Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2003 kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2004

schváleno:28.11.2002
účinnost od:01.01.2003
zrušeno:01.01.2004
[Textová verze] [PDF verze (172 kB)]

1/2003 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o cenách elektřiny a souvisejících služeb. Všeobecná ustanovení: Ceny uvedené v bodech (1) až (14) neobsahují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši 22 % podle zvláštního právního předpisu1). Subjekt zúčtování odchylek (dále jen "subjekt zúčtování") - účastník trhu s elektřinou, pro kterého Operátor trhu s elektřinou, a. s., na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek. Předávací místo - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu. Závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny a smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav; na základě smlouvy o převzetí závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy jsou přiřazeny skutečné hodnoty k subjektu zúčtování. Závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy a smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy; na základě smlouvy o převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy jsou přiřazeny skutečné hodnoty k subjektu zúčtování. Smluvní dovoz elektřiny - elektřina sjednaná v celých MWh a dovezená na základě smlouvy o dodávce elektřiny do elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu; tato elektřina není v elektrizační soustavě vyrobena, ale je v ní spotřebována. Smluvní vývoz elektřiny - elektřina sjednaná v celých MWh a vyvezená na základě smlouvy o dodávce elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v daném období; tato elektřina je v elektrizační soustavě vyrobena, ale není v ní spotřebována. Smluvní tranzit elektřiny - doprava elektřiny přenosovou soustavou, dopravovaná elektřina není v elektrizační soustavě vyrobena ani spotřebována; smluvní tranzit elektřiny nemá vliv na velikost smluveného salda zahraničních výměn. Regionální distribuční soustava - distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě. Lokální distribuční soustava - distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě. Obchodní hodina - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny. Obchodní den - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět, v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin, a pro den, ve kterém dochází k přechodu na zimní čas, o 25 obchodních hodin, první hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin. Výrobce - výrobce 1. kategorie nebo výrobce 2. kategorie. Výrobce 1. kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny. Výrobce 2. kategorie - výrobce, který není výrobcem 1. kategorie. Samovýrobce - výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu především pro užití své fyzické či právnické osoby a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu. Lokální spotřeba výrobců 1. kategorie - cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny nezahrnující vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla. Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie - elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie nezahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla. Horizontální síť - část přenosové soustavy, která umožňuje mezinárodní výměnu elektrické energie a je definována provozovatelem přenosové soustavy. Decentrální výroba - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy. Pokud výrobce uplatňuje právo dodávat elektřinu podle § 23 odst. 1 písm. d) energetického zákona, vztahují se na dotčená odběrná místa veškerá ustanovení platná pro oprávněné zákazníky. (1) Pro elektřinu dodanou výrobcem elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem do 5 MWe včetně provozovateli distribuční soustavy platí tyto minimální výkupní ceny a určené podmínky: (1.1.) Minimální výkupní cena elektřiny, z kombinované výroby elektřiny a tepla, nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s celkovým instalovaným výkonem do 5 MWe včetně provozovateli distribuční soustavy a dodané provozovateli distribuční soustavy je 1130 Kč/MWh. (1.2.) Pokud výrobce neuplatní svoji výrobu u místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, je množství elektřiny uplatněné k povinnému výkupu podle zvláštního právního předpisu2) oceněno pevnou cenou podle bodu (3), přičemž režim minimální výkupní ceny podle bodu (1.1. a 1.4.) nelze v daném kalendářním měsíci kombinovat s režimem podle bodu (3). (1.3.) Výkup elektřiny podle bodu (1.1.) je zajišťován územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy a ceny se vztahují na elektřinu vykázanou výrobcem podle zvláštního právního předpisu2). (1.4.) Pro měření a účtování dodávky elektrické energie za ceny podle bodu (1.1.) mohou být stanovena dvoutarifní pásma s těmito podmínkami, pokud se výrobce s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak: - pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") - pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy v minimální délce 8 hodin denně za cenu 1900 Kč/MWh, - pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - platí v době mimo pásmo platnosti VT. V době platnosti nízkého tarifu je energie účtována za cenu 750 Kč/MWh. (1.5.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem do 1 MWe včetně za ceny podle bodu (1.1.) následující: a) dva měsíce před začátkem kalendářního roku a pro rok 2003 do 11. 12. 2002 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu z kombinované výroby elektřiny a tepla, na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávána výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00 hodin kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek ve 24:00:00 hodin. (1.6.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem od 1 MWe do 5 MWe včetně za ceny podle bodu (1.1.) následující: a) dva měsíce před začátkem kalendářního roku a pro rok 2003 do 11. 12. 2002 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu z kombinované výroby elektřiny a tepla, na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávána výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00 hodin kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek ve 24:00:00 hodin, c) upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 10:00 hodin dne před obchodním dnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje. (1.7.) Skutečně vykázané množství elektřiny je množství vykázané na základě měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla podle zvláštního právního předpisu2). (1.8.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (1.1.) u zdrojů do 1 MWe instalovaného výkonu včetně je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v kalendářním měsíci. (1.9.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (1.1.) u zdrojů od 1 MWe do 5 MWe instalovaného výkonu včetně je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v kalendářním měsíci, pokud toto množství není větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (1.6.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %. (1.10.) Pokud je skutečně vykázané množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla u zdrojů od 1 MWe do 5 MWe instalovaného výkonu včetně v kalendářním měsíci větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (1.6.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %, je minimální výkupní cena za vykázané množství elektřiny 745 Kč/MWh. (1.11.) Pevná cena podle bodu (1.2.) se vztahuje ke skutečně vykázanému množství elektřiny podle bodu (1.7.). (1.12.) Ceny podle bodu (1.1.) a (1.4.) zahrnují náklady spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku příslušným provozovatelem distribuční soustavy. (2) Pro elektřinu dodanou výrobcem elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem od 5 MWe do 10 MWe včetně provozovateli distribuční soustavy platí tyto minimální výkupní ceny a určené podmínky: (2.1.) Minimální výkupní cena elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s celkovým instalovaným výkonem od 5 MWe do 10 MWe včetně provozovateli distribuční soustavy a dodané provozovateli distribuční soustavy je 900 Kč/MWh. (2.2.) Pokud výrobce neuplatní svoji výrobu u místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, je množství elektřiny uplatněné k povinnému výkupu podle zvláštního právního předpisu2) oceněno pevnou cenou podle bodu (3), přičemž režim minimální výkupní ceny podle bodu (2.1.) nelze v daném kalendářním měsíci kombinovat s režimem podle bodu (3). (2.3.) Výkup elektřiny podle bodu (2.1.) je zajišťován územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy a ceny se vztahují na elektřinu vykázanou výrobcem podle zvláštního právního předpisu2). (2.4.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem od 5 MWe do 10 MWe včetně za ceny podle bodu (2.1.) následující: a) dva měsíce před začátkem kalendářního roku a pro rok 2003 do 11. 12. 2002 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu z kombinované výroby elektřiny a tepla, na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávána výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00 hodin kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek ve 24:00:00 hodin, c) upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 10:00 hodin dne před obchodním dnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje. (2.5.) Skutečně vykázané množství elektřiny je množství vykázané na základě měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla podle zvláštního právního předpisu2). (2.6.) Pokud je skutečně vykázané množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla u zdrojů od 5 MWe do 10 MWe instalovaného výkonu v kalendářním dni větší než sjednané množství za kalendářní den stanovené na základě denních diagramů podle bodu (2.4.) písm. c) o více než 10 %, nebo menší o více než 20 %, je minimální výkupní cena za vykázané množství elektřiny v kalendářním dni 745 Kč/MWh. (2.7.) Pevná cena podle bodu (2.2.) se vztahuje ke skutečně vykázanému množství elektřiny podle bodu (2.5.). (2.8.) Cena podle bodu (2.1.) zahrnuje náklady spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku příslušným provozovatelem distribuční soustavy. (3) Pro elektřinu dodanou výrobcem elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem nad 10 MWe do přenosové nebo distribuční soustavy platí tyto ceny a určené podmínky: (3.1.) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem nad 10 MWe účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy pevnou cenu 38 Kč/MWh za každou MWh elektřiny vykázané podle zvláštního právního předpisu2). (3.2.) Platbu za cenu podle bodu (3.1.) účtuje výrobce územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy na základě smlouvy, ve které je dohodnut způsob úhrady a způsob vykazování měsíčního množství elektřiny podle zvláštního právního předpisu2). (4) Pro elektřinu dodanou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů do distribuční nebo přenosové soustavy platí tyto minimální výkupní ceny a určené podmínky: (4.1.) Výkup elektřiny je zajišťován územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu2). (4.2.) Minimální výkupní ceny z obnovitelných zdrojů: +-----------------------------+----------------------------------+ | Druh obnovitelného zdroje | Minimální výkupní cena elektřiny | | | dodané do sítě v Kč za 1 MWh | +-----------------------------+----------------------------------+ | Malé vodní elektrárny | 1500 | +-----------------------------+----------------------------------+ | Větrné elektrárny | 3000 | +-----------------------------+----------------------------------+ | Výroba elektrické energie | 2500 | | spalováním biomasy | | +-----------------------------+----------------------------------+ | Výroba elektrické energie | 2500 | | spalováním bioplynu | | +-----------------------------+----------------------------------+ | Výroba elektrické energie | 3000 | |využitím geotermální energie | | +-----------------------------+----------------------------------+ | Výroba elektrické energie | 6000 | | využitím slunečního záření | | +-----------------------------+----------------------------------+ (4.3.) Pro měření a účtování dodávky elektrické energie z malých vodních elektráren za ceny podle bodu (4.2.) mohou být stanovena dvoutarifní pásma s těmito podmínkami, pokud se výrobce s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak: - pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") - pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy v minimální délce 8 hodin denně za cenu 2300 Kč/MWh, - pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - platí v době mimo pásmo platnosti VT. V době platnosti nízkého tarifu je energie účtována za cenu 1100 Kč/MWh. (4.4.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, platí pro zdroje, u kterých bylo v předávacím místě naměřeno méně než 30 % z celkové vyrobené energie v daném kalendářním měsíci, snížení minimální výkupní ceny podle bodu (4.2.) o 50 %. (4.5.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny z malých vodních elektráren a ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn s instalovaným výkonem větším než 1 MWe za ceny podle bodu (4.2.) následující: a) dva měsíce před začátkem kalendářního roku a pro rok 2003 do 11. 12. 2002 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu, na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávána výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00 hodin kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek ve 24:00:00 hodin, c) upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 10:00 hodin dne před obchodním dnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje. (4.6.) Skutečně vykázané množství elektřiny je množství vykázané na základě měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zvláštního právního předpisu2). (4.7.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (4.2.) a (4.3.) je kromě zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn uplatňována za celkové skutečně vykázané množství elektřiny v kalendářním měsíci. (4.8.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (4.2.) a (4.3.) je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn v kalendářním měsíci, pokud toto množství není větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (4.5.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %. (4.9.) Pokud je skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn v kalendářním měsíci větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (4.5.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %, snižuje se minimální výkupní cena za vykázané množství elektřiny na 2000 Kč/MWh. (4.10.) Ceny podle bodu (4.2.), (4.3.) a (4.9.) zahrnují náklady spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku příslušným provozovatelem distribuční soustavy. (4.11.) V případě spalování palivových směsí se ceny podle bodu (4.2.) vztahují pouze na část energie odpovídající podílu obnovitelné části v palivu. ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška Ministerstva průmyslu obchodu č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. (5) Pevná cena pro decentrální výrobu a určené podmínky: (5.1) Výrobce připojený do napěťové hladiny VVN distribuční soustavy účtuje územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy cenu 20,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce. (5.2) Výrobce připojený do napěťové hladiny VN distribuční soustavy účtuje územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy a vyšších napěťových hladin distribuční soustavy včetně transformace cenu 27,59 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce. (5.3) Výrobce připojený do napěťové hladiny NN distribuční soustavy účtuje územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy a vyšších napěťových hladin distribuční soustavy včetně transformace cenu 64,59 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce. (5.4) V případě přetoku elektřiny z lokální distribuční soustavy do regionální distribuční soustavy účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy za tento přetok na příslušné napěťové hladině cenu za decentrální výrobu podle bodu (5.1.) nebo (5.2.) nebo (5.3.) na základě smlouvy, ve které je dohodnut způsob úhrady a způsob vykazování velikosti přetoku elektřiny. Nedílnou součástí smlouvy je registrační číslo přidělené Operátorem trhu s elektřinou, a. s., podle zvláštního právního předpisu3). (5.5) Platby za ceny podle bodů (5.1.), (5.2.) a (5.3.) účtuje výrobce na základě smlouvy, ve které je dohodnut způsob úhrady a způsob vykazování množství elektřiny dodané výrobcem. Nedílnou součástí smlouvy u výrobců se součtovým instalovaným výkonem větším než 1 MW je registrační číslo přidělené Operátorem trhu s elektřinou, a. s., podle zvláštního právního předpisu3). (6) Pro poskytování systémových služeb ČEPS, a. s., platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (6.1.) Pevná cena za systémové služby poskytované ČEPS, a. s., subjektům připojeným do elektrizační soustavy ČR: a) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh dopravené distribuční společností všem konečným zákazníkům připojeným k její distribuční soustavě, s respektováním bodu (8.3.), a pro ostatní spotřebu distribuční společnosti, s výjimkou elektrické energie nakoupené mimo ES ČR, která je spotřebovaná v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od ES ČR 159,00 Kč/MWh, tuto cenu účtuje provozovatel distribuční soustavy oprávněným zákazníkům, nebo obchodníkům jednajícím jejich jménem; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů, b) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh dopravené distribuční společností všem konečným zákazníkům odebírajícím z původně odděleného ostrovního provozu v případě jeho plného nebo částečného napojení na ES ČR nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu 795,00 Kč/MWh, tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy, c) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství lokální spotřeby výrobce 1. kategorie a lokální spotřeby výrobce 2. kategorie vyrobené ve vlastním zařízení o instalovaném výkonu nad 100 kW 58,00 Kč/MWh, tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobcům připojeným k přenosové nebo distribuční soustavě; do spotřebovaného množství se nezapočítává elektřina spotřebovaná výrobcem přímo pro výrobu elektřiny nebo přímo pro výrobu elektřiny a tepla a elektřina spotřebovaná výrobcem pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, d) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh odebrané konečnými zákazníky z přenosové soustavy 159,00 Kč/MWh, tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy konečným zákazníkům odebírajícím z přenosové soustavy nebo obchodníkům jednajícím jejich jménem, e) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh odebrané výrobci z přenosové nebo distribuční soustavy mimo areál výrobny, kromě elektřiny spotřebované výrobcem elektřiny přímo pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla a kromě elektřiny spotřebované pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, 159,00 Kč/MWh, tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobcům připojeným k přenosové nebo distribuční soustavě. (6.2.) Výrobce vyrábějící elektrickou energii v zařízení o instalovaném výkonu nad 100 kW a dodávající tuto energii přímo odběrateli bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, nebo spotřebovávající tuto energii sám bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, sdělí provozovateli distribuční soustavy, do které je jeho zařízení připojeno, celkové množství vyrobené elektřiny bez ztrát v blokovém transformátoru, snížené o spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla v MWh za uplynulý měsíc a dále sdělí tento údaj snížený o případný přetok do přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, písemně nebo jinou dohodnutou formou vždy po skončení kalendářního měsíce, nejpozději 5. kalendářní den následujícího měsíce. (6.3.) Provozovatel lokální distribuční soustavy sdělí provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je připojen, nebo provozovateli lokální distribuční soustavy připojenému k provozovateli regionální distribuční soustavy písemně nebo jinou dohodnutou formou, nejpozději 7. kalendářní den po skončení kalendářního měsíce, celkové množství elektrické energie za uplynulý kalendářní měsíc (MWh) vyrobené výrobcem nebo samovýrobcem připojeným k této lokální distribuční soustavě, bez ztrát v blokovém transformátoru a bez spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, a dále sdělí tento údaj snížený o případný přetok do distribuční soustavy, ke které je připojen. Rovněž sdělí odhad velikosti konečné spotřeby elektřiny na svém vymezeném území, svojí ostatní spotřeby a spotřeby jiných provozovatelů distribučních soustav připojených k jeho distribuční soustavě. (6.4.) Provozovatel regionální distribuční soustavy sdělí provozovateli přenosové soustavy písemně nebo jinou dohodnutou formou vždy po skončení kalendářního měsíce, nejpozději 12. kalendářní den po skončení kalendářního měsíce, celkové množství elektrické energie za předcházející měsíc (MWh): a) odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy všem konečným zákazníkům, provozovatelům lokálních distribučních soustav připojeným k jeho distribuční soustavě a pro ostatní spotřebu distribuční společnosti podle bodu (6.1.) písm. a) a odebrané výrobci podle bodu (6.1.) písm. e), b) vyrobené výrobcem a zpoplatněné sníženou cenou za systémové služby podle bodu (6.1.) písm. c), c) odebrané z ES ČR v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného ostrovního provozu nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu podle bodu (6.1.) písm. b). (6.5.) Množství elektřiny odebrané konečnými zákazníky přímo z přenosové soustavy a odebrané výrobci připojenými do přenosové soustavy stanoví ČEPS, a. s., z měřených hodnot odběrů. Pro určení lokální spotřeby sdělí výrobce provozovateli přenosové soustavy velikost ostatní spotřeby v areálu výrobny a velikost cizí spotřeby v areálu výrobny podle bodu (6.1.) písm. c), a to nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno. (6.6.) Na základě údajů podle bodu (6.2.) a (6.3.) vyhotoví provozovatel regionální distribuční společnosti daňový doklad za systémové služby podle bodu (6.1.) písm. a), b), c) a e) a zašle jej provozovateli příslušné lokální distribuční společnosti nebo výrobci připojenému do regionální distribuční soustavy nejpozději 12. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který je prováděno vyúčtování. (6.7.) Úhrada systémových služeb podle bodu (6.6.) na účet regionální distribuční společnosti je provedena nejpozději 18. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (6.8.) Na základě údajů podle bodu (6.4.) vyhotoví ČEPS, a. s., daňový doklad za systémové služby podle bodu (6.1.) písm. a), b), c) a e) a zašle jej provozovateli příslušné regionální distribuční společnosti do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno. (6.9.) Na základě údajů podle bodu (6.5.) vyhotoví ČEPS, a. s., daňový doklad za systémové služby podle bodu (6.1.) písm. d) a e) a zašle jej konečnému zákazníkovi připojenému do přenosové soustavy, nebo výrobci připojenému do přenosové soustavy, nejpozději 10. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno. (6.10.) Úhrada systémových služeb podle bodu (6.8.) a (6.9.) na účet ČEPS, a. s., je provedena nejpozději 18. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (6.11.) Nejpozději do 28. kalendářního dne měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování systémových služeb provedeno, zašle regionální distribuční společnost společnosti ČEPS, a. s., konečné údaje o celkovém množství elektrické energie dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje ČEPS, a. s., příslušné distribuční společnosti neprodleně podle zvláštního právního předpisu1). (6.12.) V průběhu daného kalendářního měsíce hradí lokální distribuční společnost nebo výrobce podle bodu (6.1.) písm. c) a e) a oprávněný zákazník, nebo obchodník jednající jeho jménem, provozovateli příslušné distribuční soustavy, do které je připojen, část měsíční platby za systémové služby, ve čtyřech stejných časově rovnoměrně rozložených zálohách, v celkové minimální výši 80 % předpokládané měsíční platby, pokud se strany nedohodnou jinak. (6.13.) V průběhu daného kalendářního měsíce hradí provozovatel regionální distribuční soustavy, oprávněný zákazník a výrobce připojený do přenosové soustavy společnosti ČEPS, a. s., část měsíční platby za systémové služby, ve čtyřech stejných časově rovnoměrně rozložených zálohách, v celkové minimální výši 80 % předpokládané měsíční platby, pokud se strany nedohodnou jinak. (6.14.) Systémové služby za lokální spotřebu výrobců 1. kategorie platí výrobce přímo provozovateli soustavy, ke které je připojen. Systémové služby za lokální spotřebu výrobců 2. kategorie platí provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy, pokud je zařízení výrobce připojeno do lokální distribuční soustavy provozovatele. V případech, kdy zařízení výrobce není připojeno do lokální distribuční soustavy, platí výrobce 2. kategorie systémové služby přímo provozovateli regionální distribuční soustavy. (7) Pro poskytování přenosu (včetně služeb dispečinku) společností ČEPS, a. s., distribučním společnostem, konečným zákazníkům a výrobcům připojeným k přenosové soustavě, pro smluvní vývoz a dovoz platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (7.1.) Pevná cena za rezervaci kapacity přenosových zařízení ČEPS, a. s., včetně příspěvku na krytí výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla: +----------------------+-------------------------------------+ | Společnost | Pevná cena za rezervaci | | | přenosových zařízení ČEPS, a.s., | | | v tis. Kč/měsíc | +----------------------+-------------------------------------+ | JČE, a. s. | 22 474 | +----------------------+-------------------------------------+ | JME, a. s. | 62 962 | +----------------------+-------------------------------------+ | PRE, a. s. | 29 588 | +----------------------+-------------------------------------+ | SČE, a. s. | 45 027 | +----------------------+-------------------------------------+ | SME, a. s. | 52 405 | +----------------------+-------------------------------------+ | STE, a. s. | 49 920 | +----------------------+-------------------------------------+ | VČE, a. s. | 34 940 | +----------------------+-------------------------------------+ | ZČE, a. s. | 20 720 | +----------------------+-------------------------------------+ |ACTHERM, spol. s r. o.| 381 | +----------------------+-------------------------------------+ (7.2.) Platba za rezervaci kapacity přenosových zařízení je prováděna ze strany odběratele formou dvou stejných zálohových plateb vždy 5. a 15. kalendářní den měsíce, na který je rezervace poskytnuta, v celkové výši podle bodu (7.1.). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den daného měsíce. ČEPS, a. s., vystaví daňový doklad v souladu se zvláštním právním předpisem1). (7.3.) a) cena za použití sítí přenosové soustavy ke každé MWh dodané prostřednictvím zařízení ČEPS, a. s., distribučním společnostem, konečným zákazníkům a výrobcům připojeným k přenosové soustavě včetně odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu je 15,61 Kč/MWh. b) cena za ztráty v horizontální síti přenosové soustavy ke každé MWh smluvně dopravené prostřednictvím přenosové soustavy ČEPS, a. s., do předávacího místa na hranici přenosové soustavy je 15,61 Kč/MWh. (7.4.) Dodanou elektrickou energií v MWh prostřednictvím přenosové soustavy distribučním společnostem v daném měsíci se rozumí celkový součet všech odběrů elektrické energie v období začínajícím prvním dnem měsíce v 0:00 hod. a končícím posledním dnem měsíce ve 24:00 hod. v těch dohodnutých předávacích místech, kde zařízení přenosové soustavy přímo navazuje na rozvodné zařízení distribuční společnosti, snížený o přetoky elektřiny ze sítí provozovatele distribuční soustavy do sítě provozovatele přenosové soustavy. Množství dodané elektrické energie je stanoveno podle měření v předávacích místech přenosové soustavy. (7.5.) Dodanou elektrickou energií v MWh prostřednictvím přenosové soustavy konečným zákazníkům připojeným k přenosové soustavě se rozumí souhrn množství elektřiny dodané ze zařízení ČEPS, a. s., do odběrných míst konečného zákazníka v období začínajícím prvním dnem měsíce v 0:00 hod. a končícím posledním dnem měsíce ve 24:00 hod. Množství dodané elektrické energie je stanoveno podle měření v odběrných místech přenosové soustavy. (7.6.) Dodanou elektrickou energií v MWh pro smluvní vývoz prostřednictvím přenosové soustavy se rozumí souhrn sjednaného množství dodávky pro vývoz v rozsahu potvrzeném ČEPS, a. s., v denní přípravě provozu pro období začínající prvním dnem měsíce v 0:00 hod. a končící posledním dnem měsíce ve 24:00 hod. (7.7.) Dodanou elektrickou energií v MWh pro odběr výrobců prostřednictvím přenosové soustavy se rozumí celkové množství elektřiny dodané ze zařízení ČEPS, a. s., výrobcům do předávacích míst včetně elektřiny spotřebované pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla a odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu v období začínajícím prvním dnem měsíce v 0:00:00 hod. a končícím posledním dnem měsíce ve 24:00:00 hod. (7.8.) Cena za použití horizontální sítě přenosové soustavy ke každé MWh dopravené prostřednictvím zařízení ČEPS, a. s., pro smluvní vývoz je 0,5 euro/MWh. (7.9.) Cena za použití horizontální sítě přenosové soustavy ke každé MWh dopravené prostřednictvím zařízení ČEPS, a. s., pro smluvní dovoz a tranzit z elektrizačních soustav, jejichž provozovatelé nepřistoupili ke smlouvě o zúčtování a vypořádání přeshraničních přenosů (CBT clearing and settlement agreement) uzavřené mezi provozovateli přenosových soustav Evropských zemí je 1 euro/MWh. (7.10.) Pro přepočet výše uvedené měny na českou měnu bude použito devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je dovoz, vývoz nebo tranzit elektřiny realizován. (7.11.) Na základě údajů podle bodů (7.3.) až (7.10.) vyhotoví ČEPS, a. s., daňový doklad za použití sítí (přenosové soustavy) a zašle jej příslušnému subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu na přenos, nejpozději 10. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování těchto služeb provedeno. (8) Pro poskytování distribučních služeb provozovateli regionálních distribučních soustav platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (8.1.) Ceny za rezervovanou kapacitu a za použití sítí a určené podmínky jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu3). (8.2.) Způsob měření, typ a umístění měřícího zařízení určuje provozovatel regionální distribuční soustavy na základě charakteru odběru a technických podmínek. (8.3.) Je-li distribuce elektřiny měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k celkovým naměřeným měsíčním hodnotám elektrické energie transformační ztráty činné energie (MWh) v transformátoru ve výši maximálně 2 % u odběru ze sítí VVN a maximálně 4 % u odběru ze sítí VN. Takto upravené množství elektrické energie je základem pro ocenění systémových služeb, použití sítí a činnosti zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (8.4.) Rezervovanou kapacitou se rozumí maximální hodnota 1/4 hodinového elektrického výkonu, kterou smí odběratel odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele regionální distribuční soustavy. (8.5.) Rezervovaná kapacita se sjednává a vyhodnocuje za odběrné místo oprávněného zákazníka pro základní zapojení. (8.6.) Základním zapojením u nových odběrných míst se rozumí připojení jedním vedením z jednoho napěťového uzlu regionální distribuční soustavy. U stávajících odběrných míst se základním zapojením rozumí skutečný stav zapojení a smluvních cen k 30. 6. 2002 s možností inflačního navýšení těchto smluvních cen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (8.7.) Pokud je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno z více napěťových hladin, rezervovaná kapacita se sjednává a vyhodnocuje za každou napěťovou hladinu samostatně pro základní zapojení při respektování ustanovení bodu (8.6.). (8.8.) Regulovaná cena za rezervovanou kapacitu odpovídá pouze základnímu způsobu zapojení. Vyšší nároky na způsob zapojení a příslušné ceny na zajištění distribuční služby jsou určeny smluvním ujednáním mezi provozovatelem regionální distribuční soustavy a odběratelem při respektování ustanovení bodu (8.6.). (8.9.) Rezervovaná kapacita odběru z distribuční soustavy pro předávací místa mezi regionální distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou se sjednává a vyhodnocuje za souhrn předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. (8.10.) Rezervovaná kapacita pro odběr z regionální distribuční soustavy se sjednává na kalendářní rok s pevnou měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s pevnou měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Roční rezervovanou kapacitu lze v průběhu kalendářního roku zvýšit, přičemž platba za zvýšenou kapacitu je účtována počínaje kalendářním měsícem, pro který bylo navýšení roční rezervované kapacity uplatněno. Cena za tuto kapacitu je stanovena pro jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav: +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |Společnost | Úroveň | Pevná měsíční cena | Pevná měsíční cena | | | napětí | za roční | za měsíční | | | | rezervovanou | rezervovanou | | | | kapacitu v Kč/MW | kapacitu v Kč/MW | | | | a měsíc | a měsíc | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |JČE, a. s. | VVN | 43 539 | 49 570 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 87 437 | 99 547 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |JME, a. s. | VVN | 37 406 | 43 484 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 73 659 | 85 627 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |PRE, a. s. | VVN | 37 403 | 43 613 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 82 295 | 95 959 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |SČE, a. s. | VVN | 50 503 | 55 987 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 65 639 | 72 767 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |SME, a. s. | VVN | 44 830 | 54 336 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 76 043 | 92 167 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |STE, a. s. | VVN | 25 840 | 28 609 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 58 349 | 64 600 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |VČE, a. s. | VVN | 33 429 | 36 257 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 79 345 | 86 058 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ |ZČE, a. s. | VVN | 39 719 | 44 611 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | VN | 83 534 | 98 677 | | +--------+--------------------+---------------------+ | | NN | - | - | +-----------+--------+--------------------+---------------------+ (8.11.) V případě, že odběratel překročí svým odběrem rezervovanou kapacitu, hradí odběratel provozovateli regionální distribuční soustavy dodatečnou úhradu ve výši desetinásobku pevné měsíční ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (8.10.) vztaženou na každý kW překročení smluvené maximální měsíční hodnoty 1/4 hodinového elektrického výkonu. (8.12.) Rezervovaná kapacita se nesjednává a nehradí za elektřinu spotřebovanou výrobcem elektřiny přímo pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla, pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a pro vývoz elektřiny do zahraničí prostřednictvím přenosové soustavy a distribučních soustav. (8.13.) Samovýrobce není povinen pro případ zvýšeného odběru z distribuční soustavy v souvislém období maximálně 2 týdny v roce objednávat a hradit vyšší rezervaci kapacity u příslušného provozovatele distribuční soustavy, pokud tuto skutečnost v předstihu nejméně 5 týdnů oznámí provozovateli příslušné distribuční soustavy, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak a neuplatňuje se pro tyto případy bod (8.11.). (8.14.) Samovýrobce není povinen pro případ krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z vlastního výrobního zařízení v součtu maximálně 24 hodin za měsíc hradit překročení rezervované kapacity podle bodu (8.11.) příslušnému provozovateli distribuční soustavy, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. Pokud je samovýrobce připojen do lokální distribuční soustavy aplikuje se v případě tohoto výpadku shodná podmínka i na předávací místa mezi provozovatelem lokální a regionální distribuční soustavy. (8.15.) Platba za rezervovanou kapacitu je prováděna ze strany odběratele za ceny podle bodu (8.10.) formou zálohy 10. kalendářní den měsíce, na který je rezervace poskytnuta, pokud není ve smlouvě o poskytnutí distribuce sjednáno jinak. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Provozovatel regionální distribuční soustavy vystaví daňový doklad v souladu se zvláštním právním předpisem1). (8.16.) Cena za použití sítí se vztahuje na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrného místa oprávněného zákazníka nebo předávacích míst mezi regionální distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou dohodnutých ve smlouvě o připojení. (8.17.) Pokud je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno z více napěťových hladin, cena za použití sítí se vztahuje a vyhodnocuje za každou napěťovou hladinu samostatně. (8.18.) Pevná cena za použití sítí provozovatelů regionálních distribučních soustav nad 1 kV: +-----------+---------+------------------------------------+ |Společnost | Úroveň | Pevná cena za použití sítí VVN a | | | napětí | VN včetně příspěvku na výkup | | | | elektřiny z obnovitelných zdrojů, | | | | kombinované výroby elektřiny a | | | | tepla, pro decentrální výrobu, na | | | | krytí ztrát hrazených OTE, za | | | | službu regulace U/Q a za | | | | zprostředkování plateb v Kč/MWh | +-----------+---------+------------------------------------+ |JČE, a. s. | VVN | 42,21 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 71,27 | +-----------+---------+------------------------------------+ |JME, a. s. | VVN | 42,21 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 57,02 | +-----------+---------+------------------------------------+ |PRE, a. s. | VVN | 46,57 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 79,29 | +-----------+---------+------------------------------------+ |SČE, a. s. | VVN | 48,76 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 80,98 | +-----------+---------+------------------------------------+ |SME, a. s. | VVN | 48,12 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 89,37 | +-----------+---------+------------------------------------+ |STE, a. s. | VVN | 56,67 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 92,19 | +-----------+---------+------------------------------------+ |VČE, a. s. | VVN | 63,40 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 85,76 | +-----------+---------+------------------------------------+ |ZČE, a. s. | VVN | 44,10 | | +---------+------------------------------------+ | | VN | 61,94 | +-----------+---------+------------------------------------+ (8.19.) Pevná cena za službu sítí do napěťové úrovně 1 kV provozovatelů regionálních distribučních soustav: +------------+--------------------------------------------+ |Společnost | Pevná cena za službu sítí NN včetně | | | příspěvku na výkup elektřiny | | | z obnovitelných zdrojů, kombinované | | | výroby elektřiny a tepla, pro | | | decentrální výrobu, na krytí ztrát | | | hrazených OTE, za službu regulace U/Q a | | | za zprostředkování plateb v Kč/MWh | +------------+--------------------------------------------+ |JČE, a. s. | 1 049,79 | +------------+--------------------------------------------+ |JME, a. s. | 1 087,81 | +------------+--------------------------------------------+ |PRE, a. s. | 1 291,93 | +------------+--------------------------------------------+ |SČE, a. s. | 1 082,75 | +------------+--------------------------------------------+ |SME, a. s. | 1 066,75 | +------------+--------------------------------------------+ |STE, a. s. | 1 049,79 | +------------+--------------------------------------------+ |VČE, a. s. | 934,47 | +------------+--------------------------------------------+ |ZČE, a. s. | 1 144,45 | +------------+--------------------------------------------+ (8.20.) Platba za použití sítí podle bodu (8.18.) a platba za službu sítí podle bodu (8.19.) je hrazena v plné výši na základě daňového dokladu vystaveného provozovatelem regionální distribuční soustavy vždy po ukončení kalendářního měsíce v souladu se sjednanou smlouvou o poskytnutí distribuce včetně záloh. (8.21.) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy převezme ceny provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je připojen, účtuje ceny podle bodu (8.10.), (8.18.) a (8.19.) příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy. (8.22.) Cena za rezervovanou kapacitu je účtována mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV následovně: +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Pevná měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních | | | soustav na napěťových úrovních nad 52 kV v Kč/měsíc | | +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |Plátce | JČE, a. s. | JME, a. s. | PRE, a. s. | SČE, a. s. | SME, a. s. | STE, a. s. | VČE, a. s. | ZČE, a. s. | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |JČE, a. s.| | 696 024 | 0 | 0 | 0 | 3 525 351 | 3 083 112 | 0 | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |JME, a. s.| 0 | | 0 | 0 | 930 964 | 0 | 6 512 979 | 0 | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |PRE, a. s.| 0 | 0 | | 0 | 0 | 29 656 420 | 0 | 0 | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |SČE, a. s.| 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 948 617 | 0 | 2 291 604 | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |SME, a. s.| 0 | 86 689 | 0 | 0 | | 0 | 8 701 562 | 0 | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |STE, a. s.| 2 226 273 | 0 | 6 442 623 | 4 730 202 | 0 | | 1 256 | 1 507 634 | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |VČE, a. s.| 0 | 15 076 | 0 | 5 060 625 | 0 | 339 218 | | 0 | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ |ZČE, a. s.| 0 | 0 | 0 | 835 481 | 0 | 28 896 | 0 | | +----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+ (8.23.) Měsíční platba za roční rezervovanou kapacitu je prováděna z ceny podle bodu (8.22.) formou zálohy 10. kalendářní den měsíce, na který je rezervace poskytnuta, pokud není ve smlouvě o poskytnutí distribuce sjednáno jinak. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Provozovatel regionální distribuční soustavy vystaví daňový doklad v souladu se zvláštním právním předpisem1). (8.24.) Pevná cena za použití sítí mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV je 15,61 Kč/MWh. Cena se vztahuje na veškerou elektřinu naměřenou v předávacích místech mezi příslušnými regionálními distribučními soustavami. (8.25.) Cena za rezervovanou kapacitu a za použití sítí mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nižších než 52 kV je řešena smluvně mezi provozovateli regionálních distribučních soustav. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je dodávka silové elektřiny na těchto úrovních napětí účtována jednotlivými provozovateli distribučních soustav za tyto ceny: +------------+---------------------------------------------------+ |Společnost | Pevná cena silové elektřiny pro účtování mezi | | | jednotlivými provozovateli distribučních soustav | | | na napěťových úrovních nižších než 52 kV v Kč/MWh | +------------+---------------------------------------------------+ |JČE, a. s. | 899 | +------------+---------------------------------------------------+ |ZČE, a. s. | 892 | +------------+---------------------------------------------------+ |SČE, a. s. | 890 | +------------+---------------------------------------------------+ |VČE, a. s. | 900 | +------------+---------------------------------------------------+ |STE, a. s. | 909 | +------------+---------------------------------------------------+ |PRE, a. s. | 924 | +------------+---------------------------------------------------+ |JME, a. s. | 913 | +------------+---------------------------------------------------+ |SME, a. s. | 915 | +------------+---------------------------------------------------+ (8.26.) Platby za rezervovanou kapacitu a služby sítí včetně úhrad za překročení rezervované kapacity jsou fakturovány jedenkrát měsíčně daňovým dokladem, který obsahuje každou z fakturovaných položek samostatně. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (9) Maximální ceny za náhradní dodávky a určené podmínky: (9.1.) Náhradní dodávka elektřiny oprávněnému zákazníkovi podle zvláštního právního předpisu3) je dodávka elektřiny uskutečněná provozovatelem distribuční soustavy, ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno, nebo kdy dodavatel elektřiny, se kterým má oprávněný zákazník smlouvu, nemůže z ekonomických, technických nebo jiných důvodů dodávku uskutečnit. Termín zahájení náhradní dodávky oznamuje provozovateli distribuční soustavy Operátor trhu s elektřinou, a. s., nebo jej určí provozovatel distribuční soustavy v souladu se zvláštním právním předpisem3). (9.2.) Cena náhradní dodávky uskutečněné náhradním dodavatelem je 1270 Kč/MWh. Za dodávku elektřiny je náhradní dodavatel oprávněn účtovat cenu náhradní dodávky, cenu za distribuci a cenu za systémové služby. (9.3.) O uskutečnění náhradní dodávky je oprávněný zákazník náhradním dodavatelem neprodleně informován. Náhradní dodávku je možné uskutečnit po dobu nejdéle 3 měsíců od doby, kdy provozovatel distribuční soustavy o uskutečnění náhradní dodávky oprávněného zákazníka informoval. ------------------------------------------------------------------ 3) Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou,ve znění pozdějších úprav. (10) Pevná cena za překročení rezervovaného příkonu podle zvláštního právního předpisu4) pro místo připojení oprávněného zákazníka nebo provozovatele lokální distribuční soustavy: (10.1.) Pevná cena za překročení rezervovaného příkonu je 20 000 Kč/kW. Vyhodnocení je prováděno měsíčně a je vztaženo k maximální překročené hodnotě. (10.2.) Úhradou ceny za překročení rezervovaného příkonu se nemění hodnota rezervovaného příkonu sjednaná ve smlouvě o připojení. (10.3.) V případě uplatnění ceny podle bodu (10.1.) nelze pro daný měsíc uplatnit bod (8.11.) ------------------------------------------------------------------ 4) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 18/2002 Sb. o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě. (11) Pro činnosti Operátora trhu s elektřinou, a. s., platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (11.1.) Ceny za činnosti Operátora trhu s elektřinou, a. s., jsou určeny podle zvláštního právního předpisu3). (11.2.) Registrací provedenou Operátorem trhu s elektřinou, a. s., podle zvláštního právního předpisu3) se rozumí přidělení registračního čísla účastníkovi trhu s elektřinou s výjimkou oprávněných zákazníků, kteří nejsou subjekty zúčtování, pro účely vyhodnocení a zúčtování odchylek. O provedení registrace vystavuje Operátor trhu s elektřinou, a. s., písemný doklad s uvedením data registrace. (11.3.) Účastníci trhu platí za registraci u Operátora trhu s elektřinou, a. s., cenu 500 Kč. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den uvedený na písemném dokladu o provedení registrace. Cena může být placena účastníky trhu: a) v hotovosti v místě a čase určeném Operátorem trhu s elektřinou, a. s.; v tomto případě Operátor trhu s elektřinou, a. s., vystavuje na tuto částku zjednodušený daňový doklad, b) bankovním převodem; v tomto případě Operátor trhu s elektřinou, a. s., vystavuje na tuto částku běžný daňový doklad. (11.4.) Registrací subjektu zúčtování je uzavření smlouvy o zúčtování a vystavení bezpečnostního certifikátu pro přístup do informačního systému Operátora trhu s elektřinou, a. s. (11.5.) Činností zúčtování prováděnou Operátorem trhu s elektřinou, a. s., se rozumí vyhodnocení odchylek subjektu zúčtování prováděné denně podle zvláštního právního předpisu3), zajištění vypořádaní těchto odchylek, příprava podkladů pro daňové doklady a jejich vystavování. (11.6.) Pevná cena za činnost zúčtování je pro každý registrovaný subjekt zúčtování: a) 50 000 Kč jednorázově za registraci subjektu zúčtování u Operátora trhu s elektřinou, a. s. Cenu uhradí subjekt zúčtování na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den uzavření smlouvy, b) 12 000 Kč/rok, cena je placená měsíčně ve výši 1/12 roční hodnoty, c) 4,10 Kč/MWh vztažená ke skutečné hodnotě měsíčního odběru subjektu zúčtování. (11.7.) Skutečná hodnota měsíčního odběru subjektu zúčtování podle zvláštního právního předpisu3), podle bodu (11.6.) písm. c) je souhrn všech skutečných hodnot měsíčních odběrů elektřiny subjektu zúčtování z elektrizační soustavy a všech skutečných hodnot měsíčních odběrů účastníků trhu, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. (11.8.) Skutečná hodnota měsíčního odběru subjektu zúčtování podle bodu (11.7.) by měla být shodná se skutečnou hodnotou odběru použitou pro výpočet odchylky subjektu zúčtování za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v daném kalendářním měsíci. (11.9.) V případech, kdy je skutečná hodnota odběru podle bodu (11.8.) v daném kalendářním měsíci menší než souhrn všech skutečných hodnot měsíčních odběrů elektřiny subjektu zúčtování z elektrizační soustavy a všech skutečných hodnot měsíčních odběrů účastníků trhu, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy podle bodu (11.7.), provede Operátor trhu s elektřinou, a. s., doúčtování platby na základě údajů obdržených od provozovatelů regionálních distribučních soustav. (11.10.) Provozovatel regionální distribuční soustavy zašle do 25 dnů po ukončení kalendářního měsíce Operátorovi trhu s elektřinou, a. s., údaje týkající se fyzické dodávky chráněným zákazníkům, fyzické dodávky oprávněným zákazníkům a fyzické dodávky provozovatelům lokálních distribučních soustav uskutečněné v příslušném měsíci. Údaje jsou totožné s výkazy "ERÚ 1-12", položky Dodávka elektřiny oprávněným zákazníkům - vvn, Dodávka elektřiny oprávněným zákazníkům - vn, Dodávka elektřiny oprávněným zákazníkům - nn, Dodávka elektřiny chráněným zákazníkům - VO z vn, Dodávka elektřiny chráněným zákazníkům - MOP (podnikatelé), Dodávka elektřiny chráněným zákazníkům - MOO (obyvatelstvo) a Ztráty v sítích distribuční soustavy. Údaje se týkají elektřiny skutečně fyzicky dodané odběrateli bez ohledu na to, kdo má s oprávněným zákazníkem nebo s provozovatelem lokální distribuční soustavy uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. (11.11.) Na základě obdržených údajů podle bodu (11.10.) Operátor trhu s elektřinou, a. s., upraví skutečnou hodnotu odběru JČE, a. s., JME, a. s., PRE, a. s., SČE, a. s., SME, a. s., STE a. s., VČE, a. s., ZČE, a. s., s respektováním převzetí závazků odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. (11.12.) Rozdíl výše platby stanovené na základě skutečné hodnoty odběru z elektrizační soustavy dle bodu (11.11.) a již fakturovanou částkou doúčtuje Operátor trhu s elektřinou, a. s., vystavením příslušného daňového dokladu do 14 pracovních dnů po obdržení příslušných podkladů. (11.13.) Platby za činnost zúčtování za ceny podle bodu (11.6.) písm. b) a c) hradí subjekt zúčtování na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, pro který bylo vyhodnocování provedeno. (11.14.) Elektřina sjednaná a vyvezená na základě smlouvy o dodávce elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav není pro účely stanovení cen za zúčtování podle bodu (11.6.) písm. c) ve skutečné hodnotě měsíčního odběru subjektu zúčtování zahrnuta. (11.15.) Skutečnou hodnotu měsíčního odběru a skutečnou hodnotu měsíční dodávky subjektu zúčtování a účastníků trhu, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, nelze pro účely stanovení ceny za zúčtování podle bodu (11.6.) písm. c) vzájemně započítat. (11.16.) Poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu včetně zajišťování procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka je činností Operátora trhu s elektřinou, a. s., prováděnou podle zvláštního právního předpisu3). (11.17.) Pevná cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu podle bodu (11.16.) je 12 000 Kč/rok. Cena je placena měsíčně ve výši 1/12 roční hodnoty registrovanými účastníky trhu, kteří nejsou subjekty zúčtování a podle smlouvy s Operátorem trhu s elektřinou, a. s., využívají skutečných hodnot pro účely fakturace. (11.18.) Platby za činnost zúčtování za ceny podle bodu (11.17.) hradí registrovaný účastník trhu, který není subjektem zúčtování, na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce. (11.19.) Cena podle bodu (11.17.) je účtována Operátorem trhu s elektřinou, a. s., registrovanému účastníku trhu s elektřinou v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u Operátora trhu s elektřinou, a. s., a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s elektřinou stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtován pouze poplatek podle bodu (11.6.) písm. b), ale již nikoli cena podle (11.17.). (11.20.) Zobchodované množství na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném Operátorem trhu s elektřinou, a. s., je součet množství elektřiny nakoupené a prodané prostřednictvím tohoto trhu ve všech obchodních hodinách kalendářního měsíce, a to na základě smlouvy podle zvláštního právního předpisu3). (11.21.) Pevná cena za zobchodované množství elektřiny na krátkodobém trhu je 1 Kč/MWh. Cena je vztažena na množství elektřiny zobchodované podle bodu (11.20.) na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném Operátorem trhu s elektřinou, a. s. (11.22.) Platby za měsíční zobchodované množství uhradí subjekt zúčtování na základě daňového dokladu vystaveného Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, pro který byl obchod uzavřen. (12) Cena za informativní odchylku podle zvláštního právního předpisu3): Cena za informativní odchylku podle zvláštního právního předpisu3) je stanovena na 0 Kč/MWh. (13) Maximální ceny jalové energie pro oprávněné zákazníky a určené podmínky: (13.1.) Ceny distribučních služeb uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou stanoveny za předpokladu, že všechny dodávky elektřiny s ohledem na zajištění technické bezpečnosti a provozu elektrizační soustavy budou uskutečňovány s hodnotou induktivního účiníku 0,95 - 1,0, pokud se konečný zákazník s provozovatelem příslušné distribuční soustavy nedohodne jinak. (13.2.) Pro měření jalové energie a pro účely výpočtu účiníku "cos" se používají výsledky měření odběru činné a jalové energie ve shodných časových úsecích. Pro stanovení časového úseku se použijí hodnoty průběhového 1/4 hodinového měření činné a jalové energie. Pokud se konečný zákazník s provozovatelem příslušné distribuční soustavy nedohodne jinak, je časové pásmo pro vyhodnocení účiníku stanoveno jako časový interval od 6 hodiny do 10 hodiny. Takto stanovené časové pásmo pak platí pro všechny pracovní dny vyhodnocovaného období. (13.3.) Provozovatel distribuční soustavy může v odůvodněných případech rozhodnout o jiném způsobu stanovení intervalu pro měření jalové induktivní energie pro vyhodnocení účiníku. (13.4.) Zpětná dodávka jalové energie se měří po dobu 24 hodin denně. (13.5.) Z naměřených hodnot jalové energie v kVArh a činné energie v kWh za vyhodnocované období v příslušném pásmu průběhového měření (podle bodu 13.2.) se vypočte příslušný kVArh tg fí = ------ a tomuto poměru odpovídající "cos fí" kWh (13.6.) K naměřeným hodnotám induktivní jalové energie se připočtou jalové ztráty transformátoru naprázdno v kVArh uvedené v následující tabulce (v případě nevykompenzování jalových ztrát transformátoru naprázdno) a k činné energii činné ztráty transformátoru při umístění měření na sekundární straně transformátoru dle bodu (8.3.). +----------------------+----------------------------------+ | Jmenovitý výkon | Měsíční hodnota jalových | | transformátoru | transformačních ztrát v | | (kVA) | pásmu 16 hodin (kVArh) | | +-------------+--------+-----------+ | | do 22 kW | 35 kV | 110 kV | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | menší než 250 | - | - | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 250 | 2313 | 2557 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 400 | 2922 | 3312 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 630 | 3682 | 3989 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 1 000 | 4627 | 5114 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 1 600 | 5844 | 6467 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 2 500 | 15828 | 15828 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 4 000 | 21428 | 21428 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 6 300 | 30681 | 30681 | - | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 10 000 | 43830 | 43830 | 43830 | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 16 000 | 66232 | 66232 | 66232 | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 25 000 | 97400 | 97400 | 91313 | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 40 000 | 126620 |126620 | 126620 | +----------------------+-------------+--------+-----------+ | 63 000 | - | - | 184086 | +----------------------+-------------+--------+-----------+ V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 %. Pokud skutečná hodnota jmenovitého výkonu transformátoru není uvedena v tabulce, použije se hodnota jalových ztrát transformátoru o jmenovitém výkonu nejblíže nižším. (13.7.) Pokud se "cos" pohybuje v mezích 0,95 - 1,00, neplatí konečný zákazník žádnou cenovou přirážku. Pokud je vypočtený účiník podle naměřených hodnot menší než 0,95, platí příslušnému provozovateli distribuční soustavy cenovou přirážku stanovenou takto: +-----------------+-------------+------------+ | Rozsah tg fí | | | | kVArh | Účiník | Přirážka | | ------ | "cos fí" | v % | | kWh | | | +-----------------+-------------+------------+ | 0,311 - 0,346 | 0,95 | - | | 0,347 - 0,379 | 0,94 | 1,12 | | 0,380 - 0,410 | 0,93 | 2,26 | | 0,411 - 0,440 | 0,92 | 3,43 | | 0,441 - 0,470 | 0,91 | 4,63 | | | | | | 0,471 - 0,498 | 0,90 | 5,85 | | 0,499 - 0,526 | 0,89 | 7,10 | | 0,527 - 0,553 | 0,88 | 8,37 | | 0,554 - 0,580 | 0,87 | 9,68 | | 0,581 - 0,606 | 0,86 | 11,02 | | | | | | 0,607 - 0,632 | 0,85 | 12,38 | | 0,633 - 0,659 | 0,84 | 13,79 | | 0,660 - 0,685 | 0,83 | 15,22 | | 0,686 - 0,710 | 0,82 | 16,69 | | 0,711 - 0,736 | 0,81 | 18,19 | | | | | | 0,737 - 0,763 | 0,80 | 19,74 | | 0,764 - 0,789 | 0,79 | 21,32 | | 0,790 - 0,815 | 0,78 | 22,94 | | 0,816 - 0,841 | 0,77 | 24,61 | | 0,842 - 0,868 | 0,76 | 26,32 | | | | | | 0,869 - 0,895 | 0,75 | 28,07 | | 0,896 - 0,922 | 0,74 | 29,87 | | 0,923 - 0,949 | 0,73 | 31,72 | | | | | | 0,950 - 0,977 | 0,72 | 33,63 | | 0,978 - 1,007 | 0,71 | 35,58 | | | | | | 1,008 - 1,034 | 0,70 | 37,59 | | 1,035 - 1,063 | 0,69 | 39,66 | | 1,064 - 1,092 | 0,68 | 41,80 | | 1,093 - 1,123 | 0,67 | 43,99 | | 1,124 - 1,153 | 0,66 | 46,25 | | | | | | 1,154 - 1,185 | 0,65 | 48,58 | | 1,186 - 1,216 | 0,64 | 50,99 | | 1,217 - 1,249 | 0,63 | 53,47 | | 1,250 - 1,281 | 0,62 | 56,03 | | 1,282 - 1,316 | 0,61 | 58,67 | | | | | | 1,317 - 1,350 | 0,60 | 61,40 | | 1,351 - 1,386 | 0,59 | 64,23 | | 1,387 - 1,423 | 0,58 | 67,15 | | 1,424 - 1,460 | 0,57 | 70,18 | | 1,461 - 1,494 | 0,56 | 73,31 | | | | | | 1,495 - 1,532 | 0,55 | 76,56 | | 1,533 - 1,579 | 0,54 | 79,92 | | 1,580 - 1,620 | 0,53 | 83,42 | | 1,621 - 1,663 | 0,52 | 87,05 | | 1,664 - 1,709 | 0,51 | 90,82 | | | | | | 1,710 - 1,755 | 0,50 | 94,70 | | | | | | vyšší než | nižší než | | | 1,755 | 0,50 | 100,00 | +-----------------+-------------+------------+ (13.8.) Cenová přirážka je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného 1/4 hodinového výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky v (%) podle tabulky uvedené v bodu (13.7.) a jako součin hodnot elektrické energie za vyhodnocované období, ceny za použití sítě na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky v (%) podle tabulky uvedené v bodu (13.7.). (13.9.) Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy účtuje provozovatel distribuční soustavy cenu ve výši 400 Kč/MVArh. ------------------------------------------------------------------ 3) Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou,ve znění pozdějších úprav. (14) Závěrečná ustanovení Zrušuje se Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 ze dne 27. listopadu 2001 uvedené v částce 8/2001 Energetického regulačního věstníku. Zrušuje se Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2002 ze dne 18. prosince 2001 o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 uvedené v částce 10/2001 Energetického regulačního věstníku. Zrušuje se Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2002 ze dne 6. června 2002 o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 uvedené v částce 4/2002 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti 1. 1. 2003, kromě bodů (1.5.) písm. a), (1.6.)písm. a), (2.4.) písm. a) a (4.5.) písm. a), které nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc.

 
 
Reklama