Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 25/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

se změnami:126/2004 Sb., 42/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 455
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze]

25/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva Změna: 126/2004 Sb. Změna: 42/2006 Sb. Změna: 42/2006 Sb. (část) Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona: § 1 Základní ustanovení (1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1) a stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva s jmenovitým výkonem nejméně 4 kW a nejvíce 400 kW (dále jen "kotel") a na komponenty kotlů uváděné samostatně na trh (dále jen "komponenta"). (2) Pro účely tohoto nařízení se za a) kotel na kapalná nebo plynná paliva považuje zařízení složené z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním kapalného nebo plynného paliva, b) komponentu kotle považuje: 1. kotlové těleso určené pro montáž s hořákem, 2. hořák určený pro montáž s kotlovým tělesem, c) jmenovitý výkon (vyjádřeno v kW) považuje největší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcem při trvalém provozu s účinností uvedenou výrobcem, d) účinnost (vyjádřeno v %) považuje poměr tepla předaného vodě v kotli za určitý časový úsek k teplu vypočtenému jako součin výhřevnosti paliva, při jeho konstantním přetlaku, a spotřeby tohoto paliva v tomtéž časovém úseku, e) částečné zatížení (vyjádřeno v %) považuje poměr výkonu kotle, který je provozován přerušovaně nebo při výkonu nižším, než je jeho jmenovitý výkon, k tomuto jmenovitému výkonu, f) částečný výkon (vyjádřeno v kW) považuje výkon při částečném zatížení ve výši 30 % jmenovitého výkonu, g) střední teplotu vody v kotli považuje aritmetický průměr teplot vody na vstupu a na výstupu kotle, h) standardní kotel považuje kotel, u kterého může být teplota vody v kotli omezena jeho konstrukcí, i) dodatkový teplovodní výměník považuje výměník určený k zásobování systému ústředního vytápění a k instalování do odtahu spalin jako součást kombinace sestávající z dodatkového teplovodního výměníku a plynového topeniště, j) nízkoteplotní kotel považuje kotel, který může být trvale provozován při teplotě vstupní vody 35 až 40 st.C a v němž může za určitých okolností docházet ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách; za nízkoteplotní kotel se považuje i kondenzační kotel na kapalná paliva, k) kondenzační kotel na plynná paliva považuje kotel na plynná paliva, který je konstruován tak, aby v něm trvale docházelo ke kondenzaci velké části vodní páry obsažené ve spalinách, l) kotel určený k umístění do obytného prostoru považuje kotel s jmenovitým výkonem nižším než 37 kW, konstruovaný tak, že sáláním předává teplo ze svého pláště do obytného prostoru, ve kterém je instalován, je vybaven otevřenou expanzní nádobou a dodávka teplé vody se uskutečňuje samotížným oběhem - tyto kotle musí mít na vnějším povrchu výslovně uvedeno, že jsou určeny pouze k umístění v obytném prostoru. (3) Pro účely tohoto nařízení se za kotle nepovažují a) kotle, které mohou spalovat různé druhy paliv, mezi nimiž je též pevné palivo, b) zařízení pro okamžitou přípravu teplé vody (průtokové ohřívače), c) kotle, určené pro spalování paliv, jejichž vlastnosti se podstatně liší od vlastností kapalných a plynných paliv obvykle přístupných na trhu (například odpadní průmyslové plyny, bioplyn), d) sporáky a spotřebiče určené především pro vytápění prostor, v nichž jsou umístěny, které jako dodatkovou funkci mají dodávku teplé vody pro ústřední vytápění nebo dodávku teplé užitkové vody, e) spotřebiče se jmenovitým výkonem nižším než 6 kW se samotížným oběhem, které jsou určeny pouze pro přípravu zásobní teplé užitkové vody v zásobníku, f) kotle, které se nevyrábí v sériích, ale po jednotlivých kusech, g) zařízení kombinující výrobu užitečného tepla a výrobu elektrické nebo mechanické energie současně v jednom výrobním procesu. (4) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou nové kotle a komponenty. § 2 Podmínky uvedení kotlů a komponent na trh a do provozu (1) Kotle, aby mohly být uvedeny do provozu, musí splňovat technické požadavky na účinnost kotlů uvedené v příloze č. 1 (dále jen "technické požadavky na účinnost"). (2) Technické požadavky na účinnost se považují za splněné, pokud je kotel nebo komponenta ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona). Každý takovýto kotel musí být opatřen označením CE a musí být k němu přiloženo ES prohlášení o shodě. (3) U kotlů určených pro vytápění i pro přípravu teplé užitkové vody se technické požadavky na účinnost vztahují pouze na funkci vytápění. (4) Dodatkové teplovodní výměníky a kotle určené k umístění do obytného prostoru mohou být uvedeny do provozu pouze v případě, že jejich účinnost, při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu, není snížena, oproti účinnosti stanovené pro standardní kotle, o více než o 4 %. (5) Každá komponenta musí být před uvedením na trh opatřena označením CE a musí k ní být připojeno ES prohlášení o shodě, které obsahuje takové parametry příslušné komponenty, na základě kterých je zaručováno, že po montáži kotle, pro který je komponenta určena, budou splněny příslušné technické požadavky na účinnost tohoto kotle. § 3 Postupy posuzování shody (1) Shoda vyráběných kotlů s technickými požadavky na účinnost se posuzuje a) ES přezkoušením typu (postup posouzení shody B) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a dále b) osvědčením shody kotle s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu jedním z postupů uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení (postup posouzení shody C, D nebo E). (2) U kotlů na plynná paliva musí postupy posuzování shody s technickými požadavky na účinnost odpovídat použitým postupům posuzování shody těchto kotlů s požadavky zvláštního právního předpisu.^2) § 4 zrušen § 5 Označení CE a jiné označení (1) Označením CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,^3) se kotle a komponenty splňující požadavky tohoto nařízení opatří viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem. (2) Kotle a komponenty nesmějí být opatřeny označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Kotle a komponenty mohou být opatřeny i jiným označením než označení CE, ale nesmí tím být narušena viditelnost nebo čitelnost označení CE. (3) Označení CE na kotli nebo komponentě vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil. § 6 Podmínky autorizace (1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky autorizace stanovené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných harmonizovaných normách, se považují za vyhovující příslušným podmínkám. (2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.^4) Ustanovení přechodná a závěrečná § 7 (1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 180/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem. (2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 180/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení. § 8 Zrušuje se: 1. Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. 2. Nařízení vlády č. 289/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. § 9 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Předseda vlády: PhDr. Špidla v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Rusnok v. r. Příl.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ÚČINNOST KOTLŮ Předepsané hodnoty účinnosti kotlů jsou v následující tabulce uvedeny pro provoz při jmenovitém výkonu Pn a při střední teplotě vody v kotli rovné 70 st. C, a také při částečném výkonu a při stanovené střední teplotě vody v kotli, přičemž tato teplota při částečném výkonu je stanovena pro jednotlivé typy kotlů různě. +-------------+--------+-----------------------+-----------------------+ | Typ kotle | Rozsah |Účinnost při jmenovitém|Účinnost při částečném | | | výkonu | výkonu | výkonu | | | (kW) +---------+-------------+---------+-------------+ | | | Střední | Požadovaná | Střední | Požadovaná | | | | teplota | účinnost (%)| teplota | účinnost (%)| | | | vody | | vody | | | | | v kotli | | v kotli | | | | | (st. C) | | (st. C) | | +-------------+--------+---------+-------------+---------+-------------+ |Standardní |4 až 400| 70 | >= 84 + 2 | >= 50 | >= 80 + 3 | |kotle | | | log Pn | | log Pn | +-------------+--------+---------+-------------+---------+-------------+ |Nízkoteplotní|4 až 400| 70 | >= 87,5 + | 40 | >= 87,5 + | |kotle (*) | | | 1,5 log Pn | | 1,5 log Pn | +-------------+--------+---------+-------------+---------+-------------+ |Kondenzační |4 až 400| 70 | >= 91 + log | 30 (**) | >= 97 + log | |kotle na | | | Pn | | Pn | |plynná paliva| | | | | | +-------------+--------+---------+-------------+---------+-------------+ (*) včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva (**) teplota vody na vstupu kotle Do předepsaných hodnot technických požadavků na účinnost musí být zahrnuty příslušné tolerance pro metody ověřování uplatněné při výrobě a měření, které jsou uvedeny v harmonizovaných českých technických normách vztahujících se k technickým požadavkům tohoto nařízení. Příl.2 ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (postup posuzování shody B) 1. ES přezkoušení typu je postup, při kterém notifikovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek, představující předpokládanou výrobu, splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení. 2. Žádost o ES přezkoušení typu předkládá výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce notifikované osobě podle vlastní volby. Žádost obsahuje a) identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo). Jestliže žádost předkládá zplnomocněný zástupce, obsahuje také jeho identifikační údaje, b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla předložena jiné notifikované osobě, c) technickou dokumentaci, jejíž obsah je uveden v bodu 3. Žadatel musí poskytnout notifikované osobě vzorek předpokládané výroby (dále jen "typ"), přičemž notifikovaná osoba může požadovat další exempláře typu, jsou-li zapotřebí pro provedení programu zkoušek. 3. Technická dokumentace zahrnuje údaje vztahující se k návrhu, výrobě a provozu kotle nebo komponenty nutné k posouzení shody kotle nebo komponenty s požadavky tohoto nařízení a obsahuje a) všeobecný popis typu, b) koncepční návrh, výrobní výkresy, výkresy sestav, podsestav, obvodů, a podobně, nutné k posouzení shody, c) popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění výkresům a grafům a provozu (činnosti) kotle, popřípadě komponenty, d) seznam harmonizovaných technických norem, použitých zcela nebo zčásti, a popisy řešení přijatých pro splnění technických požadavků na účinnost tam, kde tyto normy nebyly použity, e) výsledky provedených návrhových výpočtů nebo zkoušek, f) protokoly o přezkoušení. 4. Notifikovaná osoba 4.1. Přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda typ byl vyroben v souladu s touto dokumentací, a identifikuje prvky, které byly navrženy podle příslušných ustanovení harmonizovaných technických norem, jakož i součásti, které byly navrženy bez použití příslušných ustanovení těchto norem. 4.2. Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde nebyly použity harmonizované technické normy, řešení přijaté výrobcem splňuje technické požadavky na účinnost. 4.3. Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde bylo zvoleno použití příslušných harmonizovaných technických norem, byly tyto skutečně použity. 4.4. Odsouhlasí s výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem místo, kde mají být ověření a potřebné zkoušky provedeny. 5. V případě, že typ splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení, notifikovaná osoba vystaví výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci certifikát ES přezkoušení typu. Tento certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci, popřípadě jeho zplnomocněném zástupci, závěry zkoušky a nezbytné údaje pro identifikaci certifikovaného typu. K certifikátu ES přezkoušení typu přikládá notifikovaná osoba seznam příslušné části technické dokumentace. Kopie zůstává uložena u notifikované osoby. Jestliže notifikovaná osoba odmítne výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci vystavit certifikát ES přezkoušení typu, sdělí mu podrobné důvody odmítnutí a poskytne mu možnost námitek proti odmítnutí. 6. Žadatel informuje notifikovanou osobu, která vlastní technickou dokumentaci k certifikovanému typu, o jakékoliv změně schváleného kotle nebo komponenty, která vyžaduje dodatečné schválení. Dodatečné schválení se potvrzuje formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu. 7. Notifikovaná osoba sdělí všem příslušným notifikovaným osobám informace o certifikátech ES přezkoušení typu a jejich dodatcích, které vydala nebo zrušila. 8. Ostatní příslušné notifikované osoby mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků; jejich přílohy musí být pro ostatní notifikované osoby uchovávány k dispozici. 9. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají spolu s technickou dokumentací také kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby příslušného výrobku. V případě, že výrobce není usazen na území Evropského společenství, ani neexistuje jeho zplnomocněný zástupce, je za poskytnutí dokladů o posouzení shody na vyžádání orgánu dozoru odpovědný ten, kdo uvádí příslušný výrobek na trh. Příl.3 1. SHODA S TYPEM (postup posuzování shody C) 1.1. Shoda s typem uvedeným v certifikátu ES přezkoušení typu je postup, jímž se výrobce, popřípadě jeho zplnomocněný zástupce přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo komponenty jsou v souladu s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu vydaném postupem posouzení shody B a splňují příslušné požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatří každý výrobek označením CE a vydá písemné prohlášení o shodě. 1.2. Výrobce zajišťuje všechna opatření nutná pro to, aby výrobní postup zabezpečoval shodu vyráběných kotlů nebo komponent s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s technickými požadavky na účinnost. 1.3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uschovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby příslušného výrobku. V případě, že výrobce není usazen na území Evropského společenství ani neexistuje jeho zplnomocněný zástupce, je za poskytnutí dokladů o posouzení shody na vyžádání orgánu dozoru odpovědný ten, kdo uvádí příslušný výrobek na trh. 1.4. Notifikovaná osoba, zvolená výrobcem, provádí nebo nechává provést v nahodilých intervalech zkoušky výrobku. Vhodný vzorek hotových výrobků náhodně vybraný notifikovanou osobou se přezkoumá a provedou se příslušné zkoušky, definované v harmonizovaných technických normách, nebo se provedou zkoušky ekvivalentní, aby se zjistilo, zda výrobky vyhovují požadavkům tohoto nařízení. V případě, že jeden nebo více exemplářů přezkoušených výrobků nevyhovuje, notifikovaná osoba přijme odpovídající opatření. 2. ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY (postup posuzování shody D) 2.1. Zabezpečování jakosti výroby je postup, jímž se výrobce, splňující ustanovení bodu 2.2., přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo komponenty jsou ve shodě s typem, popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu, a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem notifikované osoby, která provádí dohled nad systémem jakosti podle bodu 2.4. 2.2. Výrobce uplatňuje schválený systém jakosti výroby a kontroly podle bodu 2.3. a je podroben dohledu podle bodu 2.4. 2.3. Systém jakosti 2.3.1. Výrobce předkládá žádost o posouzení svého systému jakosti výroby pro příslušné kotle nebo komponenty notifikované osobě podle své volby. Žádost obsahuje a) všechny potřebné informace o kotlích nebo komponentách, b) dokumentaci o systému jakosti výroby, c) technickou dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu. 2.3.2. Systém jakosti výroby musí zajišťovat shodu kotlů nebo komponent s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Všechna opatření přijatá výrobcem musí být systematickým a řádným způsobem dokumentována ve formě písemných instrukcí, postupů a pokynů. Dokumentace o systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis a) cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomoci ve vztahu k jakosti kotlů nebo komponent, b) výroby, postupů řízení jakosti a zabezpečení jakosti, dalších užívaných procesů a systematických činností, c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě, včetně jejich četnosti, d) záznamů o jakosti, jako jsou kontrolní protokoly a údaje o zkouškách, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále, e) prostředků ke sledování, zda bylo dosaženo požadované jakosti kotlů nebo komponent a účinného fungování systému jakosti. 2.3.3. Notifikovaná osoba posuzuje systém jakosti, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 2.3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné harmonizované technické normě. Postup zahrnuje též posouzení na pracovištích výrobce. Příslušný tým posuzovatelů musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi z posuzování příslušné technologie výroby. Notifikovaná osoba výrobci předává své rozhodnutí, které obsahuje výsledky posouzení vztahující se ke kotlům nebo ke komponentám, kterých se týká, a řádné zdůvodnění jejího rozhodnutí. 2.3.4. Výrobce kotle nebo komponenty zajišťuje plnění závazků, vyplývajících ze schváleného systému jakosti, a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti. Notifikovaná osoba posoudí zamýšlené změny a rozhodne, zda pozměněný systém jakosti bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodu 2.3.2., nebo zda je potřebné provést nové posuzování. Notifikovaná osoba výrobci předává své rozhodnutí, které obsahuje výsledky posouzení a zdůvodnění jejího rozhodnutí. 2.4. Dohled na odpovědnost notifikované osoby 2.4.1. Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti. 2.4.2. Pro účely dohledu výrobce umožňuje notifikované osobě přístup do prostorů výroby, kontroly, zkoušení a skladování a poskytuje jí nezbytné podklady, zejména: a) dokumentaci o systému jakosti, b) podklady o jakosti, například zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, údaje o kvalifikaci příslušných pracovníků. 2.4.3. Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled včetně posouzení na místě, aby se ubezpečila, že výrobce kotlů nebo komponent udržuje a používá systém jakosti, a výrobci předává zprávu o výsledcích dohledu. 2.4.4. Navíc může notifikovaná osoba provádět neohlášený dohled u výrobce. Při neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba provádět zkoušky nebo je nechat provést, pro ověření správné funkce systému jakosti. Notifikovaná osoba poskytuje výrobci zprávu o výsledcích dohledu, a jestliže obsahem dohledu byly zkoušky, i protokol o zkouškách. 2.4.5. Výrobce po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby příslušného výrobku uchovává a) dokumenty podle bodu 2.3.1. písm. b), b) údaje o změnách podle bodu 2.3.4., c) oznámení, protokoly a zprávy notifikované osoby podle posledního odstavce bodu 2.3.4. a podle bodu 2.4.3. a bodu 2.4.4. 2.4.6. Každá notifikovaná osoba sdělí všem příslušným notifikovaným osobám informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala nebo zrušila. 3. ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKU (postup posuzování shody E) 3.1. Zabezpečování jakosti výrobku je postup, jímž se výrobce, splňující ustanovení bodu 3.2. přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu, a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatří každý kotel nebo komponentu označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem notifikované osoby, která provádí dohled podle bodu 3.4. 3.2. Výrobce uplatňuje schválený systém jakosti kontroly a zkoušení hotových kotlů nebo komponent podle bodu 3.3. a je podroben dohledu podle bodu 3.4. 3.3. Systém jakosti 3.3.1. Výrobce předkládá žádost o posouzení svého systému jakosti pro příslušné kotle nebo komponenty notifikované osobě podle své volby. Žádost obsahuje a) všechny potřebné informace o kotlích nebo komponentách, b) dokumentaci o systému jakosti výrobků, c) technickou dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu. 3.3.2. V rámci systému jakosti je zkoušen každý kotel nebo komponenta podle harmonizovaných technických norem, nebo se musí provést ekvivalentní zkoušky za účelem zjištění shody s technickými požadavky na účinnost. Všechna opatření přijatá výrobcem musí být systematickým a řádným způsobem dokumentována ve formě písemných instrukcí, postupů a pokynů. Dokumentace o systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis a) cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomoci s ohledem na jakost kotlů nebo komponent, b) přezkoumání a zkoušek, které se budou provádět po výrobě, dalších užívaných procesů a systematických činností, c) prostředků sledování účinnosti systému jakosti, d) záznamů o jakosti, jako jsou kontrolní protokoly a údaje o zkouškách, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále. 3.3.3. Notifikovaná osoba posuzuje systém jakosti, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 3.3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné harmonizované technické normě. Postup zahrnuje též posouzení na pracovištích výrobce. Příslušný tým posuzovatelů musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi z posuzování příslušné technologie výroby. Notifikovaná osoba výrobci předává své rozhodnutí, které obsahuje výsledky posouzení vztahující se ke kotlům nebo komponentám, kterých se týká, a zdůvodnění jejího rozhodnutí. 3.3.4. Výrobce kotle nebo komponenty zajišťuje plnění závazků, vyplývajících ze schváleného systému jakosti, a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti. Notifikovaná osoba posoudí zamýšlené změny a rozhodne, zda pozměněný systém jakosti bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodu 3.3.2., nebo zda je potřebné provést nové posouzení. Notifikovaná osoba výrobci předává své rozhodnutí, které obsahuje výsledky posouzení a zdůvodnění jejího rozhodnutí. 3.4. Dohled na odpovědnost notifikované osoby 3.4.1. Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti. 3.4.2. Pro účely dohledu výrobce umožňuje notifikované osobě přístup do prostorů výroby, kontroly, zkoušení a skladování a poskytuje jí nezbytné podklady, zejména: a) dokumentaci o systému jakosti, b) technickou dokumentaci, c) podklady o jakosti, například zprávy z prověrek, zkušební protokoly, údaje o kalibraci, údaje o kvalifikaci příslušných pracovníků. 3.4.3. Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled včetně posouzení na místě, aby se ubezpečila, že výrobce kotlů nebo komponent udržuje a používá systém jakosti, a výrobci předává zprávu o výsledcích dohledu. 3.4.4. Navíc může notifikovaná osoba provádět neohlášený dohled u výrobce. Při neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba provádět zkoušky nebo je nechat provést, pro ověření správné funkce systému jakosti. Notifikovaná osoba poskytuje výrobci zprávu o výsledcích dohledu, a jestliže obsahem dohledu byly zkoušky, i protokol o zkouškách. 3.4.5. Výrobce po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby příslušného kotle nebo komponenty uchovává a) dokumenty podle bodu 3.3.1. písm. c), b) údaje o změnách podle druhého odstavce bodu 3.3.4., c) oznámení a protokoly notifikované osoby podle posledního odstavce bodu 3.3.4. a podle bodu 3.4.3. a 3.4.4. 3.4.6. Každá notifikovaná osoba sdělí všem příslušným notifikovaným osobám informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala nebo zrušila. Příl.4 zrušena Příl.5 PODMÍNKY AUTORIZACE 1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovědní za provádění ověřovacích zkoušek nesmějí být projektanty, výrobci, dodavateli nebo montážními pracovníky provádějícími instalaci kotlů nebo komponent, které prověřují, ani zplnomocněnými zástupci některé z těchto stran. Nesmějí se podílet přímo, ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě těchto kotlů a komponent. Tím se nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a touto autorizovanou osobou. 2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a odborné způsobilosti a musí se vyvarovat všech nátlaků a motivací, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich posuzování výsledků kontrol, zejména u osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledku ověřování. 3. Autorizovaná osoba je povinna mít k dispozici potřebné zaměstnance a vlastnit potřebná zařízení umožňující náležité provedení administrativních a technických úkonů spojených s ověřováním; musí mít rovněž přístup k zařízení požadovanému pro speciální ověřování. 4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí mít a) řádný technický a odborný výcvik, b) vyhovující znalosti o požadavcích zkoušek, které provádějí, a odpovídající zkušenosti pro provádění těchto zkoušek, c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a protokoly požadované pro zaznamenání průběhu zkoušek. 5. Autorizovaná osoba je povinna zajistit nestrannost zaměstnanců provádějících kontrolu. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek. 6. Zachování mlčenlivosti (§ 20a zákona) zaměstnanců autorizované osoby o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním státním orgánům. 7. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona). 1) Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva. Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/ /392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro použití v určených mezích napětí). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES. 2) Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. 3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE. 4) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

 
 
Reklama