Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.

www.ak-vych.cz
logo Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.
Dlouhodobě se úzce specializujeme na poskytování právních služeb společnostem dodávajícím infrastrukturní služby, jako jsou provozy vodovodů a kanalizací, teplárenské provozy, odpadové hospodářství a ostatní komunální služby.
O nás

Advokátní kancelář byla založena počátkem roku 2005. Cílem kanceláře je poskytovat komplexní právní poradenství tuzemské a zahraniční korporátní klientele, které souvisí s realizací jejich obchodních a investičních aktivit.

Za dobu existence naší kanceláře jsme pro naše klienty navrhli a úspěšně realizovali řadu komplexních akvizičních projektů spočívajících v nákupu akcionářských podílů, podniků a jejich částí, vytváření společných podniků a jiných forem spolupráce našich klientů jako akcionářů významných obchodních společností v České republice. Rozsáhlé zkušenosti jsme rovněž získali při návrhu a realizaci smluvní dokumentace mezi našimi klienty a veřejnoprávními korporacemi, na základě kterých jsou realizovány významné projekty v modelu PPP (public - private - partnership), případně v režimu veřejných zakázek. Dlouhodobě se úzce specializujeme na poskytování právních služeb společnostem dodávajícím infrastrukturní služby, jako jsou provozy vodovodů a kanalizací, teplárenské provozy, odpadové hospodářství a ostatní komunální služby.

Při poskytování našich služeb klademe důraz na komplexní řešení daného problému nejen z hlediska právního, ale i z hlediska daňového s respektováním s tím spjatých ekonomických aspektů. Tento cíl je v naší kanceláři dosažitelný i díky tomu, že zakládající člen kanceláře má kromě právnického i ekonomické vzdělání v oblasti financí a bankovnictví.

Pro možnost poskytnutí komplexního řešení problému úzce spolupracujeme s prověřenými specialisty z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně se soudními exekutory, notáři či odborníky v oblasti ekologického poradenství a ekologických auditů a s dalšími specialisty.

S realizací obchodních aktivit našich klientů souvisí i riziko ekonomické ztráty způsobené v důsledku protiprávního případně trestněprávního jednání protistran či třetích subjektů. Zaměřujeme se proto i na uplatňování majetkových práv našich klientů jakožto osob poškozených trestněprávním jednáním jiných osob dle příslušených ustanovení trestního řádu.

Kromě hlavního zacílení naší kanceláře poskytujeme samozřejmě i právní služby v dalších oblastech, jako jsou občanské právo, právo autorské, řešení právních vztahů k nemovitostem, sporná agenda včetně arbitráže, konkursní právo a ostatní. Při řešení zadaných problémů klademe důraz na přehlednost, jasnost a stručnost navrhovaného řešení, v případě existence alternativních řešení daného problému upozorňujeme klienta na možná rizika spojená s realizací té či oné varianty.

Naše služby poskytujeme rychle, důraz klademe na flexibilitu a na splnění termínů dohodnutých s klientem a při jejich poskytování dbáme na zachování důvěrnosti zjištěných informací, což pokládáme ve vztahu ke klientovi za zásadní. Služby naší kanceláře jsou poskytovány v českém, anglickém a německém jazyce, v případě potřeby máme smluvně zajištěny překladatelské či tlumočnické služby prostřednictvím soudních tlumočníků.

Při poskytování našich služeb používáme nejmodernější výpočetní a telekomunikační techniku se stálým připojením do sítě internet.

Naše kancelář má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené výkonem advokacie s limitem plnění 70.000.000 Kč v jednotlivém případě.


Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu