Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Lepší vnitřní prostředí - méně energie?

Better indoor environment - less energy?


english version

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

24. listopadu 2010, 14:00 - 16:30
Praha - PVA Letňany
Workshop je součástí doprovodného programu veletrhu AQUA-THERM PRAHA 2010

ÚVOD

Obyvatelé Evropy tráví 90 % svého života v interiéru a vytvoření zdravého vnitřního prostředí spotřebuje hodně energie, převážně z fosilních zdrojů. Jedna z největších výzev současnosti je snížení spotřeby energie ve stávajících i nových budovách při zachování a zvýšení kvality vnitřního prostředí budov.

Evropský projekt Clear-up je zaměřen na snížení spotřeby energie v budovách. Rozvíjí optimální řešení systémů pro zajištění vnitřního prostředí s využitím nových technologií jako jsou moderní materiály a systémy ve spojení s inteligentním měřením a regulací.

Cílem projektu Clear-up je hledání řešení s nižší spotřebou energie při zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Jednu z hlavních rolí zde hraje systém větrání řízeného potřebou (Demand controlled ventilation). Jedná se o řízení vzduchotechnických zařízení kontrolní strategií, která zajišťuje v daném okamžiku pro uživatele právě potřebné množství čerstvého vzduchu.

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, kde získáte přehled o existujících a nových technologiích pro systémy větrání řízeného potřebou. Odborníci z oblasti energetiky budov a vnitřního prostředí vám přiblíží současný vývoj a budou s vámi diskutovat o výhodách a nevýhodách různých řešení.

PROGRAM WORKSHOPU:

14:00 Vnitřní prostředí budov a spotřeba energie
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

 • Spotřeba energie v budovách a vnitřní prostředí
 • Role větrání budov
 • Strategie větrání a energetická náročnost budov
 • Hygienické a energetické požadavky na větrání budov v Evropě

14:30 Vnitřní prostředí budov a systémy řízeného větrání
Dr. Jakub Kolařík, Technická univerzita v Dánsku

 • Co je zdravé vnitřní prostředí?
 • Zdroje znečištění vnitřního prostředí
 • Doporučené způsoby větrání s ohledem na zdraví, komfort a produktivitu uživatele
 • Doporučení pro systémy řízeného větrání

15:00 Větrání řízené vlhkostí vzduchu
Jean-Luc Savin, Aereco, Francie

 • Vlhkost: relevantní ukazatel kvality vnitřního ovzduší?
 • Pracovní postupy a produkty na trhu
 • Úspěšná řešení v bytových domech
 • Potřeba standardizace / právní a normativní rámec

15:30 Větrání řízené VOCs
Dr. Heiko Ulmer, Applied Sensor, Německo

 • Těkavé organické látky (VOCs) jejich úloha při posuzování kvality vzduchu
 • Výhody plynových senzorů VOCs
 • Příklady aplikace řešení v kancelářích, školách a fitness

16 :00 Diskuze

Diskuze s přednášejícími - Karel Kabele, Jakub Kolařík, Jean-Luc Savin, Heiko Ulmer a se zástupci odborné veřejnosti- projektanty, investory, realizátory a developery.

16 :30 Ukončení workshopu

Více informací o evropském projektu ClearUp najdete na www.clear-up.eu.


BETTER INDOOR ENVIRONMENT - LESS ENERGY?
CLEAR-UP TECHNOLOGIES FOR THE 21ST CENTURY

DATE & VENUE

Wednesday, November 24th, 14:00 - 16:30
Prague Letnany Exhibition Centre PVA
During AQUA-THERM PRAHA 2010

INTRODUCTION

As Europeans, we spend 90% of our lives indoors and providing the right environment takes a lot of energy, mostly from fossil sources. One of today's greatest challenges is the reduction of energy use in existing as well as new builds.

The European project clear-up works on that. It develops environmentally-sound components and optimized solutions using new technologies such as high performance materials, smart design and sensing and control.

Clear-up is heading for solutions ensuring less energy consumption and a better indoor environment. Demand controlled ventilation plays here a major role. It is a ventilation control strategy that provides just the right amount of outside air that is needed by the occupants.

We invite you to our workshop, to get an overview of existing and new technologies for demand controlled ventilation. Various experts from the field of indoor environment quality will give you an inside of today's developments and will discuss with you the pros and contras of various solutions.

WORKSHOP PROGRAMME:

14:00 Indoor Environment and Energy Use
Prof. Dr. Karel Kabele, Czech Technical University Prague

 • Energy use in buildings and indoor environment
 • The role of ventilation
 • Ventilation strategies and energy performance of buildings
 • Ventilation requirements across Europe

14:30 Quality of Indoor Environmental and Demand Controlled Ventilation
Dr. Jakub Kolarik, Technical University of Denmark

 • What is a healthy indoor environment?
 • Sources of indoor pollutants
 • Recommendation for ventilation flow rate and control for health, comfort and productivity
 • Recommendation for demand controlled ventilation?

15:00 Success Story of Humidity Controlled Exhaust Ventilation
Jean-Luc Savin, Aereco, France

 • Humidity: A relevant indicator of indoor air quality?
 • Working principle and products on the market
 • Successful applications
 • Assessment, standardization and legal framework

15:30 Success Story of VOCs controlled ventilation
Dr. Heiko Ulmer, Applied Sensor, Germany

 • Volatile organic compounds (VOCs) and their role in air quality sensing
 • Advances in gas sensors for VOCs
 • Successful application in offices, fitness clubs and schools

16 :00 Discussion Panel

With the speakers: Karel Kabele, Jakub Kolarik, Jean-Luc Savin, Heiko Ulmer and with representatives of the professional community: desig-ners, contractors, installers and developers.

16 :30 Closure of workshop

More details about the European project clear-up at www.clear-up.eu


Účast na semináři pro návštěvníky Aquathermu zdarma po zaregistrování zde.
Free entrance for Aquatherm visitor after registration here.

Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:
Register here:

 
 
Reklama