Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nařízení č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

uveřejněno v: č. 39/2016 Sbírky zákonů na straně 1850
schváleno:16.03.2016
účinnost od:15.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (1561 kB)]

96/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1, 2 a 5, § 6 odst. 2 až 4, § 7, § 8 odst. 2, 4 a 5, § 9 odst. 2, § 11, § 12, § 14 odst. 2, § 15 odst. 1 a 2, § 34 odst. 2 až 4, § 35 odst. 2, § 37 odst. 2 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen "zákon"): § 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie^1) a upravuje a) požadavky na plavidla, jejich součásti a hnací motory, b) způsob posuzování shody, c) podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro připojování označení CE, d) postupy při dodávání výrobků na trh a e) podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody. § 2 Výrobek určený k posuzování shody (1) Výrobkem určeným k posuzování shody podle tohoto nařízení (dále jen "výrobek") je a) rekreační plavidlo, částečně dokončené rekreační plavidlo a rekreační plavidlo podrobené větší úpravě, b) vodní skútr, částečně dokončený vodní skútr a vodní skútr podrobený větší úpravě, c) součást plavidla uváděná na trh samostatně, kterou je 1. zařízení chránící vestavěné a záďové benzinové motory a palivové nádrže před nežádoucím vznícením, 2. zařízení pro ochranu před startem přívěsného motoru se sepnutým řazením, 3. kormidelní kolo, kormidelní mechanismus a soustava ovládacích lan, 4. palivová nádrž určená k pevné instalaci a palivová hadice, nebo 5. světlík a prefabrikovaný průlez, d) hnací motor, který je 1. instalován nebo určen k instalaci na plavidle nebo uvnitř plavidla, 2. instalován na plavidle nebo uvnitř plavidla a je podroben větší úpravě. (2) Výrobkem není a) plavidlo výrobcem určené a označené výhradně pro závodění a veslice výrobcem určená a označená pro trénink, b) vodní skútr výrobcem určený pro jiný než sportovní nebo rekreační účel, c) kánoe a kajak navržené a vyrobené tak, aby byly poháněny pouze lidskou silou, gondola a šlapadlo, d) surf, e) původní historické plavidlo navržené a vyrobené před rokem 1950 a jeho jednotlivá replika, vyrobená převážně z originálních materiálů a nevyráběná sériově, pokud byla jako taková výrobcem označena, f) zkušební plavidlo, na kterém jsou ověřovány nové technické poznatky v konstrukci či technologii výroby, není-li uváděno na trh, g) plavidlo a hnací motor, které jsou vyrobeny pro vlastní potřebu za předpokladu, že nebudou v průběhu 5 let následujících od jejich uvedení do provozu uvedeny na trh Evropské unie, h) plavidlo schválené pro přepravu cestujících při provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, i) ponorné plavidlo, j) vznášedlo, k) loď s nosnými křídly, l) plavidlo na parní pohon s vnějším spalovacím zařízením na uhlí, koks, dřevo, olej nebo plyn, m) motorové vozidlo, kolové nebo pásové, které může být provozováno na vodě i na souši, n) hnací motor, který je instalován nebo určen k instalaci na plavidle nebo motorovém vozidle podle písmen a), f), h), i), j), k) a m), a o) původní historický hnací motor a jeho jednotlivá replika vyrobená podle návrhu z doby před rokem 1950, nevyráběná sériově a instalovaná na plavidle podle písmene e) nebo g). § 3 Technické požadavky (1) Základní technické požadavky, které musí výrobek splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Stanovené požadavky nemusí splňovat výrobek předváděný na veletrzích, výstavách nebo při obdobných událostech, pokud je na něm viditelně a zřetelně uvedeno, že tento výrobek stanovené požadavky nesplňuje a nesmí být dodán na trh nebo uveden do provozu v členském státě Evropské unie, dokud nebude zajištěn jeho soulad s těmito požadavky. § 4 Technická dokumentace (1) Technická dokumentace obsahuje a) popis výrobku, b) technické údaje o výrobku, zejména koncepční návrh, výsledky výpočtů týkajících se návrhu výrobku, výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů, c) popisy a vysvětlivky potřebné pro posouzení výkresů, schémat a fungování výrobku, d) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, pokud byly tyto normy zcela nebo zčásti použity, a popis technických řešení zvolených pro splnění technických požadavků, pokud nebyly tyto normy použity, e) výsledky provedených kontrol a jiné důležité údaje k postupu ověření souladu výrobku se základními technickými požadavky, f) protokoly o zkouškách nebo výpočty, týkající se stability plavidla v souladu s částí A bodem 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a vztlaku v souladu s částí A bodem 3.3, g) protokoly o zkouškách výfukových emisí prokazující shodu s částí B oddílem 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, h) protokoly o zkouškách emisí hluku prokazující shodu s částí C oddílem 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a i) jiné údaje nezbytné pro prokázání shody výrobku se základními technickými požadavky. (2) Doba uchování technické dokumentace je 10 let od uvedení výrobku na trh nebo v případě soukromého dovozce 10 let od uvedení výrobku do provozu. § 5 Informační, kontaktní a identifikační údaje a příručka uživatele (1) Informačními a identifikačními údaji o výrobku jsou číslo typu, šarže či sériové číslo nebo jiný údaj umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku. (2) Identifikačními a kontaktními údaji jsou jméno nebo zapsaná ochranná známka a doručovací adresa výrobce nebo dovozce, na níž lze výrobce nebo dovozce kontaktovat. (3) Instrukce a bezpečnostní informace přikládané k výrobku jsou obsaženy v příručce uživatele, jejíž náležitosti stanoví část A bod 2.5, část B oddíl 4 a část C oddíl 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. § 6 Dodatečné zkoušky a evidence výrobku (1) Výrobce a dovozce v případech, kdy existuje podezření, že výrobek představuje riziko ohrožení života, zdraví nebo životního prostředí, provedou zkoušky vzorků výrobků a jiná potřebná šetření týkající se výrobků dodaných na trh. Zkoušky vzorků výrobků nebo jiná šetření se provedou v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího podezření. (2) Výrobce a dovozce vedou v případech podle odstavce 1 evidenci nevyhovujících výrobků a výrobků, které byly staženy z oběhu. Tato evidence obsahuje alespoň a) informační a identifikační údaje o nevyhovujícím výrobku nebo výrobku staženém z oběhu, b) datum provedení zkoušky nebo šetření týkajících se výrobku, c) popis závady, kterou výrobek vykazoval, a d) přijatá nápravná opatření. (3) Výrobce a dovozce informují o skutečnostech uvedených v odstavcích 1 a 2 distributory, kterým výrobky dodali. § 7 Postupy distributora Distributor vždy před dodáním výrobku na trh ověří, zda je a) výrobek opatřen označením CE, b) k výrobku přiloženo prohlášení o shodě, c) k výrobku přiložena příručka uživatele v českém jazyce a d) výrobek opatřen údaji podle § 5. § 8 Doba identifikace hospodářských subjektů (1) Doba, po kterou hospodářské subjekty na požádání příslušných orgánů dozoru identifikují hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek dodaly, je 10 let od dodání výrobku. (2) Doba, po kterou soukromý dovozce na požádání příslušných orgánů dozoru identifikuje hospodářský subjekt, který mu výrobek dodal, je 10 let od dodání výrobku. § 9 Posuzování shody Postup posuzování shody výrobků se základními technickými požadavky je upraven v příloze č. 2 k tomuto nařízení. § 10 EU prohlášení o shodě (1) EU prohlášení o shodě se vypracovává a jeho kopie se přikládá ke všem výrobkům s výjimkou částečně dokončených plavidel. (2) EU prohlášení o shodě obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení a údaje stanovené v příslušných modulech posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení. (3) Doba uchování EU prohlášení o shodě je 10 let od uvedení výrobku na trh. § 11 Prohlášení výrobce nebo dovozce částečně dokončeného plavidla Prohlášení výrobce nebo dovozce částečně dokončeného plavidla obsahuje a) jméno a adresu výrobce, b) jméno a adresu zástupce výrobce usazeného v Evropské unii, popřípadě osoby odpovědné za uvádění částečně dokončeného plavidla na trh, c) popis částečně dokončeného plavidla, d) prohlášení o tom, že částečně dokončené plavidlo 1. splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti plavidla, včetně seznamu použitých harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda v daném stavu rozpracovanosti plavidla, a 2. je určeno k dokončení jiným výrobcem. § 12 Pravidla pro připojování označení CE (1) Výrobek s výjimkou částečně dokončeného plavidla, který splňuje základní technické požadavky a u něhož bylo splnění těchto požadavků ověřeno postupem posuzování shody, se opatřuje označením CE. (2) Pokud v případě součásti plavidla není vzhledem k její velikosti nebo povaze možné připojit označení CE přímo na součást plavidla, připojí se označení CE na obal a na doklady k ní přiložené. U plavidla se označení CE připojí ke štítku výrobce, jenž je připevněn odděleně od identifikačního čísla plavidla. U hnacího motoru se označení CE připojí k motoru. § 13 Formální nedostatky Za formální nedostatek, jehož neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí příslušných ochranných opatření, se považuje nedostatek spočívající v tom, že a) označení CE nebylo k výrobku připojeno nebo bylo připojeno v rozporu s tímto nařízením, b) prohlášení o shodě nebo prohlášení výrobce hnacího motoru nebo osoby provádějící úpravu hnacího motoru nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením, c) technická dokumentace není dostupná nebo není úplná, d) identifikační a kontaktní údaje nebyly uvedeny, nebo byly uvedeny údaje nepravdivé či neúplné, nebo e) nebyl splněn jiný formální požadavek stanovený v § 6 nebo § 8 zákona. § 14 Přechodné ustanovení Výrobky splňující požadavky nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále a) dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh nebo do provozu před 18. lednem 2017, nebo b) uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 18. lednem 2017. § 15 Zrušovací ustanovení Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, se zrušuje. § 16 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r. Ministr dopravy: Ing. Ťok v. r. Příl.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY A. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH A KONSTRUKCI VÝROBKŮ 1. Konstrukční kategorie plavidel 1.1 Konstrukční kategorie plavidla jsou pro účely tohoto nařízení definovány takto: a) Rekreační plavidlo zařazené do konstrukční kategorie A se považuje za plavidlo navržené pro sílu větru, která může překročit stupeň 8 podle Beaufortovy stupnice, a významnou výšku vln, která může překročit 4 m, avšak s vyloučením neobvyklých klimatických podmínek, zejména bouře, vichřice, hurikánu, tornáda a mimořádných podmínek na moři, nebo nebezpečných vln. b) Rekreační plavidlo zařazené do konstrukční kategorie B se považuje za plavidlo navržené pro sílu větru dosahující stupně 8 podle Beaufortovy stupnice a významnou výšku vln až 4 m. c) Plavidlo zařazené do konstrukční kategorie C se považuje za plavidlo navržené pro sílu větru dosahující stupně 6 podle Beaufortovy stupnice a významnou výšku vln až 2 m. d) Plavidlo zařazené do konstrukční kategorie D se považuje za plavidlo navržené pro sílu větru dosahující stupně 4 a významnou výšku vln až 0,3 m, s příležitostnými vlnami výšky až 0,5 m. I-----------------------I------------------------I---------------------I I Konstrukční kategorie I Síla větru I Významná výška vln I I I (Beaufortova stupnice) I (H 1/3, m) I I-----------------------I------------------------I---------------------I I A I nad 8 I nad 4 I I-----------------------I------------------------I---------------------I I B I do 8 včetně I do 4 včetně I I-----------------------I------------------------I---------------------I I C I do 6 včetně I do 2 včetně I I-----------------------I------------------------I---------------------I I D I do 4 včetně I do 0,3 včetně I I-----------------------I------------------------I---------------------I 1.2 Plavidla všech konstrukčních kategorií jsou navržena a konstruována tak, aby odolala těmto parametrům z hlediska stability, vztlaku a dalších obdobných požadavků podle této přílohy a měla dobré schopnosti manévrování. 2. Obecné požadavky 2.1 Každé plavidlo je označeno identifikačním číslem zahrnujícím následující informace a) kód státu, v němž má výrobce sídlo, b) jedinečný kód výrobce, c) jedinečné sériové číslo výrobku, e) rok modelu. Podrobné požadavky na identifikační číslo plavidla jsou stanoveny v příslušné harmonizované normě. 2.2 Štítek výrobce plavidla 2.2.1 Na každém plavidle je trvale upevněn štítek výrobce, umístěný odděleně od identifikačního čísla plavidla, a na tomto štítku jsou uvedeny alespoň následující informace a) jméno nebo zapsaná ochranná známka a doručovací adresa, b) označení CE, c) konstrukční kategorie plavidla, d) nejvyšší zatížení doporučené výrobcem podle bodu 3.6, kromě údajů o hmotnosti obsahu pevných nádrží a e) počet osob doporučený výrobcem, pro nějž je plavidlo navrženo. 2.2.2 V případě posouzení podle § 34 odst. 2 až 4 zákona zahrnují údaje podle písmene a) údaje týkající se oznámeného subjektu, který provedl posouzení shody. 2.3 Ochrana proti pádu přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo Plavidlo je navrženo tak, aby bylo co nejvíce sníženo nebezpečí přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné vstoupení na plavidlo. Prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo jsou přístupné a použitelné pro osobu ve vodě bez cizí pomoci. 2.4 Rozhled z hlavního kormidelního stanoviště U rekreačních plavidel poskytuje hlavní kormidelní stanoviště plavidla kormidelníkovi při běžných podmínkách provozu dobrý všestranný rozhled. 2.5 Příručka uživatele Příručka uživatele obsahuje veškeré informace, jež jsou nezbytné pro bezpečné používání daného výrobku, přičemž zvláštní pozornost je věnována nastavení, údržbě, řádnému provozu, předcházení rizikům a řízení rizik. 