Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled výtahů v bytových domech, jejich stav a možné nápravy

V článku jsou uvedena fakta o výskytu a stavu výtahů v bytových domech. Jsou uvedeny typy běžných výtahů tehdejších výrobců, které byly instalovány v panelových soustavách a provozní rizika, která se u těchto výtahů vyskytují z pohledu ČSN EN 81-80. Je zmapováno období počínaje rokem 1965 až do roku 1993.

Fakta, která vedla k současného stavu

Konstrukčně patřily výtahy československé provenience určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů v 50. letech k evropské špičce. V následujících letech však byly paradoxně instalovány do bytových domů výtahy s nižším stupněm bezpečnosti, než vykazovaly výtahy v 50. letech, jako výsledek 2 zásadních vlivů. Prvním je finanční politika komplexní bytové výstavby v ČR, kdy byly z cenových důvodů instalovány tak od 70. let pouze nejlevnější typy výtahů, jejichž konstrukce vykazovaly již v této době minimálně 10 a víceletou technickou zastaralost. Druhým zásadním vlivem je pak technická politika uplatňovaná na území ČR od 60. let. Zlomovým okamžikem pro provoz technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika se stal rok 1968, ve kterém byl zrušen Ústav technického dozoru, vydán nový zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a současně bylo nastartováno využívání zcela nových zásadních principů upravujících bezpečný provoz technických zařízení, a to:

 • bezpečnost technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika lze "vykontrolovat" a nemusí být vnesena konstrukčně,
 • pokud technické zařízení odpovídá požadavkům předpisů platných v době jeho uvedení do provozu, jedná se o "zařízení bezpečné" až do konce svého technického života, stupeň technického poznání v pozdější době nehraje v tomto principu žádnou roli.

Výsledkem výše uvedené technické politiky státu v oblasti výtahů je zakonzervování konstrukční úrovně z 50tých let téměř až do 1.1.1993, kdy byla poprvé do systému českých technických norem zavedena základní konstrukční norma EU pro výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů, a to EN 81-1, 2.

Střet s technickou politikou Evropské unie v této oblasti dopadl tak pro výtahy dříve instalované na území ČR poměrně tvrdě, protože náhled co je bezpečný výtah je zcela odlišný od výše uvedených principů. Základem je skutečnost, že dopravovaná osoba nemá po uzavření dveří žádný vliv na řízení tohoto zařízení a u zastaralých výtahů nemá ani žádný kontakt s "vnějším světem" a musí tak mít absolutní důvěru v bezpečnost výtahu. Výtah je zcela bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v dokumentu SNEL, která mohou vyvolat nebezpečné situace při provozu výtahů.

Bezpečnost a jistota uživatelů výtahů může být zajištěna pouze tehdy, jestliže stávající výtahy jsou řádně a pravidelně udržovány odborně způsobilými společnostmi a jestliže technická úroveň dříve vyrobených konstrukcí výtahů je průběžně zvyšována na úroveň vyžadovanou obvyklými standardy bezpečnosti, vypracovanými na základě současného stupně technického poznání. Uživatelé tedy očekávají od výtahů obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti. Navíc v celé Evropě existuje trend růstu počtu starších osob a také osoby s omezenou schopností pohybu a orientace očekávají umožnění přístupu a provedení výtahů vhodné pro všechny. Proto je zvlášť důležité poskytnout osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám starším bezpečné prostředky pro vertikální dopravu bez doprovodu.

Počet výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Celkový počet výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů instalovaných na území ČR je odhadován na 87 tisíc, z čehož je cca 85 % umístěno v bytových domech. Z toho počtu bylo:

 • do 1.1.1993, což je termín zavedení základní konstrukční normy pro výtahy EN 81-1, 2 do soustavy českých technických norem a skokové zvýšení jejich bezpečnosti, bylo nainstalováno na území ČR cca 58 tisíc výtahů na výše uvedené konstrukční a bezpečnostní úrovni 50tých let minulého století. Tyto výtahy vykazují téměř všechna provozní rizika, která jsou uvedena v ČSN EN 81-80;
 • od 1.1.1993 do 1.10.1999, což je termín nabytí účinnosti nařízení vlády č. 14/1999 Sb., bylo nainstalováno cca 9 tisíc výtahů, které jsou na nesrovnatelně lepší bezpečnostní úrovni a vykazují méně provozních rizik;
 • od 1.10.1999 do 31.12.2009 bylo nainstalováno cca 20 tisíc nových výtahů do nových budov. Dále byla odstraněna provozní rizika u již cca 17 tisíc dříve instalovaných výtahů, a to zejména formou výměn starých výtahů za nové, které splňují požadavky přílohy č. 1 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. vymezující současnou minimální úroveň bezpečnosti výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

Skladba výtahů určených pro dopravu oso nebo osob a nákladů v panelových domech je uvedena v příloze tohoto článku.

Stav výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Jak vyplývá z výše uvedeného, na území ČR je v současné době provozováno cca 37 tisíc nových výtahů bez provozních rizik a dále cca 50 tisíc výtahů vykazující různá provozní rizika včetně těch, která vyvolávají nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků.

Jak je to tedy se stavem výtahů instalovaných před 1.10.1999? Jejich stav měl být zmapován v rámci inspekčních prohlídek, které měly být provedeny u výtahů uvedených do provozu před 1.1.1993 nejpozději do konce března 2006 a u výtahů uvedených do provozu před 1.10.1999 nejpozději do konce března 2009. Ponechme stranou u kolika výtahů nebyly inspekční prohlídky vůbec vykonány, nicméně vykonané inspekční prohlídky zcela spolehlivě zmapovaly skutečný technický stav dříve instalovaných výtahů a výskyt těch provozních rizik, která zapříčiňují nejvíce smrtelných úrazů a těžkých poškození zdraví. Jsou to:

 • Klec bez dveří (riziko 40 podle ČSN EN 81-80) - výskyt v 52 %;
 • Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří (riziko 31) - výskyt v 89 %;
 • Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro kladky (riziko 16) - výskyt v 81 %;
 • Neodpovídající délka ochranné prahové desky (riziko 39) - výskyt v 90 %;
 • Systém pohonu se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání (riziko 3) - výskyt v 59 %;
 • Částečné ohrazení šachty s příliš nízkým ohrazením (riziko 7) - výskyt v 15 %;
 • Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci (riziko 71) - výskyt v 92 %;
 • Materiál klece a klecových dveří (riziko 76) - výskyt v 62 %.

Na základě těchto zjištění výskytu provozních rizik lze konstatovat, že stav výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů instalovaných zejména před 1.1.1993 není v žádném případě ani trochu ideální a provozování těchto výtahů v původním provedení fakticky znamená vědomé provozování nebezpečného dopravního zařízení, na což je pamatováno v § 427 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Nápravná opatření k odstranění zjištěných provozních rizik výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Provozní rizika výtahů jsou rozdělena do tří prioritních úrovní podle své závažnosti a četnosti výskytu, a to vysoká, střední a nízká. Vzhledem k tomu, že nejvíce nebezpečných situací generují provozní rizika vysoké a nízké úrovně, jsou dále uvedena nápravná opatření vztahující se k těmto dvěma prioritním úrovním.

Číslo podle ČSN EN 81-80 Provozní rizika Nápravná opatření určená k odstranění příslušných provozních rizik
3 Systém pohonu se špatnou přesností zastavování Vyměnit za regulovaný pohon
17 Chybějící nebo nedostatečné osvětlení šachty Vybavit šachtu osvětlením podle 5.9
ČSN EN 81-1:1999
23 Nedostatečné osvětlení ve strojovně nebo v prostoru pro kladky Doplnit elektrické osvětlení podle
6.3.6 a 6.4.7 ČSN EN 81-1:1999
25 Šachetní a klecové dveře z perforovaného materiálu Doplnit šachetní a klecové dveře podle
7.1 a 8.6.1 ČSN EN 81-1:1999
31 Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří Vyměnit zajišťovací zařízení u všech šachetních dveří podle 7.7 ČSN EN 81-1:1999
32 Odjišťování šachetních dveří bez zvláštního nástroje Vybavit dveře zajišťovacím zařízením podle
7.7.3.2 ČSN EN 81-1:1999
33 Ohrazení  šachty perforovanou stěnou v blízkosti dveřní uzávěrky 1.  Doplnit neperforované ohrazení šachty     nebo
2.  Doplnit kryt kolem zajišťovacího zařízení šachetních dveří
39 Neodpovídající délka prahové desky 1.  Doplnit ochrannou prahovou desku podle 8.4 ČSN EN 81-1:1999
2.  Pokud to nelze, doplnit ochrannou prahovou desku podle  prEN 81-21
40 Klec bez dveří 1.  Doplnit samočinné klecové dveře podle
8.6, 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 ČSN EN 81-1:1999
2.  Doplnit ruční klecové dveře podle
8.6, 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 ČSN EN 81-1:1999
70 Chybějící nebo nevyhovující ovládačová kombinace revizní jízdy a zastavovací zařízení na střeše klece  Doplnit zařízení pro revizní jízdu podle
14.2.1.3 ČSN EN 81-1:1999 a
zastavovací zařízení podle 14.2.2 ČSN EN 81-1:1999
71 Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci Doplnit zařízení pro nouzovou signalizaci podle 14.2.3 ČSN EN 81-1:1999, provedené podle ČSN EN 81-28:2003
77 Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně výtahu 1.  Doplnit elektrické signalizační zařízení do strojovny fungující při vypnutí hlavního vypínače
2.   Značky na lanech

Tabulka 1 - Přehled nejzávažnějších provozních rizik prioritní úrovně I. a odpovídající nápravná opatření

Číslo podle ČSN EN 81-80 Provozní rizika Nápravná opatření určená k odstranění příslušných provozních rizik
2 Chybějící nebo omezený přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Opatření podle ČSN  EN 81-70:2003
5 Chybějící nebo nedostatečná funkce řízení při požáru Opatření podle prEN 81-73
8 Nedostatečné zajišťovací zařízení vstupních dveří do šachty a prohlubně Vybavit zajišťovacím zařízením podle
5.2.2.2.1 ČSN EN 81-1:1999
15 Nebezpečný přístup do prohlubně Provést přístup do prohlubně podle
5.7.3.2 ČSN EN 81-1:1999
16 Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro kladky Doplnit spínač podle 5.7.3.4 a 6.4.5  ČSN EN 81-1:1999
18 Chybějící nouzová signalizace v prohlubni  a na střeše klece Doplnění nouzové signalizace podle 5.10 ČSN EN 81-1:1999
21 Nedostatečné vzdálenosti ve strojovně Zakrýt pohybující se části kryty podle tabulky 4 z EN 294:1992, změnit dispozici strojovny
24 Nevyhovující prostředky pro zdvihací zařízení Vyzkoušet a označit nosnost na nosnících pro zdvihací zařízení a překontrolovat vhodnost umístění pro používání
26 Nedostatečné kotvení šachetních dveří Výměna kotev šachetních dveří podle
7.2.3.1 a 7.4.2.1 ČSN EN 81-1:1999, řešit upevnění
27 Nevyhovující sklo ve dveřích 1.  Vyměnit sklo podle 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 8.6.7.2, 8.6.7.3 a 8.6.7.4 ČSN EN 81-1:1999
2.  Vyměnit sklo podle přílohy J ČSN EN 81-1:1999
3.  Zmenšit velikost skla podle 7.6.2 ČSN EN 81-1:1999
4.  Odstranit díly skla a nahradit je pevnými díly a doplnit signalizaci #klec ve stanici#
29 Chybějící nebo nedostatečné osvětlení u šachetních dveří Instalovat dostatečné osvětlení na všech nástupištích podle 7.6.1 ČSN EN 81-1:1999
30 Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení u samočinných dveří 1.  Doplnit zařízení podle 7.5.2.1.1 a 8.7.2.1.1 ČSN EN 81-1:1999
2.  přednostně zařízením podle 5.2.3 a 5.2.4 ČSN EN 81-70:2003
34 Chybějící samočinné zavírací zařízení u posuvných dveří Instalace zavíracího zařízení podle posledního odstavce 7.7.3.2 ČSN EN 81-1:1999
35 Nedostatečné spojení dílů šachetních dveří Vybavit zařízením podle 7.7.6 ČSN EN 81-1:1999
36 Nedostatečná požární odolnost šachetních dveří Vyměnit šachetní dveře za šachetní dveře s požární odolností požadovanou národními nebo místními předpisy
37 Možnost pohybu klecových dveří při otevřených šachetních dveřích 1.   Zajistit, aby šachetní dveře se neodjistily, dokud klecové dveře nejsou plně otevřeny a
2.   Zajistit, aby se klecové dveře nezačaly zavírat, dokud šachetní dveře nejsou zavřeny
38 Větší podlahová plocha klece ve vztahu k nosnosti 1.  Zmenšit užitnou podlahovou plochu nebo
2.  Omezit používání výtahu pouze pro poučené uživatele nebo
3.  Ověřit určené používání výtahu
41 Nebezpečné zajištění poklopu ve střeše klece Doplnit zajišťovací zařízení poklopu podle
8.12.4.2 ČSN EN 81-1:1999
42 Nedostatečná pevnost střechy klece Zesílit střechu klece a nouzový poklop podle
8.13.1 z EN 81-1:1999
43 Chybějící nebo nedostatečné zábradlí na kleci 1.   Zmenšit volnou vzdálenost mezi krajem střechy a sousední stěnou na 0,3 m nebo
2.   Vybavit střechu klece zábradlím podle
8.13.3 z EN 81-1:1998 nebo ČSN EN 81- 21:2005 nebo
3.  Doplnit přepážku po celé výšce zdvihu tak, aby vzdálenost byla menší než 0,3 m
44 Nedostatečné větrání klece 1.   Zajistit dostatečné větrání klece nebo
2.   Pokud neexistují národní předpisy, uplatnit
8.16 z EN 81-1:1999
45 Nedostatečné osvětlení klece Upravit osvětlení podle 8.17.1, 8.17.2 a 8.17.3 ČSN EN 81-1:1999
46 Chybějící nebo nedostatečné nouzové osvětlení klece 1.  Doplnit nouzové osvětlení klece podle 8.17.4 z EN 81-1:1999
2.  Instalovat prosvětlovací ovládač nouzové signalizace
47 Chybějící nebo nedostatečné kryty proti úrazu na třecích kotoučích, kladkách  a řetězkách Doplnit kryty podle 9.7 ČSN EN 81-1:1999
48 Chybějící nebo nedostatečné kryty lan/řetězů proti vypadnutí z třecích kotoučů, kladek nebo řetězek Doplnit kryty podle 9.7 ČSN EN 81-1:1999
49 Chybějící nebo nedostatečné kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek proti vniknutí předmětů Doplnit kryty podle 9.7 ČSN EN 81-1:1999
50 Chybějící nebo nevyhovující zachycovače a/nebo omezovač rychlosti u elektrických výtahů Doplnit zachycovače ovládané vhodným omezovačem rychlosti podle 9.8 a 9.9 ČSN EN 81-1:1999
