Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 a č. 7/2003 k cenám tepelné energie pro rok 2003

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2004

schváleno:25.11.2002
účinnost od:01.01.2003
zrušeno:01.01.2004
[Textová verze] [PDF verze (101 kB)]

5/2003 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 25. listopadu 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003 Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2003. (1) Pro účely tohoto cenového rozhodnutí se rozumí: (1.1) Ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie - náklady při výrobě a rozvodu tepelné energie vymezené v příloze č. 1, přičemž úroveň těchto nákladů je dlouhodobě obvyklá v obdobných činnostech. (1.2) Proměnnými náklady - náklady, jejichž výše je přímo závislá na množství dodávané tepelné energie, do nichž je možné zahrnout pouze náklady vymezené v příloze č. 1 odst. (2) písm. a). (1.3) Přiměřeným ziskem - zisk podle zvláštního právního předpisu.1) (1.4) Výpočtovou průměrnou věcně usměrňovanou cenou - cena vypočítaná pomocí vztahu stanoveného Úřadem. (1.5) Průměrnou kalkulovanou cenou - cena tepelné energie společně kalkulovaná pro více tepelných zdrojů nebo tepelných systémů, u nichž jsou stejné vlastnické vztahy a jsou ve stejné cenové lokalitě. (1.6) Jednotnou cenou tepelné energie - cena společná pro všechny odběratele se stejnými podmínkami dodávek tepelné energie v dané cenové lokalitě. (1.7) Výslednou cenou - cena konečná, kdy jsou už známé skutečné náklady za dodávku jednotkového množství tepelné energie za regulovaný rok. (1.8) Cenovou lokalitou - lokalita, kde je stanovena cena ze samostatného tepelného zdroje; kde je stanovena průměrná cena z nepropojených i propojených tepelných zdrojů nebo tepelných systémů v jedné obci; kde je stanovena průměrná cena z potrubně propojených tepelných systémů v různých obcích. (2) Energetický regulační úřad stanoví: (2.1) Ceny tepelné energie dodávané pro všechny odběratele v roce 2003 se regulují formou věcně usměrňovaných cen. Cena tepelné energie může obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. (2.2) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie, určené v konečné spotřebě všem odběratelům, vytvořené podle odst. (2.1) pro příslušný rok regulačního období dále platí, že výsledné ceny nesmí převýšit průměrnou věcně usměrňovanou cenu dodávky jednotkového množství tepelné energie pro všechny odběratele roku 2002 vypočtenou podle odst. (2.4) o více než povolenou meziroční eskalaci ceny tepelné energie uvedenou v odst. (2.5). (2.3) Ustanovení odst. (2.2) neplatí pro dodávky určené odběratelům v konečné spotřebě ze systémů centrálního zásobování teplem s instalovaným výkonem zdroje nad 5 MWt, jestliže stálé náklady a zisk včetně meziroční eskalace (celkem ve výrobě a rozvodu) nepřekročí 170,- Kč/GJ bez DPH pro tepelnou energii vyráběnou z uhlí a biomasy a 140,- Kč/GJ bez DPH pro tepelnou energii vyráběnou z ostatního paliva. (2.4) Výpočtová průměrná věcně usměrňovaná cena pro porovnání změny tržeb právnické nebo fyzické osoby a nebo jejich jednotlivé cenové lokality za dodávku jednotkového množství tepelné energie zahrnuje všechny odběratele z důvodu postupného sjednocení cen a za rok 2002 je stanovena vztahem: TTE2002-NPAL2002 NPAL2002 CTE2002 ------------------ + --------- MTE2003 MTE2003 kde CTE2002 - výpočtová průměrná věcně usměrňovaná cena za dodávku jednotkového množství tepelné energie pro všechny odběratele v roce 2002, TTE2002 - tržby za dodávky tepelné energie pro všechny odběratele v roce 2002 podle pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 2002; u vícesložkových cen jsou celkové tržby součtem tržeb za všechny složky ceny; do tržeb se započítává neuplatněné doúčtování věcně usměrňované ceny s povolenou eskalací za rok 2002; dobropis části fakturované ceny tržby snižuje, NPAL2002 - skutečné proměnné náklady dodavatele tepelné energie na výrobu a rozvod tepelné energie pro všechny odběratele v roce 2002 vymezené v příloze č.1 odst.(2) písm. a), MTE2003 - objem dodávek tepelné energie pro všechny odběratele v roce 2003; pokud došlo k navýšení objemu dodávek vlivem nových odběrných míst oproti předchozímu roku, může dodavatel tepla požádat Úřad o odlišný postup stanovení ceny tepelné energie, MTE2002 - skutečný objem dodávek tepelné energie pro všechny odběratele v roce 2002. (2.5) Celková meziroční eskalace výsledné průměrné ceny tepelné energie pro všechny dodávky tepelné energie určené ke konečné spotřebě se skládá: a) ze změny proměnných nákladů, b) z eskalačního faktoru pro stálé náklady a zisk na výrobu tepelné energie ve výši do 2,00 Kč/GJ, c) z eskalačního faktoru pro stálé náklady a zisk na primární rozvod ve výši do 0,75 Kč/GJ, d) z eskalačního faktoru pro stálé náklady a zisk na provozování centrální výměníkové stanice a sekundární rozvod nebo na rozvod z blokové kotelny ve výši do 0,75 Kč/GJ, e) z eskalačního