Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 22/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 21.04.2018

se změnami:zrušeno 63/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 9/2003 Sbírky zákonů na straně 360
schváleno:9.12.2002
účinnost od:01.05.2004
zrušeno:21.04.2018
[Textová verze] [PDF verze (927 kB)]

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona: § 1 Základní ustanovení (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. (2) Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče plynných paliv považují a) spotřebiče, které spalují plynná paliva a jsou určeny pro přípravu pokrmů, vytápění, ohřev užitkové vody, chlazení nebo praní, a pokud se v nich užívá voda, s teplotou vody nepřevyšující 105 st.C , nebo určené pro svícení, dále hořáky s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla vybavené těmito hořáky (dále jen "spotřebič"), b) zabezpečovací, řídicí nebo regulační zařízení a konstrukční skupiny s výjimkou hořáku s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené, které jsou samostatně uváděny na trh a jsou určeny k zabudování do spotřebičů jako jejich součást, nebo pro připojení ke spotřebičům (dále jen "vybavení"). (3) Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče nepovažují spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech. (4) Pro účely tohoto nařízení se plynným palivem rozumí jakékoliv palivo, které je při teplotě 15 st.C a tlaku 1 bar (0,1 MPa) v plynném stavu. (5) Pro účely tohoto nařízení jsou spotřebiče považovány za běžně používané, pokud jsou a) správně instalovány a pravidelně udržovány podle návodu k použití, b) provozovány při obvyklých odchylkách jakosti plynného paliva a při běžném kolísání připojovacího přetlaku, c) používány ve shodě se zamýšleným účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat. (6) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona spotřebiče a vybavení. ------------------------------------------------------------------ 1) Směrnice Rady 90/396/EHS z 29. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států, týkající se spotřebičů plynných paliv, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS z 22. července 1993. § 2 Podmínky uvedení spotřebiče a vybavení na trh a do provozu (1) Spotřebič může být uveden na trh a do provozu pouze tehdy, pokud při běžném používání neohrozí bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek. (2) Spotřebič a vybavení musí vyhovovat technickým požadavkům podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které se na ně vztahují (dále jen "základní požadavky"). (3) Základní požadavky se považují za splněné, pokud spotřebič nebo vybavení je ve shodě a) s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona), nebo b) s určenými normami (§ 4a zákona), zahrnujícími české nebo zahraniční technické normy, které byly pro tento účel oznámeny Komisí Evropských společenství, pokud technické normy podle písmena a) neexistují. § 3 Postupy posuzování shody (1) U sériově vyráběného spotřebiče se jednak provede posouzení shody postupem ES přezkoušení typu podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, jednak výrobce zvolí před uvedením na trh jeden z následujících postupů: a) ES prohlašování shody s typem podle bodu 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, b) ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, c) ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výrobku) podle bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo d) ES ověřování podle bodu 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. (2) V případě kusové nebo malosériové výroby spotřebičů může jejich výrobce zvolit postup ES ověřování jednotlivých výrobků podle bodu 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. (3) Po provedení postupů uvedených v odstavci 1 nebo 2 se spotřebiče, které splňují požadavky stanovené tímto nařízením, opatří označením CE podle § 4. (4) Pro vybavení platí odstavec 1 obdobně, s výjimkou opatření výrobku označením CE a vydání prohlášení o shodě, s tím, že se vydá certifikát deklarující shodu vybavení s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a udávající jeho charakteristiky a způsob, jak musí být zabudováno nebo namontováno do spotřebiče, aby byly splněny základní požadavky, které platí pro spotřebiče. Certifikát se přikládá k vybavení. (5) Záznamy a korespondence vztahující se k postupům posuzování shody se vypracovávají v jazyce členského státu, v němž má sídlo příslušná notifikovaná osoba,2) nebo v jazyce, který tato osoba akceptovala. ------------------------------------------------------------------ 2) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb. § 4 Označení CE a jiné označování (1) Spotřebič nebo štítek se jmenovitými údaji spotřebiče musí být opatřen označením CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,3) a to viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem. Štítek se jmenovitými údaji musí být navržen tak, aby nemohl být opětovně použit. (2) Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby, která se zúčastňuje posuzování shody ve fázi výroby. Dále spotřebič nebo jeho štítek musí obsahovat tyto údaje: a) označení výrobce (jméno a příjmení, je-li fyzickou osobou, název nebo obchodní firma, je-li právnickou osobou), nebo jeho identifikační symbol, b) obchodní název spotřebiče, c) typ elektrické přípojky, je-li použita, d) kategorie spotřebiče, e) poslední dvě číslice roku opatření označením CE. (3) Spotřebič nesmí být opatřen označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Na spotřebičích nebo na výrobním štítku smí být umístěno jiné označení za předpokladu, že tím nebude omezena viditelnost a čitelnost označení CE. Podle povahy spotřebiče mohou být k němu připojeny též informace potřebné pro účely instalace. (4) Označení CE na spotřebiči vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil. ------------------------------------------------------------------ 3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE. § 5 Oznámení o uložení ochranného opatření V případě, že bylo pro spotřebič uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,4) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena a) nesplněním základních požadavků, jestliže spotřebič neodpovídá technickým normám podle § 2 odst. 3, nebo b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3, nebo c) nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 3. ------------------------------------------------------------------ 4) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. § 6 Podmínky autorizace (1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky pro autorizaci uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných technických harmonizovaných normách, jsou považovány za vyhovující příslušným podmínkám. (2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou. Ustanovení přechodná a závěrečná § 7 (1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem. (2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení. § 8 Zrušuje se: 1. Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. 2. Nařízení vlády č. 287/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. § 9 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Předseda vlády: PhDr. Špidla v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Rusnok v. r. Příl.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Úvodní poznámka Povinnosti vyplývající ze základních požadavků na spotřebiče uvedených v této příloze platí rovněž pro vybavení v případech, kdy příslušná nebezpečí existují. 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1 Spotřebiče musí být konstruovány a vyráběny tak, aby fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí a hospodářská zvířata nebo majetek při běžném užívání, jak je definováno v § 1, odst. 5 tohoto nařízení. 1.2 Všechny spotřebiče, při uvedení na trh, musí a) být vybaveny technickými návody určenými pro pracovníka provádějícího instalaci, b) být vybaveny návodem k použití a údržbě určeným pro uživatele, c) být opatřeny vhodným upozorněním, které musí být uvedeno i na obalu. Návody a upozornění musí být v jazyce nebo jazycích členských států Evropské unie, do kterých se spotřebiče distribuují. 1.2.1 Technické návody určené pro pracovníka provádějícího instalaci musí obsahovat všechny návody k montáži, seřízení a údržbě, jež jsou vyžadovány k zajištění toho, aby jmenované operace byly správně provedeny a aby spotřebič mohl být bezpečně provozován. Návody musí zejména specifikovat a) druh použitého plynného paliva, b) použitý připojovací přetlak plynného paliva, c) požadovaný přívod čistého vzduchu, a to pro přívod spalovacího vzduchu a pro zabránění vytvoření směsí nespáleného paliva v nebezpečné koncentraci u spotřebičů, které nejsou vybaveny zařízeními uvedenými v bodě 3.2.3, d) podmínky týkající se způsobu odvádění spalin, e) u hořáků s nuceným průtokem vzduchu a u topných těles, které budou vybaveny těmito hořáky, jejich charakteristiky, požadavky na montáž, které napomohou splnění základních požadavků platných u kompletních spotřebičů, a bude-li třeba, seznam kombinací doporučovaných výrobcem. 1.2.2 Návod k použití a údržbě, který je určen pro uživatele, musí obsahovat všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozorňovat uživatele na jakákoliv omezení při používání. 1.2.3 Upozornění uváděná na spotřebiči a na jeho obalu musí jasně uvádět druh použitého plynného paliva, připojovací přetlak paliva a všechna omezení při používání, zejména omezení, kdy spotřebič musí být instalován pouze v prostorách s dostatečným větráním. 1.3 Vybavení, o nichž se předpokládá, že budou součástí spotřebiče, musí být konstruována a vyráběna tak, aby splňovala přesně svůj určený účel, jsou-li zabudována podle návodů k montáži. Návody k montáži, seřízení, použití a údržbě musí být dodány s daným vybavením. 2. MATERIÁLY 2.1 Materiály musí odpovídat svému zamýšlenému účelu a musí být odolné proti technickým, chemickým a tepelným vlivům, jimž budou podle předpokladu vystaveny. 2.2 Vlastnosti materiálů, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti, musí zaručit výrobce nebo dodavatel spotřebiče. 3. KONSTRUKCE A VÝROBA 3.1 Všeobecně 3.1.1 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání nemohlo dojít ke zhoršení jejich bezpečnosti vlivem nestability, deformace, poškození nebo opotřebení. 3.1.2 Výskyt kondenzátů při uvádění do provozu a/nebo při používání nesmí ovlivnit bezpečný provoz spotřebičů. 3.1.3 Spotřebiče musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se minimalizovalo riziko výbuchu vlivem ohně vnějšího původu. 3.1.4 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby nemohlo dojít k proniknutí vody a nežádoucího vzduchu do okruhů, jimiž proudí palivo. 3.1.5 V případě běžného kolísání pomocné energie musí spotřebiče trvale bezpečně fungovat. 3.1.6 Abnormální kolísání nebo výpadek pomocné energie nebo její obnovení nesmí vyvolat nebezpečnou situaci. 3.1.7 Spotřebiče musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V oblasti, kde se aplikuje zvláštní právní předpis5), se soulad s bezpečnostními cíli z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem považuje za splnění tohoto požadavku. ------------------------------------------------------------------ 5) Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 3.1.8 Všechny části spotřebiče, které jsou pod tlakem, musí být odolné proti mechanickým a tepelným namáháním, kterým jsou vystaveny, aniž by došlo k jakékoli deformaci ovlivňující bezpečnost. 3.1.9 Spotřebiče musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby porucha bezpečnostních, ovládacích nebo regulačních zařízení nevedla k nebezpečné situaci. 3.1.10 Je-li spotřebič vybaven bezpečnostními nebo ovládacími zařízeními, nesmí být fungování bezpečnostních přístrojů narušeno funkcí ovládacího zařízení. 3.1.11 Všechny části spotřebičů, které jsou seřízeny nebo nastaveny při výrobě a se kterými by uživatel ani pracovník provádějící instalaci neměli manipulovat, musí být vhodně zajištěny. 3.1.12 Ruční ovládače a ostatní ovládací a regulační zařízení musí být jasně označeny a musí být opatřeny vhodnými instrukcemi tak, aby se zabránilo jakékoli chybě při manipulaci. Jejich konstrukce musí vylučovat náhodnou manipulaci. 3.2 Únik nespáleného paliva 3.2.1 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby množství případně unikajícího paliva nebylo nebezpečné. 3.2.2 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby množství paliva, které unikne z hořáku při zapalování, opakovaném zapalování a při zhasnutí plamene bylo omezeno tak, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného paliva ve spotřebiči. 3.2.3 Spotřebiče určené k použití ve vnitřních prostorách a místnostech musí být vybaveny speciálním zařízením, které zamezuje nebezpečnému hromadění nespáleného paliva v těchto prostorách nebo místnostech. Spotřebiče, které nejsou vybaveny takovými zařízeními, musí být používány pouze v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného paliva. Členské státy Evropské unie mohou stanovit na svém území podmínky pro přiměřené větrání prostor určených pro instalaci takových spotřebičů s ohledem na charakteristické vlastnosti spotřebičů. Spotřebiče pro provozy společného stravování a spotřebiče spalující plynné palivo, obsahující toxické složky, musí být vybaveny výše uvedeným zařízením. 3.3 Zapalování Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání a) zapalování a opakované zapalování proběhlo plynule, b) bylo zajištěno spolehlivé šíření plamene. 3.4 Spalování 3.4.1 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání byla zajištěna stabilita plamene a aby spaliny neobsahovaly nedovolené koncentrace zdraví škodlivých látek. 3.4.2 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání nedošlo k žádnému náhodnému úniku spalin. 3.4.3 Spotřebiče s odvodem spalin mimo místnost musí být konstruovány tak, aby při mimořádných tahových podmínkách nedocházelo k úniku spalin v nebezpečném množství do místnosti. 3.4.4 Lokální spotřebiče k vytápění v domácnostech a průtokové ohřívače vody, bez odvádění spalin mimo místnost, nesmějí způsobit v místnosti nebo prostoru takovou koncentraci oxidu uhelnatého, která by ohrožovala zdraví osob s přihlédnutím k předpokládané době jejich pobytu v místnosti nebo prostoru. 3.5 Racionální využití energie Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby zajistily racionální využití energie s ohledem na stav techniky a bezpečnostní hlediska. 3.6 Teploty 3.6.1 Části spotřebičů, které jsou určeny k umístění v blízkosti podlahy nebo jiných ploch, nesmějí dosáhnout teplot, které jsou pro okolí nebezpečné. 3.6.2 Teplota povrchu ručních ovládacích prvků spotřebičů, které jsou určeny k manipulaci, nesmí být pro uživatele nebezpečná. 3.6.3 Teploty povrchu vnějších částí spotřebičů, které jsou určeny pro použití v domácnosti, s výjimkou ploch nebo částí určených ke sdílení tepla, nesmějí být při provozních podmínkách zdrojem nebezpečí pro uživatele a zvláště pro děti, u nichž je nutno vzít v úvahu přiměřenou reakční dobu. 3.7 Potraviny, pitná a užitková voda Bez dotčení zvláštních právních předpisů v této oblasti nesmějí materiály a komponenty používané na konstrukci spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, pitnou a užitkovou vodou, zhoršit jejich jakost. Příl.2 POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY 1. ES přezkoušení typu 1.1 ES přezkoušení typu je ta část postupu, pomocí které notifikovaná osoba kontroluje a certifikuje, že spotřebič, představující uvažovanou výrobu, splňuje ustanovení tohoto nařízení, které se na něj vztahují. 1.2 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí předložit žádost o přezkoušení typu u jediné notifikované osoby. 1.2.1 Žádost musí obsahovat a) identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo), a jestliže žádost předkládá zplnomocněný zástupce, i jeho identifikační údaje, b) písemné prohlášení, že žádost nebyla předložena žádné jiné notifikované osobě, c) konstrukční dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 1.2.2 Výrobce musí dát notifikované osobě k dispozici spotřebič, který představuje uvažovanou výrobu, dále označený jako "typ". Notifikovaná osoba může požadovat další vzorky typu, jsou-li potřebné pro zkušební program. Typ může rovněž zahrnovat varianty výrobku za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné charakteristiky z hlediska povahy nebezpečí. 1.3 Notifikovaná osoba musí 1.3.1 přezkoumat konstrukční dokumentaci a ověřit, zda byl typ vyroben ve shodě s touto konstrukční dokumentací, a identifikovat prvky, které byly konstruovány podle příslušných ustanovení norem uvedených v § 2 odst. 3 a podle základních požadavků tohoto nařízení; 1.3.2 provést nebo dát provést odpovídající kontroly a/nebo zkoušky k ověření, zda řešení učiněná výrobcem splňují základní požadavky v případě, že normy uvedené v § 2 odst. 3 nebyly uplatněny; 1.3.3 provést nebo dát provést odpovídající kontroly a/nebo zkoušky k ověření, zda příslušné normy byly skutečně uplatněny, a v případě, že výrobce tak učinil, zajistil shodu se základními požadavky. 1.4 Jestliže typ splňuje ustanovení tohoto nařízení, musí notifikovaná osoba vystavit žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat závěry přezkoušení, podmínky jeho platnosti, pokud byly stanoveny, údaje nezbytné pro identifikaci schváleného typu, a pokud je to třeba, i popisy jeho fungování. Příslušné technické prvky, jako např. výkresy a schémata, musí být připojeny k certifikátu. 1.5 Notifikovaná osoba musí neprodleně informovat ostatní příslušné notifikované osoby o vystavení certifikátu ES přezkoušení typu a dodatcích k němu podle bodu 1.7, které mohou obdržet kopii certifikátu ES přezkoušení typu nebo jeho dodatků a na odůvodněnou žádost mohou obdržet kopii příloh certifikátu a protokolů o provedených kontrolách a zkouškách. 1.6 Notifikovaná osoba, která odmítá vystavit nebo odnímá certifikát ES přezkoušení typu, musí současně informovat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ostatní příslušné notifikované osoby s udáním důvodů svého rozhodnutí. 1.7 Žadatel musí průběžně informovat notifikovanou osobu, která vydala certifikát ES přezkoušení typu, o všech modifikacích schváleného typu, které by mohly mít vliv na shodu se základními požadavky. Modifikace schváleného typu musí dodatečně schválit notifikovaná osoba, která vystavila certifikát ES přezkoušení typu, jestliže takové změny ovlivňují shodu se základními požadavky nebo předepsanými podmínkami používání spotřebiče. Toto dodatečné schválení musí být provedeno formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu. 2. ES prohlašování shody s typem 2.1 ES prohlašování shody s typem je část postupu, jíž výrobce prohlašuje, že dané spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a že vyhovují základním požadavkům tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí opatřit označením CE každý spotřebič a vydat písemné prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby odpovědné za provádění namátkových kontrol stanovených v bodě 2.3. 2.2 Výrobce musí učinit všechna nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že výrobní postup včetně výstupní kontroly a zkoušení výrobků bude zajišťovat jednotnost výroby a shodu spotřebičů s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobcem zvolená notifikovaná osoba musí provádět namátkové kontroly spotřebičů v souladu s bodem 2.3. 2.3 Kontroly spotřebičů na místě musí provádět notifikovaná osoba namátkově v intervalech jednoho roku nebo kratších. Musí být kontrolován přiměřený počet spotřebičů a musí být provedeny vhodné zkoušky v souladu s příslušnými normami uvedenými v § 2 odst. 3, nebo rovnocenné zkoušky, aby se zajistila shoda s odpovídajícími základními požadavky tohoto nařízení. Notifikovaná osoba v každém jednotlivém případě posoudí, zda je třeba provést všechny zkoušky nebo jen část z nich. Kde je odmítnut jeden či více spotřebičů, musí notifikovaná osoba učinit vhodná opatření, aby zabránila jejich uvedení na trh. 3. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) 3.1 ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) je ta část postupu, jíž výrobce, který plní povinnosti podle bodu 3.2, prohlašuje, že dané spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují základním požadavkům tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí opatřit označením CE každý spotřebič a vydat písemné prohlášení o shodě. Toto prohlášení se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby odpovědné za ES dohled. 3.2 Výrobce musí uplatňovat systém jakosti, který zajišťuje shodu spotřebičů s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu, a se základními požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce je podroben ES dohledu v souladu s bodem 3.4. 3.3 Systém jakosti 3.3.1 Výrobce musí předložit notifikované osobě podle svého výběru žádost o schválení svého systému jakosti pro dané spotřebiče. Žádost musí obsahovat a) dokumentaci systému jakosti, b) závazek, že povinnosti vyplývající ze systému jakosti budou plněny tak, jak byl schválen, c) závazek, že bude zachován schválený systém jakosti a bude zaručeno pokračování jeho použitelnosti a účinnosti, d) dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu. 3.3.2 Všechny prvky, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být dokumentovány systematickým a logickým způsobem formou písemně zaznamenaných opatření, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů a příruček jakosti a záznamů o jakosti. Musí obsahovat zejména příslušný popis a) účelů systému jakosti, organizační struktury a odpovědností vedení a jejich pravomocí s ohledem na jakost spotřebiče, b) výrobních postupů, metodiky řízení jakosti a zabezpečování jakosti a systematických činností, které budou použity, c) zkoušek a testů, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po výrobě, a četnosti, s jakou se budou provádět, d) metody sledující dosažení požadované jakosti spotřebiče a účinného uplatňování systému jakosti. 3.3.3 Notifikovaná osoba přezkoumá a zhodnotí systém jakosti, aby stanovila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodě 3.3.2. Shodu s těmito požadavky bude považovat za danou u systémů jakosti, které uplatňují příslušnou harmonizovanou normu. Notifikovaná osoba musí oznámit své rozhodnutí výrobci a informovat o tom ostatní příslušné notifikované osoby. Oznámení výrobci musí obsahovat závěry z přezkoumání, jméno a adresu notifikované osoby a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení daných spotřebičů. 3.3.4 Výrobce musí průběžně informovat notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti, o jakékoliv aktualizaci systému jakosti ve vztahu ke změnám vyvolaným například novými technologiemi a koncepcemi jakosti. Notifikovaná osoba musí přezkoumat navržené změny a rozhodnout, zda pozměněný systém jakosti vyhovuje příslušným ustanovením nebo zda je nezbytné nové posouzení. Musí oznámit své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení. 3.3.5 Notifikovaná osoba, která odnímá schválení systému jakosti, musí o tom informovat ostatní příslušné notifikované osoby a uvést důvody svého rozhodnutí. 3.4 ES dohled 3.4.1 Účelem ES dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti. 3.4.2 Výrobce musí umožnit notifikované osobě pro účely inspekce přístup do výrobních, kontrolních, zkušebních prostor a do skladů a musí mu poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména a) dokumentaci systému jakosti, b) záznamy o jakosti, například protokoly z kontrol a zkušební údaje, kalibrační údaje, údaje o kvalifikaci příslušných pracovníků. 3.4.3 Notifikovaná osoba musí provést dohled alespoň jednou za dva roky, aby se ujistila, že výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a musí výrobci poskytnout zprávu z tohoto dohledu. 3.4.4 Dále může notifikovaná osoba provádět neohlášené návštěvy u výrobce. Během těchto návštěv může notifikovaná osoba provádět zkoušky spotřebičů nebo si je dát provést. Musí poskytnout výrobci zprávu o návštěvě, a případně protokol o zkoušce. 3.4.5 Výrobce může na požádání předložit zprávu notifikované osoby. 4. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výrobku) 4.1 ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výrobku) je ta část postupu, kdy výrobce, který plní povinnosti podle bodu 4.2, prohlašuje, že dané spotřebiče jsou shodné s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují základním požadavkům tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí opatřit označením CE každý spotřebič a vydat písemné prohlášení o shodě. Toto prohlášení se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby odpovědné za ES dohled. 4.2 Výrobce použije schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu spotřebičů a zkoušky v souladu s bodem 4.3 a je podroben ES dohledu v souladu s bodem 4.4. 4.3 Systém jakosti 4.3.1 V rámci tohoto postupu musí výrobce předložit notifikované osobě podle svého výběru žádost o schválení svého systému jakosti pro dané spotřebiče. Žádost musí obsahovat a) dokumentaci systému jakosti, b) závazek, že povinnosti vyplývající ze systému jakosti budou plněny tak, jak byl schválen, c) závazek, že bude zachován schválený systém jakosti, a bude zaručeno pokračování jeho použitelnosti a účinnosti, d) dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu. 4.3.2 V rámci systému jakosti musí být každý spotřebič kontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušných normách podle § 2 odst. 3, nebo rovnocenné zkoušky za účelem ověření jeho shody se základními požadavky tohoto nařízení, které pro něj platí. Všechny prvky, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být dokumentovány systematickým a logickým způsobem formou písemně zaznamenaných opatření, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů a příruček jakosti a záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména příslušný popis a) účelů systému jakosti, organizační struktury a odpovědností vedení a jejich pravomocí s ohledem na jakost spotřebiče, b) kontrol a zkoušek, které budou prováděny po výrobě, c) metody ověřování účinného uplatňování systému jakosti. 4.3.3 Notifikovaná osoba přezkoumá a zhodnotí systém jakosti, aby stanovila, zda vyhovuje požadavkům bodu 4.3.2. Bude považovat shodu s těmito požadavky za danou u systémů jakosti, které uplatňují příslušnou harmonizovanou normu. Musí oznámit výrobci své rozhodnutí a informovat o tom ostatní příslušné notifikované osoby. Oznámení výrobci musí obsahovat závěry z přezkoumání, jméno a adresu notifikované osoby a odůvodněné rozhodnutí o posouzení daných spotřebičů. 4.3.4 Výrobce musí průběžně informovat notifikovanou osobu, která schválila systém jakosti, o jakékoliv nezbytné úpravě systému jakosti, například na základě nové technologie nebo koncepce jakosti. Notifikovaná osoba musí přezkoumat navržené změny a rozhodnout, zda pozměněný systém jakosti vyhovuje příslušným ustanovením nebo zda je nezbytné nové posouzení. Musí oznámit své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry z kontroly a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení. 4.3.5 Notifikovaná osoba, která odnímá schválení systému jakosti, musí o tom informovat ostatní příslušné notifikované osoby a uvést důvody svého rozhodnutí. 4.4 ES dohled 4.4.1 Účelem ES dohledu je zajistit, aby výrobce plnil náležitě povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti. 4.4.2 Výrobce musí umožnit notifikované osobě pro účely inspekce přístup do kontrolních, zkušebních prostor a do skladů a musí jí poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména a) dokumentaci systému jakosti, b) záznamy o jakosti, jako jsou například protokoly z kontrol a zkušební údaje, kalibrační údaje, údaje o kvalifikaci dotčených pracovníků. 4.4.3 Notifikovaná osoba musí provést kontrolu alespoň jednou za dva roky, aby se ujistila, že výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a musí výrobci poskytnout zprávu o této kontrole. 4.4.4 Kromě toho může notifikovaná osoba provádět neohlášené návštěvy u výrobce. Během těchto návštěv může notifikovaná osoba provádět zkoušky spotřebičů nebo je dát provést. Musí poskytnout výrobci zprávu o návštěvě a případně protokol o zkoušce. Výrobce na požádání předkládá zprávu notifikované osoby. 5. ES ověřování výrobku 5.1 ES ověřování výrobku je postup, kdy výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že spotřebiče, které podléhají ustanovení bodu 3, jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují požadavkům tohoto nařízení, které pro ně platí. 5.2 Výrobce musí učinit všechna opatření potřebná k tomu, aby při výrobním procesu byla zajištěna shoda spotřebičů s typem, který je popsán v certifikátu ES přezkoušení typu, a s požadavky tohoto nařízení, které pro něj platí. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí opatřit označením CE každý spotřebič a vydat písemné prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě může zahrnovat jeden nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce nebo u jeho zplnomocněného zástupce. 5.3 Notifikovaná osoba musí provést podle výběru výrobce příslušné kontroly a zkoušky pro ověření shody spotřebiče s požadavky tohoto nařízení, buď kontrolou a zkoušením každého spotřebiče podle odst. 5.4, nebo kontrolou a zkoušením spotřebičů statistickou metodou podle odst. 5.5. 5.4 Ověřování kontrolou a zkoušením každého spotřebiče 5.4.1 Všechny spotřebiče musí být jednotlivě kontrolovány a musí být provedeny odpovídající zkoušky, které jsou stanoveny v příslušných normách podle § 2 odst. 3, nebo rovnocenné zkoušky tak, aby se ověřila jejich shoda s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. 5.4.2 Notifikovaná osoba musí opatřit nebo nechat opatřit každý spotřebič svým identifikačním číslem a vystavit písemný certifikát o shodě na základě provedených zkoušek. Certifikát o shodě může zahrnovat jeden nebo více spotřebičů. 5.4.3 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí na požádání zajistit předložení certifikátů o shodě vystavených notifikovanou osobou. 5.5 Statistické ověřování 5.5.1 Výrobce musí předkládat spotřebiče formou jednotných dávek a učinit všechna opatření nezbytná k zajištění, aby výrobní postup zajistil jednotnost každé vyrobené dávky. 