51 Chybějící nebo nevyhovující spínač uvolněného lana omezovače rychlosti Doplnit elektrické bezpečnostní zařízení podle
9.9.11.3 ČSN EN 81-1:1999
52 Chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru u trakčních výtahů s vyvažovacím závažím Doplnit ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece uvedené v 9.10 ČSN EN 81-1:1999
53 Nevyhovující konstrukce výtahového stroje u elektrických výtahů 1.  Vyměnit stroj za typ stroje podle z EN 81-1 nebo
2.  Instalovat ochranné zařízení proti nekontrolovanému pohybu podle 5.9.4, poznámky 2 této normy a/nebo
3.   Doplnit brzdu podle požadavku 12.4.2  z EN 81-1:1999
57 Chybějící nebo nevyhovující koncové vypínače Doplnit koncové vypínače podle 10.5 ČSN EN 81-1:1999
58  Velké mezery mezi klecí a stěnou šachty na straně  vstupu do klece 1.  Zmenšit vzdálenost podle 11.2.1 ČSN EN 81- 1:1999
2.  Vybavit klecové dveře zajišťovacím zařízením podle 8.9.3 ČSN EN 81-1:1999
59 Nadměrná vzdálenost mezi klecovými a šachetními  dveřmi Upravit zařízení podle 11.2.3 nebo 11.2.4 ČSN EN 81-1:1999
62 Chybějící ovládání pohonu nezávislými stykači Doplnit zastavovací zařízení podle 12.7 ČSN EN 81-1:1999
63 Chybějící nebo nevyhovující zařízení kontrolující uvolnění lan/řetězů Doplnit bezpečnostní zařízení proti uvolnění nosného prostředku podle 9.5.3, 12.9 ČSN EN 81-1:1999
64 Chybějící kontrola doby chodu Doplnit zařízení pro kontrolu doby chodu podle
12.10 ČSN EN 81-1:1999
66 Nedostatečná ochrana proti úrazu elektrickým proudem  a/nebo nedostatečné označení elektrického zařízení; chybějící nápisy 1.  Vybavit elektrické zařízení kryty podle
13.1.2 ČSN EN 81-1:1999 s krytím nejméně  IP 2X
2.  Doplnit označení stanovené 13.5.3.3 ČSN EN 81-1:1999 je-li na svorkách napětí větší než 50 V
3.  Doplnit nápis s upozorněním pro údržbáře, že na svorkách zůstává napětí i při vypnutí napájení jednotlivých stykačů ve skupině
68 Neuzamykatelný hlavní vypínač Doplnit uzamykatelný hlavní vypínač podle
13.4.2 ČSN EN 81-1:1999
69 Chybějící ochrana proti záměně fází Doplnit ochranu proti záměně fází k zajištění, aby záměna fází nemohla být příčinou nebezpečné funkce výtahu podle 14.1.1.1j) ČSN EN 81-1:1999
72 Chybějící nebo nedostatečné dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí (při zdvihu větším než 30 m) Doplnit dorozumívací zařízení nebo podobné zařízení podle 14.2.3.4 ČSN EN 81-1:1999
73 Chybějící nebo nedostatečná kontrola zatížení v kleci Doplnit kontrolu zatížení podle 14.2.5 ČSN EN 81-1:1999
74 Chybějící nápisy, označení a provozní návody Poskytnout správné štítky, označení a provozní návody uvedené v 15.2.1, 15.3, 15.4, 15.5.1, 15.5.3, 15.7, 15.11 a 15.15 ČSN EN 81-1:1999
75 Pevnost nosných prvků vyvažovacího/vyrovnávacího závaží z litého betonu nebo betonových cihel 1.  Vyvažovací/vyrovnávací závaží vyměnit
2.   Vyvažovací/vyrovnávací závaží opásat
76 Materiál klece a klecových dveří 1.   Nahradit nevyhovující klecové dveře a nevyhovující klece výtahů kovovými
podle 8.3.3 z ČSN EN 81-1:1999
2.   Snížit hořlavost klecových dveří a klecí  výtahů
78 Ovládání dvourychlostního motoru Provést elektrické zapojení podle 12.7.1 ČSN EN 81-1:1999 a
80 Otvory v podlaze strojovny Upravit otvory v podlaze strojovny olemováním podle 6.3.4 ČSN EN 81-1:1999
81 Vedení vyvažovacího závaží 4 ocelovými dráty Doplnit bezpečnostní spínač kontrolující prodloužení nebo prasknutí každého drátu
82 Kontrola  klecových dveří bez nuceného vypínání Provést kontrolu zavřených klecových dveří podle 8.9.2 ČSN EN 81-1:1999

Tabulka 2 - Přehled provozních rizik prioritní úrovně II. A odpovídající nápravná opatření

K lepšímu uchopení této problematiky a jejímu porozumění byla vypracována národní česká technická norma ČSN 27 4011, která platí pro provádění podstatných změn provozovaných výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů. Norma stanovuje minimální rozsah požadavků, které mají být uplatněny při provádění podstatných změn těchto výtahů.

Příloha článku - Přehled vybraných výtahů

English Synopsis
Overview of lifts in blocks of flats, their condition and possible repairing

The article presents facts about the occurrence and status of lifts in blocks of flats. In it can be seen all the types of lifts of the manufacturers of the time, which were installed in panel buildings, and their operational risks from the perspective of CSN EN 81-80. The period mapped goes from 1965 through 1993.

 
 
Reklama