Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nařízení č. 97/2016 Sb. o technických požadavcích na výbušniny

uveřejněno v: č. 40/2016 Sbírky zákonů na straně 1882
schváleno:16.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (2042 kB)]

97/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o technických požadavcích na výbušniny Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (dále jen "zákon"), k provedení § 3 písm. d), § 4, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 2, § 12 odst. 1, § 14 odst. 2 a 3, § 15 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. a) a § 50 odst. 5 zákona: § 1 Předmět úpravy (1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a upravuje a) technické požadavky na výbušniny^2), b) způsob posuzování shody výbušnin, c) podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování označení CE, d) postupy při dodávání výbušnin na trh, e) podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody. (2) Výbušniny jsou výrobky určené k posuzování shody podle § 4 zákona. (3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora nebo drženy a) ozbrojenými silami České republiky, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory České republiky, Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva a policejními školami zřízenými Ministerstvem vnitra, nebo b) ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu. § 2 Vymezení pojmů Výrobcem je též osoba, která používá výbušninu pro vlastní potřebu; použitím výbušniny pro vlastní potřebu je použití výbušniny výrobcem při trhacích pracích. § 3 Základní technické požadavky (1) Základní technické požadavky, které musí výbušnina splňovat před jejím uvedením na trh, jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Výbušnina musí splňovat základní technické požadavky po celou dobu, po kterou se s ní má nakládat. (2) Splnění základních technických požadavků podle odstavce 1 se prokazuje posuzováním shody. (3) Pro výbušninu, která splňuje základní technické požadavky podle odstavce 1 a byla u ní posouzena shoda, vypracovává výrobce EU prohlášení o shodě a umísťuje na výbušninu označení CE. § 4 Výbušniny používané pro vlastní potřebu Povinnosti stanovené zákonem a tímto nařízením výrobci před uvedením výbušniny na trh nebo v souvislosti s ním, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci, byl-li jmenován, se uplatní též pro použití výbušniny výrobcem pro vlastní potřebu. Pokud toto nařízení stanoví dobu pro uchovávání dokumentace od uvedení výbušniny na trh, uplatní se tato doba i od okamžiku použití výbušniny pro vlastní potřebu. § 5 Postupy posuzování shody K posuzování shody výbušniny se základními technickými požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení použije výrobce jeden z těchto postupů: a) EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a současně jeden z těchto postupů 1. shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, 2. shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, 3. shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků (modul E) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo 4. shoda s typem založená na ověřování výrobků (modul F) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, anebo b) shodu založenou na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. § 6 Technická dokumentace (1) Technická dokumentace k výbušnině musí a) upřesňovat základní technické požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které se na výbušninu vztahují, a umožňovat zhodnocení souladu výbušniny s těmito požadavky, b) obsahovat analýzu a posouzení rizik s výbušninou spojených a c) zahrnovat popis návrhu, výroby a fungování výbušniny v míře nutné pro zhodnocení jejího souladu se základními technickými požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. (2) Technická dokumentace musí obsahovat alespoň a) celkový popis výbušniny, b) koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů, schémat a fungování výbušniny, d) seznam harmonizovaných norem, které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, jež byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity, e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení, a f) protokoly o zkouškách. (3) Technickou dokumentaci, stejně jako další dokumenty, o kterých to stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení, je povinen výrobce uchovávat po dobu stanovenou v této příloze, a to i v případě, že k posuzování shody již nedochází. Pokud výrobce jmenoval zplnomocněného zástupce k vykonávání některých jeho úkolů podle zákona a tohoto nařízení, uplatní se pro něj doba pro uchovávání této dokumentace a těchto dokumentů obdobně jako pro výrobce. § 7 EU prohlášení o shodě (1) EU prohlášení o shodě vypracovává výrobce před uvedením výbušniny na trh a obsahuje náležitosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. (2) Pokud se na výbušninu vztahují rovněž jiné právní předpisy upravující vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě. (3) EU prohlášení o shodě uchovává výrobce po dobu stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to i v případě, že k posuzování shody již nedochází. Dovozce uchovává kopii EU prohlášení o shodě alespoň po dobu 10 let od uvedení výbušnin na trh. Pokud výrobce jmenoval zplnomocněného zástupce k vykonávání některých jeho úkolů podle zákona a tohoto nařízení, uplatní se pro něj doba pro uchovávání EU prohlášení o shodě obdobně jako pro výrobce. § 8 Pravidla pro umisťování označení CE (1) Označení CE podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^3) musí být na výbušnině umístěno před uvedením na trh, přímo na výbušnině samé. Pokud velikost, tvar nebo povaha výbušniny neumožňuje umístění označení CE přímo na výbušnině, je umístění označení CE na jejím obale a na průvodní dokumentaci současně dostatečné. (2) V případě výbušniny vyrobené pro použití pro vlastní potřebu, výbušniny přepravované a dodávané bez obalu, výbušniny vyrobené mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro její přímé nabití do vývrtu nebo vyrobené v místě odstřelu, která je nabita do vývrtu bezprostředně po jejím vyrobení, je umístění označení CE na průvodní dokumentaci dostatečné. § 9 Distributoři Před dodáním výbušniny na trh distributor podle § 9 odst. 2 zákona ověřuje zejména, zda a) výbušnina je opatřena označením CE, b) výbušnina je opatřena informačním a identifikačním údajem podle § 6 odst. 3 zákona a § 10 odst. 1 tohoto nařízení, c) výbušnina je opatřena identifikačním a kontaktním údajem dovozce podle § 8 odst. 4 zákona a § 10 odst. 2 tohoto nařízení, d) k výbušnině jsou přiloženy návod k jejímu používání a doklad o jejích vlastnostech podle § 6 odst. 3 nebo § 8 odst. 2 písm. a) bodu 4 zákona a § 10 odst. 3 tohoto nařízení. § 10 Informační a identifikační údaje výbušniny a průvodní dokumenty (1) Informačním a identifikačním údajem o výbušnině a identifikačním a kontaktním údajem výrobce podle § 6 odst. 3 zákona je a) označení pro účely sledovatelnosti podle požadavků uvedených v části II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pokud se jedná o výbušninu podléhající sledovatelnosti podle části I. přílohy č. 3 k tomuto nařízení; tímto označením se opatřuje výbušnina i každé její nejmenší balení, pokud část II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení nestanoví jinak, b) číslo šarže nebo série, případně obdobný údaj umožňující identifikaci výbušniny, název nebo obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka výrobce a jeho adresa pro doručování, a to v českém jazyce, pokud se nejedná o výbušninu podléhající sledovatelnosti podle části I. přílohy č. 3 k tomuto nařízení; těmito údaji se opatřuje přímo výbušnina, pokud velikost, tvar nebo způsob provedení výbušniny neumožňuje uvedení těchto údajů přímo na výbušnině, uvedou se tyto údaje na jejím obale nebo průvodní dokumentaci. (2) Identifikačními a kontaktními údaji, které je dovozce podle § 8 odst. 4 zákona povinen uvést na výbušnině, jsou název, obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka dovozce a jeho adresa pro doručování, a to v českém jazyce. Pokud velikost, tvar nebo způsob provedení výbušniny neumožňuje uvedení těchto údajů přímo na výbušnině, uvedou se tyto údaje na jejím obale nebo průvodní dokumentaci. (3) Kde zákon upravuje povinnost zajistit, aby k výrobku byly přiloženy instrukce a bezpečnostní informace, rozumí se jimi pro účely tohoto nařízení návod k používání výbušniny a doklad o jejích vlastnostech. § 11 Zvláštní požadavky na oznámené subjekty Oznámeným subjektem nemůže být subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu sdružujícímu subjekty, jež se podílejí na výrobě, dodávání na trh nebo používání výbušnin. § 12 Formální nedostatky odůvodňující přijetí ochranných opatření Formálními nedostatky, které mohou být podle § 50 odst. 5 zákona důvodem pro rozhodnutí o zákazu uvádění, dodávání výbušniny na trh nebo používání výrobcem pro vlastní potřebu, případně pro rozhodnutí o stažení výbušniny z trhu nebo z oběhu, jsou následující: a) výbušnina byla opatřena označením CE v rozporu se zákonem, s tímto nařízením nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie, nebo jím výbušnina nebyla opatřena vůbec, b) identifikační číslo oznámeného subjektu bylo připojeno k označení CE v rozporu se zákonem nebo s tímto nařízením, nebo nebylo připojeno vůbec, c) EU prohlášení o shodě bylo vypracováno v rozporu se zákonem nebo s tímto nařízením, nebo nebylo vypracováno vůbec, d) k výbušnině chybí technická dokumentace podle tohoto nařízení, nebo je tato dokumentace neúplná, e) výbušnina není opatřena údaji podle § 10 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, nebo f) k výbušnině není přiložen návod k jejímu používání nebo doklad o jejích vlastnostech podle § 10 odst. 3 tohoto nařízení. § 13 Přechodná ustanovení (1) Výbušnina uvedená na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, která splňuje požadavky nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za výbušninu uvedenou na trh podle tohoto nařízení. (2) Certifikát ES o přezkoušení typu, certifikát o shodě a rozhodnutí, vydané autorizovanou nebo notifikovanou osobou podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za certifikát EU přezkoušení typu, certifikát shody nebo rozhodnutí podle tohoto nařízení. (3) Výbušnina splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za výbušninu splňující požadavky § 10 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení. § 14 Zrušovací ustanovení Zrušují se: 1. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh. 2. Nařízení vlády č. 416/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh. § 15 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016 s výjimkou § 11, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Mládek, CSc., v. r. Příl.1 Základní technické požadavky I. Obecné požadavky 1. Každá výbušnina musí být navržena, vyrobena a dodávána tak, aby až do doby svého použití představovala minimální ohrožení života a zdraví člověka a aby se za obvyklých předvídatelných podmínek zabránilo škodám na majetku a životním prostředí, zejména s ohledem na bezpečnostní pravidla a pracovní předpisy. 