3. Požadavky na pevnost a konstrukci 3.1 Konstrukce Výběr a kombinace materiálů plavidla a jeho konstrukce zabezpečují, aby plavidlo bylo ve všech ohledech dostatečně pevné, zejména s ohledem na konstrukční kategorii plavidla a nejvyšší zatížení doporučené výrobcem podle bodu 3.6. 3.2 Stabilita plavidla a volný bok Plavidlo má dostatečnou stabilitu a volný bok odpovídající konstrukční kategorii plavidla a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem v souladu s bodem 3.6. 3.3 Vztlak a plovatelnost 3.3.1 Plavidlo je konstruováno tak, aby byly zabezpečeny charakteristiky vztlaku odpovídající konstrukční kategorii plavidla a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem v souladu s bodem 3.6. Všechna obytná vícetrupová rekreační plavidla, u nichž existuje riziko převrácení, mají dostatečný vztlak k setrvání na hladině v převrácené poloze. 3.3.2 Plavidla s délkou trupu pod 6 metrů, která jsou v závislosti na své konstrukční kategorii náchylná k zaplavení, jsou vybavena vhodnými prostředky plovatelnosti, aby se při zaplavení nepotopila. 3.4 Otvory v trupu, palubě a nástavbě 3.4.1 Otvory v trupu, palubě a nástavbě nenarušují pevnost konstrukce plavidla, a pokud jsou uzavřeny, zajišťují těsnost proti vnějšímu prostředí. 3.4.2 Okna, světlíky, dveře a poklopy průlezů odolají tlaku vody, kterému budou vzhledem ke svému umístnění pravděpodobně vystaveny, a rovněž místnímu zatížení způsobenému hmotností osob pohybujících se na palubě. 3.4.3 Armatury umožňující průtok vody dovnitř trupu nebo z trupu umístěné pod vodoryskou, která odpovídá nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6, jsou vybaveny snadno přístupnými uzávěry. 3.5 Zatopení 3.5.1 Všechna plavidla jsou navržena tak, aby nebezpečí potopení bylo co nejvíce sníženo. 3.5.2 Tam, kde je to potřebné, zvláštní pozornost je věnována a) kokpitům a jímkám vybaveným samoodvodňováním nebo jinými prostředky bránícími vniknutí vody do vnitřních prostor plavidla, b) uzávěrům větracího zařízení a c) odstraňování vody čerpadly nebo jinými prostředky. 3.6 Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem zohledňující hmotnost paliva, vody, zásob, různé výstroje a osob, pro které je plavidlo navrženo, je určeno v souladu s konstrukční kategorií plavidla, jeho stabilitou a požadavky na volný bok, vztlak a plovatelnost. 3.7 Uložení záchranných vorů Všechna rekreační plavidla konstrukční kategorie A a B a rekreační plavidla konstrukční kategorie C a D s délkou trupu nad 6 metrů mají jedno nebo více míst pro uložení záchranného voru či vorů, dostatečně velkých, aby unesly počet osob doporučený výrobcem, pro který je rekreační plavidlo navrženo. Tato místa pro uložení vorů jsou vždy snadno přístupná. 3.8 Úniková cesta 3.8.1 Všechna obytná vícetrapová rekreační plavidla, u nichž existuje riziko převrácení, umožňují pro případ převrácení snadný únik z plavidla. Jestliže existuje úniková cesta pro použití v převrácené poloze, není jí narušena konstrukce plavidla, jeho stabilita a vztlak, a to bez ohledu na to, zda se rekreační plavidlo nachází v obvyklé nebo v převrácené pozici. 3.8.2 Z každého obytného rekreačního plavidla je možný snadný únik v případě požáru. 3.9 Kotvení, uvazování a vlečení Všechna plavidla, s přihlédnutím ke své konstrukční kategorii a charakteristikám, mají jedno nebo více pevných míst nebo jiných prostředků schopných bezpečně vydržet síly působící při kotvení, uvázání a vlečení plavidla. 4. Manévrovatelnost Manévrovatelnost plavidla je vyhovující i při nejvýkonnějším hnacím motoru, pro který je plavidlo navrženo a konstruováno. U všech hnacích motorů je nejvyšší jmenovitý výkon motoru uveden v příručce uživatele. 5. Požadavky na instalaci 5.1 Hnací motory a motorové prostory 5.1.1 Všechny vestavěné hnací motory jsou umístěny v uzavřeném prostoru odděleném od obytných prostorů a instalovány tak, aby bylo co nejvíce sníženo nebezpečí vzniku nebo šíření požáru a také nebezpečí způsobené toxickými výpary, teplem, hlukem nebo vibracemi v obytných prostorech. 5.1.2 Hnací motory, jejich součásti a příslušenství, které vyžadují častou kontrolu nebo údržbu, jsou snadno přístupné. 5.1.3 Izolační materiály uvnitř motorového prostoru nepřispívají k šíření požáru. 5.1.4 Motorový prostor je větrán. Vnikání vody vstupními větracími otvory do motorového prostoru je co nejvíce omezeno. 5.1.5 Pokud není hnací motor chráněn krytem nebo umístěn ve vlastním uzavřeném prostoru, nechráněné pohybující se nebo horké části hnacího motoru, které mohou způsobit poranění osob, jsou účinně zakryty. 5.1.6 Každý přívěsný hnací motor, jímž je plavidlo vybaveno, má zařízení bránící startu hnacího motoru při sepnutém řazení, s výjimkou motoru: a) se statickým tahem do 500 N nebo b) vybaveného zařízením omezujícím při startu statický tah do 500 N. 5.1.7 Vodní skútr je vybaven buď zařízením pro automatické zastavení hnacího motoru, nebo automatickým zařízením, které uvede skútr do pomalého krouživého dopředného pohybu, jestliže osoba ovládající vodní skútr ze skútru sestoupí nebo spadne. 5.1.8 Přívěsný hnací motor ovládaný kormidelní pákou je vybaven nouzovým vypínacím zařízením, které lze spojit s kormidelníkem. 5.2 Palivová soustava 5.2.1 Palivové soustavy a instalace pro plnění, skladování, odvětrávání a dodávání paliva jsou navrženy a instalovány tak, aby nebezpečí vzniku požáru a výbuchu bylo co nejvíce sníženo. 5.2.2 Palivové nádrže, potrubí a hadice jsou upevněny a odděleny od jakéhokoli zdroje nadměrného tepla nebo před ním chráněny. Materiál, z něhož jsou nádrže vyrobeny, a technologie jejich výroby odpovídají objemu nádrží a druhu paliva. 5.2.3 Prostory nádrží na benzin jsou větrány. 5.2.4 Nádrže na benzin nejsou součástí trupu a jsou a) chráněny před požárem způsobeným hnacím motorem a jinými zdroji vznícení a b) odděleny od obytných prostorů. 5.2.5 Nádrže na naftu mohou být součástí trupu. 5.3 Elektrický systém 5.3.1 Elektrické systémy jsou navrženy a instalovány tak, aby zabezpečovaly řádný provoz plavidla při běžných provozních podmínkách a aby co nejvíce snížily nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. 5.3.2 Všechny elektrické obvody, s výjimkou obvodu startéru hnacího motoru napojeného na akumulátor, jsou bezpečné při přetížení. 5.3.3 Obvody elektrického pohonu jsou provedeny tak, aby se vzájemně neovlivňovaly s jinými obvody a nebyla tak omezena jejich funkce. 5.3.4 Pro zabránění shromažďování výbušných plynů, které se mohou uvolňovat z akumulátorů, je zajištěno větrání. Akumulátory jsou pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí vody. 5.4 Kormidelní zařízení 5.4.1 Kormidelní zařízení a systémy ovládání pohonu jsou navrženy, konstruovány, a instalovány tak, aby umožňovaly přenos sil k řízení za předvídatelných provozních podmínek. 5.4.2 Každé plachetní rekreační plavidlo a každé rekreační plavidlo bez plachet s jediným hnacím motorem, které je vybaveno dálkově ovládaným kormidelním zařízením, disponuje nouzovými prostředky k řízení rekreačního plavidla při snížené rychlosti. 5.5 Plynová soustava 5.5.1 Plynové soustavy pro obytné účely jsou vybaveny odvodem par a zplodin a jsou navrženy a instalovány tak, aby se zabránilo úniku plynu a nebezpečí výbuchu a aby bylo možno testovat jejich těsnost. Materiály a součásti jsou vhodné pro použitý druh plynu a odolné vůči namáhání a vlivům vznikajícím v mořském prostředí. 5.5.2 Každý plynový spotřebič, jehož použití odpovídá účelu předvídanému výrobcem, je instalován v souladu s jeho pokyny. Každý plynový spotřebič má samostatný přívod z rozvodné soustavy a je ovládán samostatným uzavíracím zařízením. Je zajištěno odpovídající větrání pro zabránění vzniku nebezpečí způsobeného unikajícím plynem a nebezpečnými zplodinami. 5.5.3 Všechna plavidla s pevně instalovaným plynovým zařízením mají uzavřený prostor pro uložení všech lahví na plyn. Uzavřený prostor je oddělen od obytných prostorů, přístupný pouze zvenku a odvětráván tak, aby uniklý plyn byl vyveden mimo plavidlo. 5.5.4 Každá pevně instalovaná plynová soustava je po instalaci testována. 5.6 Požární ochrana 5.6.1 Uspořádání plavidla a jeho vybavení zohledňuje nebezpečí vzniku a šíření požáru. Zvláštní pozornost je věnována okolí zařízení s otevřeným plamenem, horkým plochám, hnacím motorům, pomocným strojům, přetokům oleje a paliva, nezakrytým potrubím pro olej a palivo a vedení elektrické kabeláže mimo tepelné zdroje a horké plochy. 5.6.2 Rekreační plavidlo je vybaveno protipožárním zařízením odpovídajícím druhu nebezpečí požáru nebo prostorem a kapacitou pro umístění takovéhoto protipožárního zařízení. Plavidlo nesmí být uvedeno do provozu, dokud není vybaveno vhodným protipožárním zařízením. Prostory s pevně vestavěným benzinovým hnacím motorem jsou chráněny hasicím systémem, díky němuž není nutno otevírat prostor hnacího motoru v případě požáru. Pokud je plavidlo vybaveno přenosnými hasicími přístroji, tyto přístroje jsou snadno přístupné a jeden z nich je umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z hlavního kormidelního stanoviště rekreačního plavidla. 5.7 Navigační světla, sestavy pro signalizaci a zvukové signály Pokud jsou na plavidle instalována navigační světla, sestavy pro signalizaci a zvukové signály, splňují požadavky Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 (Úmluva COLREG), popřípadě rezoluce EHK/OSN č. 24 o pravidlech plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách v Evropě (předpis CEVNI). 5.8 Zabránění odtoku nečistot 5.8.1 Plavidlo je konstruováno tak, aby bylo zabráněno nechtěnému odtoku oleje, paliva a jiných znečisťujících látek z plavidla. 5.8.2 Každá toaleta, jíž je rekreační plavidlo vybaveno, je napojena pouze k systému odpadních nádrží nebo k systému čištění vody. 5.8.3 Rekreační plavidlo s trvale zabudovanými odpadními nádržemi je vybaveno normalizovanou potrubní přípojkou pro odpadní vody umožňující připojení potrubí sběrného zařízení k odpadnímu systému rekreačního plavidla. 5.8.4 Každé potrubí odpadní soustavy procházející trupem je vybaveno uzávěrem, který lze zajistit v uzavřené poloze. B. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝFUKOVÉ EMISE HNACÍCH MOTORŮ Hnací motory splňují požadavky na výfukové emise stanovené v této části. 1. Identifikace hnacího motoru 1.1 Každý hnací motor je zřetelně označen, přičemž v rámci tohoto označení jsou uvedeny následující informace a) jméno výrobce hnacího motoru, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa, popřípadě rovněž jméno a kontaktní adresa osoby provádějící úpravu hnacího motoru, b) typ hnacího motoru, případně výrobcem stanovená skupina hnacích motorů, jejichž návrh předpokládá podobné vlastnosti vztahující se k výfukovým emisím a emisím hluku (dále jen "skupina hnacích motorů"), c) jedinečné sériové číslo hnacího motoru a d) označení CE podle § 15 zákona. 1.2 Označení uvedená v bodě 1.1 vydrží po obvyklou dobu životnosti hnacího motoru a jsou snadno čitelná a nesmazatelná. Jestliže se použijí nálepky nebo štítky, připojí se takovým způsobem, aby vydržely po obvyklou dobu životnosti hnacího motoru a nebylo možno je odstranit bez jejich zničení nebo poškození. 1.3 Uvedená označení jsou umístěna na části hnacího motoru, která je nezbytná pro běžný provoz hnacího motoru a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu životnosti hnacího motoru. 1.4 Uvedená označení jsou umístěna tak, aby byla dobře viditelná, poté co byl hnací motor sestaven se všemi součástmi nutnými pro svůj provoz. 2. Požadavky na výfukové emise Hnací motory jsou navrženy, konstruovány a sestaveny tak, aby výfukové emise při správné instalaci a běžném použití nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v bodech 2.1 a 2.2. 2.1 Pro přívěsné zážehové hnací motory uvedené na trh do 18. ledna 2020, jejichž výkon nepřesahuje 15 kW a které byly vyrobeny malými a středními podniky^2), se použijí mezní hodnoty výfukových emisí stanovené v tabulce 1. Tabulka 1 (g/kWh) I---------------------I---------------------I--------------------------I--------I--------------I I Typ hnacího motoru I Oxid uhelnatý I Uhlovodíky I Oxidy I Pevné I I I CO = A + B/PNn I HC = A + B/PNn I dusíku I prachové I I I I I NOx I částice I I I I I I PT I I---------------------I-------I-------I-----I--------I---------I-------I--------I--------------I I I A I B I n I A I B I n I I I I---------------------I-------I-------I-----I--------I---------I-------I--------I--------------I I Dvoutaktní I 150,0 I 600,0 I 1,0 I 30,0 I 100,0 I 0,75 I 10,0 I Nepoužije se I I zážehový I I I I I I I I I I---------------------I-------I-------I-----I--------I---------I-------I--------I--------------I I Čtyřtaktní zážehový I 150,0 I 600,0 I 1,0 I 6,0 I 50,0 I 0,75 I 15,0 I Nepoužije se I I---------------------I-------I-------I-----I--------I---------I-------I--------I--------------I V tabulce jsou A, B a n konstanty, PN je jmenovitý výkon hnacího motoru v kW. 2.2. Pro vznětové hnací motory se použijí mezní hodnoty výfukových emisí stanovené v tabulce 2 nebo 3. Pro zážehové hnací motory neuvedené v bodě 2.1 se použijí mezní hodnoty výfukových emisí stanovené v tabulce 4. Tabulka 2 Mezní hodnoty výfukových emisí pro vznětové hnací motory o zdvihovém objemu menším než 0,9 L/cvl a jmenovitém výkonu nižším než 37 kW I-------------I-----------------I---------I---------------------------I--------I----------I I Zdvihový I Jmenovitý výkon I Částice I Uhlovodíky I Oxidy I Oxid I I objem I hnacího motoru I PT I HC = A + B/PNn I dusíku I uhelnatý I I SV I (kW) I (g/kWh) I I NOx I CO I I (L/cyl) I I I I I (g/kWh) I I-------------I-----------------I---------I---------I--------I--------I--------I----------I I - I - I - I A I B I n I - I - I I-------------I-----------------I---------I---------I--------I--------I--------I----------I I SV < 0,9 I Pn < 37 I 1,0 I 1,5 I 2,0 I 0,5 I 9,8 I 5 I I-------------I-----------------I---------I---------I--------I--------I--------I----------I V tabulce jsou A, B a n konstanty, PN je jmenovitý výkon hnacího motoru v kW. Tabulka 3 Mezní hodnoty výfukových