Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 169/1997 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.05.2004

se změnami:282/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 60/1997 Sbírky zákonů na straně 3789
schváleno:25.06.1997
účinnost od:01.09.1997
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]

169/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Změna: 282/2000 Sb. Změna: 282/2000 Sb. (část) Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona: § 1 (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. (2) Pro účely tohoto nařízení se považuje: a) za přístroj elektrické a elektronické zařízení včetně vybavení a instalací obsahujících elektrické nebo elektronické součásti, b) za elektromagnetické rušení jakýkoliv elektromagnetický jev (jako jsou např. elektromagnetický šum, nežádoucí signál nebo změna v samotném prostředí šíření), který může negativně ovlivnit funkci přístroje nebo systému, ve kterém přístroj pracuje, c) za odolnost schopnost přístroje nebo systému, ve kterém přístroj pracuje, fungovat bez zhoršení jakosti funkce za přítomnosti elektromagnetického rušení, d) za elektromagnetickou kompatibilitu schopnost přístroje nebo systému, ve kterém přístroj pracuje, fungovat uspokojivě v elektromagnetickém prostředí, aniž by sám přístroj nebo systém způsoboval nepřípustné elektromagnetické rušení jakéhokoli jiného přístroje v tomto prostředí, e) za oprávněnou osobu osoba, která je rozhodnutím o autorizaci oprávněna k vydávání technických zpráv a certifikátů, splňující podmínky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, f) za ES certifikát o přezkoušení typu dokument, který vydává autorizovaná osoba (§ 11 zákona) na základě ES přezkoušení typu a v němž potvrzuje, že typ zkoušeného přístroje, majícího původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice, vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, která se na něj vztahují. U přístrojů majících původ v jiných státech vydává autorizovaná osoba certifikát typu. ------------------------------------------------------------------ 1) Směrnice Rady 89/336/EHS z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se elektromagnetické kompatibility, ve znění směrnice Rady 91/263/EHS, směrnice Rady 92/31/EHS a směrnice Rady 93/68/EHS. 2) Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků. § 2 (1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou všechny přístroje, které mohou při své funkci způsobovat elektromagnetické rušení nebo jejichž funkce může být takovým rušením ovlivněna, (dále jen "přístroje"), kromě amatérských vysílacích rádiových stanic, pokud nejsou hromadně vyráběny nebo dováženy.3) (2) Pokud jsou technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility stanoveny pro určité přístroje i jinými nařízeními, toto nařízení se pro tyto přístroje nepoužije. ------------------------------------------------------------------ 3) § 1 písm. a) a b) vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic. § 3 (1) Přístroje musí být provedeny tak, aby pokud jsou řádně instalovány a udržovány a jsou-li využívány pro účely, pro které jsou určeny, a) elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo úroveň přípustnou nebo stanovenou pro radiokomunikační a telekomunikační zařízení či jiné přístroje, b) měly odpovídající odolnost vůči elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem. (2) Technické požadavky na přístroje z hlediska elektromagnetické kompatibility jsou uvedeny v příloze č.1 (dále jen "základní požadavky"). (3) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami a určenými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti přístroje jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny. § 4 (1) U přístrojů, jejichž vlastnosti jsou v souladu s technickými normami podle § 3 odst. 3, které konkretizují všechny základní požadavky, provede, popřípadě zajistí posouzení shody před uvedením na trh jejich výrobce nebo dovozce [§ 12 odst. 4 písm. a) zákona]. (2) U přístrojů, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s technickými normami podle § 3 odst. 3, nebo pokud takové normy nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na dané přístroje vztahují, vypracuje výrobce soubor technické dokumentace, který musí popisovat přístroj, musí uvádět postupy použité k zajištění shody přístroje s požadavky na ochranu uvedenými v § 3 a musí rovněž obsahovat buď technickou zprávu nebo certifikát vydané oprávněnou osobou. (3) U zařízení pro rádiové vysílání, definovaných v mezinárodní smlouvě,4) vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě až poté, co obdrží ES certifikát o přezkoušení typu nebo certifikát typu podle § 1 odst. 2 písm. f) pro daný přístroj vydaný autorizovanou osobou, popřípadě doklad vydaný příslušným správním úřadem. (4) Posouzení shody podle odstavců 1 a 3, uschovávání dokladů podle § 5 a označování přístroje podle § 7a může zajistit výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce"). ------------------------------------------------------------------ 4) Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 190/1968 Sb., o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965. § 4a Toto nařízení se nepoužije, pokud by bránilo přijetí a) opatření týkajících se uvedení do provozu a užívání přístroje určeného pro specifické umístění a zaměřených na překonání existujících nebo předpokládaných problémů s elektromagnetickou kompatibilitou, b) opatření týkajících se instalace přístroje zaměřeného na ochranu veřejných telekomunikačních sítí nebo přijímacích nebo vysílacích stanic užívaných pro bezpečnostní účely. § 5 Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnují technickou dokumentaci a v případě použití postupu posouzení shody podle § 4 odst. 2 dokumenty vydané při posuzování shody oprávněnou osobou a při použití postupu posouzení shody podle § 4 odst. 3 dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou nebo doklady vydané správním úřadem. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne. § 6 zrušen § 7 (1) Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti: a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), b) identifikační údaje o přístroji (např. název, typ, značka, model), u dovážených přístrojů též identifikační údaje o výrobci, c) popis a určení přístroje (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití), ostatní údaje o přístroji, d) údaj o použitém způsobu posouzení shody, e) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a technických norem podle § 3 odst. 3 použitých při posouzení shody, f) pokud byl vydán stanovený dokument [technická zpráva, certifikát podle § 1 odst. 2 písm. e) nebo certifikát typu podle § 1 odst. 2 písm. f)], údaje o osobě, která tento dokument vydala (obchodní jméno osoby, sídlo, identifikační číslo), číslo a datum vydání dokumentu, popřípadě doba jeho platnosti a identifikační údaje o správním úřadu, pokud vydal doklad stanovený právními předpisy, g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti přístroje splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že přístroj je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, h) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis. (2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě o přístroji, který má být po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti přístroje z hledisek základních požadavků stanovených tímto nařízením, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě. § 7a (1) U přístrojů, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které splňují požadavky podle tohoto nařízení, výrobce nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale umisťuje na přístroj označení CE5) a vypracovává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Označení CE se umisťuje na každý přístroj nebo, pokud to není možné, na obal, návod k použití nebo záruční list. (2) Na přístroji, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné přípustné označení než označení CE, jen pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE. (3) Podléhají-li přístroje též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády. (4) Jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterým ustanovením se bude řídit, pak označení CE znamená shodu pouze s těmi ustanoveními nařízení vlády, která výrobce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných těmito nařízeními vlády a přiložených k příslušnému přístroji, uveden seznam použitých nařízení vlády. ------------------------------------------------------------------ 5) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE. § 8 (1) Přístroje, které budou uváděny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, mohou splňovat jen technické požadavky uplatňované podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto nařízení. (2) U přístrojů, které před nabytím účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly schvalování podle zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, může být postup posouzení shody podle § 4 odst. 2 nahrazen do 30. června 1998 postupem podle § 4 odst. 1. (3) U přístrojů, které budou uvedeny na trh v období od nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997, může jejich výrobce nebo dovozce pořídit technickou dokumentaci uvedenou v § 6 písm. d) a e) dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997. § 9 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997. Předseda vlády: prof. Ing. Klaus CSc. v. r. Ministr průmyslu a obchodu: JUDr. Kühnl v. r. Příl.1 Základní požadavky na přístroje z hlediska elektromagnetické kompatibility Maximální úroveň elektromagnetického rušení generovaného přístrojem nesmí narušovat používání zejména: a) domácích rozhlasových a televizních přijímačů, b) průmyslových výrobních zařízení, c) mobilních rádiových zařízení, d) mobilních komerčních radiotelefonních zařízení, e) zdravotnických a vědeckých přístrojů, f) zařízení informační techniky, g) domácích spotřebičů a elektronických zařízení pro domácnost, h) rádiových přístrojů pro plavbu a letectví, i) elektronických výukových zařízení, j) telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení, k) rozhlasových a televizních vysílačů, l) svítidel a zářivek. Přístroje a především přístroje uvedené v písm. a) až l), musí být provedeny tak, aby v obvyklém prostředí elektromagnetické kompatibility, ve kterém mají být používány, měly odpovídající úroveň elektromagnetické odolnosti, aby byl umožněn jejich nerušený provoz, berou-li se v úvahu úrovně rušení generované přístroji vyhovujícími technickým normám podle § 3 odst. 3. Informace umožňující používání přístroje v souladu se zamýšleným účelem musí být obsaženy v pokynech, které jsou přikládány k přístroji. Příl.2 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES prohlášení o shodě obsahuje a) popis přístroje, na který se vztahuje, b) odkaz na technické specifikace [§ 2 písm. f) bod 1 zákona], podle nichž je shoda prohlášena, a kde to připadá v úvahu, odkaz na právní předpisy6) související se zajištěním shody přístroje s ustanoveními tohoto nařízení, c) identifikační údaje o podepsané osobě, která je zplnomocněna přijímat závazky jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce, d) kde to připadá v úvahu, odkaz na ES certifikát o přezkoušení typu, vydaný autorizovanou osobou. Příl.3 PODMÍNKY AUTORIZACE Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou 1. Potřebné personální vybavení a nezbytné prostředky a vybavení. 2. Odborná způsobilost a profesionální bezúhonnost pracovníků. 3. Nezávislost zaměstnanců a technických pracovníků, kteří provádějí zkoušky, připravují zprávy, vydávají certifikáty a provádějí ověřování podle tohoto nařízení, vůči všem subjektům přímo nebo nepřímo zainteresovaným na dotyčném výrobku. 4. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců autorizované osoby o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení. 5. Pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona). ------------------------------------------------------------------ 6) Vyhláška č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic. Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 282/2000 Sb. Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto § 7a použít § 7.

 
 
Reklama