2. Každá výbušnina musí dosahovat funkčních vlastností uvedených výrobcem, aby byla zabezpečena maximální bezpečnost a spolehlivost. 3. Každá výbušnina musí být navržena a vyrobena tak, aby bylo možné ji při použití vhodné techniky zneškodnit způsobem, který minimalizuje vlivy na životní prostředí. II. Zvláštní požadavky 1. U výbušniny musí být posouzeny nebo podrobeny zkouškám zejména tyto informace a vlastnosti a) návrh a charakteristické vlastnosti, včetně chemického složení, stupně homogenizace, případně také rozměry a granulometrické složení, b) fyzikální a chemická stabilita výbušniny za všech podmínek okolního prostředí, kterým může být vystavena, c) citlivost k nárazu a tření, d) slučitelnost všech složek s ohledem na jejich fyzikální a chemickou stabilitu, e) chemická čistota výbušniny, f) odolnost výbušniny proti vlhkosti, je-li výbušnina určena pro použití ve vlhku nebo mokru a může-li být její bezpečnost nebo spolehlivost nepříznivě ovlivněna vlhkostí, g) odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, je-li výbušnina určena ke skladování nebo používání při těchto teplotách a může-li být její bezpečnost nebo spolehlivost nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé její složky nebo výbušniny jako celku, h) vhodnost výbušniny pro použití v nebezpečném prostředí (například výbušné důlní plyny, horké předměty), pokud je výbušnina určena pro použití v takových podmínkách, i) bezpečnostní prvky proti předčasné nebo neúmyslné iniciaci nebo zážehu, j) správné nabíjení a funkce výbušniny při použití ke stanovenému účelu, k) vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, skladování, používání a zneškodňování, l) schopnost výbušniny, jejího obalu a ostatních složek odolávat rozkladu při skladování až do výrobcem uvedeného data spotřeby, a m) specifikace všech zařízení a pomůcek potřebných pro spolehlivou a bezpečnou funkci výbušniny. 2. Každá výbušnina musí být vyzkoušena za reálných podmínek. Pokud to není možné provést laboratorně, je nutno provádět zkoušky za podmínek, při kterých má být výbušnina používána. 3. Jednotlivé skupiny výbušnin musí rovněž splňovat tyto požadavky 3.1 Trhaviny a) navržený způsob iniciace musí zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a úplnou detonaci výbušniny, případně jinou výbušnou přeměnu, kde je to potřebné. V případě černého prachu je třeba kontrolovat schopnost deflagrace, b) trhaviny ve formě náložek musí přenášet detonaci bezpečně a spolehlivě z jednoho konce nálože těchto náložek na druhý, c) zplodiny vznikající během výbuchu důlních trhavin smějí obsahovat oxid uhelnatý, oxidy dusíku, další plyny, páry nebo polétavé tuhé zbytky pouze v množstvích, která za běžných pracovních podmínek nepoškozují zdraví. 3.2 Bleskovice, bezpečnostní zápalnice a rázové trubice a) obal bleskovic, bezpečnostních zápalnic a rázových trubic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a zajišťovat odpovídající ochranu výbušné náplně při běžném mechanickém namáhání, b) doby hoření bezpečnostní zápalnice musí být vyznačeny a musí být spolehlivě dodrženy, c) bleskovice musí být schopny spolehlivé iniciace, musí mít dostatečnou iniciační mohutnost a musí splňovat požadavky na skladování i ve zvláštních klimatických podmínkách. 3.3 Rozbušky (včetně časovaných), bleskovicové zpožďovače a) rozbušky musí spolehlivě iniciovat detonaci trhavin, pro které jsou určeny, za všech předvídatelných podmínek použití, b) bleskovicové zpožďovače musí zajišťovat spolehlivý přenos detonace, c) iniciační mohutnost nesmí být nepříznivě ovlivněna vlhkostí, d) doby zpoždění časovaných rozbušek musí mít takový rozptyl, aby pravděpodobnost překrývky mezi sousedními časovými stupni byla zanedbatelná, e) elektrické charakteristiky elektrických rozbušek musí být uvedeny na jejich obalu (bezpečný proud, bezpečný impuls, zážehový proud, odpor, zážehový impuls), f) přívodní vodiče elektrických rozbušek musí být spolehlivě izolovány a jejich mechanická pevnost včetně uchycení v samotné rozbušce musí odpovídat určenému použití. 3.4 Střeliviny a tuhé pohonné hmoty a) tyto látky nesmějí při předepsaném způsobu použití detonovat, b) bezdýmné prachy (například na bázi nitrocelulózy) musí být, pokud je to nutné vzhledem k jejich fyzikální a chemické povaze, stabilizovány proti rozkladu, c) tuhé pohonné hmoty v lisované nebo lité formě nesmějí obsahovat žádné nežádoucí trhliny nebo jiné vady, které nepříznivě ovlivňují jejich funkci. Příl.2 Postupy posuzování shody Modul B EU přezkoušení typu 1. EU přezkoušení typu je tou částí postupu posuzování shody, ve které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh výbušniny a ověří a potvrdí, že technický návrh výbušniny splňuje základní technické požadavky, které se na ni vztahují. 2. EU přezkoušení typu se provádí formou a) posouzení vhodnosti technického návrhu výbušniny prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 3 a b) přezkoušení vzorku úplného výrobku, který je reprezentativní pro plánovanou výrobu (kombinace výrobního typu a typu návrhu). 3. Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o EU přezkoušení typu. Žádost obsahuje a) název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo výrobce, bylo-li mu přiděleno, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, pak i tytéž jeho údaje, b) prohlášení, že totožná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu, c) technickou dokumentaci podle § 6, d) vzorky reprezentativní pro plánovanou výrobu; oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže je to potřebné k provedení programu zkoušek, a e) podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení přijatého v technickém návrhu. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi vhodná laboratoř výrobce nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost. 4. Oznámený subjekt a) u výbušniny přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit přiměřenost jejího technického návrhu, b) u vzorků výbušniny ověří, zda byly vyrobeny ve shodě s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s ustanoveními příslušných harmonizovaných norem, jakož i prvky, které byly navrženy v souladu s jinými příslušnými technickými specifikacemi, c) u vzorků výbušniny provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky za účelem ověření, zda byly příslušné harmonizované normy použity správně, pokud výrobce zvolil řešení podle těchto norem, d) u vzorků výbušniny provede nebo nechá provést vhodná přezkoumání a zkoušky za účelem ověření, zda řešení podle jiných příslušných technických specifikací splňují odpovídající základní technické požadavky, pokud výrobce nepoužil řešení podle příslušných harmonizovaných norem, a e) dohodne se s výrobcem, na kterém místě budou přezkoumání a zkoušky provedeny. 5. Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená činnosti provedené podle bodu 4 a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny jeho informační povinnosti vůči oznamujícímu orgánu, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, v plném rozsahu nebo částečně, pouze se souhlasem výrobce. 6. Pokud typ splňuje požadavky tohoto nařízení, které se vztahují na danou výbušninu, oznámený subjekt vydá výrobci certifikát EU přezkoušení typu. Tento certifikát musí obsahovat a) identifikační údaje výrobce výbušniny, b) údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu, c) závěry přezkoušení, a d) podmínky platnosti certifikátu, pokud je to nezbytné. K certifikátu EU přezkoušení typu může být přiložena jedna nebo více příloh. Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy musí obsahovat všechny náležité informace umožňující vyhodnotit, zda je vyrobená výbušnina ve shodě s přezkoušeným typem, a provést odpovídající kontrolu ve všech fázích životního cyklu výbušniny. Pokud typ nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení, oznámený subjekt nevydá certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní. 7. Oznámený subjekt dbá, aby měl povědomí o všech změnách obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený typ již nemusí být v souladu s příslušnými základními technickými požadavky, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce. Výrobce informuje oznámený subjekt, který uchovává technickou dokumentaci týkající se certifikátu EU přezkoušení typu, o všech úpravách schváleného typu, které mohou ovlivnit shodu výbušniny se základními technickými požadavky nebo podmínky platnosti tohoto certifikátu. Tyto úpravy vyžadují dodatečné schválení formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu. 8. Evropská komise, členské státy Evropské unie a jiné oznámené subjekty mohou na žádost obdržet kopii certifikátu EU přezkoušení typu a dodatků k němu. Evropská komise a členské státy Evropské unie mohou na žádost obdržet kopii technické dokumentace a výsledků přezkoušení provedených oznámeným subjektem. Oznámený subjekt uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu do uplynutí doby jeho platnosti, jakož i jeho přílohy, dodatky a soubor technické dokumentace včetně další dokumentace předložené výrobcem. 9. Výrobce uchovává technickou dokumentaci, kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho přílohy a dodatky po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. Modul C2 Shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech 1. Shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech je částí postupu posuzování shody, při které výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2 až 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná výbušnina je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje základní technické požadavky, které se na ni vztahují. 2. Výroba Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběné výbušniny s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ni vztahují. 3. Kontroly výrobků Oznámený subjekt vybraný výrobcem provádí kontroly výbušniny nebo nechá takové kontroly provádět v náhodně zvolených intervalech, které sám stanoví, za účelem ověření kvality interních kontrol výbušniny s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti výbušnin a vyráběnému množství. Před jejím uvedením na trh nebo použitím výrobcem pro vlastní potřebu odebere oznámený subjekt u výrobce potřebný vzorek dokončené výbušniny, který musí být přezkoumán a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných částech harmonizovaných norem nebo rovnocenným zkouškám stanoveným v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit shodu výbušniny s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Pokud vzorek nedosahuje přijatelné úrovně kvality, přijme oznámený subjekt vhodná opatření. Použitým postupem vzorkování má být určeno, zda výrobní proces dané výbušniny probíhá v přijatelných mezích, aby byla zajištěna shoda s typem. Výrobce během výrobního procesu umístí na výbušninu na odpovědnost příslušného oznámeného subjektu identifikační číslo tohoto oznámeného subjektu. 4. Označení CE a EU prohlášení o shodě 4.1 Výrobce umístí označení CE na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje odpovídající požadavky tohoto nařízení. 4.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a uchovává jej po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. Modul D Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu 1. Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu je částí postupu posuzování shody, při které výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2 až 5 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná výbušnina je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na ni vztahují. 2. Výroba Výrobce používá schválený systém kvality pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušky daných výbušnin podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4. 3. Systém kvality 3.1 Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, kterého si zvolí, žádost o posouzení svého systému kvality pro danou výbušninu. Žádost obsahuje a) název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo výrobce, bylo-li mu přiděleno, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, pak i tytéž jeho údaje; b) prohlášení výrobce, že žádost o posouzení jeho systému kvality pro danou výbušninu nebyla podána u jiného oznámeného subjektu, c) příslušné informace k výbušnině, d) dokumentaci týkající se systému kvality, a e) technickou dokumentaci schváleného typu výbušniny včetně certifikátu EU přezkoušení typu. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu výbušnin s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality. Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis a) cílů z hlediska kvality, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výbušnin, b) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality, c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti, d) záznamů o kvalitě, např. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci osob odpovědných za jejich provádění, a e) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality výrobků a nad efektivním fungováním systému kvality. 3.3 Oznámený subjekt posoudí, zda systém kvality splňuje požadavky podle bodu 3.2; u prvků systému kvality, které odpovídají specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá. Osoby, které jménem oznámeného subjektu provádějící posouzení systému jakosti (dále jen "auditorský tým") musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a znalosti příslušných požadavků tohoto nařízení a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením příslušné skupiny výbušnin a příslušné technologie. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce. Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné základní technické požadavky tohoto nařízení a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad výbušniny s těmito požadavky. Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí o schválení systému kvality výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat závěry auditu a odůvodnění. 3.4 Výrobce je povinen plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality a udržovat jej, aby byl i nadále přiměřený a účinný. 3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality. Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém i nadále splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo je třeba nové posouzení. Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí o schválení systému kvality výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat závěry přezkoumání a odůvodnění. 4. Dohled oznámeným subjektem 4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality. 4.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména a) dokumentaci systému kvality, a b) záznamy o kvalitě, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci osob odpovědných za jejich provádění. 4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby ověřil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu. 4.4 Oznámený subjekt je dále oprávněn provést u výrobce kontrolu i bez předchozího ohlášení. V rámci kontroly může v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky výbušnin, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o kontrole a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny. 5. Označení CE a EU prohlášení o shodě 5.1 Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 jeho identifikační číslo na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení. 5.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a uchovává jej po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. 6. Výrobce uchovává po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo použití pro vlastní potřebu a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1, b) informace o změně uvedené v bodě 3.5, jak byla schválena, a c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu podle bodů 3.5, 4.3 a 4.4. Modul E Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků 1. Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků je částí postupu posuzování shody, při které výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2 až 5 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná výbušnina je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na ni vztahují. 2. Výroba Výrobce používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a zkoušky daných výbušnin podle bodu 3 a podléhá dohledu podle bodu 4. 3. Systém kvality 3.1 Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, kterého si zvolí, žádost o posouzení svého systému kvality pro dané výbušniny. Žádost obsahuje a) název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo výrobce, bylo-li mu přiděleno, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, pak i tytéž jeho údaje, b) prohlášení výrobce, že žádost o posouzení jeho systému kvality pro danou výbušninu nebyla podána u jiného oznámeného subjektu, c) příslušné informace k výbušnině, d) dokumentaci týkající se systému kvality, a e) technickou dokumentaci schváleného typu výbušniny včetně certifikátu EU přezkoušení typu. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu výbušnin s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality. Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků, b) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny po výrobě, c) záznamů o kvalitě, tj. protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci osob odpovědných za jejich provádění, a d) prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému kvality. 3.3 Oznámený subjekt posoudí, zda systém kvality splňuje požadavky podle bodu 3.2; u prvků systému kvality, které odpovídají specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá. Auditorský tým oznámeného subjektu musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a znalosti příslušných požadavků tohoto nařízení a alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením příslušné skupiny výbušnin a příslušné technologie. Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce. Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1 písm. e), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky tohoto nařízení a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad výbušniny s těmito požadavky. Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí o schválení systému kvality výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat závěry auditu a odůvodnění. 3.4 Výrobce je povinen plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality a udržovat jej, aby byl i nadále přiměřený a účinný. 3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality, o každé zamýšlené změně systému kvality. Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém i nadále splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo je třeba nové posouzení. Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí o schválení systému kvality výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat závěry přezkoumání a odůvodnění. 4. Dohled oznámeným subjektem 4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality. 4.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména a) dokumentaci systému kvality, b) záznamy o kvalitě, např. protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek, záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci osob odpovědných za jejich provádění. 4.3 Oznámený subjekt provádí pravidelné audity, aby ověřil, že výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o auditu. 4.4 Oznámený subjekt je dále oprávněn provést u výrobce kontrolu i bez předchozího ohlášení. V rámci kontroly může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o kontrole a protokol o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny. 5. Označení CE a EU prohlášení o shodě 5.1 Výrobce umístí označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 jeho identifikační číslo na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení. 5.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a uchovává jej po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. 6. Výrobce uchovává po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo použití pro vlastní potřebu a) dokumentaci uvedenou v bodě 3.1, b) informace o změně uvedené v bodě 3.5, jak byla schválena, a c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu dle bodů 3.5, 4.3 a 4.4. Modul F Shoda s typem založená na ověřování výrobků 1. Shoda s typem založená na ověřování výrobků je částí postupu posuzování shody, při které výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 5.1 a 6 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná výbušnina je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na ni vztahují. 2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběné výbušniny s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ni vztahují. 3. Ověřování Oznámený subjekt zvolený výrobcem provádí vhodná přezkoumání a zkoušky, aby ověřil shodu výbušnin se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Přezkoumání a zkoušky k ověření shody výbušnin s příslušnými požadavky se podle volby výrobce provádějí buď přezkoumáním a zkouškami každé výbušniny podle bodu 4, nebo přezkoumáním a zkouškami výbušnin na statistickém základě podle bodu 5. 4. Ověřování shody přezkoumáním a zkouškami každé výbušniny 4.1 Každá výbušnina se jednotlivě přezkoumá a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky stanovené v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit shodu výbušnin se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Pokud taková harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne oznámený subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést. 4.2 Oznámený subjekt s ohledem na provedená přezkoumání a zkoušky vydá certifikát shody a na každou schválenou výbušninu umístí nebo nechá na vlastní odpovědnost umístit své identifikační číslo. Výrobce uchovává certifikát shody po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. 5. Statistické ověřování shody 5.1 Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly stejnorodost každé vyrobené série, a předkládá své výbušniny k ověření v podobě stejnorodých sérií. 