Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Olga Rubinová, Ph.D.


Chování fasády s větranou mezerou a využití pro úspory energie, foto estav.tv
23.11.2022
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Pavel Uher, Ph.D., VUT FAST Brno, redakce TZB-info

Prouděním v mezeře větrané fasády se přenáší významný tok tepla, což je žádoucí v létě. Naopak v zimě je výhodné teplo ze slunečního záření využít ke zmírnění tepelné ztráty prostupem.

10.11.2022
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Bc. Kateřina Staňková

Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.

Foto Ing. David Bečkovský, Ph.D.
8.10.2021
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Pavel Uher, Ph.D., Ing. Václav Uher, Ph.D., Ing. Libor Hron, Ing. Jiří Ilčík, VUT FAST Brno

Aplikace pro výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou je dílčím výsledkem projektu zaměřeného na vývoj komplexního fasádního systému nazvaného „Chytrá fasáda“.

9.10.2018
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Parní tzv. „polytropické vlhčení“ patří po ohřevu vzduchu mezi nejčastější úpravy vzduchu v zimním období. Jedná se o velmi specifickou úpravu, která má svoje hygienické výhody, ale taktéž technické nevýhody.

11.1.2016
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D., Ing. Pavel Raputa, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Otopná tělesa stejně jako jiná technická zařízení v budovách a obecně každé vybavení v budově vyžaduje občasnou údržbu a očištění. Cílem tohoto dílu je seznámení s výsledky měření provedených v rámci experimentů zaměřených na mikrobiální zatížení otopných těles různých konstrukčních provedení ve veřejných budovách a rodinných domech.

13.7.2015
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Jiří Bernard, Ing. Lukáš Frič, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Tento díl se zaměřuje na problematiku sběru vzorků pro analýzu mikrobiální kontaminace prostředí v rodinných domech v okolí Brna. Cílem bylo vytipovat vhodné metody, které jsou v praxi použitelné, přiměřeně nákladné a dobře popisují stav kontaminace prostředí, aby bylo možno nejen zhodnotit kvalitu vzduchu, ale také hledat příčiny zjištěného stavu.

8.6.2015
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Jiří Bernard, Ing. Lukáš Frič, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Série článků se zaměřuje na problematiku čistoty z hlediska mikrobiální úrovně vnitřního prostředí, a to vzduchotechnických a topných systémů bytových domů. Problematika je vzhledem ke svému rozsahu rozdělena na několik navazujících částí.

12.12.2011
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař

Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.

31.1.2011
Ing. Marcela Počinková, Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Článek přináší výsledky měření tepelně vlhkostního mikroklimatu několika koupelen v panelových domem po dobu 1,5 měsíce. Z analýzy získaných dat lze vyvodit zajímavé závěry o využití koupelen v jednotlivých bytech s vazbou na nároky pro větrání a posouzení stávajícího větracího systému. Přirozené větrání bytových jader se ukazuje mnohdy jako nedostatečné.

17.1.2011
Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Přirozené větrání bytových domů je v ČR běžné. Díky tomu, že pro přirozené větrání není nutný ventilátor a tudíž energie k jeho pohonu, lidé se domnívají, že takové větrání není energeticky náročné. Zapomíná se však, že každé větrání způsobuje tepelnou ztrátu větráním a je zapotřebí teplo pro ohřev vzduchu. Spotřeba energie neřízeného přirozeného větrání tak může být i vyšší, než u řízeného větrání s nuceným odvodem vzduchu.

7.12.2009
Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Nabídka malých ventilátorů pro koupelny je dnes velmi široká. Různé konstrukční řešení, vzduchový výkon, krytí, spotřeba energie, hlučnost nebo vzhled malých ventilátorů umožňují každému vybrat si vhodný výrobek pro svůj prostor.

26.10.2009
Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Systémy větrání a klimatizace patří svou spotřebou energie mezi významné položky v energetické bilanci budov. Hlavní součástí systémů VZT jsou zařízení pro dopravu a úpravu vzduchu (vzduchotechnické jednotky) a potrubní rozvod. Návrh obou zásadně ovlivňuje jak pořizovací a provozní náklady, tak energetickou náročnost.

7.9.2009
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Dnešní energetické systémy a celkové řešení budov způsobuje, že potřeba tepla na vytápění zdaleka nepředstavuje dominantní člen v energetické bilanci budovy. Tepelně technický standard obálky budovy se trvale zvyšuje a nyní se soustředí pozornost na systémy větrání a klimatizace, osvětlení a přípravy teplé vody.

9.6.2008
Ing. Olga Rubinová Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Při přímém větrání okny je intenzita i efektivita bezprostředně závislá na lidském faktoru. Řízené větrání zajišťuje, aby byl objekt větrán pouze tehdy, když je to z hygienických nebo technických důvodů nezbytné. II díl článku se věnuje renovaci decentrálních systémů větrání.

26.5.2008
Olga Rubinová, Ing.Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Vzduchotechnika patří mezi systémy TZB, které významným způsobem přispívají ke zdravému bydlení. Její životnost je nižší než životnost budovy, proto jako u jiných systémů TZB je nutné přistupovat po dobu její životnosti k její renovaci. V článku jsou shrnuty požadavky, které jsou dnes kladeny na moderní zařízení pro bytové větrání, a nastíněny aktuální větrací systémy, které lze v bytových objektech aplikovat, včetně přestavby systémů stávajících.

12.5.2008
Olga Rubinová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Cílem příspěvku je analýza tepelného chování půdní vestavby s důrazem na letní tepelné podmínky. V současné době je v rámci výzkumného záměru IEA BCS Annex 50 - Prefabrikace systémů pro nízkoenergetickou renovaci obytných obudov, který řeší možnosti prefabrikace střešních nástaveb s obytnou funkcí zpracována analýza 9 variant systémů větrání a vytápění, z nichž samozřejmě pouze některé obsahují systém umožňující aktivní chlazení v letním období, přičemž je všeobecně známo, že právě letní období je z hlediska komfortu bydlení pod střechou kritické.

28.4.2008
Ing. Olga Rubinová PhD., ing. Aleš Rubina

Příspěvek byl presentován na letošní konferenci Klimatizace a větrání 2008 ,zabývá se možnostmi matematického modelování vnitřního prostředí polní nemocnice. Matematický model musí zohlednit minimální tepelnou akumulaci, určitou průvzdušnost obálky, významný vliv podloží a také netypický tvar sledovaného objektu. Cílem modelu je prognóza tepelného chování stanové konstrukce za různých klimatických podmínek a různé zeměpisné polohy.

13.2.2006
Olga a Aleš Rubinovi

Použití termovizních snímků, znázorňujících teplotní pole různých předmětů a ploch se stalo již součástí technické praxe při hodnocení tepelně technických vlastností obálky budovy, zejména při vyhledávání tepelných mostů. Že však toto použití není jediné a termokamera může být i přínosem pro identifikaci teplotních poměrů nebo různých jevů v soustavách technických zařízení budov, ukazuje několik příkladů.

9.1.2006
Olga a Aleš Rubinovi

Podíl tepelné ztráty větráním se u nových, tepelně lépe izolovaných budov stále zvětšuje. Tím roste i význam zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu při řízeném větrání. V článku je to ukázáno na jednoduchém praktickém příkladu.

26.9.2005
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Ondřej Šikula

Diskuze o systémech větrání obytného prostředí je snad nejčastějším tématem portálu TZB-info. Středem diskuze jsou větrací systémy se zpětným získáváním tepla, často i ve funkci teplovzdušného vytápění. Nejrůznější autoři vyzvedávají přednosti větracích systémů s rekuperací tepla a zároveň jiné možnosti zatracují. Pod těmi jinými možnostmi se však skrývá více, než je běžně uváděno. 
 
Reklama