Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Nové požadavky na větrání obytných budov"

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

PRAHA - 8. ČERVNA 2011

V současné době, v souvislosti s rostoucí cenou energií, je při výstavbě obytných budov kladen důraz především na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Na výplně otvorů jsou kladeny velmi vysoké nároky z hlediska neprůvzdušnosti a přirozené větrání infiltrací spárami oken nelze prakticky pro trvalé větrání budov s novými a rekonstruovanými okny použít. Nežádoucím důsledkem instalace nových těsných oken je však často nedostatečné větrání obytných prostor s negativními dopady jakými jsou např. vyšší koncentrace škodlivin ve vnitřním prostředí, nebo zvýšená vlhkost.

Základním prostředkem k zajištění kvality vzduchu ve vnitřním prostředí je větrání, které má zásadní vliv na zdraví a pohodu osob. Úkolem větrání je zajistit hygienické požadavky za současného odvodu škodlivin z větraného prostoru (vlhkost, CO2, škodliviny vznikající při vaření, apod.). V případě nevhodného řešení větrání obytných budov může docházet k řadě negativních jevů, jakými jsou např. kondenzace vodní páry na chladných površích stavebních konstrukcí, vznik plísní, vlhnutí konstrukce, nedostatečný přívod vzduchu pro spalování atp.

Situace kolem větrání obytných budov v ČR je značně nepřehledná a donedávna neexistoval prakticky žádný dokument, který by jednoznačně definoval požadavky na množství přiváděného venkovního vzduchu a správný návrh větracího systému. Ke zlepšení v oblasti větrání obytných budov by mohla přispět národní příloha k normě ČSN EN 15 665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s problematikou větrání obytných budov a s požadavky definovanými ve zmiňované normě ČSN EN 15 665.

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení, úvod do problematiky - Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Vnitřní prostředí obytných budov - prof. Ing. František Drkal, CSc.
Systémy větrání obytných domů - Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Petlach
Právní předpisy a větrání obytných budov, zkušenosti hygieniků - Ing. Zuzana Mathauserová
Zdravotní aspekty nedostatečného větrání - MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Zahraniční požadavky na větrání obytných budov - Ing. Petra Šťávová
Tepelná ochrana budov ve vztahu k větrání, trendy ve výstavbě obytných budov - prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
11.15 Přestávka na kávu a občerstvení
11.45 Požadavky na větrání obytných budov podle ČSN EN 15665 - Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Požární ochrana větracích systémů obytných budov - Ing. Stanislav Toman
Větrání obytných budov z pohledu spotřebičů paliv - prof. Ing. František Drkal, CSc.
Spotřeba energie pro větrání obytných budov - Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Michal Duška, Ph.D.
Měření a hodnocení větrání v obytných budovách - Ing. Petra Šťávová
14.00 Diskuse, závěr semináře

SEMINÁŘ JE ZAŘAZEN DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE HODNOCEN 1 KREDITNÍM BODEM.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

8. 6. 2011 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 958 Kč 1150 Kč
Pro ostatní 1208 Kč 1450 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama