Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Zdeněk Žabička

Archiv článků autora:WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D. Kopačková, redakce
30.12.2020
Ing. Zdeněk Žabička

Pandemie Covid-19 během posledních měsíců začíná vyjasňovat rozdíl mezi termíny sociální zařízení a hygienická zařízení. Architekti pravděpodobně zavedli termín sociální zařízení na základě archeologických nálezů starověkých hygienických zařízení.

23.7.2018
Ing. Zdeněk Žabička

Recenzovaný Historické zahrady byly navrženy pro potřeby uzavřené skupiny lidí. V současné době jsou zahrady a parky využívány převážně širokou veřejností se všemi negativními vlivy, které z toho plynou. Článek uvádí také požadavky na technické řešení vodních prvků včetně požadavků na provoz.

3.11.2014
Ing. Zdeněk Žabička

Lze konstatovat, že osazování podružných vodoměrů prokazatelně šetří vodu. Náklady na měření odebrané vody se pohybují v řádu jednotek procent ceny za odebranou vodu. Někteří obyvatelé bytů, kteří jednou za pět let musí zaplatit ověřování vodoměrů, jsou nepříjemně překvapeni fakturou v řádech tisíců korun.

2.12.2013
Ing. Zdeněk Žabička

Ve všech svých článcích a přednáškách v posledních létech upozorňuji na problémy koroze v soustavách vnitřního vodovodu provedených z kovu. Teoreticky máme možná všichni představu o typech koroze v kovových materiálech. Při návrhu vnitřního vodovodu velká část projektantů tyto poznatky přehlíží jako výmysly „vědátorů“ a jejich upozornění na nevhodné použití ocelového pozinkovaného potrubí pro vnitřní vodovod neberou vážně.

10.12.2012
Ing. Zdeněk Žabička

V projektech se způsobu provádění tlakových zkoušek, dezinfekce a zejména činnosti dodavatele při předání vnitřního vodovodu nevěnuje potřebná pozornost. Všichni účastníci výstavby (od projektanta přes dodavatele po stavebníka) považují provoz vnitřního vodovodu za „bezúdržbový“.

16.4.2012
Ing. Zdeněk Žabička, Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

V posledních letech se na stavbách vyskytují poruchy (převážně důlková koroze) na ocelovém pozinkovaném potrubí. Zřejmě se vytratila historická paměť. Obdobná situace byla v letech 1960–1970. Na základě poruch vnitřních vodovodů z ocelových pozinkovaných trubek důlkovou korozí byla tehdy přijímána různá technická opatření.

21.11.2011
Ing. Zdeněk Žabička

Návrh materiálu vnitřního vodovodu musí obsahovat podmínky pro provádění i provozování díla. Předávací protokol musí obsahovat řádně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení a také podmínky pro jeho správné provozování. Stavebník (provozovatel) díla by se měl podílet na návrhu materiálu.

7.11.2011
Ing. Zdeněk Žabička

Stavebníci jsou ve velkých sídlech nuceni využívat akumulaci a vsakování srážkových vod. Správným návrhem nivelity travnatých ploch se může zachytit veškerá dešťová voda. Legislativní požadavek na přednostní vsakování neznamená povinnost uplatnit vsakovací zařízení u všech nových staveb.

15.2.2010
Ing. Zdeněk Žabička

Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, nesmí umožňovat zaplavení objektu vzdutou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. Problém je třeba řešit i v případě, kdy veřejná kanalizace je níže než je podlaha podzemní místnosti, ta je však pod úrovní vzdutí.

12.5.2008
Ing. Zdeněk Žabička

Zvětšováním zpevněných ploch na úkor zeleně se zabraňuje vsakování dešťové vody a zvyšuje se teplota v okolí zastavěných částí sídel. Drenážní systémy vysušují krajinu, špatně orané brázdy zrychlují odtok vody. Zkusme se zamyslet nad tím, co může udělat stavebník pro snížení odtoku vody z území, aby přitom zabránil ohrožení vlastní stavby vodou.

12.11.2007
Ing. Zdeněk Žabička

Článek se zabývá souvislostmi mezi dimenzováním zjednodušenou metodou podle ČSN EN 806 - 3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - a českou normou ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.

1.10.2007
Ing. Zdeněk Žabička

Požadavek zachycování dešťové vody na pozemku nemovitosti je správný. Při jeho naplňování se musí postupovat s odbornou péčí tak, aby nemohlo dojít k poškození řešeného objektu nebo objektů sousedících. Článek nabízí mimo jiné i několik praktických ukázek. 
 
Reklama