emisí pro vznětové hnací motory I----------------------I---------------------I---------I--------------------I---------------I I Zdvihový objem SV I Jmenovitý výkon I Částice I Uhlovodíky + oxidy I Oxid uhelnatý I I (L/cyl) I hnacího motoru PN I PT I dusíku I CO (g/kWh) I I I (kW) I (g/kWh) I HC + NOx I I I I I I (g/kWh) I I I----------------------I---------------------I---------I--------------------I---------------I I SV < 0,9 I 37 ≤ PN < 75 I 0,30 I 4,7 I 5 I I I I---------I--------------------I---------------I I I I 0,20 I 5,8 I 5 I I I---------------------I---------I--------------------I---------------I I I 75 ≤ PN < 3700 I 0,15 I 5,8 I 5 I I----------------------I---------------------I---------I--------------------I---------------I I 0,9 ≤ SV < 1,2 I PN < 3700 I 0,14 I 5,8 I 5 I I----------------------I I---------I--------------------I---------------I I 1,2 ≤ SV < 2,5 I I 0,12 I 5,8 I 5 I I----------------------I I---------I--------------------I---------------I I 2,5 ≤ SV < 3,5 I I 0,12 I 5,8 I 5 I I----------------------I I---------I--------------------I---------------I I 3,5 ≤ SV < 7,0 I I 0,11 I 5,8 I 5 I I----------------------I---------------------I---------I--------------------I---------------I Tabulka 4 Mezní hodnoty výfukových emisí pro zážehové hnací motory I--------------------I-----------------------I------------------I--------------------I I Typ hnacího motoru I Jmenovitý výkon I Oxid uhelnatý CO I Uhlovodíky + oxidy I I I hnacího motoru PN I (g/kWh) I dusíku I I I (kW) I I HC + NOx I I I I I (g/kWh) I I--------------------I-----------------------I------------------I--------------------I I Záďové a vestavěné I PN ≤ 373 I 75 I 5 I I hnací motory I-----------------------I------------------I--------------------I I I 373 < PN ≤ 485 I 350 I 16 I I I-----------------------I------------------I--------------------I I I PN > 485 I 350 I 22 I I--------------------I-----------------------I------------------I--------------------I I Přívěsné hnací I PN ≤ 4,3 I 500 - (5,0 x PN) I 30 I I motory a hnací I-----------------------I------------------I--------------------I I motory vodních I 4,3 < PN ≤ 40 I 500 - (5,0 x PN) I 50 I I skútrů I I I 15,7 + (---------) I I I I I PN0,9 I I I-----------------------I------------------I--------------------I I I PN > 40 I 300 I 50 I I I I I 15,7 + (---------) I I I I I PN0,9 I I--------------------I-----------------------I------------------I--------------------I 2.3 Zkušební cykly: 2.3.1 Hnací motory jsou podrobovány zkušebním cyklům podle požadavků normy ISO 8178 4:2007 v návaznosti na hodnoty uvedené v níže uvedené tabulce. 2.3.2 U vznětových hnacích motorů s proměnlivými otáčkami se použijí zkušební cykly El nebo E5. Je-li výkon vznětového hnacího motoru s proměnlivými otáčkami vyšší než 130 kW, použijí se zkušební cykly El, E3 nebo E5. U zážehových hnacích motorů s proměnlivými otáčkami se použije zkušební cyklus E4. I-------------------------I---------I--------I-------------I------I-------------------I I Cyklus E1, číslo režimu I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I I-------------------------I---------I--------I-------------I------I-------------------I I Otáčky I Jmenovité otáčky I Mezilehlé otáčky I Volnoběžné otáčky I I-------------------------I---------I--------I-------------I------I-------------------I I Točivý moment, % I 100 I 75 I 75 I 50 I 0 I I-------------------------I---------I--------I-------------I------I-------------------I I Váhový faktor I 0,08 I 0,11 I 0,19 I 0,32 I 0,3 I I-------------------------I---------I--------I-------------I------I-------------------I I Otáčky I Jmenovité otáčky I Mezilehlé otáčky I Volnoběžné otáčky I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Cyklus E3, číslo režimu I 1 I 2 I 3 I 4 I I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Otáčky, % I 100 I 91 I 80 I 63 I I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Výkon, % I 100 I 75 I 50 I 25 I I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Váhový faktor I 0,2 I 0,5 I 0,15 I 0,15 I I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Cyklus E4, číslo režimu I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Otáčky, % I 100 I 80 I 60 I 40 I Volnoběžné I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Točivý moment, % I 100 I 71,6 I 46,5 I 25,3 I 0 I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Váhový faktor I 0,06 I 0,14 I 0,15 I 0,25 I 0,40 I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Cyklus E5, číslo režimu I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Otáčky, % I 100 I 91 I 80 I 63 I Volnoběžné I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Výkon, % I 100 I 75 I 50 I 25 I 0 I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I I Váhový faktor I 0,08 I 0,13 I 0,17 I 0,32 I 0,3 I I-------------------------I------------------I------I------I------I-------------------I 2.3.3 Oznámené subjekty mohou akceptovat zkoušky provedené na základě jiných zkušebních cyklů uvedených v harmonizované normě, jsou-li použitelné pro pracovní cyklus daného hnacího motoru. 2.4 Určení skupiny hnacích motorů a výběr základního hnacího motoru 2.4.1 Výrobce hnacích motorů určí hnací motory ze svého výrobního sortimentu, které mají být zahrnuty do skupiny hnacích motorů. 2.4.2 Základní hnací motor se ze skupiny hnacích motorů vybere tak, aby jeho emisní vlastnosti byly reprezentativní pro všechny hnací motory v dané skupině. Jako základní hnací motor skupiny by měl být obvykle vybrán hnací motor s vlastnostmi, u nichž se předpokládá, že povedou k nejvyšším specifickým emisím (vyjádřeným v g/kWh) při měření pomocí použitelného zkušebního cyklu. 2.5 Zkušební paliva 2.5.1 Zkušební paliva použitá při zkoušce výfukových emisí mají vlastnosti uvedené v tabulce. Benzinová paliva I---------------------------I-------------------------I-------------------------I I Vlastnost I Referenční I Referenční I I I certifikované zkušební I certifikované zkušební I I I palivo I palivo I I I RF-02-99 I RF-02-03 I I I bezolovnatý I bezolovnatý I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I I min. I max. I min. I max. I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Oktanové číslo určené I 95 I - I 95 I - I I výzkumnou metodou (RON) I I I I I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Oktanové číslo určené I 85 I - I 85 I - I I motorovou metodou (MON) I I I I I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Hustota při 15 °C (kg/m3) I 748 I 762 I 740 I 754 I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Počáteční bod varu (°C) I 24 I 40 I 24 I 40 I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Hmotnostní podíl obsahu I - I 100 I - I 10 I I síry (mg/kg) I I I I I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Obsah olova (mg/l) I - I 5 I - I 5 I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Tlak par (Reid) (kPa) I 56 I 60 I - I - I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Tlak par (DVPE) (kPa) I - I - I 56 I 60 I