Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 3/2011 (červen 2011)
Datum: 22.6.2011
obrázek titulky
HLUK

NOVÝ
Pružné ukládání strojů
Na základě teoretických rozborů a zkušeností z praxe se autor zabývá návrhem pružného uložení a vysvětlením rezonančních jevů v pružném členu jednohmotového a dvojhmotového uložení strojů. Poukazuje na problémy s použitím rotačních strojů, které byly pružně uloženy pro vysoké budící kmitočty a mají být použity pro podstatně nižší budicí frekvence. Upozorňuje na nutnost spolupráce projektanta pružného uložení se stavařem statikem v případech lehkých stavebních konstrukcí podlah a stropů.


VĚTRÁNÍ

ZMRHAL, ŠŤÁVOVÁ
Bilance vlhkosti v obytném prostředí
Článek zkoumá závislost relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostředí obytných budov na počtu přítomných osob, na velikosti bytu a na různé intenzitě větrání.


VYTÁPĚNÍ, ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE

VAVŘIČKA
Metody návrhu zásobníku teplé vody (část 1)
Autor popisuje způsoby výpočtu velikosti zásobníku při ústředním (centrálním) ohřevu teplé vody třemi rozdílnými metodami a přístupy k problematice. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, úzce souvisící s energetickou náročností budovy, která přesahuje rozsah jednoho článku, počítá autor s tím, že problematiku shrne do tří samostatných částí.Druhá část bude věnována dalším způsobům návrhu, zejména pak návrhu podle ČSN EN 15316-3. Ve třetí části autor vyhodnotí výsledky výpočtu uvedenými metodami a porovná vhodnost jejich užití při aplikaci na rodinný a bytový dům.

BUFKA
Statistika OZE - pohled do historie
Článek pojednává o historických souvislostech vývoje využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich podílu na primárních energetických zdrojích státu. Zaměřuje se na jejich nejvýznamnější část - pevnou biomasu a na nejperspektivnější oblast jejich využívání - domácnosti. Nastíněny jsou možné problémy s nedostatkem paliva v budoucnosti.


VYTÁPĚNÍ, ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE

VRTEK
Tepelná čerpadla na VŠB - TU Ostrava
Článek se zabývá popisem, historií realizace a zhodnocením dosavadního provozu systému tepelných čerpadel o instalovaném topném výkonu 700 kW, který vytápí budovu nové Auly na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Deset kusů tepelných čerpadel země-voda využívá nízkopotenciální teplo čerpané ze 110 vrtů průměrné hloubky 140 m.

KOLSKÁ
Využití pyrolýzního oleje nejen v teplárenství
Příspěvek popisuje metodu ojedinělého zpracování biomasy - rychlou pyrolýzu. Hlavní produkt tohoto zpracování, pyrolýzní olej, nabízí zajímavé možnosti využití v různých odvětvích, které jsou v současnosti předmětem výzkumu.


NORMY

Nové technické normy


PROVOZ

POLEDNA
Realizace, zkoušky a měření zařízení techniky prostředí
Autor se v článku vyjadřuje k současnému stavu úrovně řízení kvality dodávek a instalací a to především, pokud se týká zařízení techniky prostředí a jejího sledování jak v průběhu výstavby, tak i v jejím závěru při uvádění zařízení do provozu. Poukazuje na často nedostatečný stav kvality v této oblasti s uvedením nejčastějších vad díla a zároveň konstatuje použitelnost konkrétních normových či jiných vztažných dokumentů k popisovanému tématu. Na praktickém příkladu uvádí možný obsah kontrolního listu, týkajícího se vzduchotechnického zařízení.


LEGISLATIVA

BAŠTA
Nové směrnice pro vzduchotechniky


FACILITY MANAGEMENT

VYSKOČIL
Facility management se v České republice již konstituoval
Článek se dotýká oblasti provozování technických zařízení budov, která je technickým facility managerům tradičně poněkud vzdálená. Při své náročné převážně technicko - organizační činnosti jsou totiž stále větší měrou nuceni podílet se na ekonomickém řízení služeb facility managementu - a po této stránce nejsou obvykle dostatečně odborně vybaveni. Autor - profesí vysokoškolský učitel - ekonom, je v příspěvku seznamuje se základními souvislostmi ekonomického charakteru, které ekonomické výnosy poskytování služeb facility managementu zásadním způsobem ovlivňují. Poznámka recenzenta: Redakční rada s politováním sděluje čtenářům, že uveřejněný článek se nebude moci stát úvodem k další zasvěcené diskusi na zpracované téma, jak bylo původně zamýšleno. Autor článku, doc. Ing. Vlastimil Karel Vyskočil, CSc. zemřel náhle dne 9. února 2011 ve věku 63 let. Česká profesní komunita facility managementu v něm ztratila významného tvůrce teorie oboru.


ZPRÁVY

HEMZAL
Konference Konwakai 2010


FIREMNÍ INFORMACE

HOVAL
Rekonstrukce systému větrání se vyplatí

GEA
Rekonstrukce scanneru podle normy ČSN EN 1822 pro měření filtrů tříd E10-U17 ve firmě GEA LVZ, a.s. v Liberci

ELEKTRODESIGN
Moderní, energeticky úsporné a hygienické větrání - nucené větrání rekuperační jednotkou

ZIEHL-ABEGG
Výrobek s extrémními vlastnostmi - to je nové volně oběžné kolo Cpro

LUFBERG
Servopohony Lufberg - Vaše konstruktivní rozhodnutí!

 
 
Reklama