5.5.2 Statistická kontrola se provádí takto: Spotřebiče se podrobí statistické kontrole srovnáním. Měly by být seskupeny do identifikovaných výrobních dávek, sestávajících z jednotek určitého modelu, vyrobených za týchž podmínek. Výrobní dávka se kontroluje v náhodných intervalech. Spotřebiče tvořící vzorek jsou kontrolovány jednotlivě a provádějí se odpovídající zkoušky, které jsou stanoveny v příslušných normách podle § 2, odst. 3, nebo rovnocenné zkoušky, jimiž se určí, zda se má výrobní dávka přijmout nebo odmítnout. Použije se systému odběru vzorků s následujícími charakteristikami a) úroveň jakosti odpovídající 95 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 0,5 % do 1,5 %, b) mez jakosti odpovídající 5 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 5 % do 10 %. 5.5.3 Jsou-li výrobní dávky přijaty, notifikovaná osoba musí připojit nebo dát připojit na každý spotřebič své identifikační číslo a vystavit písemný certifikát o shodě na základě provedených zkoušek. Všechny spotřebiče z výrobní dávky mohou být uvedeny na trh, vyjma výrobků ze vzorku, které nebyly ve shodě. Je-li výrobní dávka odmítnuta, musí notifikovaná osoba učinit příslušná opatření, která zabrání uvedení této výrobní dávky na trh. Jsou-li výrobní dávky odmítány častěji, může notifikovaná osoba přerušit statistické ověřování. Výrobce může na odpovědnost notifikované osoby připojovat identifikační číslo této osoby v průběhu výrobního postupu. 5.5.4 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí na požádání zajistit předložení certifikátů o shodě vystavených notifikovanou osobou. 6. ES ověřování jednotlivých výrobků 6.1 ES ověřování jednotlivých výrobků je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že daný spotřebič, k němuž byl vydán certifikát podle bodu 2, vyhovuje požadavkům tohoto nařízení, které pro něj platí. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí spotřebič opatřit označením CE a vydat písemné prohlášení o shodě, které musí uchovávat. 6.2 Notifikovaná osoba musí kontrolovat spotřebič a provést příslušné zkoušky, přičemž bere v úvahu konstrukční dokumentaci, aby se ujistila o shodě se základními požadavky tohoto nařízení. Notifikovaná osoba musí opatřit nebo nechat opatřit schválený spotřebič svým identifikačním číslem a musí vystavit písemný certifikát o shodě na základě provedených zkoušek. 6.3 Účelem technické dokumentace týkající se konstrukce zařízení podle přílohy č. 3 je umožnit posouzení shody s požadavky tohoto nařízení a porozumět konstrukci, výrobě a funkci spotřebiče. Notifikovaná osoba musí mít k dispozici konstrukční dokumentaci podle přílohy č. 3. 6.4 Jestliže to notifikovaná osoba považuje za nutné, mohou být kontrola a zkoušky provedeny po instalaci spotřebiče. 6.5 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí na požádání zajistit předložení certifikátů o shodě vydaných notifikovanou osobou. Příl.3 KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE Konstrukční dokumentace musí obsahovat následující informace, pokud je notifikovaná osoba pro posuzování požaduje a) všeobecný popis spotřebiče, b) konstrukční a výrobní výkresy a schémata součástí, konstrukčních skupin, schémata zapojení atd., c) popisy a vysvětlivky potřebné pro porozumění výše uvedených skutečností, včetně fungování spotřebiče, d) seznam norem podle § 2 odst. 3, použitých zcela nebo zčásti, a popisy řešení zvolených ke splnění základních požadavků v případě, že normy podle § 2 odst. 3 nebyly použity nebo kde takové normy neexistují, e) protokoly o zkouškách, f) návody k montáži a použití. Pokud byly vyhotoveny, musí konstrukční dokumentace obsahovat tyto prvky a) osvědčení (ověření) vztahující se k zařízením zabudovaným do spotřebiče, b) osvědčení (ověření) a certifikáty vztahující se k metodám výroby a/nebo kontroly a/nebo sledování spotřebiče, c) jakýkoli jiný dokument napomáhající notifikované osobě zlepšit její posuzování. Příl.4 PODMÍNKY PRO AUTORIZACI Autorizované osoby musí splnit tyto podmínky a) dostupnost zaměstnanců a potřebných prostředků a zařízení, b) technickou způsobilost a profesionální důvěryhodnost zaměstnanců, c) nezávislost vedení a technických zaměstnanců při provádění zkoušek, vypracovávání zpráv, vystavování certifikátů a provádění dohledu podle tohoto nařízení ve vztahu ke všem okruhům, skupinám nebo osobám přímo nebo nepřímo zainteresovaným v oblasti spotřebičů, d) zachovávání mlčenlivosti zaměstnanců (§ 20a zákona) o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení, e) pojištění odpovědnosti za škodu podle § 11 odst. 3 zákona.

 
 
Reklama