Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nařízení č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

se změnami:312/2005 Sb., 215/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 67/2002 Sbírky zákonů na straně 3414
schváleno:06.03.2002
účinnost od:24.04.2002
[Textová verze]

163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Změna: 163/2002 Sb. Změna: 312/2005 Sb. Změna: 215/2016 Sb. Změna: 215/2016 Sb. (část) Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a, 12 a 13 zákona: Základní ustanovení § 1 (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací, b) určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, c) stavební prací stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby, d) systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován, e) kontrolou výrobků při dovozu dovozcem dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů, f) kusovou výrobou způsob výroby, při kterém je vyráběn výrobek na základě smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený pro použití vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka; jedná se zejména o řemeslnou výrobu výrobků, u které se nepředpokládá opakování výroby typově stejného výrobku založené na průmyslových výrobních metodách, g) počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen "určené normy") nebo stavebního technického osvědčení, h) sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby. (2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu^1), včetně výrobků určených jako část těchto výrobků. (3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující stavební výrobky^1a). (4) Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení. (5) Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s výjimkou úkolů při provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona]. § 2 (1) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13. (2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených normách nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit. § 3 Stavební technické osvědčení (1) Pro technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou, prováděná v případech uvedených v § 2 odst. 2, výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení, že provedení technických zjištění vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě. (2) Autorizovaná osoba provede a) posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro identifikaci výrobku a pro určení těch vlastností, které mají být předmětem posuzování shody, b) vymezení technických vlastností výrobku, které souvisejí se základními požadavky a vymezení jejich úrovní vzhledem k určenému použití výrobku ve stavbě, a to z hlediska jiných technických předpisů,^2) českých technických norem, technických dokumentů (§ 3 odst. 2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo zahraničních organizací, popřípadě na základě vědeckých a technických poznatků a poznatků z praxe, c) ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to pro vymezení technických vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné. (3) Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou platnosti, až 5 let. Tuto dobu může prodloužit. (4) Stavební technické osvědčení obsahuje a) identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), b) identifikaci a popis výrobku, c) vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení, d) přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, e) přehled použitých technických předpisů a technických norem a technických dokumentů, popřípadě pramenů použitých vědeckých a technických poznatků a dále údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity, f) údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o způsobech jejich zjištění, g) upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby, h) údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení. (5) Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posouzení shody. § 4 Technická dokumentace (1) Výrobce nebo dovozce pořizuje pro posouzení shody technickou dokumentaci. (2) Technická dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování shody výrobku s technickými požadavky obsaženými v určených normách nebo v technických předpisech nebo ve stavebním technickém osvědčení ; technická dokumentace, která je nezbytná pro správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu k základním požadavkům a z které vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v případech, kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut. (3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě, b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci, c) odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební technické osvědčení, které budou využity pro posuzování shody před uvedením výrobku na trh, d) projektové a výrobní výkresy výrobku, popřípadě jinou dokumentaci konkretizující vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům, e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce, f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky případně provedených zkoušek, g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před posuzováním shody podle § 5 až 9. Postupy posuzování shody § 5 Certifikace (1) Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci výrobku a) své identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby, b) technickou dokumentaci podle § 4, c) vzorky výrobku, d) popis provozovaného systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců. (2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že a) přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení, b) provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, c) provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem. (3) Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci. (4) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát. (5) U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát. § 5a Certifikace bez zkoušek při dohledu (1) Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí § 5 odst. 1 až 3 obdobně. (2) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky fungování požadovaného systému řízení výroby u výrobce nebo nedostatky požadovaných vlastností výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát. (3) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát. § 6 Posouzení systému řízení výroby (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a vyhodnotí, zda typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, a vystaví o tom doklad, b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4, c) zajišťuje takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3, d) zajistí u autorizované osoby posouzení výrobcem provozovaného systému řízení výroby podle odstavce 2; k tomu jí předá potřebné podklady, které popisují provozovaný systém řízení výroby, e) zajistí u autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců. (2) Autorizovaná osoba a) provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle odstavce 1 písm. a), b) pokud systém řízení výroby zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají požadavkům podle písmene a), vydá o tom certifikát, c) provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát, (3) V případě, že dovozce nezajistí autorizované osobě možnost provedení počáteční prověrky v místě výroby nebo posouzení systému řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle § 5. § 7 Ověření shody (1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku, b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4, c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků. (2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti. § 8 Posouzení shody výrobcem (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad, b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4, c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků. (2) V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce 1, provádí se ověření shody podle § 7. § 9 Posouzení shody při kusové výrobě Výrobce může pro posouzení shody výrobků vyráběných kusově namísto postupů posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení zajistit posouzení shody, pokud určené normy nebo stavební technické osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem: a) u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda výrobek odpovídá těmto normám vzhledem k jeho určenému použití ve stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení, b) u výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami, nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí u autorizované osoby posouzení technické dokumentace z hlediska určeného použití výrobku. Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení technické dokumentace stavební technické osvědčení podle § 3 upravené pro kusovou výrobu tak, aby posouzení shody podle tohoto stavebního technického osvědčení zahrnovalo pouze takové provedení výrobku, které dovolí jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve vztahu k určenému použití výrobku. Výrobce následně posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve stavebním technickém osvědčení. § 10 Postupem posouzení shody podle § 5 lze na žádost výrobce nebo dovozce nahradit postupy posouzení shody podle § 5a až 8. § 11 zrušen § 12 Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 7 zákona jsou technická dokumentace a dokumenty vypracované při posuzování shody včetně prohlášení o shodě. § 13 Prohlášení o shodě (1) Prohlášení o shodě, které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona, vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a poskytuje jej uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na internetových stránkách. Prohlášení o shodě musí být označeno jedinečným nezaměnitelným identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku. Prohlášení o shodě dále obsahuje tyto náležitosti: a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), b) identifikační údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby, c) popis a určení výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití ve stavbě), d) údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody, e) odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody, f) údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (název, popřípadě obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, zprávy, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby, g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis. (2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě. § 13a (1) Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce. (2) Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem^4); v takovém případě smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10 plnit též distributor anebo zplnomocněný zástupce. (3) Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně povinnosti dovozce. § 14 Přechodná ustanovení (1) U výrobků uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud není dále stanoveno jinak, lze do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení použít namísto postupů posouzení shody vyznačených u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení postupy stanovené dosavadními předpisy. (2) Výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly postupům posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., mohou namísto požadavků stanovených tímto nařízením splňovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy. (3) Posouzení shody provedené podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považuje za posouzení shody podle tohoto nařízení, pokud nedošlo ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno, zejména ke změně vlastností výrobku nebo pro něj stanovených technických požadavků nebo postupu posuzování shody. (4) Dokumenty vydané podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., lze využít jako podklady pro posouzení shody podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně skutečností, za kterých byly vydány. (5) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považují za autorizované osoby podle tohoto nařízení, pokud požádají o novou autorizaci do 45 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. (6) Dnem vyhlášení sektorové přílohy "Stavební výrobky" k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv se nepoužije § 11 v případě výrobků majících původ v České republice nebo ve státech Evropské unie. § 15 Zrušovací ustanovení Zrušují se: 1. Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 2. Nařízení vlády č. 81/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. § 16 Účinnost (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 11 platnosti. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: doc. Ing. Grégr v. r. Příl.