Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 179/1997 Sb. kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

se změnami:585/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 64/1997 Sbírky zákonů na straně 3949
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze] [PDF verze (262 kB)]

179/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku Změna: 585/2002 Sb. Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona: § 1 Česká značka shody má grafickou podobu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1. Značka se umisťuje přímo na výrobek nebo na jeho obal anebo v průvodní a jiné dokumentaci. § 2 (1) Pokud právní předpis1) stanoví povinnost označovat výrobek českou značkou shody na základě posouzení shody, které provedla autorizovaná osoba, umisťuje se česká značka shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby2) přímo na výrobek a její provedení musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. (2) Vzor české značky shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby je uveden v příloze č. 2. ------------------------------------------------------------------ 1) Např. nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. 2) § 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. § 3 (1) Pokud je česká značka shody zvětšena nebo zmenšena, musí být dodrženy vzájemné proporce mezi jejími jednotlivými prvky. Proporcionálně se zvětšuje nebo zmenšuje i velikost identifikačního čísla autorizované osoby, pokud se připojuje k české značce shody. (2) Výška české značky shody nesmí být menší než 10 mm, pokud jiné nařízení vlády vydané k provedení zákona nestanoví jinak. § 4 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997. Předseda vlády: prof. Ing.Klaus CSc. v. r. Ministr průmyslu a obchodu: JUDr. Kühnl v. r. Příl.1 Vzor grafické podoby značky shody Poznámka: Vzor je zobrazen na pomocné mřížce, která není součástí české značky shody a slouží pro potřeby jejího proporcionálního zvětšení nebo zmenšení. Příl.2 Vzor grafické podoby české značky shody s připojeným identifikačním číslem 1) autorizované osoby Poznámka: Vzor je zobrazen na pomocné mřížce, která není součástí české značky shody a slouží pro potřeby jejího proporcionálního zvětšení nebo zmenšení. ------------------------------------------------------------------ 1) příkladmé číselné označení

 
 
Reklama