Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 1/2003 (leden 2003)
Datum: 27.1.2003
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

Ing. Daniela PTÁKOVÁ
Otopné období 2001/02 v Praze z hlediska klimatických veličin
Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 2001/02 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR.
Klíčová slova: vytápění, otopné období, denostupně

Dr. Ing. Petr FISCHER, Ing. Jiří BAŠTA, Ph.D.
Podlahové konvektory a jednotrubka
Článek pojednává o možnostech napojení podlahových konvektorů na jednotrubkovou horizontální otopnou soustavu jezdeckým způsobem. Autoři předkládají experimentálně zjištěné změny tepelného výkonu konvektoru napojeného různým způsobem.
Klíčová slova: vytápění, jednotrubková otopná soustava, podlahové konvektory


PROJEKTOVÁNÍ

Ing. Jiří PELACH
Klimatizace administrativních budov s vysokým prosklením fasád
Autor se zabývá nejprve všeobecnou problematikou klimatizace administrativních budov. V dalších částech se věnuje jednotlivým druhům fasád s vysokým podílem prosklení a uvádí možná řešení klimatizace.
Klíčová slova: administrativní budovy, celoprosklené fasády, systémy klimatizace AB, klimatizace administrativních budov s vysokým prosklením fasád

Doc. Ing. Karel TRNOBRANSKÝ, CSc.
Ekonomie dopravy dřevní hmoty
Článek přehlednou formou seznamuje čtenáře s výpočtem dostupnosti dřevní hmoty pro zdroj tepla a formou příkladu dává doporučení pro určení limitní vzdálenosti dovozu biomasy.
Klíčová slova: vytápění, biomasa, dostupnost paliva


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


INSTALACE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
ČSN EN 12056-4 (75 6760) -Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - III. část

Ing. Dagmar KOPAČKOVÁ
Vícevrstvé plastové trubky ve vnitřním vodovodu
Článek pojednává o přednostech vrstvených plastových trubek používaných v rozvodech studené vody a teplé užitkové vody. Potrubí má menší délkovou roztažnost, větší tuhost stěn a přispívá ke snížení počtu podpor. Nezanedbatelná je také vyšší průtočnost potrubím což přináší určité materiálové úspory při instalaci rozsáhlejších systémů.
Klíčová slova: vnitřní vodovod, vícevrstvé (vrstvené, sendvičové, kompozitní, stabi) plastové trubky, roztažnost


TEORIE

Prof. Ing. Karel HEMZAL, CSc.
Součinitel tření při proudění tekutin - komparace vztahů
Při dimenzování potrubních sítí je nejčastěji potřebné stanovit součinitel třecích ztrát λ a to pro každý úsek třeba i vícekrát. V rozvodech vody a vzduchu zařízení techniky prostředí je proudění v oblasti přechodné, kde tento součinitel λ závisí na Reynoldsově čísle a poměrné drsnosti. Za nejpřesnější je považován implicitní vztah Colebrookův-Whiteův, který vyžaduje iterační postup. Pro technickou praxi byla proto navržena řada přibližných vztahů, které však udávají výsledky často značně rozdílné. Příspěvek přináší kritické porovnání součinitele λ, založený na stanovení odchylek od Colebrookova-Whiteova vztahu a doporučení vztahu pro explicitní stanovení λ.
Klíčová slova: proudění tekutin, tlakové ztráty třením, součinitel třecích ztrát, potrubí

Ing. Karel KABELE, CSc., Ing. Zuzana VEVERKOVÁ
Modelování operativní teploty
Článek popisuje základní fyzikální principy stanovení operativní teploty ve vytápěném prostoru a nástroje, kterými lze tento parametr, popisující vnitřní prostředí, matematicky modelovat. Demonstrován je program Hefaistos určený pro statické modelování a program ESP-r pro dynamické stavy. Na závěr jsou uvedeny české i mezinárodní předpisy, v nichž se používá vyhodnocení vnitřního prostředí operativní teplotou.
Klíčová slova: operativní teplota, výsledná teplota, tepelná pohoda, modelování a simulace

Doc. Ing. Jana PERÁČKOVÁ, PhD.
Nové pravidlá výpočtu šírenia tepla v technických zariadeniach budov - 1. část
Problém izolace potrubí se dostává do popředí zájmu naší odborné veřejnosti. Není to jen v souvislosti s vyhláškou 151/2001 Sb., která klade na izolace potrubí zvýšený důraz ale i v souvislosti s trvalým tlakem na hospodaření s energií. Dvoudílný článek nás seznámí s používanými metodami a způsoby výpočtu tohoto fyzikálního jevu z teoretického i praktického hlediska s ohledem na platné evropské normy.
Klíčová slova: Tepelná izolace potrubí, prostup tepla, úspory energie, evropské normy

Ing. Martin BARTÁK, DRKAL, LAIN, HENSEN
Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha
Příspěvek pojednává o počítačovém modelování a simulacích, které byly provedeny pro podporu návrhu nového pavilonu Indonéská džungle v Zoo Praha. Pavilon bude v zásadě tvořen velkoprostorovou transparentně zastřešenou halou, v níž bude udržováno teplé a vlhké prostředí podobné tropické džungli. K hlavním problémům, které byly řešeny v rámci studie, patřily velké zisky od sluneční radiace v letním období, vysoké tepelné ztráty v zimě, požadované vysoké relativní vlhkosti vnitřního vzduchu a kondenzace vlhkosti na vnitřním povrchu střešní konstrukce.
Klíčová slova: počitačové simulace, ZOO, džungle pavilon, větráni, vytápěni, adiabatické chlazeni

Ing. František HRUŠKA, Ph.D.
Regulace parametrů prostředí podle indexů tepelné pohody člověka
Příspěvek se zabývá řízením parametrů tepelného prostředí podle indexů PMV, PPD a DR zavedených v ČSN EN ISO 7730. Autor předkládá návrh regulačního systému pro technické zařízení umožňující úpravu teploty vzduchu i úpravu teploty stěn.
Klíčová slova: technika prostředí, tepelná pohoda, index PMV, index PPD, index DR


PROVOZ

Ing. Jiří TICHÝ
Energetická náročnost ohřevu a dodávky TUV ve stávajících systémech CZT


PŘÍLOHY

Obsah 11. ročníku VVI (2002)

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 1

 
 
Reklama