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1) upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby. POZNÁMKA: 1) Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Příl.2 Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Cement (pro zvláštní použití a pro zdění) § 5 -------------------------------------------------------------------------- 2 Betonářská a předpínací výztuž § 5 a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a svitcích, 7 a 3 drátové pramence, předpínací dráty, svařované výztužné sítě, příhradové nosníky, profilované pásy a jejich stykování; na trh nesmí být uvedena nebo do stavby nesmí být zabudována žebírková ocel pro výztuž do betonu, která není označena identifikační značkou udávající výrobce - výrobní závod a zemi původu), b) výztužná vlákna (například ocelová, kompozitní, skleněná), c) nekovová tyčová výztuž pro použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, d) výrobky z betonářské výztuže (například ručně svařované plošné a prostorové prvky), spoje betonářské výztuže (např. svařováním, lisováním, apod.) -------------------------------------------------------------------------- 3 Popílek do betonu, pórobetonu a malt § 5 -------------------------------------------------------------------------- 4 Přísady a příměsi do stříkaného betonu a § 6 vibrolisovaného betonu -------------------------------------------------------------------------- 5 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší § 6 -------------------------------------------------------------------------- 6 Lehký beton pro nosné konstrukce § 6 -------------------------------------------------------------------------- 7 Stříkaný beton § 6 -------------------------------------------------------------------------- 8 Malty k injektáži § 6 -------------------------------------------------------------------------- 9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití § 6 v pozemních a inženýrských stavbách -------------------------------------------------------------------------- 10 Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu § 8 a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění) -------------------------------------------------------------------------- 11 Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu § 6 a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednící desky, příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce) -------------------------------------------------------------------------- 12 Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů) a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn a stropů § 5a v budovách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu § 6 (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů), sestávající z bednících desek spojených distančními rozpěrami -------------------------------------------------------------------------- 2. Stavební výrobky pro zděné stavby -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Průmyslově vyráběné malty navrhované a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických § 6 požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách b) pro zdění: vyrobené na základě specifického § 8 podílu složek, o nichž lze předpokládat, že dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách c) pro omítky (základní/štukové) § 8 -------------------------------------------------------------------------- 2 Zdicí prvky a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se § 6 nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5 %, b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se § 8 nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna nebo větší než 5 %, c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné § 5a apod. -------------------------------------------------------------------------- 3 Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové § 5 a tepelně izolační -------------------------------------------------------------------------- 4 Zdicí prvky se zabudovanými tepelně izolačními materiály umístěnými na povrchu a uvnitř, které mohou být vystaveny ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 6 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 5 Výrobky pálené stropní § 5a -------------------------------------------------------------------------- 6 Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné § 7 úhelníky, výztuž ložných spár a překladů -------------------------------------------------------------------------- 7 Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty a) pro konstrukční použití v maltách § 6 a injektážních maltách b) pro ostatní použití v maltách a injektážních § 7 maltách -------------------------------------------------------------------------- 3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E (A1 až E)3, F § 6 Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení. -------------------------------------------------------------------------- 2 Dřevěné rámové a roubené prefabrikované § 5a stavební sestavy -------------------------------------------------------------------------- 3 Dřevěné sloupy venkovního vedení § 6 -------------------------------------------------------------------------- 4 Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, § 5a stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky krovů,jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení. -------------------------------------------------------------------------- 5 Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, § 7 válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení. -------------------------------------------------------------------------- 6 Smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, § 6 desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky pro konstrukční dřevěné výrobky -------------------------------------------------------------------------- 7 Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů § 5a na bázi dřeva (včetně T- nosníků, tj. kombinace nosník/deska) -------------------------------------------------------------------------- 8 Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce § 6 -------------------------------------------------------------------------- 4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Konstrukční kovové průřezy/profily § 6 Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profily různých tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily, trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy), tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi povrchovou úpravou. Pro použití v kovových konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových konstrukcích -------------------------------------------------------------------------- 2 Konstrukční kovové stavební díly a) hotové kovové výrobky, jako jsou například § 6 nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice, kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace Tyto výrobky mohou být použité v nosných konstrukcích včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských staveb. b) hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových konstrukcích staveb, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E (A1 až E)3, F § 6 Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované. -------------------------------------------------------------------------- 3 Svařovací materiály pro použití v kovových § 6 konstrukcích staveb -------------------------------------------------------------------------- 4 Konstrukční spojovací prostředky § 6 Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H. R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby), čepy, šrouby, kolejnicová upevňovadla pro použití v kovových konstrukcí staveb -------------------------------------------------------------------------- 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro vytváření na místě) a) pro všechna použití kromě těch, na která § 7 se vztahují požadavky o reakci na oheň b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 2 Hydroizolace a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné § 7 hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy b) hydroizolační pásy a fólie, střešní § 6 hydroizolační pásy a fólie v budovách c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 -------------------------------------------------------------------------- 3 Hydroizolační materiály pro inženýrské § 5a a dopravní stavby -------------------------------------------------------------------------- 4 Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, § 7 základových van, stěn, vodorovných konstrukcí, výrobky pro těsnění spár a prostupů železobetonových vodonepropustných konstrukcí -------------------------------------------------------------------------- 5 Ploché a profilované plechy a) pro použití, na která se vztahují požadavky § 5a na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky) b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 d) pro použití přispívající k vyztužení § 7 střešní konstrukce e) pro použití, na která se vztahují předpisy § 7 o nebezpečných látkách f) pro použití jiná § 8 -------------------------------------------------------------------------- 6 Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely a) pro použití, na která se vztahují požadavky § 5a na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky) b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 c) pro použití, na která se vztahují požadavky § 7 z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 (3) výrobky vyžadující zkoušení § 7 § 8 § 7 (4) výrobky "považované za vyhovující" bez / zkoušení c) Pro použití přispívající k vyztužení střešní § 7 konstrukce d) Pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách e) Pro použití jiná § 8 -------------------------------------------------------------------------- 7 Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla) a) pro použití ve střechách a při střešních § 7 úpravách b) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při posuzování vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 8 a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 b) Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací § 8 prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních krytin pro použití jiná -------------------------------------------------------------------------- 9 Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry § 7 a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy -------------------------------------------------------------------------- 10 Vnější tepelně izolační systémy včetně montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E (A1 až E)3, F § 5a b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň § 5a -------------------------------------------------------------------------- 11 Tmely, maltoviny, lepidla a těsnicí pásky a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských § 6 stavbách b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních § 7 a inženýrských stavbách c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 6 (A1 až E)3, F § 7 -------------------------------------------------------------------------- 12 Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění a výrobky pro ochranu proti požáru (včetně ochranných povrchových úprav) a) na které se vztahují požadavky na požární § 5a odolnost b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 13 Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, § 5a obklady a nástřiky -------------------------------------------------------------------------- 14 Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry § 5 a povlaky dřeva, kovů a zdiva -------------------------------------------------------------------------- 15 Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy § 6 vozovek -------------------------------------------------------------------------- 16 Asfaltové směsi a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy § 6 vozovek b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1 § 5a A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL § 7 (A1FL až EFL)3, FFL § 8 -------------------------------------------------------------------------- 17 Doplňkové výrobky pro betonové vozovky § 8 -------------------------------------------------------------------------- 18 Obrácené střešní izolační sestavy (bez hydroizolační § 6 vrstvy) -------------------------------------------------------------------------- 19 Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály: a) pro všechna použití kromě těch, na která se § 7 vztahují požadavky reakce na oheň b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 20 Výztužné síťoviny pro tepelně izolační systémy § 6 -------------------------------------------------------------------------- 21 Sestavy pro hydroizolaci mostovek § 6 -------------------------------------------------------------------------- 22 Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 6. Stavební výrobky ze skla -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla a) pro použití v sestavách zasklení, na které § 5a se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření plamene po povrchu b) pro použití, na která se vztahují požadavky § 5a reakce na oheň s předepsanou úrovní A1, A2, B, C, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 -------------------------------------------------------------------------- 2 Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní a bezpečnostní zasklení odolná proti střelám nebo výbuchům a) pro použití jako zasklení odolné proti střelám § 5a nebo výbuchům b) pro ostatní použití vystavená rizikům § 7 "bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují c) pro použití týkající se úspory energie a/nebo § 7 omezení hluku c) pro použití jiná § 8 -------------------------------------------------------------------------- 3 Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2 a) pro ostatní použití vystavená rizikům § 7 "při bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo § 7 omezení hluku -------------------------------------------------------------------------- 4 Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 a) pro ostatní použití vystavená rizikům § 7 "bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo § 7 omezení hluku c) pro použití jiná § 8 -------------------------------------------------------------------------- 5 Skleněné tvárnice a stěnové panely ze skleněných tvárnic a) pro použití v sestavách zasklení, na které § 5a se vztahují požadavky na požární odolnost b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1, A2, B, C, D, E § 5a (A1 až E)3, F § 8 c) pro použití jako zasklení odolné proti § 5a průstřelům nebo výbuchům d) pro ostatní použití vystavená rizikům § 7 "bezpečnosti při užívání"a na která se takové předpisy vztahují e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo § 7 omezení hluku f) pro použití jiná § 8 -------------------------------------------------------------------------- 7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy § 8 zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura -------------------------------------------------------------------------- 2 Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod § 7 a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř budov -------------------------------------------------------------------------- 3 Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů § 5a z jiných materiálů než je vulkanizovaný kaučuk, TPE, PUR a mikroporézní pryž -------------------------------------------------------------------------- 4 Výrobky pro venkovní kanalizační systémy a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí § 5a b) Vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, § 8 žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty -------------------------------------------------------------------------- 5 Odlučovače pro odpadní vody/splašky z pozemních a inženýrských staveb, včetně komunikací a) odlučovače tuků, škrobů a olejů § 8 b) odlučovače ropných látek § 5a -------------------------------------------------------------------------- 6 Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a septiky a) pro venkovní použití, pro dešťovou vodu, § 7 splaškové a odpadní vody s vysokou koncentrací organických látek b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 7 Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky § 5a vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ostatní stavební dílce) -------------------------------------------------------------------------- 8 Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí a ochranné vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství a) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování § 8 vody, která není určena pro lidskou spotřebu b) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu, pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 c) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování § 7 vody, která není určena pro lidskou spotřebu a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně vztahuje požadavek o úspoře energie -------------------------------------------------------------------------- 9 Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby, § 5 nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry, ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů -------------------------------------------------------------------------- 10 Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství a) v instalacích pro dopravu/rozvod/skladování § 7 plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy b) v instalacích, na které se vztahují požadavky § 5a na požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/ skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy c) v instalacích, na které se vztahují požadavky § 5a reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/ skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy -------------------------------------------------------------------------- 8. Stavební výrobky pro otvorové výplně -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním § 5 a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách -------------------------------------------------------------------------- 2 Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení § 5a na požární/kouřové úseky a na únikových cestách, pro ochranu proti tlakové vodě -------------------------------------------------------------------------- 3 Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním § 7 a bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání -------------------------------------------------------------------------- 4 Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) § 8 pouze pro použití uvnitř budov -------------------------------------------------------------------------- 5 Zárubně § 7 -------------------------------------------------------------------------- 6 Střešní světlíky, střešní okna a) pro použití, na která se vztahují požadavky § 5a na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky) b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 d) pro použití přispívající k vyztužení střešní § 7 konstrukce e) pro použití, na která se vztahují předpisy § 7 o nebezpečných látkách f) pro použití jiná § 7 -------------------------------------------------------------------------- 7 Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním § 8 nebo bez něho) vnější použití -------------------------------------------------------------------------- 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány, § 6 geomřížky, geokompozita, geosítě, geodreny) -------------------------------------------------------------------------- 2 Kovové kotvy do betonu a zdiva a) pro velké zatížení pro upevňování a/nebo nesení § 5a betonových konstrukčních prvků nebo těžkých dílců jako jsou obklady a zavěšené podhledy b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových § 6 systémech pro upevňování a/nebo nesení prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace -------------------------------------------------------------------------- 3 Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva § 6 pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů -------------------------------------------------------------------------- 4 Stavební ložiska a závěry dilatačních spár a čepy pro konstrukční spoje a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých § 5a selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo použitelnosti b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách § 7 -------------------------------------------------------------------------- 5 Vybavení komunikací a) výrobky pro vodorovné dopravní značení: Retroreflexní dopravní knoflíky § 5a Materiály na dodatečný posyp (balotina, § 5a protismykové přísady a jejich směsi) Folie pro stálé dopravní značení a předem § 5a připravené materiály Barvy, termoplastické materiály, za studena § 5 pokládané plasty (s nebo bez protismykových přísad) včetně premixové balotiny Barvy, termoplastické materiály, za studena § 5 pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech a podílech balotiny na dodatečný posyp a/nebo protismykových přísad b) svislé dopravní značky: Stálé svislé dopravní značky - retroreflexní, § 5a neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné c) stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců: Dopravní zařízení (zábrany pro označení uzavírky, § 5a odrazová zrcadla, krátké příčné prahy) a parkovací sloupky Dopravní majáčky § 5a Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky § 5a Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná § 5a návěstidla Varovná bezpečnostní světla § 5a d) Silniční záchytné systémy - např. svodidla, § 5a mostní zábradlí, tlumiče nárazů e) Protihluková zařízení a stěny, clony proti § 7 oslnění -------------------------------------------------------------------------- 6 Prvky pro upevňování kolejnic a pražců § 6 -------------------------------------------------------------------------- 7 Sestavy vnitřních příček a) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 b) pro použití v sestavách, na které se vztahují § 5a požadavky na požární odolnost c) pro použití, na která se vztahují předpisy § 7 o nebezpečných látkách d) pro použití, která jsou vystavena rizikům § 7 spojeným s bezpečností při užívání e) pro použití jiná § 8 -------------------------------------------------------------------------- 8 Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení a) pro přenos vlivů, které plně závisí § 5a na konstrukčním těsnění b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění § 6 -------------------------------------------------------------------------- 9 Sestavy lehkých obvodových plášťů a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B11, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F § 7 b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň § 7 c) pro použití v sestavách, na které se vztahují § 5a požadavky na požární odolnost, včetně šíření požáru -------------------------------------------------------------------------- 10 Hydraulická silniční pojiva pro přípravu směsí § 6 pro stabilizaci silničního podkladu -------------------------------------------------------------------------- 11 Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy § 6 vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací -------------------------------------------------------------------------- 12 Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy § 5 pro stavby mimo pozemních komunikací -------------------------------------------------------------------------- 13 Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních § 5 a starých důlních děl zasypáním -------------------------------------------------------------------------- 14 Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace § 5 báňských provozů Granulát a aditivovaný granulát do výsypek § 5 povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti Granulát pro rekultivaci báňských výsypek § 5 -------------------------------------------------------------------------- 15 Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy § 8 dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem), např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové kryty; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch -------------------------------------------------------------------------- 16 Kamenivo pro drážní stavby § 5 -------------------------------------------------------------------------- 17 Pojiva ze syntetických pryskyřic § 5a -------------------------------------------------------------------------- 18 Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde § 7 neuvedené -------------------------------------------------------------------------- 19 Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních § 7 a inženýrských staveb (např. plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky kromě betonových) -------------------------------------------------------------------------- 20 Horninové kotvy určené k trvalému zabudování § 6 -------------------------------------------------------------------------- 21 Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich § 5a prvky (vč. kanálků a pouzder) -------------------------------------------------------------------------- 22 Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla a) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení § 7 - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8 b) pro použití jiná § 7 -------------------------------------------------------------------------- 23 Tažené kompozitní profily a) pro použití s požadovanou reakcí na oheň § 5a b) pro použití s požadovanou požární odolností § 5a c) pro použití s požadavky na mechanické vlastnosti § 7 nebo hygienu a ochranu zdraví nebo bezpečnost při užívání nebo tepelně technické vlastnosti d) pro použití jiná § 8 -------------------------------------------------------------------------- 24 Protihluková zařízení a stěny pro použití jiná než § 7 je uvedeno v bodu 9.5.e) (například k železnicím a u jiných hlučných zařízení) -------------------------------------------------------------------------- 25 Protipovodňové zábrany s trvale instalovaným § 7 základovým systémem -------------------------------------------------------------------------- 26 Prefabrikované stavební jednotky § 6 -------------------------------------------------------------------------- 27 Sestavy pro chladírenské sklady § 6 -------------------------------------------------------------------------- 10. Technická zařízení staveb -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), § 6 komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů -------------------------------------------------------------------------- 2 Komínové hlavy § 8 -------------------------------------------------------------------------- 3 Stabilní požární systémy (výrobky pro požární § 5a poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu) -------------------------------------------------------------------------- 4 Požární uzávěry mimo výrobky uvedené § 5 pod poř. číslem 1 v tab. 8 -------------------------------------------------------------------------- 5 Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední § 7 vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva, tepelná čerpadla -------------------------------------------------------------------------- 6 Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva a) v budovách § 7 b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 7 Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie a) v budovách § 7 b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 8 Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační § 7 zařízení, klimatizační jednotky -------------------------------------------------------------------------- 9 Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a) pro použití, na která se vztahují požadavky § 5a na požární bezpečnost b) pro použití, na která se nevztahují požadavky § 8 na požární bezpečnost -------------------------------------------------------------------------- 10 Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky a) pro použití, na která se vztahují požadavky § 5a na požární bezpečnost b) pro použití, na která se nevztahují požadavky § 8 na požární bezpečnost -------------------------------------------------------------------------- 11 Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury, filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody a) vody určené pro lidskou spotřebu § 5a b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu § 7 -------------------------------------------------------------------------- 12 Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) § 5a pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny -------------------------------------------------------------------------- 13 Domovní zásuvky a vidlice § 7 -------------------------------------------------------------------------- 14 Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče: a) na které se nevztahují požadavky na požární § 7 odolnost nebo kouřotěsnost b) na které se vztahují požadavky na požární § 5a odolnost nebo kouřotěsnost -------------------------------------------------------------------------- 15 Elektrické a optické kabely: a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca § 5 b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca § 7 -------------------------------------------------------------------------- 16 Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru § 5a -------------------------------------------------------------------------- 17 Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách § 5a požáru -------------------------------------------------------------------------- 11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Výrobky pro tuhé podlahové povrchy: prvky: dlažební prvky, dlaždice, profily, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a potěrové materiály nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1 § 5a A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL § 7 (A1FL až EFL)3, FFL § 8 -------------------------------------------------------------------------- 2 Pružné a textilní podlahoviny Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro vnitřní použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1 § 5a A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL § 7 -------------------------------------------------------------------------- 3 Pružné a textilní podlahoviny Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny § 8 dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro venkovní použití -------------------------------------------------------------------------- 4 Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, § 7 panely, fasádní obklady (například obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle) -------------------------------------------------------------------------- 5 Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele a) pro použití, na která se vztahují požadavky § 5a na požární bezpečnost staveb, včetně šíření plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů nebo bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo § 7 nebo zvukově izolační požadavky c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 6 Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech), na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených § 5a pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky -------------------------------------------------------------------------- 12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky -------------------------------------------------------------------------- Poř. Název skupiny výrobků Postup číslo posuz. shody -------------------------------------------------------------------------- 1 Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, § 8 koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry, záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací záchody, macerační záchody (záchody se zařízením na zmenšování objemu fekálií), turecké (dřepové) záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky -------------------------------------------------------------------------- 2 Stavebnicové veřejné záchody a prefabrikované záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů spadajících z hlediska reakce na oheň do tříd A11, A21, B1, C1 § 5a A12, A22, B2, C2, D, E § 7 (A1 až E)3, F § 8 -------------------------------------------------------------------------- 3 Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu § 7 a orientace: - madla, - sklopná sedátka do sprchových koutů, - zvedací zařízení pro přemístění osob, - dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené, - akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené -------------------------------------------------------------------------- POZNÁMKY: 1) Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů) 2) Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka 1) 3) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES) Vysvětlivky: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle výsledků zkoušek reakce na oheň je uvedena v ČSN EN 13501-1. Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení je uvedena v ČSN EN 13501-2. Požadavky na požární odolnost a reakci na oheň budou stanoveny v revidované ČSN 73 0810. Výsledky zkoušek stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot podle zrušené ČSN 73 0862 platí do 31.12.2007, pokud jejich platnost není jinak omezena. Stupně hořlavosti podle ČSN 73 0862 lze využít do 31.12.2007. Příl.3 I. Požadavky na systém řízení výroby 1. Výrobce je odpovědný za organizaci zavedení a udržování účinného systému řízení výroby. Úkoly a odpovědnosti v organizaci řízení výroby je nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v aktuálním stavu. V každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající nezbytné oprávnění k: a) určení postupů pro činnost při posuzování shody výrobku v přiměřených stádiích, b) určení a zaznamenání každého případu neshody, c) určení postupů k nápravě případů neshody. 2. Výrobce musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o systému řízení výroby, který uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu. Systém řízení výroby musí dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku. To zahrnuje: a) přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací řízení výroby v souladu s požadavky norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů, b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí, c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků, d) využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků, řešení všech z toho vyplývajících situací neshody a popřípadě revize systému řízení výroby, aby se příčina neshody odstranila. 3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací: a) specifikování a ověřování surovin a složek, b) kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět během výroby, popřípadě postupy pro provádění nerozebíratelných spojů včetně dokladů o odborné způsobilosti pracovníků provádějících nerozebíratelné spoje a nedestruktivní kontrolu nerozebíratelných spojů, c) ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s četností, která může být stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám. Operace uvedené v písmenu b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu polotovaru i na zařízení, na kterých se mají zkoušky provádět, na jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho složitost, citlivost charakteristik výrobku na změny výrobních parametrů apod. Pokud jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola hotových výrobků v době jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit, aby balení a přiměřené podmínky manipulace a skladování nepoškodily výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením. II. Ověřování a zkoušky Výrobce musí vlastnit nebo mít dostupné technické vybavení a zaměstnance, které mu umožní provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může výrobce splnit uzavřením subdodavatelské smlouvy s jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a vybavení mají. Výrobce a jeho smluvní subdodavatelé musí zajistit, že měřidla pro posuzování shody výrobků jsou ověřena nebo zkalibrována v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu^6) a udržovat je tak, aby odpovídaly příslušným normám, technickým předpisům, stavebnímu technickému osvědčení nebo technickým dokumentům. III. Zkoušky Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech. V případě určitých charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se může zavést určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a spolehlivěji nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li průkazně validovány. V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční zkoušky typu prováděny samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou. IV. Protokoly o zkouškách Výrobce musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o tom, že výrobek byl zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek splnil požadavky určených norem, technických předpisů nebo stavebního technického osvědčení. Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní se opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků. V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě Jestliže se kontrolami nebo zkouškami zjistí, že výrobek nesplňuje předepsaná kritéria, musí výrobce neprodleně přijmout nezbytná nápravná opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí uchovávat odděleně od ostatních výrobků a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada napravena, příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat. Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo ověření k dispozici, musí výrobce v rámci dokumentace o provozování systému řízení výroby popsat způsob informování zákazníků. VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce) Záznamy z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému řízení výroby vede výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1 písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol nebo zkoušek, kterými bylo zjištěno nesplnění požadavků norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů, musí být v registru uvedena všechna opatření přijatá k nápravě zjištěného stavu. VII. Identifikovatelnost Odpovědností výrobce je uchovávat úplné záznamy o jednotlivých výrobcích nebo výrobních sériích, včetně příslušných výrobních detailů a charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a odpovídající výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné. Vybraná ustanovení novel Čl.II nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Přechodná ustanovení 1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními právními předpisy. 2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení. 3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti. 4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. Čl. II nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Přechodná ustanovení 1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 2. Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů. 1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění. 2) Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama