Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 4/2009 (září 2009)
Datum: 14.9.2009

VYTÁPĚNÍ

JANČÍK, BAŠTA
Setrvačnost náběhu a chladnutí otopných těles
Autoři představují novou metodu stanovení tepelných setrvačností náběhu T63N a chladnutí T63CH deskových otopných těles založené na termovizním snímání povrchové teploty. Stručný popis experimentu je doplněn rozborem stanovení reprezentativní hodnoty střední povrchové teploty, problematikou určování T63N a T63CH a stručným popisem modelů v prostředí Matlab/Simulink a Excel. Ze získaných výsledků vyplývá použitelnost termovizního snímání k danému úkolu a nutnost sledovat průběh povrchové teploty tělesa v celé ploše zejména u náběhu. Chladnutí tělesa odpovídá chování systému 1. řádu, kdežto charakteristika náběhu systému min. 2. řádu, což je nutno zohlednit jak při stanovování příslušných setrvačností tak při simulacích. Model chladnutí vycházející z energetické bilance vykazuje dobrou shodu s experimentem (max. relativní odchylka do 6 %), výpočet z analytického řešení dokonce do 3 %. K modelování náběhu bylo využito statistické analýzy změřených dat.


VĚTRÁNÍ

JANÍREK, CHARVÁT
Analýza energetické náročnosti větrání pro různé dávky větracího vzduchu
Práce analyzuje tepelné ztráty větráním pro různé dávky větracího vzduchu. Analyzováno je několik modelových případů - školní třída, fitcentrum, kinosál a byt. Pro modelový případ školní třídy byly podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. stanoveny dávky větracího vzduchu na hodnotu 20 až 30 m3h-1 na žáka. U modelů fitcentra a kinosálu byly řešeny varianty pro 15, 30 a 50 m3h-1 na osobu. Model bytu byl počítán s intenzitou větrání 0,5 h-1. U každého případu je řešena varianta bez použití zpětného získávání tepla i s použitím zpětného získávání tepla. Následně je vyhodnocen přínos zpětného získávání tepla pro celoroční energetickou bilanci. Při simulaci byla uvažována pouze tepelná ztráta větráním bez uvažování vlivu vnitřních zdrojů tepla a tepelné ztráty prostupem, které se mohou případ od případu lišit. Energetická náročnost větrání byla simulována v programu TRNSYS 16.1.


PROJEKTOVÁNÍ - ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

PETLACH
Národní muzeum v Praze
V časopisu VVI je tento autorův článek poněkud neobvyklý. Je výsledkem nejen podrobného technického průzkumu stávajícího systému vytápění a větrání Národního muzea, ale i vlastně historického bádání o původním systému navrženém při projektování objektu a změnách, ke kterým došlo při výstavbě, a pozdějších šťastných i méně povedených rekonstrukcích v jeho 125leté historii. V úvodu autor seznamuje s historií Národního muzea od jeho vzniku, kdy bylo roku 1818 založeno jako "Vlastenecké muzeum", slavnostním provoláním zemské šlechty, až po dokončení výstavby jeho budovy v roce 1891. V další části je uváděn podrobný popis původního systému vytápění a větrání, navrženého Ing. Kellingem z Drážďan, až po odhalování nedostatků, vedoucích ke stížnostem pracovníků muzea na "ohřátý vzduch prachem uhelným a plísní přesycený, který se vysílá do místnosti a pachem je naplňuje tak, že lidem se dostavuje mdloba." Text je doplněn kopiemi historických výkresů, které ač zmenšené, dokreslují technická řešení systému vytápění a větrání. Dále jsou zde popsány odvážné rekonstrukce systému z roku 1922, i ty méně povedené z padesátých a sedmdesátých let minulého století. Autor zároveň dokumentuje současný stav větracího systému, který nejvíce utrpěl při již zmiňovaných rekonstrukcích. V závěrečné části článku se autor zamýšlí nad nadsazenými mikroklimatickými požadavky některých kurátorů muzea a upozorňuje na nebezpečí možného nevratného poškození stavby a interiérů při přetechnizovaném řešení klimatizace. Závěrem však uvádí možná řešení úprav systému jak v historické budově, tak i v objektu bývalého Federálního shromáždění, který Národní muzeum získalo.


HLUK

NOVÝ, KUČERA
Redukce tlaku plynu při nízké hlučnosti
V různých potrubních systémech sloužících k dopravě plynů je třeba často redukovat tlak media ve značném tlakovém spádu. S expanzí, kterou je dosahována redukce tlaku plynu, je obvykle spojena zvýšená hlučnost v okolí místa redukce tlaku. Autoři se zabývají problémem jak z hlediska termodynamiky tak i akustiky. V závěru článku autoři věnují pozornost návrhu reduktoru tlaku plynu. Na konkrétním příkladu je ukázán postup výpočtu a volba geometrie reduktoru.


TEORIE

MATUŠKA
Matematické modelování hybridních fotovoltaicko-tepelných kapalinových kolektorů
Autor informuje čtenáře o matematickém modelu, který umožňuje posouzení vhodnosti konstrukce hybridních fotovoltaicko-tepelných kapalinových kolektorů (FV/T) z hlediska elektrické a tepelné účinnosti. Současně poukazuje na riziko poničení nebo omezení životnosti samotných fotovoltaických modulů při jejich integraci do pláště budovy bez možnosti účinného chlazení.


LEGISLATIVA

LEGISLATIVA
Energetické hodnocení budov v České a Slovenské republice
Článek popisuje některé aspekty související s hodnocením energetické náročnosti budov v ČR a na Slovensku. Poukazuje na často opomíjené části hodnocení a problematické případy, kdy hodnocením dle stávající vyhlášky 148/2007 nelze dosáhnout požadovaných hodnot.


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


Z PRAXE PRO PRAXI

POLEDNA
Zkoušky zařízení techniky prostředí na nových stavbách
Autor ve svém článku vystihuje současnou praxi předávání nově instalovaných soustav techniky prostředí objednatelům a poukazuje na přetrvávající nedostatky v této agendě a na jejich důsledky. S použitím dlouholetých zkušeností v této činnosti vyslovuje své praxí podložené názory spolu s velmi podstatnými doporučeními.


INFORMACE

LAJČÍKOVÁ, HEMZAL
Veletrh ISH Frankfurt n/M. 2009

LAJČÍKOVÁ
Stavební veletrhy Brno 2009


FIREMNÍ INFORMACE

HALABALA
Ventilátory a regulační systémy v souladu s novými požadavky na úspory energie