5.2 Z každé série se náhodným výběrem odebere vzorek. Všechny výbušniny ve vzorku se jednotlivě přezkoumají a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky stanovené v jiných příslušných technických specifikacích s cílem ověřit shodu výbušniny se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto nařízení a rozhodnout, zda bude série přijata nebo zamítnuta. Pokud taková harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne oznámený subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést. 5.3 Je-li série přijata, považují se všechny výbušniny v sérii za schválené, kromě těch výbušnin ze vzorku, u nichž byly zaznamenány neuspokojivé výsledky zkoušek. Oznámený subjekt s ohledem na provedená přezkoumání a zkoušky vydá certifikát shody a na každou schválenou výbušninu umístí nebo nechá na vlastní odpovědnost umístit své identifikační číslo. Výrobce uchovává certifikáty shody po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. 5.4 Je-li série zamítnuta, oznámený subjekt přijme vhodná opatření k zabránění uvedení této série na trh. V případě častého zamítnutí sérií může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit a přijmout vhodná opatření. 6. Označení CE a EU prohlášení o shodě 6.1 Výrobce umístí na každou jednotlivou výbušninu, která je ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení, označení CE a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3 a s jeho souhlasem též jeho identifikační číslo; s jeho souhlasem tak může činit i během výrobního procesu. 6.2 Výrobce vypracuje pro každý typ výbušniny písemné EU prohlášení o shodě a uchovává jej po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. Modul G Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku 1. Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku je postup posuzování shody, při kterém výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 5 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná výbušnina, jež byla podrobena ověřování dle bodu 4, je ve shodě s požadavky tohoto nařízení, které se na ni vztahují. 2. Technická dokumentace 2.1 Výrobce vypracuje technickou dokumentaci a poskytne ji oznámenému subjektu. 2.2 Výrobce uchovává technickou dokumentaci po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. 3. Výroba Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyrobené výbušniny s příslušnými požadavky tohoto nařízení. 4. Ověřování Oznámený subjekt zvolený výrobcem provede nebo nechá provést odpovídající přezkoumání a zkoušky stanovené v příslušných harmonizovaných normách nebo rovnocenné zkoušky stanovené v jiných příslušných technických specifikacích, aby ověřil shodu výbušniny s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Pokud taková harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne oznámený subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést. Oznámený subjekt s ohledem na provedená přezkoumání vydá certifikát shody a na schválenou výbušninu umístí nebo nechá na vlastní odpovědnost umístit své identifikační číslo. Výrobce uchovává certifikát shody po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. 5. Označení CE a EU prohlášení o shodě 5.1 Výrobce umístí na výbušninu, která splňuje požadavky podle tohoto nařízení, označení CE, a na odpovědnost oznámeného subjektu dle bodu 4 jeho identifikační číslo. 5.2 Výrobce vypracuje písemné EU prohlášení o shodě a uchovává jej po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu. Příl.3 Označení pro účely sledovatelnosti I. Výbušniny podléhající sledovatelnosti Výbušninou, která podléhá sledovatelnosti, je každá výbušnina, s výjimkou 1. výbušniny vyrobené na vývoz do státu, který není členským státem Evropské unie za podmínky, že je opatřena označením v souladu s požadavky dovážejícího státu umožňujícími tyto výbušniny sledovat, 2. výbušniny přepravované a dodávané bez obalu nebo vyrobené mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro její přímé nabití do vývrtu a výbušniny vyrobené v místě odstřelu, která je nabita do vývrtu bezprostředně po jejím vyrobení, 3. bezpečnostní zápalnice, kterou je výrobek sestávající z duše z jemnozrnného černého prachu omotané ohebným textilním vláknem, mající jeden nebo více vnějších ochranných obalů, která po iniciaci hoří předem stanovenou stálou rychlostí bez jakéhokoliv vnějšího výbušného efektu, nebo 4. kalíškové zápalky, kterou je výrobek sestávající z kovového nebo plastového kalíšku obsahujícího malé množství třaskaviny anebo třaskavé slože, jenž je snadno iniciován nárazem, která slouží jako zážehový prostředek v nábojích pro ruční střelné zbraně a v nárazových zápalkách hnacích náplní. II. Požadavky na označení výbušnin pro účely sledovatelnosti 1. Označení pro účely sledovatelnosti musí být jedinečné pro každou výbušninu a nezaměnitelné. Musí být čitelné a nesmazatelné, provedené přímo na výbušnině nebo k ní trvalým způsobem připevněné. Pokud je výbušnina opatřena kromě označení pro účely sledovatelnosti také pasivním elektronickým identifikátorem, každé její nejmenší balení musí nést odpovídající pasivní elektronický identifikátor. Pokud je označení pro účely sledovatelnosti tvořeno také samolepicí odnímatelnou nálepkou, která je kopií originálního označení pro účely sledovatelnosti a kterou může zákazník použít, je nutné, aby byla samolepicí odnímatelná nálepka viditelně označena jako kopie. 2. V případě, že výbušnina podléhá dalším výrobním a montážním procesům, není nutné znovu takovou výbušninu opatřit označením pro účely sledovatelnosti za podmínky, že původní takové označení stále splňuje požadavky stanovené tímto nařízením. 3. Označení pro účely sledovatelnosti se provede tak, že a) výbušnina ve formě náložek se označí nálepkou nebo přímým tiskem na náložce; odpovídajícím označením se opatří každé nejmenší balení obsahující náložky, b) výbušnina v pytlích se označí nálepkou nebo přímým tiskem na pytli, c) balená dvousložková a vícesložková výbušnina se označí nálepkou nebo přímým tiskem na každém nejmenším balení obsahujícím dané složky, d) zážehová rozbuška se označí nálepkou nebo přímým tiskem nebo se označení vyrazí přímo na dutince rozbušky; odpovídajícím označením musí být opatřeno každé nejmenší balení obsahující zážehové rozbušky, e) elektrická a neelektrická rozbuška se označí nálepkou na přívodních vodičích nebo na rázové trubici, nebo nálepkou, přímým tiskem nebo ražbou přímo na dutince rozbušky; odpovídajícím označením musí být opatřeno každé nejmenší balení obsahující rozbušky, f) počinová nálož se označí nálepkou nebo přímým tiskem na počinové náloži; odpovídajícím označením musí být opatřeno každé nejmenší balení obsahující počinové nálože, g) bleskovice se označí nálepkou nebo přímým tiskem na cívce, přičemž jedinečné označení se vyznačí na každých 5 metrech bleskovice, a to buď na jejím vnějším obalu, nebo na vnitřní plastové vrstvě bezprostředně pod vnějším obalem bleskovice; odpovídajícím označením musí být opatřeno každé nejmenší balení obsahující bleskovice, h) výbušnina balená v nádobách se označí nálepkou nebo přímým tiskem přímo na nádobě obsahující výbušninu. 4. Označení pro účely sledovatelnosti tvoří a) vizuálně čitelná část obsahující 1. název, obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka výrobce, a 2. abecedně-číselný kód obsahující 2.1 dvoupísmenný kód označující členský stát Evropské unie podle místa výroby výbušniny nebo dovozu na trh Evropské unie; daný požadavek se považuje za splněný, pokud se v případě České republiky postupuje podle technické normy upravující kódy pro názvy zemí a jejich částí^4), 2.2 trojciferný kód označující místo výroby výbušniny, přidělený podle zákona upravujícího sledovatelnost výbušnin^5), a 2.3 kód výrobku přidělený výrobcem a logistické informace výrobce, a b) elektronicky čitelné informace ve formě čárového nebo maticového kódu, který přímo odpovídá abecedně-číselnému kódu podle písmene a) bodu 2. 5. U předmětů, které jsou příliš malé na to, aby byly opatřeny údaji uvedenými v odstavci 4 písm. a) bodu 2 podbodu 2.3, se údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) bodu 2 podbodech 2.1 a 2.2 a písm. b) považují za dostatečné. 6. U předmětů, které jsou příliš malé i pro připojení údajů v omezeném rozsahu podle odstavce 5, anebo u nichž to není technicky možné z důvodu jejich tvaru nebo provedení, se označení pro účely sledovatelnosti připojí na příslušném nejmenším balení; nejmenší balení se uzavře s použitím bezpečnostní přelepky nebo se obdobným způsobem zapečetí, aby bylo zřejmé, že se jedná o originální balení, přičemž však a) každá taková zážehová rozbuška včetně rozbušky laborované a taková počinová nálož musí být trvalým způsobem opatřena údaji uvedenými v odstavci 4 písm. a) bodu 2 podbodech 2.1 a 2.2; počet zážehových rozbušek a počinových náloží musí být vyznačen na příslušném nejmenším balení, b) každá taková bleskovice musí být opatřena označením pro účely sledovatelnosti na příslušné cívce a současně, kde je to možné, i na příslušném nejmenším balení. 7. Příklady grafického znázornění označení pro účely sledovatelnosti podle odstavce 4 s použitím maticového nebo čárového kódu: označení ochrany proti výbuchu *) na místech označených „0“ se uvede trojciferný kód označující místo výroby výbušniny **) na místech označených „x“ se uvede kombinace čísel a písmen o vhodném počtu Příl.4 Náležitosti EU prohlášení o shodě EU prohlášení o shodě obsahuje: 1. údaje o výbušnině, zejména obchodní název a druh nebo skupinu výbušniny, 2. název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo výrobce, bylo-li mu přiděleno, a případně tytéž údaje o zplnomocněném zástupci, pokud je ustaven, 3. prohlášení, že dané EU prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce výbušniny, 4. údaje umožňující sledovatelnost výbušniny, zejména pokud je předmětem prohlášení jednotlivá výbušnina nebo omezená část typu, 5. přehled právních předpisů včetně předpisů Evropské unie, jejichž technické požadavky daná výbušnina splňuje, 6. seznam harmonizovaných technických norem nebo technických předpisů, které byly použity pro ověření splnění základních technických požadavků, 7. identifikace oznámeného subjektu podílejícího se na posuzování shody včetně vymezení postupu posuzování shody podle § 5, kterého se účastní, a seznamu jím vydaných dokumentů podle těchto činností, 8. případné doplňující údaje vztahující se k dané výbušnině, dále datum a místo vypracování EU prohlášení o shodě, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která jej vypracovala. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění). Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití. Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití. 2) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 3) Čl. 30 odst. 2 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci subjektů posuzování shody a obecné zásady označení CE a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 4) ČSN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí. 5) § 3 zákona č. 83/2013 Sb., o evidenci a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama