Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D.


28.8.2023
Ing. Vítězslav Novák, Ph.D., Ing. Šimon Baránek, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Jan Bubeník, VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Recenzovaný Příspěvek pojednává o možnostech využití zelených stěn a jejich dopadu na životní prostředí, mikroklimatické podmínky a celkový vjem na pocitové pohodlí v interiéru. Zelené stěny, neboli vertikální zahrady jsou žádaným architektonickým prvkem prostorů ať už vnějšího či vnitřního, pro svou estetickou hodnotu a významné schopnosti příznivě ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme. Vertikální zahrady jsou schopny zlepšit akustické parametry prostoru, regulovat vlhkost a teplotu vnitřního prostředí a zachycovat prach. Zelená stěna funguje také jako velmi efektivní tepelný a zvukový izolační systém. Jakákoliv větší zelená plocha zásadně zvyšuje kvalitu mikroklimatu, a tedy i života lidí.

27.7.2020
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Vítězslav Novák, VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D., Ing. Jan Bubeník, VUT Brno, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Recenzovaný Možnosti využití snadnoobnovitelných surovin pro výrobu pokročilých tepelně izolačních materiálů představují v současné době zajímavou cestu hlavně z pohledu trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Ukazují, jak efektivně snižovat energetickou náročnost staveb bez nutnosti enormního navyšování emisí CO2 a spotřeby energie při výrobě izolantů, které jsou aplikovány do staveb ve stále větších tloušťkách. Článek představuje formu vakuových izolačních panelů (VIP) a ukazuje, že pro jádro těchto panelů lze s dobrým výsledkem použít rostlinná vlákna.

20.7.2020
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Jan Bubeník, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Ing. Jan Cimburek, Refaglass Příbram

Recenzovaný Článek se zabývá návrhem podlahových konstrukcí s použitím ultralehkého betonu na bázi pěnového skla jako tepelně izolační a roznášecí vrstvy. Zabývá se návrhem receptur speciálních ultra lehkých mezerovitých betonů a stanovením mechanických a tepelněizolačních vlastností ultralehkého betonu. Nechybí ani vlastnosti cementotřískové desky jako podkladu pro uložení nášlapné vrstvy.

28.10.2019
Ing. Bc. Jitka Peterková, Ph.D., doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D., Ing. Vítězslav Novák, Ing. Richard Slávik, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Dagmar Donaťáková, VUT FAST Brno, Ústav pozemního stavitelství, Dipl. Ing. Dr. techn. Azra Korjenic, TU Wien, Institute of Building Construction and Technology, Benjamin Raich, Němec s.r.o.

Recenzovaný Příspěvek se zabývá jednou z možností řešení problematiky akustiky vnitřního prostředí. Velmi často se lze ve starších budovách setkat se špatnou akustikou interiéru. Existuje mnoho variant řešení tohoto problému, jednu z těchto možností představují i zelené prvky zabudované do interiéru, které mají mimo jiné také pozitivní vliv na psychickou pohodu a zdraví lidí, pobývajících v daném interiéru. V rámci výzkumných prací probíhajících ve spolupráci Fakult stavebních, Vysokého učení technického v Brně a Technické univerzity ve Vídni a společnosti Němec s.r.o. byla provedena realizace zelené stěny a zelených obrazů do učebny, kde se přednášející a studenti potýkali se špatnou akustikou interiéru. Článek popisuje účinnost těchto zelených prvků aplikovaných v přednáškové místnosti z hlediska akustiky vnitřního prostředí.

25.6.2019
Ing. Richard Slávik, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Peterková, Ph.D., VUT FAST Brno, Centrum AdMaS, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., VVUT FAST Brno, Centrum AdMaS

Recenzovaný Přírodní materiály a jejich využití ve stavebnictví je velice aktuální téma, kterému se věnuje mnoho odborníků z celého světa. Reálné chování přírodních materiálů ve stavebních konstrukcích je však poněkud odlišné od syntetických materiálů, jejichž použití je v konstrukcích léty prověřené a jsou běžně užívané. Materiály na přírodní bázi mají poměrně vysoký sorpční potenciál a pracují s vlhkostí odlišným způsobem než klasické izolanty, jako jsou minerální vlna nebo pěnový polystyren. Příspěvek se zaměřuje na stavební konstrukci obvodové zdi, která byla při rekonstrukci objektu rodinného domu z interiéru dodatečně zateplena pomocí izolace na bázi přírodních vláken. Hygrotermální odezva této konstrukce je dlouhodobě sledována a její průběh je srovnán s průběhy vypočítanými pomocí běžných i pokročilejších výpočetních metod.

11.3.2019
Ing. Vítězslav Novák, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ing. Jan Plachý, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavebnictví

Recenzovaný Při výstavbě i rekonstrukci se velmi často setkáváme z tepelnětechnického hlediska s problematickými detaily. Při řešení těchto detailů jsme velmi často limitováni maximální možnou tloušťkou tepelné izolace. V těchto detailech se nabízí využití tzv. superizolačních materiálů, tedy materiálů, které dosahují velmi nízkých hodnot součinitele tepelné vodivosti. Příspěvek je zaměřen na využití těchto superizolačních materiálů při sanaci tepelných mostů vznikajících v oblasti ostění výplní otvorů.

23.10.2017
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ph.D., VUT FAST Brno, Centrum AdMaS

Recenzovaný Článek se zabývá vývojem vakuových izolací od jejich počátku až po současnost a jejich uplatněním v průmyslových odvětvích a stavebnictví. Na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně probíhá v současné době výzkum v oblasti vývoje a studia chování environmentálně úsporných jádrových izolantů pro aplikaci do vakuových izolačních panelů. Jedná se především o organické materiály na bázi přírodních či odpadních polymerních vláken. Tento článek popisuje první výsledky výzkumných činností věnovaných této problematice, kdy byly testovány zkušební vzorky izolací z lněných vláken, dále pak z vláken bavlněných a polyesterových, získaných z odpadních textilií.

17.2.2014
Ing. Jitka Hroudová, Ing. Jiří Zach, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Ve stavebnictví lze stále více pozorovat snahu využívat ekologické stavební materiály. Tento trend úzce souvisí se snížením energetické náročnosti budov a také se snižováním ekologické zátěže průmyslu vůči životnímu prostředí. Jednou z možností snížení energetické náročnosti budov je využití přírodních materiálů. Příspěvek je věnován studiu vlhkostního chování vláknitých tepelně izolačních materiálů na bázi vláken, modifikovaných chemickými přísadami, s cílem vylepšit jejich vlhkostní citlivost, případně i požární odolnost.

7.11.2011
Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, VUT Brno

Zajistit ekologickou likvidaci a případnou recyklaci starého a poškozeného oblečení je v praxi poměrně problematické. Problémem při likvidaci textilního odpadu je skutečnost, že oděvní odpad je směsicí přírodních a syntetických vláken. Příspěvek se věnuje možnostem vývoje a výroby izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken a jejich následného uplatnění v novodobých podlahových konstrukcích.

31.10.2011
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Příspěvek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na studium reálného tepelně vlhkostního chování různých druhů pórobetonových výrobků určených pro zděné konstrukce, a to především z pohledu závislosti tepelněizolačních vlastností na teplotě a vlhkostním obsahu materiálu.

28.3.2011
Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ing. Pavel Kout, Ing. Jiří Zach, Ph.D.

Příspěvek se věnuje komplexnímu hodnocení vlastností izolací na bázi technického konopí, které je možné použít do konstrukce plovoucích podlah, a to především z pohledu akustickoizolačních vlastností a dále pak i z pohledu celkových užitných vlastností takto vytvořených plovoucích podlah.

26.11.2007
Ing. Ondřej Horký, Ing. Jiří Zach, Ph.D, VUT v Brně, fakulta stavební

Vlhkost ve stavebních konstrukcích představuje velice negativní faktor, který degraduje fyzikální i mechanické vlastnosti stavebních materiálů, z nichž je konstrukce tvořena a významným způsobe i snižuje velmi často jejich životnost. Rychlé lokalizování stavu vlhkosti ve zdivu (rozložení vlhkosti ve zdivu a stanovení míry zavlhčení) je velmi složité. Aplikací stavení termografie je možné určit poměrně přesně a velmi rychle určit distribuci vlhkosti po ploše stavební konstrukce. Velkou výhodou je snadné vytvoření vlhkostní mapy a monitorování vlhkosti konstrukce v závislosti na čase.

2.2.2007
Veletrhy Brno, a.s., foto: Jiří Zach (archiv BVV)

Ekologické veletrhy Brno se opět uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 29. - 31. května 2007. Jde o jediný český veletrh tohoto oboru, který se může pochlubit vysokou mezinárodní účastí a dobrým renomé v zahraničí. 
 
Reklama