Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Zabývá se počítačovým modelováním přenosu tepla a látky v konstrukcích, vnitřním prostředí a prvcích technických zařízení budov zaměřeným na optimalizaci klimatu, prevenci a řešení technických problémů a úspory energie v budovách. Působí v oblasti technických zařízení budov na VUT v Brně.

Archiv článků autora:23.1.2023
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Ing. Josef Plášek

Recenzovaný TZB-info doporučuje Ve zkoumaném nezatepleném domě se šetří cca 8 % tepla při 8hodinovém nočním útlumu o 2 stupně. O úspoře tepla a udržení přijatelného komfortu rozhoduje stupeň zateplení, regulace, chování obyvatel a jiné.

21.12.2022
Ing. Ondřej Šikula, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Článek popisuje řešení základních úloh tepelně-vlhkostních úprav vzduchu. V prvním dílu popisuje přehled psychrometrických diagramů a volně užitelných programů sloužících projekční praxi v oboru větrání a klimatizace pro návrh úprav vzduchu.

21.12.2022
Ing. Ondřej Šikula, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Na základě řešení základních úloh tepelně-vlhkostních úprav vzduchu je upozorněno na některé možné odchylky běžně volených předpokladů od skutečnosti včetně vlivu hustoty vzduchu na směšování.

16.3.2020
doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Recenzovaný Uvádzame prehľad ukazovateľov tepelnej dynamiky sálavých systémov. Okrem tradičných ukazovateľov ako časová konštanta a čas odozvy sa zdôrazňuje možnosť využitia alternatívnych ukazovateľov ako účinnosť prenosu tepla a počet prevádzkových cyklov.

24.2.2020
Ing. Vladimíra Linhartová, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Recenzovaný Dlouhodobým chlazením ledové plochy zimního stadionu může dojít ke zmrazení podloží, vyboulení aj. Temperování podloží slouží jako prevence. Předmětem článku je analýza a vyhodnocení tepelného toku z temperování v závislosti na teplotách temperovací kapaliny a tloušťce tepelné izolace.

21.11.2018
Ing. Miroslava Kmecová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Recenzovaný Perzonalizované větrání je jednou z možností jak řešit individuální požadavky na dodávku čerstvého vzduchu k různým pracovištím. Zejména administrativa s prací u stolu k uplatnění perzonalizovaného větrání vytváří dobré předpoklady. Využití tohoto způsobu větrání není běžné, je předmětem výzkumů a hledání optimálních řešení. Nicméně má řadu předností.

4.6.2012
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Autor, na základě matematických simulací v software CalA, hodnotí dynamické chování stěnové a podlahové otopné plochy. U stěnové otopné plochy byl zvolen model mokrého způsobu pokládky a u podlahové otopné plochy suchý způsob pokládky. V obou případech byl pro pokládku otopného hadu volen meandr.

14.2.2011
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Ing. Josef Plášek, Ph.D.

Příspěvek se zabývá simulací modelového případu zemního rýhového kolektoru sloužícího jako zdroj tepla a chladu pro reversní tepelné čerpadlo kterým je následně vytápěn a chlazen menší rodinný dům. Cílem simulace bylo co možná nejvěrněji nasimulovat teplotní poměry v zemině kolem kolektoru ve vazbě na velmi podrobné a co nejpřesnější potřeby tepla a chladu vybraného rodinného domu.

5.10.2009
Ing. Ondřej Šikula, Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Solární kolektory mohou zajistit částečné pokrytí potřeby tepla pro vytápění budov. Vzduchové kolektory používající jako teplonosnou látku vzduch patří k technicky nejjednodušším systémům solárního vytápění. Takový systém může být přímo zakomponován do budovy např. jako solární střecha.

6.7.2009
Ing. Zbyněk Děckuláček, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., VUT Brno, ústav TZB, Vojtěch Zubíček, Klimakom spol. s r. o.

Vhodný návrh distribuce vzduchu je základním předpokladem pro vytvoření požadovaného mikroklimatu v interiérech budov. Zásadní vliv na rozložení sledovaných charakteristik mikroklimatických veličin v řešeném prostoru má volba a umístění distribučních prvků, určení množství a tepelně-vlhkostních vlastností přiváděného vzduchu.

23.6.2008
Ondřej Šikula, Ing. Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Cílem příspěvku je prezentovat dopad vybraných variant úprav okolí OT na proudění vzduchu, tepelný výkon deskového OT a možnost eliminace klesajících chladných proudů vzduchu od okna ve střešních nadstavbách. 
 
Reklama