faktoru pro stálé náklady a zisk na provozování domovní předávací stanice připojené na primární rozvod nebo na rozvod z blokové kotelny ve výši do 0,50 Kč/GJ. (2.6) Provádí-li rozvod tepelné energie více právnických nebo fyzických osob, mohou se dohodnout na jiném rozdělení eskalačního faktoru pro stálé náklady a zisk na rozvod, než je uveden v odst. (2.5) písmeno c) a d) v celkové výši do 1,50 Kč/GJ. (2.7) Eskalační faktory jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty. Dodavatel tepelné energie, který je plátcem DPH, ve výpočtu podle odst. (2.4) uvede tržby a náklady bez DPH. Dodavatel, který není plátcem DPH, ve výpočtu podle odst. (2.4) uvede náklady podle faktury dodavatele. (2.8) Jednosložková cena tepelné energie na stejné úrovni předání a se shodným charakterem dodávek tepelné energie ve stejné cenové lokalitě bude pro všechny odběratele postupně sjednocena k 1.1.2005. (2.9) Proměnná složka vícesložkové ceny tepelné energie na stejné úrovni předání ve stejné cenové lokalitě bude pro všechny odběratele postupně sjednocena k 1. 1. 2005. (2.10) Stálá složka vícesložkové ceny tepelné energie je pro jednotlivé odběratele stanovena v závislosti na charakteru a časovém průběhu dodávky tepelné energie a je vždy vztažena na jednotky tepelné energie. (2.11) Při kalkulaci cen tepelné energie pro příslušný rok regulačního období se výpočet podle odstavce (2.4) použije v průběhu roku pouze předběžně. Nepřekročení nárůstu výsledné ceny tepelné energie je závazné k 31.12. 2003. (2.12) Při celkové ceně tepelné energie určené ke konečné spotřebě, která při kalkulaci pro příslušný rok překročí 420,- Kč/GJ bez DPH, uplatní dodavatel povolený nárůst ceny dle odst. (2.5) písm. b) až e) po odsouhlasení Úřadem. (2.13) Dodavatel předloží odběrateli na jeho žádost kalkulaci ceny tepelné energie, nebo předloží odběrateli v konečné spotřebě ceník tepelné energie a kalkulaci ceny zašle Úřadu. Odběratel, který nakupuje tepelnou energii pro další rozvod a obdržel od dodavatele jeho kalkulaci, rovněž předloží dodavateli svoji kalkulaci na jeho žádost. ----------------------------------------------------------------- 1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zrušovací ustanovení Zrušuje se cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2002 ze dne 27. listopadu 2001 (Energetický regulační věstník, částka 8/2001). Cenové rozhodnutí nabývá účinnost 1. ledna 2003. Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r. Předseda Energetického regulačního úřadu Příl.1 (1) Ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie Ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie jsou vymezeny povolenými náklady představující část celkových nákladů podle zvláštního právního předpisu1) související s výrobou a rozvodem tepelné energie, po odečtení výnosů podle odst. (3) a po odečtení výdajů (nákladů) vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního právního předpisu,2) kromě odpisů. Povolenými odpisy v ceně tepelné energie jsou účetní odpisy podle zvláštního právního předpisu.1) (2) Základní členění povolených nákladů v ceně tepelné energie pro účely regulace a) Proměnné náklady při výrobě a rozvodu tepelné energie, jejichž výše je přímo závislá na množství dodávané tepelné energie, představují pouze: - palivo (uhlí, koks, zemní plyn, topný olej, biomasa, elektřina, jiné), - aditiva, u vápence po odečtení prodeje sádrovce, - doprava paliva (pokud není součástí ceny paliva), - energie pro předehřev topného oleje, - nakoupená tepelná energie pro další rozvod, - elektřina při výrobě tepelné energie, - likvidace popela a škváry po odečtení případného prodeje(doprava tuhých zbytků po spalování na skládku, skládkování), - technologická voda včetně chemikálií pro úpravu, - poplatek za znečištění ovzduší (nikoliv sankce). b) Stálé náklady při výrobě a rozvodu tepelné energie, jejichž výše není závislá na množství dodávané tepelné energie. c) Přiměřený zisk podle zvláštního právního předpisu.3) (3) Odečítané výnosy Od povolených nákladů se odečítají výnosy související: a) se zúčtováním rezerv na opravy hmotného majetku podle zvláštního právního předpisu,4) b) se zúčtováním opravných položek k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu.4) (4) Za povolené náklady v ceně tepelné energie se nepovažují a) studená voda použitá pro přípravu TUV, b) indikátory, vodoměry a termostatické ventily v bytech vč. jejich servisu a vč. odečtů poměrových měřidel v bytech, c) odpisy stavební části u domovních kotelen či domovních předávacích stanic, d) přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách), e) náklady na odprodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob, f) daň z příjmu fyzických a právnických osob, g) další náklady, které nejsou daňově uznatelné podle zvláštního právního předpisu.2) ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 3) § 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama