Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 1/2007 (leden 2007)
Datum: 22.1.2007

VYTÁPĚNÍ

PTÁKOVÁ
Otopné období 2005/06 v Praze z hlediska klimatických veličin
Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2005/06 v Praze. Z naměřených klimatických prvků v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou pro uvedenou sezónu a je vyhodnocena její energetická náročnost v porovnání s předchozím otopným obdobím a s padesátiletými normály. Další vybrané údaje dokreslují klimatické podmínky v Praze a rekapitulují ráz počasí během tohoto období v celé České republice.
Klíčová slova: vytápění, otopné období, klimatické údaje, denostupně, potřeba tepla


VĚTRÁNÍ - KLIMATIZACE

NĚMEČEK, BEDNÁŘ
Kaple sv. Kříže na Karlštejně po šesti letech
Článek s odstupem šesti let rekapituluje přístup k řešení jednotky pro úpravu vzduchu v kapli sv. Kříže státního hradu Karlštejn a poukazuje na úspěšný šestiletý provoz jednotky. Mikroklimatická ochrana 129 středověkých deskových obrazů v kapli spočívá na udržení termodynamické rovnováhy mezi deskami a upravovaným vzduchem. Tato rovnováha je vyjádřena ukazatelem u a jeho časový průběh je uveden v grafech. V závěru je vyjádřeno poděkování řešitelským týmům.
Klíčová slova: klimatizace, historické objekty, regulace

SCHWARZER, DRKAL
Počítačové simulace vnitřního klimatu v kancelářském prostoru
Počítačovou simulací (CFD) jsou předpověděny rychlosti proudění a teploty v kancelářské místnosti s prosklenou fasádou. Posouzen je vliv distribuce vzduchu stropní štěrbinou a vliv podlahového konvektoru na mikroklima v zimním období. K posouzení jsou vyhodnoceny vertikální a horizontální teplotní profily a profily rychlostí v místnosti. Výsledky ukazují příznivý vliv konvektoru, pokud je umístěn podél prosklené stěny.
Klíčová slova: počítačová simulace, mikroklima, administrativní budovy, prosklené fasády

POŘÍZEK
Požární zkouška v tunelu Mrázovka a dopady do systému větrání
V příspěvku je popsána požární zkouška v automobilovém tunelu Mrazovka, jež byla uskutečněna v srpnu 2004 v rámci ukončení řešeného projektu COST. Dále jsou uvedeny výsledky zkoušky a dopady na systém větrání tunelu. Součástí jsou také informace o návrhu větrání v komplikovaných tunelových stavbách MO v Praze a rozbor směrnice, požadavků a metodiky návrhu koncepce větracích systémů s dopadem na bezpečnost v tunelech.
Klíčová slova: automobilové tunely, požár, větrání


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


HLUK

NOVÝ, KUČERA
Hlučnost termostatických ventilů
Článek se zabývá problematikou hlučnosti termostatických ventilů ve vztahu k hydraulickým poměrům v otopné soustavě. Prezentovaná fakta jsou výsledkem experimentů na reálných termostatických ventilech. Zjištěné hladiny akustického tlaku A v kontrolních místech jsou dány do souvislostí s Nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Klíčová slova: otopná soustava, regulační ventily, hluk


KLIMATIZACE

DOUBEK
Klimatizace kolejových vozidel
V současnosti se stále zvyšují nároky na komfort v dopravních prostředcích. Tento trend se uplatňuje nejen u rychlovlaků a běžných železničních vozů, ale také u tramvají a vozů metra. Klimatizační zařízení prostoru cestujících a kabiny řidiče je již několik let standardním vybavením vozů v zemích s teplým klimatem. V zemích s mírným klimatem, např. ve střední Evropě, se často volí kombinace klimatizační jednotky pro kabinu řidiče s topnou a větrací jednotkou prostoru cestujících i z důvodů úspor pořizovacích a provozních nákladů.
Klíčová slova: mobilní klimatizace, kolejová vozidla, dynamické namáhání, elektrické napájení


LEGISLATIVA

PETRÁK, BROŽ, LERL
Enviromentální hodnocení spotřeby elektrické energie
V článku profesora Petráka a následném "Vysvětlení a poznámky k textu" od docenta Brože jsou popsány dva pohledy na environmentální hodnocení spotřeby elektrické energie. Je na čtenáři, aby si vytvořil vlastní úsudek. Předností obou částí příspěvku je vyjasnění stanovisek a pohledů na podklady pro hodnocení ekologických přínosů úspor elektrické energie.
Klíčová slova: emisní faktor, environmentální hodnocení, energetická náročnost


PROVOZ

ZMRHAL
Tepelné prostředí v prostoru s kapilárními rohožemi
Článek analyzuje výsledky měření tepelného stavu prostředí u velkoplošného systému vytápění a vysokoteplotního chlazení. Rozebírá možnosti využití systémů s kapilárními rohožemi, nezabývá se však ekonomickým hodnocením systému ani návratností investic.
Klíčová slova: vytápění, větrání, kapilární systém

HEJMA
Spalování biomasy - odprašování
Autor se zabývá problematikou spalování biomasy a následného odlučování tuhých příměsí. Uvádí příklad instalace kotle o výkonu 1,1 MW spalujícího dřevní štěpku, kde ČIŽP vyžadovala zpřísněný emisní limit pro tuhé znečišťující látky (TZL) a jejich dvoustupňové odlučování. Poukazuje na neoprávněnost tohoto požadavku z hlediska naší legislativy a nevhodnost dvoustupňového odlučování s textilním filtrem pro tato zařízení, neboť filtr po krátké době provozu vyhořel. Uvádí výsledky měření emisí TZL a CO za mechanickým odlučovačem (multicyklonem), které prokázaly, že i při jednostupňovém odlučování mechanickým odlučovačem lze s rezervou dosáhnout i zpřísněný emisní limit pro TZL.
Klíčová slova: spalování biomasy, emise, dvoustupňové odlučování, účinnost odlučování


INFORMACE

BROŽ
Rozúčtování nákladů na vytápění - kulatý stůl


TEPELNÁ ČERPADLA

HEMZAL
Altherma - tepelná čerpadla Daikin


FIREMNÍ INFORMACE

ZPRÁVY

PŘÍLOHY
 
 
Reklama