Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Archiv článků autora: doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc.


15.7.2019
Ing. Jiří Strnad, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav betonových a zděných konstrukcí, doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., VUT FAST Brno, Ústav betonových a zděných konstrukcí,

Příspěvek pojednává o sanaci staticky narušeného historického domu situovaného v Brně pomocí ocelových předpjatých lan. Rozvolnění vodorovných a svislých vazeb budov se často projevuje lokálním selháním základů, pilířů, zdí, kleneb, stropů a krovů. Proto byly navrženy tuhé předpjaté železobetonové základy a byla instalována předpjatá táhla umístěná ve spodních částech klenby.

30.7.2018
doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Jiří Strnad, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně

Článek představuje možnosti sanace fasádních zdí, které byly provedeny z nekvalitních materiálů a neudržovány. Poukazuje na nezbytnost stabilizovat stěny památkově cenných objektů zvláště ze zděných z cihel, vepřovic nebo smíšeného zdiva. Podobně je tomu i u zděných nebo kamenných sloupů a pilířů. Pokud se zjistí a odstraní příčina poruchy, je pak možné účinné nápravy dosáhnout například vyvozením svislé stabilizující síly předpětím.

18.12.2017
Ing. Jan Koláček, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně, doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně,

V prosinci byla dokončena rozsáhla rekonstrukce bytového domu z 30. let minulého století. Investor s architektem se snažili o moderní vizáž interiéru i fasády, která si vyžádala řadu náročných úprav a nových konstrukcí, jež musely být konzultovány se statikem. Významné kroky náročné rekonstrukce bytového domu jsou v článku podrobně popsány.

4.12.2017
doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ing. Jan Koláček, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně

V současné době se opěrné a okrasné zdi z gabionů používají poměrně často. Je to možné přisoudit jednoduchosti jejich použití, příznivou cenou i jejich atraktivnímu vzhledu. Je ovšem nezbytné každou instalaci podobné stěny posoudit staticky a současně přísně dodržovat pravidla jejich výrobce. Tato základní pravidla jsou všeobecně známá a dostupná. Přitom je možné se setkat s jejich nedodržováním, což následně vede k deformacím stěn a k jejich poruchám. Opravy jsou přitom obtížné, v krajním případě je nutné stěnu rozebrat a postavit znovu.

30.10.2017
doc. ing. Ladislav Klusáček, CSc., doc. ing. Zdeněk Bažant, CSc., VUT FAST Brno

Pracovníci památkové péče při opravách a rekonstrukcích historických objektů trvají (respektive upřednostňují) použití dřívějších pracovních postupů a zejména materiálů, někdy až příliš důrazně. Ne vždy je však snadné jejich požadavkům s přihlédnutím ke staticky problematickému stavu objektu vyhovět – je třeba nalézat vhodné kompromisy.

25.6.2016
doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc.,, Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně

Při rekonstrukci areálu radnice okresního města bylo rozhodnuto zásadně přestavět stávající zchátralý řadový objekt. Dům se nacházel v historické zóně města, části domu byly chráněny památkovou péčí – jednalo se o středověké sklepy pod domem a o uliční zeď.

2.11.2015
doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, VUT FAST v Brně

Stavby, které jsou vydány přirozeným změnám teploty ovzduší, je třeba rozčlenit na části, které se mohou chovat samostatně. Pokud se tak nestane, konstrukce se sama rozdělí podle obecných fyzikálních zákonů a vnitřních a vnějších tvarových a materiálových vlastností stavby. Článek pojednává o poruchách dilatací objektů pozemních staveb.

12.10.2015
doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., doc. Ing. Antonín Paseka, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně, Mgr. František Hubatka, KOLEJKONZULT & servis Brno

Bývalá cihelna byla po vytěžení zeminy zavezena různorodým odpadem. Vzniklý 20 metrů vysoký svah byl v koruně a patě zastavěn bez přihlédnutí k možnosti jeho sesouvání. V článku jsou popsány příčiny a důsledky havárie i sanační opatření.

24.2.2014
Ing. Pavel Šulák, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., FAST VUT Brno,Ústav betonových a zděných konstrukcí

Příspěvek popisuje po dobu 16 let měřeného, horizontálně lany – monostrandy předepnutého pokusného zděného objektu. Zabývá se specifickými problémy tohoto způsobu zesilování.

22.4.2013
Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno

Posuzovatelé se často setkávají s objekty s nejasným konstrukčním systémem. Tyto stavby se navrhují obtížně a v provozu se mohou chovat jinak, než bylo očekáváno. Dobrý projekt a jeho realizace jsou, jde-li o dlouhodobé chování stavby, zásadní. Článek se zabývá základními principy vhodného návrhu a jeho posouzení.

15.4.2013
Doc. Ing. Miloš Zich, PhD., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně

Montovaná jednopodlažní hala s nosnou betonovou konstrukcí je zastřešena předpjatými příhradovými vazníky, světlíky a vaznicemi – krokvemi, nesoucími střešní desky. Zjištěny závažné problémy vazníků, vaznic a střešního pláště. Popsán je postup průzkumu, jeho výsledky a návrh rekonstrukce střechy.

6.8.2007
Ing. Miloš Zich, Ph.D.,Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí, VUT v Brně

Při stavebně statických posudcích starších obytných domů se posuzovatelé - statici - často setkávají se zdivem z tzv. vepřovic. Řada problémů se v tomto směru ukázala zejména po povodních. 
 
Reklama