Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod

Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod obsahuje kromě obecných tyto náležitosti:

  • určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,
  • přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,
  • výpočet množství srážkové vody,
  • způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod,
  • možnost uplatnění snížení množství odváděných odpadních vod, včetně dodavatelem uplatňovaného způsobu výpočtu snížení (§ 19 odst. 7 zákona),
  • míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod,
  • způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění,
  • způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,
  • v případě, že vlastník kanalizace je odlišný od provozovatele, specifikaci jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,
  • dobu plnění.

(Podle vyhlášky č. 146/2004 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 428/20001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

 
 
Reklama