Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Mezinárodní konference CESB10 - Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě

Ve dnech 30. června až 2. července 2010 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze koná druhý ročník mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě (Central Europe towards Sustainable Building 2010, CESB10). Akce získala záštitu mezinárodních organizací UNEP, CIB a iiSBE a záštitu Ministerstva životního prostředí České republiky.

Hlavním tématem konference je udržitelná výstavba budov, to je budov, které jsou šetrné k životnímu prostředí, poskytují vysoce kvalitní prostředí pro své uživatele a vyznačují se trvalou hodnotou v čase.

Cílem konference je podat přehled o současném stavu vývoje udržitelné výstavby ve středoevropském regionu i ve světě a poskytnout technické informace pro soustavné zvyšování kvality budov v České republice. K tomu v budoucnu přispěje i nová česká certifikace budov komplexní kvality budov SBToolCZ, která bude na konferenci oficiálně uvedena do provozu.

Třídenní odborný program konference nabídne 160 vysoce kvalitních přednášek předních odborníků na udržitelnou výstavbu a zelenou architekturu z celkem 30 zemí světa.

Základními tematickými okruhy konference CESB10 jsou:

 • Pokročilé navrhování budov - koncepce integrovaného navrhování, nové strategie, případové studie, urbanistické souvislosti, příklady nejlepší praxe,
 • Energetická efektivita - solární energie a udržitelná výstavba, nízkoenergetické, pasivní a energeticky nulové domy,
 • Materiálová efektivita - vysokohodnotné materiály, alternativní a recyklované materiály, životnost stavebních konstrukcí,
 • Kvalita prostředí - funkční a uživatelská kvalita vnitřního a vnějšího prostředí, optimalizace, výpočetní nástroje,
 • Hodnotící metody - hodnocení životního cyklu budov, hodnoticí a optimalizační nástroje, certifikace budov, SBToolCZ,
 • Ekonomika - ekonomika životního cyklu budov, nízkonákladové budovy, přidaná hodnota vysoce kvalitních budov,
 • Politika a legislativa - legislativní podpora, standardizace, aktivní přístup veřejných institucí a místních samospráv,
 • Vzdělávání a informace - výuka udržitelné výstavby na středních a vysokých školách, kursy celoživotního vzdělávání, zvyšování odbornosti zaměstnanců, osvěta a šíření informací.

Cílovou skupinou účastníků jsou:

 • odborníci z oboru,
 • projektanti, architekti, specialisti,
 • developeři

Tisková konference

Tisková konference s informacemi o udržitelné výstavbě budov ve středoevropském regionu a certifikačním systému SBToolCZ za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí ČR a mezinárodních expertů se bude konat ve středu 30. června 2010 od 10:30.

Podrobné informace o konferenci jsou uvedeny na www.cesb.cz.

Kontaktní osoba

Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT
Katedra konstrukcí pozemních staveb
e-mail: martin.vonka@fsv.cvut.cz
telefon: 224 355 450

Jaký je vliv budov na životní prostředí?

Budovy zajišťují základní podmínky pro kvalitní život každého z nás. Kromě toho však mají i významný vliv na životní prostředí. Výstavba a provozování budov patří mezi hlavní spotřebitele materiálů a energie. Současně jsou významným znečišťovatelem životního prostředí. Jejich výstavba a provoz mimo jiné spotřebovává ve vyspělých zemích více než jednu třetinu veškeré vyrobené energie a stejnou měrou se podílí na celkových emisích CO2 a produkci odpadů.

Současný celosvětový vývoj růstu populace, snižování zásob materiálových a energetických zdrojů, zdrojů pitné vody a zhoršující se životní prostředí, včetně důsledků změn klimatu, projevujícím se větším výskytem přírodních katastrof, logicky musí vést k intenzivnějšímu hledání nových technologií a principů řešení kvalitních budov.

O mezinárodní záštitě konference

Akce je součástí série konferencí konaných v roce 2010 v různých částech světa zaměřených na udržitelnou výstavbu budov. Iniciátorem této série jsou partnerské mezinárodní neziskové organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE), International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) a Sustainable Building and Construction Initiative v rámci United Nations Environmental Programme (UNEP-SBCI).

Předchozí středoevropská konference CESB 2007, konaná v Praze v září 2007 obdržela oficiální poděkování od Programu OSN pro životní prostředí UNEP-SBCI.

O Fakultě stavební ČVUT

Fakulta stavební ČVUT se již od roku 1997 věnuje udržitelné výstavbě budov. Je zapojena v několika souvisejících výzkumných projektech na evropské úrovni. Pro studenty jsou k dispozici magisterské studijní programy Budovy a prostředí a Inteligentní budovy. Problematikou udržitelné výstavby budov se zabývají výzkumná centra CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí) a SUBSTANCE (výzkumné centrum udržitelné výstavby budov při Katedře konstrukcí pozemních staveb).

O České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov

Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov je oficiálním českým zástupcem mezinárodní organizace International Initiative for a Sustainable Built Environment, která vyvíjí mezinárodní systém hodnocení budov SBTool. Dlouhodobým záměrem je propagace principů udržitelné výstavby s cílem motivování architektů, investorů, developerů, výrobců stavebních materiálů a dalších stavebních odborníků a stavebního průmyslu, aby tyto principy zaváděli do stavební praxe a provozování budov. Zároveň je pravidelným spolupořadatelem celosvětové série konferencí o udržitelné výstavbě budov.

 
 
Reklama