

Volné

Ano

Ne

Ano

19

Zeměpisná šířka

V

Volné

Ano

Ne

Ano

20

Zeměpisná délka

V

Volné

Ano

Ne

Ano

Tabulka VI-II

Údaje o kontaktní osobě zařízení

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné (P) nebo volitelné (V)?

Typ

Lze aktualizovat?

Vyžaduje aktualizace schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Ověřovatel

V

Volitelné

Ano

Ne

Ne

 

Název společnosti

V

Volné

Ano

Ne

Ne

 

Oddělení společnosti

V

Volné

Ano

Ne

Ne

2

Kontaktní osoba v členském státě – křestní jméno

V

Volné

Ano

Ne

Ne

3

Kontaktní osoba v členském státě – příjmení

V

Volné

Ano

Ne

Ne

4

Adresa kontaktní osoby – země

V

Nastaveno předem

Ano

Ne

Ne

5

Adresa kontaktní osoby – region nebo stát

V

Volné

Ano

Ne

Ne

6

Adresa kontaktní osoby – město

V

Volné

Ano

Ne

Ne

7

Adresa kontaktní osoby – poštovní směrovací číslo

V

Volné

Ano

Ne

Ne

8

Adresa kontaktní osoby – řádek č. 1

V

Volné

Ano

Ne

Ne

9

Adresa kontaktní osoby – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ne

Ne

10

Telefon 1 kontaktní osoby

V

Volné

Ano

Ne

Ne

11

Telefon 2 kontaktní osoby

V

Volné

Ano

Ne

Ne

12

Elektronická adresa kontaktní osoby

V

Volné

Ano

Ne

Ne


PŘÍLOHA VII

Informace, které je třeba předložit pro otevření vkladního účtu provozovatele letadel (článek 17)

1.

Informace uvedené v tabulce III-I přílohy III a VII-I přílohy VII.

2.

V údajích předkládaných v souladu s tabulkou III-I se provozovatel letadel uvede jako držitel účtu. Jméno zapsané pro držitele účtu je stejné jako jméno v monitorovacím plánu. Pokud je jméno v monitorovacím plánu zastaralé, použije se jméno uvedené v registru obchodování nebo jméno, které používá Eurocontrol.

Tabulka VII-I

Údaje o účtu pro vkladní účty provozovatelů letadel

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné (P) nebo volitelné (V)?

Typ

Lze aktualizovat?

Vyžaduje aktualizace schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Identifikační kód provozovatele letadel (přidělený registrem Unie)

P

Volné

Ne

Ano

2

Jedinečný kód podle nařízení Komise č. 748/2009

P

Volné

Ano

Ano

Ano

3

Volací znak (kód ICAO)

V

Volné

Ano

Ano

Ano

4

Identifikační znak monitorovacího plánu

P

Volné

Ano

Ano

Ano

5

Monitorovací plán – první rok použitelnosti

P

Volné

Ne

Ano

6

Monitorovací plán – rok skončení

V

Volné

Ano

Ano

Ano

3.

Volací znak je kód Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v kolonce 7 letového plánu, nebo v případě, že není k dispozici, registrační značka letadla.


PŘÍLOHA VIII

Informace týkající se zmocněných zástupců a dalších zmocněných zástupců, které je třeba předložit správci účtu (článek 24)

1.

Informace uvedené v tabulce VIII-I přílohy VIII.

Tabulka VIII-I

Údaje o zmocněném zástupci

 

A

B

C

D

E

F

Položka č.

Položka údajů o účtu

Povinné (P) nebo volitelné (V)?

Typ

Lze aktualizovat?

Vyžaduje aktualizace schválení správce?

Zobrazeno na veřejně přístupné internetové stránce EUTL?

1

Totožnost osoby

P

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

2

Druh zástupce účtu

P

Volitelné

Ano

Ne

Ne

3

Jméno

P

Volné

Ano

Ano

Ne

4

Příjmení

P

Volné

Ano

Ano

Ne

5

Titul

V

Volné

Ano

Ne

Ne

6

Pracovní zařazení

V

Volné

Ano

Ne

Ne

 

Název společnosti

V

Volné

Ano

Ne

Ne

 

Oddělení společnosti

V

Volné

Ano

Ne

Ne

7

Země

P

Nastaveno předem

Ne

Nepoužije se

Ne

8

Region nebo stát

V

Volné

Ano

Ano

Ne

9

Město

P

Volné

Ano

Ano

Ne

10

PSČ

P

Volné

Ano

Ano

Ne

11

Adresa – řádek č. 1

P

Volné

Ano

Ano

Ne

12

Adresa – řádek č. 2

V

Volné

Ano

Ano

Ne

13

Telefon 1

P

Volné

Ano

Ne

Ne

14

Mobilní telefon

P

Volné

Ano

Ano

Ne

15

E-mailová adresa

P

Volné

Ano

Ano

Ne

16

Datum narození

P

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

17

Místo narození – město

P

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

18

Místo narození – země

P

Volné

Ne

Nepoužije se

Ne

19

Druh dokladu o totožnosti

P

Volitelné

Ano

Ano

Ne

20

Číslo průkazu totožnosti

P

Volné

Ano

Ano

Ne

21

Datum skončení platnosti průkazu totožnosti

V

Volné

Ano

Ano

Ne

22

Zvolený jazyk

V

Volitelné

Ano

Ne

Ne

23

Úroveň utajení

V

Volitelné

Ano

Ne

Ne

24

Práva jako další zástupce účtu

P

Volba vícero možností

Ano

Ano

Ne

2.

Podepsané prohlášení držitele účtu, v němž se uvádí, že chce jmenovat konkrétní osobu zmocněným zástupcem nebo dalším zmocněným zástupcem, a potvrzuje, že zmocněný zástupce má právo zahájit nebo že další zmocněný zástupce má právo schválit transakce jménem držitele účtu, a v němž jsou uvedena veškerá omezení tohoto práva.

3.

Důkazy o totožnosti kandidáta, které mohou být kopií jednoho z těchto dokladů:

a)

průkaz totožnosti vydaný státem, který je členem Evropského hospodářského prostoru nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

b)

pas.

4.

Důkazy o adrese trvalého bydliště kandidáta, které mohou být kopií jednoho z těchto dokladů:

a)

průkaz totožnosti předložený podle bodu 3, pokud obsahuje adresu trvalého bydliště;

b)

jakýkoliv jiný průkaz totožnosti vydaný ústředním orgánem státní správy, který obsahuje adresu trvalého bydliště;

c)

pokud země trvalého bydliště nevydává průkazy totožnosti, které obsahují adresu trvalého bydliště, potvrzení místních orgánů o trvalém bydlišti kandidáta;

d)

jakýkoli jiný dokument, který členský stát správce účtu obvykle akceptuje jako důkaz trvalého bydliště kandidáta.

5.

Výpis z trestního rejstříku kandidáta.

6.

Každá kopie dokumentu předložená jako důkaz podle této přílohy musí být ověřena notářem nebo jinou podobnou osobou, kterou určí národní správce. V případě dokumentů vystavených mimo členský stát, který kopii požaduje, musí být kopie legalizována. Datum ověření nebo legalizace nesmí být starší než tři měsíce před datem žádosti.

7.

Správce účtu může požadovat, aby k předloženým dokumentům byl připojen ověřený překlad do jazyka určeného národním správcem.

8.

Správce účtu může namísto obdržení písemných dokumentů použít elektronické mechanismy pro kontrolu důkazů předkládaných v souladu s touto přílohou.


PŘÍLOHA IX

Formuláře pro předkládání ročních údajů o emisích (článek 35)

1.

Údaje provozovatelů o emisích musí obsahovat informace uvedené v tabulce IX-I, s ohledem na elektronický formulář pro předkládání údajů o emisích popsaný ve specifikacích pro výměnu údajů a technických specifikacích uvedených v článku 105.

Tabulka IX-I

Údaje provozovatelů zařízení o emisích

1

Identifikační kód zařízení nebo provozovatele letadel:

 

2

Rok, za který se podává zpráva

 

Emise skleníkových plynů

 

v tunách

v tunách ekvivalentu CO2

3

Emise CO2

 

 

4

Emise N2O

 

 

5

Emise PFC

 

 

6

Emise celkem


PŘÍLOHA X

Národní alokační tabulka pro období 2013–2020 (článek 51)

Řádek č.

 

Množství všeobecných povolenek, jež mají být přiděleny zdarma

 

Podle čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES

Podle článku 10c směrnice 2003/87/ES (převoditelné)

Podle jiného ustanovení směrnice 2003/87/ES

Celkem

 

1

Kód země členského státu

 

 

 

 

Vkládá se ručně

2

 

Identifikační kód zařízení

 

 

 

 

Vkládá se ručně

3

 

Množství, které má být přiděleno:

 

 

 

 

 

4

 

 

v roce 2013

 

 

 

 

Vkládá se ručně

5

 

 

v roce 2014

 

 

 

 

Vkládá se ručně

6

 

 

v roce 2015

 

 

 

 

Vkládá se ručně

7

 

 

v roce 2016

 

 

 

 

Vkládá se ručně

8

 

 

v roce 2017

 

 

 

 

Vkládá se ručně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

v roce 2018

 

 

 

 

Vkládá se ručně

10

 

 

v roce 2019

 

 

 

 

Vkládá se ručně

11

 

 

v roce 2020

 

 

 

 

Vkládá se ručně

Řádky č. 2 až 11 se opakují pro každé zařízení.


PŘÍLOHA XI

Národní alokační tabulka pro období 2013–2020 (článek 54)

Řádek č.

 

Množství povolenek v oblasti letectví, jež mají být přiděleny zdarma

 

Podle článku 3e směrnice 2003/87/ES

Podle článku 3f směrnice 2003/87/ES

Celkem

 

1

Kód země členského státu

 

 

 

Vkládá se ručně

2

 

Identifikační kód provozovatele letadel

 

 

 

Vkládá se ručně

3

 

Množství, které má být přiděleno:

 

 

 

 

4

 

 

v roce 2013

 

 

 

Vkládá se ručně

5

 

 

v roce 2014

 

 

 

Vkládá se ručně

6

 

 

v roce 2015

 

 

 

Vkládá se ručně

7

 

 

v roce 2016

 

 

 

Vkládá se ručně

8

 

 

v roce 2017

 

 

 

Vkládá se ručně

9

 

 

v roce 2018

 

 

 

Vkládá se ručně

10

 

 

v roce 2019

 

 

 

Vkládá se ručně

11

 

 

v roce 2020

 

 

 

Vkládá se ručně

Řádky č. 2 až 11 se opakují pro každého provozovatele letadel.


PŘÍLOHA XII

Národní tabulka nároků na mezinárodní kredity pro období 2008–2020 (článek 59)

Řádek č.

 

Nárok na mezinárodní kredity

 

Podle čl. 11a odst. 8 třetího pododstavce směrnice 2003/87/ES

Podle jiného ustanovení čl. 11a odst. 8 směrnice 2003/87/ES

Celkem

 

1

Kód země členského státu

 

 

 

Vkládá se ručně

2

 

Identifikační kód zařízení

 

 

 

Vkládá se ručně

3

 

Počáteční nárok na mezinárodní kredity

 

 

 

Vkládá se ručně

4

 

Identifikační kód provozovatele letadel

 

 

 

Vkládá se ručně

5

 

Počáteční nárok na mezinárodní kredity

 

 

 

Vkládá se ručně

Řádky č. 2 až 3 se opakují pro každé zařízení.

Řádky č. 4 až 5 se opakují pro každého provozovatele letadel.


PŘÍLOHA XIII

Dražební tabulky (článek 63)

Řádek č.

Informace o dražební platformě

 

 

1

Identifikační kód dražební platformy

 

 

2

Totožnost subjektu sledujícího dražby

 

 

3

Číslo dražebního účtu pro dodání

 

 

4

Informace o jednotlivých dražbách [všeobecných povolenek/povolenek v oblasti letectví]

 

5

Jednotlivý objem dražby

Datum a čas dodání na dražební účet pro dodání

Totožnost dražitele (dražitelů) v souvislosti s každou dražbou

Vkládá se ručně

6

 

 

 

Vkládá se ručně

7

 

Vkládá se ručně

8

 

Vkládá se ručně

9

 

Vkládá se ručně

10

 

Vkládá se ručně

11

 

Vkládá se ručně

12

 

Vkládá se ručně

13

 

 

 

Vkládá se ručně

14

 

Vkládá se ručně

15

 

Vkládá se ručně

16

 

Vkládá se ručně

17

 

Vkládá se ručně

18

 

Vkládá se ručně

19

 

Vkládá se ručně


PŘÍLOHA XIV

Požadavky na podávání zpráv ústředního správce (článek 109)

I.   INFORMACE REGISTRU UNIE TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU UNIE PRO OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI

Informace přístupné pro veřejnost

1.

