Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nařízení č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2052
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (488 kB)]

118/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen "zákon"): § 1 Předmět úpravy (1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie^1) a upravuje technické požadavky na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsob posuzování shody. (2) Toto nařízení se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V (dále jen "elektrická zařízení"). (3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. § 2 Technické požadavky na elektrická zařízení Základními technickými požadavky na elektrická zařízení jsou základní požadavky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody. § 3 Dodávání na trh Na trh lze dodávat jen elektrická zařízení, která jsou vyrobena v souladu se správnou praxí z hlediska technické bezpečnosti a která, za předpokladu, že jsou správně instalována, udržována a užívána k účelu, pro který byla vyrobena, neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácí zvířata nebo majetek. § 4 Výrobce (1) Výrobce před uvedením elektrických zařízení na trh zajistí, aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vypracuje technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení. (2) Pokud byl soulad elektrického zařízení se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení prokázán postupem posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a podle § 12 umístí označení CE. (3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh. (4) Výrobce zajistí, aby byly zavedeny takové postupy, prostřednictvím kterých sériově vyráběné výrobky budou ve shodě s požadavky stanovenými tímto nařízením, a to i v případech kdy dojde ke změnám návrhu nebo parametrů elektrického zařízení nebo ke změnám harmonizovaných norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b), českých technických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c) nebo jiných dokumentů, které předepisují technické požadavky, které má elektrické zařízení splňovat (dále jen "technická specifikace"), na jejichž základě se shoda elektrického zařízení prohlašuje. (5) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků elektrických zařízení dodaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která elektrické zařízení představuje, vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce provádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a zařízení, která stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje distributory. (6) Výrobce zajistí, aby bylo na elektrických zařízeních, která uvedl na trh, uvedeno číslo typu či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha elektrického zařízení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na jeho obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení. (7) Výrobce dále uvede na elektrickém zařízení, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru. (8) Výrobce zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace v českém jazyce. Tyto návody, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné. § 5 Zplnomocněný zástupce Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh. § 6 Dovozce (1) Dovozce před uvedením elektrického zařízení na trh zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody, vypracoval technickou dokumentaci, umístil na elektrické zařízení označení CE, přiložil k němu požadované doklady a splnil požadavky stanovené v § 4 odst. 6 a 7. (2) Dovozce uvede na elektrickém zařízení, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru. (3) Dovozce zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace v českém jazyce. (4) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků elektrických zařízení dodávaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která elektrické zařízení představuje. Dovozce provádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Dovozce vede evidenci stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a elektrických zařízení, která stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje distributory. (5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje, že orgánu dozoru může být na požádání předložena technická dokumentace. § 7 Distributor Distributor před dodáním elektrického zařízení na trh ověří, zda a) elektrické zařízení nese označení CE, b) jsou k elektrickému zařízení přiloženy požadované doklady a návody a bezpečnostní informace v českém jazyce a c) výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v § 4 odst. 6 a 7 a § 6 odst. 2. § 8 Doba pro identifikaci hospodářského subjektu Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání elektrického zařízení na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu elektrické zařízení dodal nebo kterému jej dodal. § 9 Postup posuzování shody Postupem posuzování shody elektrického zařízení je interní řízení výroby (modul A) stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. § 10 Předpoklad shody (1) Pokud je elektrické zařízení ve shodě s a) harmonizovanými normami^2) nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, b) bezpečnostními ustanoveními mezinárodních norem stanovených Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), pokud normy podle písmene a) nebyly dosud vytvořeny a zveřejněny a pokud byla tato bezpečnostní ustanovení Evropskou komisí zveřejněna, nebo c) bezpečnostními ustanoveními českých technických norem, pokud neexistují technické normy podle písmene a) nebo b), má se za to, že je ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují. (2) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejní ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informaci o normách podle odstavce 1 písm. b) a c). § 11 EU prohlášení o shodě (1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění základních požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v modulu A uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se elektrické zařízení uvádí nebo dodává na trh. (3) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům. § 12 Umisťování označení CE Označení CE, které se umisťuje před uvedením elektrického zařízení na trh, se umístí na elektrické zařízení nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhledem k povaze elektrického zařízení není možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a průvodní dokumenty. § 13 Formální nedostatky Za formální nedostatek se považuje, pokud a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 nebo s § 12, b) označení CE nebylo umístěno, c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno, d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením, e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná, f) informace stanovené v § 4 odst. 7 nebo v § 6 odst. 2 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo g) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v § 4 nebo v § 6. § 14 Přechodné ustanovení Elektrická zařízení splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 17/2003 Sb. mohou být nadále dodávána na trh, pokud byla uvedena na trh před 20. dubnem 2016. § 15 Zrušovací ustanovení Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, se zrušuje. § 16 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016. Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Mládek, CSc., v. r. Příl.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ URČENÁ PRO POUŽÍVÁNÍ V URČITÝCH MEZÍCH NAPĚTÍ 1. Obecné podmínky a) na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, v přiloženém dokladu musí být uvedeny základní údaje a pokyny, jejichž znalost a dodržování zajistí, aby elektrické zařízení bylo užíváno bezpečně a k účelu, pro který bylo vyrobeno, b) elektrické zařízení a jeho součásti musí být provedeny tak, aby mohly být bezpečně a správně smontovány a připojeny, c) elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3, pokud bude používáno pro účely, ke kterým je určeno, a řádně udržováno. 2. Ochrana před nebezpečími, která mohou být způsobena elektrickým zařízením V souladu s bodem 1 musí být technická opatření stanovena tak, aby a) osoby a domácí zvířata byly přiměřeně chráněny před nebezpečím fyzického poranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno přímým dotykem nebo nepřímo, b) nevznikaly teploty, elektrické oblouky nebo záření, které by mohly být nebezpečné, c) osoby, domácí zvířata a majetek byly přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která by podle zkušenosti mohla být elektrickým zařízením způsobena, a d) izolace odpovídala předvídatelným podmínkám. 3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení V souladu s bodem 1 musí být stanovena opatření technické povahy, která zajistí, aby elektrické zařízení a) odpovídalo předpokládaným podmínkám mechanického namáhání tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku, b) bylo za předpokládaných podmínek okolního prostředí odolné vůči působení jiných než mechanických vlivů tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku, a c) za předvídatelných podmínek přetížení neohrožovalo osoby, domácí zvířata a majetek. Příl.2 ZAŘÍZENÍ A JEVY, KTERÉ NESPADAJÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI TOHOTO NAŘÍZENÍ Toto nařízení se nevztahuje na 1. elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, 2. elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely, 3. elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy, 4. elektroměry, 5. zásuvky a vidlice pro domácnost, 6. zařízení pro napájení elektrických ohradníků, 7. rádiové a elektrické rušení, 8. specializovaná elektrická zařízení pro použití na lodích, v letadlech a na železnicích, která vyhovují bezpečnostním předpisům vypracovaným mezinárodními orgány, v nichž jsou členské státy Evropské unie zastoupeny, 9. hodnotící soupravy vyrobené na míru pro profesionály výlučně pro účely použití ve výzkumných a vývojových zařízeních určených pro tyto účely. Příl.3 Interní řízení výroby (Modul A) 1. Interní řízení výroby Interní řízení výroby je postupem posuzování shody, kterým výrobce provádí činnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná elektrická zařízení splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. 2. Technická dokumentace Výrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování elektrického zařízení. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto náležitosti a) celkový popis elektrického zařízení, b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů, popřípadě další konstrukční dokumentaci, c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování elektrického zařízení, d) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, nebo mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b) nebo českých technických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c) a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované, mezinárodní nebo vnitrostátní normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem nebo mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b) nebo vnitrostátních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c) se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity, e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení, popřípadě další výsledky výpočtů nebo kontrol, f) protokoly o zkouškách. 3. Výroba Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběných elektrických zařízení s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky stanovenými tímto nařízením, které se na ně vztahují. 4. Označení CE a EU prohlášení o shodě 4.1 Výrobce umístí označení CE na každé jednotlivé elektrické zařízení, které splňuje požadavky stanovené tímto nařízením. 4.2 Výrobce vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro model výrobku a po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh je společně s technickou dokumentací uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě musí být uvedeno elektrické zařízení, pro něž bylo vypracováno. Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne orgánu dozoru. 5. Zplnomocněný zástupce Činnosti výrobce stanovené v bodě 4 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil. Příl.4 EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)^3) 1. Model výrobku/výrobek (číslo dávky, výrobku či typu nebo sériové číslo): 2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce: 3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 4. Předmět prohlášení (identifikace elektrického zařízení umožňující je zpětně vysledovat; může zahrnovat dostatečně zřetelné barevné vyobrazení, je-li to pro identifikaci daného elektrického zařízení nezbytné): 5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje: 7. Další informace: Podepsáno za a jménem: (místo a datum vydání): (jméno, funkce) (podpis): 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. 2) Článek 2 bod 1. písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES. 3) Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo.

 
 
Reklama