I---------------------------I-------------------------I-------------------------I Naftová paliva I---------------------------I-------------------------I-------------------------I I Vlastnost I RF-06-99 I RF-06-03 I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I I min. I max. I min. I max. I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Cetanové číslo I 52 I 54 I 52 I 54 I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Hustota při 15 °C (kg/m3) I 833 I 837 I 833 I 837 I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Konečný bod varu (°C) I - I 370 I - I 370 I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Bod vzplanutí (°C) I 55 I - I 55 I - I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Hmotnostní podíl obsahu I - I 300 (50) I - I 10 I I síry (mg/kg) I I I I I I---------------------------I------------I------------I------------I------------I I Hmotnostní podíl obsahu I - I 0,01 I - I 0,01 I I popela (%) I I I I I I---------------------------I-------------------------I-------------------------I 2.5.2 Oznámené subjekty mohou akceptovat zkoušky provedené na základě jiných zkušebních paliv uvedených v harmonizované normě. 3. Životnost 3.1 Hnací motor po obvyklou dobu jeho životnosti splňuje při běžném použití v souladu s příručkou uživatele mezní hodnoty stanovené v bodech 2.1 a 2.2. Pro tento účel a za účelem vypracování příručky uživatele se provádí zkoušky životnosti při běžných provozních cyklech a výpočty opotřebení součástí. 3.2 Obvyklá doba životnosti hnacího motoru činí a) u vznětových hnacích motorů 480 hodin provozu nebo 10 let od uvedení do provozu podle toho, co nastane dříve a b) u zážehových vestavěných nebo záďových hnacích motorů: 1. u motorů v kategorii PN ≤ 373 kW 480 hodin provozu nebo 10 let od uvedení do provozu podle toho, co nastane dříve, 2. u motorů v kategorii 373 < PN ≤ kW 150 hodin provozu nebo 3 roky od uvedení do provozu podle toho, co nastane dříve, 3. u motorů v kategorii PN > 485 kW 50 hodin provozu nebo 1 rok od uvedení do provozu podle toho, co nastane dříve, c) u hnacích motorů vodních skútrů 350 hodin provozu nebo 5 let od uvedení do provozu podle toho, co nastane dříve a d) u přívěsných hnacích motorů 350 hodin provozu nebo 10 let od uvedení do provozu podle toho, co nastane dříve. 4. Příručka uživatele Příručka uživatele obsahuje a) návod k instalaci, použití a údržbě nutný k zajištění správné funkce hnacího motoru po dobu jeho životnosti podle oddílu 3 a b) údaj o výkonu hnacího motoru měřeném podle harmonizované normy. 5. Požadavky na hnací motory schválené podle jiných právních předpisů 5.1 Oddíly 1. až 4. této části přílohy se nepoužijí na hnací motor upravený za účelem jeho zabudování do plavidla za podmínky, že typ hnacího motoru a) odpovídá mezním hodnotám emisí etap IIIA, IIIB nebo IV platným pro vznětové motory používané k jinému účelu než k pohonu vnitrozemských plavidel, lokomotiv a motorových vozů a byl schválen podle 1. předpisu Evropské unie upravujícího opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje^3) a 2. právního předpisu upravujícího způsobilost plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, nebo b) byl schválen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI)^4). 5.2 Věta první se použije pouze za podmínky, že osoba provádějící úpravu hnacího motoru plně zohlední údaje poskytnuté výrobcem hnacího motoru za účelem splnění požadavků stanovených právními předpisy podle věty první a za stejným účelem opatří hnací motor návodem k jeho zabudování do plavidla. C. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA EMISE HLUKU Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry, přívěsné hnací motory a záďové hnací motory se zabudovaným výfukovým systémem splňují požadavky na emise hluku stanovené v této části přílohy. 1. Hladiny emisí hluku 1.1 Rekreační plavidla s vestavěnými nebo záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému, vodní skútry, přívěsné hnací motory a záďové hnací motory se zabudovaným výfukovým systémem jsou navrženy, zhotoveny a sestaveny tak, aby emise hluku nepřekračovaly mezní hodnoty uvedené v následující tabulce. I--------------------------------I-------------------------------I I Jmenovitý výkon hnacího motoru I Maximální hladina akustického I I (jediný hnací motor) I tlaku (LPASmax) v dB I I v kW I I I--------------------------------I-------------------------------I I PN < 10 I 67 I I--------------------------------I-------------------------------I I 10 < PN < 40 I 72 I I--------------------------------I-------------------------------I I PN > 40 I 75 I I--------------------------------I-------------------------------I 1.1.1 V tabulce je PN jmenovitý výkon jediného hnacího motoru v kW při jmenovitých otáčkách a LpASmax je maximální hladina akustického tlaku v dB. 1.1.2 U dvoumotorových a vícemotorových jednotek s hnacími motory všech typů může být použita tolerance 3 dB. 1.2 Odchylně od bodu 1.1 jsou požadavky na emise hluku rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému splněny, jestliže je jejich Froudeho číslo ≤ 1,1, poměr výkon/výtlak je ≤ 40 a hnací motor a výfukový systém jsou instalovány podle specifikací výrobce hnacího motoru. 1.3 Froudeho číslo Fn se vypočte dělením maximální rychlosti rekreačního plavidla V (v m/s) druhou odmocninou součinu délky vodorysky lwl (v metrech) a konstanty tíhového zrychlení g = 9,8 m/s2. V Fn = ----------------- odmocnina (g.lwl) Poměr výkon/výtlak se vypočte vydělením jmenovitého výkonu hnacího motoru PN (v kW) výtlakem rekreačního plavidla D (v tunách): PN Poměr výkon/tlak = ------ D 2. Příručka uživatele 2.1 U rekreačních plavidel s vestavěnými nebo záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému a u vodních skútrů obsahuje příručka uživatele podle části A bodu 2.5 informace potřebné pro udržování rekreačního plavidla a výfukového systému v takovém stavu, aby byla zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžném způsobu použití. 2.2 U přívěsných hnacích motorů a záďových hnacích motorů se zabudovaným výfukovým systémem obsahuje příručka uživatele podle části B oddílu 4 potřebné pokyny pro udržování hnacího motoru v takovém stavu, aby byla zajištěna shoda se stanovenými mezními hodnotami hluku při běžném provozu. 3. Životnost S ohledem na shodu s požadavky týkajícími se emisí hluku stanovenými v oddílu 1 této části se použijí obdobně ustanovení o životnosti uvedená v části B oddílu 3. Příl.2 POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY 1. K posuzování shody výrobku se základními technickými požadavky použije výrobce postup podle části I. této přílohy a současně postup v souladu se zvláštními požadavky stanovenými v části II. této přílohy v případě, že je posuzování shody provedeno podle vybraných modulů uvedených v části II. této přílohy. 