Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Marcela Počinková, Ph.D.


11.1.2016
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D., Ing. Pavel Raputa, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Otopná tělesa stejně jako jiná technická zařízení v budovách a obecně každé vybavení v budově vyžaduje občasnou údržbu a očištění. Cílem tohoto dílu je seznámení s výsledky měření provedených v rámci experimentů zaměřených na mikrobiální zatížení otopných těles různých konstrukčních provedení ve veřejných budovách a rodinných domech.

6.2.2012
Petr Horák, Marcela Počinková, Marián Formánek

Článek popisuje metodiku experimentálního způsobu ověření výkonu tepelného čerpadla v provozním stavu. Konkrétně jde o typ tepelného čerpadla (TČ) vzduch-voda. TČ bylo sledováno v extrémních klimatických podmínkách a výsledné naměřené a vypočtené parametry byly porovnány s udávanými parametry výrobce.

21.11.2011
Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D.

Článek pojednává o vývoji zkušebního měřícího okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov. Účelem zkušebního okruhu je především stanovení tlakových ztrát tepelných jednotek. Nejprve jsou v článku uvedeny teoretické základy problematiky. Dále je popisován vývoj zařízení a jeho funkce. Závěr článku se zabývá měřením s využitím okruhu a uvádí výsledky měření.

31.1.2011
Ing. Marcela Počinková, Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Článek přináší výsledky měření tepelně vlhkostního mikroklimatu několika koupelen v panelových domem po dobu 1,5 měsíce. Z analýzy získaných dat lze vyvodit zajímavé závěry o využití koupelen v jednotlivých bytech s vazbou na nároky pro větrání a posouzení stávajícího větracího systému. Přirozené větrání bytových jader se ukazuje mnohdy jako nedostatečné.

24.10.2005
Ing. Marcela Počinková

V nové bytové výstavbě i v rekonstruovaných domech se setkáváme s mnoha negativními důsledky nedostatečného větrání vnitřních prostor. Z důvodu minimalizace tepelných ztrát infiltrací jsou vyráběna a osazována okna s téměř nulovou spárovou průvzdušností. Článek rozebírá následky tohoto trendu na provoz a bezpečnost plynových spotřebičů.

30.5.2003
Ing. Marcela Počinková, VUT v Brně, FAST, Ústav TZB

Výsledky prvních měření prováděných na podlahových a stěnových topných plochách v laboratoři Ústavu TZB Vysokého učení technického v Brně ukazují na určité rozdíly mezi výpočtovými a skutečně naměřenými hodnotami. 
 
Reklama