EUTL zobrazí na své veřejně přístupné internetové stránce tyto informace pro každý účet:

a)

všechny informace, u nichž je v tabulce III-I přílohy III, tabulce VI-I přílohy VI a tabulce VII-I přílohy VII uvedeno, že mají být „zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce EUTL“. Tyto informace se aktualizují každých 24 hodin;

b)

povolenky přidělené jednotlivým držitelům účtů podle článků 43 a 44. Tyto informace se aktualizují každých 24 hodin;

c)

stav účtu v souladu s čl. 10 odst. 1. Tyto informace se aktualizují každých 24 hodin;

d)

počet povolenek odevzdaných v souladu s článkem 67;

e)

objem ověřených emisí, spolu s jeho úpravami pro zařízení související s vkladním účtem provozovatele zařízení pro rok X, se zobrazují od 1. dubna roku (X + 1) dále;

f)

symbol a prohlášení, v němž se uvádí, zda provozovatel zařízení nebo provozovatel letadel odevzdal do 30. dubna z vkladního účtu provozovatele počet povolenek, který se rovná nejméně veškerým jeho emisím ve všech minulých letech. Symboly a prohlášení, jež se mají zobrazit, jsou uvedeny v tabulce XIV-I. Symbol se aktualizuje ke dni 1. května a kromě dodatku pod hvězdičkou * se v případech popsaných v řádku 5 tabulky XIV-I do příštího 1. května nemění.

Tabulka XIV-I

Prohlášení o shodě

Řádek č.

Údaj o stavu shody podle článku 34

Jsou ověřené emise za celý minulý rok zaznamenány?

Symbol

Prohlášení

zobrazované na veřejně přístupné internetové stránce EUTL

1

0 nebo jakékoli kladné číslo

Ano

A

„Počet povolenek odevzdaných do 30. dubna se rovná ověřeným emisím nebo je větší.“

2

Jakékoli záporné číslo

Ano

B

„Počet povolenek odevzdaných do 30. dubna je nižší než ověřené emise.“

3

Jakékoliv číslo

Ne

C

„Ověřené emise za předchozí rok nebyly do 30. dubna zapsány.“

4

Jakékoliv číslo

Ne (protože postup odevzdání povolenek a/nebo postup aktualizace ověřených emisí byl pro registr členského státu pozastaven)

X

„Zapsání ověřených emisí a/nebo odevzdaných povolenek nebylo do 30. dubna možné, protože postup odevzdání povolenek a/nebo postup aktualizace ověřených emisí byl pro registr členského státu pozastaven.“

5

Jakékoliv číslo

Ano nebo ne (ale následně aktualizováno příslušným orgánem)

* [doplněno k počátečnímu symbolu]

„Ověřené emise byly odhadnuty nebo upraveny příslušným orgánem.“

2.

EUTL zobrazuje na své veřejně přístupné internetové stránce tyto všeobecné informace, které aktualizuje každých 24 hodin:

a)

národní alokační tabulku každého členského státu, včetně označení všech změn provedených v tabulce v souladu s článkem 52;

b)

národní alokační tabulku pro letectví každého členského státu, včetně označení všech změn provedených v tabulce v souladu s článkem 55;

c)

tabulku nároků na mezinárodní kredity každého členského státu;

d)

celkový počet povolenek, ERU a CER obsažených předchozího dne v registru Unie na všech uživatelských účtech;

e)

seznam druhů kjótských jednotek kromě CER a ERU, které mohou být na uživatelských účtech v registrech KP spravovaných příslušným národním správcem v souladu s přílohou I;

f)

aktualizované údaje o způsobilosti mezinárodních kreditů podle článků 11a a 11b směrnice 2003/87/ES, článku 58 tohoto nařízení a všech opatření přijatých v souladu s čl. 11a odst. 9 směrnice 2003/87/ES;

g)

poplatky, které účtují národní správci v souladu s článkem 111.

3.

EUTL zobrazí na své veřejně přístupné internetové stránce ke dni 30. dubna každého roku tyto všeobecné informace:

a)

součet ověřených emisí podle členského státu zapsaných pro předchozí kalendářní rok jako procentuální podíl součtu ověřených emisí roku před tímto rokem;

b)

procentuální podíl patřící na účty spravované příslušným členským státem v počtu a objemu transakcí převodu všech povolenek a kjótských jednotek v předchozím kalendářním roce;

c)

procentuální podíl patřící na účty spravované příslušným členským státem v počtu a objemu transakcí převodu všech povolenek a kjótských jednotek v předchozím kalendářním roce mezi účty spravovanými různými členskými státy.

4.

EUTL na své veřejně přístupné internetové stránce zobrazí následující informace o každé provedené transakci, kterou zapsal do 30. dubna daného roku, dne 1. května tři roky po zápisu:

a)

jméno držitele účtu a identifikátor účtu převádějícího účtu;

b)

jméno držitele účtu a identifikátor účtu přijímajícího účtu;

c)

množství povolenek nebo kjótských jednotek, jichž se transakce týká, bez jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek;

d)

identifikační kód transakce;

e)

datum a čas, kdy byla transakce dokončena (středoevropský čas);

f)

druh transakce.

Informace, které jsou k dispozici pro držitele účtů

5.

Registr Unie zobrazí na části své internetové stránky přístupné pouze pro držitele účtu tyto informace, které aktualizuje v reálném čase:

a)

aktuální stavy povolenek a kjótských jednotek bez jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek;

b)

seznam navržených transakcí zahájených tímto držitelem účtu s podrobnými údaji o každé navrhované transakci;

i)

prvky v bodě 4 této přílohy;

ii)

datum a čas, kdy byla transakce navržena (středoevropský čas);

iii)

současný stav navržené transakce;

iv)

všechny kódy odezvy následně odeslané ke kontrolám, které provádí registr a EUTL;

c)

seznam povolenek nebo kjótských jednotek přijatých na tomto účtu jako výsledek dokončených transakcí, přičemž se u každé transakce uvedou informace stanovené v bodě 4;

d)

seznam povolenek nebo kjótských jednotek převedených z tohoto účtu jako výsledek dokončených transakcí, přičemž se u každé transakce uvedou informace stanovené v bodě 4 této přílohy.

Informace, které jsou k dispozici pro národní správce

6.

Registr Unie zobrazí na části své internetové stránky přístupné pouze pro národní správce: držitele účtů a zmocněné zástupce, jejichž přístup k jakémukoliv účtu v registru Unie národní správce pozastavil v souladu s článkem 34.

II.   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZAÚČTOVÁNÍ TRANSAKCÍ PODLE ROZHODNUTÍ č. 406/2009/ES

Informace přístupné pro veřejnost

7.

Ústřední správce zpřístupní veřejnosti u každého účtu následující informace, které případně aktualizuje do 24 hodin:

a)

všechny informace, u nichž je v tabulce III-I přílohy III uvedeno, že mají být „zobrazeny na veřejně přístupné internetové stránce EUTL“;

b)

roční emisní příděly platné stanovené podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí č. 406/2009/ES a jakékoli další úpravy podle článku 10 rozhodnutí č. 406/2009/ES;

c)

stav každého účtu k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ v souladu s článkem 10;

d)

celkový počet ERU, CER, tCER a lCER využitých podle článku 81;

e)

příslušné údaje o emisích skleníkových plynů podle článku 77;

f)

údaj o stavu shody podle článku 79 pro každý účet k zajištění souladu s rozhodnutím o „sdílení úsilí“ takto:

i)

A v případě shody,

ii)

I v případě, že shoda není dodržena;

g)

množství emisí skleníkových plynů zapsané podle článku 80;

h)

následující informace o každé dokončené transakci zaznamenané v EUTL:

i)

jméno držitele účtu a identifikační kód držitele převádějícího účtu;

ii)

jméno držitele účtu a identifikační kód držitele přijímacího účtu;

iii)

množství AEA nebo velikost nároku na kredity, jichž se transakce týká, bez jedinečného identifikačního kódu jednotky AEA;

iv)

identifikační kód transakce;

v)

datum a čas, kdy byla transakce dokončena (středoevropský čas);

vi)

druh transakce.

Informace, které jsou k dispozici pro držitele účtů

8.

Registr Unie zobrazí na části své internetové stránky přístupné pouze pro držitele účtu tyto informace, které aktualizuje v reálném čase:

a)

aktuální stavy AEA, nároku na kredity a kjótských jednotek bez jedinečného identifikačního kódu jednotek u AEA a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek;

b)

seznam navržených transakcí zahájených tímto držitelem účtu s těmito podrobnými údaji o každé navrhované transakci:

i)

prvky v bodě 7 písm. f) podbodě i) této přílohy;

ii)

datum a čas, kdy byla transakce navržena (středoevropský čas);

iii)

současný stav navržené transakce;

iv)

všechny kódy odezvy následně odeslané ke kontrolám, které provádí registr a EUTL;

c)

seznam AEA, kjótských jednotek a nároků na kredity přijatých na tomto účtu jako výsledek dokončených transakcí, přičemž se u každé transakce uvedou prvky popsané v bodě 7 písm. f) podbodě i) této přílohy;

d)

seznam AEA a nároků na kredity převedených z tohoto účtu jako výsledek dokončených transakcí, přičemž se u každé transakce uvedou prvky popsané v bodě 7 písm. f) podbodě i) této přílohy.


 
 
Reklama