2. Postup posuzování shody uvedený v části III. této přílohy se použije, jedná-li se o a) větší úpravu plavidla, b) větší úpravu hnacího motoru, c) plavidlo, které se stalo výrobkem určeným k posuzování shody změnou účelu svého využití, d) plavidlo vyrobené pro vlastní potřebu, které bylo uvedeno na trh před uplynutím 5 let od doby, kdy bylo uvedeno do provozu, nebo e) plavidlo, jeho součást nebo hnací motor, které jsou uváděny do provozu soukromým dovozcem a u nichž nebyla posouzena shoda výrobcem. Část I. ZÁKLADNÍ POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY A) Návrh a konstrukce 1. Pokud jde o návrh a konstrukci rekreačních plavidel, použijí se tyto postupy stanovené v příloze II k rozhodnutí č. 768/2008/ES 1.1 u konstrukčních kategorií plavidel A a B a) u rekreačních plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m kterýkoli z těchto modulů - modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečení j akosti), b) u rekreačních plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m kterýkoli z těchto modulů - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality), 1.2 u konstrukční kategorie plavidel C a) u rekreačních plavidel o délce trupu od 2,5 m do 12 m kterýkoli z těchto modulů - jsou-li splněny harmonizované normy týkající se části A bodů 3.2 a 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení: modul A (interní řízení výroby), modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality), - nejsou-li splněny harmonizované normy týkající se části A bodů 3.2 a 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality), b) u rekreačních plavidel o délce trupu od 12 m do 24 m kterýkoli z těchto modulů - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality), 1.3 u konstrukční kategorie plavidel D u rekreačních plavidel o délce trupu od 2,5 m do 24 m kterýkoli z těchto modulů: - modul A (interní řízení výroby), - modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality). 2. Pokud jde o návrh a konstrukci vodních skútrů, použije se kterýkoli z těchto postupů stanovených v příloze II k rozhodnutí č. 768/2008/ES - modul A (interní řízení výroby), - modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality). 3. Pokud jde o návrh a konstrukci součástí, použije se kterýkoli z těchto postupů stanovených v příloze II k rozhodnutí č. 768/2008/ES - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality). B) Výfukové emise Pokud jde o výfukové emise, u hnacího motoru použije výrobce hnacího motoru tyto postupy stanovené v příloze II k rozhodnutí č. 768/2008/ES 1. provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy, kterýkoli z těchto modulů: - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality), 2. provádějí-li se zkoušky bez použití harmonizované normy, kterýkoli z těchto modulů - modul B (EU přezkoušení typu) spolu s modulem C1 nebo - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku). C) Emise hluku 1. Pokud jde o emise hluku u rekreačních plavidel se záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory a u rekreačních plavidel se záďovými hnacími motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými hnacími motory, u nichž byla provedena větší úprava a které jsou následně uvedeny na trh do pěti let po této úpravě, použije výrobce tyto postupy stanovené v příloze II k rozhodnutí č. 768/2008/ES 1.1 provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy pro měření hluku, kterýkoli z těchto modulů - modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality), 1.2 provádějí-li se zkoušky bez použití harmonizované normy pro měření hluku, modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku), 1.3 použije-li se k posouzení postup založený na Froudeho čísle a určení poměru výkon/výtlak, kterýkoli z těchto modulů - modul A (interní řízení výroby), - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality). 2. Pokud jde o emise hluku u vodních skútrů a přívěsných hnacích motorů a záďových hnacích motorů se zabudovaným výfukovým systémem, které jsou určeny k instalaci na rekreačních plavidlech, použije výrobce vodního skútru nebo hnacího motoru tyto postupy stanovené v příloze k II rozhodnutí č. 768/2008/ES 2.1 provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy pro měření hluku, kterýkoli z těchto modulů - modul A1 (interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem), - modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku) nebo - modul H (shoda založená na úplném zabezpečování kvality), 2.2 provádějí-li se zkoušky bez použití harmonizované normy pro měření hluku, modul G (shoda založená na ověření každého jednotlivého výrobku). Část II. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSUZOVÁNÍ SHODY PROVÁDĚNÉ PODLE VYBRANÝCH MODULŮ 1. Použije-li se v případě posuzování shody plavidel modul A1 podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, provedou se tyto zkoušky, jim rovnocenné výpočty nebo kontroly ve vztahu k jednomu nebo více plavidlům představujícím výrobu výrobce a) zkouška stability v souladu s částí A bodem 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a b) zkouška charakteristik vztlaku v souladu s částí A bodem 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 2. Použije-li se v případě posuzování shody rekreačních plavidel vybavených vestavěným nebo záďovým hnacím motorem bez zabudovaného výfukového systému nebo v případě posuzování shody vodních skútrů modul A1 podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, provede se na odpovědnost oznámeného subjektu zkouška emisí hluku podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení ve vztahu k jednomu nebo více plavidlům. 3. Použije-li se v případě posuzování shody přívěsných hnacích motorů nebo záďových hnacích motorů se zabudovaným výfukovým systémem modul A1 podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, provede se na odpovědnost oznámeného subjektu zkouška emisí hluku podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení ve vztahu k jednomu nebo více hnacím motorům z každé skupiny hnacích motorů. Zkouší-li se více než jeden hnací motor ze skupiny motorů, k posouzení shody zkoušeného vzoru se použije statistická metoda podle bodu 6. této části přílohy. 4. Použije-li se v případě posuzování shody výrobků modul B podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, provede se EU přezkoušení výrobního typu a konstrukčního typu. Výrobní typ uvedený v modulu B může zahrnovat více variant výrobku, pokud rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň bezpečnosti a ostatní požadavky týkající se funkčnosti výrobku a varianty výrobku jsou uvedeny v odpovídajícím osvědčení o přezkoušení typu, v případě potřeby i prostřednictvím změn původního osvědčení. 5. Použije-li se v případě posuzování shody se základními technickými požadavky týkajícími se výfukových emisí modul C podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, a nepoužívá-li výrobce systém jakosti popsaný v modulu H podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, oznámený subjekt provede kontroly výrobku v náhodně zvolených intervalech, aby se ověřila kvalita interní kontroly výrobku. Pokud se zdá, že úroveň kvality není uspokojivá nebo že je nutné ověřit platnost údajů poskytnutých výrobcem, odebere se ze série hnací motor a podrobí se zkoušce podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Zkoušené hnací motory jsou částečně nebo úplně zaběhnuté v souladu s pokyny výrobce. Jestliže specifické výfukové emise hnacího motoru odebraného ze série překračují mezní hodnoty podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, může výrobce požádat, aby byla provedena měření na vzorku hnacích motorů odebraných ze série a zahrnujících i původně odebraný hnací motor. K ověření shody vzorku hnacích motorů se základními technickými požadavky se použije statistická metoda podle bodu 6. této části přílohy. 6. Použije-li se v případě posuzování shody výrobku modul A1 nebo C1 podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, akreditované vnitropodnikové subjekty se nemohou posuzování shody účastnit. 7. Použije-li se v případě posuzování shody se základními technickými požadavky týkajícími se výlukových emisí nebo emisí hluku modul F podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, odebere se ze série hnacích motorů vzorek hnacích motorů za účelem posouzení shody skupiny hnacích motorů se základními technickými požadavky. O velikosti vzorku (n) rozhodne výrobce po dohodě s oznámeným subjektem. Pro každou regulovanou složku výfukových emisí a emisí hluku se z výsledků získaných na odebraném vzorku vypočte aritmetický průměr X. Shoda vyrobené série s požadavky se předpokládá, je-li splněna tato podmínka: X + k x S ≤ L, přičemž S je směrodatná odchylka, pro niž platí: (x - X)2 S2 = SUMA ----------- (n - 1) X = aritmetický průměr výsledků získaných z odebraného vzorku x = jednotlivé výsledky získané ze vzorku L = příslušná mezní hodnota n = počet hnacích motorů ve vzorku k = statistický faktor závislý na n (viz tabulka níže) I-----------------I-----------------I I n I k I I-----------------I-----------------I I 2 I 0,973 I I-----------------I-----------------I I 3 I 0,613 I I-----------------I-----------------I I 4 I 0,489 I I-----------------I-----------------I I 5 I 0,421 I I-----------------I-----------------I I 6 I 0,376 I I-----------------I-----------------I I 7 I 0,342 I I-----------------I-----------------I I 8 I 0,317 I I-----------------I-----------------I I 9 I 0,296 I I-----------------I-----------------I I 10 I 0,279 I I-----------------I-----------------I I 11 I 0,265 I I-----------------I-----------------I I 12 I 0,253 I I-----------------I-----------------I I 13 I 0,242 I I-----------------I-----------------I I 14 I 0,233 I I-----------------I-----------------I I 15 I 0,224 I I-----------------I-----------------I I 16 I 0,216 I I-----------------I-----------------I I 17 I 0,210 I I-----------------I-----------------I I 18 I 0,203 I I-----------------I-----------------I I 19 I 0,198 I I-----------------I-----------------I 0,860 Pokud n ≥ 20, platí, že k = ------------ odmocnina n Část III. POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY PODLE § 34 ODST. 2 AŽ 4 ZÁKONA 1. K žádosti o posouzení shody podle § 34 odst. 2 až 4 zákona se přikládají technické podklady a jiné dokumenty umožňující posouzení shody výrobku s požadavky tohoto nařízení a informace o používání výrobku po jeho prvním uvedení do provozu, jsou-li k dispozici. 2. Oznámený subjekt seznámí žadatele po obdržení žádosti s jeho povinnostmi v rámci postupu posuzování shody. 3. Oznámený subjekt přezkoumá každý výrobek a v nezbytné míře provede výpočty, zkoušky a další posouzení, aby bylo zajištěno prokázání shody výrobku s požadavky tohoto nařízení. 4. Oznámený subjekt po provedení posouzení shody vypracuje a vydá osvědčení a příslušnou zprávu o shodě týkající se provedeného posouzení. 5. Je-li posuzovaným výrobkem plavidlo, označí oznámený subjekt plavidlo rovněž identifikačním číslem plavidla zahrnujícím následující informace: a) kód státu, v němž je oznámený subjekt usazen, b) identifikační kód posouzení po zhotovení přidělený oznámenému subjektu, c) pořadové číslo osvědčení vydaného oznámeným subjektem a d) měsíc a rok, kdy bylo posouzení shody provedeno. Podrobné požadavky na identifikační číslo plavidla stanovené v příslušné harmonizované normě se použijí obdobně. 6. V EU prohlášení o shodě je uveden výrobek, pro nějž bylo toto prohlášení vypracováno. Je-li posuzovaným výrobkem plavidlo, opatří osoba, která plavidlo uvádí na trh nebo do provozu, toto plavidlo štítkem výrobce popsaným v části A bodě 2.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, který obsahuje slova "posouzení po zhotovení" a identifikační číslo plavidla popsané v předchozím bodě. 7. Osoba, která výrobek uvádí na trh nebo do provozu, uchovává dokumenty a informace podle bodu 1 po dobu 10 let od posouzení shody výrobku a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let ode dne vydání osvědčení. Oznámený subjekt uchovává kopii osvědčení a příslušné zprávy o shodě po dobu 10 let od vydání těchto dokumentů. Příl.3 NÁLEŽITOSTI EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU prohlášení o shodě obsahuje následující náležitosti a) číslo výrobku, jeho typu, šarže či série, b) jméno a adresu výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo soukromého dovozce, a je-li EU prohlášení o shodě vydáno zplnomocněným zástupcem, rovněž jméno a adresu výrobce, c) prohlášení o tom, že se toto prohlášení o shodě vydává na výhradní odpovědnost výrobce, soukromého dovozce nebo osoby podle § 34 odst. 2 nebo 3 zákona, d) identifikaci výrobku, včetně jeho případné fotografie, e) odkaz na příslušné harmonizační předpisy Evropské unie, s nimiž je výrobek v souladu, f) odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje, g) název a číslo oznámeného subjektu, účastnil-li se posouzení shody, popis zásahu, který provedl při postupu posuzování shody a datum vydání odpovídajícího osvědčení, h) prohlášení výrobce hnacího motoru nebo osoby provádějící úpravu hnacího motoru o tom, že 1. mezní hodnoty výfukových emisí hnacího motoru podle části B oddílu 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení odpovídají hodnotám uváděným výrobcem a směrnici 2013/53/EU, směrnici 97/68/ES nebo nařízení (ES) č. 595/2009, bude-li hnací motor do plavidla zabudován v souladu s návodem poskytnutým výrobcem nebo osobou upravující hnací motor, 2. hnací motor nesmí být uveden do provozu na plavidle, k němuž nebylo vydáno prohlášení o shodě se základními technickými požadavky, je-li požadováno, a 3. hnací motor byl uveden na trh během dodatečného přechodného období stanoveného v čl. 55 odst. 2 směrnice 2013/53/EU, bylo-li posouzení shody provedeno podle části B bodu 2.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, i) jméno osoby, která EU prohlášení o shodě vydává, a její podpis a j) místo a datum vydání EU prohlášení o shodě. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES. 2) Příloha č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 3) Například směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje. 4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.

 
 
Reklama